Gebod en liefde uitvinder werd lelijk onderschat 2000 gastvrije Nederlanders boden; onderdak Meer Franse troepen bij Tunesische grens u EO i Proclamatie van nieuwe regering vandaag nog Tekort aan grondse mijnw Veel bewolking Israel reageert niet op Unie Irak-Jordanië I Directeur bekeiït verduistering;, van 63 mille i m m m ■m r...m BRUINS;SLGTWl Jllfeg Atoomgeleerden waren ernaast „Ontdekking" reeds gepatenteerd RAI in het ..KLEYN" Kans op SERradvies over werkloosheid? Nieuwe gevechten met rebellen L' V eiligiieidsraad dinsdag bijeen I SHIRTS Minister tegen na jonnen 'AMBTENAREN WACHTEN OP ANTWOORD Bonii weigert Péroii m Studenten dróüi® A-eentrumbimienlgi Duitsland trekt niét meer oegen ongeliikk voor en met mi mm ker mvapens O ZATERDAG 15 FEBRUARI 1Ö58 ZESTIENDE JAARGANG No. 39191 r w w mm Voor repati iërenden v_ r m SalarisvoorsleUen 175 AFDELINGEN m. 'Si Sja f roeddi n premier M v. isgswsm^sgilt^f -J J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. W II mm mmmtm -J mb Ml Opgeschort V WÈ ii®^ uur. V Rotterdam: -witte de Witnstraat ao - relet. 115700 u u PosthKS 1112 - Postgiro No. 424519. J KJachtendienat abonnementen: 18.3019 Jo Zaterdags 1;18 uur. Telefoon 115700. 'j-Gravcnhaje: Huygensplein 1 - Telel. 183467 -3 lijnen» Postbus 1091 - Postgiro No. 424807 Klachtendienst: 18.3019.30 u. Telei. 302569 Dordrecht: Scheffersplein 3 Postgiro No 424208. Telefoon 4570 Kiachtcndicnst na 17.30 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 87882. Abonnementsprijs 81 cent per week f 2,05 per maand, f7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschilnt daeeliiks. (Geldig lot morgenavond) - IETS MINDER ZACHT. Over het algemeen veel bewolking' 'met 'plaatsetijk enige regen or motregen. Overwegend matige wind uit. westelijke richtingen. Iets minder zacht. 'S.ï- Morgen: Zon op: '7.55 Maan op: 6.24 v, onder: 17.54 onder:" 16.04' ÏN „Jong Gereformeerd" heeft ds G. N. Lammens onlangs de aan dacht van de christelijke politici ge vraagd voor twee dingen. In de eerste plaats dat we met el ke generatie opnieuw moeten begin nen en dat de partij het geduld moet hebben telkens weer over de grondvra gen te spreken. In de tweede plaats vraagt ds. Lam mens om een open oor voor de klacht der jongeren, dat zij het christelijke van de christelijke politiek niet duide lijk zien. Op vele jongeren, zo zegt hij, maakt de christelijke politiek deze Indruk dat daarin meer het gebod dan de liefde van Christus geconcretiseerd wordt Ds. Lammens denkt in dit verband aan de christelijke pers. Zou de wijze waarop de politieke strijd gestreden wordt ook niet doortrokken dienen te zijn van de Geest van het Evangelie? We moeten niet op alle slakken zout leggen. En dan haalt ds. Lammens de discussie die wij enige tijd geleden met Prof. Zijlstra in dit blad hebben gevoerd als een voorbeeld aan van wal hij een verkeerde wijze van strijden noemt. Hij vindt dat wij een „stunt" uit haalden door met Prof. Zijlstra „een robbertje" te „knokken". WIJ willen op. de twee punten van ds. Lammens gaarne ingaan. Al lereerst het eerste punt. 'Daarin beeft ds. Lammens volkomen gelijk. We moeten het geduld opbrengen telkens opnieuw over de grondvragen te sprc ken. Over die grondvragen ging het nu juist in de discussie tussen Prof. Zijl stra en ons. Prof. Zijlstra benader de die problemen op een andere wij ze dan wij. Daarom hebben wij er in de krant over gediscussieerd, op dat iedereen bet zou kunnen volgen Een discussie kan een mens vaak bel ter inlichten over de vraagstukken dan •en alleenspraak. Het was dus .helemaal geen stunt en het -was geen robbertje knokken En het ging niet om een slakje. Het was een discussie waarover te voren «verleg was gepleegd omdat wij het .van belang achtten een zeer belapgrij-; ;ke grondvraag beiderzijds te belich ten. We deden dus beiden juist wat ds. Lammens vroeg in zijn eerste punt. 'We hadden daarvoor eerder lof dan blaam van ds. Lammens verwacht. Maar dat wij bet met dat eerste punt van ds. Lammens echt eens zijn blijkt ook uit de artikelen die wij aan- de brochure „Een getuigenis" hebben ge wijd. EN nu het tweede punt. In de chris telijke politiek zou meer het ge bód dan de liefde van Christus open baar worden. Wij vinden dat niet wij,, maar dat ds. Lammens zelf die klacht had moe ten weeflëggen. Moeten weerleggen, omdat ds. Lam ntens zelf opmerkt dat het zo fout ge steld is*. Men kan, zegt hij, Christus de Koning en Christus, de Priester, niét uit elkaar halen. Chijistus is al tijd en overal de Priester-Koning. Ds. Lammens weerlegt de klacht echter niet. Hij geeft ze aan ons door. Welnu het gaat in de .christelijke po litiek bin de geboden Gods. Het gaat er in dc christelijke politiek om de richtlijnen van Gods wet concreet te makén voor staat en overheid- Dat we die geboden Gods hebben is een uiting van'Zijn liefde. Het pogen om die geboden te vervullen ook in de politiek is een uiting van onze liefde tot Hém en tot onze naasten Niet voor niets wordt de wet des He ren in het derde deel vande Heidel- bergse Catechismus behandeld, onder hetopschrift: Van de dankbaarheid. II jËüffi De Amerikaanse commissie voor atoom energie heeft met beschaamde kaken moetea.toegeven, dat zij een tijd ge leden met veel-ophef een „uitvin ding": van haar. deskundigen heeft bekendgemaakt, waarvan -achteraf is gebleken dat een ander er al pa tent op had gekregen. Niet minder pijnlijk was de bijzonder heid, dat de werkelijke uitvinder al le, moeite had geda^n om de belang- 4*8fètliiig..van de commissie Voor zijn denkbeelden tewinnen, maar dat men zijn vertogen als afkomstig van „een gekke Griek" hadterzijde ge legd. Dit alles begon in 1931. De Griek heet- te Nick Cbristofilos. Hij was 34 jaar en werkte als elektrotechnicus bij een iiftenfirma. Christofilos wist, dat het - laboratorium voor 'atoomonder zoek in Berkeley een „bevatron", 'n atoomoven, aan het bouwén was. Hij opperde enkele suggesties. De geleerde mannen van Berkeley schreven hem terug,.dat hij van en kele 'onjuiste veronderstellingen was uitgegaan. Daarop schreef Nick weer een brief, met nieuwe bijzonderhe den. Die brief lazen de knappe .man nen maar niet meer. E N nu is het wél mogelijk dat op .sommige mensen de christelijke •politiek de indruk maakt dat daarin méér het gebod dan de liefde spreekt. En wij willen ook niet ontkennen dat christelijke politici daar weieens aan leiding toe geven. Ook wij lijden aan de fouten van ons beroep. Want poli tiek .is een harde zaak. Daarom be grijpen wij ook wel iets van de klacht van Lohmaii. aan .het ei^id van zijn leven ook al delen wij die niet 'Ik houd niqt van politiek. Maar met volledige erkenning van dit alles, zou den wij toch willen stellen dat tegen over'een ieder die een scheiding maakt tussen gebod en liefde gezegd moet worden dat'dit niet mag en niet kan en dat de klacht van gebrek aan lief de deswege onjuist is. Want onze lief de tot God en medemens, kan "alleen worden gemeten naar de maat van ons bandelen naar Zijn geboden. Daarom Is het gebod het criterium van de Politiek. :L" f I (ADVERTENTIE) BEZOEKT ÓÓK DE ',?.:.ASPBftEN -jdBIJ LEERDAM. 03451—2341- 200 OCCASIONS ROTTERDAM iVW£. BINNENWfcK, Tel. 01800—54483. Meer dan een jaar ging voorbij. Het laboratorium in Brookhaven publi ceerde 'n verslag over 'n uitvinding, die men-daar had gedaan. Het kwam erop neer, dat men nu een reusach tige synchroton kon bouwen voor 70 miljoen minder dan anders. Groot was dè lof, die de wetenschap de mannen van Brookhaven toezwaai de. Toen kwam Nick. „Dat heb ik een jaar geleden al uitge vonden", vertelde hij. Resultaat: de alodracommissie gooide het met Nick öp"'n akkoordje: 10.000 dollar voor een licentie op zijn pa tent en volledige,.kwijting yoor .de gemaakte inbreuk. Tot zover het verslag, dat de geleerde dr, G. K. Green, van Brookhaven de zer dagen gaf aan. de Amerikaanse congrescommissie voor atoomener gie. „En wat gebeurde er met de heer Christofilos?", "wilde een commissie lid weten. „Die hebben we nu in-dienst", was het antwoord. De wegen naar Spijk vanuit Lobith en El ten staan al enkele dagen geheel onder water-. Tot grote last van de volwassenen maar tot vreugde van de jeugd, die er maar niet genoeg van kan krijgen om. met kaplaarzen door het water te baggeren. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen heeft de. Sociaal Economische Raad nog geen beslissing genomen inzake het uitbrengen van (ongevraagd) advies over de beste dingsbeperking. Zoals bekend is, heeft het convent van Cristelijke Sociale Or ganisaties de regering verzocht de SER in verband met ,de stijgende werkloos heid om advies te vragen. Minister president Drees heeft in de Eerste'Ka- mer gezegd, dat de regering voorals nog geen réden zag déze"stap. te doen; Wanneer dè SER het "noodzakelijk oor- deeltkan hu echter-,pngeyraagd advies aart7reregering.ul)tbrengfn.^>" - Men wil echter thhris éérst afwach ten, wat de regering zal antwoorden op de vragen, die dé heer Biewenga (AR) over de werkloosheid en de daarmee samenhangende."economische problemen zal stellen. Zoals bekend is heeft de heer Biewenga toestemming gekregen dinsdag als. de ministers Suurhoff, Zijlstra en Witte te interpel leren. O ANGS de Tunesische grens worden op Algerijnsgebied Franse troe pen geconcentreerd. Tegenover het dorp Sakict Sidi Joesscf. dat de vorige week door Franse vliegtuigen Is ge bombardeerd, zijn tanks en stukken artillerie opgesteld. Ook. op ander* plaatsen Kings de Tunesische, grens zijn versterkingen aangebracht. De berichten over de Franse troe penconcentraties werden bekend kort nadat het Franse .hoofdkwartier liet weten dat in de nabijheid van de Tu- nesiscne grens Franse troepen in félle strijd waren gewikkeld met Algerijnse opstandelingen. „Uit ide loop van.de gevechten blijkt opnieuw dat de'opstandelingen de. Tu nesische grens overschrijden", zo werd van Fianse'zijde opgemerkt. Bij.de ge vechten zouden tachtig rébellen zijn gesneuveld; aan Franse zijde zouden de verliezen acht doden en dertig ge wonden bedragen. - Sinds, het aantal Jncidènten de laat ste tijd is toegenomen heeft het Franse leger in Algerije de grensposten voort durend versterkt. Buitenlandse waarnemers in Tunis willen de mogelijkheid niet uitsluiten dat de troepenconcentraties routine manoeuvres zijn en geen verband, hou den met.de situatie in Tunesië, o' De Veiligheidsraad van de "Verenig de Naties zal'dc Tunesische klacht te gen Frankrijk dinsdagavond om ne gen uur Nederlandse lijd in behande ling nemen, zo'is .op hetVhf.-hoofd- kwarticr te New York officieel bekend - gemaakt.; V* II'vKl ■In een nota aan dé voorzitter van de Veiligheidsraad, de Rus Sobolew, heeft Frankrijk de raad verzocht Tunesië te Veroordelen voor de hulp die het "de Algerijnse opstandelingen verleent.. Door. hulp aan-.de rebellen handelt Tunesië volgens,iFrankrijk in strijd met .de verplichtingen, van het V.N-.- •haridvéstldie hèt%prig'jaaTr~- toenhet lid. van''de Ver. -Naties „werd op ziclk nehn.- .DtsEranséÜmil^isadepHn Washing ton, Alphand,sprak- vrijdag ineen Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Tot op heden heeft het ministerie voor Maatschappelijk Werk 2000 parti culiere adressen ontvangen voor huis vesting ,vah repatrianten. Deze adres sen zullen door dé diensten van sociale zaken ter plaatse worden gecontro leerd. Een honderdtal'van deze adres sen heeft men reeds kunnen'gebruiken. Eén deel van 'dé 2000 er zullen uiteraard verscheidene adressen af vallen wordt in réserve gehouden omdat het juiste aantal repatriërenden nog niet is te overzien. Het departe ment heeft voorts de beschikking ge kregen over 3500 bedden in zgn. kleire contractpensions. Bij de grotere co: - tractpensions heeft men nog 4000 béi den in reserve. Degenen, die huis vesting hebben aa'ngeboden behoeven oiet óp korte termijn gasten te ver wachten. Het jaarlijkse congres van de Ver eniging van Ex-Politieke Gevangenen (uit de bezettingstijd), zal 16. 17 en 18 juni in Breda worden gehóuden. Het congres zal geopend wordén door de commissaris van de' Koningin in Noord-Brabant, prof. dr. J. de Quaij. O-, De Britse minister voor de Volksgezondheid, Derrick Wal ker-Smith, heeft in eenmemo randum aan de betrokken autori teiten' verklaard, dat 80 procent vaii de dodelijke ongevallen ten gevolge ran brand in 1956 tea- ren toe te schrijven aan het vlamvatten van kleding. Nachtponnen blijken de kier dingslukken te zijn, die de meeste ongelukken hebben ver oorzaakt. De minister beveelt daarom plechtig het'dragen van pyjama': "hi plaats van nachtponnen aan l.rrsrKïr vraaggesprek voor de Amerikaanse televisie de hoop uit. dat de crisis tus sen Frankrijk en Tunesië snel met vreedzame middelen zal worden opr .gelost. De twee landen moeten in ieder geval hun kalmte bewaren, om de toe stand rustig te kunnen overzien, zei hij. De politie in Parijs heeft gisteren eenbijeenkomst, waartoe het initiatief was genomen door een groep links ge oriënteerde intellectuele?! onder "wie Jean-Paul Sartre, verboden. De bijeen komst was bedoeld als protestverga dering tegen het Franse bombardement óp Sakiet Sidi Joessef. Tegelijkertijd verbood de politie ook een bijeenkomst die georganiseerd was door rechts georiënteerde groeperin gen, onder andere oud-strijders, die voorstanders zijn van eén krachtiger militair optreden van Frankrijk in Noord-Afrikaen het bombardement op Sakiet verdedigen. (Van een onzer verslaggevers). In ambtenarenkringen bestaat ern stige onstemming over. het uitblijven van een antwoord der regering op de -gedane voorstellen voor een verbete ring„ van dé salarissen der middel bare* en lagere ambtenaren. Öp 23 'december is de subcommissie van het centraal overleg, welke de voorstellen heeft geformuleerd, voor het laatst bijeen geweest. -Men heeft tóen' by-;minister Struycken, een rege ling; ingediend. Nadien is niets meer vernomen.'-'.U; N-'V De ambtenarenorganisaties hébben nu gemeend opnieuw een beroep op het parlement te moeten doen. Dins dag zal 'in dé ;Eerstè Kamér de be groting van Binnenlandse Zaken aan de orc(e komen - en aangenothen mag worden^ «dat han.- van verschillende zijden ;zal "worden aangedrongen op een snelle beslissing. r-S De voorstellen, welke in het kader vaö hét cèritraal overleg tot stand kwamen, behelzen een tegemoetkoming van 3% aan de- „weekloners", zulks als overbrugging van de nog uit, te werken plannen voor werkclassificatié en prestatiebeloning. Voor de ambte ngren met maandsalaris denkt men aan een extra-periodieke verboging. De organisaties menen, dat aanvaar ding van .deze' voorstellen door de regering het algemene loonbeleid niet zou doorkruisen. Wesf-Duitsland heeft ex-president Juan Peron van Argentinië een inreis visum geweigerd; aldus is van gezag hebbende zijde in Ciudad Trujillo, de hoofdstad van de Dominicaanse repu bliek vernomen.. Sedert de val van president Jimenez in Venezuela-verblijft Peron in de Do minicaanse republiek. - Advertentie) Er m««t Mn rtdtn zijn vtirom *r mi rwi» «n da C.F.A. Ift Er it mttmr don ««n rac/tm 1. Goed», btichoafda film» 1.Jour*^' naol «n voor-filmi 3. Onondarbrokan - voor»Ullinp 4* In tlkaJg^chlkU^zoai^ 5» Ook' Cinamascopa. .v'C.' Vröagr int. aid Afd. Verhuur CHRISTELIJKE F1I.MACTIE Fiimoureau Hilversum Tel. K29S0AJT -137S1 *.- "i- V< Men verwacht dat Sjafroeddin Pïa-Jii^ wlranegara vanavond zijn*rcvoinUo'-feé:|« uaire regering voor Midden-Sumatri zalproclameren. Sjafroeddln, die als president: bank van Indonesië ontslagen 'iwerd-^iS® toen hij. zichverzettè:" tegéh 'téÉStëMvm Nederlandseactievan'de. centrale;'re*§%ps§ gering, werkte vanochtend;métHz^mfpl^ medewerkers nóg aan dé kabinetslijsti Hij zou zelfs premier word^,'.'ea'.dé rebelfenkolonèl SimbolÖ"n^éé^ï^|?péip^^S tefeuiHe van Buïtenlahdse^Zakén krijgen. - j-M Bepaald is dat heden te lé.OO juür vtte- derlandse tijd dè samenstelling vana het kabinet zal worden, bekèndgéihéa^t|pp>^|ffl een plechtige böeenkmhst-Thvh'^ïre^ii^i^ ringsgebouw. Officiële ;kringen zeiden' Sjafroéddin gedurénde dèjiaatste^redlM® voor het aflopen van het uit nóg... druk' aan..hét''werlsX'w^j^pqdj;!^^ schappen Van steun hier binnenst den uit de buitengewesten- - Studenten ,,vah de technische" school 'vaii. Manchester'hèBbéh'tótS'-^i^i reactor van het atoomcentrum Doun reay in. Schotland.-, Het was de tweede maal dat zijéën^ v dergelijke stunt üith"aaldèn.^lnjpdé/ zomer van ;yórig jaar 'dédeh|^;;l'et -: in :'Calöer Hall. i Dounreay wordt dag en nacht door patrouilles mét 'waaJchoriaëfflpSl Er staar, hogè prikkéldraédrafrasi^§l^ ringen omheen.die bij - naétitS;'3'^r "schijnwérpérs verlicht- ^wordón||Öök^É® in.' Calder iHall .7*s,;dit,,;hëtVgévalt',fl^|f^S .--.-ssSt9,'imasnf^igiïiS»a :- De 47-jarige J P. uitMaa^iciitS^^ wordt sedert dinsaag j J. vemüsiiV.Dev man, .die grossier in téxtielwaxenas^is-tl^ het laatst- gezien toen. hij zijrr autó,.in;P^! een garage afgaf.' Eén ongeval^ ving, weUicht in het büiténland^wdrdËl^^ niet uitgesloten geacht. Niets weesèrop^pf' dat hij van p]an:.was;lanS;wëgïté^l^,r;p*^a ven. Het aantrekken van nieuw mijnpcr- sonccl gaat sedert körte tijd niet min der moeilijkheden gepaard. Sinds dé economische toestand in den tande is gewijzigd is er een vrij grote tosloop zo zelfs, dat in het algemeen in het tekort aan personeel kon worden voorzien. Einde 1957 kwamen vele sollicita ties voor tewerkstelling in de onder grondse werken der mijnen binnen. De verbetering van de arbeidsvoor waarden was hierop oo.' van invloed. De netto bezetting van het onder grondse, mijnbedrijf steeg in novem ber en december met 400 man. Van hen zijn er* 227 afkomstig uit de mijnstreek en 160 van daarbuiten. De werving, in Italië, welke einde 1957 werd beperkt, is 'ihgns geheel stopgezet. Het vertrek van mijnwer- kers uit de Limburgse mijnen naar Duitsland kwam geheel tot staan. De ze factoren hebben ertoe geleid, dat er op het ogenblik geen sprakejmeer is van een tekort van arbeiders voor de ondergrondse' bedrijven. f Als gevolg hiervan zijn de wervings activiteiten in Nederland voorlopig opgeschort. Hiertoe werd besloten, om dat te verwachten is dat in de komen de maanden de ondergrondse bezet ting wel eens iets 'hoger zal zijn dan strikt nöodzakelijk is. De behoefte aan bovengronds mijn- personeel is nog niet gedekt. Ook in de chemische sector der staatsmijnbe- drijven bestaat vraag naar personeel De ondergrondse vakschool, het Op leidingsinstituut voor Jonge Mijnwer kers, had in april en mei van verlo den jaar een dieptepunt. Dit is thans voorbij. Einde 1957 was de bezetting van de ondergrondse vakschool met 150 leerlingen gestegen. LjARD wordt er gewerkt aan 11 de nieuwe brug over de haven van Delfzijl. Deze foto geeft een overzicht van het snel vorderende werk. Boven het Middellandse Zeegebied, Zuid- frankrijk cn het Alpengebied handbaatc zich een - krachtij hogedrukjeblcd waarin fraai weer voorkomt met hoge middagtent- peraturen. In Zuid-Frankrijk werden vrijdag temperaturen bereikt van 26 gCaden. In midden-Frankrijk en Zuid-üuitsiand van 20 graden'. Ook ons land bevindt zich nog steeds in de zachte lucht, al worden de temperaturen niet -zo hoog. In. Limburg Ij wel reeds enkele dagen 15 graden of wat meer gemeten, maar in het noordwesten van het land. waar de luchtaanvoer bij zuid westelijke wind in hoofdzaak over ze* plaatsvindt, werd het niet warmer dan om streeks 10 graden. Zaterdagmorgen trok langs Schotland nog een zwakke storing in oostelijke richting. Deze wordt gevolgd door een nog in betekenis toenemend gebied van hoge .luchtdruk, dat langs, een vrij noordelijk gelegen baan de oceaan overtrekt. Onder invloed hiervan zal in Schotland en Noord-Engclantl de wind tijdelijk meer naar net noordwesten tot noord draaien, waarbij wat koudere lucht in de richting van ons land zal stromen: Waarschijnlijk zal ons land ziel}, gedurende het weekeinde in het overgangsgebied tussen deze lucht en de warme verder naar liet zuiden aanwezige lucht bevinden, waarbij plaatselijk wat regen of motregen kan' vallen. De winden nemen Israël bewaart een discreet zwijgen over de jiieuwe federale unie tussen Jordanië er. Irak. Hooggeplaatste Israëlische kringen zeiden dat hun land zich rustig zal houden, om te vermijden dat het als een brug dient tussen de twee blokken die de Arabische wereld beheersen. Men verklaarde dat Israël, teneinde Jordanië buiten dc Egyptisch-Syrfschc fusie te houden, besloten had niet te reageren op de totstandkoming van de Jordaans-ïraakse Unie. Men meende dat als Israël ook maar od enigerlei wijze blijk zou geven laatstgenoemde alliantie goed te keu ren, dit schadelijk zou kunnen zijn voor de Hasjemietische federatie. Israëlische diplomaten zeiden, dat daar tweederde van de Jordaanse be volking op de hand van Nasser is en ook vele Irakezen instemmen met Nas sers plannen om de gehelé Arabische wereld te unificeren, enige aanwijzing dat Israël zjjn zegen had gegeven aan de federatie der Hasjemietische sta ten, daar tot' verzet zou kunnen lei den. De Egyptisch-Syrische republiek zou zulk een verzet stellig benutten. Militair gezien, vormt de Jordaans- Iraakse unie geen dreiging voor. Is-:; raël, ondanks.de afwezigheid yan^een; bestandsovereénkomst tussen Israël-en- Irak, zeidèn de Israëlische kringen.'; Naar hun "mening zouden troepen die Irak eventueel ter' beschikking van./ Jordanië zou kunnen stellen, waar-- schijnlijk gebruikt worden om dé grens van de nieuwe staat te bewaken. I" mm Amerika beschikt over ploegen van specialisten die onmiddellijk kunnen optreden bij ongelukken van vliegtui gen, treinen of vrachtwagens die kern wapens vervoeren. Dit hebben hel mi nisterie van- Oorlog en de Atoomcom- missie meegedeeld. (Van ónze correspondent)',-- J' De 55-jarige G. K., tot voor kort recteur van een handelmaatschappU*inWÜ% landbouwmachines te Haarlem, lii.dóor de Haarlemse politieïgcarrestcerd. Hl}t, wordt érvan verdacht sedert juli 1956 - in totaal 63.000 ten; nadele/; van 'Üe';r.' maatschappij te hebben verduisterd.';^;"'.éj K.. was reeds als directeur geschorst, omdat hjj grove beheersfouten zóu hebSï^fl; ben gemaakt. Van de verduisteringen .was'toen nog niets bekend. Hjj ging op de,'volgéndèv/wijzëljltp^; werk: de handelmaatschappij had een; rekening vóór K. lopen, waarop s^mis, gratificatiesén andere bedragen;'WM^gM den gestort. Deze bedragen .werdéffox:» later gedeeltelijk naar één prlvé.-rekèf'N'-di?^ ning van K, overgebracht.' K, möiAt'.N echter gelden opnemen van de .éérat-JfTi genoemde rekqning met -. toestemming*;: van iie hoofddirecteur en dé cómmissar/.v rissen van de N.V. Hij nam echter.óp/N', zonder zijn opdrachtgever hierin /.tég:-; kennen. f Wel stortte 'hij iedere/kcërJd^ine^|( bedragen terug, maar 'door zijh finafj^Sj' ciëlê moeiiykheden was het hén) on-y: Bij zulke ongelukken kan radio-acr ,eve stof vrijkomen tengevolge van het,mogelijk deze rekening gladTe krijgèn/f:' nos'warvcrdêr'af pn'dc^'tenfp"ratureiin"i"i ""tP'offen van chemische expiosievèn, Bü éjjn arrestatie:békéndé''Kv/dè'ëvëtjflfe^ voornamelijk in het noorden van het landrt,e ,n geringe .hoeveelheid in ..veéljduistërihgeri béwüst té:'-hëé.bë^^é^'«®^ kernwapens vcrwerkt-zün. vv.it loscr worden. '■KP'C SêAM$!-iSSi V "ym is'-iVfl-'nA i •pcsrar-é

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1