Recht van opstand WALRUS EN ZEELEEUW TERUG Mobilisatie van ïndon. vliegers Belangwekkender^ proeven Slachtoffers op de weg Groote Beer' aangekomen met 5 verstekelingen Winterweer houdt aan Treinongeluk in Brazilië HATTA laat zich niet vermurwen Defensief en economisch Middellandse-Zeepact Zilver gepoetst voor staatsiediner S HIRT S 790 repatrianten uit Indonesië Gesprek met Soekarno mislukt? Woordvoerder van regering ontkent Poging Algerijnse kwestie op te lossen „Slamat" vervoerde 58 repatriërenden Directeuren ALCU in vrijheid r k Bevel VOORSTEL VAN GAILLARD PHOENIX ZATERDAG 8 MAART 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3937 m Zweedse koning ontving Douglas Home Vraagteken h Directeur: H. DE RUIG (Gefdig tot morgenavond) VORST Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele sneeuwbuien. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht lichte, plaatselijk matige vorst. Morgenmiddag temperatuur iets boven het vriespunt. Morgen: Zon op: 7.1(1 Maan op: 23.58 Onder: 18.32 Onder: 8.44 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EEN lezer vroeg ons naar aanlei ding van ons hoofdartikel „Over dracht van Gezag' van 25 februari jl. om op de basis van de in dat arti kel ontwikkelde denkbeelden onze me ning te geven over de Hongaarse op stand van verleden jaar en de „rebel lie" in Indonesië. Briefschrijver vraagt zich af of ons standpunt inhoudt dat nooit of te nimmer een bestaande regering op gewelddadige wijze opzijgezet mag worden. Hij heeft nl. de indruk gekre gen dat wij het overheidsambt hebben verwisseld met de personen, die het ambt uitoefenen. De onaantastbaarheid van het ambt zou daarmee, zo begrijpen wij de briefschrijver, overgegaan zijn op de persoon en daarmee zou men van die persoon nooit op gewelddadige wijze af kunnen. IJ geloven dat de briefschrijver W een verkeerde conclusie heeft ge trokken uit ons artikel. Wat is de kern van onze argumen tatie geweest? Dit: De overheden mogen, omdat zij een goddelijk ambt hebben, omdat zij als zodanig dienaren Gods zijn ge hoorzaamheid afdwingen en om de zelfde reden mogen zij niet vrijwillig zwichten voor opstand. In die zin zit de overheid aan haar ambt vast. Hoe kan men nu, in dit licht, de Hongaarse opstand verdedigen en de opstand van de Fadang-regering? Hoe kan men vanuit deze oi. Schriftuurlijke onaantastbaarheid van het overheidsambt toch opstanden en revoluties in bepaalde gevallen recht vaardigen? Naar ons gevoelen is een opstand alleen dan gerechtvaardigd wanneer een overheid, door haar eigen gedrag, zich van haar ambt heeft ontdaan. Evenmin als de overheid mag zwich ten als een ander haar ambtelijk ka rakter aantast, evenmin heeft een overheid nog recht op gehoorzaamheid ah zij zichzelf van haar ambtelijke ka rakter heeft beroofd. Want dan houdt aüjj daarmee op overheid te zijn. Dan ia zij zonder meer een tiran. Men moet dat goed zien: Een over heid houdt niet op overheid fa zijn, als zü een verkeerde politiek voert of als zij bepaalde tirannieke daden doet. Een overheid houdt op overheid te zijn, als zij over de hele linie van haar beleid het tegendeel is van wat zij naar Romeinen XIH zijn moet. HET is gemakkelijk in te zien dat dit met de machthebbers tegen wie de Hongaarse opstand zich richt te het geval was In Indonesië is het niet anders. Het regime van Soekarno is niet gericht op het goede voor de onderdanen, het is gericht op het kwade voor de onder danen. Onze voorvaderen hebben hetzelfde probleem gehad toen zij Philips II afzwoeren. De argumentatie daarvoor was soort gelijk als de onze nu. Toen Stadhouder Willem III in 1688 zijn schoonvader Jacobus II van En geland verjoeg, stond men in Enge land voor hetzelfde probleem. En de argumentatie daarvoor was soortge lijk. Als een overheid de wezenlijke eigenschappen, die een overheid naar de Schrift hebben moet, geheel kwijt is, is de plicht haar te gehoorzamen verdwenen. Want de gehoorzaamheid hangt sa men met baar ambt. In de apologie van Willem van Oran je wordt de verhouding overheid-volk vergeleken met die van herder en schapen. Maar als de herder veran dert in een wolf dan is het overheids ambt weg. In de argumentatie voor de afzwe ring van Philips wordt gezegd dat de vorsten er zijn voor het volk, met het volk voor de vorsten. Dat is een Schrif tuurlijke gedachte: De overheid is dienaresse Gods, (dat is de onder daan) ten goede Als die gedachte m haar tegendeel is verkeerd, dan is het ambt weg. In al de genoemde gevallen ze rijn natuurlijk niet allemaal precies gelijk is van dat „verkeren in haar tegendeel" sprake De omkering van de ordeningen Gods, dat is de Revolutie, schreef Groen van Prinsterer Die Revolutie begin' niet altijd bij het volk en op de barricaden Zij be gint waarschijnlijk veel vaker bij de overheden en in de ••egenngspaleizen J. (ADVERTENTIE) Alle Indonesiërs die een vliegtuig kunnen besturen of helpen besturen, kunnen"'voortaan door de luchtmacht lil dienst worden geroepen.. Ieder die het mobilisatlebevel niet opvolgt, zal als een deserteur worden beschouwd. Dit heeft de chef-staf van de Indone sische luchtmacht goeryadarma, gis teren meegedeeld. De bekendmaking was voornamelijk gericht tot personen die een vlieger- opleiding of een opleiding in aanver wante kundigheden hebben genoten. O Gistermorgen hebben de onder- Hr. Ms. Zeeleeuw en Hr. Ms. Walrus bij de thuisbasis te Rot terdam afgemeerd. Ze keerden te rug van een reis van vier en een halve maand naar de AntUIen, waar ze onder meer in divisieverband in de Caraïbisclie Zee hebben ge oefend met Hr Ms, fregat Van Speyk en vliegtuigen van de marinelucht vaar tdlenst te Curasao. Aan boord van Hr. Ms. Walrus zön In hot kader van het geofysisch jaar ook een serie zwaarte krachtmetingen verricht ten behoeve van de rijkscommissie van de geodesie. De proeven werden genomen door Ir. G. Bakker van de Technische Hogeschool te Delft en ir. L. Otto, verbonden aan het K.NJVI.I. te De Bilt. Prof. Veiling" Meinesz, die reeds In 1923 zwaartekrachtmetingen aan boord van onderzeeboten ver richtte en die ook de nu gehouden proefnemingen heeft voorbereid, gaf bij de terugkeer van de schepen een korte uiteenzetting van, het, doel van de nu genomen proeven, die hij de belangrijkste bijdrage noemde die Nederland in het kader van het geofysisch jaar levert. Er rijn proeven men Vér- oorzaken. Bovendien zijn de gegevens zeer belangrijk voor het' bepalen van de vorm van de aarde en In verband met het afvuren van intercontinentale raketten. Gedurende de tocht werden 81 waarnemingen gedaan, waarvan nu reeds een groot gedeelte is uitgewerkt. Definitieve gegevens zullen echter eerst over een half jaar beschikbaar zijn. Er werd gebruik gemaakt van een door prof. Vening Meinesz ontworpen toestel, waarmee de zwaartekracht tot op een miljoenste kan worden bepaald. Op de foto de Walrwg (links) en de Zeeleeuw bij de aankomst ia Rotterdam.*"' (Van onze correspondent) Op de rijksweg AmsterdamAmers foort ter hoogte van het legerkamp Crailo is vrijdagavond omstreeks halfzeven een dodelyk ongeluk ge beurd. Een auto, bestuurd door de 37- jange heer E. Anneina uit Putten, vloog in volle vaart op e^n tegenligger, bestuurd door G. S. uit .Rotterdam. De heer Anrcma werd levenloos uit de brokstukken van zijn wagen gehaald. De heer J. Knol uit Baarn, die bij hem m de auto zat, werd slechts licht ge wond. De heer S., die slechts licht werd ge wond, verklaarde dat zijn auto was ge slipt, waardoor hij op de linker rijbaan terecht was gekomen. Gistermiddag is op de weg IJzen- dijkePhilippine de 36-jange heer G. J. Reewijk, met zijn auto, waarin te vens zijn vrouw en zijn zoontje zaten in de sneeuw geslipt. De wagen botste tegen een boom. De bestuurder, die 14 dagen geleden uit Indonesië was gere patrieerd, was vrijwel op slag dood De vrouw en het kind werden naar het ziekenhuis m Sluiskil vervoerd. De vrouw heeft een shock, het kind een schedelbasisfractuur. "Voor zijn le ven wordt gevreesd. De 5-jarige Sjoerd Buisman uit de Guldenstraat te Groningen is door een stadsbus overreden en gedood. Op weg vbn school naar huis is de 11-jarige scholier Ernst Hovens uit Venlo zo ongelukkig gevallen, dat hy in ihet ziekenhuis is overleden. Koning Gustaa) Adoli van Zweden heeft gisteren een oalt uur gesproken ®et Robin Doub'as lome, die dingt naar de hand van artnses Margaretha kleindochter van de koning. Eerder was in hofkringen verklaard, dat men uit het onderhoud met mag ■Geiden, dat er reeds een beslissing genomen over een verloving. Het s.s. „Groote Beer" is gisteravond met 790 repatrianten en vijf versteke lingen vier jonge Indonesiërs en een Joegoslaaf - uit Soerabaja in Amsterdam aangekomen. Het komt bijna nooit voor, dat een zo groot aantal verstekelingen op één schip meekomt. De marechaussee haal de het vijftal van boord en bracht hen per auto naar het hoofdbureau van po litie, waar zy aan de vreemdelingen dienst zyn overgegeven. Zy bleven vannacht op het hoofdbureau. Vandaag zouden zij worden verhoord en zou worden beslist wat er met hen zal ge beuren. De Joegoslaaf is al vijf maanden aan boord van de „Groote Beer". In Cuxhaven verstopte hy zich aan boord en hij heeft tweemaal een reis naar Australië vice versa meegemaakt De Indonesiërs werden aan boord bij het scheepspersoneel in gedeeld om zodoende een kleine tegenprestatie te leveren voor hun kost en overtocht. Tijdens de reis mochten zij zich vry bewegen maar toen de Nederlandse kust in zicht kwam, werden zij in de hospitaallmt opgesloten, die met een ijzeren balk werd gebarricadeerd. Van de 82 repatrianten, die voor eigen huisvesting hebben kunnen zorgen gingen cr gisteravond 74 van boord, de rest debarkeerde met de an dere repatrianten, die door bemidde ling van het bureau bijzondere maat schappelijke zorg in contractpensions of elders worden ondergebracht. In Facieneia, een voorstad van de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. z?jn gisteren waarschijnlijk 50 personen om het leven gekomen door een trein ongeluk. Twee forensentreinen reden op elkaar en blokkeerden de rails voor een derde trein die met grote snelheid op de wrakstukken Inreed. Bijzonderheden over het ongeluk zijn moeilijk te krijgen, daar de telefoon verbindingen met Paciencia zijn ver broken. j^EN" woordvoerder-van de in donesifteite regering, Ganis Harsono, heeft verklaard dat „er geen aanleiding is te denken, dat de besprekingen tussen Soekarno <*<a Hatta zyn mislukt, ook al is de ontmoeting, die gisteren zou plaats hebben, niet doorgegaan. Een dergelijke belangrijke poli tieke kwestie vergt zorgvuldige studie en rijp overleg", aldus Har sono. Onder sommige ervaren politieke waarnemers heerst echter In tegenstel ling tot de geruststellende verklaring van Harsono, de mening dat Soekarno blijft vasthouden aan rijn standpunt, dat de vier grote politieke partijen van Indonesië, met Inbegrip dus van de communistische partij, in de regering vertegenwoordigd dienen te zijn. Deze eis zou voor de fel anti-communis tische Hatta een onneembaar obstakel zijn geweest op de weg tot samenwer king. Voorts zou Soekarno zich volgens deze waarnemers, met vrywel alle in zichten van Hatta verenigd hebben, behalve met het verlenen van amnes tie aan de afvallige leiders van de tegenregering op Midden-Sumatra, waaronder zich vooraanstaande politici en militairen bevinden. De aanwijzingen nemen toe, dat de centrale regering zich opmaakt nuli tair af te rekenen, met Padang, Het schijnt dat de voorstanders van ge weld het (althans voorlopig) gewon nen hebben van de gematigden. De houding van Zuid-Sumatra blijft nog* een van de voornaamste onbere kenbare factoren bij het beramen van een militaire actie. De commandant van Zuid-Sumatra, luitenant-kolonel Barlian, heeft by de centrale regering aangedrongen op stappen om door on derhandelingen een einde te maken aan de crisis en hij is voorstander van een presidentieel kabinet. Barlian kan een rol van grote betekenis spelen, in- DE Russische fysioloog Ada. Kotowskaja, die ook Laika, de hond uit de tweede Spoetnik traindebereidt thans een an dere hond voor op een ruimte- vlucht. Hier houdt zij Alpha een zuurstofmasker voor, terwijl haar assistente, Sebesjkotoe kijkt. Alpha zal waarschijnlijk de passagier zijn van de derde Spoetnik. dien hij besluit, de toevloed van pe troleum uit de Amerikaans-Brits- Nederlandse raffinaderijen te Palem- bang naar Java te stuiten. Zonder deze petroleum zouden de industrieën op Java vertraging ondervinden en de strijdkrachten ernstig worden gehan dicapt. De tegenregering op Centraal- Sumatra heeft functionarissen van de centrale regering te Djakarta aange-_ spoord de leden van het kabinet van Djoeanda te arresteren en voor de rechter te leiden. Radio-Padang riep dit bevel van premier Sjafroeddm en minister van Justitie, Harahap, om. f E Franse premier Gaillard heeft in de Franse Assemblee het voorstel gedaan van een Middellandse-Zeepact. In een lange rede heeft Gaillard zgn plan in grote trekken ont wikkeld. Hg stelt zich voor dat het pact zowel van defen sieve als van economische aard zal zgn. De defensiegemeenschap zou verbonden moeten zgn met de Navo en de economische gemeen schap zou Frankrgk en Noord-Afrika moeten omvatten. T Gaillard ziet dit pact der toekomst nl. ook en misschien vooral als een oplossing in de Algerijnse kwestie. Want ook Algerye zal tot dit Middel landse-Zeepact moeten toetreden. Als de toekomstige ondertekenaars van dit pact ziet Gaillard behalve Frankrijk met Noord-Afrika. Spanje, Italië, Tu nesië, Marokko. Libië, Turkye en En geland. De Franse regering zal de in aan merking komende landen binnenkort langs diplomatieke weg benaderen. Ook met Tunesie zal er over het plan worden gesproken, zodra dit land be reid is de onderhandelingen met Frankrijk te hervatten. Naar de mening van premier Gail lard kan het pact een tegenwicht voi- men voor de Egyptisch-Syrisehe unie, die naar men in Parijs vreest, steeds meer onder Russische invloed zal ko men. Gaillard's voorstel wordt ook ge zien als een reactie op het feit dat de Sultan van Marokko zich gisteren uit sprak voor een federatie van Marokko, Tunesie en een onafhankelijk Algerye In dezelfde zitting waarin Gaillard zyn grootste plan verdedigde, schonk de volksvertegenwoordiging de rege ring haar vertrouwen ten aanzien van haar plan om de Franse militaire macht in Algerije te versterken. Er waren 286 stemmen voor dit plan en 147 tegen (ADVERTENTIE) De „Slamat" van de Kon. Rott. Lloyd, een vrachtschip met een pas sagiersaccommodatie voor 35 personen, vervoerde op haar reis van Indonesië naar Rotterdam, waar het schip van nacht aankwam, 58 repatrierende Ne derlanders, onder wie 27 kinderen en een gezin van tien personen. De „Slamat" bracht ook 22 honden, vier katten en vüf papegaaien naar ons land. HALFWEG TEL* K 2907-34* De beide directeuren van de N.V. A.L.C.U smelt- en raffineerbedryf te Utrecht, J.W. uit Zeist en JJVI. van D. uit Leidschendam die vrijdag 28 februari gearresteerd werden, zijn in vrijheid gesteld. Zij werden beschul digd van fraude bij het afwerken van een contract met het Directoraat Ma teriaal Landmacht. De rechtbank heeft hen in vrijheid gesteld d->or schorsing van het heehtenisbesluit. ^4^ 'A uur. «vnte <3o Wltöstraat 30 relet 115700 f4 ï.t Postbw# 11X2 - Postgiro No 424510. Klachtendienst abonnementen: 18 3u18.30 Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 •S-Gravennase Uuygenspleln x Telef. 183467 <3 Ulnenl Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Kiaehtendienst. 1830—10.30 u. Telet 362569. Scheffersplein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kjachtendienst os 17.30 uur 7314 Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. AbormeuienarprUs 61 cent pa* wee» i 2.65 per maand, f7,00 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Veractttot daeeUUea. uaul™ Botter nam Dordrecht Schiedam (Van onze weerkundige medewerker» """7 ACUTE winters zorgen aan bet eind van het seizoen d(kwijts voor verras singen. Sneeuw* en hagelbuien gaven som mige delen van ons tand gisteren weer een winters aanzien. Ook voor het weekeinde wordt winters weer verwacht, met sneeuw en matige vorst in de nacht. Deze daling san temperatuur hangt samen met het doordringen van koude lucht uit Rusland, die via Scandinavië naar het Noordzeegebied is gestroomd, ie Zweden vroor het gisteren 15 tot 20 graden en in Denemarken 5 tot 10 graden. Boven het Noordzeewater wordt de koude lucht be langrijk verwarmd, maar daardoor ontstaan talrijke sneeuwbuien, die met de zeewind het land binnendrijven. Er worden echter ook opklaringen verwacht, die evenwel in de nacht boven de aanwezige sneeuw een flinke afkoeling tot gevolg hebben. De voorlopers van de koude Inval nade ren intussen het Midaeilandse-Zcegchled, In Mldden-trankrijk meldden sommige stations middagtemporaturen om het vriespunt met sneeuwbuien. Ook in Zuld-Duitsland en het Alpengebied is plaatselijk vrij veel sneeuw gevallen. Het ziet er naar uit, dat het koude na- winterse weer In ons tand enige dagen zai aanhouden. De temperatuur zai echter bij zeewind langs de kust hoger z.ijn dan In het binnenland en overdag enkele graden boven het vriespunt komen. D OVERAL In het land norden voorbe-I Engeland aan ons tand zullen brengen. Jn reidlngen getroffen voor het bezoek» Palets Noordeinde te Den Haag wordt op dat koningin Elisabeth en prins Philip vang het ogenblik het zilver gepoetst, dat zal worden gebruikt hij het staatstediner, dat zal worden gehouden in het palels op de Dam te Amsterdam. - V? v A i f - I c* ■Vit*1 tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1