van toepassing voor gemeenten en provincies Ghr. Bond niet ontevreden Eenzijdig t PROTEST MAAKT WEINIG INDRUK IN DEN HAAG Onttrok veehouder kwart miljoen aan erfenis? en op Sumatra Spoedig advies bouwvak-CAO Maartse buien brengen sneeuw verbrand BOELGANIN ZOND BRIEF AAN EISENHOWER Atoomduïkboot naar LAGER EN MIDDELBAAR RIJKSPERSONEEL Indonesië ivil Kasimbar terug SANDYS' NAAR RUSLAND Spoedig verloving koning Boudewijn? Konjew krijgt ervan langs in „Borba" Ook verdacht van belastingfraude Fraai Winter kan paar dagen duren CNV op 1 januari 218.658 leden r s bit Kleijn VRIJDAG 7 MAART 1958 ZESTIEAHE JAARGANG No* 3939 Topconferentie besproken Directeur: R. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BRUINS SLOT 9 I GA B E T TE S UITGESTELD De tweede Amerikaanse kunst maan is niet in haar baan geko men _en waarschijnlijk verbrand, doordat de vierde trap van de raket niet heeft gewerkt. Dit is officieel in de Ver.; Staten v mee gedeeld. Bonoraami uur. Witte <o Wit&straa? 30 Teief. JXS700 {4 Li Postbus 1112 - Postgiro No. 424518. Klachtendienrt abonnementen18.30—IS vi Zaterdags 17—18 sur. Telefoon 135700. 'i-GraTenhage: Huygensplebs i Telef. 183107 13 Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Kladrteadienst: 18801980 u. Telel. 362569 Scheöersp'eia 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4670 Kiachteodienst na 1780 our 7314. ScWedam: £*nge Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs si eerrt per week f 2,63 per maand, 1780 per kwartaal. Lews*. nummer» 13 cent verseMtot daseUiks Hordrecht: (Geldig lot morgenavond) WINTERS .WEER Veranderlijke bewolking met vooral aanvankelijk sneeuwbuien, maar morgen overdag ook opklaringen. Matice, af en toe vrij krachtige, wind draaiend naar noordoost. Vannacht overwegend lichte vorst, morgen» Morgen: Zon op: 7.12 Maan ct>: 22.41 Onder: 18.31 Onder: 8.11 i ii 11 i a 11 DE interpellatie van de heer Bie •wenga over de werkloosheid heeft geleid tot een zeer belangrijk debat tussen Regering en Kamer. Tot een debat dat er eigenlijk al veeleer- ,der had moetenzijn. Tot voor kort had het Kabinet daar geen behoefte aan. Het liet de zaken op hun beloop. Het was beducht dat het stellen van de werkloosheid in het centrum van de belangstelling onge wenste angst-effecten zou hebben. En toen de Regering dan ook vér- klaarde dat men voorlopig niet met egt nota over de werkloosheid zou ko men, heeft de heer Biewenga schoon meer landbouwer dan veehouder de koe bij de horens gevat. De interpellant produceerde een reeks vragen, die zodanig waren ge steld dat zij de Regering in de gelegen heid stelden tot een antwoord, dat eigenlijk niets anders was dan de door dè Kamer begeerde, maar door de Regering geweigerde nota. over E RKEND moet worden dat de Re gering er zich niet met een Jan tje van "Xeiden van afgemaakt heeft. Kennelijk1 was de Regering door de aandrang uit de Kamer al bezig met plannen tot bestri; van de werk loosheid, die in sommige streken van ons land tot een onrustbarende hoogte was gestegen. En daardoor was de Regering in staat een plan tot werkloosheidsbe strijding op tafel te leggen, dat op de Kamer een goede indruk heeft gé- maakt. Wij geloven dat het goed geweest is dat er gesproken en gehandeld is door Kamer, en Regering. Terecht heeft de heer Biewenga ge zegd dat ons volk niet gediend is met het verbloemen van de werkelijkheid, maar dat het de harde feiten wilken- PISTEREN heeft de centrale commissie voor georganiseerd over- ^^leg in ambtenarenzaken, in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, vergaderd over de salaris positie van het lager en middelbaar rijkspersoneel. In deze com missie werd ten aanzien van dit punt overeenstemming bereikt Deze houdt-in, dat mét ingang van 1 april 1958 de volgende maat' regelen, zullen worden getroffen: J. Toekenning van een overgang» toeslag van drie procent aan de rijkswerklieden aan wie geen pres tatiebeloning, onder welke - benaming ook, wordt, verleend, zulks in afwach ting van de geleidelijk, uiterlijk januari 1961, in te voeren wcrkclassi- ficatie.en prestatiebeloning. J. Verlenging van de salarisschalen voor de lagere en middelbare ambtenaren tot én met de rang van (ADVERTENTIE) 200 OCCASIONS ASPEREN s BOTTERDAM 03SJ Leerdam) Nwe Binnenweg 26 tel.'0.-3451—2541 tel. 0. 1800—54483. nen. OP één punt toonde de beer Biewen ga zich niet bevredigd. En dat is op het punt van de paxticülieré woning bouw. Ook de heer Van Eibergen en de heer iléernink hadden zich'op 'dat punt zeer ongust betoond. Er. was vanuit de Kamér aangedrongen op een rentebijslag op. de premie, voor parti culiere woningbouw. Ook was op een tweede hypotheekregeling; aangedron gen. Minister Witte echter, was van oor deel dat hij met de huidige kortgeleden verbeterde regeling genoeg had gedaan en dat verwacht mocht worden dat er over'een niet al te lang tijdsbestek gemeten een gunstige ontwikkeling in de particuliere bouwerij kon wor den verwacht. 'Dit is uiteraard speculatief: De. mi nister .werd dan. ook gevraagdomer op voorbereid te zijn en plannen gereed te hebben indien het onverhoopt in de particuliere sector, mis zou gaan. De minister heeft dat toegezegd. Hij heeft ook verklaard dat daarbij voorop zou staan, dat het mislopen in de par ticuliere sector niet zou betekenen dat dan de woningwetsector de particu liére sector zou overnemen. Danzou men moéten komen tot een ander sys teem van financiering van de vrije sec tor dan bij de huidige premieregeling geschiedt. Maar de minister was .van mening-dat er veel kans was dat de situatie op de kapitaalmarkt zich her- stèlt,-zodat aan een andere regeling geen behoefte zou bestaan. HET is duidelijk dat de zaak van de bouwnijverheid principieel bij minister Witte goed ligt. De vraag is of zijn optimisme gerechtvaardigd is Daar is niet zo gemakkelijk een ant woord op te geven. En daarom was het terecht dat de heer' Biewenga in zijnslot-yerklaring vroeg dat de rege ring in déze zaak de vinger aan de pols zou houden. Over de financiering van een én an der heeft de Regering zich niet uitge laten. De Kamer wel. Het is'duidelijk dat er in de Kamer een meerderheid is die niet van belastingverhoging wil weten, maar die de meerdere uitga ven, zo nodig, wil'financieren door le- ning. - Het merkwaardige was dat de socia listen zich thans niet uitlieten voor be lastingverhoging en tegen lenen. Zij wisten het'nog niet, zeiden ze. Aldus slikte de heer Roemers de boude'woorden, door de heer Vermeer in Zwolle gesproken, in. ADVERTENTIE! DELICIOUS (Van «én onzer verslaggever*) ,Ih de kringen van. de Nederlandse Christelijke -Boud van 'Overheldsperso neel is mea over hei'bereikte resultaat ten aanrien-vah de ambtenarensalaris sen niet ontevreden. De voorzitter van deze bond> de heer P.. Kapinga, deelde ons mee.'dat gexlen de financieel économische situatie waarin ons land verkeert, de ambtenaren-organisaties matigheid hebben betracht. Wat bereikt is, moet men zien als een eerste stap. Een groot deel van de weekloners krijgen, nu ia ieder geval een over bruggingstoelage van 3% en ook de lagere en middelbare ambtenaren, die een. maandsalaris génieten gaan iets vooruit. Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de extra periodieke verhoging alleen geldt voor.die ambte naren die èen functie hebben, die gelijk te stellen is met die van adjunctcom mies of lager. Alles wat boven deze rang ligt, krijgt „slechts" een langere salaris schaal, hetgeen betekent dat zi] de pe riodieke verhoging alleen krijgen wan neer zij op hun maximum-salaris staan. Wat.betreft de gemeente-ambtenaren moet gelet worden op de invoering van de werkclassificatie. Wanneer een ge meente nog geen werkclassificatie voor weekloners in voorbereiding heeft, is ook de overbruggingsregeling nog niet van toepassing. De heer Kapinga zei het te be treuren, dat de nieuwe salarisrege ling niet met terugwerkende kracht zal wórden ingevoerd. De datum 1 april ligt wel heel ver van de da tum af, die de ambtenarenorganisa- ties oorspronkelijk hadden gedacht, namelijk 1 juli 1957. De minister van Financiën was échter niet bereid de verhogingen met terugwerkende kracht in te voeren- omdat naar by zegt de middelen daartoe ont breken. Hef1 geheel1 overziende meende de heer Kapinga, dat de ambtenaren, zo dra de situatie verbetert, opnieuw een poging zullen moeten doen om hun achterstand weg te werken. hoofdcommies en daarmee gelijk ge stelden met één periodieke verhoging. Deze maatregel zal eveneens gelden voor bet onderwijzend,, bet verplegend en het politiepersoneel. 2" Verlenging van de salarisschalen van de hoofdcommies, a en daar mee gelijk gestelden met twee peno dieke verhogingen. De inpassing in de verlengde 'salarisschalen zal geschieden: a voor de ambtenaren tot en met de rang van adjunct-commies en daar mee gelijk gestelden door toekenning van een op 3 april a.s, ingaande perio dieke verhoging; b. voor de ambtena ren vanaf de rang van adjunct-com mies a tot en met de rang van hoofd commies a en daarmee gelijk gestelden voor toekennig van één periodieke verhoging aan hen die tenminste één jaar het'huidige maximum genieten. K. De hierboven genoemde maatre gelen zullen eveneens kunnen gel den voor het personeel! dér lagere' or ganen, met dien verstande, dat de overgangstoesïag yan drie' procent zal kunnen gelden voor zover het. werk- liédenpérsoneel in dienst is van ge meenten of provincies,'-welker bestu ren bepaalde maatregelen 2ullen heb ben getroffen ter voorbereiding van de invoering van werkclassificatie en prestatie-beloning. Omtrent aard - eri strekking; van de bovengenoemde maatregelen zal nog' nader overleg -worden gepleegd. VEN groepje van zes Belgische kinderen en twee volwasse nen, allen hartpatiënten, is in de Verenigde 'Staten, aangekomen om' daar te worden behandeld. De echtgenote .van de Belgische koning Leopold, prinses Liliane, heeft te zamenmet de Belgische staat de reiskosten en de kosten van verpleging voor haar reke ning genomen. &p de foto zien we de prinses samen met de moeder van een der meisjes op het vliegveld Melsbroeck bij Brussel, vanwaar de patiënten in gezelschap vanr. twee Belgische - harttpecialistth^veftrokken. DUNCAN SANDYS ...basis leggen... In een officiële protestnoia, die gistermiddag op het ministerie van Buitenlandse Zaken In Den Haag iy overhandigd, eist Indonesië de „te ruggave" van het KPM-schip „Kasim bar", dat door de Ned. onderzeeboot- jager- „Drenthe" naar Manokwari in Ned. Nieuw-Guinea is opgebracht. Ook eist Indonesië de onmiddellijke terugzending van de aan boord aan wezige passagiers, bemanning en mili tairen met hun wapens, alsmede de la ding naar de oorspronkelijke plaats van- afvaart. Naar wij van officiële zijde ia Den Haag vernemen, heeft de regerings commissaris voor Indonesische aan gelegenheden, mr. N. S. Blom, aan de Indonesische zaakgelastigde, de héér Maramis, medegedeeld, dat de Nederlandse regering ten volle de bezwaren handhaaft tegen het ge bruik door Indonesië van schepen van de KJPM. Mr. Blom detlda vooritt aan d* heer Marami* meda, dat het pxotest van zün regering dan ook zeser zal worden afgewezen. Naar wij voorts vernemen zal de of ficiële beantwoording van het Indo nesische protest later volgen. In de Indonesische nota wordt het optreden van de „Drenthe" een „fla grante rechtsschending, verstoring van de vreedzame vaart en inbreuk op de humanitaire normen tegenover de op varenden van de „Kasimbar"," ge noemd. Gesproken wordt van een pro vocatief optreden, dat een ernstig ge vaar vormt voor veiligheid en vrede in de Indobesische wateren". Geëist wordt ook vergoeding van alle schade. Opgemerkt wordt dat de tijdelijke inbeheerstelling van de KPM en het gebruik van haar schepen haar basis vindt in de „verordening medewerking bedrijven 1945", die de regering de bevoegdheid verleent om enige maat schappij te stellen onder leiding en beheer van, enig door de regering ge vormd-lichaam". DE Britse minister van Defen sie, Duncan Sandys, heeft „in beginsel" een Russische uit nodiging voor een bezoek- aan Moskou aanv&trd. Volgens de Daily Herald zal Sandys in mei de reis maken. De politieke' correspondent van de Daily Herald, Pllchcr, verklaarde van daag. dat hii „een van de best be waarde geheimen van de regering kon onthullen", namelijkdat Sandys de basis gaat leggen voor eenzijdige top- besprekingen met Moskou, ondanks de Amerikaanse bezwaren hiertegen. Diplomatieke waarnemers in Londen wijzen erop. dat kort voor het nieuws van de Russische uitnodiging bekend werd. premier Macmillan in bet Lager huis voor de eerste maal officieel zin speelde op „directe onderhandelingen" die tussen de Vér. Staten en de Sowjet- Unie over een topconferentie -worden gevoerd. In Londen maakt men zich zorgen hierover. De mogelijkheid van directe besprekingen tussen de „Grote Twee" die de Engelse bondgenoten tot getuigen zou degra deren. is sedert de oorlog een nacht merrie voor do Britse diplomatie. In België is spoedig de verloving van koning Boudewijn te verwachten. De voorzitter van de Belgische Senaat, Cillon, deelde gisteravond mee, dat hij vóór de aanstaande ver kiezingen (op 1 juni aanstaande) een mededeling zou kunnen doen die het land en de koninklijke familie met grote vreugde zal ver vullen. Daar er geen geboorte te verwachten is aan het Belgische hof, wordt ver wacht, dat koning Boudewijn eerst daags zijn verloving en ryn huwe lijk zal aankondigen. Sommige kringen noemen een Franse prinses, de dochter van prins Xavier van Bourbon-Parma, een volle neef van prins-gemaal Felix van Luxem burg, als de toekomstige Belgische koningin. Het officiële orgaan van de Joego slavische communistische partij, Borba, heeft een scherpe aanval gedaan op maarschalk Konjew, de opperbevel hebber van de strijdkrachten van het Pact van Warschau en de vice-minis ter van Defensie van de Sowjet-Unie. Dit is voor het eerst sinds bijna een jaar, dat in Joegoslavië kritiek wordt geoefend op een vooraanstaande figuur in Rusland. Volgens Borba heeft Konjew Joego slavië „beledigd" en dingen gezegd, die „in strijd zijn met de verkondigde poli tiek van vriendschap tussen Belgrado en de Sowjet-Unie". (ADVERTENTIE) (Van eén onzer verslaggevers) De fiscale recherche te Rotterdam is een ernstige belastingfraude op het spoor gekomen. In verband hiermee Is aangehouden de 49-jarige veehou der M. G. M. uit Bergambacht. Bij het ingestelde onderzoek zou tevens ge bleken zijn, dat de veehouder waarde papieren voor een bedrag van ruim 250.000 aan een erfenis heeft ont trokken. waardoor de familie zon zijn benadeeld. De omvang van de belastingfraude is nog "niet nauwkeurig aan te geven, doch aangenomen wordt dat het gaat om enkele tonnen. Grote bedragen waarover inkomstenbelasting, ver mogensbelasting, successiebelasting èn vennootschapsbelasting betaald hgd moeten worden, zijn verzwegen. De familiebezittingen waren in een vennootschap ingebracht en verdachte trad als commissaris daarvan op. Toen de moeder van M. in 1944 overleed, werd de aangehoudene door zijn oude Volgens de Australische radio zijn Indonesische troepen van de regering te Djakarta geland op Sumatra. In Singapore, waar dit bericht vandaar werd opgevangen, kon geen enkele be vestiging verkregen worden. Kanonneerboten van de Indonesische regering hebben volgens' de oorrespon dent van de Manilla Daily Bulletin donderdag Menado op Noord-Celebes beschoten. Hierbij zon één persoon zijn gedood. Volgens de correspondent was do beschieting gericht op installaties van de Shell/BFM, Verscheidene olietanks waren volgens hem in brand geraakt Heftig artillerievuur zou de schepen van de centrale regering ten slotte hebben verdreven. De met spanning verbeide ontmoe ting tussen president Soekamo en oud- vice-president Hatta, die naar men verwachtte vandaag zou plaatsvinden, is om onbekende redenen uitgesteld. Regeringswoordvoerders in Djakarta konden niet mededelen, wanneer de volgende ontmoeting tussen deze beide staatsleiders nu zal plaatshebben. vader als lasthebber van de mede- erfgenamen, twee zusters én twee se ven, aangesteld.. Zijn vader, die even als de overige familie te Oud-Alblas woonde, is enkele weken geleden over leden. Het onderzeek duurde reeds lange tijd en de! familie was er dan ook reeds lang van op de hoogte, dat een1 aanzienlijk bedrag aan de boedel was onttrokken. De aangehouden vee houder stond als zeer gierig békend. Hij is vrijgezel. Er werd van hem verteld, dat hij 's zomers de geschilde aardappelen in de zón zette opdat ze niet zo lang hoefden te koken. Het onderzoek is thans afgesloten' en verwacht wordt-dat de zaak spoe dig voor de Rotterdamse rechtbank zaï voorkomen. iN een verslagje van een forum avond van de V.VD. te Wapen veld te vinden in het nieuwsblad „Ve- luwa nieuws" van 4 maart trof ons het volgende fraais: „In dit verband werd heel scherp de houding gehekeld van, enkele ka merleden der AJt. en C.H.U..die vol gens de voorzitter van het forum (de heer Willinge Gratama) bij de behan deling van verschillende, wetsontwer pen wel een heel grote mond opzet ten, maar die, zodra het op stemmen aankomt, de koffiekamer opzoeken". Wij denken dat de voorzitters der A.R. en C.H.U. kamerfracties het bij zonder op prijs zullen stellen van de heer Willinge Gratama te vernemen wie van de leden dier fracties grote monden hebben opgezet om, als het op stemmen aankomt, naar de koffie? kamer te verdwijnen en bij wélk* gelegenheid dat is geschied. Indien hij dat niet ter kennis brengt verwachten wij dat de hee; Willingè Gratama het verslagje desavoueert. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen zal de Stichting van. de Arbeid spoedig een advies aan het college van - rijksbemiddelaars uit brengen over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouw vakarbeiders.T In het raam van de besprekingen, die door deistichting met werknemers en werkgevers worden gevoerd is reeds overoenstemining bereiktover.. .de prestatiebeloning. Over de werkclasé sificatie en de daaruit voortvloeiende basisuurlonéni$- nog verschil van* mé? ning, maar hefeis niet onmogelijkdat een 'comprorbïl»spoedig zal worden bereikt j jP E koude poollucht die gisteren ons 'land binnendrong heeft zich de afgelopen-24 uur over vrij wel geheel West- en Midden-Europa uitgebreid. Het koufront bereikte de Pyreneeën en de Alpen. In ons land nam de sneeuwbuienactiviteit in de afgelopen nacht belangrijk toe. Daarbij daalde de temperatuur hier en daar, tot 2 graden onder nul. In Scandinavië vroor het op de meeste plaatsen meer dan 10 graden. De luchtdruk is daar sinds gisteren-be- langrijk gestegen', waardoor de dam; aanwezige depressie zich, naar Wesf- Rusland verplaatste. Een déél van de dèpre$sie trekt zich echter' over de Noordzee en Denemarken naar!; het zuiden. Dit lagedrukgebied zal vanavond en vannacht ons land passeren, waarbij de wind in ons land naar het noordoosten zal - draaien en op-"; nieuw1 sneeuwbuien zullen vallen. De oordoostelijkè wind' zal nóg koudere lucht uit Scandinavië aan- voeren, zodat de komende., nacht overwegend! lichte vorst zal voor-- komen. Het ziet ernaar uit <da£'dé- periode met winters wéér verschei-*' dene dagen zal aanhouden, waarbij zelfs matige vorst tót de mogelijk-'f heden behoort. - President Siles van Bolivia heeft- medegedeeld, in functie te zullen blijven, gevolg gevend aan de tal- rijke verzoeken om niet af te treden. Premier Boeleanin van de Sowjet- Unie heeft gisteren aan president Eisenhower van de Ver. Staten op nieuw een brief doen toekomen. De brief gaat over de moeilijkheden, die het organiseren van een topconferentie in de weg staan. De Russische ambassadeur Mensji- kow overhandigde het schrijven aan minister Dulles. Mensjikow zei, dat de inhoud van de brief waarschijnlijk vandaag in Moskou gepubliceerd zou worden. Het schrijven is een antwoord op Eisen howers laatste brief aan Boelganin van 15 februari. Tot dusver is de inhoud van Eisenhower's schryven in Rusland nog steeds niet gepubliceerd. Voorts werd vernomen dat ambassa deur Mensjikow aan Dulles nog een document heeft overhandigd, waarvan de aard niet is bekendgemaakt. Later op Je dag nam de Russische ambassadeur een Amerikaanse nota In ontvangst, waarin de Russische voor waarden voor een topconferentie wor den verworpen. De Amerikaanse regering zegt on dermeer dat zü de kwestie van de hereniging van Duitsland besproken wil zien. Het Kremlin beeft dit onder werp juist uitdrukkeiyk uitgesloten. Voorts wordt de Sowjet-Unie in de nota gevraagd duideiyk te verklaren of zij door het houden van een topconfe rentie „slechts een spektakelstuk wil opvoeren" of inderdaad tot belangryke besluiten wil komen. De Verenigde Staten hebben even eens het Russische memorandum van vrijdag j.l. gepubliceerd waarin in af wijking van het memorandum aan Frankrijk niet stond dat de datum voor Aangezien de kunstmaan niet tegen grote hitte beschermd was, is zif waarschjjnlük verbrand ten gevolge van de wrijving in de atmosfeer op een afstand van ongeveer 2900 km~ van Cape Canaveral, vanwaar' dé' vierde-; lige Jupiter C-raket.was afgevuurd. - Deze verklaring, die 'in gezamenlijk overleg werd uitgegeven door het Ié-; ger en de laboratoria voor straalaan drijving iu Washington, Pasadena en Cape Canaveral, kwam 24 uur nade lancering van de Jupiter-C met de! Explorer II. In het raket-laboratorium -.vai}de technische hogeschool van Califomië is het leger begonnen met de vervaar diging van de derde kunstmaan, die nog dit voorjaar zal worden gelanceerd, De Amerikaanse marine treft voor bereidingen om, eveneens te Cape Ca naveral, een aardsatelliet door middel - vaneen Vanguard te lanceren. BOELGANIN de topconferentie voor een bijeen komst van ministers van. Buitenlandse Zaken moet worden vastgestéld. In 1957 boekte de christelijke vak beweging een ledenwinst van. 2714 leden. Het totale ledental van de bi! het CNV aangesloten bonden liep daardoor op tot 218.658 (per 1 janu ari 1958). 1 -vói: Hoewel de ledenwinst over. het jaar 1956 groter t was, kan de vooruitgang over 1957 niet onbevredigend worden genoemd.'-■*■ In het afgelopen iaar gingen 18 organisaties met samen 3892 'leden vooruit; 6 organisaties gingen samen 1178 leden achteruit en" 1- organisatie bleef in ledental gelijk. Een oomer-, kehlk resultaat bereikte de Ned Chr. Bond van Overheidspersoneel, dié zijn ledental in 1957 met 1461 nieuwe leden zag toenemen. Deze bond telde op 1 ianuarj 1958 daardoor 40.074 le den. De Ned.- Chr. Bond van Werk nemers in de Hout- en Bouwnijverheid ging met 835 nieuwe leden vóóruit. Per 1 ianuarj 1958 bedroeg het leden tal van deze organisatie 34.202, De Amerikaanse atoomonderzeeboot „Ska te die op het ogenblik in Europa is, zal van 15 tot 21 maart een bezoek brengen aan Roterdam. De „Skate" is de nieuwste van de drie door atoom energie voortgestuwde onderzeeboten, die.de Amerikaanse marine op hét ogenblik in gebruik heeft. Er.bevinden zich 9 officieren en 86 onderoföciëran. korporaals en manschappen aan boord. De -Skate", die in deParkhaven komt te liggen, is de eerste- v, n een - klasse van vier door kernënërgle^ voort- bewogen-onderzéeboten. De nndere' drie zün de „Swordfish". de „Sargo" en de „Seadragon" .HetVtotale aantal ifti' aanbouw zynde atoómonderzéebotéa.^ .is enige malen groter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1