n De toelating rijpen is Toestand dreigt regering uit de hand te lopen Du tö (jöAp! Expeditie naar Sterrengebergte uitgesteld Prinses Margriet 15 jaar Stichting staat Sumatra op niets uitgelopen? Water overviel polderbewoners 1 KONINKLIJKE emitteert tegen f 114 of $30 Ook derde dader van overval in arrest Griep weer in de aanval? r ONGERUSTHEID OVER WERKLOOSHEID Pleidooi voor bouw Jlu itojtójH IETS KOUDER van meer woningwetwoningen Samensmelting van Raad van Europa met O.E.E.S. bepleit GELUKKIG Concurrentie zal toenemen geen reden tot jpaüoièk Knippefbollen Drie gezinnen en bejaarde vrouw dakloos Nieuwe maatregelen van min. Witte verwacht GEVECHTEN IN CARACAS r r~ Sm D VRIJDAG 17 JAMJAR! 1958 Door bestedingsbeperking: ik heb 77a*t £OyJk, dekens! Dividend onveranderd Personeel van Werkspoor Utrecht naar Amsterdam 1951 31) .?r«- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telel 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Telel 183467 (3 L) Postbus' 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.3O~19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG 'O O ZESTIENDE JAARGANG No. 3394 (Geldig tot morgenavond). IETS KOUDER. In het zuiden van het land aanvankelijk nevelig en plaatselijk motregen. Overigens opklaringen en'-morgen enkele verspreid voorkomende buien.. Overwegend ma tige, langs de Waddenkust later krachtige of harde wind tussen west en noordwest. Iets lagere temperaturen dan vandaag. Morgen: zon op: 8.40 Maan op: 7.11 onder: 17.02 onder: 16.04 -J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H; J. S. BRUINS SLOT EEN van de punten, waarop de com missie inzake de overlading in het onderwijs een advies geeft, is dat van de toelating tot de middelbare school „Volstaan zou kunnen worden met de eis, dat „een" toelatingsonderzoek wordt Ingesteld, waarbij het aan de scholen wordt overgelaten op welke wijze zij dit nader willen regelen. Te zijner tijd kan dan een enquête wor den gehouden naar de resultaten der gevolgde methoden van onderzoek. Ter zake van het geschiktheldsonderzoek kan op deze wijze langs de weg van het. experiment getracht worden tot meer verantwoorde methoden te gera ken." (blz. 86) Wij begrijpen van deze gedachten- gang bitter weinig. Nog kort geleden heeft de minister in de Kamer de ge brekkige manier, waarop het toela tingsonderzoek geschiedde, verant woordelijk gesteld voor de minder goe de resultaten van het V.H.M.O. Nu wordt hier eenvoudig aan de school overgelaten hoe men het toelatingson derzoek wil verrichten. Begrijpt de commissie niet, dat dit betekent, dat er na luttele jaren praktisch helemaal geen toelatingsonderzoek meer is? De -concurrentie der scholen brengt mee, dat alle scholen zich moeten richten naar die school, die de meeste facili teiten geeft Dit zal betekenen, dat wij glijden naar het Amerikaanse systeem, waar eenvoudig elke leerling, die de lagere school heeft afgelopen, tot de zogenaamde High School wordt toege laten. MEN wil gaan experimenteren met deze dingen. Dit betekent dat het expériment kan mislukken. Het mis lukken van een experiment betekent in dit geval echter, dat men de leer lingen de dupe laat worden. Vijf jaar experimenteren kan dus betekenen, vijf jaar mislukte experimenten en vijf jaar chaos bij het VHM.O. De commissie noemt als één van de mid delen voor een toelatingsonderzoek een „psychotechnisch onderzoek". Weer vragen wij ons af: hoe stelt men zich dat voor? Denk een ogen blik u hi, dat over heel Nederland in derdaad gegrepen werd naar dit mo derne middel, zodat dus (laten wij het maar ruim nemen) tussen 1 jan. en 15 juli al die duizenden jonge mensen, die kandldaat^zijn voor het V.H.M.O. zouden; moet&rirorién „getoetst", waar zouden wij alle psychologen van daan halen om 'dit^te doen? ,En dan nog. niét „zomaar", psychologen, maar dan. psychologen, die ervaring hebben in het uiterst moeilijke werk van het oaderzoek naar „de geschiktheid voor hetV.H.M.0." Want hoezeer de psychologie ook ge vorderd moge zijn de laatste jaren, niemand, zal durven betogen, dat psy ckologie voor, laten wij zeggen, meer dan 60 4 70 pet zekerheid kan geven voor de toekomst in een dergelijke si tuatie. En ook bij de „goedgekeurde" leerlingen zullen er dan altijd zijn, die door welke omstandigheid dan ook, toch weer derailleren. GELET op de verontrustende snelheid, waarmee het werkloos heidscijfer zyn huidige omvang bereikt heeft, acht het bestuur van het C.N.V. reeds thans de tijd rijp voor het nemen van doel treffende maatregelen. Indien niet op een snelle en gerichte wijze ingegrepen wordt, dreigt de ontwikkeling in bepaalde bedrijfstak ken en in een aantal gebieden van ons land de regering uit de hand te lopen. Vooral in de noordelijke provincies is de nood nu reeds zeer hoog gestegen. Ook de snelle stijging van het werkloosheids cijfer in de bouwnijverheid is een reden tot grote bezorgdheid, al dus een verklaring van het C.N.V.-bestuur, welke gisteravond voor de N.C.R.V. werd afgelegd door de secretaris van het C.N.V., de heer C. van Nièrop. Advertentie) EN'denkt men nu werkelijk, dat de ze grotere vrijheid van toelating 6e overlading in het onderwijs zal ver minderen? Grotere vrijheid van toelating zal het'aantal leerlingen vermeerderen. Bovendien nemen de kansen, dat on- gesehikten op school komen, toe. Bij het nijpend gebrek aan leraren groeit de kans, dat er nog meer leraren ko men, die niet weten hoe zij les moeten geven. Naar onze mening staat de zaak zo, dat de voorstellen van de com missie Inzake de toelating alleen maar een middel zijn om de kansen op over lading te vergroten. Maar nu zal de'commissie zeggen: wij hebben dan ook voorstellen gedaan om het onderwijs te veranderen. En wij hebben voorstellen gedaan om hét gemakkelijker te maken om het eind diploma te beréiken. Inderdaad. .Maar begrijpt men niet, dat men op deze wijze uit de moeilijkheden poogt te komen, door zich een geheel nieuw onderwijsstelselte denken? Ook weer bij wijze van experiment, met alle ge-, varen'daaraan verbonden. En dan een onderwijsstelsel, dat men niet aan de kritiek van een eind examen' onderwerpt. De diploraering moet aait de scholen worden overge laten (blz. 77). - Voldoende cijfers in de hoogste klas geven recht op het einddiploma! En dan moet straks de universiteit maar zien of zij timmerhout of brand hout krijgt. En dat dit alles tot grote schade kan zijn voor het peil, waarop ons Neder lands'onderwijs staat, hebben wij dan tegelijkertijd maar te Incasseren. De feitelijke situatie wordt op die manier déze; dat je van de lagere school zo maar overglijdt, als je dat wilt, in het VHJM.O. en dat je, op grond van je rapporten, straks zomaar overglijdt op de universiteit. En dit, terwijl de leervakken door de leerling zelf worden bepaald. „Een per leerling variërend programma is "éeh eerste noodzakelijkheid", zegt de '.commissie. Dit kain betékenen, dat als er hon derd studenten aankomen, dat men sen zijn met honderd onderscheiden •'vooropleidingen, die naar het oordeel -tan de eisen van de school in de hoog- menu van de dafl BLIKQROENTEN (Van onze Haagse redacteur) De bestedingsbeperking is oorzaak van financiële moeilijkheden bij de uitwerking van de plannen om een wetenschappelijke expeditie naar het onbekende Sterrengebergte in Nieuw- Guinea te ondernemen. Oorspronkelijk zou deze expeditie begin van deze maand starten, maar zij is thans uit gesteld tot augustus. Het stichtingsbestuur, onder wiens auspiciën de expeditie wordt voor bereid, heeft besloten op korte ter mijn contact op te nemen met de regering om de subsidiekwestie on der de loep te nemen. Men wil de regering voorstellen, dat het rijk het ontbrekend bedrag (een begroting van ongeveer een miljoen gulden moet sluitend gemaakt worden) zal bijpassen na een nationale actie on der het bedrijfsleven. De voorgenomen expeditie is van groot wetenschappelijk en econo misch belang. Het Sterrengebergte is volledig onbekend. Het bestuur van het C.N.V. er kent de noodzaak van het streven naar evenwicht in de betalingsba lans. Een slagen van dit streven is voorwaarde voor de economische welstand van het gehele volk. De maatregelen, welke voor het berei ken van evenwicht in de betalings balans worden toegepast en het tempo waarin dit geschiedt, mogen naar het oordeel van het C.N.V.- bestuur echter niet lelden tot het berokkenen van een zodanig ern stig leed aan duizenden werknemers en hun gezinnen als thans het ge val is. Het bestuur van het CJ4.V, dringt aan op het treffen van voorzieningen, welke in het, bijzonder gericht' moe ten worden op de bevordering van dé werkgelegenheid in die gebiedenen in dié. bedrijfstakken, waar dé werkloos heid een érnstige omvang heeft aan genomen. Met name de volgende maatregelen komen hiervoor in aan merking: openbare werken en stimu lering van de industrialisatie in de dusgenaamde ontwikkelingsgebieden, en waar mogeljk een soepeler ver gunningenbeleid. Met instemming heeft het bestuur van bet C.N.V. kennis genomen van Zie verder pag. 3, 5e kol.) De raadgevende vergadering (het „parlement") van de Baad van Europa heeft zich er gisteren in Straatsburg voor uitgesproken de raad ten slotte samen te smelten met de Organisatie voor Europese Economische Samen werking (O-E.E.S0- De O.E.E.S. omvat de vijftien landen van de raad plus Zwitserland en Portugal, BU het indienen van de aanbevelin gen van de agendacommissie zei Teitgen, dat de raad reeds jarenlang in een crisis verkeert. De secretaris generaal van de raad, de Italiaan Lo- dovico Benvenuti, dient zi. .uitgerust te worden met dezelfde bevoegdheden, als waarover de secretaris-generaal van de Navo, Paul-Henri Spaak, be schikt. Hij zou de bijeenkomsten van de commissie van ministers moeten voorzitten. De assemblee zou zelfstan dig moeten zijn op administratief en budgettair gebied. m ISfS sxmêp- J Volgens het Indonesische nationalis tische blad, Socloèh Indonesië, zon het plan een afzonderlijke staat Sumatra op te richten op. een mislukking zijn nltgélopen.DèriééHüstétt.'ifB^'aan de besprekingen' je Parting -hadden .deel genomen, hadden zich te elfder ure teruggetrokken en .de strijdkrachten op Sumatra zouden geen „voldoende garanties van steun" hebben willen geven. Volgens het blad „Bintahg Timoer" zou Sjafroeddin, gouverneur van de Bank Indonesia, die aan de besprekin gen in Padang heeft deelgenomen en op het ogenblik in midden Sumatra verblijft, als gouverneur van de bank aftreden, omdat hij het niet eens zou zijn met het besluit van het kabinet om Nederlandse deskundigen, die nog aan de bank-Indonesia, verbonden wa ren, te ontslaan. ,r .i. Sjafroeddin -is. een invloedrijk lid van de Masjoemi. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dalles, heeft gisteren verklaard wel degelijk voorstander van een topconferentie met Rusland te zijn, „maar onder de daar toe geschikte omstandigheden". Dulles, die in en buiten Amerika aangevallen is wegens zijn vermeend verzet tegen een topgesprek, sprak gis teren in Washington voor de nationale persclub. (Advertentie) Een recente foto van H.K.H, prinses Margriet, die zondag haar vijftiende verjaardag hoopt te vieren. Foto Meyboom Midden- en Kleinbedrijf: Dé voorzitter van de Raad voor het Midden- eri Kleinbedrijf, mr. dr. A. Schrijvers, meent dat de economische toestanden en de situatie op de arbeids markt nergens reden geven tot paniek en stelde de vraag of wij niet te doen hebben met een terugkeer naar nor male verhoudingen. Dit geldt ook, zei nu, voor het midden- en kleinbedrijf. Het staat vast, dat de omzetten In de eerste maanden daar zeker niet zul len stijgen. De concurrentie 2al zich gaan ver scherpen en in sommige branches woedt, zei hü, reeds een duidelijke strijd om de nog aanwezige vraag, zij het dan dat incidentele factoren daar voor mede verantwoordelijk kunnen warden gestedl. Er zal scherp ingekocht moeten worden en sterk gelet moeten worden op prijs en kwaliteit. Verlaag de kosten, maar ook de prijzen, ried de voorzitter de middenstand aan en ver hoog de produktiviteit met alle daar toe aanwezige mogelijkheden. Dit heeft mr. Schrijvers in een besloten ver gadering meegedeeld. 1 knipperbollen zijn tot dusver geen succes. Tot die conclusie is de Amsterdamse verkeerspolitie geko men. Het aantal botsingen bij deze over steekplaatsen is toegenomen vooral daar waar het verkeer druk is. De weggebruikers zelf staan ook na zes maanden praktijk in vele gevallen nog erg onwennig tegenover deze nieu wigheid. Er wordt veel geweifeld. De enige remedie lijkt te zijn de ver- keersvoorlichting intensiever beoefe nen, gepaard met strenger optreden. Wil men dat niet, dan de proef als mis lukt beschouwen en daaruit de conse quenties trekken. ste klassen van het VJS.M.O, voldoen-1 de rapportcijfers hadden voor de vak ken, die zij kozen. Natuurlijk zijn er een paar kernvakken. Maar ook deze kernvakken worden niet door een eind examen gecontroleerd. Wij willen niet nalaten te zeggen, dat het ons onbegrijpelijk is, dat dit alles voorgesteld wordt in een rapport over „de overlading in het onderwijs". J. Waterink. (Van een onzer verslaggevers). DRIE gezinnen en een bejaarde vrouw zijn dakloos geworden als gevolg van een overstroming in een polder bij Amsterdam-West. Een gedeelte van deze polder wordt op gespoten ten einde als industrie terrein dienst te doen. Gisteravond om acht uur bezweek over een lengte van 20 meter het kadedijkje, dat het opgespoten terrein van de rest van de polder scheidde. In minder dan een uur steeg het wa ter tot 1,75 meter. De tien bewo ners van de polder konden in vei ligheid worden gebracht. ■>t toekomstige industrieterrein wordt dóór de zuiger Brasil van de firma R. Boltje en Zn. te Zwolle opgespoten met zand .en water. De stortbaas J. Landman van de firma Boltje ontdekte de doorbraak. Hij bevond zich omstreeks acht uur op het zgn. stort en zag hoe het kade dijkje, dat de polder:van het opge spoten terrein scheidt, over 20 me ter begon weg te zakken. Per mobi lofoon waarschuwde hy de zuiger Brasil. waarop zich de machinist G. de Keizer en 14 arbeiders bevon den: „De polder loopt onder; de dijk zakt weg"^ ROEIBOOT De heer De Keizer en de heer R. Boltje trokken er toen onmiddellijk met een roeiboot op uit om de bewoners van de polder te waarschuwen en even tueel de helpende hand te bieden bij de evacuatie. De kinderen van het echtpaar Barendrecht, Annie (14) en Jan (16), die alleen thuis waren, waren al vertrokken. Zij hadden plotseling water over de drempel van de woonkamer zien komen en waren meteen op de fiets gestapt. Dwars door het water heen reden zij naar de hoger gelegen Westhavendijk. De famlie Dekker, die een jaouten J arbeiderswoning bewoonde, kon men slechts met de grootste moeite uit huis krijgen: zij wilden hun spulle tjes niet in de steek laten. De heer Boltje moest hen door een sloot heen met geweld wegtrekken. In een an dere houten arbeiderswoning woonde het echtpaar Kooistra, dat door de heer De Keizer in veiligheid werd gebracht. Politiemannen brachten een bejaarde vrouw, die alleen een houten tuinhuisje bewoonde, dat tegen de Westhavendijk aanligt, in veiligheid. De tien polderbewoners werden bij omwonenden onderge bracht. DE WERKLOOSHEID (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen is het niet uit gesloten, dat minister Witte binnen af zienbare tijd nieuwe maatregelen zal bekendmaken om de werkloosheid in de bouwnijverheid tegen te gaan. Zoals bekend heeft de minister reeds toe gezegd zonder voorbehoud goedkeuring te verlenen aan de bonw van projec ten tot een bedrag van 100,000, Daarnaast zou- de minister nu overwegen mogelijkheden te schep pen voor de bouw van meer woning wetwoningen. Ook is het niet uit gesloten, dat de minister de parti culiere bouwers tegemoet wil komen, wat betreft de exploitatie van door hen te bouwen woningen. In hoe verre de minister zal ingaan op de suggestie van de voorzitter van de F.aad van Bestuur Bouwbedrijf, ook de particuliere bouwers- te subsi diëren, kon men ons vanmorgen nog niet mededelen. Volgens berichten van United Press uit Washington hebben gisteravond in de Venezolaanse hoofdstad Caracas ge vechten plaats gehad. Politiemannen zouden het vuur héb ben geopend op studenten toen deze in de straten van Caracas demonstra ties hielden voor grotere politieke vrij heid. Bij de ongeregeldheden zouden twee studenten zijn neergeschoten. Uit betrouwbare bron verneemt Uni ted Press dat de nieuwe minister van Onderwijs, Moran, gisteravond in een radio-rede er bij de studenten heeft aangedrongen verdere wanordelijkhc- Jden te vermijden. De Koninklijke Nederlandsche Pe troleum Maatschappij bericht, dat zij voor aandeelhouders de inschrijving zal opensteUen op 7.602-285 aandelen, elk groot nominaal f20, in de verhou ding van een nieuw aandeel op acht oude aandelen, tegen dé prijs van uit gifte van f114 of U.S. dollars 30 pér aandeel, nadat het bi] de Securities and Exchange Commission te Washington ingediende registration statement is van kracht zal zijn geworden, hetgeen naar verwacht werd vannacht nog zon ge schieden.4 \V' :.-f, De raad van commissarissen en dé directeuren zijn, behoudens onvoor ziene omstandigheden, voornemens aan de in mei 1958. te houden algeméne yër_ gadéring van aandeelhouders voor te stellen om het totale dividend per aan. deel over 1957 vast té stellen op het zelfde bedrag als dat over 1956, waar door het over 1957 nog betaalbaar te stellen dividend hetwelk ook op dé nieuwé aandelen zalworden uitge keerd f3.50 per aandeel zou bedra gen. V; De inschrijving zal openstaan tot dé sluiting der kantoren op 10 februari 1958, "."y"4-4 vA A- van dé-koers der aandelen in Wall Street op donderdagavond zou de claimprijs uitkomen op ca. 3,60 per stuk. Pompstation Hoofddorp 'Van een onzer verslaggevers) - In de afgelopen nacht is in Déii Bteag aangehouden de derde man. die zich begin van de vorige week schuldig maakte aan de overval op depomp- bediende Tuin ln; het henzihe-statioh te Hoofddorp. Deze derde overvaller is de 22-jarige J. W. van K.. diegeen beroep en geen vaste woon-: oT ver blijfplaats heeft. Enkele rëchercheurstroffen" héni wandelende aan op de Nieuwe Ha-- ven, in gezelschap van een vrouw, de 24-jarige C. E. G. Hét tweetal is in bewaring gesteld. r Na aanhouding .van de twee eerste overvallers, de een werd in Rotter dam gearresteerd en de andere' in Den Haag, had de politie hét vermoeden dat de 22-jarige J. W. van K. de der de dader zou zijn. Ook werd vermoed dat deze derde man zich'in Den Haag zou ophouden. Daarom -controleerden rechercheurs velé logementen en ho telletjes. - In de afgelopen nacht omstreeks 1 uur zagen politicmannen Van K; lopen op de nieuwe haven. Hij werd aangehouden en overge bracht naar het hoofdbureau van po li tie. De vrouw, in wier gezelschap'.hij werd aangehouden, wordt nu vér- dacht van heling. .- De overval te Hoofddorp heeft Van K. bekend. Eveneens maakte hij zich schuldig aan een inbraak te Wasse naar. Vermoed wordtdat hü intussen meer inbraken gepleegd' heeft (Van onze Haagse redacteur) Er zijn tekenen,, die wijzen op de ont wikkeling van een nieuwe griep epidemie hiér te lande- Bij divérsë instanties .en ook by de departemen ten in Den Haag is veel verzuim .we. gens ziekte. De geneeskundige hoofdinspectievan Sociale Zaken stelt thans v:a de regionale inspecties een onderzoek in naar aard en omvang van de ziek teverschijnselen. - V' Binnenkort wordt begonnen met de uitbreiding van de smederijafdeling van Du Croo en Brauns N.V. aan' de Westhaven te Amsterdam- Het gebouw waarin de smederij is gevestigd zal 30 meter worden verlengd. In de ;nieüwe fabriekshal zullen machines en perso neel van de matryzéhsm'edérijVvari' Werkspoor N.V.- uit Utrecht worden geplaatst. De verplaatsing van het personeel van Werkspoor zal geschie- den op basis van vrijwilligheid* - e Ape;, en yB. ncuiK I •"oord snel thans noodzakelijk in 4 minuten kloof op tefol I HET Itotedrukgebted, dat enkele dagen het weer in ons land beheerste, ver plaatste zich dc afgelopen 24 uur verder in westelijke richting naar het midden van de oceaan. Tegelijkertijd begon de luchtdruk in Scandinavië aanzienlijk te dalen, waar door de luchtdrukverschilien boven, de Noordzee groter werden en de wind bij ons iets to kracht toenam. Hierdoor werd van zee nlt zeer vochtige iueht aangevoerd, waarin op vele plaatsen mist en motregen voorkwam. De begrenzing van de zachte lucht na derde vrijdagmorgen de Waddeneilanden. Het front zal in zuidelijke richting ons land passeren, waarna koudere en drogere lucht ons land binnenstroomt met opklaringen, die morgen hoofdzakelijk in de noordelijke provincies afgewisseld worden door enkele balen. De wind draait naar richtingen tus sen west en noordwest en neemt verder Id kracht toe, waarbij aan dc kust mogelijk de grens van harde wind wordt overschreden. -k- ff- In een polder bij Amsterdam-West werden drie gezinnen en een oude dame dakloos, nadat een kadedijkje bezweek en het water de polder in liep. De tien bewoners van de pol der-werden door een polltie-agent en een aannemer met een roeibootje bevrijd.. De redders varen hier over de Wcsthavenweg heen, op zoek naar een nog vermiste hond. - j' J1i 1 li?'»-!■-v V iLO'~v é.'vv "-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1