Gesprek? Twintigjarige prinses Vijfde mei om de 10 of 5 jaar groots gevierd? Ongeluk met radium-naald Artsen in Utrecht gaan vrijuit, zegt commissie Waarom voor ministers „Alles volgens de regels" eist regering Wethouder was ernaast, zegt prof. dr. Cohen er mag beneden blij ven Topconferentie in mei of juni Ontwikkeling P.B.O. niet zo snel als verwacht Particuliere bouw dien bevorderd te worden t Oranje en Ruys deze zomer niet naar Indonesië Weinig hoop in v de V.N. Pleidooien voor ambtskostuum Staatssecretarissen in kuitbroek Prof. Kistemaker's „wereldprimeur" „Zaak van overleg met flatbewoner" zegt pro< Twee jaar wegens brandstichting in Harens hotel Studieconferentie van C.N.V. I i C. J. "VAN MASTRIGT: ZESTIENDE JAARGANG No. 39ÓS r o Mededeling grondslag voor „waanzin" Schepen genoemd naar prinsessen Irene en Margriet Dr. Drees over Indonesië: DONDERDAG 30 JANUARI 1953 Botterdam: witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30*9.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18.30—19.30 u. Telel 362563 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal lx>sse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG I (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER Op vele plaatsen mist, maar ook hier en daar opkla ringen. Overwegend droog weer. Weinig wind. Ongeveer, dezelfde temperaturen. Morgen: Zon op: 8313 Maan op: 13.34 onder: 17.25 onder: 4.49 Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL J. S. BRUINS SLOT A- -or ;n ren. tis Sage 1 te chap igea, IP icn: E verontrusting over het conflict tussen •Nederland en Indonesië drijft sommigen er toe om te vragen |dat Nederland nu het initiatief zou ne imen tot een gesprek met Indonesië. De heer Id 't Veld heeft in die ïgeest kortgeleden vragen gesteld aan de regering en zijn suggestie is door 1de regering afgewezen. De gedachte van de heer In 't Veld leeft niet alleen in zijn hoofd. Ook anderen uit kringen van het bedrijfs ileven en van de zending vragen zich af of er niet op de een of andere ma nier wat gedaan kan worden en ge daan moet worden om de heilloze fscheur in de Indonesisch-Nederlandse verhoudingen te dichten. Het is duidelijk datvooral de be weegredenen in zendingskringen inge geven zijn door liefde tot het volk van Indonesië en door de beangstigende vraag of wij het in christelijke zin wel goed doen en goed gedaan heb ben met Indonesië. f_.IJ geloven dat de Nederlandse iyy politiek inzake Nieuw-Guinea, ge geven de feitelijke situatie, waarin wij sinds de soevereiniteitsoverdracht verkeren," de enig mogelijke politiek voor ons is geweest. Wij geloven eveneens dat die' poli tiek van geen enkele wezenlijke bete kenis is geweest voor de ontwikkeling der Nederlands-Indonesische verhou dingen en dat een andere politiek even min van enige betekenis zou zijn ge weest voor die verhoudingen. Het. is namelijk opvallend dat door de scheur in die verhoudingen plotse ling voor een ieder zichtbaar is ge worden wat er in; en met. Indonesië werkelijk aan de hand is. En dat wat cr aan de hand is heeft niets met de Nederlands-Indonesische verhoudingen Jte maken. Het is de ontbinding van de staat die men in Indonesië sinds de band met Nederland werd verbro ken, had geschapen. Wij zien het fa len en praktisch wegvallen van de eenheidsstaat en wij zien een snelle ontwikkeling naar het communisme waarschijnlijk naar Chinees model. Wanneer wij met Indonesië zouden spreken, dan zouden wij toch aller eerst moeten wéten met wie wij moe ten spreken. v t AAR ons gevoelen bestaat er bij N de huidige stand van zaken in Indonesië geen gesprekspartner voor ons.- Wij laten nu maar terzijde de vraag c! zulk een gesprek op dit ogenblik moreel aanvaardbaar zou zijn. Kan mén spreken met mensen, die niets anders doen dan gegeven beloften en aangegane verplichtingen verbreken? Wij zullen daar niet over uitweiden thans, maar de vraag klemt. Evenwel afgezien daarvan is er in Indonesië *opdit ogenblik geen ge sprekspartner, geen macht die Indo nesië vertegenwoordigt. Want achter de facade van Djakarta is er-een op drift geslagen maatschappij, waarin het leger en de communistische partij de- enige -'.werkelijke machtsfactoren zijn. En men moet vrezen dat de in vloed van de communisten in het le ger, althans op Java, toeneemt. Het is de vraag of het op den duur met de buitengewesten beter zal gaan. Het is opvallend hoe gering het staatvormend vermogen van de Mo hammedaanse partijen in Indonesiërs. Het is de staatvormende kracht van Nederland, geweest, die Indonesië bij eenhield! Het wegvallen van die band veroorzaakt en in steeds toenemen de mate. naar gelang men zich in Indonesië losmaakt van wat daar nog aan uit de' Nederlandse tijd stammen de tradities en krachten werkt de staatsohtbinding. En dan zuilen wij zien dat de com munistische macht, gelijk in geheel Oost- en Zuidoost Azië, zo ook in In donesië de enige staatvormende macht is. Dat is het gevolg van de sinds 1945 hier ën in Engeland en in Amerika gwólgde Indiërpolitiek. Het hek is van de dam en er Is geen gesprekspartner, meer en geen gespreksonderwerp. iïtIS Discussie in Eerste Kamer (Van onze parlementaire redacteur) BU de behandeling van de begroting van Algemene Zaken kwam gistermid dag de herdenking van de bevrijding aan de orde. Prof. Rip (a.-r.) vroeg hoe de minister-president thans denkt over het vraagstuk van de viering van de bevrijding op 5 mei. Prof. Molenaar had ei* bezwaar tegen dat dit onder werp thans weer opnieuw een pnntt van overleg uitmaakt, nadat hierover' naar het oordeel van de VVD-fractie in 1953 een zeer gelukkige beslissing was genomen. De minister-president dr. Drees ver klaarde dat ook hij gehoopt had dat de strijd over deze vraag na 1953 achter, wege zou zyn gebleven. Maar in bet parlement, door. vele gemeenten en door verschillende organisaties werd deze zaak steeds weer in de stukken gebracht. De herdenking van de be vrijding 1955 heeft echter groie indruk gemaakt. Het comité, dat het feest or ganiseerde bleek in meerderheid de op vatting toegedaan dat het nodig is eens in -de vijf of tien jaar een dergelijke grootscheepse viering van de vijfde mei te doen plaats vinden. Dr. Drces meen de dat men deze regeling thans alge meen wel aanvaardde en hoopte dat dan verder de strijd hierover zal worden gestaakt. De heer Rip verklaarde namens zijn fractie nadrukkelijk dat de 'a.-r. be reid zün als compromis te aanvaarden dat de Koninginnedag, dus 30 april, ook de bevrijdingsdag zal zijn en dat om de vyf jaar de vijfde mei zal wor den gevierd. UN hooptH.K.H. L jaardag te vieren. prinses 'Beatrix haar twintigste ver- Foto Meijboom. (Van onze parlementaire redacteur) TWEE hoogleraren, prof. Molenaar (VVD) en prof. Diepenhorst (a.-r.) verklaarden in de Eerste Ka mer dat zij het betreurden dat dr. Drees niet bereid is de traditie te herstellen; dat de ministers! bij de opening der Staten-Generaal op Prinsjesdag in ambtskostuum ver schijnen. Omdat het geen staatszaak van de hoogste orde betreft, wilde prof. Die penhorst niet aan de kabinetskwestie denken. Hii zag echter niet in dat het moeilijk zon zijn om voor vrou welijke ministers en staatssecretaris sen een ambtskostuum te ontwerpen. Mej. dr. Klompé, de minister van Maatschappelijk Werk, is, aldus prof. Diepenhorst, een deskundige van bij kans onfeilbare smaak. Allerlei kleu ren zijn mogelijk, van zacht roze tot oud blauw. De staatssecretaris zou zich kunnen steken in korte broek, de niet al te jeugdigen onder hen konden aan een kuitbroek denken. Hét bezwaar dat kabinetsformaties in Nederland lang duren zodat de mi nisters slechts enkele dagen voor Prinsjesdag zich een ambtskostuum moeten iaten aanmeten, woog prol. Diepenhorst niet zwaar. Er zijn be kwame tailleurs, die in drie dagen dit werk kunnen doen en het heeft ook een voordeel als aan kabinets formaties een~ bepaalde termijn wordt- gesteld. Waarom zou men de ministers geen speldengeld of kledinggeld kunnen verlenen, of waarom zouden zij het ambtskostuum niet persoonlijk kun- I nen betalen? Sommigen van hen kunnen de kosten in 12 jaar afschrij ven. De ministers behoren toch niet tót de vergeten groepen. Prof. Diepenhorst verklaarde, dat zyn eerste ernstige opmerking is, dat de ministers bij moeten dragen aan de roemruchte traditie van Prinsjesdag. Dr. Drees zei, dat de praktische moei lijkheden inderdaad bijkomstig zijn. Persoonlijk zou hy niet graag de praal 'van Prinsjesdag missen, maar het. zou hem niet verbazen als de gevoelens in het kabinet over het ambtskostuum verschillen. (Van een onzer verslaggevers) BIJ de behandeling van Joke Haanschoten uit Putten zijn geen fouten gemaakt. De artsen treft geen enkel verwijt: de be handeling is geheel volgens de re gels van de kliniek voor keel-, neus- en oorheelkunde van het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht verlopen. Het ongeluk met de radiumnaald is het gevolg van een samenloop van omstan digheden. Tot deze conclusie is het college van curatoren van de Utrechtse Rijksuniversiteit gekomen op Volgens het Britse blad Daily Mirror zal Selwyn Lloyd, na de terugkeer van premier Macmillan van zün reis door het Gemenebest op 14 februari, vervangen worden als minister van Buitenlandse Zaken. DE Indonesische Socialistische Partjj van Soetan Sjahrir heeft het aftreden geëist van de regering Djoeanda. In een verklaring van het par lement riep de voorzitter van de socialistische fractie, Soebadio Sastrosamoto uit: ,'J„Kabinél DjoeandaDuister naar de stem van het volk en leg het bewind neer." Volgens Soebadiobestond er onder het huidige kabinet veiligheid noch eenheid voor het land en kon ook westelijk Nieuw-Guinea niet wor den bevrijd. Voort3 beschuldigde hij Djoeanda ervan in gebreke te zijn ge bleven bij het oplossen van de huidige economische crisis. In een interview met de correspon dent van het Amerikaanse weekblad ,Time" heeft nu kolonel Maloedin Simbolon verklaard dat op de gerucht' makende bijeenkomst in Padang (Midden-Sumatra) In de eerste helft van januari besloten is een contra regering te vormen met aan het hoofd Sjafroeddin, de gouverneur van de Bank Indonesia. Anti-communistische politici en re bellerende commandanten van de buitengewesten waren door kolonel Simbolon uitgenodigd naar Padang te komen. Onder de politici, die zich bi de militaire leiders voegden, aldus Time, was de leider van de Masjoemi- partij, Mohamed Natsir, Sjafroeddin oud-premier Harahap en oud-minister van Financiën Soemitro. Simbolon verklaarde dat, daar dp Djakartaregering een eerder, door de Het wetenschappelijk onderzoek, dat prof. dr. J. Kistemaker in het labo ratorium voor massaspectografle te Amsterdam verricht, heeft niets te maken met het winnen van energie TYE verplichting van melkslijters •- en bedrijven, die consumptie- hielk bezorgen, om deze dagelijks aan huis af te leveren, strekt niet verder dan tot bezorging bij de ingang op de begane grond. Dit is de inhoud van een ver ordening, die het Produktschap voor Zuivel gisteren heeft aan genomen. De verordening wil echter slechts minlmiimverplichting opleggen. Het. Produktschap acht het gewenst om aan het overleg tussen consu ment en bezorger over te laten of oe melk wel of niet aan de huisdeur in flatgebouwen zal worden afgege- Ven- Toch zal aan het Bedrijfschap Detailhandel in Melk worden ge vraagd te overwegen of het nood- zakrlijk en mogelijk is nadere richt- lijoen te verstrekken. De verordening is opgesteld naar aanleiding van een rapport over de bezwaren van de melkslijters tegen de bezorging van consumptiemelk in hoge flatgebouwen. In het bijzonder werd in dit rapport verklaard, dat de meeste melkslijters het afleveren van melk aan ieder huis afzonderlijk in derge lijke hoge flats uit gezondheidsover wegingen niet kunnen volhouden. Het bleek, ook een kwestie van-rendement te zijn, daar het aantal personen dat per uur in dergelijke flats bediend kan worden, kleiner is dan in normale huizen. (Van een onzer verslaggevers) De twee bij de werf „De Merwede" te Hardinxveld voor de Oranje-Lijn te Rotterdam in aanbouw zijnde sche pen zullen de namen voeren van de prinsessen Irene en Margriet. Het be treft hier passagiersschepen van circa 8500 brt. met een accommodatie van 110 passagiers elk, waarvan het eerste schip in maart 1959 zal worden opge leverd en die in de dienst op Canada zullen worden gelegd. uit waterstof en lithium. De mede delingen, die de wethouder voor Ou. derwijs van Amsterdam, mr. A. de Roos op 15 januari in de gemeente raad van Arasterdam heeft gedaan over dit onderzoek, missen elke grond. Dit heeft prof. dr. J. A. Cohen, direc teur van het medisch biologisch la boratorium van de rijksverdedigings organisatie T.N.O. meegedeeld. Prof, Cohen kwalificeerde de publiciteit over het werk van prof. Kistemaker, waarvoor wethouder De Roos met zyn mededelingen de grondslag heeft gelegd, met het woord „waanzin". Het werk van prof. Kistemaker heeft volgens prof. Cohen uitsluitend be trekking op de scheiding van isoto pen langs centrifugale weg. Wethouder De Roos verbaasde veer tien dagen geleden de Amsterdamse gemeenteraad met de mededeling, dat in het laboratorium van prof. Kistemaker gewerkt werd aan een „wereldprimeur". De onderzoekin gen zouden volgens de wethouder ook in het buitenland met grote spanning worden gevolgd. Euratom zou zelfs hebben afgezien van een eigen miljoenenproject, omdat Am sterdam al zover gevorderd was op dit gebied. Berichten ais zou prof. Kistemaker 'n begin hebben gemaakt met het „tem men van de waterstofbom' noemde prof. Cohen eveneens „waanzin". Overigens achtte hij het werk van de Amsterdamse geleerde wetenschap pelijk zeer gezond en zeer belang rijk. - kolonels in september gestelde eis om een anti-communistische democrati sche regering die wet! en orde zou handhaven, had genegeerd, tot het vol- gen van een andere tactiek was be sloten. Men zou een contra-regering vormen met Sjafroeddin aan het hoofd en een ultimatum zenden aan de waarnemende président, Sartono, waarin geëist wordt datde „ongrondwettige regering var» premier Djoeanda" wordt ontbonden en waarin de voormalige vice-presi dent Mohammed Hatta gevraagd wordt een nationale regering van anti-com munisten te vormen. dn dien Sartono bet ultimatum ver werpt, zal de Noord-Sumatra-regering een permanente contraregering wor den, die de erkenning van alle buiten iandse mogendheden, als wettige rege ring van Indonesië, zal vragen, omdat de regering Djoeanda alleen door Java wordt erkend, en over geen enkel man daat van het parlement beschikt." Simbolon is er zeker van, dat indien Djakarta het ultimatum tart, wellicht oorlogsvliegtuigen van de centrale regering gezonden zullen worden om hun hoofdkwartieren (van de kolonels) te bombarderen en te beschieten. „Wij zyn de Djakarta-regering bin nengedrongen," zegt Simbolon rustig, „en wU weten dat het kabinet besloten heeft tegen ons een militaire actie te beginnen tegen het einde van februari. Tegen die tijd zal de regering vier fregatten uit Italië en enige wapens van de communistische landen ontvan gen hebben. Toen men verleden week uiteenging 'was men nog niet tot overeenstemming gekomen over de vraag wanneer en hoe het ultimatum zal worden gezon den. Hoofdreden: sommige van- de revolutionairen, militairen zowel als burgers, willen Soekarno nog een laatste kans geven (Van onze correspondent) Het gerechtshof te Leeuwarden heeft dc 37-jarige P. J. G., directeur van een bouwbedrijf en voormalig leider van de Nederlandse Oppositie Unie, die verdacht werd van brand stichting in een hotel te Haren, ver oordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van acht maanden voor arrest. De advocaat-generaal had drie .iaar met aftrek geëist. grond van een ondersoek, dat een speciale commissie in het genoem de ziekenhuis heeft ingesteld. Dit heeft de president-curator van de universiteit, jhr. dr. M, L. van Holthe tot Echten, meégedeeld. Van de justitie vernemen wij ver der dat nog geen enkele uitspraak kan worden gedaan over de vraag of een strafvervolging zal worden ingesteld. Het ondenöek is nog ge heel in een stadium van voorberei ding. - Het rapport van de- universitaire commissie heeft de volgende strek king. Toen het hoofd van de kliniek, prof. dr. A. A. J. van Egmond, 's mór gens zijn gewone rondgang door. de kliniek maakte, besprak hij mét de arts A. de ziekte van Joke Haanscho ten. Hij gelastte de arts de radium- behandeling te verrichten, een metho de die niet véél meer wordt toegepast. Gekwalificeerd De arts A. is de oudste assistent van de kliniek. Binnen twee weken zal hij zijn stage hebben doorlopen, waar na bij wordt ingeschreven in het spe- cialistenregister. Hij is dus een vol komen gekwalificeerd geneesheer. Joke en haar vader geleidde lüj naar de behandelkamer waar de naald met de radio-actieve kop in een loden mantel wordt bewaard. De kop Van de naald bestaat uit een kleine ver dikking van lichter metaal, mét een lengte van twee centimeter, Op. de gebruikelijke wijze bracht de arts de naald in hét neusgat van het kind, stelde de wekker op acht minu ten en verdween. Het is -de behande lende arts voorgeschreven zich té ver wijderen. Hij komt te vaak in de-na- TWEE Britse bladen, de Daily Mail en de Daily Herald, meldden vandaag dat de weste lijke Grote Drie besloten hebben het Russische voorstel voor een topconferentie te aanvaarden en dat deze conferentie in mei of juni van dit jaar te Genève zal pl?Ats vinden. De socialistische Daily Herald schryft het bericht toe aan een parlementaire bron. Volgens dit blad werd tot aan vaarding van het Russische voorstel besloten, nadat de Britse regering erin zou zyn geslaagd Washington en vooral minister DuUes te overtuigen van het nut van zulk een bespreking door de regeringsleiders van de Grote Vier. Volgens de conservatieve Daily Mail zullen nog enige weken nodig zyn voor; overleg via de diplomatieke kanalen om een agenda voor de conferentie vast te stellen. Het blad voorspelt dat premier Macmillan in zyn formele ant woord aan.de Russische premier Boel- ganin enige data zal noemen in mei en juni, waarop de conferentie gehouden kan worden. bijheid van de stralen om dit zonder schade voor. zijn gezondheid in te lan ge termijnen te doen. *- Andere arts Toen na acht minuten de wekker afging, plaatste hij de naald in het andere neusgat, stelde weer de wek ker en ging weg. Andermaal liep de wekker af en toen haalde een zekere arts M. de naald uit het -neusgat van het kind. Hij bad de wekker nl. horen gaan. Ook deze handelwijze is volkomen juist, want het is voorschrift in de kliniek, dat die arts de naald ver wijdert, die het dichtst' inde omge ving is, ten einde de duur van de bestraling niet onnodig té verlen gen. De arts A., die de behandeling was begonnen, arriveerde een hal ve minuut, nadat, zijn collega de naald had verwijderd. Zie verder fiag. 3, 6e kol. (Van een onzer verslaggevers)- De totstandkoming van de bedrijfs organen is minder vlot gegaan dan wellicht door velen was verwacht, al dus de heer C. J. van Mastrigt, twee de voorzitter van het Christelijk Na tionaal Vakverbond, in zijn inleiding over de ontwikkeling van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie tijdens de studiedag van het C.N.V., welke beden in Utrecht werd gehouden. De heer Van Mastrigt meende, dat voor wat de produktschappen betreft de ontwikkeling misschien voldoende was. Deze produktschappen zijn de voortzetting van reeds in de oorlog ont stane organen, die juridisch een an der karakter hebben gekregen. Van hunbesturen wordt veel aandacht voor de werkwijze gevraagd. Het is echter gewenst, dat werkge vers en werknemers meer aandacht besteden aan de totstandkoming van de meer echte bedrijfsorganen, te we ten de bedriJfsschappen. Het aantal tot nu toe ingestelde bedrUfsschappen achtte de heer Van Mastrigt te gering, terwijl voor de belangrijkste be drijfstakken deze organen geheel ont breken. Uitoefening van druk in welke vorm ook, door de S.E.R. is praktisch onmogelijk en spr. achtte drukt trou wens ook ongewenst. Instelling door de wetgever, zonder dat overeenstem ming in de bedrijfstak bestaat, is als regel ook niet aan te bevelen. Het is uitermate moeilijk om vast te stellen door welke organen de p.b.o precies wordt vertraagd. Wellicht kan worden gesteld, dat over de betekenis van de p.b.o. zo vérschillend wordt gedacht. Anders dan de produktschap pen hebben de bedrijfsschappén tot taak de belangen van de bedrijfstak! te behartigen als organen van over leg en advies. Zij kunnen als zodanig ook besluiten nemen en zijkunnen zelfs voor nader aan te geven onder-; werpen verordenende bevoegdheid krijgen.. j', De heer Van Mastrigt stelde, dat in dien het juist is, dat de verordenende bevoegdheid met name voor economi sche onderwerpen, de ontwikkeling van de p.b.o. remt, c.q. vertraagt, het wenselijk zal zijn, dat ook in de kringen van de christelijke werkne mers het vraagstuk van de p.b.o. en de daarmede samenhangende verorde nende bevoegdheid van de bedrijfs schappén nader dient te worden be studeerd.' Om dit jaar 40.000 woningen in de particuliere sector te kunnen bouwen eo met het oog op de bestrijding van de werkloosheid zal het noodzakelijk zijn dat de subsidieregeling voor de parti culiere bouw wordt aangepast aan de situatie op de kapitaalmarkt In dezelfde mate als dit is geschied voor de woningwetbouw. Op een overbrugging van het renteverschil van 2 2Vi van overheidswege thans opgevangen voor de woningwetbouw, dient ten minste ook dat deel der bevolking aanspraak te maken, dat woningen betrekt uit de particuliere sector. Dit deelt het hoofdbestuur van de Med. Bond van Bouwondernemers mee in een verklaring over de particuliere woningbouw. De NBB heeft voorts bezwaren tegen de tegenwoordige premiebeschikking o.a. dat de subsidietoekenning aan de eerste eigenaar-bewoner (in plaats van aan de bouwondernemer) kostenverho gend werkt en een grotere financiering door de bouwondernemer betekent. Bevordering van de particuliere bonw, die thans volkomen in de knel komt, Is te meer noodzakelijk nu de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid ultdrukkeUjk heeft be paald. dat ten minste 80 van de In 1958 te bouwen woningwetwoningen betrokken moet wórden door gezinnen met een inkomen, dat niet groter is dan dat van een geschoolde arbeider. - V'. r; De „Oranje" van de Maatschappij Nederland en de „Willem Ruys" van de Kon. Rotterdarasche Lloyd zullen de komende zomer niét op Indonesië varen „naar aanleiding van de minder gunstigevooruitzichten voor het pas-' sagiersvervoer tussen Europa.'Colombo, Singapore en Indonesië in de zomer in het algemeen en in deze zomer in het bijzonder". Dit hebben de directies van!, de beide maatschappijen medegedeeld. (Van 0112e parlementair redacteur) „Door middel van gc^rekken met bondgenoten en met de secretaris- generaal van de Ver. Naties, Ham- marskjoéld, onderzoeken wy of het niet; mogelyk is recht te verkrijgen, doch in het algemeen iykt dit/mét,hÓopvól";!!" Dit zei de minister-president; dr.' Drées. gisteren in de Eerste Kamer over de verhouding tot. Indonesië. ':iv De regering acht het niet uitgesio-, ten, dat de zaak aanhangig gemaakt 'i kan worden, doch men moet; wel-.ber denken, dat tSowjet-ltujluid Veiligheidsraad het vetorecht heefC-!: Volgens de minister-president ligt: hét?- - niet in de eerste plaats op dé weg; van'! de Ver. Naties! te''benüddeleh:'? -s&;!''^ ïi;ec ie teu is te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1