Kunstmaan DIENSTTIJD KORTER? ff RI SM A OVER RUIM TWEE JAAR NIEUW RAI-GEBOUW? JACHTOPZIENER SCHOOT VOORBIJGANGER DOOD Scherpe uitsteeksels op auto 's verboden ROOS rideaux Spanning in Tunesië groeit nog steeds Dodelijke val in mijnschacht voer in Van naar Saba Prinses Speyk r N IR. STAF KONDIGT REORGANISATIE AAN: H' Geen ondergrondse autostalling Bij jacht op stropers: Tragisch onaeval iii Doetinchem Georges Rouault overleden PER 1 JANUARI 1959 Opruimingswerk in Putten gereed Comité Nationale Reserve dankt minister Staf Minister Algera opende 39e RAI V.S. bieden goede diensten aan Gesprek over Cyprus geheel mislukt «mm* MET EEN FORSE ZWAAI OP DE WAL pONDERDAG 13 FEBRUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. S917 r N. Niet te vroeg juichen RAI in het „Klein'' Minder gunstig Lichtpunten Radio-actief huis VW'S'g?!1 (Geldis tot vanavond) AANHOUDEND ZACHT Aanvankelijk enkele opklaringen en tater meer be wolking met plaatselijk regen. Matige, tijdelijk zwakke wind tussen zuid en west. Dezelfde temperaturen oi iets lagere. Morgen: Zon op: 7.59 Onder: 17.51 Maan op: 5.08 Onder: 13.58 J Directeur: H, DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J BKU1NS SLOT (Van onze militaire medewerker) DB eerste Amerikaanse kunstmaan is gelanceerd. Zwartkijkers heb ben denigrerend gezegd dat het maar een kunstmaantje is In vergelijking met de Russische, doch men kan hier tegenover stei.an dat het maantje op veel grotere hoogte boven de aarde circuleert dan de Russische spoetniks Het is goed er op te letten, dat dc zwaarte van de kunstmaan of van een jn plaats daarvan gelanceerd projec tiel geen probleem op zichzelf vormt. Men kan met een bepaalde raket naar believen een zwaarder eindvoorwerp lanceren, doch dan ten koste van de afstand, dan wol een lichter, doch dan met grotere dracht. In het eerste geval wordt in de laat ste ..trap" van dc samengestelde ra ket een deel van het brandstofgewichl vervangen door projectielgewicht, in bet laatste geval geschiedt het omge keerde. Bij de thans gelanceerde kunstmanen hebben gewicht en dracht uiteraard een punt van overweging uitgemaakt, maar uit de gedane keu ze valt geen conclusie te trekken ter zake van het al dan niet bestaande on vermogen van de Amerikanen om een zwaarder projectiel te lanceren OG een ander feit is onwillekeu rig aan de aandacht ontsnapt. Toen de Russen hun spoetnik lanceer den, werd hieruit de conclusie getrok ken dat zij klaarblijkelijk over een in tercontinentale ballistische raket (LC.B.R.) beschikten en dat daarmee de Amerikaanse hegemonie op het stuk van de strategische luchtmacht verloren was gegaan. Wij hebben destijds reeds op deze plaats getracht deze paniekverwek- kende geruchten de kop in te drukken tn aangetoond dat er nog geen sprake is van verlies aan overwicht, doch dat dit wel eens over een paar jaar zou kunnen gebeuren, indien Amerika de toegeworpen handschoen niet zou op nemen. Onze zienswijze is thans volledig on dersteund door een reeks van gedocu menteerde publikaties van de hand van de bekende Amerikaanse deskun dige Hanson W. Baldwin, militair re dacteur van de New Vork Times, die «a uitgebreid onderzoek heeft inge- itèld en gesprekken heeft gevoerd met de hoogste Amerikaanse militaire autoriteiten. Zijn beschouwingen zijn ten waardig tegengif tegen dc Russi- iche paniekverwekkendc propaganda. t tlNISTER STAF heeft gistermiddag in dc Tweede Kamer aange- kondigd dat hij binnenkort plannen zal laten uitwerken voor de reorganisatie van de Nationale Reserve. Bij deze plannen zal worden uitgegaan van: ET blijkt thans bovendien, dat er geen rechtstreeks verband be staat tussen het lanceren van een kunstmaan en het bezit van operatio nele ballistische raketten, hetzij in tercontinentale, hetzij middelbare. De openhartigheid waarmee 't Wes ten zaken als deze behandelt, heeft ons immers doen weten dat de V.S. pas eind 1958 een beperkt aantal operatio nele raketten voor middelbare af standen beschikbaar zullen hebben die dan ook nog niet eens ten volle uitge probeerd en dus neg vrij onnauwkeu rig zullen zijn. Wel een kunstmaan dus, doch geen intercontinentale raketten. Dat de Russen hun kunstmaan lan ceerden Is dus nog geen bewijs dat zij deze raketten wèl hebben en dat deze voldoende nauwkeurig zouden zijn. Zij hebben met dit wapen gedreigd (Hon garije, Suez), maar het bewijs is met geleverd. Wel zijn proefnemingen ge constateerd via de geheime inlichtin gendiensten. Voldoende nauwkeurigheid blijft het kernpunt in de strijd om het atomische itrategische overwicht. Vooralsnog heeft het primaat hiervan het vlieg tuig van de Amerikaans-Britse strate gische luchtmacht. De Amerikaanse kunstmaan leert ons dus deze wijze les: niet te spoedig ge ïntimideerd en misleid worden dooi Russische propaganda, welke verlam mend werkt op de kracht van het Westen en het zelfvertrouwen onder mijnt. Handhaving van de geoefende vrij willigers, die binnenkort zullen worden uitgenodigd een nieuwe ver bintenis aan te gaan. O Deze vrijwilligers zuilen worden aangevuld met dienstplichtigen zon der mobilisatiebestemming, die zich eveneens vrijwillig kunnen aan sluiten. JJ Er zal een nieuwe indeling worden gemaakt. ij De Nationale Reserve zal ter be schikking komen van de territoriale commandanten voor taken, die door deze commandanten worden bepaald en die overeenkomen met de ge oefendheid van de pelotons. Het aantal oefenuren zal worden verminderd. Minister Staf zei, dal hij niet meer wilde praten over het verleden. Hü gaf toe, dat hij in het verleden wel verkeerde beslissingen had genomen, doch de manier waarop de Nat. Re serve oppositie had gevoerd, valt even eens tc laken. In ieder geval was de bewindsman onder de indruk van de bezieling, die bü de vrijwilligers leeft. De minister herinnerde eraan, dat vanaf 1954 is medegedeeld, dat de mi litaire taak van de Nat. Reserve in 1960 zal eindigen. Thans is het moge lijk om bij de reorganisatie de terri toriale commandanten in de gelegen heid te stellen gebruik te maken van een vriiwilligers-orgamsatie. waarop hü in bijzondere omstandigheden kan terugvallen. Bij de replieken merkte de heer Vermeer (Arb.) op, dat de minister blijkbaar door de indiening van het nieuwe plan voor de Nat. Reserve is afgestapt van de gedachte dat de mi litaire taak van de Nat. Reserve in 1960 zal zijn beëindigd. Dat kwam de socialistische woordvoerder juist voor. De minister wil thans toch nog een poging doen om de volksweerbaar- heidsgedachte in de vorm van vrijwil ligheid te handhaven. Maar de vraag rüst of de minister m het nieuwe plan ook nieuwe vrijwilli gers wil werven of dat hij alleen maar- de huidige vrijwilligers wil overnemen. Zou dat de bedoeling zijn, dan zag de heer -Vermeer hierin een langzame liquidatie van de Nat. Reserve, waar tegen hfj ernstig bezwaar maakte. Dt heer Vermeer wiidc zich niet uitspre ken over het nieuwe plan van de mi nister, voordat het geheel bekend zal zijn, maar hierop wilde hy thans reeds graag een antwoord hebben. Mr. Roosjen (AR) sprak er zyn blyd- sehap over uit, dat de minister thans op aandrang van de gehele Kamer de Nat. Reserve wil behouden. Het grote voordeel van het nieuwe plan is, dat de vrijwilligers niet hun congé krijgen, maar de heer Roosjen wilde niet te vroeg juichen. Alles hangt van de uit werking af. Ook dc AR-afgevaardigde vroeg of Zie verder pag. 4, le kol.) (Advertentie) (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Defensie, ir. Staf, heeft gistermiddag in dc Tweede Kamer meegedeeld, dat hy een commissie van advies zal instellen tot bestudering van het vraagstuk van de diensttijd. De duur van de diensttijd is van zo danig belang, dat de regering het noodzakelijk acht nogmaals alle mogelijkheden na te gaan van beperking. Zodra de commissie zal hebben gerapporteerd, zal de regering hiervan mededeling doen aan het parlement. (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de RAI. de organi satie die vandaag te Amsterdam haar 39ste automobieltentoonstelling houdt, heeft goede hoop, dat in de eerste helft van april rijksgoedkeuring zal worden verkregen op de bouw van het nieuwe expositiegebouw. Dit gebouw, dat zal verrijzen aan het Westerscheldepleln te Amsterdam, wordt ongeveer twee- en-een-half maal zo groot als het hui dige RAI-gebouvv. Als met de bouw nog dit jaar kan worden begonnen, kan het gebouw binnen 2 a Z*£ jaar zijn voltooid. Intussen moest van de oorspron kelijke opzet worden afgeweken: de bouw van het grote congresgebouw, dat met liet RAl-gebouw een zekere eenheid zou vormen, kan voorlopig geen doorgang vinden. Ook laat de huidige geldsituatie niet toe, dat er onder het complex een grote on dergrondse autostalling komt Die garagekelder zal er dus wel rooit komen, want die kan natuurlijk Met meer worden aangebracht ais het gebouw er eenmaal staat Het gebouw bestaat uit een grote centrale hal van 195 by 67.5 meter. Gistermorgen omstreeks balldrie Is de S7-jirlge R. Heitink in de Slangenburg hij Doetinchem door de jachtopziener 8. uit Westendorp doodgeschoten. De jachtopziener stond uit te küken naar 'kopers. Toen H. op zijn bromfiets over de Binnenweg naderde, sommeer de de boswachter hem te stoppen. H» Verkeerde blijkbaar in de veronder- lelüng, dat hij werd overvallen en feed door. De jachtopziener greep zyn teweer en loste een sihot, dat de jon- ïeman in de nek trof. Deze zakte in *lkaar en overleed ter plaatse De jachtopziener had al geruime tyd 'taan wachten. Omstreeks halfeen was er ook iemand langs gekomen, die hy ingehouden had. doch deze gaf aan sommatie gevolg. De jachtopziener teett met de bedoeling gehad het slachtoffer neer te schieten. HU schoot in de lucht, doch hy zou het geweer te laag hebben gehouden. De jongeman was ongehuwd, doch zou binnenkort gaan huwen. HU was landbouwer van beroep en stond gun stig bekend. De jachtopziener staat be kend als iemand die graag met stro pers vecht. Het incident gebeulde op ongeveer 500 meter afstand van de ouderlyke woning van het slachtoffer. Het par ket van de officier van Justitie te Arnhem is gistermiddag in Doetinchem geweest. Advertentie BEZOEKT OOK DE Aan deze hal sluit aan de voorkant een groot hoofdingangsgebouw aan, waar boven de kantoren van directie en RAI-secretariaat zullen zUn gelegen. Aan dit gebouw grenst dan weer een derde gebouw, waarin zich een groot café-restaurant zal bevinden. Achter deze twee gebouwen, gren zend aan de grote bal, liggen nog een tentoonstellingshal van 90 bi) 45 meter. Aan de andere zUde sluiten twee expositiehallen by de centrale zaal aan; die zyn elk 45 meter breed en sa men 165 meter lang. De centrale hal krygt een opper vlakte van 13.160 m2, dat is drie maai zo groot als de grote zaal van het huidige RAI-gebouw. Het voorlopige ontwerp voor het gebouw werd gemaakt door de archi tect A Bodon (Van onze verkecrsredacteurj jVTA 1 januari 1959 mogen motorrijtuigen niet meer voorzien zijn 4-^ van scherpe uitstekende delen, die onnodig zijn en bij botsing of aanrijding verwondingen kunnen veroorzaken. Deze maatregel (naar Zwitsers voorbeeld) is opgenomen in een ontwerp-wijziging van het Wegenverkeersreglement, dat in een vergevorderd stadium van voorbereiding is en dat vanmorgen door minister Algera werd aangekondigd toen hjj te Amsterdam de 3t-ste R.A.I.-tentoonstel- ling opende. Een andere door de minister aan-| gekondigde bepaling, opgenomen in de ontwerp-wüziging van het Wegenver keersreglement, staat toe dat driewie- lige autoscooters worden bestuurd door houders van een rijbewijs B-E zowel als houders van een rijbewijs A. Vanmorgen is de automobieltentoon stelling in het Amsterdamse RAl- gebouw geopend Deze fotodie een overzicht geeft van de tentoonstelling in de grote hal, werd vlak voor de opening gemaakt. (Advertentie) De minister wees er In zün openings rede op, dat de vooruitzichten voor de automobielhandel aanzienlijk minder gunstig zijn dan ten tijde van de vorige personenautotentoonstelling, toen hei Nederlandse personen&ntopark bezig was in drie jaar met vijftig procent tz stijgen. Mr. Algera ontkende echter ten stel ligste, dat de bestedingsbeperking een funeste invloed heeft op het tempo van de wegenbouw. Weliswaar moest het beschikbare bedragenigszins worden gereduceerd, maar dit wordt, aldus de bewindsman, zeker gecompenseerd door de daling van de kostpryzen in de wegenbouwsector. Weliswaar is het gety wat gekeerd, maar, aldus minister Algera, reden om bü de pakken neer te gaan zitten is er stellig niet, en de verwachting is ge wettigd, dat de drang naar motorise ring in ons land door de huidige om standigheden wel zal worden geremd, maar zeker met tot stilstand zal komen Tegenover de schaduwzijden stelde mr. Algera enige lichtpunten. Aller eerst de verschijning van een Neder landse personenwagen op deze tentoon stelling. De minister sprak zijn grote waardering uil voor de energie en on dernemingszin, die dit mogelijk^ heb ben gemaakt, en sprak de hoop uit, dat dit produkt van vaderlandse bodem zich een waardige plaats op de Neder landse en buitenlandse wegen zal we ten (f- verwerven. Zie verder pag. 3, 1c kol.) Georges Rouault De bekende Franse schilder Georges Rouault is vanmorgen vroeg aan nier- vergiftiging gestorven. Rouault werd 86 jaar. Hij woonde in Farys. Hij was een van de weinige grote schilders, die zich uitsluitend door hun geloof laten inspireren. Zyn Byzantijns aandoende Christuskoppen zyn wereldberoemd. Op de tentoonstelling voor Nieuwe religieuze kunst, die thans te Delft gehouden wordt, zijn een twintigtal werken van deze kunstenaar te ï>en. In hem verliest de wereld een groot christelijk kunstenaar. Hel „Actie Comité Nationale Reser ve"' heeft minister Staf, een telegram gezonden, waarin ,de vrywilligers der National Reserve" de minister „hulde en dank brengen voor de verlening van de zuiver militaire status" en „de hoop uitsoreken dat de minister bil het ontwerpen van nieuwe richtlijnen de op te richten landelijke contactorgani satie in het overleg zal kunnen betrek ken". DE spanning in Tune.sic neemt nog ieder uur toe. De Tunesische troe pen, die maar gering in aantal zijn, hebben kordons getrokken rondom de Franse legerbasissen in dit land, en de regering van Bonrgniba ontwikkelt steeds verder het diplomatieke offen sief tegen Frankryk. De Amerikaanse regering heeft gis teren aan Frankryk en Tunesie haar goede diensten aangeboden ter oplos sing van het geschil tussen deze landen. De Tunesische autoriteiten hebben het Amerikaanse aanbod met vreugde begroet. Maar de twyfel blijft bestaan of er wel snel genoeg een oplossing kan worden gevonden. De woede van de bevolking tegen de Fransen is nog steeds groeiende, hetgeen ook wel gebleken is uit de anti-Franse betogingen van gisteren in Tunis en Bizerta, waaraan door dui zenden werd deelgenomen. De Franse troepen die hun kazernes niet mogen verlaten worden onrustig en zyn zeer ontstemd over het feit dat zij binnen moeten blyven. De blokkade van de basissen vormt een onderdeel van het besluit van Tu nesie, na het bombardement genomen, om alle Franse militaire strydkracüten (die op 20 a 25.000 man worden ge schat) uit dit vroegere Franse piotec- toraat te doen verdwijnen De president van Tunesie. Bourguiba, deelde gisteren aan buitenlandse jour nalisten mede, dat „de strijd voor de evacuatie" van de Franse basissen „de meest dringende taak"' van Tunesie is. Maar er wonen nog altijd 80 000 Franse kolonisten m Tunesie. In Frankryk menen velen, dat het terug trekken van de Franse troepen uit Tunesie de Franse burgers zonder be scherming zou laten. Het feit, dat de Tunesische regering geen poging deed om de anti-Franse betogingen van gisteren te beperken, laat staan te verbieden, wordt als een bevestiging gezien van de veronder stelling, dat zij niet terug wil komen op baar eis tot ontruiming van heel Tunesie door alle Franse troepen. Ruim 400 Franse burgers hebben nu van de Tunesische legering opdracht gekregen hun huizen te verlaten. In Parijs heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken er gisteren op gezinspeeld, dat Frank ryk mogelijk Italië zal verzoeken te helpen by een verlichting van de crisis. De woordvoerder verklaarde echter niets te weten van enig contact, tot dan toe. met de Italianen over de kwestie. Frankryk heeft gisteren te ParUs In i de NAVO-raad getracht begrip te vin den voor het bombardement op het Tu nesische grensdorp Sakiet Sidi Joessef. Een communiqué van de NAVO deelt mee, dat de NAVO-vertegenwoordigers „de Franse afgevaardigde bedankten voor de inlichtingen over de luchtaan val". Zy zeiden, dat zy er nota van hadden genomen en hun regeringen zouden inlichten. In Parys wordt vernomen dat Frankryk zich niet zal verzetten tegen behandeling van de kwestie-Sakiet door de Veiligheidsraad. In de staatsmijn Wiihelmina te Ter- winselen is de 44-jarige mijnwerker Paffen door een val van 200 m in de schacht om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde omstreeks negen uur. Het slachtoffer had negen kin deren. Woensdagmiddag is in deze zelfde mijn'een ongeluk, gebeurd, waarbij een Italiaanse mijnwerker door vallend ge steente werd getroffen, waardoor zün - arm werd verbrijzeld. De Britse gouverneur van Cyprus, Sir Hugh Foot, heeft vandaag in Athe ne onverwacht- en steng gehelmirfè-" houden besprekingen gevoerd «met aartsbisschop Makarios. De bijeen-, komst vond plaats na besprekingen van twee dagen tussen de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Averoff, pre mier Karamanlis en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Idoyd. Van goed fngeHcbte zün de wordt meegedeeld, dat een gezamenlijk com muniqué over de besprekingen, later op de dag, tegelijkertijd zal uitgege ven. worden in Bonden en Athene. In dit commnnlpué zal verklaard worden dat Engeland en Griekenland het niet eens zijn met betrekking tot de kwes tie Cyprus. (Van onze parlementaire redacteur) Gistermiddag werd iu de Tweede Kamer door minister Staf meegedeeld, dat uit Indonesië repatriërende Neder landers niet meer in aanmerking ko men voor de militaire dienstplicht: le wanneer zy gehuwd zün of kinderen hebben, ongeacht hun leefüjd, 2e wanneer zü het voornemen hebben te emigreren; 3e wanneer zü In of voor 1933 geboren zün. Ongehuwden, die na 1934 geboren zyn, zullen geval voor geval worden beoordeeld. H.K.H. prinses Beatrix heeft vandaag een bezoek gebracht aan het eiland Saba, het kleine vulkaaneiland (met nog geen duizend inwoners), dat-wei eens het mooiste van de zes Neder landse Antillen is genoemd. Om onge veer acht uur scheepte de prinses zich met haar gevolg in op Hr. Ms. Van Speyck, het wachtschip van de Kon. Marine op Curacao, dat voor deze ge legenheid de reis naar de „Bovenwin den" had gemaakt. De afstand tussen de rede van St Maarter» en de rede van Saba is niet groot. In goed twee uur had het fre gat de tocht gemaakt. Het landen op de kust van Saba is niet eenvoudig; door de onstuimige zee die rond het eiland spoelt, moet men in etappes aan land gaan. Eerst gaat men van het zeeschip aan boord van een barkas: vlak onder de kust stapt men over op een roeiboot. Ten slotte zyn het enkele sterke Sabanen, die tot over het middel in zee staan en de reizigers met een forse zwaai op de wal helpen. Het is altüd min of meer een gelukje als het een „droge" landing is. Voor de prinses en haar gevolg waren echter uitgebreide voor zorgsmaatregelen genomen. De steile weg van de Fortbaai, op zeeniveau, naar The Bottom, de hoofd plaats, werd gemaakt per jeep. In het kleine dorp volgde een hartelüke ont vangst. De administrateur van Saba, de heer Buncamper, verwelkomde de Prinses. Alle notabelen van het eiland, met naar schatting de helft van de overige bewoners, waren daarby aanwezig, ses een zanghulde. Daarna begon een rondrit over het eiland. Al >-<a Ml i 4 &L. uut jUttefoaJBii Witte «e «Itmtraat 20 - leiet. i 15700 <4 l.j. Poitbu* 1112 Postgiro Mo. 424519. Klaobtendietut abonnementen. 183<J19 jo Zaterdags 17—-IS uur, Telefoon 115700 •l-Gravenhage: Huygerwplein i Telex. 183467 '3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro Mo. 424867 Klachtendlenjt: 18.3019150 u Telel 592569 Dordrecht- Sclefferspleln 3 Postgiro No 42420B Telefoon 4370 Kiachtendicnst na S7J0 uur 7314 Scbledam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per wee* f 2 85 per maand. l7,99 per Kwartaal Losse nummert l» ©ent Verachiint riaeelllkr Geoefende vrijwilligers handhaven bij Nat. Reserve O 200 OCCASIONS ASI'CREN (bij Leerdam) Tel 03451-2541 KOTTER DAM. Nieuwe Binnenweg 26 Telefoon 01800—54483 Het opruimingswerk van het ra dio-actief besmette huis van het gezin Haanschoten te Putten zou vandaag worden beëindigd. Morgen zal een eindcontrole op radio-activiteit wor den uitgevoerd. Het huis zal. ook wanneer deze eindcontrole een gunstig resultaat heeft opgeleverd, nog niet bewoonbaar zijn. Eerst nadat de herstelwerkzaam heden zyn beëindigd, zal het gezin Haanschoten de woning kunnen be trekken. 't «IMtgt gekickt 't irnts |ikit|W zv-xy' tu Aan boord van de Van Sneyck, waarmee zij naar Saba voer zou prinses Beatrix van daag: een Jonge luitenant feliciteren en hem een klein cadeau overhandigen nament zijn verloofde. Deze eer viel te beurt aan Xt.- ter-ree carel Veenendaal, die vandaag 21 jaar werd. Zijn verloofde, Hanny van Gin- kei, vroeg de Prinses oer brief, haar felici taties en «en cadeau over te willen bren gen. Primes Beatrix Het terugschrijven dat zij dit met alle plezier wilde doen. Hanny van Ginkel leest hlar dc brief, die Schoolkinderen brachten hun prin- o'ver!" Prinse* Beatrix oatrln*' n®« eent 1 .7-f i*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1