Provincie en GELEERDEN VERKEREN IN ONZEKERHEID 1 Mogelijk in Atlantische Oceaan neergestort Geen signalen Syrische kolonel Saoed in komplot tegen Nasser DIRECTEUR VAN FRAUDE VERDACHT: 16 MILLE Ontploffing in zuivelfabriek: oor opig niet meer steun particuliere woningbouw NEDERLANDSE GASTVROUWEN OP EXPO IN BRUSSEL 55 iY oordwesterbuien Ui Amerikaans vliegtuig neergeschoten Navo verwierp het Sowjetplan niet Ook samenzwering tegen Bourguiba Stad in N.-Celebes beschoten door Indon. fregat dode, 2 gewonden DRONKEN MAN HIELD HUIS IN TREIN ONDANKS AANDRANG UIT DE KAMER H' m r V1 i J POIVOERDAG 6 MAART 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3935 "i 4 J Directeur H DB HUIG VJ Hoofdredacteur: Dr J A H J S rirtUlNb SLUT "M; HET Amerikaanse leger heeft gisteravond te Cape Canaveral in Florida niet behulp van een Jupiter-C-raket een tweede kunstmaan gelanceerd, doch verscheidene uren na de lan cering waren nog geen radioseinen ontvangen en verkeerde men nog in het onzekere over de satelliet, die 1958-bêta heet. Eeii der meest vooraanstaande geleerden van het Amerikaanse leger, dr. Pickering, verklaarde woensdagavond Iaat, dat de moge lijkheid bestaat dat de tweede „verkenner" niet in xüjn baan is ge komen of dat de zenders niet werken. Het kan nog wel enige dagen duren voor men alle gegevens heeft uitgewerkt en zekerheid heeft. Op vragen van verslaggevers zei Pickering, dat de kunstmaan moge lijk in de oceaan terechtgekomen ïs. J Breuk Ben Joessef Protest Eerst langzaam Tien gewonden "ft* y (Van onze correspondent) De rijkspolitie te Zwaagwesteinde heeft een dertigjarige wegenbouwar. beider gearresteerd, die zich ia de trein tussen Leeuwarden, en Gronin gen in een dronken bui heeft mis dra- gen en daarbij tien mensen heeft ge- - wond. De man, de dertigjarige J. K, uit Z waarwest einde, stapte, nadat hij in Leeuwarden zijn verjaardig had ge vierd, dronken in de trein naar Gro ningen. 4 Si (Van onze parlementaiie vedacteur) ET debat ovet de werk loos heid >pu-,te zich gistermiddag in de Tweede Kamer toe op de bestrijding van de werkloosheid in de bouwnijverheid en op de bevoidering van de pattic-uhere woningbouw De A R. mterpel- iant. cle heer Bieuenga en vele andoio Kunioi leden hadden cle ge dachte oelanceerd om cle particu liere woningbouw te stimuleren door hei toekennei van een rente- biislas ui het doei herleven van jdo t woe<ir hypotheekregeitng met la^e lente. Verklaring Zie verder pag. 7, 7e kol.) M /■V UUI Rotterdam. Witte «e Wiuislraai jo lem noluo u i Postbus 1112 - Postgiro No. 4246 IS Klachtendienst ibormementen is M19.30 Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700. 's-Gravenbage, Huygenspleln 1 Telef 183467 .3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klachtendiemst: 18.3019.30 u Telel 862569 OordLrecbt: Schetfersplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 KUachtendienst na 17.30 trur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week f 2 05 per maand. 17 90 per kwartaal. Losse nummers 15 eeaf. Versohilnt daeeliiks (Geldie tot morgenavond) MAARTSE BUIEN. Enkele regen-, hagel- of natte sneeuwbuien, afgewis seld door opklaringen, matige tot krachtige, tijdelijk har de wind tussen west en noord, tamelijk kond weer. Morgen: Zon op: 7.14 Maan op: 21.20 Onden 18.28 Onder: 7.40 ~t~:,Amerikaanse kunstmaan DE behartiging van de belangen van het onderwijs is, voor zoveel zij van overheidswege geschiedt, voor het overgrote deel taak van rijk en ge meente. De aanvankelijk in de eerste helft van de vorige eeuw aan de pro vincie toegedachte taak is meer en meer komen te vervallen. Toch is de provinciale overheid ook tegenwoordig nog niet helemaal uitgeschakeld Zij heeft, volgens het a -r provincie- program, onder het oog te zien, ten aanzien van welke takken en vormen van onderwijs, in de bekostiging waar van nog niet volledig bij wettelijke re geling is voorzien, de provincie een aanvullende of overbruggende taak heeft met betrekking tot die bekosti ging, Die taak is dus een zeer beperk te. De provinciale overheid zal dus heb ben na te gaan in hoeverre andere openbare lichamen bepaalde onderwijs- belangen niet of niet voldoende behar tigen. Op grond van deze overwegin gen is er bv. aanleiding tot subsidié- ring in de kosten van gebouwen ten behoeve van het landbouwonderwijs en van het buitengewoon lager onder wijs, in de kosten van nazorg voor gewezen leerlingen van het b. I. 0. en in die van huisvesting van leerlingen van eontmu-scholen voor onderwijs aan schipperskinderen. Voorts is het mogelijk, dat in be paalde stieken blijkt, dat er onder- wijsbelangen zijn, welke zich minder lenen voor plaatselijke verzorging. Wanneer zowel het vrije maatschappe lijke initiatief als de gemeentebesturen in gebreke blijven, kan regionaal te verstrekken onderwijs bevorderd moe ten worden. Een speciale taak voor de provincie zou er ook kunnen zijn, indien de be hoefte gevoeld werd het onderwijs in bepaalde opzichten gewestelijk te „kleuren", b.v. door in een leerplan vakken op te nemen als de geschie denis en de eigen taal van gewest of streek. t NDIEN de provinciale overheid 1 overgaat tot verlening van subsi dies behoort zij dit ie doen naar de maatstaf van gelijkstelling van hef bijzonder onderwijs met het openbaar onderwijs voor de publieke kas. Uiteraard mag voor zover het bij zonder onderwijs betreft he't recht pp subsidie afhankelijk gesteld worden van het voldoen aan bepaalde voor waarden, maar dan uitsluitend objec tieve. Vooral in de tegenwoordige tijd mag er wel nadrukkelijk op worden gewe zen, dal de provinciale overheid noch direct, noch indirect door middel var subsidievoorwaarden, heeft aan te stu ren op de oprichting van zogenaamde compromis-scholen De handhaving der grondwettelijke vrijheid van het bijzonder onderwijs mag door de provinciale overheid niet tegengewerkt worden door van bo venaf opgelegde spreiding van bijzon dere scholen over de provincie. Ten aanzien van het openbaar onderwijs, dat van overheidswege gegeven wordt, kan spreiding door het provinciaal be stuur wel bevorderd worden. na lancering zoek (V ff lewyy» V UIT het bovenstaande is wel duide lijk geworden, dat de taak van de provincie met betrekking tot het on derwijs vrijwel steeds een aanvul lende of overbruggende is. Dit geldt ook ten aanzien van het medisch en hygiënisch toezicht. Instellingen welke de bevordering van een juiste school- en beroepskeu ze ten doel hebben, dienen niet van de provinciale overheid uit te gaan, maar zij hebben zeker wel recht op fi nanciële steun. Doch steeds zal de provincie gelijk recht voor allen moeten laten gelden. Indien dan ook b.v. voor begaafde kinderen van onbemiddelde ouders de gelegenheid geopend wordt tot verde re ontwikkeling, mag de provinciale regeling ten aanzien van degenen die bijzonder onderwijs genieten, met on gunstiger zijn dan die welke geldt ten aanzien van hen die openbaar onder wijs ontvangen. Beschouwing van genoemde deside rata doet zien, dat het ook met be trekking tot het onderwijl van grote betekenis is hoe de Provinciale Staten zijn samengesteld. GISTERAVOND cn tannacht passeerde een knudefront met regen ons land. Dit koudcfront behoort bij een de- Pressle-gebled tvaarvan de hoofdkern van- worgen boven Zn eden lag. Achter het koude- 'ront stroomt geleidelijk koudere lucht met noordwestelijke winden naar ons land. Deze lucht komt recht uit de poolstreken *n bereikt Schotland met temperaturen om het vriespunt. Er komen regen, sneeuw en hagelbuien in voor. Om het centrum van de depressie trekken randstorlngen over de Noordzee. De eerste hiervan passeerde vannacht ten noorden van de Wadden eilanden. Een tweede, die vanmorgen bij Schotland lag zal vermoedelijk dichter langs ®n* land komen en de wind tijdelijk doen ïaeaemen. Het ziet er naar uit dat ons 'and verscheidene dagen in de koude lucht zal Wijven, waarbij buien cn opklaring»* alkaar zullen afwisselen. s Als de lancering; mislukt is, moet de Beta-vcrkenner ergens tussen Amerika en Afrika in de Atlantische Oceaan neergestort. Volgens som mige radargegevens zou het vierde raketdeel niet gewerkt hebben, doch andere aanwijzingen spreken dit teg£n. Als de satelliet toch in zijn baan is gekomen, zal men hem wellicht nog met optische of andere middelen kun nen waarnemen. Dr. Pickering verklaarde dat geen berichten waren binnengekomen van luisterposten die radiosignalen van de eerste Amerikaanse kunstmaan had den opgevangen. President Eisen hower had een volledig geslaagde lan cering bekend willen maken. Toen 33 dagen geleden de Explorer, de eerste Amerikaanse kunstmaan, was alge- JN hei laboratorium te Pasadena, Calif ofnië. werden gisteren modellen getoond van de Explo rer I (links), de Amerikaanse kunstmaan, die 33 dagen geleden met succes werd gelanceerd, en van de Explorer 11, die gisteren werd afgeschoten. Noordkoreaans luchtdoelgeschut heeft in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuidkorea een straalvlieg tuig van de Amerikaanse luchtmacht neergeschoten. Het vliegtuig was samen met een andere straaljager op pa trouille boven de zone. De piloot van dit tweede toestel heeft verklaard, dat de piloot van het neergeschoten vlieg tuig zich met een parachute heeft ge red. Hy is echter op Noordkoreaans gebied gedaald. 4uw«jjiirii -v pM i j» i. V Ï-' De NAVO heeft een communiqué uitgegeven waarin gezegd wordt dat de berichten als zon de NAVO-raad het Russische voorstel voor een top conferentie verworpen hebben, alle grond missen. "Volgens het communiqué heeft de raad dinsdag geen enkel besluit geno men en maakt de topconferentie nog steeds een punt van bespreking uit bij de NAVO. DE chef van de inlichtingendienst van het Syrische leger, kolonel Serraj, heeft koning Saoed van Soedi- Arabié ervan beseliuldigd, dat hij hem meer dan I 200 miljoen heeft aan geboden voor het vermoorden van pre sident Nasser en het verhinderen van ds Egyptïseh-Syrische aaneensluiting tot de Verenigde Arabische Republiek. Serraj verklaarde in Damascus, dat de schoonvader van koning Saoed, As sad Ibrahim, cheques voor twintig mil joen gulden had gegeven en hem meer geld en het presidentschap van Syrië had beloofd als hij zou slagen. Kolonel Serraj had de cheques ge- ind en de Egyptische opperbevelheb ber van de Egyptisch-Syrische strijd krachten, maarschalk Amer, van het komplot op de hoogte gebracht. Serraj zei voorts, dat het plan was gemaakt Nasser tijdens een reis met (Van een onzer verslaggevers). De recherche In Amsterdam heeft er vermoedelijk weer een nieuwe oplich tingszaak bügekregcn; de heer J. v. P. te Aerdenhout wordt ervan verdacht 16.000.verduisterd te hebben, ten nadele van de Nederlandse Textiel Export Associatie, waarvan hij directeur is geweest. Volgens zijn verklaringen, was v. P. in moeilijkheden gekomen doordat kopers in Nederland en België hü de betaling in gebreke waren gebleven. Grote bedragen die hij moest lenen kon hij niet terugbetalen, daar hü het slachtoffer geworden zou zijn van zijn wanbetalers. een vliegtuig te laten verongelukken door het toestel neer te schieten. De Ver. Staten en ook andere, niet na der genoemde landen zouden het nieu we bewind in Syrië direct erkend heb ben, zei hij Waarnemers in Beiroet houden reke ning met de mogelijkheid, dat Egypte en Syrië de betrekkingen met Saoedi- Arabie zullen verbreken. Amerikaan se functionarissen in Washington wil den woensdagavond geen commentaar geven op de beschuldigingen. Het is gebleken, dat de NTEA par- tüen textiel, die in Nederland waren gekocht, naar België exporteerde. Ver schillende coöperaties konden echter niet zoveel afnemen, als oorspronke lijk was gezegd. Het gevolg was. dat óf de partijen voor lagere prijs ver kocht moesten worden aan andere ko pers, óf dat van P. probeerde de textiel terug te krijgen naar Nederland. Dit lukte niet erg aangezien de douane niet die medewerking verleende, die noodzakelijk was. Eindelijk slaagde de direcieui erin toch enige partijen naar Amsterdam te krijgen en ze in de hoofdstad te verkopen aan een opkoper, uiteraard voor minder geld dan de b"dn«ling was. Naar we van de Amsterdamse re rherehe vernemen, ts de moeilijkheid thans, dat van P. textielgocderen heeft verkocht, die hij nog met had betaald. De benadeelden hebben thans aan de politie gevraagd de verkochte goe deren in beslag te nemen De recher che deelde ons echter mee. dat zij hiertoe met de bevoegdheid heeft, aangezien de verkoop van textielgoe- deren aan de hoofdstedelijke opkoper geheel volgens de regels gegaan zou zijn. Verleden jaar werd, toen de situatie onhoudbaar bleek, de NTEA lailliet verklaard. Thans zijn dc stukken over deze zaak in handen van de officier van Justitie Hei onderzoek in Neder land is thans tn een dusdanig stadium dat men eerst de rapporten van de Belgische recherche m handen moe» hebben. Zij is dan ook druk bezig meer klaarheid in deze zaak te bren gen, Ook in Tunesië is een komplot ont dekt. De Tunesische staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Mehirf heeft meegedeeld dat 41 personen zijn gear resteerd in verband met een samen zwering tegen president Bourguiba. De gearresteerden zijn aanhangers van de verbannen Ben Joessef, eens een mede werker van Bourguiba. thans een bit sere vijand. Volgens Mehiri werd het komplot aan het licht gebracht, toen de Tunesische douane onlangs een man aanhield die vanuit Libië Tunesië wilde binnengaan met een koffer die er verdacht uitzag. De jongeman was een Tunesiër, die een paspoout bij zich had dat in Cairo was uitgegeven en een visumstempel had gekregen in Libië. In zijn koffer had hij een pistool, een granaat en boodschappen van Ben Joessef aan zijn volgelingen m Tunesie. In deze bood schappen werden de aanhangers van Ben Joessef aangespoord Bourguiba uit de weg te ruimen. De man wist met achterlating van zijn koffer te ontkomen. Volgens welingelichte bronnen heeft de plaatsvervangende -Tunesische mi nister an Buitenlandse Zaken, Sadok Mokkadem bij de Egyptische zaakge lastigde in Tunis, Chamraoui gepro testeerd tegen het uitreiken van een paspoort aan de Tunester door Egypte en tegen Egypte's vriendelijkheid te genover Ben Joessef. Met ingang van 1 juni 1958 is uegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd aar, ir. H. van Halewijn op eigen verzoek eervol ontslag verleend als hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijver heid en als inspecteui van de Volks gezondheid in dc provincie Groningen, onder dankbetuiging «voor de bewezen langdurige diensten. vu-urd, kon Eisenhower na 2 uur en 10 minuten bekend maken dat de sa telliet zijn baan om de aarde be schreef De Jupiter-C-raket met de Explorer 11 schoot om 19.28 uur Nederlandse tijd met daverend geweld omhoog. Eerst ging de raket slechts langzaam omhoog, terwijl haar staart een stroom van gele en oranje vlammen uit braakte. Binen 25 seconden was Jij echter doorgedrongen tot in het wolkendek dat op een hoogte van ongeveer 1800 meter hing, Daarna verdween zij uit het gezicht. De brandstof van de hoofdmotor be stond uit een krachtig en nog geheim gehouden materiaal, dat hydyne heet en ook gebruikt werd bij de lancering van de eerste kunstmaan. Het lag in de bedoeling dat de brand stof van de eerste trap 150 seconden na de start zou opraken, wanneer de raket 60 a 70 km boven de aarde zou zijn en mei een snelheid van ongeveer 1500 meter per seconde zou stügen. De uitgebrande trap moest dan nog ongeveer 240 seconden te zamen met de raket blijven stijgen tot een hoogte van ongeveer 300 km. Op die hoogte moest de raket een meer horizontale baan gaan volgen in lichtelijk zuidoostelijke richting, zoals ook het geval was met de eerste kunst maan-raket. Er waren In de nieuwe kunstmaan twee zenders aangebracht. Een daar van kan aan- en afgezet worden door luisterstations op aarde. Men zon de zender alleen in bedrijf stellen als de te verwachten gegevens bijzonder be- langrük zouden zijn. Men hoopte daar door de voedingsbatterüen langer te kunnen gebruiken. De nieuwe satelliet is 15 cm dik Het gewicht is weinig groter dan dat van zijn voorganger, namelijk ruim veertien kilogram. Een fregat van de Indonesische ma rine heeft gisteren een bombardement uitgevoerd op de havenplaats Bitoeng In Noord-Celebes. Twee Mustang-jagers en een B 25 bommenwerper van de Indonesische luchtmacht hebben dinsdag een aan val gedaan op het dorpje Soengai in Midden-Sumatra. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Een veer boot werd beschadigd. President Soekarno zal vrijdag weer een onderhoud hebben met Hatta. Op de Nederlandse afdeling van de Brusselse Wereldtentoonstelling zullen vier Nederlandse dames de bezoekers indien dezen daar prijs op stellen, ont vangen cn onderhouden. Het zijn dc dames mevr. A. A. J. Nienhuis—Jonker, mei B. van Liebergen. mej. H. Twnmers en mej E. Standaert. Het viertal draagt de naam „fair-hüstesses", dat it dus zo veel als gastvrouwen. De dames zullen de deskundige voorlichting niet verzor gen, maar hebben de aanvuUendc ser vice. bv. aan. gasten die vermoeid zijn, tot taak. De Nederlandse gastvrouwèn dragen een grijs-blauw, mantelpakje met korenblauwe hoed en schoenen! Op warme dagsn kunnen zij zich kleden in een grüs-blauwe japon. Het viertal heeft een uitgebreide talenkennis. Een de? dames spreekt negen talen. (Van onze correspondent) Dinsdagmiddag heeft zich in de ma chinekamer van de Coóp. Stoom- melkfabriek Duider in het dorpje Saasveld bij Borne een ontploffing voorgedaan, -waarbij de 64-jarige ma chinist de heer w. J. Broekhuis om het leven kwam en de 27-jarige twee de machinist F. Oosterik en de 57- jarige J. Keers, een montenr te Goor, verwondingen opliepen. De heer Keers was bezig de koelma chine van de melkfabriek te repare ren. Toen de machine werd aangezet om proef te draaien is de druk in de compressor vermoedelijk te groot ge weest, tengevolge waarvan de kop van de cilinder is gevlogen en de sa mengeperste ammoniakdamp kon ont snappen. De heer Broekhuls is waarschijnlijk onmiddellijk bedwelmd geweest; de beide anderen konden vluchten. Het overige personeel schoot dadelijk toe, doch door de ontsnappende dampen kon men het slachtoffer niet -bereiken. Toen dit later wel het geval was, heb ben twee artsen nog kunstmatige ademhaling toegepast, echter tever geefs. Nadat de trein vertrokken was, ging ij hij zich zeer vreemd gedragen. Zo nam hij een blinde, die tegenover hem in de coupé zat, zijn blindenstok ai en hij ging met deze stok naar an dere coupés om daar zgn. als blinde te gaan bedelen. Hij viel een dame las» tig en toen iemand zich daarmee be-' moeide ontstond er een worsteling/ waarbij een bril sneuvelde. Bij Veen wouden werd de man ge-' waarschuwd door de conducteur. Daarna hield hij zich eerst kalm maar spoedig daarna begon hij opnieuw. Bij Zwaagwesteinde moest hij met ver eende krachten uit de trein worden, gezet en daarbij werd een conducteur zo ernstig gewond dat hü zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. Ook werden er nog verschil lende passagiers gewond. Tijdens de opschudding die op het station ontstond, ging de man er van door, maar de politie heeft hem ge arresteerd. t Het slachtoffer zou over 8 maanden met pensioen zijn gegaan. Hij was ge huwd en vader van 8 kinderen. De beide gewonden zijn naar het r.-k. zie kenhuis in Hengelo overgebracht. Hun verwondingen zijn niet levensgevaar lijk. Be minister van Bouwnijverheid en Volkshuisvesting, Ir. Witte, wees deze suggestie in de huidige om standigheden met tal van argumen ten af. Eerst moet het duidelijk wor den, dai de situatie op de kapitaal markt zich niet herstelt en geen armslag biedt, voordat het huidige sjsteem van premiebouw kan wor den vervangen door het systeem van een tweede nypotheekregeling of een jaarlijkse bijdrage. De bewindsman verwachtte niet dat dit nodig zal zijn, maar zegde toe voor alle zekerheid helde mogelijkheden te zullen laten onderzoeken. De heer Biewenga (AR) tegde aan het eind van het werkluosheidsdebatf een korte verklaring af, waarin hü zei, dat de A.R.-fractie bet beperkte regeringsprogram tot gerichte bestrij ding van de werkloosheid bevredigend acht, doch dat dc "nededelingen van de regen ng over de particuliere wo ningbouw daarop een uitzondering ma ken. Het verheugde de mterpellant, dat minister Witte zo uitvoerig op hét woningbouwvraagstuk is ingegaan. Volledig gerustgestelo heeft minister Witte c i A.R.-£ractie niet. De A.R.- woordvoerder zag echter van het in dienen van een motie af. Uitdrukke lijk verzocht de heer Biewenga de re gering met betrekking tot de particu liere woningbouw de vinger aan de pols te houden. Minister Witte wees erop dat de* ppeler Dremiebouwregeling, die. ta 'I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1