I Gezin besmet na ongeluk met radium in ziekenhuis Prikkeldraadversperring en oolitie Stortzee sloeg meisje van pier Gevolgen zijn nog te overzien voor en met evacués aangekomeng. koninklijk welkom landgenoten— Koud weer Wie zond noodsein uit BRACHT 6 IN ACTIE mêmmm Gouverneur Van Baal krijgt eervol ontslag Tito wil tapgesprek van neutralen m Over boord geslagen Hele nacht gezocht naar „overlevenden" m i m RAANDAG 20 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 589$ r Onderzoek Politiebureau Warm hart" Tranen Vreemd) err MwM Botterdam: Witte, de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenfaage: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091- Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.3019.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: HL DE HUIG KOUDE NACHT. Y V Opklaringen maar ook plaatselijk enkele sneeuw- of hagelbuien, voornamelijk in de kustprovincies." In'de nacht en ochtend hier en daar mist» Zwakke tot matige wind nit westelijke richtingen. Vannacht lichte en waar sneeuw ligt plaatselijk matige vorst, morgenmiddag tem peraturen om bet vriespunt. Morgen: zon op: 8,36 Maan op: 8.50 onder: 17.07 onder: 19.20 O O Hoofrireiiarteun Dr J A. H. J. S. BHUINS blXïIV; 'VERBODEN (Van een onzer verslaggevers) In Putten is een gezin van zeven mensen besmet met radio-acti viteit. De woning van dit gezin (de familie Haanschoten aan de Schoolstraat) is met prikkeldraad omgeven en een bordje waar schuwt: „Levensgevaarlijk. Verboden dit terrein te betreden". Des kundigen onderzoeken het huis met geigertellers en mensen, die de afgelopen dagen met leden van het gezin in aanraking zijn geweest, worden medisch onderzocht. Dè kleuterschool „Hummeloord" in Putten is op last van dë burgemeester gesloten. Wellicht zal de wo ning afgebroken moeten worden. Oorzaak van de besmetting is een uitzonderlijk ongeval op de neusheelkundige afdeling van het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Toen daar de vierjarige Joke Haanschoten werd behan deld met een radiumnaald, is de radiumhoudende kop van de naald afgebroken en ongemerkt in het neusje van het kind blijven zitten. Bij thuiskomst in Putten heeft het kind gebraakt. Het braaksel is door ae huisgenoten opgevangen in een stuk papier en in de kachel gestopt. Hierin is waarschijnlijk het radiumkopje gesmolten. De as uit de kachel is in de tuin gedeponeerd. Donderdag, een das das nadat het kind was behandeld, ontdekte men in het ziekenhuis, dat de radiumhoudende kop van de naald was afgebroken. Onmid dellijk is toen een onderzoek ingesteld' bU de familie Haanschoten» Daarbij bleek, dat vooral de kachel en de asbeit a$rk radio-ac tief waren. Het xezin is toen onverwijld geïsoleerd. Hét verblijft thans voor observatie in het Utrechtse zieken huis- - De ouders konden de vierjarige Joke woensdag na de behandeling mee naar huis nemen. Ze kregen de mede deling dat het kind over veertien dagen - terug moest komen. Omstreeks 10 uur woensdagavond werd bet kind on wel. Het werd bleek en braakte. Dit braaksel werd door haar vader opgevangen in een papieren servet, dat direct ittjde kachel werd geworpen. Het meisje voelde zich kort daarop weer beter en had vérvolgens een goede nacht rust. - ,'s. Morgens bezocht zij normaal de kleuterschool „Hummeloord", samen mei haar buurmeisje Willy WÜlemse, .Omsixéelcs.,één.*uui^!»-mid<iags- speéldftLfcet^ meisje bij haar buurmeisje, toen een agentwan politie haar moeder mededeelde dat zi} zich onverwijld met haar dochtertje naar het ziekenhuis te -Utrecht moest begeven. J-j-V»' Jn hét Stads-én Academisch Ziekenhuis in Utrecht had men nl. omstreeks half twaalf donderdagmorgen 'ge merkt, dat de radiumkop van de naald afgebroken was. Mén zocht met een meetapparaat dè operatiekamer af, doch nergens week de naald af, zodat moest, worden aan. genomen» dat dé vermiste radiumkop buiten de kliniek moest zijn. Uit de behandelingsrapporten bleek, dat Joke Haan- schoten uit Putten de laatste behandeling met de radium, naald had gehad. Onmiddellijk werd de politie in Putten gealarmeerd. Men verzocht de politie het kind onver- wyld naar Utrecht te zenden. Enkele minuten later werd telefonisch medegedeeld, dat? voor het kind en haar omgeving levensgevaar aan wezig was. A/j /,/y f "r BÜ Kon. besluit van 8 januari 195$? is aan dr. J. van Baal op zijn verzoek, met ingang van 1 april 1958 eervol ont-. slag verleend uit bet ambt van gouver neur van Ned. Nieuw-Guinea onder dankbetuiging voor de gewichtige dien sten onder moeilijke omstandigheden in dat ambt verricht. Dr. van Baal aanvaairdde zijn func tie op 1 april 1953 als opvolger van mr, S. L. J. van Waardenburg. HU isy thans 47 jaar oud. In Belgrado is van gewoonlijk be. trouwbare zijde vernomen dat presi dent Tito streeft naar het houden van ëen „topconferentie" door leiders van; neutrale landen. Het doei zou zijn lé komen tot één gemeenschappelijk drin gend verzoek der „nentraien" aan de- blokken van Oost en .West, om onder-' handelingen over de nog hangende in-; ternationale vraagstukken te béginnen. Het Joegoslavische plan zou voor zien in bijeenkomsten .van de rege ringshoofden van Joegoslavië, India, Indonesië. Birma en Egypte en .moge lijk ook van Afghanistan, Ceylon en nog andere landen.; Advertentie Zondagmiddag is de 19-jarige Am sterdamse mej. G. Dirkzwager door een ttortzeo van .de IJmuidense zniderpler geslagen en verdronken. V" Zij'wandelde met haar verloofde en vle tientallen andere nieuwsgierigen, ondanks waarschuwingsborden en ver boden, ichter de neergeslagen slag boom over de pier toen een stortzee een viertal wandelaars overviel. Het meis; 3® raakte te water. Haar verloofde sprong baar na, kreeg haar te pakken, maar moest haar in de hoge golfslag weer loslaten. De jongeman is na veel moeite door agenten en omstanders op het droge gebracht. De reddingboot „Neeltje Jacoba" heeft ruim anderhali uur te vergeefs naar het omgekomen meisje gezocht. Tijdens het zwabberen van het dek van het schip „Hoop en Vertrouwen" uit Zwolle is de 24-jarige zoon van het schippersechtpaar Duizendstra over boord geslagen en verdronken. Het on geluk gebeurde op de Maas bij Lomm. Moeder en dochtertje konden nog juist de trein van tien voor twee naar Utrecht halen. Een waarschuwing om, ia verband met het besmettingsgevaar van medepassagiers, niet per trein maar per taxi te gaan, bereikte de woning van de familie Haanschoten te laat. In het ziekenhuis werd het kind onder zocht waaruit bleek, dat de radiumkop zich niet meer in de neusholte van Joke bevond. Zij werd daarop naar buis gezonden. Inmiddels spoedden enkele medici van de neusheelkundige afdeling zich naar Putten, om met een geigerteller tiet radiumkopje in de woning van de familie Haanschoten te zoeken, in het buis Sloeg de meetapparatuur onmid dellijk uit. Vooral bij de kachel en la ter: ook in de tuin waar as uit de kachel was gestort. Toen ook verna men de medici dat het kind. had ge braakt en dat het braaksel in de kachel was gegooid. Inmiddels arriveerden ook de far maceutische inspecteur voor de volks gezondheid te Arnhem, dr. H. F. I.ou- we Kooyman en dr. W. P. J. A. Wee- bers, inspecteur voor de volksgezond heid in Gelderland: Uit het onderzoek kwam vast te staan,' dat "het radium kopje in het vuur van de kachel was gesmolten, waardoor het stof in de kamer, de as in de kachel,-de schoor steen én, de gehele omgeving van de tuin radio-actief was geworden. Op advies van de. medische autori teiten werd het gezin Haanschoten ge-' isoleerd. Het bleek noodzakelijk dat hét gezin eerst werd gebaad en van nieuwe onder- en bovenkleding werd voorzien. De schoenen bleven achter ih de woning. Het gezin Haanschoten, dat uit man, vrouw en vijf kinderen bestaat, wérd donderdagnacht overgebracht naar het politiebureau te Putten, waar het Groene Kruis en de trans portcolonne van het Rode Kruis slaapplaatsen hadden ingericht Vrijdag werd het onderzoek voortge zet in het huis en in de tuin, waarbij de medewerking werd verkregen van de K.E.M.A. te Arnhem, die met gei gertellers de aanwezige radio-activi teit registreerden. De radioactieve as en de aarde in de tuin werden in af- Zie verder pag. 3, le kol.) (Van een onzer verslaggevers) DE Noordzee was ruw, de sneeuwjacht een ongekende ervaring, Hoek van Holland én de pieren van IJmuiden het eer ste brokstuk Nederland, waar het •welkomhartelijk was. Zo arri- veerdën*^i^agnannddag-en zon dagavond^ Indische Nederlanders in Neder land uw land, zoals H.M. dè Koningin aan boord van de Sïba- jak in Rotterdam en aan boord van de „Captain Cook" in Am sterdam met nadruk tot de repa- triantèn zei. Gebruinde mensen veelal, jonge ren en ouderen, die al enigermate ge wend waren aan de Nederlandse kle ren, die de lichte beproevingen van de Engelse keuken aan boord van de „Captain Cook" en de „Corfu" (de laatste kwam zondagmiddag in Rot terdam aan) achter de rug hadden, die nauwelijks klaagden over de kou en vol vtrwachting het land zagen, waar van de meesten zoveel hadden gehoord, maar nog nimmer hadden gezien. Drie schepen vol tragedies, met ver jaagde eenzamen èn families, die 3l- len op een nieuwe toekomst hopen, die gesterkt werden door het woord van de vorstin ook hun vorstin die gewiegde van „een warm hart, dat voor hen klopt in dit vadérland, dat zo anders is dan het warme land, dat zü - noodgedwongen moesten ver laten'*. Het welkom, dat mede de ruim der tig repatrierenden; van de Corfu gold» werd mede geaccentueerd door de aan wezigheid van minister Klompé. Een staf van maatschappelijk werksters; een staf van het Roode Kruis toonden de hoogste paraatheid bij de ontsche ping, die eerst in de morgenuren van heden in beide steden tot volle ont plooiing kwam. Aan boord van de Sibajak, waar da komst 'van Hare Majesteit een volko men verrassing betekende, kon de kleine Onno van der Linden zijn tra nen niet bedwingen. Bewogen hoorde kóningin Juliana zijn verhaal aan, een verhaal uit velen. ,In Djakarta heeft papa ons aan boord gebracht, Hij mocht niet mee, maar heel misschien komt vader over een meand naar Holland. Wij gaan nu naar mamma toe, in Rotterdam. Die Zie verder pag. 3, 2e kol.) JKJ KJ* (Van een onzer verslaggevers) Tüdcns de zware storm, die met wind kracht 9 over hét gehele Noordzeege bied raasde, hebben zes schepen een nacht lang tevergeefs gezoeht naar de overlevenden van een Zweeds schip, dat boven Terschelling omstreeks half- tlen zaterdagavond moest zün onderge gaan. Pas zondagmorgen vroeg moest men aannemen, dat het SOS van dit „zinkende schip" vals was en vermoe delijk afkomstig van een boogst on verantwoordelijke radio-amateur op dc wal of een dito scheepsmarconist. De politie stelt een onderzoek in. Onder de zes schepen bevond zich ook het Nederlandse vrachtschip „Mar- nelloyd", dat het eerst via zijn radio meldde naar het Zweedse schip onder weg te zijn om hulp te bieden. Voorts begaven zich een Noors schip, een Amerikaanse boot, een Zweedse stomer en twee Duitse trawlers naar de opge geven positie. Vanuit West-Terschei- ling voer de sleepboot „Holland" ter assistentie uit. Urenlang hebben de bemanningen van al deze schepen de zware storm en de ijskoude hagelbuien getrotseerd om, naar oude zeemanswet, te pogen de schipbreukelingen te redden. Boven dien legden de radio-kuststations Sche- veningen Radio, Norddeieh-radió en Elbe-Weserradio het radioverkeer stil. Deze grootscheepse reddingsactie heeft," vele tienduizenden guldens gekost. L Om halftien zaterdagavond ving de'! heer J. v. d. Burg, marconist: van. Bu 7 reau Wijsmuller te IJrhuidèn, het volgende noodsein óp; „Zweeds schip, Anrediko (naam was riauwëlijksle horen). SOS, SOS. Binnen tién miV nuten moéten wij hét schin 'verlaten"!; Daarna volgde de positie. Andere;; luisterposten, o.a.- te Den Helder en in Amsterdam, hoorden het noodsein ook. Marconist Van der Burg alarmeerde Scheveningen Radio, waar mén (dit was naar later bleëk al heel opmerke lijk) het noodsein niet had vernomen. Het radio-kuststation begon onmiddel lijk het Zweedse schip op te roepen, maar het kreeg, vreemd genoeg, geen antwoord. 'V Men kreeg op zee èn tegelijkertijd op de wal argwaan. Zou het SOS wei! echt zijn? De twijfel werd groter, toen er geen Zweeds schip "van die naam bé kend was en er ook' ÖU daglicht niets op de „plaats van de ramp" werd ge vonden. Thans stelt de Nederlandse- politie' een onderzoek in. Er wórden .verkla ringen verzameld van. mensen, die 'hétlvi noodsein opvingen. Er z|j n vérmoèdens." gerezen tegen èen Zweedsscliipi dat te IJmuiden in de sluizen'lag."» FM s&KSêStitéSl Cel. Dili*» A. m radio-actief liet huis van de familie Haanschoten in putten Is omgeven met prikkeldraad en een bordje waarschuwt: „Levensgevaarlijk, Ver boden dit'terrein te betreden." Twee poli tiemannen houden bij het huls de wacht. Dit Is' devijfjarige Joke llaanschoten uit Patten, die woensdag met een radlumnaald In bet Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht werd behandeld, waarbij de tadium- houdendc kop van de naald ongemerkt in baar neusje achterbleer. Het meisje was ren halt jaar geleden reeds aan de araan-" delen geholpen in het ziekenhuis Salem te Krmelo. in verband met complicaties in de neusholte'werd het kind verwezen naar dr kliniek In Utrecht. V' De K.E.M.A. te Arnhem en de medische en Justitionele diensten stellen- een diepgaand onderzoek in rond en in het huis van de familie llaanschoten In Putten.Vooral de asbclt in de tuin bleek sterk radlo-actlef. As» tuinaarde en zand werden gemeten met gei gertellers, Voor zover het radio-actief was, werd het in zes goed gesloten emmers ge daan. De emmers werden in de schuur bij het huls gezet. De grond is afgedekt met plastic. Een tiental personen, die de .afgelopen da- gen in aanraking zijn geweest met leden yan het gezin Haanschoten, z0n reeds on derzocht op radioactiviteit. Deze foto toont het-onderzoek van Wiiiy Willemse. met wie de vijfjarige Joke Haanschoten 'donderdag nog naar de kleuterschool is geweest. (Van een onzer Verslaggevers) DE consequenties van. hetgeval van de radio-actieve besmetting in Putten zijn nog niet te "overzien. Wel iswaar wordt in kringen van 'deskundi gen aan het gevaar niet zo'n grote be tekenis toegeschreven, omdat in ruim ten waar wordt doorgelicht wel grotere waarden van radioactiviteit worden ge meten. De straling, die moet zijn uitgezonden door het meisje Joke Haanschoten, is volgens de deskundigen van "het minis terie van Volksgezondheid zo gering ge weest, dat hieruit geen' verontrusting behoeft voort te spruiten. Zo" er a! per sonen. die de laatste dagen in de wo ning van- de- familie llaanschoten zijn geweest, zijn besmet, dan zou dit voor namelijk moeten zijn veroorzaakt door dè radio-actieve straling die uitgaat van de kachel, waarin het braaksel, en hoogstwaarschijnlijk ook de platina-kop van de radium-naald, is verbrand, Een onderzoek van tien personen, die zich na een oproep gisteren hebben ge meld, leverde echter niets verontrus tends op. Slechts één schoen die rea geerde op de geigertellers. Het onder zoek wordt vandaag voortgezet. De besmette stoffen, die In en in de omgeving van het huis, worden aange troffen zullen vermoedelijk ergens ver weg In zee worden gedeponeerd. Er »-lln reeds zes emmers met as en aarde ver zameld, die thans hermetisch zijn geslo ten. Er zuUen ook grote stukken van de woning naar onbereikbare oorden moe ten worden overgebracht. Het huis zal dan ook vermoedelijk geheel moeten worden afgebroken. Vandaag zou er een bespreking plaats hebben tussen alle deskundigen die bij het onderzoek betrokken zijn. Hierbb zouden ook de ministers van Justitie, en van Sociale Zaken en Volks gezondheid aanwezig, zijn. De aanwe zigheid van de minister van Justitie houdt wellicht verband met de vraag of een onderzoek dient te worden Inge steld naar de schuldvraag. SS H.M. de Koningin onderhield zich aan boord I met mevr. Hof (op schoot. de-S, maanden' van de Sibajak met verscheidene passa- [oude Woutertje) en. 'dë m'offcèr vanmevr.' - glers. Op de foto: de Koningin In gesprek Hof (met de 2-JarigeFrancis.) Een depressie, die zaterdagmorgen bij IJsland lag trok gedurende het week einde In diepte toenemend over het noor delijk deel van de Noordzee en midden- Scandinavlë naar Finland en vult nu op. Achter de depressie om voerden noorder- stormen koude lucht rechtstreeks uit het Poolgebied vla het zeegebied tussen Noor wegen en Groenland naar de Britse eilan den en het Noordzeegebied. In deze lucht kwamen veel sneeuw-cn hagelbuien voor, welke plaatselijk van on weer vergezeld gingen. Storingsgebiedcn van kleine omvang veroorzaken in de polaire lucht nu en dan toeneming van de bnicnactivltclL Des nachts komt ln deze 'lucht bijna overat enkele graden vorst voor en naarmate de windkrachten verder afnemen zullen de temperaturen vooral des nachts nog lager wordta. - - pm j f. l'-ff-.S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1