Bommen op radiozenders van m Volksstemming was groot SUCCeS;::yOOr;att - Op de grens van vorst en dooi Speelgoedvliegtuigje óp de grond grimmig wapen in de lucht Kinderen gered uit vuurzee vóór Frondizi -1 unesie verder van oplossing CHEF STAF NASOETION DJAKARTA: Hoffunctionarissen 2 dagen in ons land per on ook getroffen Duitse opdracht van 45 miljoen voor Hollandse Signaal Ontslagen bij Emmer metaalindustrie 99,99 j>ct voor ^f^èp0liek\\ Half miljoen mensen demonstreerde in Cairo Churclïill heeft geen koorts wmm/ if'Sé Locomotief vernielt auto: chauffeur Füchs bi j depot 280 Arrestant - ondanks schoten -- -ontvlach^ men om Chroestsjew in een generaalsuniform mê^P® m DE ARGENTIJNSE VERKIEZINGEN' MURPHY VANDAAG NAAR PARIJS 39AANDAG 24 FEBRUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3926 r Vergissing v- - Vier gezinnen dakloos; Sowjetleger» 40 jaar -/ Directeur: H. DE RUIG lïFf DE clief-stat van het Indonesische leger, .generaal-majoor Nasoetion heeft tegenover officieren van de Indonesische strijd krachten gezegd, dat „een compromis met de tegenregering op Mid- den-Sumatra nimmer meer mogelijk zal zyn". Nasoetion sprak tot een duizendtal officieren van de drie wapenonderdelèn van het garnizoen Djakarta. Hij verklaarde voort? dat sommige personen hebben voorgesteld om door „overleg" tot een oplossing van het geschil te komen. „Maar dit is onmogelijk", aldus de legerleider, omdat de „regering eri dé legerleiding reeds overeenigekomen zijn om tegen de groep van Padangop te treden. De actie van Midden-Sumatra heeft alle gren zen overschreden", aldus Nasoetion. De centrale regering in Djakarta heeft vandaag de waarschuwing laten horen dat zij de „rebellen" zal-uitwissen omdat het tot vol ledige desintegratie van de republiek zou komen als de „revolutie" zoü voortduren. C V V ÏV i i-l 1 door de- centrale regering Djakartaontslagen mili taire commandant van Mldden- Sumatra, luitenant-kolonel Ach- mad Hoessein tijdens het voor lezen van een proclamatie in Padang. - V Bezoek koningin Elizabeth Drie leden van de huishoudelijke dienst van het Engelse hof zijn in Am sterdam aangekomen voor het treffen van cc eerste voorbereidingen voor het bezoek van koningin 'Elizabeth en prins Philip aan Nederland. Hetzijn Maj. Sdxvard Ford, dé, tweede particuliere secretaris van dé Konin gin, majoor Mark 'Millbank, hét hoofd van de huishoudelijke dienst, en com- mandèr Richard Cólville, secretaris voor perszaken.'Met oppercerernonia- mccster, vlce-admiraal N. A. Rost'van Tonningen, zullen zij besprekingen voeren over'het staatsicbezoek. .Nauwgezet, met de stopwatch in de hand, zullen verschillende-evenemen ten van het bezoek worden nagegaan. Het, bezoek van dc drié hoffunctiona rissen duurt twee dagen. Gisteravond waren zij aan een diner de gast van de Britse ambassadeur eri Lady Mason De commandant "van hét koninklij ke jacht J.Brittannia" wordt 6 of 8 maart in Amsterdam verwacht om de haven te bezichtigen en nauwkeurig de tijd op tp nemen die de koninklijke motorsloep - nodig heeft om het Britse vorstenpaar van de „Brittannia" naar de landingssteiger te bréngen. „Elke officier die de actie van luite nant-kolonel Hoessein stennt, mag ont slag nemen." aldns Nasoetion. „Maar". zo waarschuwde hU, „deze officiëren zullen dezelfde behandeling krijgen'als Hoessein en zuilen zich dos aan ge rechtelijke 1 sancties blootstellen." (Hoessein is beschuldigd van verraad). De' vroegere vice-president van ïn- donesië, dr. Mohammed Hatta, heeft tot een grdep 'studenten verklaard: „Wij dienen de eenheid van Indonesië te herstellen. By deze huidLlge gang van zaken dient buitenlandse inmenging vermeden .te worden én moet de wet worden gehandhaafd,".-aldus-Hatta. Volgens- het- blad „Singapore: Stan- dard" is in Singapore4 eett ^grote; sen ding" moderne Amerikaanse karabij nen uit epn vliegtuig van dé PAA over geladen iri een Indonesisch toestel van de Garoeda, met bestemming Djakarta. De regering van Singapore en het In donesische consulaat .wilden geen com mentaar geven, volgens het blad. Vliegtuigen van de Indonesische luchtmacht hebben zaterdag het radio station van de contraregering in Pa- dang en Boekittingi met bommen, ra ketten en mltrailleurvuur tot zwijgen gebracht. Ook radio-Menado, de zender van "het opstandige Noord-Celehes, en bniggen in de omgeving, zjfn door een luchtaanval uitgeschakeld. D«f zenders zwijgen nog steeds. In Padang acht men het niet uit gesloten dat de centrale regering, haar luchtaanvallen zal*laten "yolgenldóor landingen van troepen. In elk geval verwacht men nog meer bombarde mënten. Kleine groepen mensen be ginnen de grote steden van Midden Sumatra reeds te verlaten. Het eerste slachtoffer van de actie der- centrale regering viel bij een luchtaanval van elf vliegtuigen op .de stadFasabaroe, 130 km van Padang. Een zestigjarige man werd gedood, een brug vernield. In de andere getroffen plaatsen zijn geen slachtoffers gemeld. Bij vergissing hebben vliegtuigen van de Indonesische luchtmacht ook een brug bij Moeraboengo, in het ge bied van Djambi in het „neutrale" Zuid-Sumatra, .-gebombardeerd. .Qnmiddellijk zijh officieren uif.Dja- karta naar Palemhang gereisd oin ver ontschuldigingen aan te bieden. Lt-kol. Barlian, de commandant van Zuid- Sumatra, liet bun weten dat de bur geroorlog door onderhandelingen moet worden beëindigd. Troepen van Barlian zouden dé olie voorziening van Java kunnen' afsnij den. De aanval op Padang begon om-9.40 uur, na waarschuwingsschoten. Drie zilveren Mustangs doken uit het oo». ten op het radiostation, dat enige hou. derden meters van het Kapitoolgebouw is verwijderd. Een Mitchelbommen- werper volgde. Zie verder pag. 3, 5e kol.) m j (Geldig tot morgenavond) STIJGING VAN TEMPERATUUR. 'J, Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk sneeuw of re gen. Geleidelijk stijging van temperatuur, maar in het noordoosten van het land nog .'lichte vorst tot tempera turen om het vriespunt. Meest matige wind draaiend van zuidoost naar zuid of znldwest. Morgen: zon op: ,7.36 Maan óp: 10.05 onder: 18.11 onder:0.34.. r Hoofdredacteur: Dr. J. A* H. J. S. BRUINS SLOT De Hollandse Signaal Apparatenfa- briek tè Hengelo heeft naar uit Koblenz wordt gemeld, een belangrijke op dracht voor de Duitse marine gekregen. Te Koblenz is met de Duitse Bundes- wehr een contract gesloten, waarbij de Hollandse Signaal voor een bedrag van 45 miljoen gulden aan vuurlei- dingsapparatuur voor de Westduitse marine zal leveren. Deze opdracht maakt deel uit van een plan van aan schaffing tot een totaalbedrag van bijna honderd miljoen, waarvan mogelijk nog een deel by de Hollandse Signaal zal worden geplaatst; Van de zijde van de Hollandse Sig naal Apparatenfabriek kori'mèn op dit bericht geen commentaar leveren. De zilver- en staalwarenindustrie Nieuwpoort te Emmen heeft aan 36 werknemers ontslag aangezegd. Enige tijd geleden ging het bedrijf over tot ontslag van tien werknemers. De-oor spronkelijke bezetting van deze onder neming zal na deze ontslagen inge krompen zijn van 70 tot 25 personeels leden. NADAT zaterdagmorgen bekend was geworden,* dat president Nasser van Egypte'bij een volksstemming in Egyp te en Syrië met overweldigende meer derheid was gekozen .tot-president ;yan de ;door de beide*-rtenjgen. gevormde 'Verenigde Arabla^e^R^inbliek is za terdag In Cairo een demonstratie - ge bonden voor de eenheid, -waaraan on geveer een halfmiljoenmensen' deel namen.'- Nasser s»rak_ de menigte toe van af. het balkon van het gebouw van de Natippale.Unié-in, hét centrum van Cairo.' Hü beloofde dat de verenigde Egyptiseh-Sy'risehé legers alle Arabieren zullen steunen in de stryd tegen de gemeenschappelijke vijand,'die te Port Said is terugge slagen. Kennelyk doelde Nasser op Enge land, Frankrijk en Israël. Hij 2ei ver der, dal de berichten, dat de. Egyp Sir Winston Churchill blijft bevre- digend vooruitgaan. Zijn ..temperatuur Is weer normaal. Dit hebben Churchill's artsen gisteren .medegedeeld in Roque- hrune aan de Franse Rivièra, waar de ??-jarige staatsman longontsteking en Pleuritis had opgelopen. Bepaalde laboratoriumonderzoekin- gen die gisteren zijn verricht, hadden pile nonnale resultaten. tischè;,-legers Soedan waren binnen- 'gedrongen, "onjuist waren! Sff ¥i: Terwijl 'Nasser sprakdaalden uit vliegtuigenr die boven bet .grote plein cirkelden parachutes; die foto's van de président droegen. /De menigte "riepï-leuzéh; als V;„Weg •met het impérialisme", „Weg met de dollar-en'zijn meester" en „Weg mét dé Eisenhower-doctrine". iVölgens.de officiële uitslagen is de 3tiditing van dé Verenigde Arabische 'Républiek - metNasser Ms ^president in 'Egypté 'met 99,99 procent-van het aantal stemmen goedgekeurd en«in. Syrië met 99.98 procent. In de Syrische hoofdstad1' Damascus tiok zaterdagochtend een menigte van naarschatting tièriduizéhd "mensen juichend en .zingend,- door de straten om uiting, té'géven aan'de vreugde over de vereniging met Egypte. Guy Mollet, die prémier van Frankrijk was gedurende de Suez-- invasie heeft zondag op een ver gadering in Bordeaux verklaard, dat „de jongste gebeurtenissen on getwijfeld de ogen hebben geopend van die mensen die in 1956 niel goed wisten, wat zij van de ware bedoelingen van Nasser moesten denken." Mollet zei, dat Nasser „door Syrië praktisch te annexeren .door Israël te omsingelen en door Soedan te be dreigen niets anders heeft gedaan dan het plan van acüev toepassen, dat hü zichzelf ten doel heeft gesteld in zijn boek „De filosofie van de re volutie". Prinses Beatrix heeft de harten van de Snrlnamers veroverd door haar stra lende verschijning, waar zij zich ook vertoonk Zoals hier In Lely dorp, waar zü zich met bijzonder veel plezier een bloemenhulde liet welgevallen. Dé Britse -zuidpoolexpeditie onder leiding van dr. Fuchs heeft zaterdag dépot 280, dat 450 kin van de Scott- basis verwijderd is; bereikt. De Engel sen willen voor het invallen van de strenge vorst op de Scottbasis -aanko men;. Zij hébbén dagenlang wéinig vor deringen kunnen maken door .moei lijke weersomstandigheden.; Vier gezinnen met In totaal 19 perso nen in de Athenestraat te Hengelo zijn zondagavond laat dakloos -geworden, doordat hun gezamenlijke woning door brand werd verwoest. De vier gezin nen bewoonden samen een percéeL-dat de gemeente'gébruikte als "een' tijdelijk onderdak voor- gezinnen, - die zon'der woning geraakt zijn. Tot zondagavond woonden in dit pand de gezinnen - G. Jurgens met drie' kin deren, A. Begieman met vier kinderen, J. Moes met drié kinderen. en A. Smit met een kind. De echtparen B...'eh. S* waren afwezig, het echtpaar M. was op bezoek bij de familie J, - a» Omstreeks elf uur ontdekte mevrouw B. die even naar haar slapende kinde ren ging kijken, in haar woonkamer een hevige brand. Zij: doeg alarm, waarop de heren M. en J. éérst de eigen kinderen in veiligheid brachten ëmyer- volgens de ruiten insloegen bij dé béide andere gezinen. Zij raakten'daarbij'ge wond, maar wisten toch alle elf kinde ren naar buiten te brengen. De brandweer wist de vuurzee -té blussen, maar toen was van hét pand weinig overgebleven. De kinderen zün bij familieleden en kennissen 'opgeno men. Zaterdagavond tegen half elf klonken' in de Spuistraat te Amsterdam 'twe'e schoten.- Ze wareii gelost 'door. éen,po litieman met de bedoeling, 'één vluch tende arrestant tót staan te brengen, maar de agent had/geen sneëes.-: De, arrestant wasaangehouden; -na dat twee agenten bij het scheiden .van een groep! vechtende mannen InV**de Nieuwe Nieuwstraat en de "Dirk van Hasselsteeg van hun giunmiwapénstok gebruik hadden moeten maken.: Toen zij de aangehoudene; naarlhët politie- bureau aan de Warmoe^traat wilden 'overbrengen, rukte, hij zich :Ios,:gë£ een- dér agenten éénharde" stomp' In* hét gelaat,- en s verdween In de - duisternis. Ou de Vondelingenweg in Rotterdam Is. de; 52-jarige dokwerkei; J. Verhey uit Rotterdam omgekomen, toen de personenauto, die hij bestuurde, door een locomotief van de Ned. Spoorwe gen gegrepen en totaal vernield werd. Het gebeurde ter hoogte van de Slotsedijk. Beide voertuigen -reden in dezelfde richting. Dichtbij de kruising van weg en; spoorweg gaf de machi nist van de locomotief voortdurend signalen. Desondanks reed de automo bilist door. De auto werd ongeveer 35 meter meegesleurd en verbrijzeld. TVs- links georiënteerde advocaat Arturo Frondizi is vandaag bij de eerste algemene verkiezin gen sedert de val van Péron tot president van Argentinië gekozen Tueuman ARGENTINIË HET lijkt er veel op, dat luitenant Clyde Chlndier van de Ameri kaanse luchtmacht hier op de vlieg basis Hamilton (Californië) in een spéelgpedvliegtuigje stapt. Maar de foto van dezelfde F 104a Starfighter in de lucht toont deze nieuwste su personische straaljager in een ge daante, die meer overeenkomt met de grimmige werkelijkheid: namelijk die van een uiterst snel jachtvlieg tuig met raketten aan de uiteinden van de beide vleugels. Twaalf van deze Starfighters zijn de vorige week op de basis Hamilton in dienst gesteld. Het commentaar van luite nant Chindler, voor hij er mee de lucht in ging, luidde: „Toen Ik het ding met zijn korte afgeknotte vleu gels voor het eerst'zag, kon ik moei lijk geloven dat het nog zou vliegen ook i... De kansen op een oplossing van de Frans-Tunesische crisis schijnen het afgelopen weekeinde kleiner te zijn geworden. President Bourguiba van Tunesië heeft zaterdag namelijk rechtstreekse onderhandelingen met Frankrijk van de hand gewezen en daarmee min of meer een domper gezet op de Engels- Amerikaanse pogingen om goede dien sten te verlenen In het geschil. Bourguiba zei geen nut te zien in besprekingen n.a.v. goede diensten tenzij daardoor de evacuatie van de Franse troepen uit Tunesië en de beëindiging van de Algerijnse oor log bespoedigd zouden worden. In Frankrijk heeft Tunesië geen vertrouwen meer. „Hoe kunnen we vertrouwen hebben in Frankrijk", zei Bourguiba, „als we boren, dat het - hoofdvan de. Franse regering bij ge neraal Ely geïnformeerd heeft, hoe duur een herovering van Tunesië het land zou komen te staan. Robert Murphy, de Amerikaanse plaatsvervangende minister van Bui tenlandse Zaken, die sinds zaterdag in Londen besprekingen heeft gevoerd om bemiddelingspogingen voor te bereiden, zou vandaag naar Parijs reizen. Zijn plan zou er als volgt uitzien 1. Ontruiming van de grote marine basis Bizerta door de Franse strijd krachten onder supervisie van een in ternationale commissie. 2. 'Etapsgewyze ontruiming van Tu nesië door alle Franse troepen. 3. Een controle van de Tunesisch- Algerijnse grens door de Ver. Naties. 4. Betaling van schadeloosstelling door Frankrijk aan de slachtoffers van het bombardement van Sakiet. Van Franse regeringszijde is ech ter reeds herhaaldelijk verklaard dat Frankrijk niet voornemens is Bizerta te ontruimen of hierover zelfs maar te spreken. De Franse permanente vertegen woordiger bü de Verenigde Naties heeft zaterdag bij secretaris-generaal Hammarskjoeld geprotesteerd tegen de door de Tunesische 'regering gelaste sluiting van vijf Frans* consulaten in Tunesië. '"v/'-V-! voor; een ambtetermijh;.yahzes. jaar: - Frondizi behaalde eëti verpletteren de overwinning, waarbij hij gesteund werd door dé neronisten die tot dus ver bij alle verkiezingen sedert.', het verdwijnen van Péron 'blanco, gestemd hebben. Frondizi is leider, van^de linkervleugel van; de 'radicale - partij. Reeds na enkele: uren, toen het dui-" deljjk ,wasdat Frondizi: een j enorme" overwinning "had 'behaald, gat het hoofdkwartier ,van de gematigden wlér leider, Ricardo Balbln, Frondlzl's té-, genkandi'daat1 was "toe dat' Balbln ve-r slagen' was. 'De officiële uitslagen zijn echter nog niet bekent: gemaakt. Frondizi, 'die de voorlopige re^e- ring-Aramburu steeds scherpgekriti seerd heeft, werd ook dóór de commu nisten gesteund. Op 1 mèi zal hfi offi cieel zijn presidentiële taak opnemen., In Ciudad Trujillo,-de hoofdstad-van de Dominicaanse rejpubliek, waar ex- president Juan Péron zich beyindt, heeft - deze verbannen" dictatorver- klaard, dat' Frondizi's overwinning aap hem te danken was, onfdathy ,de peronisten in Argentinië1 had opge dragen op' dezé kandidaat te stemmen.. Péron zei, dat dit bewees, dat hü nog grote invloed in Argentinië had én dat de peronisten nog voortreffelijk georganiseerd waren. f Gisteravond zijn by "ge.vèchtén tiissén aanhangers van Frondizi en Balbin 'in het hartje van Buenos Aires twee mannén neergeschoten erf ernstig gel wond in een ziekenhuis'opgenomen. Gestoken In een schitterend gene raalsuniform met gouden epauletten en ten minste vijf rijen decoraties heeft partijsecretaris Chroestsjew zaterdag in Moskou een toespraak gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig be staan van het Sowjetleger. j Het is waarsehynlijk" voor hét- eerst sinds de oorlog, dat Chroestsjew in het openbaar in uniform werd: gezien.--' Chroestsjew prees in zijn rede de ver-' dedigingsmacht van het léger.' j De minister van. Defensie,'maar-,1 schalk Malinowski verklaarde: Sowjetstrydkrachten. beschikken, iu*. over raketten voor korte, middelbare,', lange en zeer lange afstand en,-die hy-/' drogeenladingen; naar elk punt' van de aarde kunnen brengén", - l Malinowski zei dat „de Sowjetsfrijd-* krachten de leiding die de party geeft, zullen erkennen. Daarom waren de strydkrachten het ook eens met: -de f vervanging van' maarschalk-Zjóekow als minister van defensie", i, Van de officieren van hét ïeger;:is'V< volgens.de minister 86 procent Hd.vaii"L; de partij of dé conununlstliehe Jeugd-? organisatie. 'ffK f Kotxeraxm: wille fle Witnalraat 30 - Texel. US7QQ (4 LI. Postbus 1112 - Postfiiro No. 424S19. KlacAtendlenst abonnementen: 18.30—10.30 m» Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. »i-GraTenhage: fiuygenspleln 1 Telef. 183467 '3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No, 424867. ftlaehtendienst: 18301930 o. Telef. 362569. Dordrecht: Scheffersplein 3 Postgiro No 424208. Telefoon 4570 Kiaehtendienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 81 cent per week f 2,65 per maand, f 7,90 per kwartaal. Losse nummer» 16 oent Verschlint daeelllks. romis nimmer meer mogelr fk; i-:' -t- v-jpi.trt.r t;:f ".-i.-t-;;- t\.z% f i f DK erensHJn 'tussen - 'de koude 'polaire lucht cn de zachtere ocea&nlucht liep tijdens het' weekeinde van hêt''zeegebied ten ntiden van IJsland vla Engeland naar Zuld-Dult»L>nd, Aan de grenslijn ontwik kelde zich zondag een storing, die .v*n Mlddec-Engcland via het zuiden van Ntede'- l>Ud naar Duitsland trok en op vele plaat- •tu regen of sneeuw veroorzaakt. BU het Passeren'van de storing stroomde HJdeiUk "echtere oc; aanlucht het zuiden van ons ind. binnen, waarbij in Zeeland, het zui den van Brabant en in Limburg de tempe ratuur opliep tot zeven 4 acht graden. In de afgelopen nacht breidde de koudere lucht zich weer naar het zuiden uit. In tussen i« bil Ierland een nieuwe depressie aangekomen, onder invloed waarvan op hieuw de zachtere oceaanlucht naar het hoorden begint od te dringen, daarbij Voorafgegaan door een zone metregen en meeuw. -.-.'I-.' Cordoba .SaplaFej «MCNOoza - A fs BUENOS AIRES i'.'V Rosari M0fl(«V<« UfLATA~ MAP0£t PLATA BAHU BLAfJCA FolklontfEtt Stnol tot» F. Hoorn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1