Agitatie op het platteland WINTER SLOEG TOE MET DRIE WAPENS ©S*- ssnss&srM m*** «feffssS'ftS g verwacht Bewind van Padang Ook elders in Europa winterweer gaf rri 11 rsssvasfss?» Opgebrachte K.P.M. er nu in Manokwari Denk ook aan de dieren Dit was bar Siberisch winterweer Opnieuw bommen op Sumatra Hooa water op de grote rivieren Bevoorrading van vorst verwacht „Beppie" gestrand in sneeuwstorm Dooi, sneeuw en ijzel .Drenthe" heeft het vuur beantwoord Vertraging bij Posterijen Baldtersinnood N1 JAAR EN DRIE MAANDEN VOOR OVERVAL ÓP TANKSTATION WOENSDAG 26 FEBRUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3928 Vertragingen Afgesneden Telegram Mens en dier werden genadeloos overvallen uur. ttotwaum witto tie Witüstraat 30 reset. 115700 a Li JP2- No. 434519. Directeur: H. DE RUIG -/ (Geldig tot morgenavond) LICHTE TOT MATIGE VORST (gtsprelde opklaringen afgewisseld door enkele sneeuw- bagelbuien. Matige tot krachtige noordelijke wind, Mannacht lichte en in het binnenland plaatselijk matige vorst. Morgen overdag temperaturen om het vriespunt. Morgen, zon op: 7.32 Maan op: 11.25 onder: 18.15 onder: 02.35 Hoofdre^ct^^Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE economische situatie in de land bouw blijft zich in ongunstige zin ontwikkelen. De bedrjjfsultkomsten wa ren in het afgelopen jaar zowel in de akkerbouw als in de veehouderij slecht. Ook de vollegrondstuinbouw, en met na me de koolteelt, heeft met grote moei lijkheden te kampen. Door de teleur stellende bedrijfsresultaten hebben ve le'boeren en tuinders grote moeite om tie eindjes aan elkaar te knopen. Velen •lukt; dat niet of nauwelijks. De land bouworganisaties staan dan ook op het ogenblik voor een zware en ver antwoordelijke taak. En het is van veel belang dat zij daarbij kunnen steunen op het vertrouwen van onze 'boerenstand. (Van een onzer verslaggevers) j^pEDERLAND heeft gisteren geleden onder een in ons land zeldzaam weertype. Drie wapenen van de winter: ijzel ondergekoelde regen en sneeuw Dei laatste tyd is er vooral rond het I alle striemend toegediend, dwon Landbouwschap nogal wat deining ont- j gen mens en trekdier tot extra staan. Mede door bepaalde publika- krachtsinspanning, extra-moed en ties- in de pers wordt de indruk ge-1 extra-voorzichtigheid wekt, dat er op het platteland in brede kringen verzet rijst tegen het Land bouwschap. Naar onze stellige indruk is dit niet juist. Bij het overgrote deel van onze Maar al kregen de automobilist en de bromfietser, de spoorlijn werker en de melkboer hulp van allen die het bestrijden van win boérenstand voert het gezonde verstand rers onSe™aL tot taak hebben dé boventoon. Men past er wel voor op eö dier leden de nederlaag zijn* eigen organisaties af te breken. jvTbch is ar wel wat aan de hand. Van uit een bepaalde hoek wordt felle actie geVÖërd tegen het Landbouwschap en fliTstandsorganisaties, waarbij vooral de CBTB het moet ontgelden. 0?®. doelen hier op de actie van de zg-Bond voor bedrijfs vrijheid in de laïTdbouw die zich ook wel aankondigt als' pe Vrije Boer. De heren Koekoek Sj'y'oprtman zijn de leidende figuren jij;'deze organisatie. .„Volgens een recente mededeling ge- daan^op een persconferentie te Am Eèm dienen beide heren echter slechts aS;pionnen, van enkele lieden op de achtergrond met een bedenkelijk poli tiek verleden. 'De* onruststokers hebben in bepaald opzicht de wind mee. Ze trachten in troebel water te vissen. De slechte be Een naar de complete chaos ge dreven spoorwegverkeer, een we gennet dat, duizenden sneeuwrui mers ten spijt, praktisch onbegaan baar bleef, en een luchthaven zon' der motorengebral ziedaar die nederlaag. En die betekende: aller lei menselijke plannen die moesten worden af- of uitgesteld, zoals dat huwelijk in Voorburg of dat jubi leumconcert van Willem Andrlessen fn geïsoleerd Veendam. ■De gehele nacht is men met man en macht beziggeweest enigszins or de in de chaos te brengen. Hier en daar lukte het, maar de tegenstand van de sneeuwmassa's was zo groot, dat ook vandaag cp tal van plaatsen in ons land het verkeer nog geheel ontwricht was. De Ned. Spoorwegen moesten van morgen nog genoegen nemen met een agransche kring een sterk gevoel van I Noorden deden zich vandaag nog grote onbehagen teweeggebracht Cespecu- vertragingen voor, doordat bij Zwolle lêefd wordt ook op de afkeer van onze j de cbaois nog allerminst overwonnen boerenstand tegen dwang.. Het Land- was. bouwschap wordt voorgesteld als hét het traject Maastricht—Valken. boeren geld uit de eeldten perst met land vertrtging rekening ge- dfheffingen. houden worden, al noemden de spoor de Vrije Boer" weet zich verzekerd J wegen de toestand nu „vrü redelijk", van "de sympathie van hén, die tegen beter weten in de PBO voorstellen als! Söeeiiwduilien een stuk staatssocialisme. De werkelijkheid is, dat de standsor- In de Noordelijke provincies werden I V, vanmorgen nog vele wegen geblok- Y d® socialistische in-1 keerd door hoge sneeuwdulnen. Slechts yTocd nihil is, na bijna tien jaar inten- twgg busondernemingen in Ifóesland %y«f voorbereiding in 1954 ia volle I konden de diensten enigszins hervat- yrijheld de weg van de PBO hebben ten; overigens lag het verkeer er vrü- gèkozen. |wel stil. De toegangswegen naar de Gronings- I Drentse veenkoloniën waren vaivmor- y:AN lijd tot tijd steken extremist!-j gen vrijwel alle nogtonbegaanbaar. Op sche organisaties de kop op.Veel-lhet trdject StadskanaalGroningen al .is aan hen geen lang leven bescho- w*s men druk bezig de tientallen auto's ren.. .Toch 2U het pl.ttcl.nd op nii- We- De ge^edenle rond Landbouw bij B01wr> en Maatschappij staat als een teken |avond ontstond, was nog steeds niet aap de wand. Via deze organisatie zijn destijds tal van..; boeren in de handen van de N.SH. gevallen. Lieden als Koekoek en Voort- raapprediken de vrijheid. Het blijkt «epjbandeloze vrijheid te zijn gericht qp,afbraak die onze boerenstand snel naar-.de ondergang zou voeren. 'Het verheugt ons, dat de C.B.T.B zich'in alle scherpte tegen „De Vrije BÓérJj richt. In het gehele land wor grote bijeenkomsten, gehouden, waar. de leiding van de C.B.TH, rus tige en betrouwbare voorlichting opgeheven. m DE Indonesische contraregering is van Padang naar een ge heim hoofdkwartier in de bergen verhuisd. Zij verwacht het ko mende weekeinde een groot scheepse landing door troepen van de centrale regering. Men heeft in Padang berichten ont vangen "over de inscheping van troe pen" in transportschepen te Djakarta. Men heeft verder aanwijzingen, dat een aanval zal beginnen bij Tanjoeng Pinang. De premier van de contraregering, Sjafroeddin, heeft verklaard:„Wü zijn bereid te vechten, zoals wü dat in 1948 tegen de Nederlanders hebben gedaan." Troepen van het bewind Sjafroeddin Op verscheidene plaatsen in de veen. koloniën" is de sneuw tot meer dan meter hoog opgewaaid, fn Gasselte wa ren er woningen, waarvan alleen het dak nog boven de sneeuw uitstak. Op de weg RoldeGieten stonden onge veer 35 vrachtauto's ingesneeuwd. In de Noordelijke provincies heeft men 't vanmorgen vrijwel overal zonder post bestelling moeten doen. In verscheidene Drentse gemeen ten zyn vanmorgen de mannelijke bewoners opgeroepen om mee te hel pen bij het sneeuwruimen. Gisteravond viel de storm, die reeds gistermorgen Groningen en Friesland en Noord-Holland teisterde, met onge kende kracht op Zuid-Limburg aan Het gehele land lag toen in de sneeuw zone. Van Delfzijl tot Maastricht, van Vlissingen tot Den Helder werden ver bindingen verbroken, wegen geblok Door de hoge waterstand van de Maas zijn alle stuwen in Limburg ge streken. Enkele plaatsen in Zuld-Lim bur«r hebben last van het hoge water. In Itteren is de weg naar Meerssen overstroomd, waardoor het verkeer vordt bemoeilijkt. Ook de waterstanden cp de Rijn zijn thans hoog en op de zijrivieren nog stijgende. De temperaturen zijn ech ter beneden het vriespunt gekomen waardoor de stüging spoedig.zal op houden. Te Lobith wordt nog een was wan omstreeks een meter verwacht. De weg EltenLobith is vanmor gen voor alle verkeer afgesloten. Het doro Lobith kan thans nog bereikt worden via de weg EltenSpijk, doch verwacht moet worden, dat ook deze weg spoedig zal worden afgesloten, zo dra de Lobithse overlaat in werking zal treden. geeft over het werk en de betekenis T 1 ow„„r ;van de standsorganisaties en hetj JjUIIUgII 1X1 uCVddi Landbouwschap als tegenmaatregel te- 'Niet alleen ons land had gisteren te den het gif dat de heren van De Vrije Boer op het platteland rondstrooien. Terécht ziet de CH.T.B. in de extre mistische actie van DeVrije Boer voor spook een bedreiging van de christelij- ltè organisatie. Het gaat hier om het materieel en het geesteUjk welzijn van onze boerenstand. Be CH.TH. moet in zijn strijd dan kampen met sneeuw en ils. In Enge land en Schotland woedden de hevigste sneeuwstormen sedert elf jaar. De meeste verbindingen wér den ook daar verbroken. Op de wegen stonden honderden in gesneeuwde auto's. Tientallen per sonen werden bij verkeersongelukken gewond. ook gesteund worden door allen, die I I ClltC tOt 1113 tl£C de-, christeliike organisatiegedachte I «E begrenzing van koude en zachte christeiyke organisatiegedachte voorstaan. We denken aan de pérs, de radio en de televisie. Ook in de politiek ral aan de onrust op .bet platteland fed(?e aandachfc moeten worden| D lucht, die dinsdag inet veel neer- «wchonken. slag tot het midden van het land wist Be landbouw staat aan de vooravond door te dringen, begon zich daarna ïan.de bekendmaking van de garantie- weer naar het zuiden te verplaatsen. Prijzen van enkele belangrijke produk- Achter de vorstgrens slak een krach ta-bam kmbbelpolitiek van de Noord-Duitsland aanvoerde. De ermee «gêring zou thans meer dan OOJt uit Lepaard gaande sneeuwstorm bereikte oen boze zijn. Dat zou de onbetrouwba- dinsdagavond zün hoogtepunt. De elementen op het platteland in de sneenwzone verwijdert zich intussen «art; «pelen. Bij de vaststelling van naar Midden- en Oost-Duitsland en Let garantieprijsbeleid dient de rege- wordt gevolgd door een gebied met rlhg dit punt mede in haar overwegin- opklaringen en slechts enkele ver geijkte betrekken. spreid voorkomende lichte sneeuw Aangezien nog koudere lucht uit Scandinavië naar ons land onderweg ■I'S®' Soedanese minister voor Maat-j is, zal de komende nacht in het bin- sehkm„,mirA. «Ln. ct„ nenland hier en daar matige vorst ver- «Mppelljke Zaken, Aboe Sin, h«e"jwacht kannen worden. De wind neemt meeiedeeld dat de Egyptische troe-l verder jn kracht af. Bü IJsland komt PtttThet gebied van Aboe Ramadi, dat een nieuwe depressie tot ontwikkeling, «rèveer 130 kilometer ten zuiden van «e op dit ogenblik een oostel«ke koers ftjVp.. I, - volgt. Het is waarschiinlijk dat deze ■j.^pn?tisch-Soedanese grens op Soe-jnaar jje^ zaj afzwenken, maar gebied, js gelegen hebben ont-j gif zal wellicht het weer in ons land ««mi. v Jnlet voor morgenavond beïnvloeden. In vele dorpen in Derbyshire was de elektriciteitsvoorziening afgesloten. De RAF staat klaar om voedselpak ketten boven kleine dorpen te wer pen. die door de sneeuwstormen ge heel van de buitenwereld zün afge sloten. Voor. de Londense groentenwinkels vormden zich rijen huisvrouwen om voorraden in te slaan, daar er ge ruchten rondgingen, dat vele vracht wagens met groenten van het plat teland opgehouden waren. Ook de vleesbevoorrading van de miljoe nenstad was beneden peil. Ook Denemarken werd geteisterd door 2ware sneeuwstormen. Langs de Zweedse kust is veel pakijs waar genomen. In de haven van Stock holm baanden ijsbrekers zich met veel moeite door het fis. In Noor wegen was het op sommige plaatsen 40 graden onder nul. Uit Siberië stroomt nieuwe koude lucht het land binnen. Duitsland had gisteren twee soorten weer, In het noorden woedden sneeuwstormen, waardoor het ver keer op de wegen en spoorwegen werd geblokkeerd. In het zuiden veroorzaakte het ongewoon warme weer dooi, waardoor het peil der rivieren steeg. De Rün, Moezel, Saar en Donau ziin reeds buiten hun oevers getreden. Het in ballast varende Ned. vaartuig „Beppie" (655 ton) is dinsdagavond in een sneeuwstorm ongeveer vijf myï ten zuiden van Kristianopel, aan de Zweedse zuidoostkust, aan de grond gelopen. Er zün acht opvarenden aan boord. Sleepboten en een motorreddingboot voeren uit om hulp te verlenen. Ge meld werd dat aan boord van de „Beppie", die in de loop van de middag Kalmar had verlaten op weg naar Ant werpen, alles wel was.. keerd en gezinnen uit, elkaar ge scheurd. Vastgevroren wissels en yzeiafzet ting op de bovenleidingen, die op vele plaatsen toVdraadbreuk leidde, maak ten dat het spoorwegbedrüf voor on gekende en onoverwinneiyke moei lijkheden kwam te staan. Niemand van het hele bedryf wist wat er nog Zie verder pag. 3, 4e kol.) §§«181 IsSPl mm SÉ 9?' NIET alleen de mensen, ook de dieren hebbén heit moei lijk in deze dagen van koude'nn sneeuw. Zoals dit paard, dat met neerhangende kop triest voort- sjokt op een nauweUjks begaan bare weg. En niet te vergeten de vogels, die onze hulp weer hard nodig hebben, omdat ze geen voedsel kunnen vinden. Denkt u nog even aan ze? kon het bestuur van het Produkt schap Zuivel niet vergaderen, doordat de bestuursleden Den Haag niet kon den bereiken; liepen bü Durgerdam twee buiten- diikse polders onder. Het vee moest vorden geëvacueerd. worden bü Anjum in Friesland 2000 schapen bedreigd. Zü werden door de noordooster in de weide overvallen. strandden de veren in Zeeland en die tussen de Zjuidhollandse Eilanden. Het zich twas bar slecht en de noord ooster storm joeg het water nit de havens zodat de waterstand zeer laag was: waaiden op het baanvak Obdam Heer Hugowaard tal van telegraafpalen om, waardoor het verkeer volledig werd gestremd. viel op Flakkee op vele plaatsen de elektriciteit nit, daar vele palen van de bovengrondse leiding omwaaiden. De leidingen liggon over de wegen. En.... de bewoners zaten in het donker. liepen alleen al tussen Drouwen en Borger (Groningen) veertig auto's vast. moesten verschillende scholen In Friesland, Groningen en Drente van daag genoegen nemen met een klein aantalleerlingen. Wat buiten de be bouwde dorpskommen woonde,, waag de zich niet op de-vlakte. De „Kaslmbar" van de XPM, die door de Nederlandse onderzeebootjager „Drenthe" in Straat Makassar werd aangehouden, Is; vanmorgen om zeven uur in Manokwari op Ned.-Nieuw-Gui- nea aangekomen: Alle opvarenden zijn Indonesiërs: bemanning; yan 65kop pen, „14 militairen en 22 passagiers. Zi blüyën voorlopig onder bewaking aan boord 'van de Kasimbar. .i- De jJKasiihbar" -werd op 2Ö 'februar< vier uur 's morgens, door dë.„Drenthe" aangehouden.. De „Drenthe" loste eerst een waarschuwingsschot, 'dat met ma chinegeweervuur werd beantwoord, waarna de „Drenthe" met scherp schoot en. een treffer aan stuurboord van de „Kasimbar" plaatste. Toen het daglicht was aangebroken werd opgestoomd haar Manokwari.'De „Kasimbar" heeft weinig schade opgelopen». Het schip had geen lading van betekenis aan boord. (Van een onzer verslaggevers) Ook de posterüen hebben vandaag met grote moeilijkheden te kampen. Aangezien zü in de meeste gevallen afhankelijk zün van de openbare ver voermiddelen, is het duidelijk, dat daar waar deze gestaakt zün. ook de posterüen niet verder kunnen. Naar men ons meedeelde, wordt al het mo gelijke gedaan om de achterstand weg te werken. De post, die dinsdag met de dag dienst moest worden weggewerkt, is gedeeltelük blüven liggsn. De hoe veelheden stapelden zich op. toen ha kend werd. dat de nachtposttreinèn niet zouden rüden. Vandaag zou zo veel mogelijk getracht worden de dag dienst de achterstallige post te ver voeren. De N.S. hebben echter geeii garantie itunnen geven, dat de nachtposttrei nen vannacht normaal zullen rüden zijn bezig de haven van Padang ie vér- '^j sterken. Radio-Djakarta beweerde gister- avond dat „de leiders van de opstand in Midden-Sumatra" op het-punt staan hun volgelingen te "verlaten en naar hét buitenland te vlüchtejp*; „Verscheidene leiders, zoals Sja- froeddin, hebben hun familie geld, ge geven om het land te verlaten. -Zü zullen beslist asiel vragen in het bui tenland omdat zü hun geld daar ge ïnvesteerd hebben," aldus de radio. De Indonesischeluchtmacht.-'heeft dinsdagavond bekend gemaakt; dat de véerboot op de rivier de Kampar, op Midden-Sumatra, is gebombardeerd en tot zinken gebracht. In het communiqué van de Indonesi sche luchtmacht werd verklaard dat hiermee de verbindingen tussen Pa- kanbaroe en Padang ziin afgesneden. Pakanbaroe, in het binnenland van Midden-Sumatra,'ligt ongeveer 160 ki lometer van Padang. In Medan deden dinsdag geruchten de ronde, dat de provincie Atjeh de „voorzichtigheid" van de centrale' re gering in Djakarta met betrekking tot het oplossen van de. kwestiesinzake Midden-Sumatra veroordeelt.' - De militaire bertuurdèr van Atjeh heeft een delegatie naar;Djakarta ge zonden; Deze- bestaat o.a. uit de ^'gou verneur van Atjeh, All/. Hasjmy en majoor Soenarjo, de, coördinator: voor dé? veiligheid van Atjeh. .Ih deze -prö- vincie; wonen vele fanatieke ;:möham- mèdanen: In qen telegram aan dé 'Amerikaanse li minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft de Amerikaanse senator^ J. Marshall Butler erop aangedrongen, dat de V.S. zullen protesteren^ tegen hét gebruik van bommenwérpérs van l Amerikaanse makelij bü de bombar- dementenop Midden-Sumatra en Noord-Celebes. 1 -• IK ben. bakker*', .klonk een l*1 zorgelijke stemdoen- rid® tele}oon. „Wilt u even over de radio omroepen, dat:ik morgen geen brood bij' -mijn, klanten kom bezorgen vanwege: de sneeuw?" Dit was een van de. vele ver~p zoeken, die gisteravond per tele-' foon op .de redactie van hét ANP binnenkwamen, om bekendheid? te willen geven aan het staken, van vervoersdiensten ten gevolge van de hevige sneeuwval. Deze bakker uit Wieringerwerf vér--, telde er nog wel bij; dat zijn* klantenkring zich over vrijwel de gehele Wieringermeer uit strekt, zodat velen daar vandaag van brood verstoken zullen." blijven. r- J De Amsterdamse rechtbank heéft- de twee Rotterdammers, de 24-jarige. chauffeur R. v. d._M. en de even oudé taxichauffeur J. den H., die samen, dé roofoverval op het bénziriëtarikstatioa: aan de Haagseweg bü de Sloterweg te Amsterdam op 4 september j Ju hebben gepleegd, veroordeeld tot; één jaar en drie maanden met aftrek van de pre ventieve hechtenis. Twee jaar mét af trek was tegen beiden geëist. (Van een onzer verslaggevers,! EEN, dit was geen normaal Hollands winterweer. Dit was Siberië in al zjjn barheid en troosteloze triestheid. Overe.l waar de noordooster gierend over de velden kwam, maakte hij slachtoffers. Het water verstarde in de greep van de ijzige koude. Mens en dier werden genadeloos overvallen door een woedende sneeuwjacht, die het uitzicht tot slechts enkele meters beperkte. De wegen werden onbegaanbaar. Zo vlug vormden zich bijna me tershoge sneeuwwallen, dat auto's, fietsers en voetgangers waren ingesneeuwd voor zij het wisten. Heel even hebben wü ons buiten de veilige beschutting van de stad gewaagd, heel even maar. Ten zuiden van Amsterdam, op de grote weg naar Den Haag, schoof het verkeer langzaam vooruit. Hier en daar reed een automobilist zijn wagen vertwü- feld de wegberm in. Moedeloos. Had hij het maar niet gedaan! Want nau welijks stond hij even uit te blazen van de vermoeienissen van het rijden of rondom zün voertuig hoop te de sneeuw zich op en eer hü weer achter het stuur kon kruipen was hü het slachtoffer van de niets ontzien de Siberische storm, die als een razende Roeland rondwaarde over het vlakke Nederlandse land. Op de züwegen was het nog veei erger. Van een begaanbare weg was geen sprake meer. Motorvoertuigen, wielrüders. voetgangers, het krioel de alles dooreen zonder ook maar veel op de elementen te winnen. Een jongen van een jaar of tien viel met ziin fiets voor de wielen van onze wagen. De chauffeur kon hem ont wijken door snel naar de wegkant te gliiden. Alleen door ziin stuur on middellijk om te gooien voorkwam hii. dat ziin wagen eenzelfde lot trof als zoveel tientallen andere. Een honderd meter verder zagen wü een meisje vechten met de storm. Drie maal werd zij door de gierende ge weldenaar van de fiets gesleurd, driemaal stapte zij weer op. Overal zagen wii moedeloze auto mobilisten pogingen in het werk stellen hun wagens weer op gang te krijgen. Wanhopig moesten zij toe zien. hoe elke schep sneeuw, die zü onder hun auto vandaan haalden, ruimte maakten voor de sneeuw jacht. die elk tochtgat onder de voertuigen zolang bestormde, tot het geheel was dichtgesneèuwd. Inmiddels was het wegdek een ijs baan geworden. De üzelafzetting maakte het rüden tot glüden en de voetganger, die onbeschut voor de jakkerende noordooster over de vlakte moest, moest een volleerde evenwichtskunstenaar zün om staan de te blüven. Het bleef maar sneeuwen Grauw zag de lucht en .grauw zagt* de ge zichten van hen, die tegen de ele menten moesten optornen. Angstige vogels waagden zich tot dicht bü de mensen om maar niet alleen te zün in deze barre winter kou. Dè koffiehuizen en cams langs j de grote wegen zaten stampvolen menige gelagkamer is vannacht de verblijfplaats geweest van hen. dié dodelijk vermoeid de strüd tegen de pakkende en pappende sneeuw had-' den opgegeven. 7. ..'.'i.';;*/.;.. Wie zich tegen de wind te wear stelde, moést wel büzonder hard zün: Wielrüders, die beslist naar huis wilden. strompelden huilend van woede en piin door de büna onbe gaanbare sneeuwmassa's. Iedere ruk- wind bracht verrassingen mee. Waar even tevoren de wég nog glad en berijdbaar leek. toverde de storm plotseling een onneembare wal, gril lig en.woest. Neen. dit was geen normaal Ne derlands winterweer. Dit was Siberië....! i r In verband met de grote f moeilijkheden, waarmee onze expeditie ten gevolge -van de sneeuwval te kampen heeft, bestaat de mogèlijkheid dat ons Blad later dan gewoon lijk wordt bezorgd. Wij ver trouwen dat onze; abonnees begrip zullen,, hébben .voor deze situatie en ons een eventuele vertraging- niet' euvel ztillénduiden. KJacmendleust abonnementen; 1830—,1930 Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 .■9-Gravenliafe: ttuygenepicin i Telef. 183467 (3 Ujnen). Postbuc 1091 - Postgiro No. 434867. Klachtendtenet: 1830—1830 u. Tel el aaasea Dordrecht: Schettersplein 3 - Postgiro No 424208 "Telefoon 4570 ELachtendlenst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2.65 per maand. 17.90 per swanaau Losse nummers 15 oent Verschijnt daeelilks. Verkeer sneeuw, regen machteloos tegen - I ¥4 an nnna «3n nnmnl«Lnnn moet m Zyn li ij u. aan SM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1