Aftreden Indonesisch kabinet geëist Java in „wurggreep door WAARSCHUWING afschaffing roepia Massaal protest tegen opheffing der Nationale Reserve Sleetocht inGrindelwald LEO Soemitro valt Soekarno aan n Jutphaas' kasteel krijgt belangrijke rol in Nederlands kernonderzoek Produktseliap Zuivel wil meer vet in de melk a Ulbricht ontslaat drie medewerkers naaste Nu en dan regen Een getuigenis II Actiecomité ijvert voor nieuwe.leden Nieuwe stap voor contact Hatta met Soekarno SHIRTS PHOENIX Van 2Vz op 3 prijs 2 cent omhoog Slachtoffers wilden poolse" weg Werkloosheid in Limburg gering Delfzijl bouwde 800 huizen per jaar ontspanning ADVIES AAN DE MINISTER: V OOK WOLLWEBER WEGGEZUIVERD r a Geef ZATERDAG 8 FEBRUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. S!)13 J OOSTELIJKE WIND. Veel bewolking met tijdelijk sneeuw, die later in het zuidwesten en zuiden mogelijk In regen over gaat. Tem peraturen als gisteren of iets hoger. Matige tot krachtige wind in hoofdzaak oostelijk. Morgen; Zon op: 8.08 onder: 17.42 Maan op: 0.00 onder: 10.11 J Directeur: M. DE HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN de brochure „Een getuigenis" wordt het verschil tussen C.H. en A.R. tn belangrijke mate gezien als een verschil over de „antithese". De Christelijk-Historischen zeggen in art. 8 van hun program van begin selen: „Aangezien heel het volk zich aan het gezag van Gods Woord heeft te onderwerpen, verzet de Christelijk- Historische Unie zich tegen een groe pering des volks in twee delen naar godsdienstige onderscheiding". De C.H.U. erkent vervolgens wel dat rekening gehouden moet worden met het feit dat door de loochening van het goddelijk gezag op staatkundig ge bied het uiteengaan der politieke par tijen in verband met de al of niet er kenning van dat gezag heeft plaats gevonden Op het eerste gezicht en als men de historische achtergrond van het bo venstaande niet kent, zou men geneigd zijn te zeggen: Hier kan toch niet een groot verschil tussen A.R. en C.H liggen. En toch is dat zo. In de brochure wordt zeer sterk de nadruk- gelegd op het eerste deel van art 8. Men ziet dit als een afwijzing van Dr. Kuypers antithesegedachte en als de aanvaarding van de idee van Hoedemaker: „Heel de Kerk en heel het volk". Ds. Kooistra drukt het aldus uit: „Niet voor niets is er verband aan te wij zen tussen Kuypers kerkelijk en zijn politiek' denken. IX» scheidingsgedach te, welke Kuyper zc> gemakkelijk deed breken met de Hervormde volkskerk, deed hem ook op politiek terrein de eenheid der natie steeds verder bre ken. Hier ligt het wezenlijk grondver- jchil tussen Hoedemaker en Kuyper, Dit werkt nog steeds door in de ver schillende visie van AH. en C.H. op de problemen waarvoor wij thans wor den geplaatst." Als voorbeelden van die doorwerking noemt ds. Kooistra dan dat menig CJL wel voor een compromis-kleuter school zal zijn op dorpen, waar slechts voor één behoorlijke school levensvat baarheid is en de AH. niet, terwijl ook menig C.H. op maatschappelijk terrein voor de algemene organisatie Iciest en de AR. niet ;l#|3l;gel5v«B lal-het hier niet gaat W dm het verband tusjen Kuypers kerkelijk en politiek denken, maar al leen om het verband tussen Hoedenma kers kerkelijk en politiek denken. In de gedachtenwereld van Hoede maker Is er een verband tussen volks kerk en staat. Hij bekijkt de slaat al tijd vanuit de kerk. Het politiek den ken van Kuyper Is oJ. niet kerkelijk bepaald. Het is godsdienstig bepaald. Kuyper handhaaft de zelfstandigheid van de politiek tegenover de kerk, maar hij onderwerpt de politiek aan Gods Woord. De doorwerking van Hoe- demakers gedachte in de huidige CH.U. brengt daardoor echter inder daad een verschil te weeg tussen AR. en CH. dat zich o.a. uit in gevallen als ds Kooistra noemt De Christelijk-Historischen menen dikwijls dat de antirevolutionairen de partijformatie „christelijk niet christelijk" zien als een poging om de „antithese" in het nationale leven te brengen, om de antithese daar als bet ware te gaan „maken". Maar dat is zo niet. De antirevolutionairen willen een christelijke partij omdat de anti these een breuk Jn het leven heeft ge maakt, Die breuklijn is niet precies te detineren. Zij loopt door de Instel lingen en de harten heen. Maar juist omdat dit zo is moet er naar a.-r gevoelen een christelijke partij zijn waarin men gezamenlijk poogt in onderwerping aan het Woord Gods voor heel het volk, de goede, de christelijke weg te vinden Juist omdat de anti-revolutionairen niet leven vanuit de gedachte der volkskerk in HoedeTmakeriaanse zin, kunnen 2lj principieel radicaler zijn dan vele Christelijk-Historischen wen sen te zijn. Maar als men dan met ds. Kooistra zou zeggen dat dit een breken van de eenheid der natie is. dan doet men toch aan Kuyper en aan de anti-revo lutionairen onrecht. Dat is geen bre ken van de eenheid der natie, maar dat is een oog hebben voor de gebro kenheid der natie. \TOOR de anti-revolutionairen laat artikel 8 van het e.-h. beginsel program de noodzakelijkheid en de Plicht van christelijke partijformatie le veel in de mist. Maar de Christelijk-Historischen heb ben het welbewust zo gesteld. Christe lijke partijvorming, zegt mr. Pollema, b ons opgedrongen. Daarmee hangt samen zijn gedachte dat wij de chr. Partij „vooralsnog" niet kunnen mis sen. Wij denken dat daarmee samen hangt de ook in dit boekje te vinden Bedachte dat de C.H. geen part'i, ttaar een unie is. Daarmee hangt sa men de gedachte, door mr. PolKwa Beult dat de C.H.U een christelijke rentrumpartij moet zijn, die volgens k Kooistra geestelijk staat tussen >r.V.D. en P.v.d.A. enerzijds en de A*RJ>. anderzijds. Als wij het verschil kort mogen sa T\E opstandige Indonesische buitengewesten zyn gereed op prc- y sident Soekarno sterke financiële druk uit tc oefenen om hun eisen voor een regering zonder communisten en voor meer zeggen schap in eigen huis kracht bij te zetten. Indien alle andere middelen falen, zullen de buitengewesten de roepia niet langer als wettig be taalmiddel aanvaarden. In plaats daarvan zullen zij dan een nieuwe munteenheid of de Maleise dollar invoeren, hebben zegslieden van het Nationale Front meegedeeld. Deze wurggreep zou de economie van heel Java ernstig in gevaar brengen. „Wij willen onze landgenoten niet nodeloos doen lijden, maar voor alles eisen wij een nieuwe regering met Hatta aan het hoofd. Soekarno moet slechts in naam staatshoofd zijn", verklaar den de woordvoerders van het Nationale Front. Vandaag wordt in Padang op Sumatra een massabijeenkomst ge houden waar het onmiddellijk aftreden van het kabinet-Djoeanda zal worden geëist. De voornaamste sprekers zijn Natsir. de leider van de mohammedaanse Masjoemipartij. dr. Sjafroeddin, voorma lig gouverneur van dé Bank Indonesia, en kolonel Simbolon, mili tair commandant van Noord-Sumatra. De Volksactiebeweging, die de bijeenkomst heeft belegd, heeft de bevolking opgeroepen winkels en scholen vandaag gesloten te houden. De Indonesische premier Djoeanda heeft medegedeeld, dat de regering „krachtige maatregelen" zal nemen tegen elk gebiedsdeel in de buiten gewesten, dat zich schuldig maakt aan overtreding van de bestaande rechts procedure en staatswetten. Hy deed dit in een commentaar op de door de militaire commandant van Midden-Sumatra, luitenant-kolonel Hoessein, voor radio Boekittinggi ge houden redevoering, waarin deze on der meer zei, dat de centrale regering economische druk uitoefent op de buitengewesten, welke zou kunnen worden gevolgd door militaire maat regelen. (Van een onzer verslaggevers) RUIM 12000 leden van de Nationale Reserve hebben geprotesteerd te gen het plan van minister Staf om de Nationale Reserve op te heffen. Zij hebben een actiecomité tot instandhou ding van hun organisatie gevormd. Zo als bekend blijkt uit de begroting van minister Staf dat diens standpunt ter zake ongewijzigd is gebleven. Het actiecomité stelt zich ten doel de „wervingsstop" op te heffen, de werving van nieuwe leden te bevor deren en een betere uitrusting te verkrijgen. Het comité kant zich dus tegen de houding van de minister, De afgelopen maanden beeft het Na tionale Front volgens de zegslieden het volgende programma van vijf punten gevolgd om zijn eisen aanvaard te krij gen: 1. Het trotseren van de centrale re gering door het bedrijven van ruilhan del met Singapore en de havens op Malakka. 2. De lejders van de buitengewesten, meföribegrfp van de militaire comman danten, hebben de centrale regering herhaaldelijk gewaarschuwd voor een op handen zijnde economische ineen storting. 3. De afvallige beweging in de bui tengewesten heeft een door overste Soemoeal geleide missie naar Tokio gezonden om „persoonlijk te spreken" met president Soekarno. Daar deze drie maatregelen gefaald hebben, zal het Nationale Front 4. op Sumatra een voorlopige rege ring instellen, 5. de roepia als wettig betaalmiddel ongeldig verklaren en een nieuwe munteenheid Invoeren of de Maleise dollar als betaalmiddel erkennen. Dit programma van krachtige econo mische druk is o,m. uitgewerkt door de voormalige minister van Financiën dr. Soemitro en door de voormalige gou verneur van de bank var. Indonesië, dr. Sjafroeddin. Boycot Na de mislukte pogingen president Soekarno in Tokio te overreden, ver wacht men dat de president in Dja karta binnenkort weer een ronde tafelconferentie zal beleggen. De vier belangrijkste Sumatraanse comman danten bevinden zich thans in Djakar ta voor besprekingen met chef-staf, generaal Abdoel Nasoetion. Kol. Simbolon. voormalig comman dant van Noord-Sumatra en overste Soemoeal zouden voornemens zijn een eventuele ronde-tafelconferentie te boycotten. De zegslieden van het Nationale Front menen dat Soekarno weer een beroep op de loyaliteit van de bevel hebbers zal doen. „Maar ditmaal zal (Advertentie) HALFWEG TEL- K 2907-341 dat de Christelijk-Historischen de nei ging hebben om anders dan de anti-re- volutionairen door de volkskerxge- dachte annex nationale eenheid de ge brokenheid van het politieke leven ®'envatten dan komt "het hierop neer door de zonde te relativeren. dit geen succes hebben. De opstandige commandanten zullen naar hun buiten gewesten terugkeren en punt 4 en 5 van hun programma zullen automatisch in werking treden". Naar verluidt, zal spoedig een ieu- we poging worden ondernomen Soe karno en Hatta weer tot elkaar te brengén. -4 Het Indonesische persbureau Antara meldt dat de voorzitter van de negen man tellende parlementaire commissie; die belast is met de taak een verzoe ning tussen Soekarno en Hatta tot stand te brengen, een „nieuw concept" heeft opgesteld, waarop een eventuele samenwerking tussen de beide leiders gebaseerd zou moeten worden. „WU zijn tegen president Soekarno, premier Djoeanda en stafchef Nasoe tion, wier onbekwaamheid en incom petentie niet meer kunnen worden be twist". Dit heeft de Indonesische oud- minister van Financiën, Soemitro, ver klaard tegenover het Zwitserse blad Tribune de Geneve. Het Nationale Front, waarvan Soe mitro een der voornaamste leiders is, heeft volgens hem zojuist een ultima tum aan premier Djoeanda gericht. Dit ultimatum eist het aftreden van het kabinet opdat eer. nieuwe regering kan worden gevormd,' die het program van het Nationale Front zal uitvoeren. In dien de regering weigert af te treden, vervolgde Soemitro, zal een Indoriesi- sche tegenregering op Sumatra worden gevormd onder leiding van .Sjafroed din Prawiranegara, de oud-gouverneur van de Bank Indonesia. „Houdt dit eert risico van burgeroor log in", werd Soemitro gevraagd. ..M'^rh'en". was.ziin antwoord. Wat de betrekkingen met Nederland betreft zei Soemitro, dat het Nationale Front niet de aanspraken op West- Irian zal prijsgeven. Inzake de Neder landse ondernemingen voegde hij er aan toe, dat de leiders van het Natio nale Front hun niet een bevoorrechte positie willen geven, maar hen alleen willen laten werken zonder discrimi natie toe te passen. De Nedcilandse bedrijven, zo zei hij, zullen in Indonesië kunnen werken in de mate waarin zü nodig zulten zijn voor de economic van het land. die de leden van de N. R. geleide lijk wil vervangen door eenheden dienstplichtigen. Hoog moreel De minister heeft voor zijn stand punt, o.a. de volgende argumenten. Ten eerste acht hij de leden van de N. R. te ongeoefend om try vyandeiyke aan vallen voldoende het hoofd te kunnen bieden. Voorts meent hij dat de op komst van de vrijwilligers bij zo'n aan val niet snel genoeg zou geschieden. Het comité stelt hiertegenover dat c"e ongeoefendheid, zo die aanwezig mocht zijn, ruimschoots wordt gecom penseerd door het moreel van de N.R., dat het comité zeer hoog acht. Boven dien meent het dat de geoefendheid niet wordt bevorderd door het gebrek aan materieel, waarmee de N.R. thans heeft te kampen. Opkomst Dat de opkomst bü eventuele aan vallen zeer snel kan verlopen is bü oefeningen genoegzaam gebleken, aldus het comité. Het comité weet zich niet alleen gesteund door de leden, die on danks de grote moeilijkheden steeds op hun post bleven, doch ook door de kamerleden. De verwachting van de minister, dat het ledental van de N. R. vanzelf wel terug zou lopen, is niet uitgekomen. (De minister verwachtte dit op psy chologische gronden). In mei 1957 gaf de kamer hem daar- Advertentie) Wat weet U van IndonesiS? Het ver toren continent Filmbureau Hilversum om de raad, zijn psycholo^'.-;1"» in zichten ten aanzien van dt-c zru»k te herzien, In diezelfde vergadering werd de motie van mr. A. B. Roosjen, waarin deze erop aandringt de N. R. niet op te heffen, door alle fracties, uitgezonderd de CPN, danvaard. Onverklaarbaar Naar aanleiding van deze motie heeft de minister zich daarop verstaan met enkele hoofdbestuursleden van Steun Wettig Gezag om met name de taak verdeling van de Nationale Reserve te organiseren. Het comité betreurt het dat deze besprekingen geen enkel re sultaat hebben opgeleverd. Voorts is de instelling van de wervingsstop in no vember 1956, toen velen naar aanlei ding van de gebeurtenissen in Honga rije zich bij de N. R. wilden aanslui ten, voor het comité onverklaarbaar. Het comité meent ten slotte, dat wanneer de Nationale Reserve toch zal worden opgeheven dit ongetwijfeld ook zyn weerslag zal hebben op de BJ3,, waarvan de vrijwillige leden ook in een positie komen, die weinig houvast geeft. (Van een onzer verslaggevers) Het" Utrechtse' -provincicdorpje Jutphaas zal, als' de plannen van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie doorgaan, spoedig belangrijk worden voor de Nederlandse kern wetenschappen, Naar w|j vernemen is de F.O.M. in onderhandeling over de aankoop van het oud-Frankische kas teel Rijnhuizen en de bijbehorende gronden, ten einde er een groot labora torlism voor thermonucleair onderzoek ie stichten. De bedoeling is het kasteel zelf in te richten als representatieve zetel, congres- en administratiegebouw en als bibliotheek. Op de tot het kasteel behorende gronden zou dan het eigenlijke laboratorium worden ge bouwd. Het thermo-nucleaire onderzoek houdt het samenvoegen van lichte atoomkernen in, dus het zodanig sa menvoegen van eerst gesplitste delen Koningin Juliana en prinses Ire ne, die een vakantie doorbrengen in hei Zwitserse plaatsje Grin delwald, staan hier op het punt om een tocht met de slee te gaan maken. Voordat het vorstelijk gezelschap vertrektworden de paarden begroet. (Advertentie) Geef Uw zenuwen ze NEUROTONIC Niet verdovend maar genezend Het bestuur van het produktschap Zui vel heeft besloten minister Vonde ling tc adviseren het vetgehalte van gestandaardiseerde melk voor can- sumptiedoeleinden te verhogen van 2,5 tot 3 procent. Een eventuele prijs verhoging van dc consumptiemelk als gevolg van een dergelijke maat regel moet volgens het produktschap beperkt blijven tot 2 cent per liter. Het produktschap verwacht dat bij een gelijkblijvend consumptiemelkver- bruik jaarlijks door de verhoging van het vetgehalte van de melk cir- ca. 9 000 ton boter minder zal worden geproduceerd, waardoor men het koelhuisboterprobleem gedeeltelijk hoopt te kunnen opheffen. Uit het bestuur gingen stemmen op om het vetgehalte op ZVz te brengen, omdat men meende, dat de produk- tieverlaging van 9000 ton voor de oplossing van het botersurplus te ge ring zou 2ijn. De verhoging van de consumptiemelkprijs. die daarvan het gevolg zou zijn, zou dan moeten wor den ondervangen door bepaalde sup- sidiemaatregelen. Het bestuurslid J. Bysterveid stelde voor de verhoging van de melkprijs tot 1 cent te beperken, doch met overgrote meerderheid besloot het bestuur r-i een verhoging van twee cent te adviseren. DE Oostduitse communistisch: partij heeft een aantal be stuursleden ontslagen, omdat zij democratisering van de partij wensten en kritiek leverden op partijsecretaris Walter Ulbricht, zo meldt het partijblad „Neues Deutsehland". Karl Schirdewan, lid van het poli tieke bureau en secretaris van het centrale comité, is wegens pogingen tot fractievorming uit het centrale comité gestoten, samen met Ernst WoUwcbcr, de vroegere minister van Staatsveiligheid. De voornaamste theoreticus van de partü, Fred Oelssner, deelde hun lot, omdat hü hun groep geholpen had. Oelssner heeft herhaaldelijk de disci pline van het politieke bureau ge schonden en geweigerd zich bü de collectiviteit van het bureau aan te sluiten, aldus „Neues Deutsehland". Het centrale comité heeft de zuive ringsbesluiten eenstemig genomen, zo voegt het blad hieraan toe. De besluiten zouden zijn genomen op een bijeenkomst van het hoofdbe stuur van de partij, die van 3 tot 6 februari in Oost-Berlijn is gehouden. In het rapport van het poiitburo over de ontslagenen wordt gesteld, dat Woll- weber, Oellssner en Schirdewan te genstanders van Ulbricht waren, omdat zij vreesden, dat zijn harde stalinisti sche optreden zou leiden tot een op stand in de Oostduitse partu. naar het voorbeeld van Hongarije. OOK ANDEREN" Schirdewan werd de leider van de oppositie genoemd, die naast de drie ontslagen vooraanstaanden nog „an deren" bevatte, wier namen niet ge noemd zyn. Hun streven uitte zich in een campagne ter democratisering van de communistische partij in Oost- Duitsland. Ontdaan van zijn communistische terminologie toont het rapport aan, dat in de Oostduitse communistische par tij dezelfde reorganisatie werd ver langd als in Polen, en dat Schirdewan en zyn onbekend aantal volgelingen in feite achter de studenten staan, die reeds verschillende malen tegen par tij en regering geageerd hebben. Wollweber, die in november van het vorige jaar „om gezondheidsredenen" als chef van de inlichtingendienst en de geheime politie ontslagen werd, is uit het centraal comité gestoten. Hy is geen lid geweest van het poiitburo. Oellssner werd uit het poiitburo ge stoten, maar in het centraal comité ge handhaafd. Schirdewan werd uit po iitburo en centraal comité verwijderd. van bepaalde atomen, dat een nieuwe stof ontstaat. Zwaar-radioactieve^ stof fen komen daaraan niet te pas, zodat het onderzoek geen gevaar voor de omgeving zaL opleveren. - - Jutphaas zal nu de derde plaats wor den waar de F.O.M. experimenteert, In Amsterdam was de stichting ^reeas lang met onderzoekingen bezig en Terwijl Zuid-IIolland. Brabant en Noord-Holland in januari 1958 de grootste aantallen werklozen hebben, nl. 18.000, 17.000 en 16.400, staan Lim burg met 4.900 werklozen en Utrecht op de voorlaatste plaats ie, de rü pro vinciën: Zeeland heeft het geringste aantal werklozen. Limburg staat in de provincie-lyst van de geregistreerde arbeids-reserve beneden het gemiddelde van Neder land. Jo Jiula naar Oostenrijk Behalve voor een toernee van drie weken door Spanje in april a.s. is de violist Jo Juda ook uitgenodigd van 10 tot 20 mei een toernee naar Oostenrijk te maken, waar hij onder meer werken van Brahms v vioolconcert), Chausson, Ravel, Trau.: Andriessen en Badmgs zal uitvoeien. voorts werd gewerkt op de terreinen van de K.EJVLA. te Arnhem, het Uchaam, dat voor de gezamenlijke Ne derlandse elektriciteitsbedrijven on derzoekt in hoeverre energiewinning door kernsplitsing in Nederland kan worden toegepast. Met diverse instanties is de. F.O.M. over de vestiging in Jutphaas nog in onderhandeling. Definitief is de aan koop van liet landgoed nog niet. .Wel heeft de gemeente in principe haar instemming betuigd. (Van onze correspondent) De kleine plaats Delfzijl (nu 14.000 inwoners) heeft het gepresteerd de onn u *?capacUeU °P te moeren tot büna B00 hulzen per jaar, 500 a 600 woning wetwoningen plus ongeveer 200 parti culiere huizen. Als overal in het land een soortgelijke weg werd bewandeld als in Delfzul, zou het landelijk aantal veel groter kunnen zyn dan nu het ge- Uit heeft de burgemeester'van Delizyl, dc heer Roeien, in de raad meegedeeld. De burgemeester adviseerde met riem de particuliere woningbouw geen belemmeringen, op ie leggen, zo als overdreven vestigingsvergunningeisen of z.g, „rechtvaardige" woonruimte- verdehngsbeperkmgen. Voor de wo- mngwetbouw bepleitte hij zo klein mogelyk aantal gemeentelijke func tionarissen en een sterke coördinatie lussen de betrokken partüen, archi tect, aannemers, stedebouwkundigen, openbare nutsbedrijven en volkshuis vesting, Een gezond samenspel met al- leer. een belangrijk doel voor ogen, heeft Delfzyl in staat gesteld tot een uniek grote, goede en goedkope wo ningbouw te komen. Een prachtge con- tinu-vokswomngbouw met opvallende resultaten. Wij hopen, aldus de bur gemeester, zo door te kunnen gaan. J? u u r Botterdam Witte «te Wtthstraat ju leiet 113700 (4 i» Postbus 1U2 Postgiro Xo. 424510. Kiachtendienst abonnementen 18 ju1930 Zaterdags 1718 uur Telefoon U3700. •s-Gravenhage Huysenspleio 1 - felel. 183467 3 iljneni Postbus 1091 - Postgiro No, 424867 tClachtendienst. 18.301930 u Telel .161500 Dordreehf seheffcrsplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4370 K-achtendienst n» 1730 uur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 6! cent per week f 2,63 per maand, f7,90 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt daadlik* Buitengewesten dreigen met financiële druk Advertentie) fa Wla Iets van land en volk wM leren kennen, bulten de politieke verhoudingen, ga kijken naar Gntmascopm F*rranïacofor Vir««gr inI. a/4 Af«U Verhuur CHRISTELIJKE FILMACTIE Tel. K29S0^T - 13751 ^5552 Het v*«ten«chappalllk verantwoord preparaat voor deze tijd, VINOBASIS N.V. AMSTfADAM. i ECX depressiegebied, dat vrijdagmorgen ten westen van Ierland lag, nam ver- bevond de kern zich met een luchtdrtikwaar. der in diepte en omvang toe. Vanmorgen dc van 977 millibar boven de Ierse Zee. Pc uitbreiding van het depressiegebied vond in hoofdtaak in miordoosteliike richting plaats, waardoor zachte en vochtige lucht, die aan de zuidzijde van de kern werd aangevoerd, met vrij grote snelheid naar het noordoos ten opdringt. Vanmorgen liep de begrptuing van deze zachte lucht van Ztiid-JDuitsiand naar het zuiden van ons land en vandaar naar Nrd- Engeland. l.angs de/e frontale zone vielen in bngeiand en in Zuid-Duitsiand grote hoe veelheden sneeuw, welke naarmate de zach te lucbt dichterbij kwam, hl regen overging. In onze omgeving vielen echter slechts ge ringe hoeveelheden. \erwacht mag worden, dat de depressie- kern zich over het centrale deel van de Xoord/ec naar liet noordoosten zal ver plaatsen, hetgeen tot gevolg heeft dat de vorst over Duitsland verder naar het oosten wordt teruggedrongen. Over de Golf van Biscaje nadert nog een randstoring, welke dicht langs of over Ne derland zaJ trekken, zodat voor het week- einde wisselvallig weer verwacht wordt met nu en dan regen en temperaturen in het al gemeen flink boven het vriespunt. f-**" JA r vfg-v. VjPZpr f ïf*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1