Padang Djakarta meldt landing watervliegtuigen Bosnegersen Indianen dansten voor prinses Beatrix Op bezoek bij 1 kinderen Grootmoeder en kleindochter omgekomen in arrest: van twee ton mmm Orgaan van overleg voor de Churchill heeft minder koorts industrie in voorbereiding POGING TOT BLOKKADE VAN HAVEN? „Er is slechts één regering Soekarno zegt Padang vraagt: kom Nederlanders halen Tunis jaagt Franse consuls weg Verloving Zweedse prinses met ex-pianist verwacht GELUKKIG m Oud-minister Van Noodtoestand in de staat New York Duncan Edwards in Miinclien overleden Kans op neerslag r IÉ; VRIJDAG 21 FEBRUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 392$ r Kliek ■Bandoeng ik heb ~va*vZOtjk. dekens! Op onbewaakte overweg: In bet nauw SNEEUWVAL J Directeur: H. DE RUIG Vw Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TTET grootste oorlogsschip van de Indonesische marine, de voor- malige Nederlandse torpedoboot Tjerk Hiddes (thans Gadja Mada), is de haven van Padang gisteren tot op ongeveer 'n kilometer genaderd. Het schip bleel er vier uur heen en weer varen en zette toen zijn reis in zuidelijke richting voort. In kringen van de tegenregering te Padang acht men het on waarschijnlijk, dat de Gadja Mada de stad zal beschieten. Het is waarschijnlijker dat het schip de haven zal blokkeren. Volgens radio-Djakarta hebben watervliegtuigen van de centrale regering gisteren boven Midden-Sumatra en Noord-Celebes verken ningsvluchten uitgevoerd en oefeningen in het landen van troepen gehouden. De zender van de tegenregering, radio-Padang, heeft ech ter tegengesproken, dat troepen van Java geland zouden zijn .op het meer van Sïngkarak, ongeveer 100 km ten noorden van Padang. CIGARETTES Zie verder pag. 3, 2e kol.) NAAR PARAMARIBO C? jWK«rd*jns Witt» d« Withslraat 30 Teiet. 115700 ,4 1 Foctfeus 1112 - Postgiro No. 424519 KJaehtendiengt abonnementen: 18.30—18.30 »*- Zaterdag* 17-i3 uur. Telefoon USTwT •i-Gr*r«nh*ge: Huygensplein 1 - Telef. 183407 .3 Uta»n> Poetbu* 1091 - Postgiro No. 424867. KJacfatendienet: 13.30—19.30 u. TelM. 362569. Bordrecht: ScheHerspiein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Klachten dienst na 17.30 our 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 te Telefoon 67862. Abonnementsprijs «1 oent per week f 2,9$ per maand, f 7 Jn per kwartaal. Loaee nummer» 18 oent Vereehlmt daaelilka (Geldig tot morgenavond) NU EN DAN NEERSLAG - V;'1;' Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen» en-- in het noordoosten van het land wellicht ook nattej sneeuw. Zwakke tot matige wind uit westelijke" ricli-:, lingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere.»- Morgen: Zon op: 7.43 Maan op: 8.45 ;N onder: 18.06 onder: 22.29 -: WIJ hebben tot dusverre te d plaatse gezwegen over het optre den van de door Sjafroeddin en ande ren te Padang gevestigde contra-rege ring. Het is namelijk uitermate moei lijk om daarover verantwoorde din gen te zeggen. De situatie is namelijk nog steeds niet duidelijk. Enerzijds is er een contra-regering gevormd, 'die tegenover het kabinet Djoeanda staat. Maar het tafellaken met Soekarno jg nog steeds niet doorgesneden. Men zegt in Padang dat de contra-regering het veld zal ruimen als Soekarno zich voortaan zal gedragen als constitu tioneel president en Hatta als minis ter-president aanvaardt. Men wil dus Soekarno, die de kwade genius van alle Indonesische kabinetten is geweest, eventueel toch nog weer aanvaarden. En dat terwijl men zelf zegt dat Soekarno voor In donesië erger is geweest dan de Ne derlandse gouverneur-generaal. H1 ET is duidelijk dat de revolutie van Padang bedoelt de commu nistische macht in Indonesië te bre ken. Het is duidelijk dat het betere deel van de Indonesische leidslieden hier aan het roer staat. En het is te hopen dat doze leidslieden in hun po gen slagen. Slagen indien het werkelijk tot een strijd om de macht in Indonesië komt. Maar ook slagen in die zin dat men niet een compromis aanvaardt waar door het beoogde doel wezenlijk toch nog wordt gemist. - - ET is inmiddels duidelijk dat men J~J zich in Nederland ook als deze tegenregering het wint niet aan aller lei wensdromen moet overgeven. De geschiedenis keert niet op haar schre den terug. Het feit dat ook tal van Nederlanders -die in Padang wonen daar niet langer willen blijven, zegt in dit opzicht wel het een en ander. De gezaghebbers in Padang zullen ongetwijfeld de Nederlandera als men sen fatsoenlijk behandelen, maar hun politiek is er evenzeer op gericht de economische posities van Nederland in Indonesië af te breken, om de eco nomie van Indonesië Indonesisch té maken. - ""'dok lieeft het bewind iu Padang al bij voorbaat de Nieuw-Guinea-politiek van Soekarno uit diens bagage over- genomen!" Men moet ten slotte ook niet ver geten dat in het Padangse kabinet verscheiden marinen zitten, die aan het bewind waren toen de conferen tie. Nederland-Indonesië te Genèvc mislukte. Er is alle reden om met belangstel ling de. ontwikkeling in Indonesië gade te slaan. Er is nog meer reden om vurig te hopen dat het gelukken mag Indonesië te elfder ure uit de klauwen van het communisme te red den. Maar men mag zich voor het ove rige hier (e lande bepaald niet aan wensdromen overgeven. Torpedoboot verscheen vlak voor (Advertentie) DELICIOUS Het verschijnen van de „Gadja Mada" veroorzaakte bij de bevolking van Padang-weinig opwinding. Alleen in sehéepvaartkringen heerste nervo siteit. Et liggen op het ogenblik Ne derlandse,-Panamese en Engelse sche pen In de haven. De Gadja Mada is aeht jaar geleden aan Indonesië ver- kocht. Korvetten van de Indonesische ma rine zouden ook posities ingenomen hebben om Pakanbaroe aan de Oost kust te blokkeren. Bericht wordt, dat troepen uit hun garnizoenen zijn ver trokken om gevechtsstellingen in Mid den-Sumatra in te nemen.. Het Singkarak-meer ligt in de ber gen tussen Padang en Boekittinggi. Hetzelfde gebied is in 1948 door de Nederlanders gebruikt voor een lan ding van parachutisten en watervlieg tuigen. Een woordvoerder van het leger van de tegenregering gaf op de vraag, wat er-zou gebeuren als de regering van Djakarta zou proberen de Neder landse tactiek van 1948 te imiteren, ten antwoord:- „De bevolking zou hen vermoorden". President' Soekarno heeft vandaas voor het Indonesische volk verklaard, dat hü zich' krachtig zal verzetten tegen verdeeldheid in de twaalf jaar oude republiek. In een door hem in het Merdeka- pajeis te Djakarta gehouden redevoe ring, zei de president dat de regionale woelingen waren geïnspireerd door buitenlandse mogendheden, die Indo- nesië in dc richting van een bepaald blok wensen te stuwen. Dit was de eerste rede van Soekarno over de op standige beweging in Padang sinds zfjn terugkeer uit Japan op 16 februari, Hü sprak tijdens de plechtigheid, waarin hijzijn ambt. als. president van de waarnemend president, mr. Sartonb weer overnam. Over de proclamatie van Padang zei Soekarno: „Nu. na mijn terugkeer van mijn vakantie, hebben de pogingen van een kleine kliek om de meerderheid van het Indonesische volk te dwingen zich aan hun eisen te onderwerpen, hun hoogtepunt bereikt. Ik wens duidelijk te maken, dat hun acties onwettig zijn en dat ik ze niet kan erkennen. Ik vertrouw, dat het gehele Indonesische volk, dat trouw is aan de proclamatie van augustus 1945, zonder aarzeling aan de zijde der regering zal staan." Soekarno verklaarde voorts in zijn rede, die door radio-Djakarta werd uitgezonden: „Ik wens te verklaren, dat voorbereidingen waren getroffen voor het houden van een conferentie in Bandoeng op 5 februari tussen alle militaire commandanten van Suma tra, de minister van Binnenlandse Za ken. en de ehef-stef van het leger. Deze conferentie ging niet door, omdat luitenant-kolonel Hoessein niet is ge komen. De chef-staf Nasoetion bood aan een nieuwe conferentie te houden, des noods op een plaats in Sumatra. Po gingen om met Hoessein en Soemóeai besprekingen te voeren hebben geen suces gehad. Zij antwoordden met een ultimatum, waarop binnen vüf dagen moest worden geantwoord. De president zei, dat ais het waar was dat de eisen van de buitenge westen ernstig waren geweest, dan het vraegstuk der betrekkingen tus Het,Rode Kruis in Padang heeft per radio een oproep, gericht tot de cen trale regering in Djakarta onmiddel lijk een schip te zenden, om 110 Ne derlanders op te halen, onder wie vrouwen en kinderen, die naar Neder land wensen te gaan. Het Rode Kruis deelde mee, dat hun vertrek vertraagd werd door de crisis tussen centraal Sumatra en Djakarta. De Tunesische regering heeft vijf Franse consuls uitgewezen. De betrok kenen worden ondér politiebewaking naar Tunis gebracht. De Franse rege ring heeft steeds geweigerd gehoor te geven aan de Tunesische eis om de betrokken consulaten te sluiten. BOSNEGERS en Indianen, die daar. voor diep uit de binnenlanden ge komen waren, hebben gisterenmiddag in het stadje Albina op de grens van Suriname en Frans Guyana, prinses Beatrix hartelijk gehuldigd. Voor de woning van de distrlctscommisaris van het stadje gaven zij hun typische dan sen ten beste en de Prinses genoot met volle teugen van dit voor haar zo nieuwe schouwspel. Toen de Prinses in Albina aan kwam, waren namens de bosnegers Uvee „granmans" (opperhoofden) ter verwelkoming aanwezig. Akontoe Awenti en Cornells Forster, resp. opperhoofd van de stam der Auca- ners en van die der Paramaccaners. Namens de Indiaanse stam der Wa- jana's begroette grootkapitein Ape- tina de Oranje-telg. Met hun opper- hoofden en kapiteins waren ook vele „gewone" Bosnegers en Indianen naar Albina gekomen en in hun bon te verscheidenheid waren zy beslist indrukwekkend. Boeiend was de begroeting door de i granmans en de kapiteins, de heersers van het Surinaamse oerwoud, die ge kleed waren in kleurige uniformen. In hun gebied hebben deze mannen een vrijwel onbeperkt gezag. Na deze be groeting gaven schoolkinderen uit Al bina een zanghulde. Vanmorgen reed de Prinses per auto naar het kinderhuis voor hindostaanse kinderen te Alkmaar, waar zij werd begroet door ds. V. Muller, praeses van de Evangelische Broedergemeente en zuster B. Jacobssen, directrice van het tehuis. Natuurlijk stonden ook alle kindertjes in hun zondagse kleren ter verwelkoming opgesteld. Toen de prin ses aankwam, zongen zy een welkomst lied en zwaaiden met rood-wit-blauwe vlaggetjes alsof hun leven er vanaf hing. Met de zeventig kinderen, die thans onder de hoede van het kinder tehuis staan, kwamen sinds 1916 in totaal ruim 500 verwaarloosden, wezen en halfwezen en andere hulpbehoeven den hun heil bij dit instituut zoeken. Om acht uur was hel gezelschap al weer op weg naar het tehuis voor In donesische kinderen. De Prinses werd hier welkom geheten door ds. Eme en zr. Bulthuis, de directrice. Evenals in Alkmaar bekeek de Prinses ook hier met belangstelling het tehuis en de huisvlijtwerkjes die de kinderen had den gemaakt. In de ioop der jaren sedert 1918 werden hier meer dan 200 kinderen verzorgd. Zij bezoeken de la gere school van de Evangelische Broe dergemeente te Leliendaal. Na de rondgang werd een kopje kof fie gedronken, terwijl de kinderen een spelletje en een dans uitvoerden, waarna de terugtocht naar Paramaribo werd aanvaard. Dit keer stapte men te Nieuw Amsterdam aan boord van de Oranje en voer men over de brede Su- rinamerivier naar Leonsberg, waar de auto gereed stond om de vorstelijke gast weer naar Paramaribo terug ie brengen. Bij Blauwgrond, een neder zetting op een koffieplantage, moest echter gestopt worden onidat ook de bewoners daar een erepoort hadden opgesteld en hun hulde aan de Prinses wilden betuigen. Nadat de Prinses te Paramaribo was teruggekeerd van haar reis door het noordoostelijke deel van het Surinaam se laagland ontving zii later op de dag ten paleize verscheidene dames, die zich verdienstelijk maken op het ge bied van sociaal werk. Meer dan an derhalf uur lang heeft de Prinses zich over het werk - op dit gebied laten voorlichten. Het Zweedse Hof heeft bij verrassing een bedekte bevestiging gegeven van de geruchten over een aanstaande ver loving tussen prinses Margaretha en de Engelsman Robin Douglas-Home, een edelmanen voormalig barpianist. De opperkamerheer des konings maakte bekend dat Douglas Home be gin maart in Stockholm zal vertoeven om een .studiebezoek te brengen aan de drukkerij-uitgeverij Esselte. „Hij zal tijdens zijn bezoek ook hare koninklijke hoogheid prinses Margaretha ontmoe ten", besloot het communiqué.1 Enkele uren tevoren had graaf von Essen nog namens het hof verklaard dat van een verloving in de naaste toekomst geen sprake was. In gezaghebbende kringen in Stock holm is men ervan overtuigd dat'fty- dens het bezoek van de Engelse, gast de verloving bekendgemaakt^ zal worden. Vólgens het Zweedse blad Afton- bladet heeft de Zweedse premier Tage Erlander woensdag tijdens zyn verblijf in Engeland het huwelijk met koningin Elizabeth besproken. Douglas-Home, nu 26 jaar, heeft het vorige jaar officieel n a ax "prinses .Ma r- garetha's hand gedongen, maar toen oordeelde het Zweedse hof'.datTzijn po sitie als pianist hem onvoldoende in staat stelde d«° 23-jarigeprinses te onderhouden. Douglas-Home is-, nu echter directeur van een maatschappij geworden en daarmee zou dêt-iegen- kanting -zijn--verdwenen; f Advertentie) (Van onze correspondent) Dé zestigjarige mevrouw B. Kleinjande Hoop en haar acht jarig kleindochtertje Ria Bos zyn gistermiddag op de onbewaakte overweg in de Julianastraat .te Vroomshoop door een trein gegre pen en op slag gedood.: -, Het ongeluk gebeurde omstreeks halfvier. Het tweetal was per brom^S fiets op weg naar een verjaardags visite. Zij werden gegrepen door. één, trein, die uit de richting Mariënberg Kwam, De trein' had ongeveer^ée&jf half uurvertraging..- - Het Engelse Laserhuis heeft het-,i buitenlands beleid van de conseryatië-yi ve regering met 308 tégen 242 stem-";;! men goedgekeurd. 'isNipi Vorige week woensdag kwam het Turkse schip ,j%ydin** op de Wcsterschelde in aanvaring met' het Franse schip „Char les Teiiie". waardoor het Turkse schip lek sloeg. De bemanning heeft het schip reeds lang verlaten.i-doeh kapitein Ziya lan sen is op - zijn rSÈUp gebleven. Hulpeloos moet deze 42-jKlge,.ieeroan, die nog nooit een scheepsongelukheeft meegemaakt, toezier» hoe zijn eens zo trotse schip lang zaam mur zeker - In/ het- zand wegzakt. Links de masten-van-hét schip, die mét de brng, waar ée kapitein, op staat, nog-bo- ven-water uitstéken;,/; De ^ssaglefslylt-7""van het «si ,lï g'; -he* bij oitóe kantejÉh^tër,v" .-JÈ4 (Advertentie) TADY CHURCHILL is op het L vliegveld, van Nice aangeka- men op weg naar haar echtge noot Sir Winston, die in zijn villa aan de Middellandse Zee in bed ligt met longontsteking en pleu ritis. Sarah Churchill (links), die reeds in Frankrijk ivas, kwam haar moeder op hel vliegveld af halen. CVan een onzer verslaggevers) i^sï Verdacht van het plegen van oplichting- op grote schaal is de 25-jarige:;;; Arnhemse autoverhuurder H. H. door de politie in arrest gesteld, eyenal*^, de 35-jarige agent van politie J. B.„ die .verdacht wordt.de autövèrhuuidfer|| behulpzaam te zijn geweest bij diens praktijken. De autoverhuurder zou namelijk in een tijdvak van enkele jaren van ken|g nissen en relaties uit Arnhem, Nysnegen en/anderei gcOTeenté^Wi^eJ* gelden hebben geleend tot een totaalbedrag van avelke geia5n^dfe.bij.nodig(.had,om de door hem aangeschafteauto's afyteHie-y talen,^thins vrijwel niets méér over is. -'"v H. begon enkele jaren geleden een autoverhuurbedrijf, dat twee met fi nancieringsregelen aangekochte wa gens telde, en dat aanvankelijk goede resultaten leek te zullen opleveren. Hierdoor aangemoedigd, stelde H. nog meer wagens in -dienst, die even eens in termijnen moesten worden af betaald. Daarvoor leende H. gelden van een kennis die, toen hij later om zijn geld kwam, moest verpetaen, dat de auto verhuurder niets in kas had. H. leende daarop een bedrag van een andere geldschieter en betaalde daarmee het. geleende bedrag af. Daardat hij trachtte het ene gat met het andere te stoppen, geraakte H. steeds dieper in de schuld, te meer daar hü ten slotte, door zijn vele kre- diteuren in het nauw gedreven, bereid was elke rente te betalen, die hem werd gevraagd. Door de uitkomsten van zijn be drijf rooskleuriger voor te stellen, dan ze iu wcrkelükheid waren en door te wijzen op zijn grote wagen park (dat was uitgegroeid tot 20 auto's) wist hy by een twintigtal geldschieters bedragen, variërende van 2.000,—- tot f 'JffMO,—. te lenen. Kort nadat de Jcredi leuren fail lissement hadden aangevraagd, heeft ook de politoi zich in deze zaait ge mengd. Uit ltaet onderzoek is gebteken, dat H. by zfjin transacties enise tmalen medewerking heeft gehad va:, de po litieman J. B.f die hem, buiten dienst tijd en niet in tffliform, vergezelde en door zyn functie hel HOfUge vertrou wen wist te wekken bij de adspirant- geldschieters. Het is niet komen vast te staan, dat B. voor zijn medewerking enige gei- delyke beloning heeft ontvangen, doch wel dat hij op andere wyze via het autoverhuurbedrijf daarvan voordelen heeft gehad. De toestand van Sir Winston Church ill is sinds gisteren niet veel veran derd, maar de koorts is gedaald. Churchill voelt zich goed en zijn kracht is dezelfde gebleven. Dit hebben de twee dokters van de 83-jarige staatsman gisteren meege deeld te Roquebrune aan de Franse Riviera, waar Churchill een longont steking en pleuritis heeft opgelopen. Een Londense firma heeft inmiddels bij wijze van attentie per vliegtuig een kostbare zuurstoftent naar Nice laten overbrengen. De zuurstoftent is van morgen aangekomen en wordt op het vliegveld bewaard voor het geval Churchill hem nodig zou hebben. (Van onze «Haagse redacteur) In een buitengewone algemene ie denvergadering van de Algemene Ka tholieke Werkgeversvereniging en het Katholiek Verbond van Werkgevers Vakverenigingen heeft dr. S. L. Mans- holt, onze oud-minister van Landbouw en thans vice-voorzitter van de Euro pese commissie een rede gehouden over het tverk van de Europese Eco nomische Gemeenschap. Een grc.ot aantal autoriteiten, onder wie de minister van Buitenlandse Za ken, minister Luns en enkele staats secretarissen woonden deze vergade ring bij." De nieuwe voorzitter van ge noemde verenigingen, mr. T. J. T. M; van ThieJ maakte in zijn openings rede gewag van de instelling van een eigen industrieel overlegorgaan, waar in werkgevers en werknemers over so ciale en economische aangelegenheden van gedachten kunnen wisselen. On zerzijds zal ei* naar worden gestreefd, zei de heer Van Thiel, de instelling van dit orgaan dat op den duur de pu- bliekrechtelyke status zal moeten kry ggn zo spoedig mogelijk te doen ge schieden. Dr. Mansholt zeide, dat de Europese Gemeenschap een zaak is van ons allen. Zij is slechts een fase op de lange weg naar een volledige eenheid in Eurona. Spreker vroeg zich of of het wel mogelijk geweest zou zijn na de oorlog tot herstel te komen indien zich niet zo'n gemeenschapsgedachte had ontwikkeld. Dr. Mansholt stelde vast. dat wil de Europese Economische Gemeenschap een werkelijke gemeenschap worden, zy ook de functie van overdracht van welvaart zal moeten vervullen. Na de rede van dr. Mansholt namén de honderden genodigden afscheid van de oud-aigemeen vocfrzitter van ge noemde verenigingen, de heer L. A. J. M. van Heyst. Ook vele vertegenwoor digers van zusterorganisaties en van het parlement gaven blijk van hun be langstelling. Stola kindertjes, in het groen* gras. Wilt* bonen m*t snijbonen (uil blik) en 'n rtvk Gelden* worst. In de staat New York Is dé nood toestand afgekondigd. De gouverneur van de staat heeft een "beroep op liet leger gedaan te helpen om de „kri tieke toestand" als gevolg van de overvloedige sneeuwval te verbeteren. De secondaire wegen zijn overhon derden kilometers onberijdbaar. Ih sommige steden en dorpen raken de voedselvoorraden uitgeput. Dè gou verneur heeft om helikopters ge vraagd. Aan de vrijmaking van de wegen wordt dag en nacht gewerkt. De Britse voetbalier Duncan Ed wards, van de Engelse kampioensploeg Manchester United, is vanmorgen in het ziekenhuis „Rechts der. Isar" In Miinchen overleden. Edwards was op 6 februari ernstig gewond geraakt by de ramp met het Engelse BEA-vliegtuig, waarin zyn ploeg na een wedstrijd in Belgrado naar huis terugreisde. Hij is het 22ste slachtoffer van het ongeluk. Manches ter United verloor bij deze ramp.acht spelers. ONS land bevindt sich nor steeds dicht bil de grens tussen koude Incht, die Scandinavië en een groot deel van dé Noordzee bedekt en zachte lucht, die ten -westen en zuidwesten van ons land aan wezig is. Een storing die langs deze schei dingslijn naar Duitsland bewoog passeer- de in de afgelopen nacht met regen ons land. Er achter stToomde de koude lucht weer binnen, waaruit in het noordoosten van het land vanmorgen enkele sneeuw buien vielen. Een volgende storing naderde vanmorgen Schotland. Zij zal de komende 24 nur weer enige regen en In het noord oosten van het land wellicht ook natte sneeuw brengen. Ons land blijft daarbij nog in liet overgangsgebied tussen zachte en koude lucht. EeM intercontinentaal ballistisch projectiel van het type Atlas is don derdag twee minuten nadat het te Capë Canaveral in Florida gelanceerd was, ontploft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1