t pers Door een Jupiter-raket in haar baan gebracht e op lanceerterrein Cape Canaveral Benzine 1,1 cent goedkoner de mist 5 Utrecht I I I iffnHammerfest... Kantliaros verscheen op de groene tafel - m m Bijna vier maanden I ts Mcilik pleit voor topconferentie na e vertraging door gebroken treinkoppeling SHIRTS Eisenhower: prachtig Eroica 1 m mmm I Maar strijd wordt voortgezet Öndérzoêkm^ ontsnappingen nóg ■niet afgeslpiteafft^; ..Elektrische'* brug tussen Engelanfl i en Frankrijk 2 m D I 1 'M «i ZATERDAG 1 EEBREARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3907 V;\' Naar Middellandse Zee GEJUICH ZIJDELINGS VANGUARD Prinses Beatrix'reiftgl met de Pegasus5' mmm m mmm mm DWALING Perskaart geweigerd aan uitgewezen journalist •S P. Ont eras. >oeu oep. >ris, te raat "oep nTnrS,?1 cent per ,Veek- f '2.65 maand! f 7.90 per kwartaal. -- Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG W: o- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H.,J.;.S. BRUINS;SE0tp;' ET Amerikaanse leger heeft vanmorgen om 4.48 uur Ne derlandse - tijd te; Cape Canaveral inFlorida een raket Jüpiter-C gelanceerd met de eerste Amerikaanse kunst- maan aan hoord. Twee uur later maakte president Eisenhower he- •kerid dat de aardsatelliet zijn kringloop om de aarde was begonnen. 'J De/Aniefikaahse'kunstmaan, die. een eivormige baan om de aarde /beschrijft,- weegt 13,47 kilogram. De boogte van de aardsatelliet varieert1 tussen 3.*2p0 en 370 kilometer, aldus is vanmorgen op een ^persconferentie te Wasliington bekendgemaakt. Viak na de start |ieeft'.de Radio;- Corporation of America" de eerste signalen van =de-maan; rdiè door het Amerikaanse ministerie van Defensie „Ex- plOrer";'(ontdèkkingsreiziger) is genoemd, opgevangen. f .- ..J&ssrir-.t, "ïlffe&n»*?***.! r..- voor pt09rtssieyt joowtsdw*» >§p ■ywé: Filmbureau Hilversum ■5» ::(Van -'onze"'Ifaiagsé^r(^ctïé>lfe^:" De.Traag.of dé bewaking;in bét iHiiis> vanBewarIngm.teAmsteraam,;émarp uit vorige week drié/! gedetineerden- ontsnapt en, tekort 'is géschótcn/wérdt/ nog,, onderzocht. Dit antwoord/-géjeff minister Samkaldenop vragen.;van.,iet' Tweede-Kamerlid, mr. dr.'Bérkhënwer/ (WD). Ém •lie H. irder n. ïijere EAP W. c Rotter^im: Wjttc de Withsiraai 30 Telef. u5700 (4 1.» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacntendienst abonnementen 18.30—'9.30 u h Zaterdags .17—18 uur Telefoon 115700 s-Gravenhage Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klacntendienst 18.30—19.30 u. Telef 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon fi78R2 (Geldig tot üedeaavond) WEINIG WIND Plaatselijk mist. maar ook verspreide opklaringen. Over;., wegend droog weer met weinig wind en ongeveer; dezelfde temperaturen als gisteren. f:--::: Morgen: zon op 8.20 Maan op: 15.43 onder: 17.28. Onder: 6.31. DÉ Australiër Kerr, eerste secre- tarisvan de Zuid-Pacificcom- missie- heeft dé gedachte haar voren gebracht van een Mélanesisehe fede ratie, waartoe dan ook het hele eiland Nieuw-Gfuinea zóu-behoren, Men moet er de atlas eigenlijk even bij nemen. Melariesië betekent: eilan dengroep, der zwarten. Daartoe beho ren de oostelijk van Nieuw-Guinea ge legen Bismarck-archipel, de Salo- mons-éilanden, de. Nieuwe Hebriden en Nieuw Caledonië., Deze gebieden be horen tot Nederland, Australië, En geland en Frankrijk, deels 1 recht streeks- deels als mandaatgebied,^ om dat sommige delen vroeger Duits ge weest zijn. De bevolking duidt men-aan als Mé- lanesiërs. Het is een verzameling van stammen, die behoren'tót de Oost- Negriden, 'dié hunstamverwanten vin den in Afrika. De - Papoea's behoren ook tot het, z.g. Melanoderma (zwart- huidige) hoófdras, 'waarvan zij een af zónderlijke' tak vormen. Nieuw-Gui nea en de genoemde Mélanesisehe ge bieden vormen zowel aardrijkskundig als- volkenkundig een aparte' wereld tussen Australië en NieuwrZeeland ten noorden, waarvan zij zijngelegen en de Maleise wereld van rlndonêsië -ten oosten waarvan zij zijn - gelègen. ANNEER men over. de - tóekomst yy- vandeze gebieden- nadenkt en men maakt zijn gedachtendan eens los .van allerlei actuele' tegenstellin gen, die vandaag de politiek beheer sen, dan is het niet vréémd"dat*de ge dachte van- die aardrijkskundige - en volkenkundige eenheid daarbij1 naar voren .-komt. Onder leiding van de Zuid-Pacific- eomrhissie^ is er ook een begin van bewustwording van die eenheid in de bétrokken gebieden zelf.. Uiteraard is dU 'niaar een heel klein begin nog. Want er is zowel in -Nieuw-Guinea als op? dè andere - Melanesiscbéeilanden Üleën. aan de kusten/nóg- maar spra ke van enige moderne1;' ontwikkeling der oorspronkelijke; bevolking..; in. de binnenlanden leven stammen die wei nig aanrakinghebben gehad' mét-de kuststreken-: en niet* de wereld' buiten de'éigen stam'.- DAt. neemt niet weg dat als de ont- 'wijcfcëlmg voortgaat, deze'bevolkingen tich. bewust 'zullen -worden'- van 'hun éigen aard en van een. eigen gemeen schappelijkheid, diéhen; iets.; geheel anders doet zijn- dan de blanken, uit het-zuiden, de bruinen uit bet-oosten tn.dè gelén uit het noordén. rj.ET spreekt vanzelf dat hiér niets F-l kan worden geforceerd. De. ge dachte van Kerr ïs een toekomst-spe culatie. Of zijooit werkelijkheid zal Wordén hangt af van .wat die bevol kingen op dén duür zélf zullen wil len. Maar'hét is niet té ontkennen .dat aan. dé speculatie een bepaalde- reali teit, ten .grondslag ligt. De .taak der beherendemogendhe den is het óm de1 bevolkingen mét in achtneming van hun eigen aard tot «èn moderne samenleving - te ontwik kelen. Het is duidelijk dat dit niet in de eerste plaats een technische, maar een geestelijke' ontwikkeling moet zijn' Deie-.gebieden zijn dan ook. in eer ste 'instantie gebieden waar zending en';missie hun .'taak hébben. Maar het is wel duidelijk, dat de be herende .mogendhedenalles zullen moéten doen om te voorkomen dat de ze, vólken het slachtpffer worden van politieke overwegingen die vreemd ujn/aan wat door de bovengeschetste ontwikkeling, wordt geëist. Een zod»r nigé-overweging is b.v. de eis van Indonesië ,om westelijk Nieuw-Guinea aan zijn -gebied toe te voegen. De Nederlandse politiek t.a.v, -wes telijk- Nieuw-Guinea is met die boven geschetste -ontwikkeling geheel in overeenstemming. i ;;D'e Australiseh-Nedérlandse verkla ring van enige maanden geleden waar bijdé politiek, van Nederland en- Aus tralië in -hun onderscheidene Nieuw- Guinea-gebieden gelijk "gericht werd, ii' dat eveneens. 'I Daarmee ".wordtgeen integratie ge forceerd, maar warden de politieke wlètsëlen daarvoor weggenomen en dé ^mogelijkheid daartoe geschapen Mëer kan men op het ogenblik.- niet doeh. - f-Maar wij, in Nederland,- - doen - er verstandig en goed aan westelijk Nieuw-Guinea niet te zien als iets op richz'eif ,en 'als iets uitsluitend in - rela- tir.'tot .Nederland, maar ook als iets idpzijn "natuurlijk volkenkundig .en aardrijkskundig verband.' Er moet een historischaanvaardbaar perspectief zijn; ?-' 'Wi&r i. r.j r~. Rim Groenépdij k is'geboren- •tijdens dje xëmp ih; de' buurt schap Battenoorrd,in-. Nieuwe Tonge. Hij is :nu rijf jaar en slaapt weer- opr dezelfde ^zolder waar^lpj^telmidctenwan/eeni'Jkol-' kénde; biïmenizëëi" hét levenslicht aariréhóuwdèU TROUW" was dezer- dagen - óptjezoek hy Rfriie',wiens véi-jaardageh -.altijd;Verbonden zuilen' bliiyén.mét/.dé^hérinhering aan'dé ramp. Zië.voor eén xépór- tage eldèrs in deze editie. UC AUlJMUldCUi üijul vaau -■ ,f brengèh,:-Dë Jdpiter-CT is\een ^•^inncn korte. tpd traden ap het en- iraket. keleyapworwegteaject xeeds vertragin- Mét infant; vin 3 februari sal ben zine 1,1' cent" per litert oedkoper wor den. ;Tefeljjkertödsnlleh de prijzen van tasolie en hufebrandólie met 40 et. per-100 I en van 'petroleum met 50 et. per 100 1-worden verminderd. Traetor- petr.oleüm wordt 1,50 per 100 l sroed- köper én dühnë stookolie 0,45 per loo i. ,-v Voortsworden de' prijzen -van diverse soorten zware stookolie verlaafd met 1 7.50 per 1000 liter/kilofram. Deze prysverlagi ng is mogelij k in verband;met de opheffing van het tij dens de Suez-crisis in het leven ge roepen egalisatiefonds- ter stabilisering van :de prijzen van aardolieprodukhm en als gevolg*van recente prijsdalingen Advertentie E Russische ambassadeur, Jacob Malik, heeft verklaard, dat de Russische' en de ^Westelijke leiders geen tijd te verliezen hebben met het beginnenvan besprekingen op topniveau - over wereldvraagstukken. Hoé gguwer de-.internationale span ning. verlicht wordt,des te spoediger zai -het mensdom in staat-zijn profijt te trekken van de 'zegeningen van dé wetenschap,'aldus Malik. De Sówjet-Unie geeft de voorkeur aan een topconferentie die zo spoedig mogelijk zal plaats vinden.Volgens ons.- valt er geen tijd 'te verliezen' met het .beginnen van deze besprekingen. DeRussische partijchef Chroestsjew heeft gisteren 'daarentegen verklaard, dat Rusland bereid is te wachten met éen topconferentie indien het Westen het.houden vap een. dergelijke confe rentie binnen de komende twee a drie maanden te.'vrceg acht. DEN HELDER. Vanmorgen is Hr. Ma. onderzëebootjager Utrecht" voor een oefenreisvan een maand naar de Middellandse Zee "vertrokken. De bo dem staat ónder, commando van kapt- lt-t.-ze* C. M. de Jager. De snelheid waarmee de „Explorer" om dé aarde, draait wordt geschat op 28.800 kilometer per uur. Bij het lan ceren is gebruikgemaakt van zoge naamde „cxo.tic" brandstof, waarover echter geen nadere mededelingen ge daan werden. Het hoofd van de afde ling projectielen van het Amerikaanse leger, generaal-majoor John B. Meda- ris, deelde mee, dat de kunstmaan 425 seconden, ofwei ruim 7 minuten.na het lanceren zijn baan bereikte. De. 21 meter lange Jupiter-C raket verhief zich met een oorverdovend la waai en te midden van: een" zee van vuur' van zijn startplaats. Dadelijk na dé start naöv' de snelheid van de raket zeer toe. De laatste trap van de Jupiter moest tot minstens. 320 kilometer stij gen om de kunstmaan in zijn'baan te kunnen viertrapsraket, Do raket steeg omboog in het licht van talrijke schijnwerpers. De journa listen én fotografen die bij de laicering aanwezig waren juichten en schreeuw den als;bü dé-een óf andere belang rijke sportgebeurtenis. Voor de eerste maal mochten de in de-nabijheid van de basis verzamelde verslaggevers de Jupiter-C raket zien Dé raket bleek wit te zijn. De kunst maan,, die pok aan de journalisten en fotografen werdgetoond bleek zilver kleurig met kastanjebruine strepen Deze schildering zou zijn aangebracht om dé gevolgen van de grote tempe ratuurwisseling tegen te gaan. De kunstmaan was cilindervormig. De Jupiter-C werd in zuidoostelijke richting gelanceerd zodat de neus die dé satelliet bevatte éen baan zou vol gen over een groot gedeelte van de dichtstbevolkte gebieden der aarde, een route, grotendeels gelijk aan die wélke was uitgestippeld voorde Vanguard- satelliet van de Amerikaanse marine De kunstmaan heeft eendoorsnede van 15 centimeter. Zij is uitgerust met twee radiozenders De- instrumenten in de kunstmaan- zullen detemperatuur aan de opper vlakte van de satelliet, de inwendige temperatuur, de erosie door kosmische stof en kosmische stralen meten. D« gegevens zullen worden .uitgezonden door de twee zenders van de kunst maan. Deze zenders wegen elk nog geen kilogram. Eén ervan zendt uit op 108,03 megacycles, de andere op 108,00. Een van de zenders zal, naar men aan neemt, twee. of" drie weken functione ren, de andere twee. tot drie maanden De Jupitèrraket is voor een groot deel het produkt van Duitse geleerden die verantwoordelijk waren voor de Duitse V-2 raketten welketijdens de oorlog naar Londen werden afgescho ten.- Zij werd gelanceerd door dr. Er- nest Stuhünger, hoofd van de afdeling wetenschappelijk onderzoek te Cape Canaveral, die op de lanceerknop drukte. De Amerikaanse kunstmaan draait niet om haar eigen as, zoals de Rus sische. Spoetnik, maar beweegt zich zijdelings voort. De baan maakt een hoek van ongeveer 35 graden met de evenaar. Het is niet de bedoeling dat de satelliet op de aarde terugkeert. Het is de bedoeling dat het laatste rakeigédeeltë en de. satelliet bij elkaar lijver, en als een eenheid rond de aarde cirkelen. Het leger deelde mee, dat de satelliet met het blote oog nau welijks te zien zal zjjn. v Het hoofd van het kunstmaanpro ject van de Amerikaanse marine, dr. John P. Hagen, heeft verklaard, dat de marineJvan plan is nog een poging te wagen met de Vanguard-raket. waarmee de vorige proef mislukte. Over hét tijdstip waarop wilde hij □iets meedelen, maar volgens welin gelichte zegslieden zou het lanceren elke dag kunnen gebeuren. De Amerikaanse kunstmaan komt bijna drie maanden na Spoetnik JI en bijna vier maanden na Spoetnik ,1. De eerste Russische kunstmaan bereikte een hoogte van 896 kilometer, en wooc 83,45 kilogram. Spoetnik II kwam 1680 kilometer hoog en had een gewicht v*n ruim 507 kilogram.. HET vasteland ,van West-Europa be vond zich. - vanmorgen, onder een groot iioge-dmkgefeied, waarin op uitge breide schaal mist- voorkwam. Ook is. 'ons land heerste, op' de- -meeste - plaatsen mist, terwijl de, temperatuur .over .het algemeen iets beneden hetvrieslpuntwas. Het ho- ge-drukgebied werd boven deBritse ei landen aangetast door luchtdrukdalingen, die samenhangen met een. front,, dat. be hoort bij een depressie tussen IJsland en Noord-Koorwegen. Op hét noorden yau de Noordzee deed dit front de wind tot storm-aanwakkeren. Het front komt' langzaam dichterbijen zal de .wind ook in ons land doen toe- nemén uit richtingen inssen zuid en zuid west. Daardoor-zai morgen vrijwel ner gens meer mist voorkomen en zullen de temperaturen vooral in dé namiddag hof gér Zijn dan'vandaag. Het front kan latei- op de dag dichtbij het noordwesten van ow» landkomen, maar het2al waar schijnlijk geen neerslag van betekenis veroorzaken. (Van een onzer verslaggevers) Door het breken van een koppeling is het treinverkeer op. het traject Am sterdamBussum gisteravond velé uren, ernstig vertraagd. Tien minuten voor zes moést de trein bij Weesp tot stilstand worden gebracht, waardoor het verkeer'sléchts over één baan kón worden onderhouden. Door de dichte mist werden de pogingen om de gebro ken koppeling te herstellen zeer gehin derd. genop-vah'teeérjasft-eenhaliuurzo dat verschillende treinen moesten uit vallen. Velé forensen moesten - op het spitsuür met-een grote omwég reizen om-thuis te komen. Advertentie Toen president Eisenhower in kennis gesteld werd van het lanceren van.de Amerikaanse kunstmaan riep. hïj uit: „Dat is prachtig." De presidentvertoeft in Augusta (Georgia), om golf te spelen. Zijn reaé- tie'werd aan de pers meegedeeld'door perschef Hagerty,. Tussen Utrecht en Geldermalsen zijn vannacht om 2.15 uur twee goederen treinen-met elkaar ia botsing.gekomen en ten dele ontspoord. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Hef reizigersverkeer - wordt onderbonden met bussen. Ter hoogte van Lunetten" bij Utrecht stonds omstreeks twee uur een goederentrein uit de richting Utrecht voor- een onveilig sein. Toen de. trein verder kon rijden, brak eèn koppeling ongeveer in het midden van de trein. De locomotief reed met een aantal-wa gens door, zonder dat de bestuurder iets merkte. Kort daarop naderde nóg een 'goederentrein,-' eveneens uit Utrecht, die op de achtergebleven wa gons van de eerste goederentrein botste. - Er ontspoorden drie wagons en-door de botsing wérd de' el ektrische'- boven leiding vernield. Men verwachtte dat hét spoorwegverkeer tussen XJtrechten Geldermalsen vanmiddag wéér normaal zóu-zyn- - t Advertentie)". Begrijp (etsméér vón Beethoven door té gaart zién naar .de film over zijn leven Nit KBZitlc r«n.dt Wlebtr PbiltifKtilkti;' n ti Wlesir-Siiittlmits «fy j Vraagt inl. o/d Verhuur CHRISTELIJKE FILMACTIE SS Tel- K2950\T -13751 ÏÏ.KA prinses Beatrix zal/vanmid--. dag niet met de KLM-superconstellatson - „Negaton". naar de .Wést verttekkéni maar. met de „Pegasus". De „Negaton"; bevindt' zich 'ui; niét'm hét' •land.:-;-::*/;-1-" POSTBODË-zijn is lang 'méfea%, tijd een grapje./eii hetemaat i niet alsi dat in "hét meest" n&ordeUj-ï ke stadje ter wereld 3s. In. Hanié/; merfestj het Noorse plaatsje v)dar~A 'i de zon des winters niet cpgadt,;en-v de sneeuw tot ver in de zomer :hoog$}, j ligt opgetast, jstaat de postbode-;in>: deze dagen vooreen ~vrijweI.-hcrpe-i:-". j loze taak, want 'de huizen 'zijn'prijtg; wel onbereikbaar door KetSdikTcé- sneemopak; De" onderste fotoY'liaiijl zien hóe eén Noorse^PTT-ihdnf worstelt óm deinwoners Sèvrectênt te'l stellen. //'-// Maar nietalleen depostbpdeti^ .flammerjest ondervindt peel-'onaéi.ij rpef'ivan sneeuw énfSjsi'éDeïopéfifléÉ i ongeveer 4.ÓÖ0 - i nwoners van^Jtét^. plaatsje, die hóofd2nkelijk yJevên~è' L van;de visserij, :'Urijgen. óök\':}w^$yi0. 'Me ^bóver!ste0oiófiJaatWiai0 i w mk De „onschatbare" Kantharos van Ste vensweert, de zilveren offerbeker van Grieks-Romeinse oorsprong die in '42 bij baggerwerkzaamheden uit de Maas bü Stevensweert te voorschijn kwam. heeft gistermiddag op de groene tafel van het gerechtshof te Amsterdam ge prijkt. De Lirechtse rechtbank had be slist dat de Utrechtse edelsmid L. H. Brom dit kostbare kleinood zou moeten teruggeven aan de familie Van der Linden uit Roermond, van wie hij het in 1950 voor de veel te lage prijs van f 125 gekocht had, maar de.beer Brom tekende hóger beroep aan. Op 23 november werden ivoor het hof jde pleidooien gehouden en enige we ken later besliste het hof dat de offer beker door de heer Brom ter zitting moest worden getoond. Dat geschiedde gisteren in raadka mer. Urenlang werden beide partijen, mevr. Van der Linden en de héér Brom, gehoord. Ook twee getuigen: de broer van mevrouw Van der Linden, de heer W. J. Schoónenberg .uit Roer mond en de conservator van hét Utrechtse goud- en zilvermuseum,' de heer B. J. van Baaren, aan wie de heer Schoonenberg iri 1944 de beker had afgegeven ter taxatie van de" waar de, werd géhoord. De raadsman van mevrouw Van der Linden stelt thans dan zjjn cliënte de dupe is geworden van dwaling. De heer Bromwist -volgens hem datde' beker van „onschatbare", waarde was; Deze stelt echter dat hij dit later-pas ontdekt heeft. In een interlocutair vonnis sprak de rechtbank aan het begin-van deze maand de hoop uit dat partijen nog tot een vergelijk zouden komen maar ook gistermiddag is dat niet gelukt. Het hof stelde als nieuwe datum voor het vervolg van deze be kerstrijd de 17e april, in de tussentijd moeten partijen bij zoveel mogelijk experts nagaan wat de werkelijke waarde van de antieke of ferbeker is. De voorlichtingsdienst van de Ned Antillen - heeft in opdracht van dé re gering aan de hoofdredacteur van het dagblad „Beurs- -en. Nieuwsberichten", de heer A. de Wit, een perskaart voor het verslaan van het bezoek van prin ses Beatrix- geweigerd. Het genoemde dagblad heeft een foto van dé brief van het-hoofd vaa. de dienst, gepubli ceerd. v i;' 'v'-y'v vanuitèenkeldervan'eemhuUi'-gerjiU,, té- gien,. dië;'de ,bétoonersXÓan//-he^t huis \in'r staat' moét [stellen "de ,,«>peit?S: bare. weg té béréifcé^/';;ifoiór.||a^ i jeiigd in dit vèr 'boven '-:iï,$ór'i2pte;#" :po$lcirkelc gelegen «adjg| datjZij ,inYXeder^:gevaipdePcschaqlfS - - '.SitfK-.ïiSlWKgïS r'■-•' 1 --i Het huis van .bewaring, ,'het' 'jgé^ wezen Lloyd-hotel, dat - oórspiroc irél^fc voor andere doeleinden'werd gebouwd/ beantwoordt niet aan dezelfde/eisen als de overige huizen van. bewaring/? die daartoe wel speciaal zijnrgebpuwd.' Toch zijn. hier ook de vereiste 'bévei-K ligingsvoorschriften getroffen, Het .Huis van Bewaring III ié/bër- r. trokken geweestbij het onderzóëk):déiL' vorig jaar is ingesteld'haar aaniéidöig3?'ë van de ontsnappingen uit gedetirieer-;: denverblijven. Over de wijze, waarop de drié~ge-/>'-: detineerden ontsnapten; zegt de mi-'/ nister, dat de betrokken ;verblyfzaaj/?;| waar het driétal was, eéh' bewaarder - voor toezicht heeft. Deze moet ook.;/ letten op de afzonderlijke ruimte mét toilet- en wasgelegenheden, waaruit/', de gedetineerden wisten te ontsnappen. _Aan de Tweede /Kamer zal de .rni-; nister de resultaten van het .ónderh zoek naar (hogelijk tekortschiefén 'vahi^ de bewaking mededelen'. Een. elektrische hoogsBanwiWgit^Sj^É tussen Engeland en Frankrijk; waiïé door deze landen in -staat gestéld'wor./ den buu bronnen - voor - elektrlséhó' stroom in een pool ónder te'bréngen;:// zal aangelegd worden met behulp: vah."-;;' Zweedse technici, .aldus, werd -van'óf-»-' ficiële züdebekendgemaakt,?/: Eenwoordvoerder-; van/dé. het grootste" elektriciteitscohccrn vartii? Zweden, heeft meegedeeld, dat- ..hetfl' juist een contract dienaangaande afgë-/?'v sloten heeft -niet de èlektriciteifsmaat» 1 schappijen van Engeland en Fraiikrük/?/ Het project omvat een kabél/voorè hoogspanning die/ gedegd' zal/fwè^enB/ tussen Boulogne en DungenessV'yH-et.M:'': zal de eerste- verbinding, in haér.soorfc'h'i zijn in de geschiedenis Hussen;:twéé//? grote landen. 1 %- De nieuwe - onderzeese któéhizil'Zv" 160.000-.kilowatt "stroómïikumi^^S^yiË^'^p- ren en,een--spanIng/i»bbéj^iiiigmooit^^H volt. - yVj - Men-^verwa^t/ydat^'^é/^wta^i^^PI eind 1960gereed zal" rN*''T'-' •/- -V:i' -"i- f)?-1' -"-t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1