Drang ULTIMATUM AAN van reoeuen naar Japanse hoofdstad President: „Niet Nederlandse Fordfabriek wordt kleiner verontrustf' voor evames Het Verdr maatregelen tegen B.P.M. met door 42 van f acht arrestaties inbraken 350.000 voor Meer steun gevraagd sociale" eigen-woningbouw LAATSTE NIEUWS Tweede ultimatum onderweg? m Ook in Breda en Eindhoven M DINSDAG 4 FEBRUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No* 3909: m ACTIE-COMITÉ CONTACT Eenmoedergezocht m ■m G w Hulp aaii reptóiërjMliïij middenstanders.'5 5 mi Twee man zwaar gewond'^ door van trap Tip Juwelen m J f ■rïiM (Geldig tot morgenavond) REGEN EN WIND. Veel bewolking met tijdelijk regen. Later van .h» noorden uit enkele opklaringen, blatige tot kra -htige,/ aan de kust tijdelijk harde of stormachtige wind tussen;: zuidwest en noordwest. Derelfde temperaturen als van 4".-. daag of iets hogere. t Morgen: Zon op: 8.15 Maan op: 19.41 onder; 17.34 onder: 8.18 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUiNSrSiiOT ZOWEL de K.A.B. als het C.N.V hebben zich kort na elkaar be ziggehouden met de ontwikkeling van de publiekrechtelijke., bedrijfsorgani satie. Daartoe .bestaat aanleiding. Het tempo van de ontwikkeling is veel tra ger geworden. Dat. heeft verontrusting gewekt. Een paar cijfers. Sinds de totstand koming van de wet op de bedrijfs organisatie nu-8 jaar geleden,, zijn 15 produktscbappen Ingesteld, 2 hoofd bedrijfschappen. en 30 bedrijfschap pen. Dat lijkt, dus nog wel wat. Het-beeld is evenwel onvolledig en eenzijdig. Gedurende 1957. kwam namelijk in to- taal slechts één schap tot stand. Dat 'is wel een heel pover resultaat ver geleken bij vorige jaren. Middenstand en landbouw hebben de laatste jaren' voorop gelopen. Maar de industrie liet in belangrijke mate verstek gaan. - Grote bedrijfstakken •schitterden door afwezigheid. De leemte doet zich meer éh' meer ge voelen Hét-is-daarom toe te juichen, dat in de Stichting van de Arbeid bespre: kingen gaande zijn 'hier iets aari te dóen. Het zou niet goed zijn indien dé Stichting van hoe grote waarde zij In het verleden ook geweest iseen „sta-in-de-weg" zou worden bij dé verdere groei van de. P.B.O. Overhe veling van bevoegdheden in het raam van de Sociaal Economische Raad ligt in de lijn der ontwikkeling. IN de beide genoemde vakcentra- len. is uitvoerig 'aan de orde ge weest wat de. oorzaken van de trage ontwikkeling van de P.B.O. zijn. Tijdens de vorige week gehouden 'studieconferentie van het C.N.V. heeft de heer C. J. van Mas tri gt. er enige genoemd. Van -werkgeverszijde is men huiverig, ook de economische proble matiek in de nieuwe organen in'te 'dragen. En'van 'de kant van de ar beiders laat men de dingen ook nog wel eens over hun kant gaan. Zo heeft de inleider er de aandacht op gevestigd dat het onjuist is wanneer bij departementale besprekingen (o.a: dp het ministerievan Economische Zaken), déwerknemers verstek' lat'en géén. -Sociale. 'en economische, '.aange- ''lcgènhèdén-zi}nnlet.Te-set»eiden-endus ^zullen de arbeiders zich samen met de -yj'grkgevers moetéij meidén. Dit kan dé saamhprigheidsgedachte, mee ge stimuleerd van overheidswege,, stelr lig in belangrijke mate bevorderen. 'Een andere vrees is dat publiek rechtelijke organen te 'veel verorde nende bevoegdheid zouden krijgen. Deze angst is o.i. ongemotiveerd. Van de zijde der vakbeweging Is steeds weer gesteld, dat bedrijfsorganen nooit „verordeningenfabrieken" mo gen worden. Bedrijfsorganen moeten, in de aller- r. eerste plaats organen van overleg en .samenwerking zijn. Fundamenteel gaat het daarbij om de gezindheid, de geestelij lce instelling, welke men heeft jegens dé doelstellingen welke met de P.B.O. worden nagestreefd. We schreven alleens eerder, dat het beter is tebeginnen met bedrijfsor ganen, die béperktè bevoegdheden hebben, dan dat er helemaal niets is. r Voorbereidende „gesprekcentra" lij ken, gezien de tot dusver zichtbaar géworden resultaten, niet direct de -aangewezen weg. Ten slotte zal men bij de start ook ;enig risico moeten durven nemen. Wet- lelijke dwang bij de instelling van or ganen is niet wenselijk. Dan begint :men al direct in-een minder geëigen de sfeer.- Drang blijft de voorkeur ver dienen. Naarmate wij verder van de .bevrijding verwijderd geraken mag 1 UIT. betrouwbare bron in Tokio wórdt vernomen dat de opstandige groeperingen in Indonesië, president - Soekarno een ultimatum hebben gesteld: „wanneer Soekarno de communisten niet uit de In donesische regering verwijdert, zal een tegenregering worden gefor meerd", aldus de inlichtingen uit de Japanse hoofdstad. Het'ultimatum, afkomstig van .de rebellerende militairen op. Su matra, werd Soekarno in Tokio tér hand gesteld dooT de Indonesische militaire attaché ih Peking, kolonel Warouw. Het ultimatum zou maandag overhandigd zijn, tijdens'een bijeenkomst in het hotel dat de Japanse regering voor haar buitenlandse gasten heeft gehuurd. Het was naar Tokio gebracht door eèn afgèvaardigde van de opstan dige Sumatra-bewëging. Het.bevolkings actiecomité op Cen- traal-Sumatra heeft voor zaterdag aan staande een massa-bijeenkomst belegd in Padang, aldus een mededeling van radio-Padang. De vergadering 2al worden toege sproken door verscheidene leger officieren, qnder wie kolonel Simbolon, de afgezette commandant van Noord - Sumatra. kolonel Djambek, voormalig plaatsvervangend chef staf, Mohammed ,Natsir, voorzitter 'van de Masjoemi- partü, en Sjafroeddin, voormalig gou verneur van de/Bank van Indonesië. Radio-Padang meldde voorts, dat het comité,-dat gemeenlijk het standpunt van de rebellerende commandanten weergeeft,' eveneens Sjahrir, voorzitter van de socialistische partij, heeft uit genodigd. Ook verslaggevers uit Djakarta zal worden verzocht de vergadering bij te wonen. V ANNACHT verplaatste zich een krachtig hogedrukgebied in een snel tempo over Zuid-Engeland naar Noordwést-Frankryk. - Tegelijkertijd nam het in omvang af onder invloed van drukdalingen, die met. de ontwik keling van een depressie bij Schotland samenhangen. In,ons .liénd beletten de .aanwezige wpikénveldèn een .aanzienlijke tempe- ratuurdaliflg,' waardoor slechts hier-en daar lichte vorst optrad. De wind draai de naar zuidwestelijke richtingen" en nani in de, ochtend iets in kracht toe.- De depressie bij ^Schotland zal waar schijnlijk nog sterk .-in diepte toenemen en' langtóam/oyer het noordelijke .dgél vaifJ "de"' Noordzee' haar- Scandinavië ko.ersen.ïDit.betekent -een verdere toe-: neming van -de .wind, vooral aan de kust. Het koufront van de. depressief waarachter uit de Poolstreken .afkom stige lucht, wordt aangevoerd, zal mét enige regen, ons land passeren.- evenwel het streven, naar vernieuwing van de samenleving en die. heeft toch bij de aanneming van de wet op de B.O., voorop gestaan niet op de achtergrond geraken. Aan de bedrijfsorganisatorische ge dachte ligt ten grondslag de werkne mer als volwaardig bedrijfsgenoot. In onze samenleving té integreren. Krachten, welke op dié ontwikkeling remmend, inwerken, zullen niet de overhand mogen krijgen. (Van .een onzer verslaggevers) De Nederlandse Fordfabriek te Am sterdam heeft een aanzienlijke veer moeten laten. Het zwaartepunt van •Ford's - automobielindustrie voor ije /Benelux Is namelijk verlegd van Am sterdam naar België. De Amerikaanse lijn wordt thans niet langer in Amsterdam maar in België geassembleerd. Hetzelfde zal St binnenkort het geval 'zijn met de 1 Duitse lyn, die wordt vertegenwoor- •föj-digd' door de Taunus-series. Amsterdam krijgt' alleen nog de En- /gèlse lijn te assembleren Dit betekent ;féen enorme teruggang in de omvang fyan 'de produktie. Een groot deel van de fabrieken aan de Westhaven zal van f montagehal- tot opslagruimte worden getransformeerd. Hét.is we' zeker, dat '.aan deze verandering een inkrimping Ijvan de-personeelsbezetting gepaard zal /gaan, doch hoever deze zich zal uit- gstrekken is nog niet'bekend. ê/De verandering is het gevolg van een /algehele. reorganisatie van de Ford fabrieken op het -Europese continent, •'die onder leiding van vertegenwoordi gers van het Amerikaanse Fordconcërn f'w?erd doorgevoerd, ondanks het feit, dat Ford ruim drie-jaar geleden een .grote emissie uitschreef met het oog op jföe uitbreiding vr.n de Amsterdamse /fabriek. s"-»';-:De waarnemend directeur van Ford Nederland, de heer' H, F. Maarsman. van wie werd aangenomen dat hij de op 1 april met pensioen gaande direc teur, de heer C. G. F. Stenger, zou op volgen, heeft dezer dagen zijn ontslag aangeboden omdat hij zich met deze reorganisatie niet verenigen kon. JDe heer Maarsman heeft zijn functie met een neergelegd. -- Naar de directeur van de Nederland- sche Ford Automobiel Fabriek, de heer C G. F. Stenger, ons desgevraagd me dedeelt, gaat het hier zeer beslist niet om een degradatie van het Nederlandse 'De reorganisatie, die momenteel en met volte«$iê« instemming van de heer Stenger wordtdoorgevoerd, heeft uitsluitend ten doel de assem- blagebedrijven in Amsterdam en Ant werpen, welke ca. 175 km van elkaar iiggen, zo volledig mogelijk te bezet ten en zo efflciënët mogelijk te laten werken. Dit, ten einde de kosten te drukken. Deze reorganisatie moet met alleen worden gezien in het kader van de Benelux, welke thans een feit is ge worden, doch geschiedt met het oog op de komende Euromarkt. Volgens de heer Stenger is het zeker niet zo, dat Amsterdam „iets weggeeft" aan Ant werpen en hier niets voor terugkrygt. Voor datgene, dat -naar Antwerpen gaat, komt iets anders hier terug (o.a. de produktie van Amerikaanse vracht wagens). In dit licht gezien heeft de uitbreiding van het Amsterdamse be drijf zeker zin. Zulks te meer, nu in de toekomst de kleine wagen gaat over heersen. Het ultimatum zou de'vorige-maand in Padang zijn opgesteld, toen de .- op standige militairenidaar bijeen waren. Op deze bijeenkomst voegden zich, drie politici bij dé opstandige militairen: Sjafroeddin, de afgezette gouverneur van de Bank van Indonesië, Harahap, voormalig premier en Soemitro, voor malig minister van Financiën, De bijéénkomst werd gehouden,in !n sfeer'van verzet tegen' Soekarnro's'be ginsel der „geleide democratie" èn het resultaat.was tweeledig: -er w.erct-.éeh' basis- gelegd voor een tegenregering', met Sjafroeddin aan hethoofd" ejri- «r T *ïn 7hét uitfthatüm" wordrwooréi de bhtbinding geëist van de regering-' Djoeanda, die met- communistische steun op"de'been wordt 'gehouden. Dé' opstellers van. het ultimatum eisen een nieuwe, anti-communistische regering, met Mohammed Hatta als premier. Wanneer aan dezeeisen geen ge- Volg wordt gegeven,! aldus het ultima tum, zal eën tegenregering worden ge formeerd, die erkenning zal traqhten te verkrijgen Van andere landen, zo wordt gezegd. Luitenant-kolonel Ventje Soemoeal, een van de rebellerende militaire leiders' op Celebés, die ook in Padang aanwezig was, zou daar opdracht hebben ige- kregen om met vier andere afgezdnten via Singapore en Hongkong naar Tokio te reizen en het ultimatum in banden te stellen van-Soekarno., In Hongkong zou kolonel Warouw zich bij deze groep hebben gevoegd. Op 28 januari kwam de missie in Tokio aan. Zij zocht, toen Soekarno de volgende dag arriveerde, direct contact'zonder direct succes even wel. Kolonel Warouw,. die Soemoéal's voorganger is geweest als militair be velhebber van Oost-Indonesië en die b(j Soekarno meer in de gunst staat dan Soemoeal, omdat hij niet recht streeks aan de opstandige beweging is verbonden, slaagde er echter in gisteren met de Indonesische presi dent, in contact te; komen: Uit kringen van Soekarno's gevolg werd vandaag vernomen, dat.de Indo nesische president niet verontrüst is door de eis, dat hij de regering moet wjjzigen. Soekarno, aldus deze zegs lieden, ontvangt dagelijks telegrafische rapporten uit Indonesië en heeft ge oordeeld, dat de toestand daar zijn terugkeer naar Indonesië niet 'nood- zakelük maakt. .„President Soekarno zal hier nog tien dagen-met vakantie blijven," al dus een der zegslieden uit Soekarno's gevolg. v- De N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft in ee" «"la aan de minister van Volkf 'ig en Bouwnijverheid bijzondere steunmaat regelen bepleit voor de eigen woning bouw van arbeiders en kleine zelf standigen. Zij deelt mede, dat hun po sitie door de eenzijdige verbeteringen in de financieringsvoorwaarden voor de woningwetwoningen, aanmerkelUk ongunstiger is geworden en is van mening dat de bouw van eigen wo ningen voor de financieel minder draagkrachtige groepen evenzeer als de woningwetbouw als ..sociale woning bouw" kan worden beschouwd. Voor de woningwetbouw wordt thans kapitaal beschikbaar gesteld tegen een rente van 4 pet, maar de particulier die zich' een eigen woning wil ver schaffen moet eèn rente betalen, van omstreeks procent. Begin 1957 "kon het verschil in wekelijkse lasten door de bestaande subsïdieverschillen reeds worden geraamd op plm. 3 gulden per week, aldus de nota. Indien wordt aangenomen, dat het renteverschil tus sen de eigen-woningbouw en de wo ningwetbouw 2 pet: bedraagt, dan be tekent dit op een lening van 15.000, een bedrag van 300,per jaar of 6.per week, zodat Tiet totale ver schil bij precies hetzelfde woon comfort - hierdoor op f 9,per week is gekomen. Advertentie) Alios op zi|n tifdi Filmbureau Hilversum De N.V. Bouwfonds Nederlandse Ge meenten zegt, dat allen, dié' met de eigen-woningbouw te maken hebben, de ervaijlng hebben opgedaan, dat het publiek onder deze omstandigheden dé lasten voor een eigen woning tenzij in noodgevallen niet op zich wenst te nemen. Ook .wordt er os gewezen, dat het ontslag van vele^ bouwvak arbeiders de continuïteit in "de woning- touw in gevaar brengt. In de regeling bevordéring eigen- woningbezit wordt op liet ogenblik als grens, waarboven geérr toeslag meer kan worden verleend, 'ëen bedrag vatï 30.000 voor 'dé stichtïngskosten ge steld. „Wellicht zal de hierdoor afgeba kende woningcategorie te ruim blijken voor de „socialeWoningbouw" voor arbeiders en kleine zelfstandigen", al dus de nota. Uit -welingelichte kringen te Tokio wordt vernomen, dat de anti-commu nistische groepering op Sumatra pre sident Soekarno aanstaande woensdag een tweede en laatste ultimatum zal stellen, waarin Soekarno vijf dagen de tijd zou krijgen om Mohammed Hatta als premier aan te wijzen en een nieu we. anti-communistische regering te formeren. Wanneer Soekarno weigert, zal op 10 februari een nieuwe staat worden uitgeroepen, de „Vrije repu bliek Indonesië", met ais hoofdstad Boekittinfi, op Sumatra. Dit tweede ultimatum wordt even eens gesteld door de vergadering van Padang, waarin de opstandige gebie den Sumatra, Celebes en de Moluk- ken vertegenwoordigd zijn. Volgens Indonesische zegslieden in Tokio, zal dit tweede ultimatum „de laatste kans" zijn voor president Soe karno.* het ISTEREN is in Den Haag, in de Ridderzaal, met een zekere praal. Beneluxverdrag getekend. - 7 Meestal geschiedt de Rekening van een verdrag niet met een dergelijk uiterlijk vertoon. t Maar met het Beneluxverdrag moest het anders zijn. t v Dat andere -zit niet bjerin, dat ér door dit verdrag in de verhouding tus sen België, Luxemburg eh Nederland zo veel nieuws komt,,.. Het verdrag is meer -. een bevesti ging van het nieuwe r.dSt^ éij^inde laatste twaalf jarenin déze verhou ding gekomen is. Maar als de-tekening van h'ef\Be^.-' neluxve^drag ;niet qtiéer yras dan 'dt^. zou het' toch {de feéstelijkejpraal waard-geweêst zijn-.-' Het is dam.'ook meer dan .dat t Het Beneluxverdrag is,''^ondanks landbouw- en andére moeilijkheden.: vaD vandaag, betbewijs dat dè;Hp--. derlanden,-.de Nederlanden van Phi lips de Goéde ,eri van; Willein yah Oranje, .elkaar'- hervonden' hebben./. Hervonden in de vormen en mogelijk-- heden vanvdeze tljdt Hervohdënr;^iét;N., begrip yobr^het< eigene van éik der;V -7 landen afzonderlijk, met be^p. voór;f,y het. gemeenschappelijk béba^^óp/0-^ die landen samen eritx^et begrip/VoórS de bö'd^e,-*'die7'Hehdux:;.kaii-Wbie^^p;| voor de ontplöpiüijg van een-vrij iTuro- Pa- Daarom zitten er perspecüèven,'Eit- ten er mogelijkheden in ;dè Benelax;v Dat hebben we elkaar gisteren Eezegd,^... ,En daarom'was,'de-: dag. *yanfegfirt©ro^^ ren. een grote en goedendag., !.Dé commissie vanóverleg: yhnf%dë drie' samënwëfkénde' midde^lsta bonden de. Chr.JVÓddenstahösb^dlt>7\ de Kon. Ned. Middenstandsbond - Ned. Kath.; Middehiltandsimi^?~.-heeft!|^ besloten in- een nog nader yasttetstörÉ'M led vórm'; repatriërende middenstahdéra«^!' uit Indonèsïë 'alle .mogelijkë huip-Jtéi-ï bieden'./-, J-i Dit zal gegcüusien'iin' overlte/meti-H van c.V 5I®C J - 'rükï f f V. - De concessierechten van de B.P.M. op de olievelden in Atjcli en Noord-Sumatra zijn gisteren blijkens een officiële bekendma king te Djakarta ingetrokken. De olievelden en de installaties in de twee gebieden zy» tot staatsbezit verklaard. In de verklaring wordt gezegd, dat het beheer en de exploitatie van de olievelden zullen worden overgedragen aan een „bona fide nationale oliemaat schappij", die haar zetel in Djakarta zal hebben. Dit' zal gebeuren aan de hand van voorschriften, die later zul len worden vastgesteld, aldus de be kendmaking. De algemeen vertegenwoordiger van de Shell in Djakarta was niet bereid commentaar te leveren op de bekend making van het leger. Hü verwees alle vragen naar het hoofdkantoor van de Shell in Londen. In de bekendmaking werd gezegd, dat het besluit was genomen om de voortgezette produktie van olie En beide gebieden te verzekeren, daar de operaties de laatste tijd-werden gehin derd. Bij de positie van de olie-arbei ders is ook de binnenlandse veiligheids situatie in Atjeh en Noord-Sumatra betrokken, aldus de bekendmaking. Het besluit van de militaire gezag hebber was gedateerd 15 oktober 1957, doch werd niet ««rder dan gisteren gepubliceerd. Te Menaldum (Fr.) zijn maandag-//, avond twee inwoners van dit dotp77dë7 yW heren A. de G.:en.;j.:K; gëvaH<^toen;|;^ zij na het .-'bezoeken •van';eeni:muzieki74$'fe uitvoering de-, trap van het dorpscafé//! afdaalden. Beiden vielen met het ïmófd//: op een betonnen vloer, én -hepen/eén/:/ scheddbasisfractuur op. Zij zöniinaa^ri' het diaconéssenhuis té Leeuwarden-^jir vervoerd. De minister van Buitenlandse Zaken? van Hongarije, Lmre Horvath, Is maan- - dag, na een langdurige ziekte, te Boe dapest overleden. Horvath werd 57 jaar. "-■•"-tv •lï® (Van een onzer verslaggevers) De 62-jarige Willem Z. uit Den Haag heeft bekend 42 inbraken te hebben, gepleegd, waarvan de buit niet minder dan rond f 350.000 heeft be-, dragen. Z. pleegde de inbraken In Den Haag, Eindhoven, reda en bet West- land, meestal met één of twee mede plichtigen, soms ook alleen. Behalve hijzelf, werden ook zeven van zijn handlangers gearresteerd. De meest succesvolle ondernemin gen van Z. waren de diefstal van 267,000 aan vakantiebonnen in Eindhoven, van 16.000 aan vakan tiebonnen in Breda en drie inbraken in Den Haag, die 21.000 aan con-r tanten en 20.000 aan juwelen op leverden. De verhoren worden nog met kracht voortgezet en de politie heeft de indruk, dat nog meer be kentenissen zullen volgen. Willem Z. is zijn aandeel ïn de buit kwijtgeraakt bij braspartijen en aan de roulettetafel. Vorig jaar was het aantal inbraken in Den Haag sterk toegenomen: 603 in de eerste drie kwartalen van 1957 tegen 372 in dezelfde periode van 1956, Deze inbrekersplaag kwam on der meer ter sprake in het monde ling overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vaste com missie uit de Tweede Kamer. De com missie sriireef deze gang van zaken voornamelijk toe aan het tekort aan politiepersoneel. Het onderzoek van de Haagse re cherche eeschiedde in nauwe samen werking - et de politie van Eindhoven en Breda met de rijkspolitie. Eerst I m worden aangehouden de 62-jari; riziger Willem Z., de 22- jarige los rkman M. B, en diens echtgenote. Je politie hud een tip gekregen, dat dit drietal gemengd was in de opzienbarende diefstal van zegels van het Sociaal Fonds voor de Bouw nijverheid in de nacht van 13 op 14 augustus bij een depothouder te Eind hoven, Hier verdwenen zegels met een waarde van ruim 260.000. De los- werkman B. had een groot aantal ze gels in zijn woning, nl. voor 230.000 en hjj vertelde deze van Willem Z. ge kregen te hebben. Hoewel Wilem Z. geen bekentenis aflegde, werd hjj in arrest gesteld De Haagse politie ging intussen na met wie Willem Z. in contact was geweest in de laatste tyd. Het on derzoek leidde tot de aanhouding van de 35-jarige J. A. van.B., een aannemer te Leidschendam, én di verse andere aannemers. Zjj allen hadden gestolen zegels afgenomen. Het bleek, dat de 36-jarige Haagse aannemer, F. H. de B„ zeer veel zegels verhandeld had. Hy werd in arrest gesteld; de andeem bleken een geringer aandeel in de zaak te hebben gehad, zodat in de meeste gevallen met een proces-verbaal kon worden volstaan Bij het voortzetten van het onder zoek stootte men op de 29-jarige L. ten H„ een monteur. Deze was ter beschik king gesteld van de regering en onder gebracht in Heilo. Voor het verrichten van werk macht hy de inrichting ver laten. De aanhouding van, de monteur ge schiedde in het begin van december 1957. Hij bekende dat hij mét Wil lem Z. op klaarlichte dag Ingebroken im had in éen flat in De nHaag. ZÜ ópen-! dén met een drukapparaat de voor deur en ten nadele van een alleenwo nende dame namen zjj sieraden tot een waarde van f 15.000 weg. Dit apparadt _was gemaakt door Ten H. en het "wérd in het bezit van Willem Z. aangetrof fen. De mannen haalden de stenen uit. de sieraden en,trachtten déze te vér kopen. Hierbij kwam Willem Z, in aanraking met de politie, maar daar niets te bewyzeri viel, moest men Wil lem Z. vrijlaten. De rechercheurs zagen in de beken tenissen van Ten H. aanleiding de 33- jarige los-werkman Nico K. uit 's-Gra- venzande aan te houden- Nico K., be kende met 1 Willem Z. vijfmaal- in 's-Gravenzande en driemaal ih- Naatö- wyk te hebben ingebroken. Zij haalden o.a. een brandkast uit een houtwaren- fabriek. Ook stalen zy bij de groot vader van Nico K. een geldkistje met- f2500. Al deze bekentenissen waren voor de Haagse rechercheurs _aanleidihg Willem Z. in Vught te verhoren. B(j dit verhoor bekende Willem Z. 42 in braken, nl. 21 in Den Haag, 16 in 's-Gravenzande en omgeving, lV' in Breda, 1 in Eindhoven, 2 in Leidschchrï dam en I in Zooterwoude. De buit be droeg in totaal f 350.000, waarbij ge-,, rekend de waarde van dé zegels en - de sieraden. De inbraken werden niet steeds door dezelfde personen gepleegd. Dan werk-/ te Z. met De B. en dan weer met. Tent H. Ook de 31-jarige chauffeur L. M.- Mv," die bekend, staat als brandkastkraker, is gearresteerd, evenals een koopman,' een zekere H„ die verdacht wordt van heling van sieraden, f Willem Z. is bijzonder' tróts 'óp :zyn „prestaties". Hij gaat er prat op- de speelbank te Spa met 16.000 te héb-, ben laten springen en een keer r-ih.; Baarle-Hertog tien, mille óp eeh'ftyohd'.' te hebbenverlóren.' «s 3SI .«M.' KoUer&xm: vVme «e Wllftstraat 30 - Telel115700 (4 |j Postbus 1112 Postgiro No. 424519. KJachtendiensl abonnementen: 18.3018.30 u*r Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. •s-Gra.venha.Re Huygensplein 1 - Telel. 1834S7 3 lijnen). Postbua 1091 - Postgiro No. 424867. cClachtendienst: 1813019130 u, Telel. 362569. Dordrecht- Sctteflersplein 3 - Postgiro No 424208 retefoon 4576 ECachtendienst ris 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat124 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent Der week f 2,65 per maand. 17,90 pei kwartaal. Losse nummer» 15 «ent Verschijnt daeeliiks. q 11 t rrirrr i bedrijf. i Lach «ons hortalijfc bij Déze Cefa-antipanningsfilm zal U «en prettigavond bezorgen Vraogt int. old Aid. Verhuur CHRISTELIJKE FILMACTIE Tel, K 2 9 5 0 - 13 7 5 T V>'/ v/- i<CA!-2 BIJ bet paleis Het Loo In Apel- doorn was men gisteren druk In de weer om alles gereed te maken voor de ontvangst .van" de 82 repa- trierenden uit Indonesië.Op de loto ziet men hoe meubelen en bedden bet paleis ingedragen werden. Voor de evacués zyn ojl deselfde vertrekken In gereeabetd gebracht als indertijd voor de slachtoffers van de watersnood. Deruimten worden geheel van nieuwe meubels voorzien. Als de repatrianten later vertrekken, zullen se de meubels mogen behou den. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1