p-f- Scherp antwoord aan Boelganin Terugkeer van geheime diplomatie bepleit Kans op meer sneeuw BAKKEN MET AS EN ZAND AFGEVOERD Politie-escorte bij radio-actief transport uit Putten Onbehagen bij f de bevoiïking De sneeuw was wel wat koud w mm !Lö.cóm6tiiriieML ""H Vragen -overzeilt to" H In 't oosten ligt 6-10 centimeter Oppositie verliet de Belgische Senaat n wm Beter ten halve Nederland móet zich ■rechtstreeks tot Ver. Naties wenden - li ,Ruys" vrijdag in Rotterdam Ned. aak gezonken in de Maas: verkeer gestremd Amerikaan ernstig gewond in Amsterdam gevonden Vier Blijdorp reeds; overleden mÊ&mm m m mm® 1958 irOWDAG -22 JANUARI 1958 ZESTBËN9G JAARGANG No. 3898 V. y r~~rTïi m Man verdronken in haven van Medemblik Foto's en brieven vaa Maria KLriek naar Engeland gezonden m&m m Onbeliageri HAMMABSKJOELD: 11 MACHINIST 'GEWOND^ii 438 kinderen aan boord 14 dagen gratis |k# mktë Botterdam: Witte de Witbstraat 30 —.Telef, 115700 (4 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 '«-Gravenbage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klaehtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 750 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks w. Directeur: H. DE RUIG - (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND KOUD Enkele sneeuwbuien afgewisseld door -opklaringen. bet noorden van; het land aanvankelijk' lurachUge;; ól;.) harde, overigens meest matige wind uit westelijke rich-, tingen. Vannacht overwegend lichte vorst, mórgen óverg/| dag, temperaturen' om het vriespunt;I Morgen: zon op: 8.34 "['- Maan-op:i?35'| onder: 17.10 onder: SI SO SM O- Hoofdredacteur: Dr. J. A. fci. j. S. BRUINS SIXJT 99 99 ET rapport van de commissie „Overlading in het onderwijs" bevat wij schreven dit reeds ook voortreffelijke gedachten. Op blz. zegt het rapport, dat er scholen zijn, die de norm voor het onderwijs uit sluitend zoeken in het eindexamen en daaraan haar toetsingsmethoden ont lenen. Maar de commissie merkt op, dat het dan moeilijk wordt om op de juiste wijze de leerlingen te beoorde jen. Zij wil dan ook trachten aan de druk van het eindexamen te ontko men. Daaróm ia de eerste voorwaar de die zij stelt, dat bij het vaststellen van de norm rekening wordt gehou den met de differentiatie eb dè om vang en de kwaliteit van de geschikt heid van de leerlingen. En omtrent de moeilijkheid,.verbon den aan het aanleggen van de norm, zegt het rapport, dat ,de beoordeling niet in de eerste plaats gericht moet lijn op wat de leerling niet weet, doch óp wat hij wèl aan kennis en vaardig heden bezit; en dat daarbij inzicht in het geleerde belangrijker is dan dat hjj slechts tot reproduktie in staat is. DP zichzelf zal niemand bezwaar hebben tegen het gezegde. De commissie [,wil nu, dat in de Mas het constaterendelement bëlangrijker wórdt dan het selecterend. De leraar moet de leerlingen observeren. Hl zioet weten,'wat hij aan iémand heeft, «Sl als de 'leraar dat weet, dan zal bi; een eventueel overgangsexamen met datgene, wat hij van de leerling heeft ervaren, zeer sterk rekening gehou den moeten worden. Ook daartegen kunnen niet zoveel bezwaren rijzen, naar wij menen. Na zegt de commissie, echter, dat er telkens een beoordeling moet komen. Uitstekénd. Evenwel: „Het is wense lijk, dat - het accént daarbij .méér wordt gelégd opde in de voorafgaan de periode door observatie verzamel' dé-gegêvens, dan op de resultaten, die dóor>de- leerlingen In een. "steekproef, óp"héteinde van een periode zijn be kaaid";/ JDe eindbeoordeling moet in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van dé»! tussentijdse beoordelingen", (blz. 38) 'Aangenomen een ogenblik, dat wij ons inet het bovèn gezegde zonder- be zwaar' zouden- kunnen -verenigen dan tornt-devraag-^ itóoüwing'hebbèn;-;te> verwerken ••iets. wat- de commissie zelf. een -vaststaand feit noemt. „Een vaststaand feit evenwel is, dat zónder het- vakman schap én 'de toewijding van de leer kracht' géén onderwijsprobleem, dus ook niet het vraagstuk van de overla- dioe'daadwérkelijk kan worden opge- lost'f:.(blz.<39) Met het' hier gezegde zijn wij hét 'hartelijk eens. De com missie;.constateert nu zelf, .dat er wat dit bètréft .nog heel erg veel ontbreekt, (blz: 40.eir41j. Zij zegt ook té ontken nen, :,dat''door een verbeterde oplei- ding yan ;de- leraren het probleem is op te ;lóssèn. Eti daarommoeten er aan de scholen komen mensen, die wij nu maar [gemakshalve „psychologen" noemen, pin de school in hét wérk te ite'anèn.v'"; 'VA-V 5v[v'i-%Si' TjET,zal wel duidelijk zijn. dat wij DJ: bij "déze standi van zaken wel bui- tengewoofi [-huiverig zijn voor "een «^pol-inrichting alsdie waaraan de wmmissié'denkt. Om slechts een paar opmerkingen te maken. Hoe stelt men zich voor(en ik spreek hier geheel vanuit de visie van de commissie) één school mét: een zeer bekwaam leider, spaar",.;:zegt de commissie, „góede teidérs Worden, geboren, die kun je Mïl vmakén") én met verscheidene lwTOivVdié. het nietkunnën;verder met een psycholoog óf mef een paar psychologen, die dé pedagogiek,; dè di^dactiek'énïde zielsconflicten verzor- tMj en leerlingen, die, behalve enkele V(upiichte;kernvakken, hun éigen leer- Pkór^nriên kiezen? :A'~-yi V\ \.;Men behoeft werkelijk geen profe- *eest te hebben hier, de con- flicfente zien rijzen bij dozijnen. Want immer» .deze psychologen zullen zich Wtea;.bemoeien met>de manier van !§8pyén én met het optreden van de '|g®r; ;;ih de klas. Èd daar wringt «[schoen; Want al zou de psycholoog !&P|érhngen nog zo goed kunnen be- wrdélen. als de leraar de leerlingen y»knoeit, moet die psycholoog zich pok^tot de leraar wenden. En soms kjto'hem optreden! En de leider (die 'ywtrtléidér - geboren is) zit met de ^oeüijkheden. •s»l;h Wat. een schitterende kans voor [jóngens én meisjes omal dezé conflicten te voelen en hun spel letje er mee te spelen. Zö zegt een ^J}én-é^zeventienjarig meisje tegen ^psycholoog iets in de trant van: »!k kan; nü "eenmaal geen goéd dóen "ij dle'inijnheer, u weet wel hóe hij i inapt.ons niet, dat weet u ook ^ïi|Daö| heeft hét kind niét veel Jkzegd, maar wéé de psycholoog, dié Mn[een beetje begrijpend „ja" ®^^Er/Is een jongen die zijn les ■%k^ént ;r>.Ja. mijnheer, ik moest gis- ®vénd bij de psycholoog komen en J^hèbjik éen uur zitten praten en #§#n|«t:-.;niet-klaar komen", of: MMS'Sé^v/dé; psycholoog zégt. dat ^WMiteiten, - zijn» mijnheer,«n -dat T>ONDSKANSELIER ADENAUER van West-Duitsland heeft de Russische premier Boelganin gisteren aangeraden niet meer zo veel brieven toeschrijven, De grijze kanselier pleitte voor éen terug keer naar geheime diplomatieke besprekingen. Op deze manier zou men de politieke"vraagstukken schérper moeten omlijnen en op éen topconferentie zou men dan kunnen trachten ze op te lossen. De 82-jarige Adenauer verklaarde dit in antwoord op de laatste twee brieven van Boelganin. Zijn entwoord was in scherpe bewoor dingen gesteld. 'x.r-'H'H' - V-AA- ':x- ,,tk yn\ hierbij de wens en de hoop. uitspreken dat wij allen ons erop beraden deze openbare briehvisseling stóp te zetten; Wij hebben de laatste paar. jaar helaas ervaren dat.op deze wijze geen vooruit gang kan worden geboekt", schreef Adenauer. Zijn antwoord is door de Westduitse ambassadeur.in'Moskou/ Wilhelm Haas, aangeboden aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken, .Gromiko. De 70-jarige heer J. Bfuin, die in het bejaardenhuis „Levensavond" te Me demblik woonde, is verdronken in de Westérhaven aldaar. Kinderen vonden bij de haven zijn hoed en' wandelstok. De heer Bruin, oüd-gemeente-ontvan- ger van Abbekerk, is yermoëdelijk ten gevolge van de gladheid" in het water gegleden. EEN langgerekt gebied van lage luchtdruk strekt zich van de Noorse kust over de Noordzee en bet Engelse Kanaal tot de Golf van Biscaye uit. In dit gebied, dat geheel gevuld is met koude en instabiele lucht, komen verscheidene kleine, storingen voor, die over de Britse eilanden naar het zuiden bewegen om boven het Engelse Kanaal van koers te veranderen en dan in noordoostelijke richting over ons land te trekken. Overal op hun weg bren gen deze storingen sneeuwval. In ons land viel de afgelopen 24 uur ook overal sneeuw. De dikste sneeuwlaag lag vanmor gen in het oosten en noordoosten van ons land, waar een sneeuwhoogte van 619 cm werd gemeld. Er kwam vannacht, omdat het bewolkt bleef, niet veel vorst voor. Leeuwarden meldde met 3 -graden onder nul de laagste temperatuur/llët ziét er naar uit, dat ons land ook de komende'24 uur binnen bet bereik Vvan srieeuw- storingen zal4 blijven, zodat in' hél weertype niet veel verandering te verwachten- is, Waar', opklaringen voorkomen, zal detemperatuur in de komende nacht lager wórden dar. de voorafgaande nachten.- De rooms-katholieke onpositie beeft gisteren de vergadering' van de Belgi sche Senaat verlaten uif protest tegen de aanwezigheid van de minister yan Economische Zaken, Bey; die onlangs is benoemd. tot lid van de - Europese commissie van de Europese Economi sche Gemeenschap (Euromarkt). v Om zün standpunt inzake de gehei me diplomatie te .onderstrepen,; her innerde dé bondskanselier aan de Rus- alsóh-Dnitse besprekingen, die in Mos. kou achter gestoten deuren worden gevoerd en naar verluidt een gunstig verloop hebben, .Deze onderhandelingen lijken mij een overtuigend bewUs, dat onthouding van publiciteit het succes bevordert; Wat de wereld nodig heeft, is meer dan tot nog toé ls'geschléd het gébruik van de beproefde diplomatieke 'onderhan delingen," zegt Adenaner. Diplomatieke besprekingen' zouden, „wellicht oP een conferentie van minis ters van Buitenlandse Zaken, - geleid kunnen worden tot op het punt, waar de regeringsleiders beslissingen moe ten nemen." - -Adenauer:keerde;- zich. 'in -.zijn schrijyén opnieuw/tegen het V.ohmo- gelijkéL^voorstélivSü'j^de.'i' Russische premier ,dex.kwes«e^^^clg^jiereni-; gingva'n'Duitslaridopté^óssén'dpSr besprekingen tussen Wést- en Oost- Duitslanq. Hijherinriérde aan de Kussischë belofte van 1955 de be slissing aan hef Duitse: volk zelf te laten door vrije verkiezingen. De bondskanselieracht Boelg?ihius: ontwapeningsvoorstellen teleurstel lend. Hét instellen van" éen zone.zon der kernwapens in Midden-Europa vindt Adenauer van minder groot be lang. Adenauer steunt de voorstellen die president Eisenhower in zijn ant woord op Boelganlns brieven heeft gé. daan. - - Premier John Diefenhaker. van. Ca nada heeft Rusland laten weten, dat de leiders van Oost - en West in Canada welkom ziin voor een eventuele - top conferentie. Dit was een van de piinten van' het antwoord van Diefenhaker op 'de brief van 13. december van premier Boelganin;--" De Nederlands^ poUtië:;bc«ftbaar Ehgeke'collega's,'viar'ïJntérj^ol?,.^^ foto, briéven;'ën e^p'nagernj^fe^.hzfad-- ;t^^g^mnderi'.'.y^n -jfiëlvlS'ïj meSsj e Aïafiar Kriek,' .dab vprmóord ::in eengreppel in:de omgevingvahCol-, Chester, iri het Engelse'."graafschap Essex, wérd aangetroffen. De handtas is een kopie van de tas, die z|j bij/zich had. foen zij werd ver moord,' en die nóg niet 'is .teruggevon den. Bij de brieven yan Maria Kriek Waren .vertalingenin het Engels ge voegd. J - «Kt'*. yt&sdmsxSL (SA (Van een onzer verslaggevers) ONDER-het felle 'licht [van film— ei v televisielampen sijn- dlitsdagmld- dag-om vier nur/dé;"bakkehrm»t/radló-'S|,wk^^S^ aotieve as engrond nit de tuin van (de WÊmWÊSM familie Kaanschoten-tev; Putten dóór de Marine afgévdérd; naar; één plaats, waar zij vermoedelijk aan boord van een schip worden gébracht 'om in volle zee. over boord gezet to" worden'. Het:r afvoeren'! geschiedde op éen open' .vrachtwagen. Aan dé voorzijde van de^iaadbak [waren betonnen blok-" kéR1géstopéld,^;dië 5de',"Chauffeur tegen dö^^óWWKë^ultotradihg'moesten-b^,; auto reden-; wagens van! de' .Mariné. Hét [transport wérdf door rrtotórpolitïë geëscorteerd. Gisteren is men dé gehele-dag'bezig geweest met Het nemen yaii grondmónr sters rondom de besmétté«wqning en luchtmonsters iu het hiiis.^Gedurénde het onderzoek was de prikkeldraad-: versperring weggenomen, later heeft men die weer aangebracht; ^- Een Amerikaanse televisieploeg, speciaal voor het Puttinsé. géval naar Nederland gekomen heeft van alle. activiteiten opnamen gemaakt. Een aantal Franse journalisten arriveerde dinsdag; in twee auto's én heeft- dé ge-, hélé dag geworkt'aan reportages. r ;,JDitheeft de bevolking van "Putten, die'de-.'hele zaak aanvankelijk nogal gemoedelijk opnam, 'zodanig van dë ernst van het geval overtuigd," dat zij thans onrustig begint te "worden", al- dus seinde onze Puttepse .correspon dent gisteravond. 'S'SfAiS/S' Hoewel er geen sprake "is* van pa niek, is er toch duidelijk'een gevoel van onbehagen, vooral bij degenen, die In de omgeving van de getroffen fa milie wonen en werken. Putten zou weL willen, dat er hooit een géval van radioactieve; besmetting had béstaan. Intussen blijven de buren van de familie Haanschoten, die uiteraard het érgst- geschrokken zijn, met-gróte gast vrijheid binnen- en buitenlandse jour nalisten ontvangen en te. Wóórd staan. Zij spreken veelal vooral hun eigen verontrusting uit. Een ongerustheid die is tóegenomen, naarmate dè voorzich tigheid waarmee de deskundigen .zich in en om hef besmette huis" bewegen, groter is geworden. Gisteren zaten de SINDS enige tijd is een partij 'voor overheidspersonee' >In - oprichting,- Het Initiatief is een gevolg van hét vér^ V loop der onderhandelingen.--over de: ambtenarensalarissen. - v-.: Het nieuwe partijtje heeft 't groeps- belang als uitgangspunt gehómen[}JDe ambtenaren komen niet; aan hun trek en dat moet veranderen. Daartoe, moe ten de bestaande vakorganisatieswörA den gestimuleerd, zo.iezen we in'hótV perscommuniqué. 4 Het is principieel fout om dmie reden; een party te- stichten. Praktisch b'^-ó zien staat het nu al vast, dateer; yait invloed oefenen géén'sprake zal zyh^i Dit worde tijdig; ingezient;Nog;altijd^; geldt hét spreekwoord:.;3eter; [.ten? halve gekeerd dan W hélé gédwaéddlé -: Op de persconfenentieV-die.de:seor&7 taris-generaal [dér-Veren|gdeVi[Hatiés^i; Dag Hammarskjoeld, [dinsdag [te^New.iic; Yorkheeft .gehouden,wérd :h'éte'door een verslaggévér; .;eenv[vraagvgësteld.-v;. over:het.i;vraaggéspfek'2;vah>: jhliüster%>j:k^ dr. Drees metéen, vértëgenwóordiger van een Amerikaans persbureau^ waarin-; dr. Dreës onder méér ;'stéiae;[da't;' bet thansaan dé -Verenigde- Natiés!wan! gamm f j mmmmmt I Él» dr. Dfëési^ndé^méer^stÖdgMaiShet^S^ thansaan dè .yerenigde- Natiesiwan; Ómj^SË; zich ;iir[,tóflatèn^në^Öé|^uii@^dé3^|^^ landsé campagne, '[dié?iriirEndóneiiè«ia/®^S dwingens::-[Nederlands) •aan[Indonesië [Öyérïtte hièrdoór -,; te Nieuw-Guinea dra Ha m m a rskj oeld an twöord<iè,;;cfafe eénl^Ms; loutere persvérklarihg .geen aanleiding/ Xif voor de :Verenigde ;Naüès -kÖh *zijn;,dèd m'et. -bet Ihdoriesiscii-rrNederlandse jgé?.M|| Néderlandsé regeripg[.eU'^i^^móet}^jff ons' daartoe rechtetoeeks* ;,<lè/5*wéns^tó';^|i' kérijaen^géTCh';:avCTkIi^aë;:|fflS^^^« ?A.éfthlo^nvBralkrjrevei»)w5 tions>RÓtterdaïn-Zuid Xenf Róftoédim-p *én; ëiektrischè locÓmotIÓ4lü»&;y. sporen ;8taandé5[bÜe4réIiföpè^6^ Dinsdag heelt de A-B.C.-school [(Atomaire, Bacteriologische! en Che mische Oorlogvoering): van de Kon. Marine te Amsterdam bezit genomen van bet radio-actief bé- smette huls In Fatten. Osde foto: 1 uItenant-ter-zee 2e klasse A. Gé- vers meet met een geigerteller, de schoenen van lultenant-ter-zee 3e 'klasse Evers; nadat déze zich' in het huis had begeven. huizen in de. buurt vol met journalis ten, film- en televisiemensen. de 36 dë het meer op inzicht aankomt en dat u zo vreselijk veel feiten vraagt." En een leraarsvergadering vindt,' dat. een jongen toch werkelijk niet kan over gaan: „hijis glad genoeg en. ook wei hélder, maar vreselijk lui". Doch de psycholoog vindt hem een gefrustreer de knaap,, die niet nóg meer in con flicten mag worden gedreven". Wij hebben de neiging om aan de ;,tot leider, geboren" schoolleiders het rapport van dë commissie te sturen, voorzien van een kaartje, waarop twee lettertjes: „pd." J. WATERINK. De beide vorige artikelen werden opgenomen in „Trouw" van-dinsdag-7 en'vrijdag 10 januari.2958. De Nederlandse aak Rodolphe (360 tón) is na, op een rots te zijn.gevaren, bij Givet (Ardennen)in de Maas. ge zonken. Er deden zich geen persoon lijke ^ongevallen voor. Men vreest dat het scheepvaartverkeer vijf of zes da gen zal zün gestremd. Met één dag vertraging, omdat vaart door het Suezkanaal ruim uren gestremd was. door het aan grona lopen van 'twee tankschepen wordt het m.s. „WiUem Ruys" vrijdag- morgen a.s. uit Indonesië en Malakka in Rotterdam verwacht. De ontsche ping der bijna 800 voor Nederland be stemde passagiers voor een groot gedeelte evacués uit Indonesiëdat om negen uur aan dë Lloydkade te Rot terdam beginnen. Nipt minder dan 438 kinderen' be neden 18 jaar zün ditmaal aan boord van de „Willem Ruys", van wie er 395 nog geen 12 jaar oud zijn. De volwas sen passagiers zün overwegend, dames. Gedurende de reis werd één meisje, Marauerite Theunissen, geboren. Voor gezagvoerder J. Roos, die vele jaren gezagvoerder op de „Sibajak" was, is deze reis de laatste. Na büna veertig jaar varen In dienst van de Lloyd gaat hü met pensioen. De 72-jarige mevr. A. Ketelaar— Norder is te Assen op de Groninger dwarsstraat bij het. oversteken door een personenwagen aangereden; In het Wilhelmina-ziekenhuis is zij overleden. Mysterie rond hoogleraar Om halfdrle. In de afgelopen nacht hebben twee agentemvan politie op het Frederiksplein te Amsterdam de 42- jarige Amerikaanse hoogleraar E. S. B. met lievig bloedende wonden in het gezicht aangetroffen. -2U bracht hem naar de Pieter van Foreestkllniek, waar bleek dat hü een slagaderlüke bloeding aan de kaak had. Tevens bleek hü üeen oogperforatie te heb ben en werd een stukje glas uit een der osen verwijderd. Voor vérdere be: handeling werd hU- naar de oogkllniek van het Wilhelminagasthuls overge bracht. I Over de oorzaak kwamvolgens een eerste mededeling nog' niets vast te staan. De recherche van het bureau Singel .weigerde vanochtend iedere nadere inlichting. Ook de woon plaats en de universiteit- waaraan de professor is verbonden, werden niet bekendgemaakt. Met devüf leeuwewélpèh, dle'/zon- oag 12> januari in diergaarde Blijdorp werden geboren; heeft BUfdorp geen geluk gehad. Vier. welpen zün reeds overleden en wat de vüfde, die nóg bü de moeder is, zal doen,' weet .men nog niet. V i'[V, Insiders hadden reeds dadelyk. een zwaar hoofd m dit geval, omdat dé leeuwin eigenlyk te-jong eh. de Worp bovendien te groot -was. .De [vijf wel pen waren daardoor klein en niet "erg steiK en -men was reeds bly, dat-de geboorte zo -vlot- was verlopen./ De oorzaak van het sterven dér. Wel pen Jigt niet bq de hondemoeders,'de ze nebben haar plicht uitstekend ge daan en verzorgden de'-'welpen zeer goed. Blijkbaar hebbende -welpen 'ts weinig levenskracht gehad;: .h^éra::pvéi^4élliaar;®Sf#5®'|Mfe^^^S deze -botsing 'geen /ivericeer>ymngpHjk>->L>. tussen^iNptterdam^Cé'ffiaalteir^ 'da*m-Braafe';?..De?S'fee(n44ult'tf^óïW^i}^óWli's"S mógelük" het ;vérfeeefeté?hérst(Bnén;^in^W:., de - treinèn, dlé:)riü.dè£|tura^|A?^«-^^S- dam-Eindhoven-VehIo,:(séjd^il2p(j)[[Dë[/:;r; óverige verbihdipgén[hiévén[^gft[gé^i^?: ruim'e tijdgestremd. h Het Tweede-Kamerlidde- heer [f bérts .(Arb.):'heéft[aan[[dè[[inihlstèra}x[ [van: O. K en. W^'.van'Ródalè-Zékèn[en Volksgezondheid én: schriftelijk gevraagd of [zijttdeïjïüsteS toedracht van hét ^igebeurde '- - in:>üëéf i Stads- en Academisch Ziekénhuis^teE Utrecht met het patiëntjé -Jólce-Hatm-:. schoten:-kunnen,:medédélen[[S[;;[[^¥[^|s Hij vraagt' voorts 'op, welke wijze-énli^f* wanneer aan hétjjcht is, gékomeh,' dat het radium in hef' kind. isachtefgebieven,[[[[welhe'i[5;|; maateé^e^[ef[-'M4[dé^;0ii3^é^Wp^^f vanwegehef ziekenhuis [zijn/[géfiróffen. i|| én op welke wijze en'; wanneer:de[Jei«[;|[^&. ding van het,flekgnhuto[de[beype^e diensten van het staatstoezIchL'óp t volksgezondheid/hceftrgewaarschuwd;;, Ten siottg yraa^l;het-kam»üi|Ö^|§0 strafrechtelijke 'en ciyiéli^hteiijlté.:[[v;[' consequèntiésTyanXhët^gebëMdé'i^öMll té verwachten encfi/er - maafregélenf ilVf4'- worden getroffeniom 'hérhaflngï:[Lp»?S[!:- voor.;omen. PM?' Naam, Straau Woonplaats: Wenst zich ingaande heden té abonneren op bel dagblad Vrouw en ontyén^ gédurendë^^it4[clagën Betaling cal geschieiigo pe» week (61 cent)/pttikwafi^a)-: U 7.90). Doorhalen wal niet'pwenst wordt.'- U wordt verzocht dezé bon toe te zenden aan -• Administratie; JTrquw», Witte de Withstracd 30r RottenÜpil Iplflp" Mraf Adenauer heeft genoeg van Sowjetbrieven v„.v n fr S. V..1 4 W f 'tVi. [.^4: V, L^Al(A .['Ook In het kamt teBudel, waar uit Indo- nesië gerepatrieerde Nederlanders- zijn ondergebracht, heeft het gesneeuwd en voor de jeugdige evacueetjes was ditedë gebeurtenis van hun leven,- Dè sneeuw bleek échter'wel wat koud, toen ze baar met blote handen wilden oprapen. ■■vx.-. if^Xr 'PSZSÏ rtfy.vv-'--' ;3[ 'S-,u ••mm >M, ,,,M, "i'"ST"- "f bSl ïViï-3 %*y;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1