LUCHTRUIM GEBLOKKEERD Tijd om vechten gekomen Landingen reeds aan de gang? wenst er steun voor Met de lente in Slachtoffers op de weg garethci en Douglas-Home stellen verloving Het blijft koud Moskou stelt ook iu Azië atoomvrije zone voor So wj et vliegtuigen voor Indonesië? Fles met benzine explodeerde: kleuter gedood V^N.-politiemacht met kleine atoomwapens Egypte roept missie bij Saoed terug Soekarno op reis in Indonesië „Amerikaanse druk op Indonesië" Botsing op gladde weg: 4 gewonden Nieuw gesprek over legeringskosten? MAANDAG 10 MAAKT 1958 ZESTIESiOE JAARGANG No. 3938 Mislukt Kritiek wm 'M >"*r' wmmm VERSNELLING VAN WONINGBOUW ONDERZEESE TUNNEL VAN 3,4 Vierhonderd Nederlanders verlieten Palembanff KOMEND VOORJAAR BESLISSING? ARB El DERSCOMITÉS ONTBONDEN VOORSTEL VAN STASSEN: Mr. D. A. Delprat lid van de Eerste Kamer SCHERPE AANVAL OP ZO AVO Binnenlands FILM OVER HIR0SJIMA VRIJGEGEVEN ,ém glfellf wmBW Directeur: H. DE RUIG o; (geldig tot morgenavond) AANHOUDENDE NAWINTER f - Plaatselijk enkele sneeuwbuien en bier en daar; mist,;* maar ook verspreide' opklaringen. Matige tot zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Vannacht .op de meeste plaatsen matige vorst, morgen overdag'tempe raturen om het vriespunt. 1, Morgen: Zon op: 7.05 Maan op: 1.09 onder: 1S.36 onder: 10.06 V- J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÓT DE Indonesische regering Iieeft een gebied van ongeveer twaalf duizend vierkante kilometer geblokkeerd voor alle vliegtuigen, behalve voor die van de Indonesische luchtmacht. Het verboden gebiedl omvat de Riouw-archipel en een reeks andere eilanden van Indonesië in de Straat van Malakka tussen Singapore, Malakk?, en Sumatra. De Indonesische luchtmacht heeft order gegeven alle burgerlijke vliegtuigen in Indonesië, plus het grondpersoneel, te vorderen voor een militaire actie. De grote internationale luchtlijnen en maat schappijen met eigen vliegtuigen hebben een afschrift van deze order ontvangen. theorie van een geleide democratie" van president Soekarno van Indonesië Door de „luchtblokkade" zouden twaalf internationale luchtvaartmaat schappijen getroffen worden, onder wie de Britse maatschappij BOAC, de Air inHtit en de Scandinavian Airlines System, Vliegtuigen die in Singapore willen landen, mogen niet van het miden uit naar de* stad vliegen. Een woordvoerder voor de Indonesi sche luchtmacht heeft vandaag meege deeld, „dat heviger operaties" tegen de „opstandelingen" op Midden-Sumatra reeds begonnen zijn en dat actie te land elk ogenblik verwacht kan worden. Kapitein Agoes Soeroto, waarnemend hoofd van de afdeling voorlichting van de-luchtmacht, verklaarde: „Het is mogelijk dat onze troepen reeds geiand z(ja of op het punt staan te landen." In Padang verwachtte men zater dagavond reeds binnen 24 uur landin gen. Dé commandant van dé opstan- digë troepen, overste Hoessein, heeft in een dagorder verklaard, dat „de tijd gekomen is om voor ónze idealen"te vechten en onze trouw aan de revo lutionaire regering te bewijzen". Tevo ren hadden twee vliegtuigen van .de Indonesische luchtmacht pamfletten uitgeworpen, waarin de bevolking werd gewaarschuwd dat „zeer spoe dig" troepen zouden landen. De pam fletten dateerden van 3 maart. De centrale regering heeft zaterdag oüicieel verklaard dat zij heeft beslo ten de opstand van officieren en P2.ii- tici.te onderdrukken- Het is nu vrijwel zeker dat de po gingen om een verzoening tussen pre sident Soekarno en de voormalige vice- president Hatta tot stand te brengen, mislukt zijn. Volgens een links dag blad heeft Soekarno de voorwaarden van Hatta voor samenwerking met cte regering verworpen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft verklaard,' 'dat de „zogenaamd een „prettig klinkende naam" is voor „wat, naar ik vrees zal eindigen in een communistisch despotisme". Hij zei, dat de Ver. Staten blij zou den zijn indien zij de met-communis tische elementen in Indonesië, die daar in werkelijkheid in de meerderheid zijn, een grotere invloed zien uitoefe nen dan in het verleden het geval is geweest. Een woordvoerder van de Caltex oliemaatschappij heeft meegedeeld, dat de maatschappij niet voornemens is haar staf van de olieterreinen bij Pakanbaroe, in Midden-Sumatra te evacueren. Wel is dit punt-in over weging geweest. Een woordvoerder van het Indone sische consulaat in Singapore heeft een Australisch radiobericht tegengespro ken, volgens hetwelk Rusland aan In donesië dertig straalvliegtuigen ver strekt en in Cairo piloten worden op geleid. De woordvoerder zei: „Het is vol komen onmogelijk. Wij mengen geen enkele derde partij in een zuiver bin nenlands geschil. President Eisenhower van de Ver. Staten heeft zaterdag een program tot versnelling van. de woningbouw, wegenaanleg en andere werken voor gesteld om de toenemende werkloos heid in Amerika tegen te gaan. Het program omvat een bedrag van 2.811 miljoen dollar. De president zeide voorts, dat hij Op een na de langste onderzeese tunnel ter wereld is gisteren in Japan seopend. Deze tunnel,, die 3,4 kilo meter lang is, verbindt Sjimonoscki op het eiland Honsjoe met Moji op Kioesjoe. De langste onderzeese tunnel is die van4,5 kilometer lengte onder de Mersey in Engeland. Met de bouw van de Kammontunnel werd iD 1939 een begin gemaakt. De totale kosten bedragen 60 miljoen gul den. het Congres zal verzoeken gelden ter beschikking te stellen om de werkloosheidsuitkeringen te verlen gen voor Amerikaanse arbeiders, die niet meer voor zulke uitkerin gen in aanmerking komen maar nog steeds zonder werk zijn. Eisenhower deelde dit mee in een brief aan de republikeinse leiders van het Congres. Van gezaghebbende zijde Is voor- speld, dat zal blijken dat in februari ruim vijf miljoen Amerikanen werk- loos waren: Het bedrag van dé werklozensteun en de periode waarvoor deze steun geldt, variëren van staat tot staat De gemiddelde uitkeringsperiode is ongeveer 26 V weken; ..De--" president stélt: nu- vppr,..dat .defederale Tegering tijdelijk de verantwoordelijkheid van de staten .op zich. neémt'én 'haar eigen gelden gebruikt voor de verlenging van de" duur van de" werkloosheidsuit keringen. De perssecretaris van het Witte Huis. Hagerty, ;heeft gezegd van me ning te zijn, dat de sfeunperiode met maanden" zal worden verlengd- Er ts in ons land in ieder geval één categorie mensen, die blij is met het dikke pak sneeuw van de laatste dagen. Dat zijn de skiërs, die zich deze win ter in eigen tand konden vermaken. Op de Blinkert te Overveen werd dit weekend naar hartelust geskied. Op de achtergrond „Kraantje Lek". (Van onze correspondent) Door een tragisch ongeval te Nij megen is zaterdag een tweejarig jon getje om het leven gekomen. In de woning van de familie H. aan de Biezendwarsstraat had een der ouders een fles benzine gebruikt en deze inderhaast op een keukenplank boven het gasstel neergezet. Vermoe delijk door de warmte is enige tijd iater de benzine geëxplodeerd, waar door een begin van brand ontstond. Iri de keuken bevond zich juist het twee jarig zoontje, dat ernstige brandwon den kreeg. Het ventje werd nog naar het St. Canisiusziekenhüis overge bracht, maar is daar na korte tijd overleden. ,\\-S Ongeveer 400 Nederlanders zijn tus sen december vorig jaar en eind fe bruari uit Palembang in Zuid-Suma- tra vertrokken. Dit heeft het" Indone sische persbureau PIA meegedeeld. De meesten van hen waren werkzaam bij oliemaatschappijen en handelsonder nemingen. In een bocht van het rijwielpad van Temeuzen naar Sluiskil vonden arbei ders, die op weg waren naar hun werk zondagmorgen vroeg een motorrijwiel In een sloot naast het pad werd later het lichaam van een man gevonden. Het bleek de 42-jarige F. P. de Werk uit Axel te zijn. Vermoedelijk is hij verongelukt door te grote snelheid in de bocht. In het ziekenhuis „Ziekenzorg" te Enschede is overleden de 27-jarige M. Polleman uit Hengelo, dis op de hoek van de Troelstrastraat en de Bomsestraat met zijn motor tegen een bestelauto botste. Zijn broer, die als duopassagier meereed, de heer P. Pól- lernari, is ernstig gewond in het Kon. Juliana Ziekenhuis in Hengelo opge nomen. Beidé; voertuigen werden-ern stig beschadigd. De 45-jarige motorrijder P^ Hendriks is zaterdagavond op de hoek Dommers van Poldersveldweg en Hengstdale- weg te Nijmegen aangereden door een bestelauto van de PTT en gedood. Prinses Margaretha van Zweden en de Engelse edelman en ex-harpianist Robin Douglas-Home hebben hun ver- ioving uitgesteld. Dit is zondag in Stockholm vernomen. Een hofcommuniqué maakte bekend- dat de 25-jarige Douglas-Home van daar naar Engeland zifl terugvliegen. Wil zou in het voorjaar opnieuw naar Stockholm komen. Het communiqué repte niet van een verloving. in welingelichte kringen wordt ge- IeSd, dat er alle kans op is, dat de Prinses en Douglas-Home zich in mei zullen verloven. Beiden willen, dat de ««loving doorgaat, zo wordt ver klaard. Het feit, dat prinses Sybilla, de moe- van prinses Margaretha, wellicht wqfelt aan de wenselijkheid van een '«loving, is waarschijnlijk de reden «hor het compromis om het besluit tot kier. uit te stellen. •Een woordvoerder van het Zweed- te hof zei, dat er geen sprake van was dat Douglas-Hcme aan het hof was afgewezen, maar de verloving van een prinses was een „bijzon der ernstige aangelegenheid". Meegedeeld werd. dat de koning, in het geval dat beide jonge men sen absoluut zeker waren van hun gevoelens voor elkaar, geen be lemmering op hun weg zou leggen. Volgens hofkringen heeft het tweetal geheel voor zichzelf de be slissing genomen om voorlopig af te wachten. Zij zouden elkaar be ter willen leren kennen voordat zij een definitief besluit nemen. Douglas-Home heeft in de vijf dagen van zijn bezoek aan Zweden de 23-ja- rige prinses vaak ontmoet. Zij hebben samen uitstapjes gemaakt en ook enige tijd doorgebracht bij vrienden van de prinses. De prinses zou niet erg goed te spre ken zijn geweest over pogingen van de pers in Stockholm om het tweetal sa men op de foto te krijgen. Wellicht zullen de jongelui elkaar in het komen de voorjaar in West-Duitsland ont moeten. ONWEZENLIJK groot haast sche nen de vlokken, die zaterdag avond uren achtereen op stad cn land neerdwarrelden. Toen de zondag begon, lag er op vele plaatsen een pak sneeuw dat terwijl de lente al in zicht komt In Oost-Duitsland: Het Oostduitse communistische vak verbond heeft besloten de arbeiders comités, die na de opstand in Hongarije in achttien fabrieken werden opgericht, te ontbinden. Het doel was de arbeiders door mid del van de comité's medezeggenschap in het bedrijf te geven. De invloed der comité's was echter vrijwel nihil. Kennelijk was men bevreesd dat de comité's in de toekomst wellicht als tegenhanger van de vakbeweging zul len worden beschouwd. Eisenhower's voormalige adviseur iu ontwapeningskwesties, Harold Stas- sen, heeft voorgesteld dat de Vér. Na ties een permanente politiemacht uit gerust met kleine atoomwapens vor men. Stassen stelde verder .voor, dat er een V.N.-orgaan voor ruimteproblemen wordt opgericht, dat tot taak heeft de eerste mens de wereldruimte in te zenden. Het zou ook dé eerste aard- satelliet voor inspectie door middel van foto's moeten lanceren. Deze projecten van de V.N. zouden voorafgegaan moeten worden door een overeenkomst tussen de "V.S. en de Sowjet-Unie over opschorting van dé kernproeven gedurende twee jaar, al dus Stassen. Egypte heeft dc terugkeer gelast van zijn militaire missie In Saoedi-Arabië, meldt het Egyptische blad 'Al Ahram. Volgens een ander Egyptisch blad, Achbar El Jom, heeft koning Saoed drie kom plotten tegen Egypte ge smeed. Zjjn schoonvader, Asad Hra- him zal worden berecht. In de berichten van donderdag in de Egyptische pers over een samenzwe ring tegen het leven van president Nasser en tot ontbinding van de Egyp- tisch-Syrische republiek werd er niet van gerept, dat Saoedi-Arabië erbij betrokken zou zijn. President Soekarno van Indonesië zal deze week militaire installaties op Oost-Java, Bali en Zuid-Celebes-in specteren. In Zuid-Celebes zal hjj Ma kassar, de hoofdstad, bezoeken. Vóór z(jn terugkeer te Djakarta zal de pre sident op 16 maart in Bandoeng een „grote rede houden. Daar mr N. J. c. M. Kappeyne van de Coppello, die in de vacature van prof. mr. G. de Grootih (WD) benoemd was verklaard tot Md van de Eerste Kamer, deze benoeming niet heeft aanvaard, heeft de voorzitter van het centraal stembureau benoemd ver klaard mr. D. A. Delprat te Amster dam. De heer Delprat is voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amster dam en oud-directeur van de Maat schappij „Nederland". een studie die Is verricht onder auspiciën van het Amerikaanse Smïthsonsian Institute, staan de gedenk tekenen die de plaats moeten aangeven waar Columbus voor het eerst voet op Amerikaanse bodem zette, op het ver keerde eiland. Zij staan namelijk op net eiland San Salvador, maar volgens de studie van het instituut ging Co lumbus in 1492 het eerst aan land op een onbewoond eiland van de Caicos- archipel, 300 kilometer van San Salva dor. De Sowjet-Unie heeft zaterdag avond voorgesteld in Azië een atoom- vrije zone cn een stelsel van collec tieve veiligheid tot stand te brengen. Het voorstel was vervat in een scherpe verklaring over de conferentie van de anti-communistische Zuidoost Aziati sche Verdragsorganisatie (Zoavo) die morgen in Manilla wordt geopend. Tot de Zoavo behoren Engeland, de Ver. Staten, Australië, Nieuw-Zce- land, Thailand, Pakistan en de phlllppUncn. ïn de Russische verklaring kwamen geen vastomlijnde voorstellen voor. De landen van Azië en het Verre Oosten kregen de waarschuwing, dat zij zich aan vergeidingsaanvallen met kernwa pens blootstellen, als zij zich akkoord verklaren met de aanleg van basissen voor kernwapens en raketten op hun .gebied. De Russische verklaring zei, dat een aantal Zoavoleden de Indonesi sche opstandelingen rechtstreeks hulp bieden in de vorm van wapens en geld en propaganda maken tegen de wettige regering. In dit verband werd gezegd, dat grote manoeuvres, waaronder die van de Amerikaanse Zevende Vloot en de Britse vloot in het Verre Oosten be doeld zyn om druk uit te oefenen.. Voorts werden de „koloniale mo gendheden", die deel uitmaken van de Zoavo ervan beschuldigd westelijk Nieuw-Guinea als militaire basis te gebruiken. Het gebied is volgens de verklaring een deel van Indonesië dat „onrechtmatig" door Nederland wordt vastgehouden. De militaire adviseurs van de Zoavo die de afgelopen drie dagen in Ma nilla zjjn bijeengeweest, beschouwen de jongste ontwikkelingen in Indo nesië als een zuiver binnenlandse aan gelegenheid. De film die de Amerikaanse lucht macht in 1945 heeft vervaardigd over het afwerpen van de eerste atoombom waarbij de Japanse stad Hirosjima als doelwit diende mag thans wor den vertoond. Tot nu toe was hü als een geheim stuk beschouwd en slechts enkele ingewijden hadden een verto ning ervan mogen bijwonen. De film is reeds voor een televisie station van New York vertoond. „Wij allen hebben uiteraard belang bij handhaving van vrede eri stabiliteit in dit gebied," voegden si) er onmid dellijk aan toe. De adviseurs beant woordden vragen óp. «én. persconfe- rentie die zaterdag In Manilla ls ge houden. I' Het aantal manoeuvres zal tot'1961- voortdurend worden vérgroot. Daarbij zal men „uiteraard j^bruikmakeh yah de modernste wapens eri techniekèn; waaronder ook kernwapens". Een per^- manente Zoavo-macht, zoals dé Navb bezit, acht men niet noodzakelijk; (Van een onzer verslaggevers) Op rijksweg 13 ter hoogte van Bot terdam Overschfe. zijn zaterdagavond twee personenauto's* Hoor de gladheid, met elkaar in botsing gekomen. De botsing ontstond toen. de auto, bestuurd door de"30-jarige C. Schaper uit Botterdam, moest; uitwijken voor een" motorrijder. Op dat ogenblik na derde een auto uit tegenovergestelde richting. De heer Schaper zag geen kans meer deze auto te ontwijken. De bestuurder van die wagen, de 22-jarige A. Voorbergen uit Wassenaar, liep ern stige inwendige kneuzingen op. De heer S., alsmede twee inzittenden^- dé 28-jarige J. Cohen en de 29-jarige H. Muller uit Rotterdam, moesten met een zware hersenschudding in het zieken huis worden opgenomen. Het verkeer op de ryksweg ondervond éhke&e uren vertraging. De Westduitse minister van Eiefen- sle, Strauss, heeft de mogelijkheid van nieuwe onderhandelingen over de kwestie der legeringskosten van het Engelse Hijnleger geopperd. Hü deed dit gedurende een televisie- interview in Washington, waar hy de afgelopen dagen besprekingen heeft gevoerd. Zoals hekend is heeft West-IJuits- land geweigerd de tot op heden- jaar lijks verstrekte 500 miljoen gulden te betalen als bijdrage in net onderhoud der Engelse troepen. Het Amerikaanse léger heeft een nieuw soort vliegtuig ontwik keld. dat geen vleugels of pro pellers heeft. Het" toestel !s voor zien van twee horizontale rotors, die voor en achter in het chassis zijn aangebracht. Het vliegtuigje kan verticaal stijgen en dalen. Het heeft een maximum snelheid van ruim 225. km per uur en hei is so goed be stuurbaar dat hét in een stad tussen gebouwen door kan vliegen. mm ttur. teOtriisu Wltt* Witfcrtra*t ao - Teief. 115700 1 Portb»» 1112 - Pooteiro No. 424319 t)* Klachtentheiist abonnementen: 18.30—-193(1 Zaterdags 1718 our. Telefoon 115700. ',-Gr*Tenli«e: Huygenepleln 1 Telet 183467 <3 lijnen) Postbua 1091 - Poetgiro No. 424867. KLachtendieuet: 18301930 u. Teief. 362509 pordreehtt Seheüersplein 3 - Postgiro No *24208. Telefoon *570 Klachtendlenst na 1739 uur 7314. SefileflMüJ lange Kertutxaat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 oent per week f 2.65 per maand, f 7.90 per Veraob&nt daeeHl^ aU™ 15 ~aL f belet vliegen boven Sumatra iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiini •v - ..2....- ■CT^ v V-.u in dikte al zijn voorgangers uit deze winter sloeg. Zo was het althans in het westen van het land: met de laatste verkeers- misêrc nog vers in hun geheugen, moesten de Amsterdammers opnieuw tegen een felle sneeuwjacht optornen. Dat velen de voorkeur gaven aan de tram bóven de fiets valt tc begrijpen. Spoedig waren de trams overvol en werd het bij de halten een waar ge drang. IX wij wel reheel Europa heeft het de »fjelopen nacht gevroren. We laagste temperaturen werden gemeld uit Xoord- Europa, waar minimumtemperaturen werden gemeten van 20 tot 30 graden onder nul. In Midden- en West-Europa daalde de tem peratuur op vele plaatsen 5 tot, 19 graden onder het vriespunt. In Spanje en Xoord- Italië kwam lichte vorst voor. In ons land meldde het station Ypenburg met11 gif- den de laagste minimumtemperatuur. Plaat selijk ging de sterke nachtelijke afkoeling met mist cn rijpvormlng gepaard. We huidige weerstoerjand ondergaat nog maar weinig verandering. Lage-drukstorln- gen volgen thans een baan, die loopt van de Golf van Biscaye, vla het Mlddellandie- Zeegebied en de Balkan naar West-Kusland en het Oostzeegebied. Wolkenvelden van deze stotingen kunnen ook tot ons land doordringen, waardoor de nachtelijke afkoe ling wordt getemperd. In de bomende nacht zal er echter in ons land op vela plaatsen weer matige vorst voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1