I a Sjafroeddin als premier voorgedragen eist Haanschotens moehten naar buiten v§ RAVOTTEN m DE SNEEUW-': ZEEUWS ECHTPAAR WIL DRIELING ADOPTEREN ^^igdadlanden ■w it w VRUMGHT WEER 1/ieêfc'tësfi mt mi 55 Segermg vraagt „terugkeer' van dr, Soemitro Australiër: neem Nieuw-Guinea in gemenebest op mSSm Autö te w^er j|feron naar Europa? Öud-katholieké kerk te Hilversum door brand beschadigd Duizend evacués uit Budel vertrokken mL ml Brand in kerk te Santpoort 'De Zwarte Tulps r A p MAANDAG 27 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG Nq. 3902; r m i Arrestatie Wapens m .Geen aanbiedingeri:dn Engeland ■■^DpiiLESylN; ANKARA 'Wik M mm mm W 'ritü I/oim/wH/ Spoorwegwachter redt dronkenfietser K. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 {4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—'9.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 's-Gravenbage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, f 7.90 per kwartaal. Lósse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Vft A- (Geldlg tot morgenavond) -V ïv - r - PLAATSELIJK MIST 'f Overwegend droog eermet vooral aanvankelijk;! op vele plaatsen mist, maar ook verspreide opklaringen/' Zwakke tot matige wind tussen zuiden zuidoost. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: 8.28 Maan op: 11.31 t 2 onder: 17.19 onder: 01.44 V Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT-j HET opstandige Nationale Front in Indonesië heeft besloten nog voor'de terugkeer van president Soekarno een nieuwe regering te vormen, is uit betrouwbare bron in Singapore vernomen. .Opeen geheime bijeenkomst van het „front19, die de afgelopen week in Padang op Sumatra is gehouden, is het aftreden van de centrale regering in Djakarta geëist. Indien deze eis niet wordt inge willigd, zoü het Nationale Front de regering in Djakarta beschóu wen als een „provinciale regering van1 de republiek Indonesia". Op de bijeenkomst is besloten geen regering voor Sumatra of Celebes op te richten, maar een voor-heel Indonesië, althans indien het huidige kabinet niet heengaat. Als premier van het nieuwe kabinet, heeft het Nationale Front 'aangewezen dr. Sjafroeddin Prawanegara, gouverneur van de Bank Indonesië. V- V /-■■ :1 Dr. Sjafroeddin bevindt zich^op Sumatra.. Hij hééft: vorige week •verklaardniet naar Djakarta te willen terugkeren. -55 'Verscheidene oud-premiers en oud ministers zouden het streven van het Natiónelè Front steunen: Als personen die de bijeenkomst óp Sumatra hebben bijgewoond, worden genoemd lt.-kol; Ventje Soemoeal en. gouverneur Ma- no'ppo van Gelebes, kolonel Loebis; Sïmbolón.en Barlian en ^hdere^pp-- standige officieren. Ook zouden enke4 lerleiders van, de.Daroel Islam aanwe- zig-^n'geweest. De .grote mohammedaanse partij, de Masjóemi.t- zou "van plan z(jn .haar- hoofdkwartier blnnênkort van Djakar- ta'paar Padang orver te plaatsen, f. j 'i!^.Devapties van de Indonesische;aato- AiUelten' in Djakarta' ïh'':«lè afgelopen 24 uur-schijnenerop ^e-vijten, ^at;ie.- gering én; léger besloten-hébben stren ge/maatregelen tegen deleiders, van het :Natlonale Front te nemen. "•;Eén woordvoerder van het.Indonës). tehe. ministerie van Buitenlandse Za- /fken heeft, bevestigd,dat bij de Britse ambassadeur eén „beleefde stap".-la ge- ';-daan omdé terugkeer van Soemitro Djohohadikoesnmo, ond-minuter .van jFiBanciën, die zich in Singapore zon bevinden,;'te „vergemakkelijken". De. /woordvoerder zette uiteen;, dat Indo nesië. géén•uitleveringsverdrag met Singapore of. Engeland heeft. Volgens een telegram dat gisteren in: "'Singaporebmnenkwam, zoü Soemitro thans echter; in de Zwitserse stad Bern verblijven. '1 De afgelopen week: zij ^verscheidene ^opstandige officieren in het geheim langs-, Singapore gereisd, zoals 'luite- ïiant-Jtolonel Soèmoèal yan Celebes en luitenant-kolonel Barlian van Suma tra; Zij -kwamen .van de clandestiene bijeenkomst van met Nationale Front jyfcPadahg. -|Zaterdag werd. in de Indonesische hoofdstadbericht ontvangen, dat de /.vrouw van "dé voortvluchtige kolo- Vnél Loebis is gearresteerd: Ook "is een arrestatiebevel uitgevaardigd, të- Bende kólonel, die zich vermóedé- y^lij Jê>op Sumatra verborgen houdt V>'Logbis. en5' Soemitroj behoren tot de 'vobragamste leiders van het onlangs gevómde Nationale Front, dat üit bij na alle rebellerende kolonels op Su matra en Celebes bestaat Naar verluidt is Loebis militair ad viseur van het front én behandelt Soe mitro de economische aangelegen- heden. -/f; Majoor Harsono, -woordvoerder voor het Indonesische leger, heeft zóndag de berichten tegengesproken dat zijn land ln het buitenland, wapens zou aanko- pen voor een actie tegen de opstandige buitengewesten. Hij: leverde commen taar op een verklaring, die toegeschre ven wordt aan Soemitro. 1 Uit Medan wordt gemeld, dat de staf chef van het leger, gen;-majoor. Adboel Haris Nasoetipn, in dé' hoofdstad" van Nöord-Sumatra' gearriveerd is. Volgens dit bericht heeft het bezoek ten doel' veiligheidszaken earóutinezaken af te handelen;'1 Een Australische deskundige heeft voorgesteld Nederlands Nieuw-Guinea in het Brits gemenebest op 'te nemen. De Australiër, J. K. Kerr, opperde het denkbeeld Nederlandse Nieuw- Guinea samen met Australisch Nieuw- Guinea, de Britse Salomonseilanden en zo mogelijk ook de Franse Nieuwe Hebrïden om te zetten in een Melane- sische Federatie als een nieuw onder-: deel van het Brits gemenebest. Kerr is eerste secretaris van de Zuid Pacificcommissie en rector van de school voor pacifiCbestuur, die de óp- leiding, van de burgelijke ambtenareD voor Australia's tropische gebieden, verzorgt. HU bracht zijn idee naar vo ren tijdens de zomercursus van het Australische Instituiit voor politieke wetenschappen in Canberra. Kerr zei, dat de Indonesische poli tiek ten. doel had het Melanesische volk té verdelen over verschillende naties. „Maar een Melanesische Federatie, ge- basseerd op een nationalistische bena-, dering van het gebied van Nieuw- Guinea, zou het voor; Indonesië5 moei lijk maken de aanspraken op westelijk Nieuw-Guinea te handhaven",, aldus Kerr; >:-• yb 'i; - fj. 'WÊL*mma wmA mm Zaterdagmiddag reed eeii personen auto met drieinzittendeii bij "Garrëlsr weer in het Damsterdiep. De wagen begon plotseling in de sneeuw te slip pen en sloeg over de kop het water in. De drie inzittenden, de heer A. M. Meijer, leraar aan de rijkskweekschool te Appingpdam, en twee leerlingen' van de school voor, kust>en,binnenvaart in Delfzijl, wisten zichzelf te rédden; (Van een onzer verslaggevers) „Laten wij' zé' dart neirient"'"zei dé^1^schilden jEöüBlörn Zeëlaiid j.:; gistermorf jvenpólder @^ë;;raaé^yan^ ministers van de vijf ,hnden .van:;iiet pact van Bagdad gSngeiand,* Turkije, Irak, Perzië flran) J ^iAfkhanistan -— zijn vandaag in An- véh'1 belangrijke conferentie be- •'JMén, yraaraan de Amerikaanse mi- >van Buitenlandse Zaken Foster Oulles als waarnemer deelneemt. ^Verwacht wordt, dat .'Dulles ér,op zal wijzen,;dat dé Ver. Staten nog niet van plan^zijn.'ie trachten zich mét het Hus- *^0 offènsiëf te meten, maar dat dé Ruigheid en de stabiliteit in het Mid; niettemin in dé. volle be- iangstelling van de Ver., Staten zul- ^Vblilven en datde Amerikaanse ^vërleóing-zal voortgaan.- cónférentié zal vier dagen duren, pspólye Dulles en premier Menderes sTw.«T;0rl^eV zuilen ook dé Britse mi- nister Selwyn Lloyd en ex-premier :®oerri Es Said van Irak er aan deel- ;hemeh. '''VS A §?'?ét is de eerste maal, dat Dulles een iWnferentie.-van de raad van ministers |®Ahët pact bijwoont. 'Hiermee heb- Ver.-'. Staten, hoewel zij geen j§|i??4ig lid van hét pact van Bagdad g^,n|hun steun aan de organisatie wil- symboliseren. j^5®:"yoormailge Argentijnse.dictator |ïS^;Përon heeft zondag in de Vene- -hoofdstad Caracas verklaard ^fchij -waarschijnlijk naar Cludad :Tru- !£^ë(hoéfdstad n,3é'D pmihieaanJ Uèkjzargaanéhyandaarilater^ (Van onze correspondent) HILVERSUM- Een korte maar he vige brand heeft in, de afgelopen nacht zware 'schade, toegebracht aan de Oud- Katholieke kerk aan het Melkpafl te Hilversum. De saeriste en het priester koor .gingen -verloren, évenals; een groot aantal antieke gewaden en voor werpen, die bij de diensten worden gebruikt. De schade loopt in de tien duizenden'guldens. Omstreeks 2 uur zag een passerende taxichauffeur vlammen uit hét' ach tergedeelte van het kerkgebouw slaah. De brandweer stond voor een enorme vuurzee in de sacristie. Ook hét altaar stond spoedig in lichte laaie. De hitte taste opk wandschilderingen en het orgel aan. In de aangebouwde pastorie had het gezin- van pastoor Smit, dat in diepe slaap was, niets. van de brand gemerkt. Door hét' forceren van een keukenruit, slaagde mén er in de pastorie binnen te dringen,'waarna de .bewoners zich in veiligheid brachten. Een gedeelte van de inboedel werd naar; buiten ge sleept. De brandweer slaagde er in het vuur te localiseren. De oorzaak van de brand schijnt ge legen te zün in/een fout'in de centrale verwarming. Het kérkgèbóuw is tegen brand verzekerd, maar ;tal van verlo ren gegane voorwerpen ^jjn onverr jygnghaaki In dit gebouw té Padang op Sumatra is de opstandige be weging in Indonesië, die de centrale regering te Djakar ta op zij wil schuiven, ge vestigd. J (Van onze correspondent) Zaterdag is in Budel, het legerkamp waar riiim duizend repatriëgenden een kleine week hébben vertoefd, de uit tocht begonnen. Mét tientallen auto bussen zijn de. Indische Nederlanders naar, tal van plaatsen in ons land, w.o. Maastricht, Soestduinen en Den Haag, vervoerd. Zij vinden onderdak in de contractpensions. Het gure klimaat van de afgelopen week heeft nogal wat ziektegevallen In Budel veroorzaakt. „Er waren circa 25 gevallen v^n lichte griep en bronchitis en uiteraard nogal wat hoestpatiënten," vertelde' een kamparts. Deze medicus sprak als zijn oordeel uit, dat zeker 50 procent van de kinderen in koloniehui- zén móet worden opgenomen. In dit verband heeft de medische dienst in Budel brieven meegegeven voor de huisartsen in de nieuwe woonplaats. De accommodatie en de medische ver zorging in Budel waren boven elke lof verheven.-Een oud moedertje, 'dat ge vallen wasdoor de gladheid en haar pols had gebróken, wilde graag in Budel blyven. Zeven ernstige zieken zijn opgenomen in ziekenhuizen in Siodhov«& «n Weert.;:;t<iiS.'V-rS'SSi: Vréémde boékenvér.koop. „U spreekt inet de Kramer v. Roopliaridel- (Van ónze correspondent) In Den Hélder wordt; gewaarschuwd tegen een man, die huis aan huis boe ken, uitgegeven in België, .verkoopt tegen zgn. gemakkelijke betalings voorwaarden. Hij laat argeloze huis vrouwen een' „zichtnota" tekenen; .die in werkelijkheid een koopcontract yan f40 Wijkt tg. zijn. Ontvangt men'.de boeken op zicht en zendt.men ze-na inzage terug, dan komen vertegéh- woordigers met dit, contract als 'be wijsstuk. :i'v.; Er ié een geval bekend van een Hel- derse dame, die de boeken driémaal terugstuurde, maar ze telkens wéér terug ontving niet een aanmaning tot betaVng. Toen dit, wérd geweigerd, werd gedreigd mét gerechtelijke ver; volgh-g. Zover kwam het echter niet; de boekverkoper paste een andere me thod»: toe: de damekreeg een brief kaartje met het verzoek een telefoon nummer iri Alkmaar te bellen. Zij deed dit en kreeg te horen, dat zij met de Kamer .van. Koophandel sprak. Men was van'mening, dat zij een-zaak had cekocht, zo werd gezegd. De Hel-, dersi mevrouw zei, dat dit een mis verstand moest zijn en gaf ter verdui delijking de naam pp van de werkge ver van haar man. - Prompt ontving deze enkele dagen later het verzoek f40 van het salaris van dé man af te houden.""...1 - T'-' De Indonesische "luchtmachtv heeft overeenstemming bereikt óverdé aan koop van vliegtuigenvan. dé Ver. Sta ten, aldus het Indonesische persbure&u gen, toen hij de berichten las over het. mislukte zoeken naar pleeg ouders voor eén Engelse drieling van 18 maanden. Toen de jongetjes die in 'Londën zijn béschrevéri. als lieve kereltjes met- blauwe.. ogen én blonde, haren 'i drie maanden oud warén, werdén "zij, door hun ouders afgeleverd bij een. kinder tehuis van de stad Londen. Met dé af schuwelijke. .mededeling:.'. ^Wijstéllèn" gëemprijs óp tHt^rtetal";;"' ;r: 'W aarbm niet?,;Dat '-1 mógen wij -"niét zeggen" heeft een lid van de Londense kinderbescherming verklaard. „De ou_ dershebben ons gevraagd de reden •Vooral geheim te houden. Armoede? Vraagt u niet verder. Wy zeggen niets, want wij willen niét te véél publiciteit over deze lieve kinderen. Wy zoeken alleen maar goede pleegouders vóór heii". V':,./- - Advertentie -. Het is de eerste keer, dat men" in Londen te maken heeft met een in.de steek gelaten drieling. Nu de jongetjes, wat gróter zijn geworden, zullen ze om allerlei redenen uit elkaar moeten.' Dat wil men echter voorkomen, en daarom verscheen enige tijd geleden een ad vertentie in een Engelse krant*. „Drieling, aantrekkelijke jongens, IS maanden oud, '.hebben- een vast ouderlijk thuis nodig, waar zij met z*n' drieën bescherming en liefde vinden. Hun ouders zijn niet geïn teresseerd. Schrijf .aar LXj.C., Area Children's Officer, 75 a Mildmay ..Park, Londen, Men. was van plan een lijst aan te leggen van gegadigden, hen daarna te schiften en ten slotte de „beste sollicL fan ten"; naar Londen te laten komen, waar zij de drieling eens op hun gemak konden bekijken. Een zegsman verklaarde na het plaat. sen van de adventèntie: „Ik stel me zo; voor dat we iemand'moeien probe ren te vinden, die «en flink huis heeft, veel tijd en éen behoorlijk inkomen. Want-het grootbrengen van een: drie ling kan een hele uitgave wórden". Gai er maar uit, jongens' en ravot maWr\ iüi ..dé sneeuw.";. De-:?geneesheër-di- recteur van hét 'Stads- - en Academisch Ziekenhuis vin Utrecht sprak niet*, tot* 'Sbve- msinsoren, toen: hij/ dit zei tot" de .vier. kinderen van.--de- fa milie Haanschóten üit rPutten,; die „nu reeds, méérdan,lfeeïr: week in eén Zweedse barak^op het ziekenhuisterrein verheft, .omdatjdewoningih 'dérSchoól- bësihèt vyas::;:. vir -' i' Jubelend- '.storttén 'Eefke. -;(8), Sineke':(7),1 Joke (5),-.Córa,.(3X en Wimmié.?(6) ;Zldi .lnv de. nog'reine sneeuw .rorid;de barak. Een.'week. lang-; hadden zè^-: zittendvóór de' ramen,.- de - witte; vlokken zién neerdwarrelen- en; het valt., voor ml«K ;S éims ,A SieJfe assa JqKc amus«ertjjadirgoed.1n;vde.meeuw.?.; .ra^ó^aamsltüüiig;^;^krëgè£^en^d^-' cehtndeyye^araihg^'zor^f-voofe een^bëhaaglyke^sfeerll^Mi^ë^ Haanschoten'-schryft brieven én Nederlandse kinderen nlet mee dan C, va'dér '(In:het;dagëlyks levëh:smël- binnen te'móeten bliivën Aan térÓy ^'é":Gèró-f ab'riëk^in ^ZeisU, binnen té móeten blijven. Aan hun sped kwam nu geen eind. Joke .was dé eerste., diev eep. grote witte bai voor zich uitrolde, geassisteerd door. vader. Moeder Haanschóten sloeg vanuit' de deur van haar tij delijke woning dit tafereeltje glim lachend 'gadé, Het gezin Haanschóten, dat in observatie genomen is ómdat het in aanraking geweest is met eén radio-actieve haard; wordt overi gens in" Utrechtniet als patiënten, behandeld. Hét -voélt: zich,goed thuis in zijn tijdelijk tehuis, ook al wordt het verlangen naar de Ve-. luwe wel ééns groot. „We zien. de toekomst niet zó somber in en hébben vertrouwen in de medici: .Onzeeerste zorg geldt' natuurlijk Jokèi God behoe de haar",- zegt, vader Haanschóten, die thans veel tijd..heeft voor zijn kinderen, wat in' Putten 's avonds niet altijd'het"geval was. „We voe len ons eigenlijk' een beetje ;met vakantie, vooral nu mijn vrouw hiér zelf ;,oyer 'een keukentje be schikt.? i'- Voor de verzorging ln hét zie kenhuis hebben déHaanschotens doetvaan .pitrietwerkvóór dé;,wel fare-afdeling - van'; hét zi^en^is: De kindet'enLzjjn ióvërstël^i^më'tlv. r speelgoed: dé kleine?JpkéSën^Cprag; zyn verrukt over» de", mooiepopV, pen die hét Rode Kriiis in-Putten v; hun zond.' 1 J-, Zaterdag'; is. de familie.vdiëv.tot;; nog toé in :ziékënhuiskiereri ;róndr5. liep, in nieuwe ^ereh gestoken.?; Toen mén- ih hét ziekenhuisaan-.; kwam, werden de kléren yooilgj- j pig opgeborgen, om op;;racÜOrac-?|^ tieve straling- te wórden gemeten"-'; en ze; zjjn nóg niet terug;- Dat'.er nu - nieuwe'; zijn," is :-te danken 'aéh'f de moedertrots van mevrouw): Haanschóten,'want'h'et.gérin móest;:;- op dé 'foto én dat' dóe jé mèt|iitïy ziekenhuiskleren, als 't andera'kan; v Ondanks alles zouden, de Haan-r. schoténs .toch"' 'wel-r' graag gauw';> naair Putten terug willen. Door hety- winterweer; wórdt het' ontsmet- tihgsweriÉ''daar waf vertraagd; Vandaag is.'het. feést ;n de -.ha-;.' rak, .want dan is het-echtpaar Haanschóten ,tien :jaar getróuwd., Men zal er'eén 'intiéin. feestje vahy maken. v Aanvrage Maar goede reacties bleven uit. Dat las schilder Blom in dat Zeeuwse dorp, je bij Goes en meteen zei hij: „Dan ne men wy ze toch zeker". Zyn vrouw was het daar hélemaal mee eens. Ze belden op naar bun plaatselijke krant en via het ANP en het Engelse pers bureau Reuter belandde hun aanvrage in Londen. ,We wachten nu maar af' zei de heer Blom vanmorgen, „Ze zijn hier van harte welkom. Wy hebben zelf drié. kinderen, maar onze beide doch ters zyn al verloofd en gaan binnen kort trouwen. Ruimte genoeg dus voor die'drie Engelse jongetjes. Want als, ze uit; elkaar moeten, dat zou vreselijk zyn". 'iMH SBroS xmtSr (Van onze correspondent) Zondagmiddag is de kleine consisto riekamer van de Gereformeerde Kerk (onderh. artikel 31 k.o.) te Santpoort, de Bethelkerk aan de Wüstelaan, door brand verwoest.-Kerkzaal en orgel kre gen ernstige waterschade. De brand werd 's middags om half twee ont- dékt. Een plaat hardboard, op 10 cm afstand vari de gashaard in de consis toriekamer, was gaan smeulen. Enkele ogenblikken later hadden de vlammen zich door het gehele vertrek versprëid. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat dé con sistoriekamer geheel uitbrandde. De rest van het*houten gebouwtje kon be houden worden maar kreeg belangrijke wit«nKhad«. Wij beginnen vandaag mei.;, de publikatié'vah eén riieuip beeldverhaal„De Zwarte- romanl "-*, 't .'«kijf 'ri'i (Advertentie) lllf' WM ,(Vaii "ónze correspondent) s.\4^ Nog juist woor-.de': tretoyAinersfóórt^ :/uMtêndam"fjt dé^.ioyér^g:*ièiffl^rdé(;»( heeft dé spoorwegwachter.\v. dj; W^sV;^ terayond; ómsi^eélss::!haHtwaé&ïpp^iëlf!|;|È#* overweg, .aan Soest Keen,;dronken j.fietserïymï>dé: spoorbaan afgetrokken. Zohdèr^o?j fietser/|déÖbaS^Överi^én3DooH'Ke^^^ yv?^;^X8óy^.i'^l:werd;dë;fiét^rfiji^! 'èhj'gëlta^reï^öagfi^ï 'kmMM. Nationaal Front" m nieuw Indonesië kabinet w«t V ïëïSlÜ 99 Een -wandeling door de'tutu van 'bet ziekenhuis' Jn Utrecht: ,'.v.i.n.r. Joke, Eefke, Vadèr, .'Sleneke,--WUlémv en' 'moeder, Hoanscboten..'y ■jets/s Ss! Ja Bang: voor koude handen .Is-'.ée niet .en. GEDURENDE het weekeinde trad dool in, waardoor de aanwezige sneeuwlaag geleidelijk begon te verdwijnen. De ween- omslag hing samen met belangrijke veran deringen in. de luchtdrukverdeilng. bovojj Centraal-Europa jontwikkelde: zleh - een krachtig hoge-drukgebled,. 'Dlt'.vërtooude vanmorgen ln de kern eul hoogste inent drpkwaarde yan ongeveer 1047 nb. Op de Oceaan, een duizendtal km ten westen van Ierland,'bevindt zich een diepe depressie* met een druk' in het centrum'ah ongeveer 9IE mb. Tussen., de belde denk systemen voeren zuidoostelijke tot zuide lijke winden zachtere lucht aan uit Frank rijk. W De vorstgrens, die zich zaterdag nog ove- Oost-Engel&nd en Midden-Frankrijk uit strekte, kwam daardoor in beweging én bereikte zondag met regen en een stijging van; temperatuur óns land. Daarna nam de dool toe en ontstond boven de nog aan wezige sneeuw een tamelijk dichte mist. De vorstgrens bevindt zich nu j boven West-Dultsland en verandert weinig van plaats. De bomende- 24 uur blijven we. ih de zachte lucht met tijdelijk'nog mist. Mor gen zullen ook enkele', verspreide opklarin gen voorkomen. jSttsSi,.-, ■'m'mrv- ft***.-Vijs BINNENVER fNGBED hel üesle bed ooit gemaakt ||j[l Hazet-Fabrieken Zevenberger! S'CHUIMRÜ BBERBEÓ mei extra versterkte middensector n n r? An'rT ï+r^l niéA S'1 '.:.V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1