m Adj. P. y. d. Spek gehuldigd door vrienden en collega's Nog dit jaar eerste paal Bouw zal ongeveer jaar in beslag nemen KERK m SCHOOI; B. Rooi vink sprak over de economische situatie Italiaanse operazangers in Vlaardingse Stadsgehoorzaal W te is», p. w.c, boi«s:*.c architect! r«ate adah liis |p SCHIEDAM AFSCHEID BIJ SCHIEDAMSE POLITIE STtL^JS^rtVSSSi Dieven sloegen weer hun slag in Schiedam C.N.V.-vergadering te Schiedam Acht oecumenische diehsten in dé j Opstandingskerk Burgerlijke stand Schiedam Burgerlijke stand van Rotterdam Jeugdbibliotheek hield hersengymnastiek Internationaal J?."»..»*1 - Discussie j J&S^a1H!i,bSi?^SSa,5i %h« —fr' Hoek van Holland Wedstrijdprogramma HBSS Hoekse onderwijzeres gaat naar het zendingsveld UITSTEL ASSEMBLEE WERELDRAAD? Tnn-)-» a» TROOT Donüerdag 30 januari I953 ISk- ife NEDERLANDSE HERVORMDE KEEK Voorbeeld Slechte toestand Plaats Vakorganisatie ïêêff - isiti» Verheugd Nieuwe plannen Oecumenisch avondgebed Prof. S. J. Zoon overleden Promotie F. J. du Plcssis Tor Ontmoedngsweek voor, Duitse' en Nederlandse studenten Van 3 tot 8 maart zal op kasteel Oud-Poelgeest de vierde jaarlijkse ontmoetingsw'eek voor Nederlandse en Duitse studenten worden gehoudw. ■Tijdens deze bijeenkomsten houden studenten uit Duitsland en Nederland zich bezig met internationale ontwik kelingen, van na de oorlog. F isserijbe richten lea men, meei het S vin In.h ende de li de s hét I dent xtele de h niet Oo .overi sticb ea p kortt den aaan Me reedi nieut verw Op meer dan Het! dat 1 trede van alma kunn Ine rader geleg hoevi de ta het s overi trede bijzoi c.-h. van -;?^0;'Sö=sS?^? ALCJtMBEN 2IÊKBNHUK VUUftDlNOEK. I*» Ijgsfc: I®v IPi® heeft hl? dtt ^corDs K .fe"' °P econo™sch rajUJk ni?tt overbodig uw rijwiel op slot te SCHIEDAM. De Schiedamse politic ■heelt de 47-jarige hoorder A. K. uit Rotterdam aangehouden. Hij had van de werf Wilton Feijenoord twaalf kilo I laskabel gestolen. K. is opgesloten, j De bezorger M. J. M.F. deed giste ren aangifte bij de politie van diefstal van zijn rijwiel, dat hij in de Newton- straat had neergezet. De Schiedamse classificeerder J. V. Z. vermist even-1 eens zijn fiets, die hij in de Maria- straat had achtergelaten. Het komt vrij wel dagelijks voor. dat bij de politie! aangifte wordt gedaan van de ontvreem- hij dit corps gediend en "vilt delsociaal terrein. mS' t^sproken door supcrieuren en' Met de wens dat Gcds onmisbare ze-| De 16-jarige timmerman C. v d V. i 'fJ duidelijk vast te fen zal mogen rusten op het ccrps en vermist zijn zwartleren vest met rits- ar* dc scheldende adjudant een dat allen in vrede en gerechtigheid nw- sluiting. Het vest is gestolen uit een o.i.'u u flgttnr was In het corps. [Ben leven, besloot adjudant Van der! bouwkeet aan dc Bettoweg. Ook heeft adjudant Van der Spek in Spek zijn toespraak. 5-iL» -** vakorganisaties ga-! Van de gelegenheid persoonlijk af-i nicDd. Met kleine-onderbrekingen was scheid te nemen werd door alle aanwe- nij van 1922 af" bestuurslid van de afdc-1 zigco gebruik gemaakt. De band van Soh'cd.arn van de Bond van Chris-: het Schiedamse: -politiecorps ,;De Opti-, lelijke Fohtie-ambtenaren, tien jaarmisten" zorgdt: voor een passende om-! Vervult hij het secretariaat van d-e'üjsting van deze afscheidsplechtigheid. sa u Besturenbond ea vérder ir Gotnmissaris Rijpma overhandigt adju dant Fan der Spek. die gistermiddag scheid nam van de Schiedamse politie, hel gebruikelijke geschenk ander cou vert' van het gemeentebestuur. Vlaardingen krijgt een modern ziekenhuis Bedankt voor Gcndt (Betuwe)- p 1 Loor tc Heemse. Mettin, Beroepbaarstelling: vic. van Rijn te Aardenburg. Benoemd tot hulpprediker te Bete H. Kooistra. catecheet aldaar; jn y pastoraal verband Schngen-St. Maarte (samenwerkende hervormde gemeente i huis ligt 180 meter ten Noorden van de I van St, Maarten, Valkoog en Eeniget AT)|nog aan te leggen Rijksweg nr. 20. De j burg): R. Oostra te Heemstede. \f I I aansluiting met andere plaatsen in de v J-V^A (omgeving is daar ook vrij gunstig. Er! Benoemd tot vicaris te Tweede Ej. 'is een oppervlakte van 9 ha. beschik-j loermond; vie. C. Baik te Elburg, baar. Voor eventuele uitbreiding is er dus! ook ruimte genoeg. j De grootste lengte van het ziekenhuis Tk T| D 1 1 I wordt 200 meter. De grootste breedte Mg. 11. 1 OI OVCrlfiflPll circa 150 meter. De grootste hoogte (7: vruiLUUj bouwlagen) ongeveer dertig meter. Het In j,et diaconcsscnhuls te Utrecht k beddenhuis is honderd meter lang. zoals wij gisteren reeds in het kort hij bestuurslid van dè t.b.c.-vemagtoj voorzitter van de Christelijke Woning bouwvereniging en lid van, de "hum-corn mzssce. Ook. was hij enige jaren ouder Img van de Gereformeerde Kerk. ta de kantine van het hoofdburcai van politie aan de Lange Nieuw straal ■waren velen getuige van dit afscheid. Als eerste van d-3 vele sprekers voerde commissaris K. Rijpma het; woord," De ze verwelkomde adjudant Van der Spek d:ens,;echtgenote, vier dochters en zoor en wees in een van- waardering gelui gen-de toespraak op de verdiensten var de scheidende adjudant voor het Schie- damse politiecorps. „U hebt 37 jaai lang' het corps en daardoor cte gemeen- schap in het algemeen gediend en ik geloof,..dat u met' voldoening op deze periode kunt terugzien'.', zei commissa ris Rijpma, die vervolgens, wees op de tvijze waarop de adjudant zijn dienst verricht heeft. Hij noemde hem een voorbeeld voor' allen en. zed, dat de col lega's steeds hebben kunnen profiteren van de gaven van, hoofd en hart van de heer Van der Spek. Commissaris Rijpma stelde de schei dende adjudant ten voorbeeld aan alk jongere leden van het corps. De heer Van der Spek, aldus spr„ heeft zelf- standig het politiediploma behaald. 'Dat is wat anders dan tegenwoordig, want nu wordt iedere politieman in de gele genheid-gesteld deze studie te volgen. Na adjudant Van. derSpek een stra- - leade levensavond te hebben toe ga- /wans* overhandigde commissaris Rijp- jr ma -als' geschenk van het corps een fraai armbandhorloge en .het. gebrulke- Jijk geschenk ónder, couvert van het ge- /.rnscntebè'stuür. Voor,, mevrouw. Van der v Sjiek waren ér,-; naast waarderende n •wcard-n voor.de' stem 'die zij voor haar r--manis geweest- üjdrrts zijn loopbaan --fc'j d-p oolitie, fraaie (bloemen. - Öi-: Hoofdinspecteur D. Kniepstra noemde 'J"\.! adjudant Van der 'Spek een actief wacht commandant, die steeds achter, zijn on- 'e':- dsrgescbiktea heèft -gestaan - en een i evenwichtig en sociaaivoelend' mens: is. De. 1 heerKniepstra - betreurde- hot, ;d<at «Vide adjudant de dienst gaat verlaten.v V -De. voorzitter van dé afdeling Schie- .-"dam 'van dé Bond van Christelijke Po- .'Utfe-ambténaren,'--adjudant -Korpel, ber- .finoarde aan het vele werk, da* de heer Van der Spek verricht heeft voor de „v bcnd endeafdeling, die hij mee heeft halpen oprichten, Er was vroeger' in Schiedam, aldus spr.. moed: voor, nodig zich' aan ts sluiten bij deze, bond; -.want 'hsf wérd "beschouwd als één misdaad. Maar .door zijn rotsvast 'geloof en on- wankelbare, trouw;heeft de scheidende adjudant ervoor, gezorgd,; .dat.he* thans, anders is. vrr? r Na 'adjudant Van der Spelt dank ge- - bracht- te hebben voor. alles wat hij ge- isV daan heeft,:, zei de heer Korpel? da* men i, alleen igerust kan; zijnals 'hij het grote afscheid uit dit leven gezégd- lean wor- *<C dan „Gij goeds en getrouwe dienst ri knecht ga in de vreugde des Heren". Inspecteur H. Willcms-Van Bevereo c". getuigde .van dc activiteit van .adjudant r '-Van der Soek voor dé Schiedamse Pb- «i/JUtie.Sport Vereniging- én bood een zü- veren' zuil' mot' inscriptie aan en briga- ri: dier "J. Doorlag getuigde -namens de brigade D. van zijn waardering voor .adjudant Van der Spek, die hij. een hu- c, maan>,cbef noemde. Het geschenk was een ..fraaie bureaulamp. 1V V'L- Nadat "dg damesvan de -tesottee als blijk van waardering een doos sigaren De kamers met de bedden komen aan bedeelden, in de nacht van dinsdarn de zuidzijde te liggen. Aan de westzijde, WOensdag in dc ouderdom van 80 ka met het uizicht op de Vaart komt het overleden ds. D. Pol. em.-wredlkant ni U..:~ AT<];cnMamo IC OOn - - tU 'M VLAARDINGEN Nog dit jaar zal begonnen worden met de bouw vf'.i een super-modern ziekenhuis in Vlaardingen, dat in totaal ongeveer zeventien miljoen gulden gaat kosten. Daarmede is een einde gekomen aan de lange tijd van wachten. De financiële moeilijk- heden vormden tot nu toe het grootste obstakel, dat de bouw vso het jzo hoognodige ziekenhuis in de weg stond. Met goedkeuring van de j ministers van volksgezondheid cn van financiën kan echter in dit I jaar reeds voor twee miljoen worden geïnvesteerd in de bouw, van het j 'ziekenhuis, dat tussen de Vlaardingse Vaart en de Holyweg zal ver- j.s_Grnvenhagc brachten een gunstig rap- j rijzen. Men verwacht dat de eerste paal :m de tweede helft van dit port uit aan dc minister van votksge i,„„ Al- „orlooni vol Aa Rn,.tv vnn zondheid terzake van het ontwerpplan zusterhuis. Voor de dircktrice is een aparte woning. Het ontwerp van het ziekenhuis is van de Rotterdamse architekt ir. J. W. C. Boks. Medisch adviseur is dc direktcur- geneeshecr van het Algemeen Ziekenhuis, J. Ris. De commissie voor zickenluiisbouw te jaar geslagen kan worden. Als alles vlot verloopt zal de bouw van het gehele ziekenhuis ongeveer vier jaar in b^lag nemen. T 11. [worden gebouwd, niet voldoende ruimte lil OWiPfMTPn openlatend voor uitbreidingen. Boven- ^jriUWltvxi (dien ging de groei van Vlaardingen sncl- De bouw van een ziekenhuis zal niet;ler dan men verwachtte in zijn totaliteit worden aanbesteed.-sj Dit levert teveel financiële bezwaren, j IvOtl groter Met dé twee miljoen gulden, die de' Zo zette men zich aan een ander plan gemeente Vlaardingen voor dat doel en dat plan ligt nu op tafel. Het voor win de Rank rnw Nederlandse r,e.:n«' nu in Cen capaciteit van 372 bed- meenfen tnn aanIrelrVen lan de „t «at dUS een kleine VCrrUlriling be- meenten kan aantrekken, kan de eer- lekcn( ^cn opzichte van het plan van ste fase van de bouw worden gefman- i954 De behandelruimten z«n vry sterk Cierd. Dat houdt in: het bestekklaar, uitgebreid. De behandelruimten worden maken van het plan, het bouwrijp ma-ondergebracht in laagbouw, zodat uit-' ken van de grond, het uitzetten en breiding gemakkelijk plaats kan vinden, het heien. De, heiwerkzaamheden zul- dat is ook noodzakelijk. Nu de me len vermoedelijk in juni wordendjfchc «ctcnseJ.ap met sprongen voor- tt- a «it graat moet deze mogrelljkheld tot uit- aanbesteed. Het isdus de bedoeling s j,reidlng^altijd open blijven. Ook voor om de bouw van dit ziekenhuis in ge- de uitbreiaing wat het aantal bedden .deelten aan te besteden, maar wel zo,betreft is een mogelijkheid in het nleu- dat de diverse bouwfasen in elkaar passen, zodat de continuïteit niet on derbroken zal worden. Naar verwach ting zal het ziekenhuis in 1962 gereed zijn. In het jaar 1897 werd in Vlaardingen we plan open gelaten. Wat de plaats betreft, aanvankelijk dacht men die gevonden te hebben op een stuk grond ten Noorden van de Burge meester Xuyerincksingcl. Bij nader in zien bleek een verschuiving naar het O OOFDBESTÜURDER B. Roolvink li: secretaris,. Van! het C.N.V., heeft woensdagavond op een bijeenkomst van de Christelijke Besturenbond in gebouw Christelijk Sociale Belangen over een actueel onderwerp gesproken. In zjjn lezing „Deeconomische situa tie' van 'ons.; land" verheelde hij niet de bezorgdheid; die er Is, maar hlj was niet pessimistisch. JSet is een kunstje de beste dingen te beperken" zei hij tegen-deze vakbondbestuurders, „want wat is er gebeurd?" Met de. lonen is er niets gebeurd, maar diverse artike len waren aan prijsstijging, onderhevig en'zo ontstorid.gedwongen bestedings beperking. Met de investeringsbeperking ligt het: een pand in de Callenburgotraat, d-at als anders. Het moet niet dc overheid zijn, I „ziekenhuisje" dienst deed. Dit zieken- die bepaalt .welke en of uitbreiding nood-'* zakelijk is in een bedrijf;. Een andere kant da Vereniging voor Ziekenverpleging op-!^est,en perspektieven te heoben. gericht. Deze vereniging hield zich in ^u komt het ziekenhuis ten Noorden die tijd hoofdzakelijk bezig met de.wijk-!van j"® Wilhehninasingel, op een stuk verpleging. Ze had da beschikking over grond tussen de /laardingse Vaart en is de investeringsaftrek. Datwas een prikkel om te investeren cn het is wel juist geweest om die prikkel op te schor ten. De rijksoverheid en de gemeente huisje had een, capaciteit van zes bed den. 1 Dit werd natuurlijk te klein én zo ver huisde men naar de Hofsingel, naar het pand, wat nu nog' ons Algemeen Ziekenhuis is. Toen was het echter nog nlft zo Kroot.'Men begon met een capa citeat van twintig bedden. Vlaardingen groeide niet zo hard est men kon het daarmee doen tot kort voor de oorlog. In 1938 was er een plan gekomen om SCHIEDAM Onlangs heeft de Cen trale Kcrkerasd-, der Nederlandse Her vormde Gemeente .alhier een besluit ge nomen, dat voor de ontwikkeling - van de oecumenische gedachte in onze stad van verstrekkende betekenis kan wor den. Besloten is nl„ óm in het jaar 1958 in de nieuwe Opstandingskerk in de wijk Nleuwland een achttal oecumcni- ache kerkdiensten te doen houden .en haddeh aangebeden sprak adjudaal Van de regeling daarvan in handen te leg- dcr Spek een deok- ea afscheidswoord. Hij wees. op het grote verschil tussen vroeger én au bij ds politie. Tierriallas jaren geleden was er een grote" afstand 'tussen superieuren en ondergeschikten 'ehtussen politie ea bevolking. Dit al- 'èl -les is. gelukkig veranderd,:, want thans 5' kan- gesproken worden-.van goede ver houdingen. De heer Van der Spek zei, dat hi. roet veel liefde gewerkt heeft voor de christelijke vakbeweging en adviseerde Bertha C. d. v. C. J. Schaap'«nB.C. Be vaart: Jeroen M. z. v. P.. 3. H. Pauhde* en M. M.-,van Zuijem; BtUabeUi A. <1. v. IL ten Broek en B. P. Meuldijk; Agina A. d. v. A.- A. van der Ptuijmen A. Sage,: MonJca G. A. A. d. v. L. T. J. B. Bracco Gartner en G. A. van Went; Antonius, z. v. T. van Esch en J. M. P. Kerkhof. - Geboorteaanslften van 29 Jan: H Vermeu Jen—de Jong d; E A M Emete—lRjee z: M W..Bouwen—v d Schoor d; S J v Wanum Ho-f d; H v Wijde—Bowera «AM Nor- bruls^-Breeman d: P A de Winter—v d Knaap d;" J E Meijer—Zegecs d: P C v - Kuijk—v Kapel, z; C Broo»—v Leeuwen z: A M 'Cv Bevadcom—Koemans d: A I BÓstelaarMeierink z:N v d Mate—de 'i Vries z: C de Dreu—de Jong d;>L Bakens Bistviek d; T J U S v d Th«teo—Lauer d; A A A de Jonge-y; d Ploeg d; M K'togenbarg—Dekker z: C Blok—VerWeut d. m J v d Brand—Burghouwt z: T Ptwael— Ltstscner d; E M C Hoeder—Timmermans d: P K MastenbroekAartsen z: A Baart— r. de Haan z; M W v d Weerd-v Gesset d; i A M v d Neut—v Zoolingen d; P W M OC1- visr—v WiVlgói z; T Hommen—Wouters z: G P J v Buurcn—Vroegop d; AA y Wle- ü'"t ringen—v Haaren df P Dcardus—de Ko- ninfi d: G KruijnvijkSpioder z; M D To- Je,iaar—v d Gun z; ,f Aangiften ovorUjden 29 jan: K de Graaf onzeh man 70 j; A trtrich. man gefc gew m M van. DHfc 87 j: J H.van EeniJ*. man v J Twist ST J; ,.d A ZeklenriUc, man v M lAndckamp 48 j; T A van Os, man y J, M Hutasr 66 J: A van^MuUem, vr geh gew m- G Ploot} 81 I: C Bouman, vr v "W F de Haas 66 J; H Wijnmaten, man geh gew t m M E C van EUsden 84 J; N Busoop. v*r geh gew m G H Xoeatering 76 j: J A P ■êii Toebosch, man - v A G H .Boes 46 J: B Kruit, vr v N Smits 67 J: D de Bndjn man v A Poteck S3 1; G K Boukens, man vnA E van Boon 64 J: T Verbeek, vr geh gew m A.il Veth 71 J: D Stake, man v G. van EUk 52 J: M Mennes, vr geb gew ra J W N Gljzemao 93'j: J H HoKesteee, onzcb man 45 J; J Norartender, man v S SZngs .81 >j; W MeeCdiik. vr gch gew m H wKoeman» 90 J; J" JdopmeijeT,man gch gew m M J 'Muik 78 J; J van Schoo- tm, ;man geb m D C Winkoop 72 J: C. van - der Made,man v - J Koednk .80 J: HïMeiii, vr geh gew m 3 M J Koegel 75 }- J' G van" der Zalm. man, geh, gew m A M ivan- Duijl 85 li'A M- Mtuhnsn, vr geh gew m.S Sooii 80 J: J E Ben*, vr geb gew ra MMW'VtiBèténM-80 JsiCJ Sehoidour. .rsan.-grt K#tgew?:m^*Briuid.-;69;i.'i;\T:(de"Sögter,: vr v W ^Sv'jten ',53'-'-J:-" A.-,Brlntnn«n,i man ;y Voer- iaSRM gen van de plaatselijke Oecumenische Raad van Kerken alhier. De eerste oecumenische dienst zal worden gehouden op zondag 9 februari a.s., de vólgende, zullen.plaatsvinden op de zondagen: 9 maart, 13 april, 11 mei. 8 juni, 14 ■september, 9 november en 14 december. De diensten zullen steeds aanvangen om 7 uur des avonds. In zijn vergaderingvan jl. maandag 27 januari heeft de Oecumenische Raad zich, uitvoerig'met de organisatie van deze diensten beziggehouden. Besloten is, dat in elke oecumenische dienst 2 predikanten van verschillende kerkfor- maties zullen voorgaan; één van hen neemt dan de liturgie voor zijn reke ning,; terwijl de ander de korte predi katie zal, houden.. Verder wordt ernaar gestreefd ambtsdragers uit de verschil lende kerken gedurende deze diensten in te schakelen. De achtergrond van dit besluit van de' Centrale Kerkeraad wordt' mede ge vormd door het verlangen, op deze wij ze een bijdrage te leveren In zijn stre ven het samenwerken en samenleven der plaatselijke - kerken en individuele christenen te bevorderen. Zover wij hebben kunnen nagaan, is* dit besluit dan ook allerwege met voldoening ont vangen. De volgende weck hopen wij in staat te zijn mede te delen, welke predikan ten in de oecumenische diensten zullen voorgaan. Dertig kinderen hebben woensdagmid dag in de Jeugdbibliotheek aan de Westvest te Schiedam de Wereld van het boek doen herleven. In september hebben zij een opdracht gekregen ver plicht twaalf boeken tc lezen en woens dag waren zij naar het gebouw geko men om deel te nemen aan de her- sengymnastiekwedstrijd, die landelijk wordt georganiseerd ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Centrale van Openbare Leesbibliotheken in Ne derland. - - i De Schiedamse jeugdbibliotheek res sorteert onder mevrouw R. A. M. Meyer_van den Hende en deze heeft de kinderen goed voorbereid. Het was geen gemakkelijke taak de kinderen verplicht aan het lezen te zetten, maar toen zij dat eenmaal deden bleek dat ze vol belangstelling waren voor de avonturen van hun boekenvrienden. De jury verdeelde de kinderen in twee groepen „Apen" en „Beren" en daar na hebben zü hun kennis tegen deze jury gevormd door de dames Me ver van der Heende, Zoethout en Van der Ende kunnen spuien. Wat wisten de kinderen 'veel te vertellen van Re- my uit „Alléén op de wereld" en al die andere figuren uit dat oude en'ont roerende boek. maar c- k de sprookjes bleken voldoende .stof u?: tc leveren evenals de scheepsjongen van Bontekoe i en meer van deze gestalten. j Het is eengenoeglijke en ieerzam':! middag geworden'voor de jeugd en wie weel komen deze Schiedammertjcs i wel eens in het strijdperk tegen k.. - ren uit een andere stad voor de regi >-1 -ft naleen landelijke wedstrijden. moeten laten. De voorraden in diverse be drijven werden groter, de afname stag neerde en het vervolg was dat men voor de noodzaak stond minder te produceren. En hiermee stond men vcor de huidige moeilijkheden. Bij Schokbeton in Kampen is ..het begonnen. Het werkte als een sneeuwbaleffect. De bestedingen werden beperkt, Schokbeton had geen arbeid meer. Er wérden minder "werken uitge voerd door het grote (kapitaaltekort. De overbesteding kwam eerst tot uiting op de - arbeidsmark. Daarna ontstond een spanning op de betalingsbalans met het gevolg een tekort aan kapitaal. Er wer den werken van de plannen afgevoerd óf uitgesteld en algemeen begon men de bestedingen té beperken met het gevolg dat, er minder, nodig was en dus minder werk is. -Volgens een van de knapste economen, die ons land telt, professor Zijlstra zal het herstel zich lii dezelfde volgorde voltrekken. .Als je het zo ziet, dan hebben wc alles in de hand", aldus de heer Rool vink, „maar daar ligt niet de oorzaak van onze ongerustheid. De vraag ts in hoe verre houdt de werkloosheid verband met de internationale conjunctuur. Het is een Europees verschijnsel. De landen rondom ons gaan mank aan overbeste ding. Toén hadden ze ook de vraag naar de Nederlandse producten, maar nu ver mindert; dat We moeten zorgen voor de eigen schatkist Extra moeite; moet- er worden gedaan om de export op te voe ren. Dit moetslagen anders volgt een terugslag op de binnenlandse markt. Ver wacht wordt dat in de tweede helft van 1958 een verbetering zal optreden, maar de dingen zijn niet ademaal te verklaren. Wanneer echter de arbeid aan de mens ontnomen-wordt dienen wij wel te beseffen dat het God is. Die ons roept tot de arbeid en dat er iets mis is in de samen leving als dat werk ons ontnomen wordt. Men vergeet gewoonlijk een ding: Dat het God is. Die de pogingen moet zoge nen. Er moet D-V. voor staan, zo God het de Holyweg. De plaats van het zieken- De indeling, outillage en andere ge govens betreffende het ziekenhuis zelf, zullen over enige tijdpas kunnen wor den gepubliceerd. Om een sluitende exploitatie te krij gen zal geen rijksbijdrage meer worden verleend. Dit geldt' voor niet één zieken huis meer. Daarom zal in overleg met de minister van Economische Zaken waarschijnlijk een tariefsverhoging plaats moeten vinden. De wethouder van volksgezondheid, de heer M. ~H. L. Weststrate is bijzonder in'zijn schik met liet ver kregen resultaat. Eindelijk kan dan toch met de bouw van het langver wachte ziekenhuis worden begon ncn. En dal dit kan, heeft men zeker niet gedaan gekregen door stil tc zitten. Wet degelijk heeft het ge meentebestuur herhaaldelijk bij de diverse instanties erop aangedron gen dat. er iets moest gebeuren. De hogere autoriteiten 'zijn,, gezwicht voor de urgentie van het ziekenhuis en voor de politiek van htt Vlaar dinqse gemeentebesuur. Binnenkort zullen we in Vlaardingen de resul taten hiervan zien... Op de eerstvolgende gemeente raadsvergadering zal de bouio van het ziekenhuis op de agenda komen. VLAARDINGEN. De Compagnia aan het Hofsingelziekenhuis een vleugel, d'Opera Italiana, die momenteel weer kj* i? ^°"wen. Dat plan werd toen be-j ecn f0Urnee door ons land maakt, con- te geven, 110.000 kon men krijgen, maar meer niet."-Met,-dat geld kon men echter niets bé^ innen en zo zijn we' dan de oorlog ingegaan zonder dat er een vleugel'aan het oude ziekenhuis was ge bouwd. In 1945 bleek Vlaardingen een zieken huis te bezitten met een capaciteit van honderd bedden. Toen begon Vlaardin gen zich te ontwikkelen.Drie barak- leen werden bijgebouwd, wat een uitbrei ding van 65 bedden betekende en later nog kwam het kraam centrumerbij, zo dat Vlaardingen in bet totaal over een capaciteit" van-190 bedden beschikte. De capaciteit wat het aantal bedden betreft was dus enigermate gestegen. De ontiliage, de behandelruimten e.d. hadden,.daar echter geen gelijke tred meegehonden. Daarmede behoorde Vlaardings ziekenhuis dan tot de vijf tien slechtste van het land....! Er'werd een - ziekenhuiscommissie be noemd. Deze stond onder presidium van burgemeester Heusdensr die toen juist in het bestuur van de vereniging voor Ziekenverpleging was gekomen. Deze commissie zorgde voor een plan voor een nieuw ziekenhuis. In 1954 was het schets- plan gereed. Het voorzag in de bouw van een ziekenhuis met een capaciteit van 346 bedden. Men bad daarbij gere kend op een inwonertal van 85.000 (vier per duizend). Dit plan is door de ge meenteraad aanvaard en kon de goed keuring van de minister verkrijgen. Het plan is echter niet uitgevoerd. Bij na dere uitwerking van het schetsplan bleek namelijk dat het ziekenhuis te klein was, voornamelijk ten aanzien van de be wil. Nu zijn we weer tot dc orde geroe- handelrüimten. Dè plaats op de groen- pen. Het gevaar van een welstand is dat strook in de Westwijk ~- was ook te klein men zo gauw vergeet. De grootste waak-[Op de 6 ha. kon precies het ziekenhuis zaamhcid is echter steeds geboden. i Dit is hel moderne ziekenhuis dal in. Deze nuttige en zo uitermate interes- .p ge sante bijeenkomst werd gesloten en inge-j ''"gen. Hetbeddenhuis telt zeven boute- leid door voorzitter A. H. Niewenhuis.logen cn biedt plaats non 372 bedden. Ecn verslag van de besprekingen van dc Op de tekening zien ice de noordzijde hoofdbesturen van CNV, KAB cn NVV eau liet ziekenhuis. In de taugbouiv zijn w Wernd df' '<e behandelruimten ondergebracht. initiatief te riemen. De heer Niewenhuis! \"Ulc'a op de Vlaardingse Vaan. Ook m noemde het succes van deze avond eenT-siuk zijn ziekenkamers. Hel béd- stimulans om door te gaan. Er zullen! denhuis komt aan de zuidzijde te liggen in de toekomst meer oriënteringsavonden worden belegd. Schiedam is van plan de activiteiten uit te breiden. tcaardoor zoveel mogelijk van het zon licht geprofiteerd zal kunnen tvorde.it. Men raamt dat dit ziekenhuis 17 miljoen gulden gaat kosten. bezette Stadsgehoorzaal. Tot uitvoe ring kwamen verschillende fragmen ten uit opera's vent'[Rossini,*Verdi en Puccini, en de 'wijze waarop dit ge schiedde droeg wel al die typische eigenschappen, welke men bij vele Italiaanse zangers aantreft, d.w.z. ,dat de toonvorming vaak wat nasaal was en soms iets te laag geïnterneerd. Glo baal beschouwd echter kón de zang in vele opzichten overigens zeker wel voldoen. De vocalisten die deze avond het meest voldeden waren wel de mezzo-so praan Maria Minctto en de bariton Gino Orlandini. De zangeres dan bleek, of schoon een grotere egaliteit in-de ver schillende registers veelal een voorna me wens bleef, over een vooral in het lage register warm getimbreerde stem ,te beschikken, die tevens aanmerkelijk groot van omvang is. Ook Orlandini zong heel goed, bleek over een goede zangtechniek te beschik ken, die hem in staat stelt zijn partij en naar behoren te vertolken..Eerf meer soepele toonproduktie bleef evenwel nog een desideratum. De sopraan Marisa Morel had even eens vele goede en aantrekkelijke mo menten, maar dezuiverheid in het ho ge» register was meer daneens beden kelijk, en dit deed haar overigens zeer goede zang ongetwijfeld afbreuk. Het minst wel voldeed de tenor Michel angelo Longato. Zijn stem is volumi neus, bezit een krachtig hoog register, maar is: technisch te weinig ontwikkeld, om bijvoorbeeld een fragment uit de eerste akte van „La Bohème" artistjek bevredigend, laat staan boeiend te ver tolken. .De hoge tonen kwamen daarvóór *te geforceerd; te ruw en' \Vat: dé intöna.- tie" betreft;'te onafgewerkt tot" klinken. De pianist Giulio Lorandi begeleidde technisch en muzikaal uitmuntend en deelde terécht in het succes, dat op de ze avond de Italianen weèr ruimschoots werd geschonken. V .J A. I. SCHIEDAM. Het oecumenisch Avondgebed, dat iedere zaterdagavond om half acht in de Lutherse kerk alhier wordt gehouden, zal in de maand februari worden geleid door: ds. J Nawyn op 1 februari, ds. J. A. Hebly op 8 februari, pastoor C. P. v. d. Berg op 15 februari en ds. J. D. Smids op 22 februari. Wedstrijdprogram ma II.B.S.S. Wegens de slechte gesteldheid van de terreinen werd het programma van H.B.S.S. van zaterdag jl. verschoven naar -zaterdag a.s., zodat het programma luidt: H.B.S.S.—Zuidland. Aanvang 15.45 uur. Grote Lindt 2—H.B.S.S. 2, Aanvang 15,45 uur. H.B.S.S.4—Excelsior M.4. Aan vang 15.30 uur, H.B.S.S. alSlikkerveer al. den HoJlandiaaan bl—-H.B.S.S.bl; H.B.S.S.c—SchiedamC. HOEK VAN HOLLAND. Nadat de nodige acten zijn behaald cn de zen dingsschool te Oegstgeest is doorlopen zal de onderwijzeres, niej. M. J. Ktey- wegl Bdr. haar langdurige wens in vervulling zien gaan en zich inzetten voor het. Protestants zendingswerk in de vreemde. Het was de wens van de onderwijzeres Javaanse kinderen te onderwijzen op het zendingsterrein Solo op Java. De huidige politieke moeilijkheden hebben* haar echter doen besluiten on der de -Papoea's op Nieuw Guinea tc gaan werken en daar de kinderen onder wijs te geven. De overtoccht wordt ge maakt per vliegtuig vertrekkende op 9 februari a.s. Mej. Kleywegt-wordt uit gezonden door dc Kerkeraad van de Ned. Hervorrnde Gemeente te Hoek van Holland en zal zondagavond a.s. tijdens de Kerkdienst tot dit werk worden in geleid. In deze dienst die orii 19 uur zal aanvangen gaat voor de plaatselijk predikant, ds. E. C. van Offeren, ter wijl de Geref. Kerkeraad bij monde van haar predikant, ds. P. Kallmann, tege lijkertijd afscheid van haar zal nemen. Dè onderwijzeres is ri.. lidmaat van de Geref. Kerk te Hoek van Hólland. de geref. kerk te Rljsoord. Ds. Pol, dij op het thuisfront van de zending da geref, kerken ecn vooraanstaande pluti heeft ingenomen, was ridder in de orde van Oranje-Nassau. De begrafenis ving zaterdag te Rïjsoord plaats. Ds. Pol diende de kerken te Heena» dam. Vlissingen. Boskoop en te 'Rik oord. waar hij in 1942 met omenta.! ging. Vervolgens is hij nog twee jan hulpprediker te Renswoude geweest ca daarna -vestigde ds. Pol zich te Utrcciu waar hij dc geref. kerk nog enkele ji ren als ouderling heeft gediend. Van de vele functies die ds. Pol heeft bekleed, noemen wij zijn voorzitter schap van generale zendïngsdeputatea, zijn lidmaatschap van het comité ra de alg. zendingsconferenties, en zijn bui- tengewoon lidmaatschp van -de Ned zendingsraad. j' Ds. Pol heeft ook op zendingsgebiedee. publicecrd. o.a. een handboek voor de zending op Midden-Java ten Zuiden. 0e overledene, die zelf nimmer in Indone sië is geweest, genoot in zendingskrin- gen veel gezag om zijn kennis van he den en volkeren in de Archipel. Te Utrecht is op 5G-jarlge teeltijd overleden prof. dr. J. J. Zoon. hoog leraar in de huid- en geslachtsziekten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht;.. Prof. Zoon: werd arts in 1927, waarna hu direct verbonden wérd aan de uni versiteitskliniek voor huid- er. ge slachtsziekten, Hij werd hoofdassistent in 1940 en eind 1945 werd hij benoemt tot hoogleraar, als opvolger van prof. dr. Th. M. van Leeuwen! mhA \12 'e,denJeIlende uitvoerend co- mité van de Wereldraad van kerken zal van 10 tot 14 februari in Londen bijeenkomen. Het - uitvoerend comité waarvan de leden door het cèntralè comité gekozen worden, komt tw«- maal per jaar bijeen. Óp de agenda voor de komende vergadering staat,be spreking van het voorstel van integra te lrite™eiiWer.e!draad vaa kerken en de Internationale Zendingsraad en het ZIT, 0u.de asserT|bIée van de We eldraad uit te stellen van 1960 tot 1961. hefVn]fe-nS luilen de betrekkingen met (.patriarchaat van Moskou van de wordem 0rthodoxe k«k besproken Ter verkrijging van de graad van' doctor In de economische wetenschap pen aande Vrije Universiteit zal 14 februari de heer F. J. du Plessis, ge boren te Hartebeestfonteln in Trana- vaal, zijn proefschrift, verdedigen, .dat als titel heeft: „Wisselkoers nianipula- sie as Instrument vir die ekonomiese politiek van; die owerheid". "De'plech tigheid vindt plaats des middags half- twee In de Woestduinkerk te Amster dam. ge tei tei tij' ma Re dal me de: dat pat eer. lijs me; bec de tesl Ooi bor eig< om Dat tlef geti baa: staa in t zeg! da doel in c ken gróe B zich en i werl terw men won eomi bewt bëtrc dit Wan «p" i allee k'e v der- de o waai voor Tc meei van Dit jaar is het thrma „Het Midden oosten, speelbal of toetssteen".' HOEK VAN HOLLAND. Jaarver gadering „Immer vaardig". Het bestuur van -de - schietvereniging Immer Vaar dig te Hoek van Holland.doet een drin gend beroep op de leden om de jaar vergadering bij te wonen die vrijdag avond a.s. tc half acht in hét 'schiet- lokaal gehouden wordt. In dè ontstane vacature van voorzitter door het over lijden van de heer A. Sanda zal deze avond o.m. moeten worden voorzien. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN. LEIDEN. Aan dé Rijksuniversiteit tt Leiden geslaagd voor het cand. ex, b wu* en natuurkunde de heer C. de Wit te,Rot terdam: voor de cand.ex. e wit- en natuur kunde de heer O. C. van Belle teLeiden, vqor het cand..ex. wis- én natuurkunde <h heer B. Boodt te Leiden: voor riet cand.w. I wis- en natuurkunde de lieer B. J- i'u* bergen te Lelden: voor het doct.ex. jenn- kunde de heren J. P.' Coelingh, K, J. Kitw en A. M. Khetr, allen te Lelden. R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN. NIJMEGEN. Geslaagd voor kandiJaa«" examen wijsbegeerte: de heer G C. o-ewd man (Waalre). Geslaagd voor doctoraa.exa- men rechten: de heer F. L. Vekemans uJii* megen). - J R.Ü. GRONINGEN.' GRONINGEN. Aan de B.U. te «roniu- gen slaagden: doctoraalexamen tamme, mej. H. A. van Boyen, Groningen. Doctoraaiexamen uiologie: H. Wolda. vu»* vorden fcum laude). Kandidaatsexamen -wis- en natuurkunde, (d): D. Leyenaar, Harlingen: (f): T. B. Snit- teer. Groningen: T. Doornbos. Meppel. mej. S. J. ter Bors Haren (Gr.), O ,n J Hofstra, Groningen GEMEENTE UNIVERSITEIT STERDAM VAN AM* AMSTERDAM' Getsaagd voor het doet examen rechten (vrije studierichting) ®j heer B. Hoehen (Amsterdam) en vwr- W' doet. examen economie, de heer C. ri- Wagcnveid (Amsterdam). •s GRAVENHAGE. 33 ian. Logger» ver* |se baring Sch 87 mei 13.033, Sch 73 w 15.140: logger verse vis Sch 24 met f 7-4» span vissers verse haring Sch 18 en w met 10.400. Spanvisser» sprot Od 2 en J2 4 met 300. Od 10 en Cd 19 met J 540. w 20 sn SI 41 met 285. Od 6 en Si 18 200. Voorts lö kustvissersmet in tot»» f 18.045 aan verse vis. Notering per kg: grote tong 5 2.85--JS groot middelton 2.65—2.92. klein Midden» 2.47—2.62. Tong 1 2.50—2.60 idem 2 7 '.38. Tarbot 1 2.45—2.70. Iddem 2 IJ5-'; dem 3 1.10—1.50. idem 4.0.80—1.20. Griet 1.81.30. Idem 2 0.90—1.10. Notering per 40 kg: grote schei 16.50. Groot middelschol 18—30. Middelt»» 16—22.80. .Kleine sehet 17—20.80. Schar at»r 28.48. Wijting 20-34.53. Bot 6.80-10.20. rij»? 5.40—23.70. Middelkabeyauw 24—32. Kib«' 23.80-18. Kabeljauw 2 23—27.83. Kab»*, Jauw 3 22.40—24.20. Stijve kabeljauw per.» stuks 34. 50.42. L Notering per 100 kg: IJskabe'jauw Notering pel' 30 kg: verse haring l9-*r" 27.10. ,ov,- Aangevoerd 853 kantjes gezouten riarto*-: Joterlng steurharing 35.50—37.90 per kanh' Verwachte aanvoer voor vrijdagmorgen i» tot 20 kust- -*■•■—'• All leuze niaar •trijd taat 'i pösiti everh verst Eei begin tegen tavloi Wii tebeli pen 'i gers Sekoj Vol Djaka de tv Mihgi van" d karta "Uit dagbli litaire verscl lens oyer*: 'h 'ZPf&ti&ü iÈ spanvissers. „•ri. <ai w nr"j-e-.ï*'s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2