N I Een getuigeni STEM VIT OPSTANDIG SUMATRA: no maakt zich nog geen zorgen Ook oude landen hebben grote moeilijkheden a Vliegtuig met spelers Manchester United stort in sneeuw neer Frank Swift omgekomen HET JUUR WHEEFT GESLAGEN w Volwassen auto voor ruim vier mille D' Straks nog een «rotere Aantal werklozen nu 130.000, maar de stijging nam af GELUKKIG li •[Kleuter overreden Vreemd sterfgeval te aevanoenis Leeuwarden Wi Werkgelegenheid en bezitsvorming mmmm mm ev VRIJDAG 7 FEBRUARI 1958 v. ZESTIENDE JAARGANG NT©. 3912 r Huur K.P.M.-schepen? Communislen weg ui 21 DODEN EN 23 GEWONDEN o mtmrn lif-J •y~ X 'V Tweede start Enthousiast 25.000 ik heb tra*i cOyJz. dekens! 95; Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BL1KGROENTEN T^EX Brits vliegtuig met 44 in- zittenden,"onder wie het elf- tal van de voetbalclub Manchester United en elf Britse sportjourna listen, is gistermiddag bij Mün- chen neergestort. Er zijn 21 per sonen om het leven gekomen. Tien andere inzittenden werden ernstig en 13 licht gewond. Zié verder pag*,4/-5ekol.'j'!-' C I GA R E TT ES D |£fÉfit5n: cvn. JV(f. 'e«t '«t vrjj 3vi ale uur. 8ol<«r<Mun: WMtc 4* Wltlutraa: 30 - Teief. 115700 <4 L) Pc*a>t* 1112 - Postgiro No. 421510, Klacbtendienjt abonnementen: 18 3019230 Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700 '«-Grarimbage: Huygenspiein 1 - Teles. 183407 .3 lijnen). Poatbue l»i - Poetgiro No. +2+8S7. Klaehtendienxt: 1830—19.30 u. Tclel. 3625M). HordreeJit: Scher/ersplein 3 - Postgiro No 42420B Telefoon +570 Kiachtendienxi na 17.30 uur 731+. Ichladuti: Lange Kerkatraat 24 b - Telefoon 67882 AJdonnemeot»prU« 81 cent per week I 2.03 per maand, t 7.90 per kwartaal. Ex>s»e numm-ra 15 cent Verschiint daeeliikt. Geldig: tot morgenavond) TOENEMEND BEWOLKT i In het uiterste zuiden van het land tijdelijk wat sneeuw, elders opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer.' Vannacht lichte tot matige vorst, morgen overdag de zelfde temperaturen als vandaag of iets lager. Matige tot zwakke noodoostclijkc wind. Morgen: Zon op: 8.12 Maan op: 2225 Onder. 17.38 Onder: 9.12 IN de discussie over de verhouding van christelijk-historischen en an ti-revolutionairen heeft een aantal vooraanstaande ehristelijk-historischen een belangrijke bijdrage geleverd door het doen verschijnen van een brochu re, getiteld: „Een getuigenis". De on dertitel luidt: Waarom wij e.-h. zijn en blijven.*) Reed» de ondertitel zegt duidelijk »-at het geschrift bedoelt. Het is een waarschuwing tegen ..een drang naar samengaan van antirevo lutionairen en ehristelijk-historischen. een drang, die, het verschil nauwelijks achtend, eigenlijk van de onderstelling uitgaat, dat dit niet van principiële aard is." - Met deze uitlating van mr. dr. J. Schokking, reeds twintig jaren geleden gedaan, begint het boekje en deze uit lating is het thema dat door de ver schillende schrijvers, prof. dr. Th. L. HaltjMua, mr. R. Pollema, prof. dr. G. C. van Nlftrik, mr. G. Vixscboxse, d». S. Koolstra, dr. G. A. Klinkenberg, jr. M. A. Geuze, jkvr. mr. C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen en de heer H. Kikkert, wordt behandeld en met Instemming behandeld. De verschillen tussen C.H. en A.R.. prof. Van Niftrlk zegt het zeer duide lijk, zijn maar niet klimaatverschil Jen: als ze dat waren zouden ze te overwinnen zijn. het is een principieel verschil. Niemand ontkent de verwantschap tussen AR. en C.H. Ze hebben een ge meenschappelijke grootvader in Groen van Prinslerer, schrijft ds. Kooistra, maar er ts een verschil en dat ver schil is een theologisch verschil. Prof. Van Niftrik schrijft: „Daar zit theologie achter. En dat betekent ge loof. Het is namelijk onmogelijk om met prof. Gerrctson wel politiek en ge loof te verbinden, maar tegelijk de theologie buiten de deur te houden. Theologie is een zaak van geloof. En wie meent rechtstreeks uit het geloof te handelen, zonder theologie, misleidt zichzelf en anderen, want onbewuste theologie zit meestal vol met kette rijen." - Uitwijzing Nederlanders was „ernstige fout" T^hE leiders van de Indonesische „rebellen" hebben gisteren in Tokio ■L' meegedeeld, dat zy voornemens zyn de Nederlandse deskundi gen terug te halen naar Indonesië en dat zy de Nederlandse zake lijke belangen zullen herstellen. J. M. J. Pantouw, een der leden van de afvaardiging der „rebellen" in Tokio, deelde dit mee by gelegenheid van de verklaring, die het hoofd der afvaardiging, Ventje Soemocal, tegenover de pers aflegde. Bij dc mededelingen van Pantouw knikte Soemoeal instemmend. VfjET is zowel voor antl-rcvolutionai- H ren als voor ehristelijk-histori schen van belang de inhoud van dit boekje serieus te nemen. Men ,lost het probleem C.H.A.R. niet op door net Ib^Ote^'afcwfer-'geen-verschillën zijn, dsn wel alsof de verschillen die er zijn vin de rommelzolder der vorige eeuw dateren ëa alsof de jeugd van tegen woordig daar niet meer aan wil. Dit geschrift, waaraan ook dc voorzitter vit» de federatie der c.-h. jongeren groepen meewerkte en waarin niet 19de-eeuwse maar 20ste-eeuwse theo logen en politici aan het woord zijn. bewijst wel anders. Wij betreuren dat het zo is en als we het wel hebben, betreuren ook de schrijvers van dit boekje dat het zo is, maar feiten moeten we niet proberen weg te praten. Wij hebben in juli '56, toen na de verkiezingsuitslag de roep om eenheid weer sterker gehoord werd, te dezer plaatse tot terughouding gemaand. „De C.-H.U. en de A.-R.P." zo schreven wij, „benaderen de actuele problemen in derdaad volslagen anders. En dat heeft bij beide een oud, .maar spring levend theologisch motief." HET thans voor ons liggende boekje is een uitvoerige documentatie van deze waarheid. En daarom zijn wij het, in die zin, met de strekking van dit boekje eens. Dat betekent niet,'dat we niet, waar we dat werkelijk kunnen, moeten sa menwerken. Stembusakkoorden, waar voor beide partijen nuttig, kunnen ge voeglijk worden gesloten. Maar niet onder het motto dat er geen verschil bestaat. Er moet ook over die verschillen ge sproken worden met elkaar. Prof. Van Niftrik stelt dat nadrukke lijk aan de orde. /.Niemand verlooft zich of gaat trou wen met iemand die hij niet terdege kent." Daar is veel voor te zeggen. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat het dan niet tot een verloving komt, maar dat het bij goede vriendschap blijft. Uitgeverij Van Keulen N.V., Den "Haag, 1958. tAdvertentie ,Op de rijksweg Zuid te Sitlard is de vijfjarige W. van Kampen bij het bYweteken. van de rijweg gegrepen door en passerende auto. Het jongetje idit huiswaarts keerde van de kleuter- =r|Ktoool, werd vrijwel op slag gedood. Pantouw zei verder, dat de evacuatie van Nederlanders uit Indonesië „een ernstige en wrede fout" was. „Wij hebben hun bekwaamheid en het Ne derlandse kapitaal nodig om ons land op te bouwen. Degenen onder hen, die het risico hebben aangedurfd en op Sumatra en de andere buitengewesten 4jn gebleven, hebben generlei hinder ondervonden en hebben hun werk gewoon voortgezet. Degenen, die naar Nederland zijn teruggekeerd, zullen zich in vergelijking tot Indonesië be vinden in een vreemd en koud land. Wij beschouwen noch het Nederlandse zakenleven, noch het - Nederlandse kapitaal als een bedreiging van onze onafhankelijkheid en zodra wij het bestuur in eigen handen hebben ge nomen zullen wij de Nederlanders een „welkom terug" toeroepen. rantou+v, die scheepvaartagent en lm- en exporteur te Menado is. deelde verder mee, dat hll en andere zaken lieden er reeds toe zijn overgegaan schepen van de KPM, die het Inter Insulaire verkeer in Indonesië bedien den en die aan beslaglegging door Djakarta waren tontkomcn. weer in te huren. Voorts hebben zij, volgens Pantouw, „minstens twintig schepen gehuurd van Singapore, Hongkong, de- Verenigde Staten en Europese landen". Hij ont kende de juistheid van een bericht als zou hü naar Japan zijn gekomen om te onderhandelen over het huren van Japanse schepen. „Het eerste, wat er voor ons te doen valt", verklaarde Pantouw, „is, ons te outdoen van de communisten in Indo nesië. Onze eerste maatregel in dit opzicht zal zijn de communistische partij in Indonesië buiten de wet te stellen en al degenen, die als commu nisten bekend staan, uit overheids- betrekkingen te ontslaan. Daarna zul len wij een opruiming houden onder die communisten, die in het bestuur en de andere politieke partijen zijn binnen gedrongen." Pantouw zei, dat de groeperingen der „rebellen" een coalitie is van alle par tijen in Indonesië, met inbegrip van mohammedanen en christenen, „met uitzondering alleen van communisten en links-georiënteerden". - De revolutionaire groep is voornemens een federale Indonesische staat te stich ten met een grote mate van plaatselijke autonomie voor de eilanden buiten Java. „Het is ons thans nog niet bekend of Soekarno de door ons gestelde voor waarden zal inwilligen", aldus besloot Pantouw, „maar als hij dit weigert, zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat zijn regering ten gronde gaat aan een economisch en politiek bank roet". Soekarno zelf heeft op zijn beurt verklaard, dat er geen reden is voor alarm of tot bezorgdheid. „Een revo lutie is een lang proces", sprak de president in Kobe in Japan, „en elk nieuw land ,en zelfs oude landen stuiten op hinderpalen en moeilijkheden". Soekarno is nog van mening, dat er een uitweg uit de moeilijkheid gevon den zal kunnen worden. Een bericht uit Sumatra, dat kolonel Achmed Hoessein een nieuwe regering voor Indonesië heeft geproclameerd, is ook weer prompt tegengesproken. Er zouden zelfs geen plannen bestaan een aparte staat Sumatra te vormen. O C/ (Van een onzer verslaggevers) De plotselinge dood van de 34-jarige ex-bouwkundige W. L„ die wegens moord op zijn vrouw tot levenslange gevangenisstraf in de Leeuwarder ge- %rangenis vertoefde, heeft de Justitie aanleiding gegeven tot een diepgaand onderzoek. Gebleken is, dat de man onder verdachte omstandigheden is overleden en waarschijnlijk de beschik king heeft gehad over een dodelijk vergif. Aanvankelijk werd sterk de indruk gewekt, dat L. het vergif van dr. J. O., eveneens een gevangene, zou hebben gekregen. Dr. O. de „Ber- kelse" arts verblijft eveneens in deze gevangenis wegens een veroorde ling tot levenslang. Hij heeft, evenals L., zijn vrouw met vergif om het leven gebracht. De officier van Justitie ts Leeuwarden, mr. H. H. Gelinck, heeft gisteravond tegengesproken, dat J. O. iets met het sterfgeval te maken zou hebben. Het onderzoek is nog in volle gang. De overleden A. L. werd op 6 ok tober door het Haagse gerechtshof tot levenslange gevangenisstraf veroor deeld wegens moord op zijn 23-jarige echtgenote, die hij in april 1952 in Oud Beijerland met arsenicum had vergiftigd. De Dordtse rechtbank had L. aanvankelijk tot 18 jaar gevangenis straf veroordeeld. D In verband met de stijgen de werkloosheid heeft één onzer redacteuren can ge sprek gehad met drs. C. P. Hazenbosch, lid van dc Tweede Kamer, lid van dc Sociaal-Economische Raad en secretaris van het Chris telijk Nationaal Vakverbond. De heer Hazenbosch ziet een duidelijk verband tussen dc werkloosheid, de werkgc- legenhcidspolitiek en de be zitsvorming. Echte christelij ke sociale cn economische politiek moet de werkgele genheid primair stellen. De arbeid behoort tot het we zenlijke van de mens. Hij is tot arbeid geroepen. Het is een eis van christelijke ge rechtigheid, dat de mens in de gelegenheid wordt gesteld zijn roeping te volgen. Voor het interview verwij zen wij naar pagina 4, Frank Swift, de doelverdediger van Engeland uil de jaren vóór 1950, die de reis als verslaggever had meege maakt, is in het ziekenhuis overleden. Zeven spelers van het eerste elftal van Manchester United zijn om het le ven gekomen. Het zijn de achterspelers Byrne en Bent, de halfspelers Colman en Jpnes en de voorhqedespelers Tay- 1 orj Whelan en-Feggi "Byrne; ide*, aan voerder van Manchester, was evenals Taylor, speler van het nationale Engel se elftal. "Whelan was Iers interna tional. Tot de overlevenden behoren de vol gende voetballers: doelman Harry Gregg (licht gewond), doelman Ray Wood, back William Foulkes (licht ge wond), middenspeler Jack Blanchflo- wer, voorhoedespelers Dennis Violett, John Berry, Ken Morgans, Robert Charlton, Bert Scaldon en de midden speler Duncan Edwards. Ook de ma nager van de ploeg, Matt Busby, over leefde de ramp. Voor zijn' leven wordt echter gevreesd. De gezagvoerder, James Thain, werd evenals de twee stewardessen licht ge wond. Frank Swift, die om het leven is ge komen, was 43 jaar. Velen in Engeland IJD EN ZIJD liggen de wrak- Britse ,,Elizahethan"-vliegtuig dat gisteren bijihéGvliegveld van Müncken neeritgirtte. ,Bü déze ramp, die aan 21 mensen het le ven kostte, kwamen onder meer zeven spelers van debekende Engelse voetbalclub. Manchester United óm het leven. Op de foto is duidelijk het huis te zien waarop delen van het Britse toestel terechtkwamen, beschouwen hem als de beste doelman, die Engeland ooit heeft gehad. Swift' stond o.a. onder de - lat van de natld-v nale Engelse ploeg in de wedstrljd/in .1946 in Huddersfield toen hét Néder-: lands elftal met &-r-2 verloor. In totaal speelde hij 19 interlandwedstrijden. Er woedde een sneeuwstorm toen hét; ongeluk-'gebeurde. Twintig minuten tevoren had "het, vliegtuig, een tweemoiorige Eliza bethan, een mislukte start gemaakt/' Het toestel taxiede naar dé start-; plaats, maar keerde daarop iterugï' De inzittenden stapten Uit en wacht ten in Jiet restaurant, téarwyi iwèrit^ tuinbouwkundigen rw^Ifiia'abaHMenv aan het toestei verrichtfenl- kwam defeveede startdie ■Mi öi. ..(Advertentie) DEUCIOUS (Van onze vcrkcersreclacteur) IT is hem dan, de enige Nederlandse personenauto. Van nacht om nul uur nul was het het „uur D", het grote wc mogen genist zeggen: historische moment waarop de ingewijden dc sluiers van de DAF-pcrsonenwagen moch ten verwijderen. Een historisch moment niet alleen voor de gebroeders Uuub en Wim van Doorn e en liun medewerkers., maar voor het gehele land, omdat dit het tot op dit moment sinds het oude Spijkertje niet tot een van A tot Z Nederlandse personenauto heeft kunnen brengen. Er moeten vandaag wel bijzonder schokkende dingen gebeuren om liet nieuws over deze auto uit de gesprek ken van de dag te verdringen. Het ge sprek van de dag is vandaag het ge sprek over de DAF. Drieëneenhalf jaar is, nadat Huub van Doorne er dertig jaar over had ge dacht, aan deze kleine (maar niet zeer kleine) vier-persoons auto gewerkt. In diep geheim. En nu staan er dan in de toonkamer van de DAF-fabvieken in Eindhoven drie, en in de werkplaatsen twee van deze wagens kant en klaar gereed om begin volgende week naar het RAI-gebouw in Amsterdam te worden vervoerd,, waar zij als bèt nieuws van de Nederlandse automo bieltentoonstelling voor duizenden Ne derlanders en buitenlanders te kijk zuilen staan. Grote nervositeit in het Eindhoven- se automobielbedrijf uiteraard. Want: zal deze automobiel bij het publiek in de smaak vallen of, als één der vele nieuwe verschijningen op de automarkt voor kennisgeving aangenomen wor den? Maar de gebroeders Van Doorne gaan de tentoonstelling met enig ver trouwen tegemoet: de persvertegen woordigers van de Benelux, die even voor het „uur D" onder de sluiers beter gezegd: achter de gesloten deu- en en de dikke gordijnen van de toonzaal mochten kijken waren wild-enthousiast. Geen wonder: De Nederlandse auto als verschijning mag er wezen. Een vol wassen automobiel. Vlot van lijn. maar toch gedistingeerd. Ruim en comforta bel van binnen. Goedkoop (maar iets meer dan vierduizend gulden!) en met technische vondsten waarop de concur rentie zonder twijfel jaloers zal zyn. Voor meer gegevens omtrent uiter lijk en innerlijk van de DAF-pcrsonen- wagen verwijzen wij naar pagina-5. Een vier-persoons, twee-deurs wagen met een tweecilinder motor van 600 cc en een elegante lijn. Ziedaar onze DAF. Hier zij nog vermeld, dat de serie- produktie in eind september of begin oktober van dit jaar zal beginnen. De gebroeders Van Doorne willen name lijk alvorens aan de verkoop te begin nen een goede dealers- en service- organisatie in de gehele Benelux op bouwen. Het ligt in de bedoeling dit jaar on geveer duizend exemplaren te vervaar digen. Volgend jaar zal de produktie tien- a twaalfduizend stuks bedragen, In 1960 hoopt men zover te zijn dat men iu één jaar 25,000 wagens kan produceren. Daartoe moet een nieuwe fabriek worden gebouwd naast de reeds be staande complexen waar bedrijfs- en militaire voertuigen worden gemaakt. De produktie zal voorlopig geschie den in de vorig najaar geopende mo- torenfabriek, waar (niet zonder opzet) nog ruimte over is. Hoe groot de nieuwe fabriek wordt, en welke capaciteit zij zal krijgen (men is natuurlijk geens zins aan een produktie van 25.000 wagens per jaar gebonden) zal af hangen van de vraag, met andere woorden van de wijze waarop de DAF-auto in binnen- en buitenland wordt ontvangen. Intussen wordt reeds rekening ge houden met een behoefte aan een ca briolet en een stationwagen op het zelfde chassis en met dezelfde kracht bron. Zelfs wordt reeds serieus ge dacht over een wat grotere wagen, die in plaats van de twee cilinders waar over de DAF van vandaag, beschikt vier cilinders zal hebben. (Van een onzer verslaggevers) f)E werkloosheidscijfers van januari vertonen een gunstiger* beeld dan die van december. Wel is» waar is de arbeidsreserve van ruim .110.000 mannen en vrouwen met ongeveer twintig procent toegenomen tot 129.966, maar het stijgingspercéntage is toch veel kleiner dan in december, toen het ruim veertig bedroeg. Per 31 januari waren 122.703 mannen in de geregistreerde arbeids reserve opgenomen en 7263 vrouwen. Van de mannen warén er 18.600 te werk gesteld in de aanvullende werken, zodat 104.043 man nen „absoluut" zonder werk waren. 'I (V Niet zo gunstig zijn de cijfers, welke zijn verleend voor een korte re werkweek. In januari werd vergun ning verleend voor het korter werken gedurende in totaal 2.100.000 uren. Hierbij waren betrokken 900 bedrij ven, met een totale bezetting van 28.500 mannen en 13.000 vrouwen. Omgerekend betekent dit korter wer ken een aantal „stille werklozen" van ruim 10.000. De bouwnijverheid en de metaal industrie zijn de zwaarst door de conjunctuurwerkloosheid getroffen bedrijfstakken. Het aantal werkloze bouw vakarbeiders steeg zelfs met 6.500 tot bijna 28.000. Bovendien waren ruim 3.000 bouwvakarbeiders werkzaam in de aanvullende werken. Op rekening van de seizoenwerk loosheid moeten ongeveer 45.000 werk loze mannen en vrouwen- worden ge schreven. Het door de seizoenwerk loosheid gecorrigeerde aantal werk lozen is 81.000, of wel 2,5 procent van (Advertentie) onze totale beroepsbevolking., Het percentage werkelijk werklozen ligt, echter hoger, omdat de: seizoenwerk loosheid natuurlijk ook een soort werk loosheid is, waarmede rekening dient te worden gehouden. Uit een toelichting op de cijfers, wel ke voornamelyk werd gegeven door de directeur-generaal van de arbeiders voorziening, dr. Mansholt, bleek; dat er door de regering een aantal plan nen in studie zijn genomen om de werkloosheid te bestrijden. Plaatselijk heeft men de werkgele genheid al opgevoerd door het doen. uitvoeren van kleine aanvullende wer ken. Voor de grote aanvullende wer ken moet echter nog een financierings oplossing gevonden worden. De 'inter departementale sociaal-economische commissie tselt thans een rapport voor de regering samen over de mogelijk heden, welke er zijn. Dit rapport zal vermoedelijk volgende week worden overhandigd. Het grootste aantal werklozen telt Zuid-Holland (17.9X2 mannen), daar na volgen Noord-Brabant (17.002) en: Noord-Holland (16.367). Deze provin cies hebben echter een enorme be roepsbevolking vergeleken met" de noordelijke provincies. Voor Gronin- gen,. Friesland en Drente waren, dë - cijfers resp. 11.455, 11.360.en 11.638N Deze provincies hebben dus dé groot-N' st« werkloosheid, procentueel gëzieu. -i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1