Geregeld overleg en convent Beste speelgoed gaat naar Budel WEINIG WIND smihbh Militaire attachés en tolk 3 Felle strijd tijger op Prins werd ere-stamhoofd om ijzeren Vuurbol boven ons land Hevig gevecht Israël~Syrië Besprekingen over Amsterdamse lening in V.S. vorderen H V.S. verwerpen plan Chroestsjew KLAARHEID IN ROOFOVERVAL Soekarno in Japan Amerikanen uit Wo-Duitsland deden overval m Wapen V.S. tegen raketten Regering herstelt premieregehng 5 industrieën Belang Nw.-Guiriea moet voorop staan Kamer-stenograaf wordt predikant s* r r WOENSDAG 29 JANUARI 18,% ZESTIENDE JAARGANG No. V. 14 dagen gratis wmm ƒ57 MILJOEN TEGEN 5% Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro -No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30'9.30 u. Zaterdags 17-—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18.3019.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Veracbünt dagelijks Directeur: H. DE RUIG -\ (Geldig tot morgenavond) WEINIG WIND. Overwegend droog weer niet hier en daar mist of laag- hangende bewolking, maar vooral in de oostelijke helft van het land aanvankelijk nog flinke opklaringen. Wei nig wind en ongeveer dezelfde temperaturen. Morgen: Zon op: 8.25 Maan op: 12.45 onder: 17.23 onder:. 3.50 J 0 0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. b. BRUINS SLUT DE drie vakbondcentralen hebben er mededeling van gedaan dat er voortaan weer geregeld overlejg tussen hen zal plaatsvinden. Men heeft de strijdbijl waarmee tij dens de discussies over het mande ment over en weer nogal was ge zwaaid, weer begraven. Veel verandering in de nu bestaande toestand brengt de mededeling overi gens niet. Want al was de strijdbijl dan nog niet begraven, zij lag toch al tijden lang naast haar toekomstig graf te roesten en iedereen wist dat. Het was namelijk zo, dat in de orga nisatorische structuur die wij in Ne derland kennen, de centrale bonden het niet vol kunnen houden net te doen alsof ze elkaar niet kennen en niet met elkaar te willen praten. En dat is dan ook dat is het humoristische van het geval praktisch nooit gebeurd Men ontmoet elkaar in de SER en in het overleg met regeringsinstanties en elders. En men praat natuurlijk. Intussen is er in vergelijking met de toestand van voor het conflict toch wel iets veranderd. Toen bestond er de Raad van Vak- centralen met een reglement, dat de activiteiten van dié raad régelde. Dat was dus een overkoepelend instituut. Dat instituut is niet herleefd. JEyenmin zijn op bet niveau yan de vakbonden de bedrijfsunies herleefd. Ook dat wa ren overkoepelende instellingen. Het geregelde overleg van nu heeft dus een losser en vrijer karakter.-Wij ach ten dat winst. Want wij vinden dat het voor de christelijke vakbeweging van betekenis is, dat het onderscheid tussen haar en de socialistische vakbeweging niet alleen in het te voeren beleid zelf, maar ook in het organisatorische dui delijk blijkt. Het gaat niet om de vakbeweging, maar om' de eigen, de christelijke vak beweging. ii* SS t N dit verband is het goed te herin- l neren aan een andere samenwer- king, aan een ander overleg op sociaal gebied, dat wel en terecht ook or ganisatorisch gestalte heeft gekregen. Wij doelen op het convent der chris- télijk-sociale organisaties, dat'in deze tijd twihtig^jaar bestaat, 'welk feit op 13 februari a.a,feestelijk zal worden gevierd. In dat convent werken samen het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, de Neder landse Christelijke Boeren- en Tuin- dersbond, de Christelijke Midden standsbond en het Christelijk Natio naal Vakverbond. In dat convent plegen de verschillen de christelijk-maatschappclijke orga nisaties met hun onderscheidene belan gen overleg over de vraagstukken die hen gezamenlijk raken. Vanuit het ge meenschappelijk, beleden geloof zoeken zij zo naar een gemeenschappelijk be leid. Dat dit moeilijk is spreekt van zelf. Maar hier verenigt het beginsel en daarom kan daar ook in een insti tuut vorm aan worden gegeven.. Deze conventsgedachte is alleen in de prot.-chr. kring levend geworden. Bij de rooms-kattaolieken bestaat zij niet. Dat is jammer. Want als wij in Nederland' een christelijk-nationaie so ciale politiek willen voeren moet juist die conventsgedachte gloeien en hoe langer hoe'meer vorm en inhoud krij gen. Wij hopen dan ook dat het convent der christelijk-sociale organisaties door zijn lustrumviering nieuwe im pulsen voor zijn werk zal krijgen. Tot heil van-ons volk als geheel. I<rI IV geven hun beste speelgoed weg aan de gerepatrieerde jeugd in het kamp Budel. Voor velen was het een offer. Maar hoe moeilijker ze afstand konden doen van hun dierbare poppen, des te mooier was het gebaar van deze kinderen. Deze foto werd genomen in. de Prinses Marijke- kleuterschool .In Leiderdorp. De kleuterleidster, mej. Meerburg, was Juist gisteren! jarig. 'Van daar de papieren feestmntsen. Van alles hebbèn de kinderen meegebracht: autootjes, kleur boeken, een hoepel, een trom mel, een hijskraan en vooral veel poppen. Een meisje had aan haar slaappop een briefje bevestigd: „Dit popje heet Roosje. Daag". Ook een ulo-school in Leider dorp deed mee. Ook daar was de inzameling groot. Poppen, gezelschapsspellen, garages, knik kers. Flex had een gesprekje met de initiatiefnemer tot déze snelle actie, dokter H. Bakeraa, Zie pagina 3. Het Amerikaanse ministerie yan Buitenlandse Zaken heeft zich giste ren uitgesproken tegen hst voorste! van Russische partijleider Chroest sjew,, dat de leiders van het Oosten en" het Westen zouden proberen op een topconferentie eerst de gemakkelijke "vraagstukken op te tossen en daarna un de moeilijke te beginnen. {Van onze correspondent) In de zaak van de roofoverval, die bijna twee weken geleden werd ge pleegd op de apotheker Verboom te Hilversum, begint nn klaarheid te ko men. Van politiezijde weril ons meege deeld, dat gisteravond in nauwe samen werking met dé Amsterdamse recher che enige aanhoudingen Ir de Hoofd stad zün verricht. Tot de gearresteerden behoort de man, die de apotheker met een revol ver bedreigde. Door het kordate optre den van de apotheker sloeg deze man op de vlucht, achtervolgd door zijn slachtoffer. Tijdens deze vlucht heeft hü enkele schoten gelost. De politie verwacht. Wat de zaak binnenkort ge heel rond zal zijn. President Soekarno van Indonesië is per vliegtuig in Tokio aangekomen. Op het vliegveld werd hij onder meer ver welkomd door premier Kishl. Laser dividend Kas-Associatie Aan 'aandeelhouders van de Kas- Associatie zal worden voorgesteld het dividend over het boekjaar 1957 vast te stellen op 5 pet. (v.j. 614 pet.) De Nederlandse regering heeft drie leden van de Sowjet-ambas- sade in Den Haag personae non gratae verklaard en hun verzocht Nederland te verlaten. Van officiële zijde is dit beves tigd. Tevens werd van deze zijde geweigerd bijzonderheden te ver strekken. In welingelichte kringen wordt evenwel vernomen, dat de uitwijzing twee militaire attachés en een tolk betreft. Het zün: kolonel L. I. Tcher- now, adjunct militair en luchtvaart attaché en de kapitein-ter-zee V. S. Zenin, adjunct marineattaché. De Zenin, adjunct marine-attaché en de tolk G. N. Soechatsjow. Zij kwamen alle drie met hun gezinnen begin 1955 In ons land aan. De. Nederlandse regering heeft, zo wordt verder vernomen, een ogenblik overwogen de Sowjet-regering te ver zoeken haar gehele militaire staf uit Den Haag terug te trekken,maar de regering is van gedachten veranderd en heeft dit niet gedaan. De drie Russen zijn. geruime tijd nagegaan. Het bleek, dat zü onder officieren en matrozen fêteerden, om achter geheime inlichtingen te komen. (Ass. Press). ET hoge-drukeebled boven West-Rus- land en Polen trok vannacht ln bete kenis afnemend ln zuidwestelijke richting naar Oostenrijk en Joegoslavië. Tijdens windstilte en langdurige opklaringen kwa men ln het centrum ervan zeer lage tempe raturen voor. Op sommige plaatsen vroor het meer dan ZO graden. Het weer in ons land bleef nog onder de Invloedssfeer van dit boge-drukgebled en er ■was nog weinig bewolking, waardoor dc temperatuur op verscheidene plaatsen ln dc nacht tot even onder het vriespunt daalde, nadat dinsdag ln het zuiden van het land maximumtemperaturen van 11 graden waren voorgekomen. Inmiddels bewoog het front van een de pressie ten westen van IJsland ln een uiterst langzaam tempo verder in oostelijke richting over West-Frankr(Jk, Engeland cn Schotland. Dit ging vergezeld van lang durige regenval. Aan de Engelse zuidkust viel In 24 uur tijds bier en daar meer dan 40 mm. Dit front zal, In betekenis afnemend, zeer langzaam in oostelijke richting blijven be wegen en ln ons land waarschijnlijk vooral ln de westelijke provincies meer bewolking veroorzaken. De regenkansen zijn echter klein. Komende nacht kan, vooral in de oostelijk^ helft van het land, de tempera tuur opnieuw tot even beneden het vries punt dalen, omdat verwacht wordt dat de bewolking pas later zal binnendrijven. De wind neemt nog verder ln kracht af. ACHTTIEN mannen van het Ameri kaanse 53e jagers squadron uit Bitburg (West-Duiteland), hebben gisteren een vergeefse poging ge daan om een gietijzeren tijger weg té halen, die op de vliegbasis Soes- terberg wordt bewaard door het al daar gelegerde 32e squadron. De tijger was oorspronkelijk in het bezit van het 53e squadron, werd later door het 32e squadron gestolen en verwisselde vervolgens enkele keren van eigenaar, tot hij dézer dagen door het^32e.-werd veróverd en op Soesterberg in een blok beton werd gezet, om'te voorkomen, dat hy opnieuw zou worden weggehaald. De mannen uit Bitburg hebben ech ter een fantasierüke poging gedaan om de mascotte-tügex ondanks het beton weer in handen te krijgen. Gedurende het weekeinde hadden de achttien mannen zich op strategische punten rondom Soesterberg opge steld. Twee van hen belden de basis op en vroegen om een kraan wagen. Hun auto had op een van de wegen in de omgeving „panne". De chauffeur van de kraanwagen, op Tijdens zijn bezoek aan* Liberia' ontving Z. K. H. prins Bemhard volt handen van de Liberiaanse:minister;- van Binnenlandse Zaken een staf,.: die hem de waardigheid van- ere- stamhoofd verleende. De Prins was gekleed ln bet ceremonieel gewaad van het land. de plaats van de „panne" aangeko men, werd overmeesterd en: twee vliegers van het 53e squadron reden met de kraanwagen het vliegveld op. Zonder dat iemand iets bemerkte, he- sen zü met de lier van de kraan wagen de gietijzeren tijger .van het betonnen voetstuk in een éven- eens door leden van het 53e squa dron bemande stationcar. Een ander voerde ondertussen-einde loze en volslagen nutteloze gesprek ken met dé post aan de toegangsweg naar Soesterberg,' om te voorkomen, dat deze telefonisch zou worden ge waarschuwd en de gehele raid op een mislukking zou uitlopend Het zat de mannen van het 53e-,,squ&-, dron echter niet mee. De eerste lui tenant John Anderson -van het' 32e squadron reed met zyn jeep langs de stationcaryen 'zag. toevallig de in hel le kleuren geschilderde tijger. On middellijk zette hü zqn wagen dwars over de weg. En terwyl de „tyger- dieven" probeerden luitenant Ander son weg te werken, sprong een an dere officier van het 32e achter het stuur van de stationcar en maakte zich met de tyger uit de voeten. Allen werden ten slotte voor de ba siscommandant gebracht, die voor Iedereen, zelfs voor de mannen van het 53e (vanwege hun vindingrijk heid), ptijzende woorden overhad Maar de tijger .bleef in Soesterberg, waarschijnlijk zwaarder bewaakt daD ooit. - Naam: Straatt Woonplaat»; Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende t4 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt, U wordt verzocht deze bon toe t» zenden aan Administratie JTrosnm", Witte de Witkrtraot K, JRotterdam. Vanochtend, even voor halfacht is. vooral in het noorden van het land, een bijzonder heldere vuurbol waar genomen, d'e aan de lichte hemel toch nog zeer goed te zien was. Hy was in noordelijke richting zichtbaar en liet een vurige staart na, die halverwege in tweeën scheen te breken. Sommige waarnemers vermeldden een blauwe, anderen een rood-oranje-achtige kleur De sterrenwacht te Utrecht verzoekt de waarnemers van dit bijzondere na tuurverschijnsel om hun gegevens per briefkaart te willen zenden naar haar afdeling meteoren. Gevraagd worden de richting van begin- en eindpunt, de hoogte in graden boven de horizon, het tqdstip van zichtbaarheid, de tydsduur in seconden, gegevens over de kleur en de lengte van de staart en over de helderheid door deze te vergelijken met de maan of de zon. Verscheidene bewoners van het eiland Texel hebben vanochtend nogal opgewonden verteld dat zy de Spoet nik 2 hebben waargenomen. „Het licht van de kunstmaan was fel verblindend. De bal was ongeveer zo groot als een kleine maan, waar vuur uitschoot". Twee scholieren, Joop Quint en Dick Peters, die op weg waren naar de boot voor Den Helder, raakten door het feil» licht verblind en kwamen in de berm terecht. Van de Utrechtse Sterrenwacht ver namen wy nog, dat hier geen sprake kan zyn van de Russische kunstmaan, maar dat men te doen heeft met een heldere meteoor. De mannen, die vanmorgen vroeg in Putten bezig waren de kramen voor de weekmarkt op te zetten, kregen de schik van hun leven, toen de vuurbal in de lucht verscheen. De richting en hoogte van het verschijnsel maakten op hen de indruk dat de bol op het dak JN de Turkse wijk van de Cy- priotische hoofdstad Nicosia hebben zich gisteren ernstige on geregeldheden voorgedaan tussen Britse troepen, bijgestaan door Cypriotische politiemannen, en betogende Txirlcse bewoners van het eiland. Met traangasbornmen werden de betogers uiteen ge jaagd. Bij de ongeregeldheden op Cyprus zyn gisteren vijf perso nen gedood. Volgens het Israëlische leger heeft een groep van veertig tot vijftig Syri sche militairen, die op Israëlisch grond gebied was doorgedrongen» twee Israë lische arbeiders neergeschoten en zes anderen verwondingen toegebracht. Het incident .ou zichhebben voor gedaan by de waarnemingspost van de Verenigde Natiq», ten zuiden van de de gesneente-eierhal explodeerde. Kibboets dan. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal, als de thans nog lo pende onderhandelingen inderdaad het verwachte resultaat afwerpen, een Amerikaans syndicaat onder leiding van Whitewelt te New York overgaan tot de uitgifte van een dollarlening Am sterdam groot 15 miljoen 57 mil joen). Geruchten over de openstelling van de inschrijving op deze Amsterdam se lening reeds op 15 feburari zijn niet juist, omdat over de rente nog geen overeenstemming bestaat Het zou, naar in New Yorkse kringen verluidt een 5Vj pet. - 15 jarige obli gatielening betreffen. De koers van uitgifte zal 98 pet zijn eh de alge hele aflossing zou niet binnen tien jaar mogen geschieden. Het Amerikaanse leger zal in 1962 over een wapen beschikken, dat ge bruikt kan worden als afweer tegen intercontinentale projectielen, die een snelheid van 25.000 km per uur kun nen bereiken. BU „theoretische" proe ven is de bruikbaarheid van dit nog niet bestaande afweerwapen, de Zens bewezen. Dit heeft generaal Daljy, leider var- de dienst voor speciale wapens var. het Amerikaanse leger, verklaard vont de commissie voor de strüdkrachter van het Huis van Afgevaardigden. Een model yan de Zeus wordt op iet ogenblik door de Douglas-fabrieken te Santa Monica in California vervaar digd A Werkloosheid in 't noorden In verband met de toegenomen werk- loosheid in "-de noordelijke provincies; is de regering bereid de premleregé- .ti ling In de daar gelegen: Indnstrialisa- -:' tiekernen wederom toe te passen op l uitbreidingen van 500m2 en meer.'- De" mogelijkheid daartoe werd ingetrokken:^:. In het kader van de bcstedlngsbeper- king. ..-'V Minister-president dr. .Dreës heeft -f dit meegedeeld in antwoord op vragen-g van het Tweede-Kamerlid mr. Burger. De minister-president meent, dat er S:; geen aanléiding is 'voor de vérondér%f. stelling, v "dat ook internationale j'con-^. junct'urèle'. oorzaken*' inj'ëEÜgsziqSi.b^iy®, langrüke mate hebben bygedragen'tot^"- .de styging der werkloosheid. 1 Dit biykt o.a. uit het feit, dat dé ex-- port juist in de laatste maanden van. 1957 op verheugende wijze is toegeho--: men. De regering ziet daarom voorlo pig geen reden om het vraagstuk "iny internationaal verband te doen behan delen. Verhouding tol Indonesië (Van onze parlementaire redacteur) De heer Ruppert (AR) verklaarde, - gisteravond tijdens de algemene" poli-;: tleke beschouwing over dé rijksbegro ting in de Eerste Kamer, dat de AR-}; fractie voorstandster is van goede relaties met Indonesië, maar dat zij geenszins kan instemmen met de^T ge dachte van mr. In t Veld (Arbeid) om op het ogenblik aan de conferentie- tafel te gaan zitten met Indonesië, zon-' der ons te binden aan een standpunt ta.v. NIeuw-Gulnea. Daartegen be staan ernstige bedenkingen. Niet het belang van Nederland maar; het belang vair Nieuw-Guinea staat daarbij voor- - op: Het belang van Nlèuw-Ghlnea'gé- doogt niet, dat Nederland zonder enigerlei standpunt met Indonesië gaat praten. De heer Ruppert gaf mr. In 't Veld-, toe, dat Nieuw-Guinea een bezit is, dat alleen maar kosten en lasten mee-In brengt. Maar dat is niet relevant. Ne- derland kan alleen met Indonesië aan de tafel gaan zitten wanneer het zegt: met ons valt. niet te praten oyer welke vorm 'van overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië dan ook. ,i f President Nasser van Egypte heeft andere Arabische staten uitgenodigd, tot de voorgenomen Egyptisch-Syii- sche Unie toe te treden,nn er vol ledige overeenstemming tassen Caïro en Damascus Is bereikt. Dit hebben regeringsfunctionarissen in Caïro be kendgemaakt.' DE heer G. Wassing heeft gis teren afscheid genomen van de stenografische Inrichting der Staten Generaal omdat hü predi kant wordt in een Doopsgezlnde - I gemeente. Het personeel: van de stenografische inrichting was daartoe in het gebouw van de Serste Kamer bijeengekomen: Ook enige ministers (onder wié :r Drees) én. de: voorzitter van <e Eerste Kamer, woonden dé jeenkomst bij. ria de directeur richtte ook de -eer H. W. Tilanus, voorzitter-' ■an de gemengde commissie voor ie stenografie, die vergezeld was ioor het lid der commissie, dêf neer Algra, woorden van dank.-: tot de scheidende stenograaf. Jy ■FF. it£ •f L. xr 'h -V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1