v Recreatie Van 44 hulpbehoevenden twee omgekomen P. v.d.A -fracties lijnrecht tegenover elkaar Bëlastmg^oorsteiïen in EersiëKamer aanvaard 230 bpuwakarbeiders iii Amsterdam ontslagen Egyptisch parlement Gróte in handenvan Nasser Kiiïderen gooiden steen trein half uur te laat Lichte vorst STORM WAKKERDE VLAMMEN AAN m Treinreizigers eii omwonenden boden hulp Achterblijven van particuliere bouw: wagen in Kamer Aanvat-De Kadi op Senaat Indonesië en Nieuw- Guinea hoofdpunt in Tweede Kamer I Min. Hofètra stelde fcabinélskwestie - -N'Ê 'Ét'AklNG - OM L Conjunctuurtoeslag verlaagd -iDagéraad voor Arabieren" mm, Tweede ontsnapte (uit Amsterdam) gegrepen Machinist ernstig gewond m de t§gfltó| HÓNDERDAG 6 FEBRUARI 1958 uur. Rotterdam: Wist* «e Wlüutraat 30 - Telef. 113700 (4 Li Po*Um» 1113 - Poetgiro Mo. 424319. Klaentendlenstabonnementen: 18301930 Zaterdag* 17—18 uur. Telefoon U5700. «a-Gravenhage; Hnygensplein 1 - Telei. 183487 <3 lllnen). Postbua 1091 - Postgiro Mo. 424887. Klscbtendienet: 18301930 u. Telel 382509. Dordrecht: ScboMertplein 3 - Postgiro No 424208. feiefoon 4570 Kjechtendlenirt na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 34 b - Telefoon 87882. Abonnementsprijs 81 cent per week t 2.85 per maand, f730 per kpartaal. Losse nummers 18 cent Verschlint dagelllka. J Directeur: H. DE RUIG ZESTIENDE JAARGANG No. 3911 (Geldis tot morgenavond) VANNACHT LICHTE VOKST Opklaringen afgewisseld door enkele sneeuw- of - hagel buien. Vannacht in het binnenland lichte vorst. Morgén ongeveer dezelfde temperaturen, .als vandaag. Over wegend matige wind tassen zuidwest en noordwest. .tlorgen: Zon op: 8.12 Maan op: 22.25 Onder: 17.38 Onder: 9.13 v; Hoofdredacteur: Dr. J; A. H. J. S. BRUINS.SLGT; IN ons land met zijn steeds tocne |«mende bevolking is het vraag ïtak van de recreatie actueel. Dr mens en vooral de stedeling heeft op gezette tijden behoefte aar ontspanning of recreatie in dc friss: lucht Hij moet er eens uit en losko ©en van zijn dagelijkse werkkring. Naast de vakantie, waarvan in ti- tegenwoordige tijd een zeer groot dee. van onze bevolking kan profiteren, is «r de behoefte om er zo nu en dan nog eens een dagje tussen uit te kun hén gaan. De mogelijkheden daartoe zijn in ons land niet gelijk. De ene provincie jj rijker bedeeld met recreatiegebie den dan de andere. En juist de provin cies, waarin de grote stéden voor een belangrijk deel zijn geconcentreerd, zijn op dit gebied het minst bedeeld. Besturen van grote gemeenten als b.v. Amsterdam .en Rotterdam heb- 'fcen zeker ook tot taak bij de stede- bouwkundige ontwikkeling rekening houden met het scheppen van mo gelijkheden tot recreatie in de open lucht, doch het is duidelijk, dat die mogelijkheden toch altijd zeer beperkt zijn. Hiér ligt een werkterrein voor de provinciale overheid. Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land hebben .onlangs in een uitvoerige nota een uiteenzetting gegeven van de wenselijkheden en mogelijkheden op dit gebied. Nog deze maand zullen de provinciale staten van Zuid-Holland zich hierover uit moeten spreken. REEDS nu is'al wel duidelijk, dat het-gaat om een zeer gecompli ceerd 'vraagstuk. Het gaai niét alléén om de'totale oppervlakte recreatiege bied, maar ook om de outillage daar van, waarbij gelet móet worden op het cjdtticële en esthetische: niveau -'van die terreinen. Gaat men er van uit .dat bij mooi wéér 30 pet van de stadsbevolking een dagje uitgaat, dan zou dat ln Zuid-Hol- l*nd .betekenen,dat ongeveer 640.000 ncreatiezoekenden de natuur, intrek ken en dat aantal zon dan - in. 1980 ééiwf' gestegen z!jn tot ruim 823.000. Terecht mag de vraag gesteld worden .'o^liéj, op recreaticdrlft geraken van 'tooide honderdduizenden niet.overdre- gt&tjigkt. :tèg«tn,'..ép...;'4é.; óp*et: van :re- '^|[egéblëdén''"¥ulm; te; stellen,?dt>ch SefaóMsaafc: 'daarvan moet dsn toch vaststaan. Rëgeren Is- vooniltzien, tuir men zal toch niet ai te ver voor- ultimóeten lopenióp de ruimtelijke ;wte^éilng| ïlnZtiid-Holiand2 la -;dat fóuwéps?óolc': 'nïet mógelijk, De -behoefte: aan recreatieterreinen zal inlhoge male afhankelijk zijn van 4e;b«dlssing omtrent de vraag 'waar nieuwe woongebieden zullen komen: ié? het algemeen moet de gelegenheid voor dagrecreatie zo dicht mogelijk bij 'de?woonplaatsen van de bevolking ;gé- brtcht wórdenl 'h. - i|AN de noodzaak om 'tin behoeve pjpyan de recreatie iets te doèn, Is yrijwel .iéder, overtuigd. De "recreatie buiten in de vrije natuur wordt alge meen gezien als een noodzakelijk com pleraent van een gezonde stedelijke iéniSylkkeling. - :;gin het bijzonder Zuid-Holland staat éiihtér-Ivoor gróte moeilijkheden. De uitvoering van de Delta-werken zal een Belangrijke/wijziging brengen -in het beeld vfm de provincie. De studie over "pandstad en Deltp" gééft een schets yin de mogelijke veranderingen, wel- ké: in deze provincie zich in de eerst volgende decennia zullen voltrekken >^De; verwezenlijking van 'liet: plan - Europoort doet vele vragen rijzen., 'En 'bij dit alles mag het algemeen landbouwbeleid niet in het gedrang ko- %Hêt ia?duidelijk, dat het gevaar zeer - érnstig: is? Bat' da verschillende belah- v gèn meteikander zullen botsen. SfMeUgróte; zorg zal de provinciale .^érheid^die belangen dan ook tégen |p^idër^mpèten'. afwegen om te. kó- ^enVmét> plannen, dié 'enerzijds een Cplojsing bieden voor een zo ruim mo- |gyjij[ce werkgelegenheid voor dé toerie- fflende bevolking en die anderzijds mo- ^elijkheBen scheppen,- Bat dewèrke^ BéiffiMiszij n/lévensyireugde,; zi jnar- i<.TO^(uinogen,en zijn! gezondheid ber püdtS mm ÜS (Van onze-correspondent) TTET Talma-verplceghuis in VeenWouden, waarin 44 hulpbejioe vende bejaarden werden verpleegd, is woensdagavond gèilki?l' afgebrand." Twéé bejaarde vrouwen zijn daarby om het leven gèko- nel;ónu.Wch ;n'.vielMpA iéls nog vrij Snel verspreid Nadat de brand in dé bovenverdie ping was uitgebroken, nl. op een van de dienstbodenkamers, heeft men direct getracht het vuur in het beginstadium nog te blussen. Dit bleek echter niet mógelijk, opdat het zich uitermate snel verspreidde en tóen de brandweren uit Leeuwarden, Murmerwoude, Bergum en Zwaagwesteindë water gaven, was er van het gebouw al niets meer te rédden., V-V, Door de hdlp.van.de ménsen, die met de zgl klom pen trein aankwamen (met deze trein reizen honderden arbeiders, Het vuür: greep» aangewakkerd dor de stormtvind; zó snel heen dat er aan blussén van de brand niet ééns te dénken: Gelukkig heeft men de verpleegde bejaarden grotendeels snel in-veiligheid kunnén-brengen,,dank zij de hulp van-de om wonenden en- van een groot aantal treinreizigers, dié «a - tiet uit breken van de brand in het" dorp Veemvouden, dat in de noordopst- hoek van.Friesland ligt, aankwamen. .v x -f Een eroot aantal mensen Is er. ge tufge' van" geweest hoe er op het terrein van' de ramp een .nerveuze drukte heerste. Ziekenauto's reden af en aan om de oudjes, die soms met bed en al naar buiten werden gedragen, naar een voorlopig onderdak te brengen: Men verwachtte, tot diép In' de nacht beaig te moetenzijn om enige' orde in de chaos te scheppen. In de loop vanrde avond; kon pas vastgesteld worden dat er- twee slachtoffers waren: het zijn: de 83- jarige mevrouw R. de Vries—Hein tjes en de 94-jarige weduwe T.' Dijk straHibma. - -- Cé voorzitter van de Chr. Vereniging tot verpleging van bejaarden (Talma- rustoordenwelke ook elders in het land diverse rust- én verpleeghuizen aéeft, mr. J. Hazenberg uit Leeuwarden, zei: „Wij zün door een verschrikkelijke ramp getroffen, maar alles had nog veel slechter kunnen aflopen wanneer de bevolking van Veenwouden niet direct zo kordaat was opgetreden": Er. werden in het verpleeghuis 29 vrouwen' en: 15- mannen, onder wie twee echtparen, verpleegd. Hét perso neel bestond uit een directrice en 23 verpleegsters en hulpmeisjes. De brandweerlieden., konden wél- 1 nig uitrichten tégen liet vuur. De harde wind wakkerde *de brand aan tot een enorme vlammenzee. die werk iri Leeuwarden hebbed), kóm- den onder .moeilijke omstanaigheden nog verscheidene oudjes van de boven verdieping worden gereden.' Dit zóu anders onmogelijk zijn geweest. De geredde bejaardten wérden ogen- .Zié- verder pag. 3; 7e: kol.- Het Tweede-Kamerlid de heer Eiber gen (a.-r.) heeft minister Witte ge vraagd of de minister kennis genomen heeft van de vele mededelingen, er op wijzende, dat de particuliere sec tor van de woningbouw momenteel achterblijft. Het Kamerlid vraagt of de minister ook uit anderen hoofde gegevens ter beschikking staan, die op een achterblijven van deze sector wijzen en of bij deze gegevens wil verstrekken. De heer Eibergen vraagt ook of de minister niet van oordeel is, dat, in dien de particuliere sector inderdaad belangrijk achterblijft, maatregelen diénen' té worden genomen om dé bouwactiviteit in deze sector te sti muleren. De heer Eibergen vraagt of stappen daartoé op korte; termijn ge nomen kunnen worden.' Ten slotte wordt gevraagd of de minister moge lijkheden om tot een betere subsidie regeling te komen voor het bouwen vari woningen onder de regeling eigén woningbezit en het bouwen van pre- miewoningen en tevens of de minis ter 'wén regeling voor het verstrekken van een tijdelijke rentebijslag gewenst acht. - N tótdal hebben dinsdag en woensdag 22 kamerleden in de Tweede Kamer het woord ge voerd over de begroting van Bui tenlandse Zaken. Qok -gistermid dag kwamen er uit.de Kamer wei nig kritische geluiden -"ver he» buitenlands beleid van de rege ring. Hoofdpunt van het debat bleven de Ontwikkeling tn Indo- nesië en het beléid ten aanzien van Nieuw-Guinea. Prof. Gerbran- (Van onze Haagse redacteur) PV E Eerste Kamer heeft alstermlddaj; VJ'dé bélastinzvoorBtellen van miriis- tér Hofstrc, aanvaard. Gestemd werd óver de tijdeliiké - verlenging van de sehorsihr Investeringsaftrek en over dé tijdelijke verhoging vaii de vennogens-' belasting. - Alieép de tijdelijke verhoging der omzetbelasting vóór stgaretten, televi sietoestellen. auto's eu autohanden werd zónder hoofdelijke stemming aangenomen. V Het - eerste voorstel ;!werd aanvaard met 46 voor en 9 tegen (7 VVD. 1 KVP en 1 c.-h.) en het tweede (vermogens belasting) met 46 voor en 11 tegen (7 VVD en 4 c.-h.).1 - c In zijn antwoord 'na de replieken zei de minister, dat de regering niet langer de verantwoordelijkheid zou kunnen dragen als de voorstellen tiiet Integraal zouden worden aan -;vaard.j;-.;::/ Bij'de replieken vroeg, de'Heer Van Campen. (KVP) nóg. óm een kort be raad. HU bad bij de algemene beschou wingen -.•gevraagd .dm intrekking van het' wetsontwerp inzake de investe ringsaftrek. Spr. zag niet .in wat .de economische, ^betekenis .'.van dit -ont- n p1 fs. - :De; héér :De;'Wilde- (VVD)' herhaalde zljh -ié^S;^enoë^é;::bezwat1ete--tëgén (Van een onzer verslaggevers) WA een staking-van een groep tim merlieden, waardoor de bouw van een complex van; 620 syst eens bouw wo- 14 dagen gratis ,Naam: Straat: IÉ?; .-.Woonplaats: ';V:!Wenst'zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw ;*$).>n ontvangt gedurfde 14 dsgen de krant gratis. Betaling zal geuhieden per week (61 cent)/per kwartaal 7.90). - DborhaleniDat^ nietg'ewvnstwordu aks»» ^^:0PAt^d^v^zocht;déze boiip3e te xandèn aan Adminlsteatte-^butofVlWIftt d*Jwith&adi?30t.Rotterdam. ISTEREN is dan door dc Egyptenarén en .de Syriërs, naar hét woord van. president Nassër, de „dageraad voor de Arabieren'* aangebroken. V" :Vv;! Met luid "gejuich heeft het, Egyptische parlement zjjn goedkeuring .gehécht aan destichting van de Syrisch Egyptische eenheidsstaat. De macht- van Nasser in deze .staat zal- dat is.al wel duidelijk zeer groot zyn. binnen de bepalingen' van de wet" en; „deelneming; aan hte openbare leven zal hun patriottische plicht ziin*.'.,; - 4) De wetgevende macht zal berus ten b(j een „raad van de natie", waar van de leden bij presidentieel besluit wórden aangewezen tenminste voor de helft uit de leden van de Syrische kamer van afgevaardigden en dé Egyptische raad van de natie. 5) De president van dé républiek krijgt de uitvoerende macht. .6) Particulifcr bezit wordt gewaar-- borgd én zal niét ontnomênworden „behalve in het openbaar belang en in ruil voor een rechtvaardige ver goeding overeenkomstig dé wet": 7) De invoering, wyziging of af schaffing van openbare belastingen zal volgens dé wet geschieden. ,De heffing van .belastingen zal geheel overeenkomstig de wét geschieden. 8) De rechters zullen onafhankelijk Zijn. 9) AUe voorzieningen van de gel dende wetgeving in Syrië en Egypte zullén binnen de -grenzen van de ge bieden waarvoor zü aanvankelijk gol den ,van kracht blijven, maar kunnen afgeschaft of gewijzigd worden. Ook het Syrische parlement heeft gisteren de constitutionele basis van de nieuwe republiek goedgekeurd. De Syrische .president Kóewatly verklaar de'in hét Syrische parlement dat de nieuwe republiek een, politiek van af zijdigheid zalvolgen en -hij. nódigde alle Arabische staten uit zich bij - de republiek aan te jsluiten. v,JjW De uitvoerende raad voor de beide provincies, Syrië en Egypte beidé landen worden- als pro vincies aangeduid zal bestaan uit een voorzitter, die door minis ters wordt bijgestaan. Allen wór den door de president benoemd op advies van de voorzitter' Nasser deelde voorts mee, dat de republiek één vlag en één leger zal hebben en dat alle burgers gelijke rechten en plichten zullen hebben. De overeenkomst die Nasser-in zün rede ook nog, eèn „expériment in de geschiedenis" noemde, behelst,: dat de republiek in haar overgangspériode de volgende beginselen als grondslag zal hebben..' - v-"O 1). Eenverenigde Arabische staat, een ónafhankélijke démócratischè én soevereine republiek. „Ons 'volk maakt deel uit van de Arabische nafie''. 2) Vrijheid volgens de wet. - 3) Algemene verkiezingen, zuilen behoren- tot „het recht van; deburgers ninjren in de Amsterdamse tuinstad Geuzenveld zodanig werd ontwricht dat langdurige stagnatie er hét' gevolg van zou zijn, heeft de aannemer; dé N.V. Nederlandsche Bonwsyndicaat te Den Haag, het ontslag aangevraagd en verkregen voor alle bouwvakarbeiders op dit werk. Na morgen zal hét gehele werk stilliggen en zullen 230 arbeiders zijn ontslagen. Aanvankelijk kon van een spontane staking gésproken wórden, die haar aan leiding vond in hét feit, dat dé aanne mer de z.g. conjuhctuurtoeslagen voor de helft verminderde. De N.V. meent, dat deze toeslageri het niet normale ge volg waren van de kréppe arbeids markt en dat,- mu de werkgelegenheid minder wordt, teruggekeerd moet wor den naar een normalere .beloning. Zi, gaf daarmee gehoor aan het verzoek van het college van, Rijksbemidde- laars om mede te. werken aan een. sa nering van debouw in het bouwbe- érüf. De lonen van. de timmerlieden kwamen op het peil van 105 tot 117 gulden per week netto. DOORSTAKEN Na de spontane scaklng ging iedereen weer aan het werk. Maar de timmer lieden (24) staakten op aandringen van de EVC door, eén poging óm daar mee de gehele bouw te stagneren. Daar timmerlieden in alle bouwfasen een taak hebben dreigden zij daarin té zul lén slagen. De aannemer hééft toen het ontslag van alle arbeiders gevraagd én gekregen op grond van werkweïgering. omdat zij Begonnen zyn met allemaal te staken. OOK ELDERS Gisteren heeft ook een deel van het personeel van een anderé grote aanne mer in 'Amsterdam^ het werk neerge legd. Ook déér- is de tactiek van de EVC duidelijk herkenbaar, want daar betreft het de groepen schilders en stukadoors, die de afwerking van de bouw belemmeren. de. yoórsteUénëh"méeridevdat eén ahgst-p3ychose" door dé 'minister ver minderd zou kunnen worden door in trekking van de voorstellén. De lieer De Wilde zei ook „de KVP zal wélweer door; de. knieën gaan". By de hoofdelijke stemming bleek de héér Van Campen vóór het ontwerp inzaké'de investeringsaftrek te zijn. De tractie van- d'é. CHTJSheeft zich yobr het grootste deel aan'désfemrning óver dit voorstel onttrokken. De senatoren kwamen na. de stem ming minister Hofstra complimenteren. Ook minister-president dr. Drees was aanwezig. (Zié voor het antwoord van minister Hofstra in eerste termUn pagina 4). (Van een. onzer verslaggevers) .De tweede van de drie op" 24. janu arl uit het Hiiis van Bewaring m ont snapte gevangenen, .Cornelis de H„ is gistermiddag omstreeks 12 uur door de politie gepakt. De H. was juist bij zün moeder in de J. P. Heüestraat in Amsterdam gearriveerd, toen de po litie van bureau Kattenburgstraai hem kwam ophalen. 'Zonder tegen stribbelen gaf de ontvluchte zteb ge wonnen., Dé politie had een tip gekregen, dat De H.. plannen had om zijn moeder te bezoeken. Thans is alleen nog de 29-jarige W. J. den Daas op vrije voeten. dy (AR), de heer Diépenhorst (CH), de heer De Kadt (arb.) ed ds. Zandt (SGP) voerden voorna- melijk hierover het woord. r - i'. Interessant wasdat de soclalis- tische Tweede kamérfractie bij móii* 'i de van de heer. De Kadtdiametraal tegenover de P. v d A,-fractie in de Eerste Kamer bleek te staan. De heer De Kadt riep geëmotioneerd ult: ';,Dë Senaat is altijd op zijn, best" wan- neer bü zich bezig houdt met jassen, jurken en steken van ministers. Dan - mag zij ook wel een 'steek laten val len". Deze uitval van de heer De Kad t noopte prof. Romme; de K.V.P. fractié-leider," om; als' laatste spré-.::2 "ker erop te wijzen, dat déze- aanval op de Eerste Kamer in zUn géheël. V; misplaatst en ohgémotiyeerd is.' Prof.' Gerbrandy (a.-r.)begon ,x(jn réde. 'met te '.zeggen, ..dat;dé uitgavén> voor het departement van Buitenlandse Zaken veel te hoog ziin. 'r' In 1939 waren dé uitgaven voor dit v departement even boog als thans: vóór de diplomatieke .vertegenwoordiging in Washlngtom'rpver.-'ketvitiéléld'tTOn^èe^ll minister.van Buitenlandse Zakenwas is- deheer Gerbrandy ,eciiter '^aardlg^;: tevreden** X.1S Uitvoerig schetste de a.-r. hoogleraar jr dé naoorlogse internationale* .ontwlké'!; keling, waairbU hü niet naliet ,'aah :;!té!ó?;! tonen hoe. het Amerikaanse acü-kpjo-(|t5 nialisme en,-hèt Russische commimisme; hand in hand zUn gegaan en .töti'cata^'-.Vj strofale. ontknopingen hebben geleid'H .Oost-Europa; in, China en: lof Zuidoost- Azië. i Prof.1 Gerbrandy onderstreepte datS-r de Amerikaanse bouding ten "aanzien van Indonesië eveneéns tet^rampzahgé;;!; resuitateni:;;-hè^^grfèid4fMènr^"S^^^p Washington zélfs zoyer;;dat5mén 'Söé-^3| karno. die tydens' deióorlog ïmetïap^S|g; inBatavia de bortrettéh van: Rp<^yélt en Churchill op. strtót/Bet5vërbrahdeh,H4'|! ■als één worstvoD^het kussen :;zette|enM:i;; latèr: i^ét'aUè'eerbetoon in'ëfgéh})and ontvlhg;^aar!hém; nptébenë;bet1^n^ffi BöctóraaGinjTC^ch^iMei^Kmi^fe boden;? Het Witte Huls heeft woensdag de benoeming bekendgemaakt van M. Jones, thans onderminister van Bui tenlandse Zaken belast met kwesties betreffende het Verre Oosten, tot am bassadeur in Indonesië. Jones vclgt Allison op, die naar Washington is teruggeroepen. De be noeming van Jones moet door de senaat worden bekrachtigd. De trein EindhovenUtrecht, die gisteravond om 17.19 u, uit Eindhoven vertrok, beeft 'ruim een halfnur ver traging gehad, doordat baldadige jengd een steen door de ruit "Van de machl- nlstenkabine gooide, waardoor de machihist- Wólters nlt Utrecht. ernstig aan "zijn! ogen werd gewond.. V -aM Het ongeval gebeürde tér hoogte 'van Best. De steen vernielde de ruit en raakte de machinist; ?aan het gezicht. De machinist werd zó ernstig gewond, dat een medicus, die ter plaatse was, onmlddellyke overbrenging naar hét oogiydersgasthuis-te Utrecht nood- zakeiyk achtte. Dé -Machinist vaneen wérklieden- trèin, die juist uit de richting Eind hoven kwam,. hééft' dé trein naar Utrecht gebracht. Het treinstel met de vernielde 'ruit wérd - in Bést afgé- kóppeld. De politie in Best stelt een onderzoek in. r •mm I„In myn ogen is Sóekamo eeh oo^g":? iógsmisdadigérAls hoogleraar^nü:''/. het.re(tóris;'heémy;eéri;raadsèi;hoa';i;:;| Jn5,de::Vèri^taten ;één', üMversitéit;;!^ -hiertoè'.\kóm: beSiuiténi^Ik r héb ïèen0&- andér'é'.opvattihg van gerechtlghéi(l.?V;: aldus prof.- Gerbrandy. '.-'; V De kamervoorzitter dr.; Kortenhóm!?; onderbrak de réde vnh prof.'.Gerbnindy met te éiseii, dat: hy dë" i^ uitlating éanhétadres;; van■|éë.nfbiié-Sï: vriend steéteHbofd tzpu (teiugfrekken.'M Prof. Gerbrandy: Ik1 V trek. deze? i .Dr. Korténhorst: Als ueennattonaleM flguur bent;- dan trekt u dezë wobróèh '.CM' inHen.Ban^i^'hët^höbfd'Si^Semlheöl vrfénd;land"'Óok"tuw'vrïëhd^-tjS'^ISÏi Teleurstelling Prof. Gerbrandy vervolgde. met bit-^ tere teleurstellingerover lilt te'üspreif* ken dat - één land als'de? Ver. Staten;; ondanks aUe schendingen van dë mén-. senrechten* door' Indónéslë,één neu«." trale houding blijft aannemen-en wël- gert zyn bondgenoten en dus .óók;-', Nederland te stéünëiiiv De a.-r. woordvoerder constatéerdè dat het comrriunisme sinds de twèede wereldoorlog: steeds sterkere posities in de wereld is gaan innemen en dat het Westen stéeds zwakker, wordt Hoé? komt dat?De oorzaak zag prof. Ger-; brandy in het feit, dat ,;desRus8ischa communisten" een ïdeaM hèbbén;Tü:mag;:? het een duiyels ideaal zyn. Het Js het gemeenschappeiykldenal van 'd.e- ves tiging van eenz.g. klassetloze maat-; schappywaarin alle mensen voldoende, kunnen eten. iedereen 'kan werken ëa" V van het leven geniéten en waarbij Gód; liefde, barmhartigheid en recht geheel', uit het gezichtspunt verdwünen.'--' A;!!-. Het Westen daarentegen hëéftl geen gemeenschappelijk idéaal, al zyn lèrv natuurlük wel idealen. Hef Westen is verdeeld. Er is verschil van beerjp ten aanzien van staat en vrijheid.' voor.' prof. Gerbrandy en zyn geèstverwan-. ten zijn deze. begrippen religiéus bg-* paald. Het Ideaal;van het communisme geeft thans oók leiding aan dè'ontwik- keling in Indonesië. De verdeeldheid wórdt bob open-, baar In het eigen land; ook in socla- f Zie verder pag. 4, 6è kol.;);; ONDERinvloed van een randttóring van? een - depressie.? die gisteren''waar (léi Bal tische staten wegtrok, -wakkerde ;de? wind gisteravond voornamelijk aan'de' kust '- tot storm aan, waarbij tn district noord' kor-"' te UJd 10 Beautort werd/bereikt.Daarna nam de" windkracht, snel af. Do' taméiyk zachte lucht; werd met naar'noordwestelijke richtingen draaiende .wind verdreven, waar- na koude polaire 'tucht binnenstroomde. De-' - ze lucht Is onstabiel 'van opbouw, zodat-viin-y.l? zee uit énkel sneeuw én hagelbuien blnnéné^ 1 dreven. Ten westen .van.. Iërland^bevln'de'.'v'. zich een kleine storlng dlc In oostzuldoos- telljke richting, 'naar .Noord-p^ankrUk. 'zal V;} trekken.? De frontaié: béwolldng hleryan.?2al misschJea^tot^';'oyë* ;?da aziüdellikéèpm^S^ii cie's reiken,-waardoor.':enige «snéeüwvaj'?^o-v gelijk is. Elders .komen ópklartagèw-vóóp; die afgewisseld worden door enkele' buleiuC"? In de koude lucht,zal de komende^tehtóp:--;: de.meeste1'plaatsen Overdag; loopt het; kwik ",töt?evén";bbvëh?aitejiÉt¥^S De Poolse regering heeft meegedé&ml dat drie Franse' -oorlogaschepen-'-V è'eii"^:4. Pools koopvaardijschip: nabi) sdé.'Atlam^iÉi tischebust.van;AfrUcaón'zëehébbé鮧l aangebouden^én" 'dóorsoéht^Ê'^ïë®#' Be^;:bil#és:Eiséöesj^gefï(»|:éate~ test; .Ingediend? tégéavrdezèT van -dej?vrab wêmmÊMÈÉÊ' i*. Vuurzee verwoest Fries rusthuis - - v. r G SOS li' itïwy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1