Overheid en kunst Bezorgdheid over jongste Ned bankrekeningen in Djakarta onder controle Schipper van omgeslagen vermist KLEINE MANWAARHEEN? Zes gewonden bij autobotsing we i n i g te zeggen over Putt ens van meisje GAAN OGEN IN WASHINGTON OPEN? Djakarta verrast en teleurgesteld Tsjechische premier naar Indonesië Raketbasissen in Verre Oosten? Voor opnemen van gelden eens per maand toestemming Overhoord geslagen of opgeslote n? Achteruitgang Stoel bracht 2 cent, tafel 5 cent op WETENSCHAP STA A T 1SOG AAN BEGIN" Door auto gegrepen Gezinsleden buiten gevaar D DOOR TANKBOOT AANGEVAREN DINSDAG 21 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG IV©. 3897 14 dagen gratis Rotterdam. Witte de Wtuistraat 30 Telel. 115700 1* 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspleln 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 - Schiedam: Cange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, f W0 Per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks J (Gëlaig tot morgenavond) PLAATSELIJK SNEEUW. Veranderlijke bewolking met plaatseliih sneeuw Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen zuid en west, Óver wegend lichte vorst. Morgen: zon op: 8.35 Maan op, 9,14 onder; 17.09 mder* 20.25 Directeur: H. Diü RUIG Hoofdredacteur: L)r J H j b HHUlNtj Sl Jl'f H ET is een levensbelang voor een volk, dat zijn culturele leven op een hoog peil staat. Versterking van bet culturele leven is daarom een 7Palf van grote betekenis en het is goed, dat de overheid ook daarvoor oog 'heeft Alle arbeid, die dan ook kan bijdragen tot die versterking heeft recht op aanmoediging en, in daar voor in aanmerking komende geval len, ook op financiële steun van de overheid. Ook al is men van mening, dat het dus tot de taak van de overheid kan behoren cultuuruitingen financieel te steunen, dan Is daarmede nog niet aangegeven, in welke mate dit moet geschieden. Ziet men in de overheid de alverzorgster, dan zijn er bijna geen grenzen te bepalen. Is men daarentegen van oordeel dat de over held slechts heeft in te grijpen indien het culturele leven zonder haar steun schade zou leiden, dan zal men er toe neigen de grenzen eng te trekken. Dit komt "tot uitdrukking indien men let op het a.-r.-geraeenteprogram, zo als dit enkele maanden geleden werd vastgesteld en op het ontwerp-ge meenteprogram van de Partij van de Arbeid, dat dezer dagen werd vastge steld. In eerstgenoemd program wordt er op gewezen, dat het culturele beleid der gemeentelijke overheid behoort te zijn gegrond op de erkenning, dat alle cultuur uit een geestelijke wortel op komt en dat dit .beleid daarom, veel eer dan op bundeling en leiding, moet zijn gericht op bet scheppen van ruim te voor de ontplooiing van het cultu rele leven en op- het aanmoedigen en steunen daarvan. Maar daaraan wordt dan toegevoegd, dat het beleid met name ook gericht moet zijn op het prikkelen van de veerkracht en offer vaardigheid van de cultuurdragers zelf. Bovendien moet de erkenning, dat alle cultuur en cultuuroefening uit een geestelijke wortel opkomt, in ons re ligieus, zeer gemengde land de over heid manen tot bijzondere voorzich tigheid in haar bemoeienissenmet en steunverlening aan cultuur en cultuur uitingen. Z O voorzichtig wordt het ln het ge-, :ieenteprogram van de Partij van de Arbeid niet uitgedrukt. Daarin toch lezen we: „De gemeente rekene het tot haar taak de gehele bevolking in staat te stellen deel te hebben aan kunst en cultuur. Dit houdt ojn. in, dat zij steun verleent aan het ont staan en in standhouden van organi saties en instellingen op de desbetref fende terreinen en zo nodig zélf ini tiatieven neemt eD dal zij ervoor zorg draagt, dal de bevolking tegen rede lijke prijzen toegang heeft tot uitin gen van kunst en cultuur." Weliswaar wordt .in het tweede lid vain paragraaf 8, welke handelt over „Algemeen-culturele .zorg" nog ge zegd, dat de gemeente de arbeid op het terrein van volksopvoeding en volksontwikkeling moet steunen en dat in het bijzonder daarbij aandacht dient te worden geschonken aan de zelfwerkzaamheid van de bevolking, maar déze laatste opmerking komt niet voor ln het eerste lid; dat speci aal handelt over cultuur en kunst. Wie dé praktijk dan ook nagaat, be merkt, dat de socialisten juist op dat terrein voorstanders zijn van zeer vergaande overheidsbemoeiing. Mecenaten treft men niet veel meer aan en ten gevolge van de. .ge wijzigde welvaartsstructuur zijn al lerlei particuliere organisaties in fi nanciële kracht achteruitgegaan. En nu moei de sociale welvaartsstaat dan maar de zorg op zich nemen. Men erkent nog wel, dat'het gevoel van. eigen verantwoordelijkheid door dit allés verzwakt wordt, doch men kan het' niet. opbrengen nu toch te trachten het verantwoordelijkheidsbe sef -te doen terugkeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft be kendgemaakt, dat de ambassadeur der Ver. Staten in Djakarta, John M. Allison, zal worden vervangen. Allison zal op 29 januari naar Washington terugkeren voor het plegen van overleg. Daar zal hij zijn benoeming op een nieuwe post afwachten. Van ambtelijke zijde in Washington is gezegd, dat geen al te grote betekenis moet worden gehecht aan het feit, dat Allison zo kort in Djakarta is geweest (hij is pas tien maanden ambassadeur in Indonesië geweest). Diplomaten in Washington vragen zich echter volgens Reuter af, of de vervanging van Allison wellicht een aan wijzing is, dat de Ver. Staten de huidige Indonesische regering en haar politiek strenger zullen beoordelen. Zij merken op, dat er ver scheidene factoren zijn geweest, die bezorgdheid in officiële krin gen te Washington kunnen hebben gewekt. baasd en teleurgesteld over de vervan ging van Allison, aldus werd van hoog geplaatste ziide in Djakarta meege deeld. Zij noemden het een overwinning voor de pro-Nederlandse facties op het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken. Een gezaghebbende zegsman ver klaarde vandaag: „Dit is een aanwijzing E vraag of bij de gestegen wel vaart velen 'thans niet kunnen dóen wat vroeger door enkelen werd gedaan, komt nauwelijks aan de or de. .Vergeleken met het buitenland be taalt de'genietér van kunstuitingen in ons land slechts gerirge bedragen. En het eigenaardige is. da' in ons land ln de grote gemeenten ook de li beralen veelaleveneens de overheid de aangewezene achten om tekorten, welke kunstuitingen oplèveren. te dek ken.' .Weliswaar worden ten behoeve van tal van kunstinstellingen op de ge- meente-begrotingen jaarlijks bepaalde bedragen uitget-okken, docb indien achteraf blijkt, dat de tekorten hoger wanen dan aanvankelijk geraamd, was, :vindt uien het vanzelfsprekend dat de overheid nog aanvullende kredieten ter beschikking stelt. Dit heeft tot ge- vólg, dat het verantwoordelijkheids besef bij die kunstinstellingen ook niet versterkt wordt. Qs jen duur zal op deze weg niet .kunnenworden voortgegaan. Er zal ijjfèzocht loeten worden naa: wegen, wélke het mogelijk maken, dat roet verantwoorde financiële steun van de overheid; het culturele leveD van ons Volgens welingelichte woordvoer ders was Allison er voorstander van, dat de Ver- Staten Indonesië krachtiger zouden steunen bij zijn aanspraken op Nederlands Nieuw-Guinea. HU is her haalde malen scherp door de Indonesi sche communisten aangevallen. De perschef van het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het vertrek van Allison in verband staat met een reeks diplomatieke over. plaatsingen. Volgens gezaghebbende woordvoer ders zal Allison worden opgevolgd doot Howard Palfrey Jones, een 59- jarige economische deskundige, die op het ogenblik vice-onderminister van Buitenlandse Zaken is voor het Verre Oosten. Hij was in 1954 en 1955 hoofd van de Amerikaanse, missie 'voor bui tenlandse huiverlening in Djakarta én adviseur van de Amerikaanse ambas sade daar. In de Ver. Staten is bezorgdheid ge wekt door het feit dat Indonesië de laatste weken missies voor de aankoop van wapens heeft gezonden naar com munistische en westelijke landen. Het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft i enkele maanden een „informeel" Indonesisch verzoek* om wapens uit de Ver. Staten te mo gen kopen in overweging gehad. Een andere factor is naar de mening van diplomaten in Washington het com muniqué van de Indonesische regering van 14 december, waarin gezegd wordt, dat Indonesië zijn territoriale wateren wil uitbreiden, een eis die door de regeringen van Nederland, Austra lië, Engeland en Japan reeds is ver worpen. Enkele dagen geleden heb ben de Ver. Staten bekendgemaakt, dat zü Indonesië eveneens van hun be zorgdheid over deze voorgenomen stap hebben doen blijken. - De Indonesische autoriteiten zijn ver - Het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft dinsdag officieel bekendgemaakt, dat de Tsjechische premier Siroky op 24 januari voor een staatsbezoek van zeven dagen aan In donesië In. Djakarta wordt verwacht. Hij zal worden vergezeld door de minister van-BuitenlandseZakën-'Davidr: Op het' programma staan korte be zoeken aan Bali, Midden-Java en Ban doeng. van de Amerikaanse plannen om door :c gaan niet positief te. handelen tegenover Indonesië. Allison wilde een oplossing tot stand brengen, waarbij Amerika Indonesië kon helpen, niettegenstaande de nauwe betrekkingen van Amerika met Nederland, maar hy werd blijkbaar terzijde geschoven". De Verenigde Staten overwegen het aanleggen van basissen voor ballisti sche raketten met middelgrote reik wijdte in het Verre Oosten. Dit heeft de Amerikaanse minister van Defensie McElroy gezegd op ee:. besloten vergadering van de subcom missie voor toewijzingen van het Ame. rikaanse Huis van Afgevaardigden die onlangs werd gehouden. Hij gaf geen bijzonderheden. (Advertentie) Nodig ons uit ln Uw gemeentel Horgen zie ik je weer Ft.lmbureau.Vj •De plaatselijk militaire commandant van Djakarta heeft bekendgemaakt, (Van een onzer verslaggevers) Op de. splitsing van Oude Maas en Mallegat, enige honderden meters voor dé bruggen tussen Dordrecht en. Zwijn- Tranen met tuiten huilde dit jongetje in de drukte, van de debarkatie van de „Captain Cook", die jisteren met vele honderden repa. triërenden uit In donesië in Amster dam aankwam. Hel was koud in d>t vreemde land en toen hij even al leen gelaten moest worden tussen de stapels bagage, werden de emoties hem te machtig. Luxe autobussen brachten nog de zelfde dag achthon derd repatriëren- den van Amstér'dam naar het legerkamp Budel. De evacuatie uit Indonesië be gint nu, by de aan komst van de grote schepen, eerst ernst voor Nederland te worden. Waar moe ten al deze mensen naar- toe? Is er werk voor allen? Dit zijn de twee belangrijkste vra gen, die de repa- triërenden bezig houden. Flex maak te in één van de autobussen de tocht naar Budel mee. volk tot ontwikkeling wordt gebracht. Dan zal de overheid haar subsidie politiek zo moeten voeren, dat daar uit blijkt, dat zij de burgerij het be sef wil bijbrengen of bij de burgerij het besef wil verlevendigen dat cul tuur en kunst nietaangelegenheden zijn van staat, provincie en gemeen te, niet dus van de overheid, maar in de eerste plaats van de mensen zelf. Dat wil dan zeggen, dat de burgerij zich aan kunst en cultuur iets gele gen móet laten liggen én er 'zelf ook iets voor over moet hebben. drecht, heeft gisteravond de Belgische tankboot „Antwerpen") de door de sleepboot „Tonnle" getrokken zand bak „Volharding 1" aangevaren. De zandbak, die op het HollanÜsch Diep zand had geladen en op weg was naar Rotterdam, kapseisde vrijwel .onmid dellijk en dreef ..ondersteboven in het midden van hét vaarwater af. ..De op.de voorplecht van de bak staande dekknecht J: v, d. Waal zag het ongeluk aankomen en sprong overboord. Kapitein J. Berends van de „Tonnie" wierp hem'terstónd een reddingboei toe en baalde hem met behulp daarvan uit het water. De schipper, de 46-jarige N. W. Verse- veld uit Willemstad, hééft mén na; de aanvaring niet meer gezien. Aan vankelijk nam men'aan, dat* hij zich ir. de omgeslagen bak bevond, maar later achtte men het waarschijnlijk - dat hij overboord geslagen en ver dronken is. Het ongeluk speelde zich. op de don- tere rivier in luttele ogenblikken af. Nadat de bemanning van de „Ton lie" de overboord gesprongen dekknecht uit het water, had gehaald, werden pogingen" gedaan de op drift geraakte zandbak vast te maken. Dit gelukte-en men besloot de Volharding 1 naar het Duivelseiland te duwen. Daar werd het gevaarte aan de grpnd gezet. Mensen van het Dordtse bergings bedrijf J. van der Ende en personeel van de politie stelden daar een onder zoek in of de schipper zich nog in de bak bevond. Klopsignalen werden echter niet beantwoord. Ook andere pogingen om niet. de man in contact te komen liepen op niets uit. Men nam ten slotte aan dat de schipper zich met in de gekapseisde bak bevond, te meer omdat de dekknecht, die naar het Dia- conessenhuis te Dordrecht was over gebracht, verklaarde, dat de schipper tot het laatst in de stuurstelling was geweest. Personeelsleden van een aan de Zwijndrechtse oever gevestigd bedrijf verklaarden,; dat zij onmiddellijk na de klap van de aanvaring een man hadden horen roepen. Vannacht heer'! men nog getracht de gekapseisde bak om te draaien, docb dit is toen niet volledig gelukt. dat Ned. onderdanen alleen gelden óf bezittingen van waardebij de banken mogen opnemen na voorafgaande toe stemming van de-militaire gezaghebber van de hoofdstad. Deze toestemming zal sléchts ééns per maand worden verleend, en het be- -drag dat -zij mogen opnemen, zal door dé financiëleén economische coördi nator van zijn dagelijkse staf worden vastgesteld. Aan de banken Is thans verboden gelden, van Néd onderdanen nit te betalen. In bankkringen was men nog niet bereid op deze bekendmaking, die 'dins dag in de plaatselijke pers werd gepu bliceerd. commentaar té leveren. In de bekendmaking werd gezegd, dat „opnemen" betekent het „overschrij ven" van rekeningen 'naar andere ban ken, die buiten de jurisdictie van het militaire district Djakarta liggen. Tegen overtreders van het verbod zullen strenge maatregelen worden ge nomen. President Soekarno van Indonesië is gisteren uit Syrië voor een vier daags bezoek in de Pakistaanse hoofd stad Karatsji aangekomen. Op de Haagse Weg bij Amsterdam werden gistermiddag bij een autobót- ling zes personen (vier nit Zaandam en twee nit Amsterdam) gewónd. Alle slachtoffers werden met - wagens -van de G.G. en G.D. naar een ziekenhuis vervoerd.' Een personenauto, -waarvan de be stuurder, de 49-3arige horlogemaker D van Zijp alt Zaandam .vermoedelijk linksaf wUde, werd geschept door. een achteropkomende sportwagen, zwaaide .naar links en sloeg in de middenberm over dé kop. :..f r'h-.'.'-'r.** De sportwagen werd, bestuurd door de 22-jarige monteur A. S. van de Am sterdamse Rijtuig Maatschappij. Laatst genoemde wagenramde de, Zaandamse auto aan de achterzijde, waarna deze over de kop sloeg. De bestuurder en de drie passagiers de 51-jarige mevrouw M. A. Zethoven- Huig, de 24-jarige Tineke Zéthoven en de 39-jarige heer H. G. Suriè, allen uit Zaandam, werden gewond uit het au to wrak gehaald. In de sportwagen, die had proefgereden; zat naast de chauf feur de l9-jarige monteur F. K. Oog- veld uit Amsterdam. Zij liepen- behal ve verwondingen, vermoedelijk beiden ook een shock op. Een ambulance-auto .van dé GG en GD, waarin, reeds brancards mei ge wonden waren geschoven, kreeg motor pech, zodat om een reservewagen moest worden gebeld, waarin de siachtofter- werden overgebracht. ET komt de laatste tijd steeds meer voor. dat bij sporttoer nooien de zondag wordt ingeschakeld. Indertijd wezen wij ln.: ons dagblad op de gang van zaken bij de organi satie van hét concours-hippique in Rotterdam. Daarna protesteerden wij tegen het feit, dat de organisatoren van de Internationale Tulpen Rallye •van 'de zondag een wedstrijddag maak ten. Vvl.r'k Bij het jóngste Hoogoventoernooi, een voor Nederlandse: begrippen spor tief evenement van grote: betekenis, was evenzeer de zondag gemoeid en nu is jl. zaterdag het toernooi om bet persoonlijk damkampioenschap, begon;-? nen. Ook daar heeft men blijkbaar geen reden kunnen vinden het pro gramma zo in te delen, dat op de zón- dagen niet wordt gespeeld. De devaluatie* van de zondag als rustdag werkt dus door. Deze ont wikkeling is betreurenswaardig en af te keuren. Zij moet'zoveel mogelijk worden gestuit. Zou de Ned. Cbr. Sport Unie ln bet kader van haar be sprekingen met het Nederlands Olym pisch Comité en dë Katholieke Sport- bond hiereen initiatief kunnen né men? V ;-•#% Verkoop bij executie Gistermiddag heeft voor de tweede maal sinds het bestaan van hét Land4 bouwschap bij eèn geregistreerde, dié weigerde de hefflngsaanslag over 1955 te betalen, een verkoop bif exé-T cutie plaatsgehad.: Het-wós de land bouwer H, van den Brink te Kootr wijkerbroek, by -.wié door de deur waarders D. Schróor enF, L. Hüis<v man te Amersfoort, op: een aantal meubels ter waarde van "omstreeks duizend guldén beslag was gelégd^ Er waren enk^éhónderden belang stellenden, die geen enkel bod op dè te verkopen góederen dédënt/Fp-ë Buren kochten alle: artikelen* Vvóoiv: énkele centen:twee 'cént; vóór, een stoel, vUf cent: vóór f een ftafetSëënj gulden -Voor een radio; zodatJ ten slotte de tbtalé, opbrengst' 5.20bë- droég. - {'-'..F;' :..^r :*:r'i-': In het Wühelmina Gasthuis te: Am7y sterdam is; överl^en-dé"58-jaTlgë:heèr: J. L. Jansen," eigenaar van- hef IJihiite dervispaleiatevnfceuwarden,*dieqp;2i: d eeërob ér fjóy:hettfeino ngeiixk'3Óir: dé; overweg? bij :Sloteröyk enistig?gewönd; werd. - V. (AdóértèhttéX* (V?o onze correspondent) De 33-jarige mej. R. de L. te Eind hoven is, toen zij uit de stadsautobus stapte en de Bosdijk overstak door een auto aangereden en gedood. Dit is het eerste dodelijke verkeersongeval in Eindhoven in dit jaar.' (Van een onzer verslaggevers) OMTRENT het lot van de vijfjarige Joke Haanschoten uit Putten valt nog niets te zeggen. Weliswaar vallen op het ogenblik geen ziekelijke afwij kingen te constateren, maar het is mo gelijk, dat zich in de toekomst bepaalde verschijnselen znllen voordoen. In deze mogelijkheden heeft meii echter nog geen inzicht. De medische wetenschap staat, wat dit betreft, nog te dicht bij het begin van haar kennis, zo zei prof. dr. P. Muntendam, directeur-generaal van de volksgezondheid, gistermiddag tij- dens een bijeenkomst in Den Haag, waar achttien deskundigen uit me dische en technische kring de pers voorlichtten omtrent het geval van de radio-actieve straling te Putten. Joke Haanschoten, die geruime tijd met een platina - punt van een radiumnaaid in haar neusholte heeft gelopen, als gevolg van een ongeluk in het Stads- en Academisch Zieken huis in Utrecht, wordt echter ais pa tiënte beschouwd en zal nog geruime tijd in observatie moeten blijven. De andere leden van het gezin Haan schoten lopen volgens de deskundigen geen gevaar. Onderzocht wordt nog ol zij geen radio-actieve stofdeeltjes heb ben ingeademd of ingeslikt. Indien dit niet het gevai is dit kan na twee of drie weken bekend zijn kunnen zü uit de observatie worden ontslagen. De opneming van deze leden van het gezin in het Stads- en Academisch Zie kenhuis Jte Utrecht wordt trouwens, aldus prof. Muntendam, mede bepaald door een sociale indicatie, nl. door het feit, dat haar woning nog besmet is. De professoren, dr. Muntendam, dr. Cohen van de Rijksverdedigingsorgani satie TNO en prof. J. J. Went van de KEMA, wezen erop, dat men het ge vaar van de radio-actieve straling in Putten vooral niet moet overdrijven. Het betreft hier-het stralingsgevaar van vijftig milligram radium,-want zóveel radio-actieve stof bevond zich op de punt van de naald, waarmee Joke woensdagmorgen in het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis in Utrechi werd geprikt ln verband mei een tumor In de neusholte. Deze 50 mg zou gevaarlijk zijn." wan neer één mens gedurende een iangere periode aan de straling ervan 'zou zijn blootgesteld; Dit is échter- niet hét gé val geweest. Joke is de naald -diis "ver moedelijk kwijtgeraakt, toen zij woens dagavond móest overgeven. Dé dosis radio-actieve .stof, die. de overigelgë- zinsiéden vesmóedeiyk hééft belaagd, bedraagt" ten hoogste een stuk-of :dr!ë röntgen radium, aldus professor Cohen. Dit is niet genoeg om voor deze mensen gevaar op 'te- leveren/ ola^'öp genetisch terrein,'/ want mensen,/;die beroepshalve"'niet- .röntgenstralèn in- aanraking kömen, mogen tot 15 röntgen per jaar'hebben. Zie verder pag. 3, Te koK) Vaam. Straat: Woonplaats: Wenst neb ingaande beden te abonneren op bet dagblad trouw en ontvangt gedurende .14 dagëo de krahl /gratis. Betaling zal geschieden pet week (61 cent)/p»» kwartaal 7^0) OoortMien. wal niet Qttoenst wordt.- i. U toorrit opkucht des'e hor» ine te'tentten adv y - Administratie TrouwWitte de Withsiradt:30, Rotteraam:, stuurt nieuwe Ambassadeur naar Wij icom.n m.» Da onvergefelijk» Peter Marshall-film Cinemascope In technicolor Vraagt ïnl. aid Afd. Verhuur CHRISTELIJKE FILMACTIE Tel: K29S0 Hilversum 97

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1