jWerk rond Maasboulevard en Wilhelminahaven I A KERK BEHOORT ACHTER DE SCHOOL TE STAAN;- KEKK EN SCHOOI Massaal concert op Bevrijdingsdag Familieberichten Ds. D. ZWART OVERLEDEN SCHIEDAM Hogere kosten voor VLAARDINGEN Route R.E.T.-busdienst lijn 56 Heiwerk begonnen voor nieuwe sluis Contactavond L.O.-LK.P. in Expogé Verhoging subsidie - van de V.V.V. Kandidaten S.G.P. voor J V raad s v erkiezin gen Burgerlijke stand van Rotterdam Y oorjaarstentoonslelling over „De natuur" Ir. Lange spreekt voor Schiedamse raad Bouw van veertig woningen en zes garages te Kethel ^ere subsidie voor Toonkunst Muziekschool Ds. Visser op C,V.O.-vergadering: MAASSLUIS Matrozen van stelling gevallen Hoek van Holland Deze ën volgende week in Schiedam Hogere subsidie voor ^"Si Bijeenkomst S.G.P. Diefstal uit auto's Maasland Wandel activitei ten van N.GW.B. Gedenkdagen predikanten Theologenconferentie van „Kerk en Wereld" TROUW Vrijdag 21 februari 1958 Bommen Dijksverloop v Waterstaatsbelangen Wethouder Weststrate voor de Jeugdsociëteit Wereldgebedsdag voor vrouwen Uit het „Zwaluwen,,-ne9t Advertentie Elementair muziek- onderricht Brandweer haalde kat uit de Boom Inbraak Medische dienst Twee kindertoneel voorstellingen Sprankelend goudgeel! (D! Jonge Kerk MAASSLUIS. „Kan de zending nu nog een hulp zijn voor de Jonge Ker ken in Indonesië?" is het onderwerp, dat dé." G, van Noordenne, zendingapre- dlkant, woensdagavond voor alle jonge lidmaten in de consistorie van de Gro te Kerk. zal inleiden. Artsendienst Inzaméling voor de kinderfeesten Zwemwedstrijden Bij nieuwe Geref. kerk ook een luidklok Comité ouden van dagen V isserijberichten Geen voetbalprogramma Jaarvergadering Herv. Raai voor kerk en school .SCHIEDAM. Door verschillende omstandigheden zullen de in uitvoering zynde werken rond de Wilhelminahaven en de nieuwe Spuisluis de gemeente belangrijk meer gaan kosten dan oorspronkelijk was voorzien. Voor het complex van werken om en nabij de Wilhelminahaven, de Maas boulevard en de jachthaven, waarvoor een krediet van,/ 2.068.341,29 beschik baar was gesteld, aal nu nog 430.000 extra nodig zijn. De grootte van dit bedrag duidt er wel op, dat hier andere kostenverhogende factoren In het spel zijto dan normaal verwacht mochten worden, zo schrijven W. aan de raad. Ter nadere verklaring brengt het college dan het volgende onder de aandacht: In de Wilhelminahaven werd 82.559 m3 meer specie gebaggerd dan de oorspronkelijk aangehouden hoeveel heid. Dat kostte 128.575,50. Bijgevolg •moest meer baggerspecie naar het in. dustrieterrein bewesten de Schie af gevoerd wórden, hetgeen weer ver zwaring van de perskaden noodza- kelyk maakte. Voorts dienden de pers- putten aldaar door de slechte onder grond. veel langer bemalen te worden dan aangenomen werd. Dat alles kostte 73.390. De kaden rondom het oude zwembad en de oude dam in het Balkengat bevatten zoveel meer puin en afval dan verwacht was, dat deze grond niet weggebaggerd kon worden, maar met behulp van draglines en - auto's moest worden afgevoerd. Kos- ,ten 37.096,69 f Stagnatie in het baggerwerk door het ophalen van bommen en nader on- derzoek kostte de gemeente 37.964,62 en zo zijn er nog enkele minder be- -langrijke posten. Aan het bedrag dat oorspronkelijk ter beschikking stond voor de aanleg van de Maasboulevard werd o.a. ont trokken een bedrag van 85.320 voor het slopen van de Nema-glasfabriek en de meerkosten voor onteigening van Blankenheim en Nolet. Dat bedrag'moet weer aan het oor- - spronkelijke bedrag worden toege voegd om de voltooiing van de Maas .boulevard met de verbindingsweg Ha- ^'yendjjkr-Ma&srestaurant te kunnen financieren. Voorts vragen de Tech' ïiisehe bedrijven hier nog een bedrag van 32.500. Voor de bouw van de nieuwe Spui- Muis zal behalve het bedrag van rf 2.400.000 nog een'extra krediet van 381.950 beschikbaar moeten worden -gesteld. 1 Met betrekking tot' het voltooien van da dijksw-erken delen B; en.W. nog het .volgende mede: .n Het aanvankelijk geprojecteerde dijks- verloop, moest door verschillende later opgekomen omstandigheden worden los- v'gefaten. Met de later door Schteland ondergaat daardoor nu de golfslag van het buitenwater direct. Met het oog op de veiligheid mag deze toestand niet bestendigd worden, doch moet vóór het volgende winterstormselzoen verbeterd zijn Teneinde de nog te maken dijks werken te kunnen voltooien moet echter de oude dijk deeigenlijke waterke ring dus op twee plaatsen doorbro ken worden; Deze werkzaamheden mo gen volgens waterstaatscisen niet dan in het zomerseizoen ter hand genomen worden, daar anders zwaardere nood voorzieningen,. b.v. in* de vorm van kostbare afdammingen, getroffen moe ten worden. Kortom de wsterstaatselsen alsmede de financiële belangen van de gemeen, tedwingen ertoe, dat het werk, voor wat de dfjken betreft, vóór 1 oktober a.s. gereed komt. Dit is slechts dan mo gelijk indien de werkzaamheden met de grootste spoed worden voortgezet. SCHIEDAM De Sectie Zang van de S.G. heeft een plan nitgewerkt om op bevrijdingsdag maandag 5 mei 1858 een concert te geven k» de Grote Kerk, waaraan zal worden meegewerkt door vrijwel alle bij de sectie aangeslo ten zangverenigingen. Medewerking is toegezegd door: R.K. Schiedams Christelijk Mannenkoor, Ar beiders zangvereniging „Excelsior", Schiedams Mannenkoor ..Orpheus", Schiedams Vrouwenkoor, Gemengd Koor ,,Het Westen". DaVneskoor „Wilton- Fijenoord". Het geheel zai onder leiding staan van de heer Gijsbert Nieuwland. Mej. Ria Borgmeyer zal aan de vleugel bege leiden. Er wordt nog gedacht aan decla matie en optreden van een blaaskwar- tet. De werken rond de Wilhelminahaven hebben zich o.a. gericht op de vestiging van de N.V. Tankercleaning, een bedrijf, dal ook in het buitenland de aandacht trekt. Door de ontvangst van vele schepen voor een schoonmaakbeurt is het te dan ken, dat de Wilhelminahaven van een ligplaats voor uit de vaart genomen sche pen weer tot een levende haven is gewor den. De nieutoe steigers zijn nu alle gereed en er kunnen desnoods supertankers af meren. Ten einde deze steigers bij het meren voor beschadiging te behoeden, zijn de laatste dagen extra zware meerpalen aangebracht. Óp de foto: het tlaan van een van deze palen. 'en 'Delfland gestelde, veel hogere eisen betekent dit, 'dat de .aan de Spuisluis aansluitendedijken niet alleen op een i'; andere plaats, doch ook veel zwaarder 7" gejnaakt moesten worden, terwijl de ■i lengte van de dijk ten westen van de v.'S^juislüis''moest 'Worden 'Verdubbeld; zonder - meer., duidelijk; dat y, hiermede tevoren onvoorzienbare extra ïkoSféh' gemoeid zijn,'die nog vergroot werden door de gesteldheid van* de on- ■f;;:dergrond op de nieuwe plaats en die -f'het'-oorspronkelijke krediet ontoereikend doéhs'zijn. Bovendien moet nog bekos- '- tigd worden de aanleg, van de.-rijweg >:$op. het talud van de dijk met de aan- sluitingen op do 'Geervlietsestraat,. de Hayenaijk en de Havenstraat, alsmede voorzieningen aan de riolering, zo de;, lenB. en W. mede. '-.Het college vestigt voorts dé aan dacht op de bij de voltooiing van deze werken betrokken waterstaatsbelangen. -li-Dé oude Westfrankelandsedljk is tot- :*hogtóe'de waterkering. Ter hoogte van del vroegere zwemplaatsen voldeed de nize dijk-destijds reeds niet aan de daar- siaah:. te .steUcn eisen. B,ovendién is hu nu i'ldaat sterk blootgestelddoordat de zwemplaatsen zijn weggebroken; de dijk VLAARDINGEN. De directeur van de Rotterdamse Elektrische Tram maakt bekend, dat met ingang van maandag 24 februari 1958 autobuslijn 56 aan het thans in exploitatie zijnde tram- en au- tobusnet zal worden toegevoegd en als z.g. ringlijn zal rijden met»de volgende route: Vlaardingen (station) - Westha- venkade - Westhavenplaats -Korte Hoogstraat - Cronjéstraat - v. d. Drift straat - Burg. Pruissingel - Billiton- laan - Floris de Vijfdelaan - Blois van Treslongstraat - v. d. Werffstraat - Phi lips de Goedestraat - Floris de Vijfde laan - Billitonlaan - Burg. Pruissingel - v. d. Drifstraat - Cronjéstraat - Korte Hoogstraat - Westhavenplaats - Westha- venkade - Vlaardingen (station). Er zal evenwel tot nader order niet via Blois van Treslongstraat - v. d. Werffstraat - Philips de Goedestraat wor den gereden, doch via de Floris de Vijf delaan tot de Philips de Goedestraat. al waar met de autobussen wordt gedraaid en via dezelfde route wordt teruggere den. Op lijn 56 geldt het stadstarlef (voor volwassenen 20 cents, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar J0 cents). Alle bijzondere tarieven zijn geldig. Dienstregeling Van Vlaardingen (station) maandag t.m. zaterdag eerste 6 uur, laatste 0.00. zóndag eerste 8 uur. laatste 0.00. Van Philips de Goedestraat bij Floris de Vijfdelaan maandag t.m. zaterdag eerste 6.13 uur, laatste 0.13 uur, zondag eerste 8.13 uur, laatste 0.13 uur. i VLAARDINGEN. „Randstad en Delta" is de titel van de lezing, die wethouder M. H. L. Weststrate zater dagavond 8 uur in het R.K, Verenigings gebouw zal houden voor de VlaardingSe Jeugdsociëteit. VLAARDINGEN. Aanbesteding. Voor het afgraven van zandophogingen en het rioleren van de Marnixlaan en bijkomende werkzaamheden in de West- wijk werd door Gemeentewerken een aanbesteding gehouden. Laagste inschrij ver was de firma Th. Werner te Vlaar dingen met 102.646 en hoogste de fir ma Schelling te Numansdorp met 123.990. VLAARDINGEN. De oude sluis in de Hoogstraat-Korte Dijk is thans ge- VLAARDINGEN. Het plaatselijk comité voor de Wereld-Gebedsdag houdt vanavond met vrouwen uit verschillen de Kerken, Leger des Heils enz. een gebedsure in de Pniëlkerk. aan de Henr. R. Holst. Niet minder dan 134 landen nemen aan deze gebedsure deel, zodat van zonsopgang tot zonsonder gang over de gehele wereld vrouwen hun eendrachtig gebed opzenden tot God. Overal wordt dezelfó'c liturgie ge bruikt. Het onderwerp is: ..Het brood des levens." Vrouwen van Vlaardingen: wij verwachten u. Aanvang 8 uur. VLAARDINGEN. De L.O.—L.K.P. en Expogé hielden donderdagavond in de zaal Obadja in de Callenburgstraat een contactavond, tijdens welke uitvoe rig gesproken is over de mogelijk te komen tot nauwer contact tussen beide verenigingen. De hebr Bakker uit Velp, algemeen secretaris van de Expogé, merkte op, dat -men zich nog steeds verantwoorde lijk voelt voor de samenleving, vooral als het gaat om de wereldvrijheid, die van alle kanten belaagd wordt. Het leed van ben die de getroffen landen moesten verlaten kunnen we onder meer verzachten door het zenden van kleding. Hij drong erop aan. evenals vroeger, voort te gaan en te strijden voor de vrijheid. Ook de heren P. Nieuwstra- len. P. van Rijn en H. Doelman gaven hun visie over deze samenwering. Deze toespraken' resulteerden in een uitvoerige discussie, waarbij men niet tot een resultaat kwam. Eén van de oorzaken was, dat men meende dat in een bepaalde groen zich personen be vonden. die door hun houding tijdens de bezetting daarin niet thuishoren. Het laatste woord, over de samenwerking is echter nog niet gesproken, men wil de kwestie nader bekijken. VLAARDINGEN. Zwaluwen gaat zaterdag in Delft bij C.S.V.D. op be zoek. De Vogels hebben het daar aan de Laan van Vollering nimmer cadeau gehad en daar zal de komende wedstrijd wel geen uitzondering op maken. De Delvenaars verloren in het afgelopen najaar aan de Kethclweg met 4—3 na een aanvankelijke voorsprong. Intussen hebben deze tegenstanders, die eerst tot de zwakke zusjes schenen te behoren. een krachtig herstel getoond'en verschil- sloópt en direct is men bègonnen met lende fraaie successen geboekt. Ook het heiwerk voor de nieuwe Delflandse i Zwaluwen kan dan ook van een warme sluis. Er zullen ruim 150 houten palen j ontvangst verzekerd zijn, van ongeveer 17 meter lengte de bodem i Zwaluwen 2 en 3 spelen beide on» ingaan. Met dit werk denkt men in on- om 4.15 uur thuis. Het tweede zal na SCHIEDAM. Dc Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer te Schiedam heeft'de gerrteente verzocht dc subsidie die zij jaarlijks krijgt, aanzienlijk te verhogen, aangezien haar financiële middelen onvoldoende zijn voor de ont plooiing van haar werkzaamheden. Vorig jaar reeds werd de subsidie van 'de gemeente verhoogd van 80 tot 500. S...en W. zijn overtuigd van het nut van de vereniging en willen gaarna haar i Streven bevorderen, maar anderzijds .'moeten zij rekening houden, zo wordt aan ;de raad medegedeeld,'met de financiële ppsttie van de gemeente, /lie slechts bij hoge uitzondering een verhoging van een Subsidié'toelaat Daarom stellen B. en W. voor de aan de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer verleende sub sidie te verhogen tot 1000.- per jaar. ;.fSCHIEDAM. De kandidaten voor de S.G.P. bij de komende raadsverkiezin gen Zijn: C." C., Meijvogel, L.' H. Knip- .scheer en H. Bode. Op de lijst waarmee zij in samenwerking met-de A.R. Far- tij.-zullen uitkomen, staan 'zij achtereen volgens op de plaatsen 5,10 en 15. Aangiften overlijden Rotterdam 20 febr.: H Akkerman, ongeh, vr 36 j: W J de Best man v J S de Visser 73 3: L J van der ReijdenV man v L Bravenboer 78 j: A Llg- tenberg, vr geh gew mG D Berkbout 69 j; E H Cranon. man v A L van der Zon Brouwer 57 j; A J den Ouden, man v C-Muurlink 61 j: H A Ermcrs. man v M Diener, 55 J; P Hooghwerff. vr v J Neder- veen 82 j: W M H van den Endc, vr v G 3 Pljnacker Hordijk 51 J: W F Schip- per. ongeh vr 4 d; p Dlcterlch. man v W Schipper* 80 j; G Hersbach. vr geh gew m H B Oversluizen 64 j; C Havenaar. vr v T Bit* mond 35 j; M van der Klstp vr v J Kool mees 70 J. Aangiften geboorten Koterdam 20 febr: A J van Ringelen»Ujn-Kouljzer z: A P van Tflgt-Klarls z; M Konlngs-Weinert z; E J de Welj-Vermctilen z; C Rijsdijk-van den Berg di A W Bcrwitld-Dcckcrs d: W W van der Graaf-Groen z; A Sijtsema-Schaaf*- ma d; N de Jong-Nijman d; W C M Sche pers-dé Veer z; N de Gaït-van den Houten z- H C van Oudgaarden-Jansen z; M W K Kruijt-Ocké d; A F Bolderman-van der Wer* ve «X: P Kleine; Deters-Roodenburg z: A M Kort-Mekke d; G van Stevenlnck-Kooljman 'd* D Guiievan den Hcuve! d; J H van der Ebt'Sparreboom d; J M D van der Schoor- van -Strien d; N van den Boe,.Schouten z, N'.C; Beindorff-de Boer Raadtgever- vatt Bierman d; H- BakjZeodlJk z:J_A van Loenen-Coster z; J M Studuliki-Krijan z. A Dol-van GHa z: C I Ooetendorp-van Zinnen tdt' L. P' Jonkers-Meijer di A M -.btirg-Tazelaar d: A de Dreu-Blofclwid z. w XAnnings-Damsteegt z\ S«».Bras z: E ..W 9ro?tenboc^Ade.erhof IdifWams-Tinke„'d; J 'N-* van Hcnne-Ver- iltiikA'drïMr'KphriJ'Donk;,z: M Wolters-Zeven- ^|erg«c z;- A M„de -Groot-van den Brule d; SCHIEDAM. Na dé serie»»vonden „Ontmoettngën mét Kunst", georgani seerd in samenwerking met,het Stede lijk Museum" waarvan de laatste 'bij eenkomst [Op.lijnaazt.iflpUata „vipden Vraagt dé sektie Cnitiirele "Ontwikke ling van..deSchiedamse. .Gemeenschap thans de aandacht voor een nieuw, door haar ontplooid, initiatief, t.w. voor een Voorjaarstentoonstelling, die van 29 april tot en met 5 mei zal worden gehouden in dc Korenbeurs aan de- Korte Haven. Een groot aantal bij deze sektie aan gesloten verenigingen, t.w.. de Algemene Fotokring „Schiedam", de Acjuarium.ver- cnlging „Natuurgenot in Huis", het In stituut voor Arbeidersontwikkeling (de Natuurvrienden), de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Stich ting Natuurbescherming en de Teken- en Schildêrver. „Studie-vrienden" hebben reeds hun daadwerkelijke medewerking toegezegd. Men wil met deze tentoonstelling niet alléén wijzen op de velerlei mogelijkhe den, die er zijn „De Natuur" te genie ten - mi arook 'Op de aandacht, die door de diverse verenigingen aan be paalde facetten, van dit veelomvattende onderwerp wordt besteed. Middels het aanbrengen van imitatie- landschappen, aquaria, terraria, maquet tes én vakantiehuizen, volières, foto's, schilderijen e.d. hoopt men een geslaagd geheel te vormen, waarbij wij menen le mogen constateren dat de technische lei ding bij de heer J. J. Schipper in ver trouwde handen is. SCHIEDAM. De Schiedamse ge meenteraadsleden kunnen, voorzover zij dat overigens nog niet eerder hebben ge daan, vanavond kennis maken met de adjunct-directeur van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland', ir. G. C. Lange en zijn plan „Randstad en Delta". Bedoelde ingenieur zal namelijk in een openbare raadsvergadering, die voor de ze gelegenheid wordt gehouden in de SCHIEDAM. H. v. d. Kraans bouw bedrijf te Schiedam heeft zich .tot de ge meente gewend met hef verzoek onge veer 2000 m2 grond Van .de gemeente te kunnen kopen, gelegen aan de Meeuwen singel, voor de bouw van 14 woningen en .ongeveer .337 m2. grond voor-, de bouw van zes garages. Tegen de verkoop van deze grond, te gen een prils van 45 resp. 24 per m2 onder ae gewone voorwaarden be staan bij B, en W. geen bezwaren. SCHIEDAM Na een gehouden en quête ir gebleken, dat bij leden van de bij de sectie muziek der S.G. aangeslo ten verenigingen grote belangstelling bestaat voor een cursus elementair mu- ziekonderrlcht. Het bestuur van de sec tie heeft contact opgenomen met de di recteur van de Toonkunstmuziekachool de heer Fr. Moonen die een plan voor deze cursus zal uitwerken. Men hoopt in het najaar te kunnen starten. SCHIEDAM. Een kat heeft twee dagen in de tak van een' boom gezeten. 'Dat was aan het Stationsplein. De brandweer heeft zich ten slotte over het dier ontfermd en bracht het naar het dierentehuis. SCHIEDAM. Vannacht is ingebro ken in dc St. Llduinaschool aan de Za- menhofstraat te Schiedam. De inbre kers drongen door een gla« ln loodraam naar binnen en namen 11 en zeven sleutels mee. SCHIEDAM, Op zondag 23 februa ri wordt de medische dienst te Schie dam waargenomen door de volgende artsen: L' J?" ,Ei' Hoogenhuyze. Nassau- aula'van het Stedelijk Museum, voor de w^Haven 115 te'l Afl77ffi''rKU(«"t v^ia" ri!„r,ct ort i X?SVS1 ,110' lCI* 67760, G. i« t Veld', gemeenteraad, hoofden van dienst en andere hoofdambtenaren van de ge meente een uiteenzetting geven van zijn veel besproken plannen. Na deze uiteen zetting kunnen de raadsleden in een be sloten raadsvergadering, vragen stellen aan Ir. Lange. Is er daarna nog tijd over, dan zal de normale raadsagenda worden afgewerkt. De behandeling van de agenda wordt zonodig op maandag 24 ^februari ten stadhuize voortgezet. W. de Zwljgcrlaan 23. tel. 68599. Geopend is apotheek Rembrandt. Rem* brandtlaan 5. ook voor. de nacht- en avonddienst van de overige dagen der week geveer vier weken gereed te zijn; want men heeft uitgerekend, dat er ongeveer acht palen per dag verwerkt kunnen wor den. De sluis wordt gebouwd door de firma Riemersma te Amsterdam en de kosten worden geraamd op ƒ950.000. VLAARDINGEN. Op 26 februari a.s. zal de toneelgroep „Arena" onder verantwoordelijkheid van de commissie voor jeugdtoneel, in de Stadsgehoorzaal een tweetal toneelvoorstellingen' voor de jeugd van 6 t.m. 12 jaar geven. Reeds meerdere malen heeft de com missie voor jeugdtoneel met succes der gelijke toneelvoorstellingen gebracht. z'n misstap in Sassenheim hopenlijk te gen Leiden 2 weer op het goede pad te rugkeren. terwijl het derde moet probe ren tegen C.S.V.D.2 met een dragelijk resultaat, bv. een gelijk spel, voor de dag te komen.' Neem onderweg RIVELLA, dat monter! óp en houdt U fris. Heerlijk, die pittige en tóch zachte Smaak. Non-filiing, dus nooit dat hinderlijke -volle* gevoel Drink het vroeg, drink het laat, drink het ook bij Uw eten. Het bevordert de spijsvertering. RIVELLA is een natuurproduct uit mélk. Verkrijgbaar bij Uw wijnhandelaar •n de horecabedrijven Over de taak van de C.V.O.-scholen Gok thans Is het. dank zij een gemeen- tfn de huidige samenleving sprak gis- telijke subsidie, weer mogelijk een der- gelijke toneelvoorstelling te brengen die tegen een zeer lage toegangsprijs nl. ƒ0.60. plaatsbeapreken Inbegrepen, toe gankelijk is. Het op te voeren toneeletuk „De plaag geesten" is speciaal voor kinderen ge schreven. Een; voorbeeld vsa goed kin dertoneel. 2oala we er niet veel kennen. Stel uw kinderen in de gelegenheid van dit stuk te genieten. N-C.V.B. De iaarver- li MAASSLUIS, gadering van de afdeling Maassluis van de Ned. Christen Vrouwenbond wordt maandagavond acht uur in de Zuider- kerk gehouofen. termiddag ds. M. J. C. Visser uit Rot terdam op de voortgezette bijeen komst van de Inspecteurs der Vereni- 'ging voor Christelijk Volksonderwijs Rotterdam en omstreken, die in ge bouw De Samaritaan werd gehouden Volgens ds. Visser, die sprak als chriS' ten-ouder en Hervormd predikant, biedt de bijzondere school de beste kansen om jonge kinderen té doen uitgroeien lot mensen, die hun verantwóórdelijkheid in dit leven'kennen. Deze kinderen komen straks ln het volle leven te staan. Zij moeten dan een kritische instelling heb ben en"ook duidelijk „neen" kunnen zeg gen. wanneer zulks noodzakelijk is. Daarbij mag en moet de school de jeugd de helpende hand bieden, door haar op te voeden vsnuit het middelpunt: Jezus Christus. De Kerk, aldus ds. Visser, heeft haar tAak in dit opzicht nog veel te weinig gezien. De kinderen zouden bijvoorbeeld Aan boord van het Amerikaanse 's.s. Southwind, dat in de Mierwehaven te Rotterdam lag, zijn igstermiddag twee matrozen gevallen. Zij stonden op een MAASSLUIS. -— Van zaterdagmiddag: stelling, die 6 meter boven het sloepen- 12 uur tot maandagmórgenvd uur wordt'dek hing. de schoorsteen «choon te ma de zondagsdienst waargenomen door dr. E. W. Melchior, Veerstraat 15, telef. 2108. _T T. 85 februari. Stedelijk Museum 20 u.: heer J. B. Bakema, architect; Irene 20 u.: Ring Hervormde Vrouwengroepen: Lezing, film. SCHIEDAM. De Schiedamse Toon-i f£bf'uaï''- Musis Sacrum 8—16.30 u: kunst Muziekschool heeft voor het jaar I Ncd. Schoolbioscoop: Musis Sacrum 20 1957 een tekort van ƒ15.150 op haarwilton-Fijcnoord: Bedrijfsjournaal exploitatie. Dat Is meer dan in 1956Operette lm weiszen Rössl"; het geval was. Op 23 maart 1956 be-W'jkcen^um 20 15 Alg Fotokring sloot de Gemeenteraad van Schiedam SclL'T'reking 3e ronde, aan dc Stichting een jaarlijkse subsidie j „j" ,Sa,c,ru!n 8—16.30 u.: iiw. t» kennen, o-eiiik aan het tekort onNed. Schoolbioscoop: Musis Sacrum 20 toe te kennen, gelijk aan het tekort op haar exploitatie, tot een maximum van 13.853.50. Dc stijging van het tekort wordt ver oorzaakt door een met dc hoge aanloop kosten in verband .staand ongedekt te kort over 1956 van 1177,63 en door de in 1957 plaats gehad hebbende huurver hoging en salarisverhoging voor direc teur en administrateur. Vooralsnog ziet het bestuur van de Stichting geen mogelijkheid dit tekort uit een verhoging van de baten of een verlaging van de lasten te dekken. B. en W. menen dat het daarom gerechtvaardigd is, dat de gemeente ook het hogere tekort voor het jaar 1957 voor haar rekening neemt. SCHIEDAM. De s.g.p.-kiesverenl- ging „Groen van Prinsterer" te Schie dam houdt op woensdag 5 maart om 8 uur in het Geref. jeugdhuis een leden vergadering. De heer A. Vlasblom te Delft hoopt, op deze avond te spréken i estafette 5 x 23 over het onderwerp „Waarom S.G.P.?" fette 10 x 25 m 25 m schoolslag voor kin- Belangstellenden zijn hartelijk wel- déren; figuurdrijven en kunstzwemmen; kom. i waterpolo-wedstrijd (vriendschappelijk). u.: Wiiton-Fijenoord: Bedrijfsjournaal 1957, Operette „lm weiszen Rössl"; Irene 19.30 u.: De Vrienden van Bartje": Contactavond: Passage Theater 20 u,: Gusto's Muziekvereniging:; Uitvoering, cabaret. 28 februari, Maison Westhuis 14.15 u.: Ned. Ver. v. Huisvrouwen: „Praktische hulpmiddelen bij het strijken". 1 maart, Irene 20 u.: C.J.M.V. Jon gensclub Gideon: Jaarfeest: Musis Sa crum 20 u.: Schicd. Gymn. Bond: Feest avond. HOEK VAN HOLLAND. Dc Oranje vereniging ter plaatse nemende de nodi ge voorbereidingen voor. do oranjefees ten ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin, heeft zoals voorgaan de jaren aangekondigd gedurende de da gen van de volgende week een huis aan huis collekte te houden. De opbrengst van deze inzameling is uitsluitend bestemd voor organisatie van de feestviering voor alle schoolkinderen in Den Hoek. inclusief de kleuterscho len. Het bestuur der vereniging ver wacht Van de inwonenden dat zo moge lijk rekening wordt gehouden met het bijzonder groot aantal kinderen die men op 30 april zo gaarne wil verrassen en daarom extra willen bijdragen tot het welslagen van deze kinderfeesten. ken. Door een rukwind verloor een van hen het evenwicht. Hij greep de ander vast, waardoor beiden vielen en op de kap van de machinekamer terecht kwa men. Het waren de 29-jarige Robert E. Green, Route 3, Fitzgerald (U.S.A.) en <Je 37-jarige John Gorczijca, 3078 Bel mont St. Hamtramch, Mich. (U.S.A.). De eerste had een hersenschudding en een gebroken linkerh-ielbeen; de twee de klaagde over ip njin de rug. Beiden werden in het Havenziekenhuis opgeno men. kunnen worden ingeschakeld bij zang diensten in de kerk, zodat hun ouders wellicht ook komen. Ook verdient het aanbeveling kerkeraadsleden bij het besturen van de school in te schakelen. Achter de school staat de Kerk. die weer een thuis moet worden, zo eindig de ds. Visser. Wanneer onze idealen zijn verwezenlijkt, wordt zij een rustpunt en krachtcentrum voor allen, dié deze rust nü niet hebben. SCHIEDAM. Op zaterdag 22 maart houdtd ezwemvereniging „Wllton-Feije- noord" zijn jaarlijks onderling Xwemfee in het Sportfondscnbad te Schiedam. Aan vang 19.45 uur. Het programma luidt: 50 m. schoolslag dames en heren: 50 m. rugslag dames en heren; 50 rn vrije slag dames en heren; 3 x 50 m. persoonlijke wissel slag heren; x 25 m. persoonlijke wissel slag dames; Familie-estafette; bedrijfs- m: bedrijfsschool-esta- HOEK VAN HOLLAND. Naast de nieuwe Gerefor))Dineerde Kerk. die haa voltooiing nadert is een toren (klokken stoel) verrezen waarvoor aanvankelijk geen plannen-waren om deze van een luidklok te voorzien. Niettemin had men bij het ontwerp van de toren er rekening mee gehouden, dat dit wel eens geschie den kon. Welnu de Geref Jeugd zeer actief is er toe over kunnen gaan om een electrische luidklok de kerkeraad aan te bieden. c Zo zal ookbi j de officiële opening van het nieuwe kerkgebouw een nieuwe klok luiden die wat klank betreft in over eenstemming zal zijn met andere luid- klokken van kerken In Hoek van Hol land. Telkens weer blijkt, dat in Rotterdam bij -avond uit geparkeerde auto's goede ren worden gestolen. Een Leidenaar deed aangifte van diefstal van een tas met linnengoederen uit zijn auto, die op het parkeerterrein voor de Schouwburg in de Aert van Nesstraat stond en een inwoner van Doorn, die zijn auto ach ter het Groothandelsgebouw had gepar keerd kwam tot de ontdekking, dat zijn elektrisch scheerapparaat uit zijn wagen was weggenomen. MAASLAND. Comité ouden van In het programma van de Ned. Chr. Wandelsport Bond (N«C.W.B.).„ls enige wijziging gekomen. De laatste ..winter- serietocht zal nu gehouden worden, zater dag 22 februari a.s. De organisatie ls in handen van de wanddsportvcronlging J.S.W. en de start vindt plaats -vanaf het - Zuidervolkshuis aan de Dreef, Ge start wordt om 3 uur precies. Ook nu bestaat er weer gelegenheid zich nog direct voor de start te laten inschrij ven. De afstanden zijn 10 en 15 km. Op 1 maart wordt het winterseizoen afgesloten met een feestmiddag voor de jongeren en een feestavond voor de oude ren. Deze festiviteiten vindeh plaats ln het Carnissehuis aan de Lepelaarsin gel te Rotterdam-Z, Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij J. van Schanke, Dorps weg 151a. tel. 175273 en bij W. W. Hol- ieman. Gelkenesstraat 17 b. tel. 85249. 's Avonds zullen o.m. optreden het Leny-trio uit Barendrecht en de Ti- roler kapel o.l.v. W. Hardenbol. Dc openingstocht vindt plaats op 12 april a.s. en zal worden georganiseerd door de wandclsportvoreniging Door Eendracht Sterk" (D.E.S.) uit Zuidwijk in samenwerking met de wandelafdeling van de Chr.-Ver, v. Lich. Oef. „Rotter dam-Zuid". A|s startplaats is gekozen het grote plein bij de Morgensterkerk aan de Larenkamp, Op 26 april organiseert de Christelijke Jeugdvereniging „De Jonge Garde" te Charlois de bekende Koningin Juliana Mars. 's-GRAVENHAGE. 2i febr Besommine trawler Ech J20 met f. 9700. Notering pë? o» Notering per 50 kg: grote schol 65-73 ic&më1 nVd?ertnC«S' 43;SB- middeischol 65-73 kleine schol 00-62, schar 50-52 inld- delkabeljauw 61-65. kabeljauw 73-77 2 ailn' stijve kabeljauw per 5 stuks f *49- f 1WÏ 1 «0t?,nn* 100 kï: üskaboljauw f 120-125, verwachte aanvoer voor zaterdag- morgen uit de noord de ach 225 met 125 kisten schelvis, 145 kisten wijting, 135 kis ten koolvis. os kisten verso haring, 15 kls- st?mJ11ëmS»,'1° ,*tuks fiskabeljauw en 70 stuks stijve kabeljauwen en vermoedelijk de logger sch 121 van de kust en circa 10 HOEK VAN HOLLAND. Nog afge zien van terreinafkeuring zoals vorig* week het geval was komt zaterdag geen der drie elftallen van Hoekse Boys in het veld. Het programma geeft „rust" aan voor de Hoekse spelers om zo no dig nieuwe krachten op te doen voor de laatste loodjes die in dit geval ook niet licht zullen wegen. 1 dagen. Het Comité voor ouden van da gen, dat elk jaar voor de Maaslandse oudjes een autotocht organiseerde, heeft het vorige jaar hiervan af moeten zien omreden het in filerijen te gevaar lijk werd. Het comité heeft echter ge meend dat de band die in de loop der jaren door deze autotochten is gelegd .niet verbroken mag worden. Het comité heeft besloten om te be ginnen ééns per maand de oudjes een gezellige avond aan te .bieden, mocht deze avond siagen, zal elke 14 dagen een dergelijke avond gegeven worden. Wij twijfelen er niet aan of de Maaslandse ingezetenen zullen als dit gevraagd wordt deze zaak met een geldelijke bij drage steunen. Haag; mevr. w. M. H. pyn- ackw Hordijk—ven der Ende, 81 J., Rotter- S'"'* L" «*n 46 1" Bui«vni; mevr. T. MAALSAND. Zondagsdienst veearts. L„,?er«' 74 s- stIen«: J- J. Zondag zal de vecartsendienst voor: man—Prins."72 j h^w^'T'g"zuism," Maasland en Vlaardingen worden waar- sn j„ Leeuwarden; mej. S. W Wtsboklu* 74 genomen door veearts'.P. H. Kleinjan! 1»Groningen; mej. J. R. Brouwer, 05' j Pr. Irenelaan alhier. WUdervank, (Uit andere bladen) n.nGckr.°n E; H' F' A,' Schimmelpen. nlncx en O. M. Korteweg, Bilthoven. Bevallen: Mevr. Kingm»Gorter. Maara- »en, z.; mevr. Contenheim—-Buskoo Am- wëïrt?» mevr-„p- ^"«whof-Miédema. Weldum, d., mevr. M. Hultmaiu—Hlemstra. Btiens, z.; mevr. J. Ytsme—Riemersma, sua- meer, 2.; mevr. H. Bolhui»—Pastoor. St«. SnginëT'' H' E' Msrsmsn Scholten, r-.?iTerl.eode?: M®vr- A. M. Nlttel—Specht t i Z.woil*: ,K- Bonnes. Amster- dam. ir. J. A. A. Hoefnagel», Brueiel; ra*}. wêiHt a»1!® i" Amsterdam: mei. P. Heldt, 48 J„ Amsterdam; mr. W„A. Pi GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Ocgstgccst (accl.): mr. dr J, Oziriga te Lunteren. Bedankt voor Strathroy Ont. (Cana da): C. L. Tinmiers te St. Pancras. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Tholcn: H. van Gilst te Dirksland. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Aangenomen het beroep van de pro- vinei,ale kerkvergadering van Zuid-Hol- land «standplaats Ridderkerk: ov. bep 238 a-h): Ph. Ouwendijk. voorganger det Vereniging van vrijzinnige hervormden te Bolnes-Slikkerveer. In de nacht van woensdag op don. derdag i* op 57-jarige leeftijd overU. den ds. D. Zwart, predikant van d* geref. kerk te And ijk. Nadat hij zon dagmorgen in de dienst des Woord» was voorgegaan, voelde hij zich onwel, Na een ziekbed van enkele dagen 1» hij thans heengegaan. Ds. Zwart werd 22 juli 1900 te Oo». ter NÜkerfc geboren, bezocht het Wil lem Lodewijk gymnasium te Gror.in- 'gen en studeerde vervolgens aan d§ Vriie universiteit, waar hij 10 Juni 1927 zijn kandidaatsexamen deed. Óp 24 |uni 1928 verbond bij zich aan de kerk van Otidemirdum. welke gemeente hij In 1932 voor Aalten verwisselde. In 1937 vertrok hii naar Utrecht welke kerk hh bijna zeven jaar diende. Op 26 maart 1944 werd hij in Halfweg de op volger van ds. E. A. Groenowegen en sinds 28 april 1953 diende hi), nadat tweemaal een beroep door Andljk op hem was uitgebracht, zijn tegenwoor dige gemeente. Tildens zijn verblijf in Aalten hield ds. Zwart ln z.g. weekdiensten preken over Nehemla, die naderhand 7.(|n uit gegeven onder de titel „Roepingsdienst aan God". Te Halfweg werd onder zijn leiding een Geref. Jeugdcentrale op gericht. Op 24 juni 1953 had in d« geref. kerk van Andijk een herden kingsdienst plaats t.g.v. het zilveren ambtsjubileum van ds. Zwart, ln wel ke huldiging ook betrokken werd mevr. Zwart, die ere-presidente en op richtster is van de Bond van Geref. Vrouwenverenigingen. Op 11 april hoopt d« Raad voor de zaken ^van Kerk en School der Ned. Herv. Kerk zijn jaarvergadering té Utrecht in een der zalen van Esplana de te houden. Tot deze vergadering, waarvan het aanvangsuur geateld is op 10.30 uur, wordt een leder die belang stelt in de vragen van kérk en school, uitgeno digd. Dés morgens zal, na een openings woord van de voorzitter en na een jaaroverzicht ven de secretaris, prof. dr. A. A. van Ruler, kerkelijk hoogie. raar te Utrecht, een referaat houden over: „De school, het evangelie en de cultuur". In de middagvergadering zal dit re feraat met de uit de zaal binnengeko- mèn'vragfeh"behandeld"worden in een tweegesprektuseen de-referent en- prof. dr.; M. A.'Beek, hoogleraar aan'de ge meente-universiteit van Amsterdam; Dr.' A. A. Koolhaas te Amersfoort, praeses van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, zal een slótwoord spreken. Dr. H. Stoel te Utrecht, em.-predi- kant der Ned. Herv. Kerk, wordt 21 februari 80 jaar. Dr. Stoel, die in 1914 aan de rijksuniversiteit te Groningen bij wijlen prof. dr. Iz. van Dijk op een proefschrift over Kardinaal Neu mann cum laude .tot doctor in de god geleerdheid promoveerde, diende de gemeenten te Vledder, te Selllngen en te Veenwouden, waar hij in 1943 met emeritaat ging. Nadien was hij nog werkzaam als hulpprediker: eerst eni ge tijd in zijn laatste gemeente en dan nog een-paar jaren te Apeldoorn. Dr. Stoel publiceerde in diverse theo logische periodieken en was lid vso de Ned. Maatschappij voor Letterkun de,:;- Ds. O. W, Cvan Willigen te Ooi- terbeek, em.-predlkant der Ned. Herv. Kerk, gedenkt 23 februari zijn 45-jarig ambtajubileum. De. Van Willigen dien de de gemeenten te Hindelopen, Hêeg, Nw, Stadskanaal en te« Rhoon, wsar hij ln 1931 met emeritaat ging. De ju bilaris, die o.a, godsdlenitonderwij» gaf aan het Joh. Calvljn-lyceum te Rotterdam-Zuid,, hêeft gepubliceerd, nl.Parapsychologische beschouwin gen over leven en dood, en Parapsy chologie en haar betekenis voor he* chr. geloof. „De afwezigheid van God in onze wereld" is het thema van de dertiende theologenconferentie van „Kerk en Wereld", die van 8 tot 11 aprl! In het Eykmanhuis te Driebergen gehouden zal worden en waar ook niet-hérvormde predikanten welkom zijn. 's Avonds 8 april spreekt prof. dr. K. H. Miskotte over „De tegenwoordig heid Gods", de dag daarop spreken dr. H. Berkhof'en dr. C. J. Dippel, resp. over „Gods hand in de geschiedenis en „Gods hand in de natuur?". Op de laatste dag refereren prof. dr. W. Ban ning over „Gods aanwezigheid en de moderne maatschappij" cn dr. A. Th. van Leeuwen over „Wereldpolitiek, vereldzending en Koninkrijk Gods". NED. ECONOMISCHE HOGESCHOOL. ROrratDAM. Geslaagd voor het kandi daatsexamen in de economische weten schappen de heer p. J. Rljnja. Amsterdam Geslaagd voor het doctoraal examen d» heren C. J. Mclchcrt». Rotterdam en M. C F. M. BaerwaJdt. Hengelo. Geslaagd voor het aanvullend examen (baccalaureaat) dc heren G. W. Fortcgle». M. J.' Clcton, R. l. Hulsman, F. Swart- touw en J. E. IJzerman, allen te Rotter dam. Bevorderd tot accountant dc heren J. F C. Delbert, Rotterdam: J. van Krimpen. Lelrischendom en H. Th. Blom, Poortugaal. TECHNISCHE IIOGESCOOL DELFT. DELFT. Geslaagd voor het candldaats- examen voor scheepsbouwkundig ingenieur: J. H. van Zutphen, Vreeswijk. Geslaagd voor het ingeniourscxamen voor werktuigkundig Ingenieur: H. G. Aalbers- berg, Amsterdam; Raden Ma» Mohamad Abdulkrlm, Delft; M. Aff*ndi, Delft: 3- Baart de la Kalllc. Haarlem: A. ten Bus- schen. Veessen (Geld); j. J. C. Couwen- berg. Eindhoven; A.' D. Damen, 'i-Gra- yenhage, W. A. I. Goethals, Sas van Gent: H. c. den Herder, Rotterdam: D. W. Heul). Wassenaar: J. a. de Kloe, VJisstngen; Jhr. W, Laman Trip, Wassenaar; S. E. Meulen- berg, Rotterdam: R. J. M. Nagel, Amster dam; J. c. F. J. ötten, Weert: N. C. J- Ros (met lof). Delft; A. J. A. Schosntna- kers. VJisslngen; Soedarsono Prawironoto, Delft: Tan Wie Goan, Delft: J. S. Terp stra. Wijtgaard (Fr.) en O. B. Vrijburf, Arnhem. Geslaagd voor het lngenlcursexamen voor., vlJegtuigbouwkundlge ingenieur: C- Y. Nieuwland, Ridderkerk. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2