(Zeta) Hitte tot 5 miljoen o\ Energieprobleem in beginsel opgelost Burgemeester werd dupe van studentengrap m nu onder handen Drie man Huis van 1 LJ EO 1 s ■mm ;..-v v: r^rv MISSIONAIR PROTEST OVER 20 JAAR ENERGIE UIT ZEEWATER Peron niet gevlucht uit Caracas Roer-expres nabij Westervoort ontspoord Auto met deel van „Trouw ^oplage gestolen verniëïd met tafelmes. Bezwaren S H I RTST 25.G0Ö Nederlanders; eind februari uit Indonesië 3® TAART VOOR TELEFONISTE D ZATERDAG 25 JANUARI 1958 r ZESTIENDE J UÜ6. Vd <S .t39»ï Jeugd in de branding mm I# t 3&JZ m Directeur: H., DE RU1U O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. tL J. S. B^tUANS SÊÜ't'^ NGELSE atoomgeleerden liebben vrijdag eën weten schappelijke ontdekking bekendgemaakt, die als een mijlpaal in de geschiedenis van de wetenschap moet worden beschouwd. Met het „Zeta-toestel", door Britse ge leerden gebouwd, is men in staat een warmte van 5 miljoen graden Celsius en meer, gelijk aan die van de zon, te ont wikkelen. De grondstof, die liét Zeta-toestel nódig heeft voor de ont wikkeling van deze warmte, die nog kan wórden opgevoerd, is gewoon zeewater. Als de Engelsen met deze uitvinding op de goede weg zijn, dan betekent dit dat voor de toekomst het energieprobleem der mensheid is opgelost. Tegelijk met de bekendmaking der Engelsen, dat zij in staat wa ren temperaturen te ontwikkelen bijkans gelijk aan de zonnewarm te, vertelden de Amerikanen, dat zij in hun laboratoria dezelfde resultaten hadden bereikt. Het Russische persbureau Tass wist na de bekendmaking der En gelsen te melden, dat het Britse experiment gelijk was aan het werk, dat de Sowjetgeleerden verrichten. Hun mededeling wekte de in druk, dat zij evenver waren als de Engelsen en Amerikanen vd^mi Zie verder pag. 3. ie kol.) Zie verder pag. 3, 3e .kol.) X V .Filmbureau A Hilversum HALFWEG TEL- K 2907-341 14 dagen gratis - JOY-RIDING? Ah -- "v.-iipi m® Siffirifi wm&Êr m 'M Pl is ■M ■mê; Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30—9.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 o u- Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 bonnementsprjjs 61 cent per week, 2.65 per- maand, /.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks K - (Geldig tot morgenavond) i.' MINDER VORST - Meer bewolking maar droog weer. Vannacht' lichte vórst.?-! .Morgen temperaturen oplopend tot even boven het vries- punt. Overwegend matige wind tussen zuid en zuidoost. Morgen: zon op: 8.30 onder: 17.16 Slaan op: onder: 10.39 0.00 *fc- ruT ANNEER de jeugdbeweging haar W jongeren ook wil heenwijzen naar datgene wat de navolging van Chris tus op het terrein van de maatschap pij en de staatkunde inhoudt, dan zal zij om te beginnen er" vooral de na druk op moeten leggen, dat wij leven in een wereld, waarin de zonde een wezensvreemd element vormt. Het is bepaald niet zo, dat „schep sel-zijn" hetzelfde betekent als „zon daar-zijn". Evenmin dat de zonde in bet leven der mensen een element is, dat wij nu eenmaal ais iets normaals aan en in ons mens-zijn zouden heb ben te aanvaarden. Wij leven in een abnormale wereld. Normaal was deze wereld toen zij zich nog geheel richtte op haar Schep per. Toen alle takken van haar bestaan zich nog heen wendden naar de Zon der gerechtigheid. Na' de zondeval is deze volkomen normale gerichtheid in haar tegendeel veranderd. Het werd een wending van God af en naar de Boze tóe. De brede wijze waarop de schepping verhaald wordt en de telkens nadrukkelijk ge dane verzekering dat alles zeer goed was vlak vóór de beschrijving van de 1 val des mensen, wil het scherpe ver schil tussen normaal en abnormaal hier slechts des te duidelijker marke ren. God heeft zich echter dat was Zijn genade én tegelijk óns behoud bij deze abnormale gang van zaken niet neergelegd. Hij is onmiddellijk gaan protesteren. En. dit protest heeft Hij niet aangetekend als Een die vreemd stond tegenover onze zaak, maar als Een die bereid was Zich Zelf in dit protest weg te geven. Dit god delijk protest bereikte dan ook zijn hoogtepunt toen Hij Zijn Zoon zond in onze wereld. Protest en missie waren hier EEN. J EZUS' protest tegen de ontredder de gang van zaken in onze sa menleving heeft dan ook van meet af aan 'een missionair kdrakter gedragen. Het was pp de ander gericht en voor de ander bestemd en in dit missionair protesteren 'gaf Hij Zich Zelf. in Zijn leven is dan ook niet anders te zien dan de continuïteit; van bet goddelijk protesteren. Evenals de ;Vader heeft dit protest Hem in het jdiepst van zijn goddelijk hart ont roerd, overal waar Hij maar met de machten van. onze wereld werd gecon ffonteerd. Nimmer heeft Hij er zich bij neergelegd. Hij heeft dé doven la ten horen, dé blinden laten zien, de lammen laten lopen, de doden Ópge7 wekt, de demonen uitgerangeerd. Daarbij droeg Zijn protest steeds weer 'dat* milde barmhartige karak ter: Hij kwam om te behouden. Zijn naam betekende Redder. Met zijn. pro test ging steeds weer gepaard die in nerlijke ontroering, die Hem bij bet graf van Lazarus, waar Hij de demo nie in ons leven in al zijn verschrik king voor Zich zag, deea wenen. Daar om ook was er tegelijk mèt het beto nen van Zijn barmhartigheid het toor nen tegen het onrecht. Het 'onrecht toch verwoest het leven, zodat het .de weg. barricadeert voor Zijn genade en barmhartigheid, die juist het leven aan de mens ,wil teruggeven. Daarom is de prediking van Zijn gerechtigheid slechts de keerzijde van de proclama tie' der. goddelijke liefde. Daarom gaan in het Evangelie liefde en barm hartigheid steeds samen en vormen zij nimmer een tegenstelling. Góds gena de zegt Wurth is tegelijkertijd Zijn agressie, 'Zijn aanval op de we reld. Om in die wereld opnieuw dp rechte verhoudingen te herstellen. Om alle dingen weer met Hem te verzoe nen. Zodat alles .weer. op zijn plaats komt. Op zijn plaats tegenover God en tegenover de naaste. E De -bekendmaking- van - dé grote Britse ontdekking werd gedaan in het atoomcentram HaVwell. Daar werd de geheimzinnige Zeta-machine aan jour- nalisten uit de hele wereld getoond. De leider van hét warmtekemonder- zoek op Aldermaston, dr. Ware ver klaarde. vrijdagavond, dat de groep binnen enkele maanden temperaturen van 10 tot 12 miljoen graden zal heb ben opgewekt. Maar het zou volgens Sir John Cockcróft, directeur van het Engelse instituut voor atoomonderzoek toch nog wel 20 jaar. duren, voordat de theorie van „Zeta" omgezet zalkun nen worden in een praktische voordeel brengende elektrische centrale. Cockcroft was van mening, dat de geleerden van zijn instituut binnen een jaar temperaturen kunnen opwekken, die veel hoger zijn dan die iri het bin nenste van de zon. Terwijl men doorgaat met de proe ven met de Zeta, waarmee de Britse geleerden thans successen hebben.be- (Advertentie) 9 V ELNU de jeugdbeweging heeft \SJ op deze weg naar de „rechtzet- lende barmhartigheid" de Here Jezus zien gaan. En zij meent dat haar taak hier nu geen andere is dan.de jonge ren erop te wijzen, dat ze en in de maatschappij en in de politiek op deze weg dienen te komen achter Jezus aan. Dat betekent ten aanzien van de po litiek, dat zij hier mét Jezus dienen op te komen voor het bestel der gerech tigheid. Voor de taak van de Overheid baald, zal worden gewerkt aan de bouw van een grotere opvolger. Daar na komen het stadium van de bouw van een economische thermonucleaire elektrische centrale en dat van een commerciële toepassing van Se nieuwe methoden. De ontwerper van de „Zeta", dr. Car- ruthers,' zei, dat hy er voor 95 procent zeker van is, dat de neutronen in de „zeta" op thermonucleaire wijze zijn vrijgekomen; y'. Dé voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, admi raal Lewis Strauss, heeft verklaard, dat een belangrijke stap vooruit is ge daan, maar dat niet van een „grote doorbraak" kan worden gesproken. Op. zyn persconferentie toondë Strauss zich geërgerd.door herhaalde vragen óver beweringen, dat dé Ver- De vroegere dictator Juan Peron van Argentinië heeft asiel gekregen in de Dominicaanse ambassade te Caracas. Peron zou zich van dinsdag tot donderdagavond schuil hebben gehóu den en toen de tocht naar de ambas sade te hebben gewaagd. Eerder was gemeld dat Peron per auto naar de Columbiaanse grens was vertrokken en ook dat hij onderweg was naar de Dominicaanse republiek. De hedenmorgen uit Hoek- van Hol land om 6.37 uur vertrokken. Roer expres is op weg naar Keulen van ochtend om ongeveer kwart voor negen bö Westervdort'ontspóord. B%ide sporen, óp dé lün Arnhem—-Zevenaar zijn versperd.- Volgens de eerste berichten stonden een aantal wagens naast de rails. De locomotief stolid nog in de.rails. De materiële schade moet vry, ernstig zyn. T\E Britse commissie voor de atoomkracht heeft voor het eerst een door mensen gebouw de ,fion" (Zeta-machine) ge toond-welke door Britse geleer den is vervaardigd' om de krach ten van de H-bom te temmen. Te Hanoell hebben de geleerden hetgepresteerd om recordtem peraturen te creëren van vijf. miljoen graden Celsius. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. 'i s>h^V Tussep Arnhem én Zevenaar rijden nu bussen, De international treinen worden over Nymegeri en Kranenburg geleid. Het schijnt dat de rails door de vorst ontzet waren. Het spoor is over twee honderd meter versperd. i Advertentte) Horinnort U zich tuiit U/frich ah doktêras in 'f,Nachtwach*"9 Groots Is d#2« begaafd# kunstenares ook E*n |uwëal van.«en film Vraagf inl. ald Afd. Verhuur CHRISTELIJKE FÏLMAeTIE fel- Kiosonr - 13751 Van onze correspondent) Dc Naar dense'politie Is er gisteren ingeslaagd de man te vinden, die al» „de burgemeester van Naarden" een telegram liet versturen' en die daarop de ambtenares, dié voor de verzen ding had (zorggedragen, een grote taart liet sturen. Dezer 'dagen kreeg dé burgemeester iV (1CLTÏI* Straat; TVocmpZaals; Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cenl)/per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Wille de Withstraat 3D, Rotterdam. (Van onze correspondent) MET gasmaskers voor, gekleed in plastic pakken en met rubber- handschoenen aan, hebben Marine mannen gisteren in het huis van de familie Haanschoten te Putten de radio-actieve kachel „onder handen" genomen- Er staat in het huis al een kist met plastic afsluiting klaar om de kachel in le verpakken. Het hele geval zal vervolgens met beton wor den „ingekapseld" en door de Marine in zee worden geworpen. Zoals be? .end. is de kachel het mee^t radio-actieve voorwerp in en rond het huis. Nadat Joke Haanscho ten het radium-kopje, dat in het zie kenhuis in har neusje was ach tergebleven," had uitgebraakt, werd het braaksel door. de heer Haan- schoten in de kachel gedeponeerd. Gisteren hebben mannen van de A.B.C.-dienst (Atomaire, Bacterio logische en Chemische oorlogvoe- .ring) der Marine de tijdelijke afslui ting van dc schoorsteen weggenomen en van de schoorsteen luchtmonsters genomen. Ook in de tuin werden weer metingen verricht. Er werden nog enkele plekken gevonden, die radio-actief waren. De aarde werd In zakken veilig opgeborgen. Verschei dene kamers van de woning zijn reeds geheel ontsmet. Van het dak werden enkeie rijen pannen gehaald en stuk voor stuk op radio-activiteit onder, zocht. De burgemeester van I'utten heeft intussen medegedeeld, dat de kleu terschool Hummeloord maandag nog niet zal worden heropend. De foto werd van buiten af door de gesloten vensters gemaakt. van de gemeente'Naarden, de heer N. J. C Cramer twee rekeningen toege stuurd. Eén van een telegram, dat nij zou hebber! verzonden en één van een 'Amsterdamse banketbakker, die in op dracht van Naardèns eerste burger 'een te art zou hebben afgeleverd; De burgemeester wist van niets en. zijn ambtonaren evenmin. He- bleekt dat de telegrafiste tele fonisch een telegram had opgekregen van iemand, die zich de burgemeester van Naarden noemde. Een uur later belde dezelfdeman weer op. „Heeft u bet telegram al verstuurd,juf frouw?" De -juffrouw kon bevestigend ant woorden. „Dan krijgt-u van mij-een lekkere taart", zei de man aan de te- (Van een. onzerverslaggevers) Een geval van (vermoedelijk) „joy riding" heeft in de afgelopen nacht twee 'dagbladen ernstig ongerief be zorgd. Om kwart over twee stond een "hesteiwagen van de N.V. Etto nabij de Nieuwe Zyds Voorburgwal, gela den met een deel Van dè oplage van TROUW, bestemd voor Arnhem,de Zuidelijke Veluwe cn een deel van de Betuwe, alsmede ècn.deel van de op. lage \an „de' Volkskrant". Toen de chauffeur zich even verwijderd had. bleek de bestelwagen te zijn verdwe nen. In allerijl heeft TROt/W dit deel van zijn oplage opnieuw gedraaid. Het gevolg was dat de expeditie naar Gel derland aanzienlijk vertraagd werd eh een gróót aantal lezers onze krant laat heeft ontvangen. In de vroege morgen is de bestel wagen op de Zëedyk in Amisterdam terug gevonden. Van de, daders ont breekt tot dusverre ieder spoor. Alle kranten waren nog-in de auto aanwe zig. De politie van hét - bureau War moesstraat vermoedt dat men hier met „joy-riding" te maken heeft gehad. (Van een onzer-verslaggevers) Uit het voormalige Lloyd-Hotël, thans Huis vanBewaring lil té 'Am sterdam, zyn gisteravond even na 9 uur drie gevangenen ontsnapt. Alle drie waren wegens inbraken ingeslo ten'.," y':-. Het drietal wist te ontsnappen, nadat zij de tralies voor een van dé raampjes aan'de achterkant van het gebouw hadden vernield. Dat was niet moeilijk: een "tafelmes, waaruit met een tang wat stukjes waren ge knipt, was voldoende, aldus de Am sterdamse politie. E heer T. de Boer heeft een bro- heen?" Bezwaren tégen, staatssubsidie, voor kerkbouw. Wij willen: dit boekje, gaarne aanbevelen, omdat wij het met de strekking en in het algemeen met déj inhoud daarvan-eens zijn. De schrijver behandelt iri kort bestek de verschil-, lende facetten die er aan dit vraagstuk"; zitten. Hij is met name verontrust over het feit dat in de gemeenteradeh.én-in.;' het algemeen in dé discussies^* onderwerp de principiële vraagf" onder de tafel gaat en de „za kanten sterk naar voren gebra den. 1 J - Over enige tijd hopen wij zelf ootë"., over dit onderwerp te gaan- schrijven;";;.' een onderwerp waarvan het, pro en.'j; contra reeds in ons .blad zijn belicht-.- door de heren - prof. Diepenhorst en knecht. Vóór wie -zich vóór dezezaak into- resseert is dit .geschrift datverkrijgrC baar is by de schrijver, 'Tomatenstraat 134 te Den Haag voor bet- luttele bé--'; drag van 0.85, zeker van belang.l Advertentie spil® iprf Verwacht wordt. .dat .eind.pfebruaJ'i meerdan -• 25,000. Indonesië. dert het'begin van déanti-Nedériantee',A;i]| .campagnein- Indonesië^rEr -;warettPo!py(:i;S5| dat tijdstip .48.000 JSTèd. óndérdanimliïi;fMfi Indonesië.' rt •jv srjf, iefoon en inderdaadontving de ver baasde ambtenares enige tijd latèr een heerlijke roomtaart, waarvan 'ze-een hele tyd heeft gesmuld. De (echte) burgemeester Van Naar den ontving dan ook een briefje, waar in hij hartelijk werd bedankt voor "de goede gaven. En als de burgemeester weer eens een spoedtelegram had, dan kon hij op de PTT rekenen. D: brief was natuurlijk al hoogst merkwaardig, maar toen de rekenin-, gen ook arriveerden, begreep de bur gemeester van Naarden er helemaal niets meer van. De politie stelde een onderzoek in. en het resultaat was, dat de „onechte burgemeester" (eenstu dent 'uit Rotterdam) gistermiddag werd ontmaskerd. *VC W'-A '-'y**''»y-rt t A t''.-%J/t- vpp. politie Is meteep aan; de- opspo^^.vTè- rih» liegohnén: TotihAtóe.eéhtér der,- resultaat-. De yluchtellngen,:lletéh"SffS dah, oók,-behalveVdé'1.vèmiëld^ttóies geen spoot achtériAdthans gééhtdhh1^®»' deüjk. Vanmorgen phëèfh zichïeehvinï?§t^ specteim/.van,h9t;geVamgehiswézen'va'ne¥Ji%- hetministerievan:JustiüénaarrcAih-yM|t sterdam begeven-om-deIzaakite,ondö-^tllaj zoeken; zo -deelde: dé'directeur-giené^.'""'3K?S raai van het gevangeniswézen''hhiimëSwI^S Ten departemerrte had méh ;pvan-??y'i^T; orgen om10 .uur hok. geen inziebt-izr' de wijze waarop de gedetineerden wis tente ontsnappen. Om 2 uür^ 4piu LietU. JXJCU morgen om 10 uur nok. geen .inzfcht-mSStef!f& --f vlu 4 UUi ViJlinacnl» was aan; de directeur-keneraal,': mrF;E2s Lamers. de ontsnapping nóg nietige— meld. en vanmorgen om 10 uurwasser- De 'drie vluchtelingen jiinf CJ HiT27-'i, .jaar. A: de J„' 28 jaar, én :29 -v isiar. alle .drie .'Amsterdammers, .-*A'- Laatstgenoemde is een week geleden tot tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf^' veroordeeld -wegens eén inbraak bij -, een juwelier in -de Leidséstraat;ti:M september jl. roofde hjj daar met een!-' assistent voor 58.000 gulden- aan jüwe—iï ten.. Het was de zesde maal,' dat niji D. werd ingesloten. De twee "an-; deren zaten eveneens wegens inhrakén. Volgens de Amsterdamse politie/is de ontsnapping de eerste pit tfeèt'S Huis van Bewaring aan de 'Oostelyké Handelskade, aldus, de directeur-géne-".4 raai van het gevangeniswezen i-'niet te wjjten aan gebrek aan bewaking. De zonderlinge construetie van hét gebouw, dat niet als gevangenis, maar als hotel is ontworpen, hééft het'drie-. manschap een handje geholpen.' -- De drie gedetineerden waren onder gebracht in één zaaltje, dat grénsdé aan het nachtverblijf. Beide zaaltjes- lopen uit in eën slurf, en tussen die slurven in-liggen het toilet-en dew as- - gelegenheid. :C In die slurvenkan men zich ger makkelyk voor enige ogenblikkeh aan het, oog onttrekken. Van deze.' mogelijkheid is dankbaar- gebruik-'" gemaakt. De een na de ander begaf zich gisteravond naar de toilet ruimte en vandaar via één klein raampje naar het nachtverblijf, aat - op dat moment nog niet was bè- waakt. - De eerste man moet, in het nacht-, verblyf aangekomen, de tralies van één1 S der raampjes hebben vernield eën" bezigheid, die natuurlijk zorgvuldig ;- was voorbereid. Even na elkaar.zijn toen de drie mannen via het aldus ge- maakte lek het gebouw uitgekomen. Het verblyf van de drie mannén l'ag aan de achterzijde van het gebouw, dat; grenst aan het spoorwegemplacement: ï- „De Rietlanden". Zy konden dus on opgemerkt langs de achtergevel afda- - - len en zich langs of via het spoorlijnen-^® net uit' de voeten maken. „Niemand heeft er klaarblykélykj - ooit bjj stilgestaan, dat het in feite zo gemakkelijk was, uit'dit Huis van Bé- waring te ontsnappen", aldus de com-.'? mentaar van een Amsterdamse póliti- functionaris. Nabij het dorp Seyne-Les-Alpes, in liet departement jasses Alpcs; isryan-; ochtend een auto met officials .'van,;de; sterrit van Monté Carlo verongelukt;^ Oe 35-jarige""Robert Bertrand uït. Moi.' naco kwam om het teven. De drié aii-;' 'tére officials in de wagen raak'tèh;ge-.;: 'wond, :v .-V/5.K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1