De nieuwe orde Kentering te bespeuren in econ. overspanning Nieuw overleg over 5de mei M1NISTERSSTEEK UIT DE TIJDZEGT Dr. DREES Raket Polaris afgevuurd Chroestsjew bezocht leiders van Duitse zijde E.E.G.-PROBLEMEN IJS SCHOONEBEEK en BRUSSEL rWij geven hun levenslang Storm op komst REGERING ACHT TIJD NOG NIET RIJP V.S. bezorgd over Indonesische twaalf-mijlzone Geen verhoging van lonen „Ook praktische moeilijkheden Inhoud van gesprek niet bekend K.S.G.-arbeidskaart Franse senaat nam raamwet voor ije aan Al gerij Mórgen: ,Sibajak' en Corfu' in Rotterdam Ontslagen in haven van Rotterdam r ontspanning BEKENDMAKING VAN RADIO-MOSKOU: NA GESPREK KAUF N' 18 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 8895 r Geef Werkloosheid Minister Drees Met repatriërenden Kapitein en stuurman schuldig bevonden aan stranding Botterdam: Witte de Withstraai 3ü Telef. 115700 (4 1 J Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KlachtPiidieust abonnementen 18.3019.30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 S-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtondienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 een! per week. I 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks J (Geldig tot morgenavond) STORM .ij Vermoedelijk tot noordwesterstorm in kraeht toenemen-;* de wind. Buiig weer. Iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 8.39 Maan op: 7.59 onder: 17.04 onder: 17.08 V*. Directeur: H DL KUIL Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BKU1NS SLOT - E navolging van Jezus is zo za- L/gen we in het artikel „Nardus en kruik" van de vorige week het doel van het jeugdwerk Dat hebben de ..bonden' gelezen in 1 Corinthe 15. Paulus handelt daar over de Opstanding van onze Here Jezus Christus. „Want evenals in Adam al len sterven zo zullen ook in Chris tus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijr eigen rangorde. I Christus voorop daarna die van Christus zijn bij zijn komst". Hij rit het graf als eerste maar 1 dan wij ook. Gegarandeerd. Zoals de eerstellnggarve in het Oude Testament l aanvankelijk wel apart stond maar toch voorbode en garantie was van de komende oogst zo zullen ook na de i eersteling Christus velen komen ach ter Hem aan. Zijn verrijzenis is hun daarvoor absolute waarborg. De Op standing van onze Heer is dan ook geen historisch feit, dat daar ergens geïsoleerd ligt in de stroom der ge beurtenissen maar is integendeel een gebeuren vol van heil en conse quentie. WANT de orde der Opstanding is de zelfde ais die van het christelijk leven. Het Grieks heeft voor de woor den „Christus voorop" een woord, dat men zou kunnen vertalen met „eerste lingenoffer", De ouden verstonden hieronder het schoonste en beste wat men van een nieuw bezit een god aan bood. „Welnu Christus heeft de Vader bij zijn Opstanding zijn offer aangeboden. En Hij was daarin onze eerste. Van het ftleuwe leger, dat Hij na zijn Op standing is gaan mobiliseren, was Hij Aanvoerder en -»erste legerafdeling te gelijk, Hij heeft principieel de over winning bevochten, maar laat nu de zijnen in zijn strijd en overwinning de len. Want de door Christus gegrepenen maken nu vervolgens de tweede, der de en verdere afdelingen uit van het leger, waarvan Hij Aanvoerder en éér ste legerafdeling is. Dit houdt niet minder in, dan dat Christus de zijnen inlijft in zijn leger: En dat is de zin van het christelijk le ven. (K. J. Popma: „Den Here tot hulp" Mod. Calv. Wijsbeg. sept. '56). En tot het mee marcheren in dit le ger van Christus willen de jeugdbon den oproepen. Hier is de knitatio ChristL Op het vlak van dé Kerk van de staat en van de maatschap pij.' LLEREERSTimpliceert deze na rt volging van Christus mijn verbon denheid met de Kérk. Want wie bij Jezus hoort hoort bij de Kerk. Hij toch vergadert zich een gemeente door. zijn Woord en Geest. Ook onze belijdenis weet van de orde van het christelijk leven ten aan zien van de Kerk als zij spreekt, dat deze laatste er is van het begin der wereld tot het einde toe en dat daar uit blijkt, dat Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan. En daarom wü de jeugdbe weging haar jongeren allereerst leren wat de navolging van Christus op het terrein van de Kerk inhoudt. De Kerk heeft Koopmans ergens geschreven is de plaats, waar Christus met zondaren wonen wil. Wie dit niet erkennen wil van hem geldt, dat hij óf niet van Christus weten wil óf niet voor een zondaar .gehouden wil worden. Het Is niet zo dat men Hem zou.willen zoeken en zijn volk de Kerk zou kunnen mijden. Daarom willen de „bonden" van nu zo„ ziélsgraag dat bun leden met hun verenigingsarbeid in het kerkwerk op een dusdanige wijze geïntegreerd wor den, dat zij in de praktijk van hel ker kelijk leven datgene gaan beléven, waarop zij zich op hun verenigings avond bezinnen. Amerika heeft Indonesië beschuldigd van „een wederrechtelijke en onaan vaardbare toeëigenlng van de open zee". Be Verenigde Staten „hebben met bezorgdheid kennis genomen" van het besluit van de Indonesische regering, de territoriale wateren tot twaalf mijl uit te breiden. Dit staat in een reeds op 31 decem ber verzondennota, waarover het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken gisteren een verklaring heeft afgelegd. Met de pubiikatie van de nota. werd zolang gewacht omdat men veronder stelde, dat Indonesië spoedig zou ant woorden, De regering in Djakarta heeft tot op heden echter niet gereageerd. DAAROM zou de jeugdbeweging de Kerk hier willen toeroepen: Geef onze jongeren een kans! Laat ze er gens waar ook maar méédragen aan 'uw werk! Doe niet alsof ze er niet rijn, Stuw hun jonge geloof door hen op een verantwoordelijke post te zet ten, waar ze met de daad kunnen de monstreren wat hier hun navolging van de Heer betekent. En de jongeren zelf zullen hiér als het ware de Kerk voor de voeten moe ten blijven lopen door de kerkeraden telkens opnieuw weer met hun geloof, hun werk, hun organisatie, hun bladen te confronteren. Het moet hun niet Verbazen als de kerken geen belang stelling en liefde voor hun werk tonen als zij zelf niet alles gedaan hebben om de kerkeraden over hun werk in te lichten. I Zó alleen kan de bezinningsarbeid op de vereniging of club verdiept worden dóór een waarlijk zinvolle beleving in de praktijk. Wanneer èn de Kerk èn de jeugdbe weging hiérvan doordrongen zijn dan komt het christelijk leven op gang Want de opmars moet bij de Kerk beginnen. Dóór liggen de oorsprongen Van het nieuwe leven en daar begini de opstelling van Christus' heirkrach- ten.1. En. zó alleen kan de nieuwe orde werkelijkheid worden. y< T. M. GILHUIS (Advertentie) Geef Uw zenuwen ze ER Is een kentering te bespeuren in verschillende conjuncturele overspan- uingsverschijnselen, doch de verhouding tussen middelen en bestedingen in het binnenland is nog niet in evenwicht gebracht en het daarmee gepaard gaande herstel van het evenwicht in de betalingsbalans is nog niet gereali seerd.' Daarom zou het niet verantwoord ziin de politiek van bestedingsbeper king op dit moment gebeel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Aldus de re gering in baar memorie van antwoord aan de Eerste Kamer Inzake de alge mene politieke beschouwingen over de rijksbegroting. ln hoeverre in 1958 de te stellen norm voor het evenwicht op de beta lingsbalans nl. een overschot op de lopende rekening in de orde van groot te van f 500 miljoen by normale voor- raadvorming zal kunnen worden ge realiseerd, moet worden afgewacht. Veel zal daarbij afhangen van de exportontwikkeling. Immers by de thans bereikte matiging van de vraag naar importprodukten is met name een voortdurende exportgroei vereist voor herstel van het evenwicht. Een altijd wisselvallige factor vormt hier dé in ternationale conjunctuur, die via de buitenlandse afzet van industrie, land bouw en handel een zo belangrijke in vloed kan uitoefenen op de bedrijvig heid in ons land. In dit opzicht valt niets met zeker heid te voorspellen en de regering kan daarom slechts verklaren, dat, mocht de internationale conjunctuur èen érnstige teruggang te zien ge ven, alle nodige voorzieningen zul- Uen worden getroffen om het gevaar van een te grote stijging -ran de werkloosheid zoveel mogelijk té ke- ren, aldus de.memorie. •.Gegeven het voor 1958 gekozen uit-' gangspunt van rust op. het gebied-van de lonen spreekt het vanzelf, zo wordt opgemerkt, dat de regering naar haar vermogen, zal streven niet slechts naar prijsstabilisatle, dóch waar mogelijk ook naar prijsverlagingen, met name daar, waar de doorwerking, van de da ling-, der grondstoffenprijzen hiertoe redelijk kansen biedt. De ontwikkeling van de' laatste maanden van 1957 NEUROTONIC Niet verdovend maar genezend Negen representatief te achten organisaties zijn door de minister van Algemene Zaken uitgenodigd voor een nieuwe bespreking over de viering van de vijfde, mei. Dit heeft dr. Drees meegedeeld in zijn ant. woord aan de commissie van rappor teurs uit de Tweede. Kamer inzake de begroting 1958 .voor het departement van Algemene Zaken. Behalve de organisaties, die vijf jaai geleden al in een dergelijk overleg betrokken zijn geweest, zijn voor de komende bespreking uitgenodigd de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten, het Nederlands Cultureel Contaci en de Federatie van Oranjevereni gingen. schept in dit opzicht gunstige verwach tingen. Aan de in 1957 successievelijk opge treden prijsverhogingen, waarvan een gedeelte verband hield met de beste dingsbeperking, blijkt een einde te zijn gekomen, terwijl zich hier en daar een tendentie tot prijsverlaging aftekent. Incidentele looncorrecties zijn niet geheel uitgesloten, maar kunnen, wil men niet het loonpeil in het algemeen in beweging brengen, slechts van be perkte aard zyn, aldus de regering. Robert Schuman, ex-premier van Frankrijk en een van de grondleggers van de Kolen- en Staalgemeenschap, heeft tijdens een politieke meeting het va: oorsprong Britse plan tot vorming van een vrijhandelszone als een be dreiging van dé industrie in de zes lan den van „Klein Europa" bestempeld. Minister Drees acht het dragen van ambtskostuums door ministers uit de tyd, blijkens zijn antwoord op het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de begroting van Alge- mene.Zakén. Hij zegt namelijk het te moeten betwijfelen .of het dragen van ;deze kostuums nog wel als ge wenst moet worden beschouwd. Minister Drees wijst ook op de prak tische moeilijkheid, dat een dergelijk ^gpwaad nie±£be&Jaatvoorvrouwe- lijke Sk vstahtssecrétamsen. „Een bëfeluit tó't vaststelling' daar van zou natuurlijk alsnog wel geno men kunnen worden", maar daar mee blijken alle moeilijkheden nog niet opgelost: „Het is ook enige ma len voorgekomen, dat een nieuw ka binet pas zó kort voor de opening van de Staten-Generaal tot stand is gekomen, dat de tijd zou hebben ont broken dé kostuums voor de nieuw benoemde ministers te laten maken". Alleen de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken hebben sinds de tweede wereldoor log ambtskostuums, laatstgenoemde voor het geval hU inplaats van de Koningin de Staten-Generaal sluit. Men is indertyd tot deze maatregel overgegaan, omdat het vlak na de oorlog moeilijk was om deze kos tuums te laten maken. De Amerikaanse marine heeft giste ren bij Cape Canaveral met succes een proefprojecttel van het type Polaris gelanceerd. De Polaris heeft een draagwijdte van 2400 km en kan doo.r duikboten zowel onder als boven water worden afgeschoten. in tegenstelling tot de Jupiter en de Atlas, die vloeibare brandstof hebben, wordt de Polaris door vaste brandstof voortgestuwd. Een geheel complete Polaris zal pas tegen het einde van dit jaar gereed zijn. Advertentie} Getuigende- Probleem- Natuur- films Ontspannings- Kïnder- ysti prima inhoud an kwaW"t op 16 mm-formaat (onbrandbaar) CHRISTELIJKE FILMACTiE Filmburea'u Hilversum RADIO-MOSKOU'heeft gisteravond onthnld, dat de leider van de communistische party in de Sowjet- Urie. Niklta Chroestsjew, een bezoek van drie dagen heeft gebracht aan Polen. Hfj zou vorige week tydens het weekeinde In de omgeving van de Poolse grensstad Bielowieza besprekin gen hebben gevoerd met de Poolse partijleider Gomoelka en premier Cy- rankiewicz. Volgens de Russische radio zoü Chroestsjew door de Poolse leiders zijn uitgenodigd toen hij in de buurt van de Pools-Russische grens „met va kantie" was. Tien dagen tevoren zou den echter al voorbereidingen voor het bezoek zijn getroffen. De bespre kingen werden gevoerd in een jacht huis midden in een groot woud. Het is het eerste bekende bezoek van Chroestsjew aan Polen, sedert ok tober 1956, toen Polen „de nieuwe A afloop van de Nederlands-West- duitse besprekingen tussen rar. J. W. Beyen en prof. E. Kaufmann ln Den Haag zijn gisteravond van de zijde der Dnitse delegatie volkomen tegen strijdige verklaringen afgelegd. Uit kringen van de Duitse delegatie werd eerst gezegd, dat prof. Kanfmann „zeer In Brussel Is gisteren de cominis. sic voor de Euromarkt geïnstalleerd (foto links) cn ln Schonebeek zit men ook niet stil, nu de Europese integratie meer en meer een feit wordt (foto beneden). De gemeen teraad van deze Drentse gemeente is van mening, dat de gemeente ambtenaren nu over een flinke do sis parate talenkennis moeten be schikken. Daarom stelde de raad geld be schikbaar voor ambtenaren die na kantoortijd lessen willen volgen in de Duitse, Engelse en Franse taal. Donderdag is de cursus in het Duits gestart. Burgemeester Van Osse woonde de eerste les voor de twintig cursisten bü. Volgend jaar komen Engels en Frans aan de beurt. Op de foto die gemaakt is van de installatievergadering van dq. E u - romarktcommissie, ziet men van rechts naar links: de Nederlandse oud-minister dr. Mansholt. de Duit ser prof. Hallstein en de Italiaan Malvestiti. Prof. Hallstein is pre sident van de commissie, dr. Mans- holt en de heer Malvestiti zijn vi ce-president. VERLEDEN JAAR bezocht een van onze verslaggevers een aantal gevangenissen in Nederland. In zijn serie „In de gevangenis wordt elke dag geteld" vertelde hij over hel onbekende leeddat achter die stevige, saaie muren wordt geleden. En over de verpaupering van de gezinnen, waaruit de vader verdwijnt en de moeder uit werden moet gaan. Terwijl de kinderen tevreden worden gesteld, met een versleten smoes je: Pappie is on zee". Maar meestal vermoeden zij angstig die vreselijke waarheid: de gevangenis. Er zijn oeiukkia vele mensen, die vroberen te helpen. Zij wor den door de verstandige buitenstaander voor wie een boel nu eenmaal een boef is en blijft in hel gezicht uitgelachen. Men verslijt die lieden voor niet helemaal goed wijs. Het ivoord reclassering spreekt men dan ook graag uit op lachwekkende manier. Om zich daarvan te distantiëren. Reclassering is een vorm van naastenliefdeof men nu spot tend naar zijn voorhoofd wijst of niet. Er beslaan zoveel misver standen over dit werk, dat onze verslaggever zich er uitvoerig mee heeft beziggehouden. In een serie reportages, getiteld. „Wij geven hun levenslang'', vertelt hij wat hij tijdens zijn omzwervingen door ons land zag en hoorde. Elders in dit num mer vindt u zijn eerste artikel. J In Heerlen is vrydag de eerste KSG- arbeidskaart voor Ned. mijnwerkers uitgereikt aan de 31-jarige houwer L. N. de Groot van staatsmyn Maurits. De uitreiking geschiedde in hét gewes- telyk arbeidsbureau door de hoofdin specteur voor de arbeidsvoorziening in Limburg, de heer A. Reuvekamp. In het Limburgse mynbedrijf komen ongeveer 20.000 geschoolden voor de arbeidskaart van de Kolen- cn Staal gemeenschap in aanmerking. teleurgesteld" was over hét gesprek, dat gisteren plaatsvond, en dat hij pes simistisch was ten aanzien van de kan. sen op succes. Door nieuwe Nederland se voorsteilen zou alles, wat tot nu toe bereikt was, op losse schroeven zijn kó men te staan, waardoor het overleg weer op het punt zou zün beland, waar men vorig jaar april ook reeds was:. Onmiddellijk werd van Nederland se zijde op deze uitlatingen fel ge reageerd: „Het is pertinent onjuist, dat Nederland nieuwe voorstellen heeft ingediend en evenmin is er sprake van dat het resultaat van vo rige besprekingen te niet is gedaan." En prompt kwam toen dezelfde zegsman van de Duitse delegatie, die eerder van een ernstige impasse had gesproken, verklaren dat zijn eérste voorstelling van zaken op een misver stand berustte. Hy zei „thans gemach tigd te zijn" het volgende te verklaren: J Er kan geen sprake van zyn, dat alles weer op losse schroeven is ko men te staan; 2 Bij de Duitse delegatie bestaat niet de indruk, dat men thans weer is teruggekeerd tot de stand van zaken van april van het vorige jaar; 3 Bij de Duitse delegatie is niets be kend van nieuwe Nederlandse eisen. Over het verloop van de besprekin gen van gisteren werden van Neder landse zyde geen verdere inlichtingen gegeven. De Franse premier Felix Gaillard zag zijn plan, dat nieuwe politieke vryheid aan Algerië moet brengen, in een moeilijke nachtzitting, die bijna tot aan het ochtendgloren duurde, door de senaat aangenomen. De senaat heeft lal van wijzigingen aangebracht, zodat het wetsontwerp naar de na tionale vergadering terug moet. weg" opging. Chroestsjew werd toen vergezeld door Molotow, Kaganowitsj en Mikojan, De besprekingen van de vorige week verliepen volgens radio-Moskou „in een vriendschappelijke sfeer". Waar over werd gesproken is niet bekend gemaakt. Wellicht is beraadslaagd óverr plannen voor een atoomvryé zone.-Als mogelyk onderwerp van de bespre-" kingen werd echter dok genoemd ,uit- breiding van de Russische economische, hulp aan Polen. Volgens sommige berichten zou ook'.- de Russische premier Boelganin bij de besprekingen aanwezig zijn geweest. Morgenmiddag omstreeks halfeen wordt het Engelse schip „Corfu" ;inètj repatriërende Nederlanders aan.: dé' Lloydkade in Rotterdam verwacht.' Ue ontscheping van de 9 mannen, 33 vron- wen en 74 kinderen, zal terstond;, na aankomst plaatsvinden.xk- Er bevinden zich versehmende "ge zinnen van employés van de HVA öi - de „Internatio" aan boord, y tS !X#y Omstreeks 2 uur morgenmiddag wordt, ..als de. weersomstandighedeyt- zich niét wy zigën het motorschip „Sir v bajak", het' eerste Nederlandse schip; met een grootstransportvëvécu&;£tn5 Rotterdam verwacht Vrije passagiers kunnendezelfde avond nog debarke- ren. de overigen ontschepen* de;, yol-v gende dag. Van de 834 passagiers, ondery wie: niet minder dan 323 kinderen bënédén de 12 jaar, kwamen;ér,, bijna honderd»- in Nieuw-Zeèland en' Australië'- aan', boord. Onder de ongeveer 750 repa-' triërenden uit Indonesië zijn er ruim 650»: dié zelf in Nederland geen:-huis- vesting hebben en van överheidswegé' onderdak gebracht moeten worden. y;. In het extra hospitaal aan boord wor den 72 chronisch zieken en invaliden vervoerd. Gedurende de reis overleden; twee weduwen, resp. 83 en 64 jaar oud. Twaalf passagiers zijn ouder dan" 80 iaar. Geheel zonder geleide kwam in Soe-; rabaja een elfjarige jorigen met zyn achtjarig zusje aan boord. Een van de* verpleegsters heeft hen onder haar spe ciale, hoede genomen. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) De ontspanning op de arbeidsmarkt in en om Rotterdam heeft tot gevolg gehad, dat een groot aantal z.g. „pen- delarbeiders" uit Brabant en Zeeland' ontslag is aangezegd. Zü zouden wel in de haven kunnen blijven werken, maar niet meer in aanmerking .komen voor reisgeldvergoedingen en kost geld. ,V.;r Hoeveel arbeiders by deze maat regelen betrokken zijn. kon men ons vanmorgen nog niet meedelen. Naar wij vernemen, waren de vakorganisa ties van deze zaak niet op de hoogte. Momenteel zou overleg worden ge-: voerd tussen de werkgevers enerzijds en de bona fide vakbonden anderzijds. In Amsterdam ziin nog geen ontsla-, gen gevallen. Wel worden daar geen nieuwe ..oendelarbeiders" meer aan genomen. De. Raad voor de Scheepvaart'heeft»' kapitein K. R. uit Bloemendaal en stuurman met. dispensatie H. C. G. L. uit'Enschede schuldig bevonden aan de stranding van het kustvaartuig „Bonaire" op 11 oktober van het vorig», jaar ten noorden van Aland. De raad: heeft besloten het diploma van de. ka pitein in te trekken voor de tyd van een week en de stuurman èën berisping te y geven. -.-.yy'Ü Tydens het oversteken van de Bott- nische Golf, op reis van Finland naar Ierland, stootte het schip op stenen en- bleef muurvast zitten! DekBonaire" liep ernstige schade op en is twee* maanden- uit de vaart geweest. De stuurman had de hondewacht gekregen,; doch de hoofdinspecteur v. d, scheep-, vaart, de heer J. Metz meende, dat dé kapitein zélf beter dè móeilijkë "'gé-!; deelten had kunnen nemem Geen rem op beperking der bestedingen Het w«r*nictiapp*ll|k voranrwDorrf pr»poraat voor doxo tild. VINOSASIS N.V. AMSTIRDAM. Prof. dr. J. Kistcmaker lieeft in hot labo ratorium voor massaspectrografle vergaan de onderzoekingen gedaan met betrekking bot de scheiding van isotopen waaruit mogelijk 1n de toekomst een energie-win ning uit waterstor en lithium mogelijk wordt. We zien hem hier bij een boog- ionisatiekamer. Vraaijt inl. ald.Afd. Verbuur To1.K2950 ACUTER het front dat In de nacht v vrijdag op zaterdag het gehele land passeerde, stroomde koudere polaire lueh blnn, ïvaarln de temperaturen op de mees te plaatsen tot b|j het vriespunt daalden. De aangevoerde lucht is tamelijk droog, zodat er flinke opklaringen ln voorkwa men .liet hogedrukgebied, dat enige dagen het weer in West-Europa heeft beheerst, trok zich verder terug naar het zeegebied tussen Engeland en de Azoren. Aan zijn noordflank kwam een aetieve storing tot ontwikkeling, die geleidelijk in een storm- dcpressie overgaat. Het centrum ervau bereikte zaterdagmorgen Schotland. De de pressie verplaatst zich over het Skagrrak naar het zuid-oosten. Achter de depressie wordt neer koude poollucht tussen Groenland en Noorwegen naar het zuiden gevoerd. Ueze zal ons land morgen al be reiken. De wind zal verder toenemen en morgen vermoedelijk tot een noordwes terstorm aanwakkeren. Verder heeft Wet weer een buiig karakter en komen de temperaturen op een nog Iets lager niveau. 'n koninklijk shirt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1