en w Oüd-ledenavond CJ.M.V. C.J.V.F. in Opstandingskerk Plastic buis van 70 z ->li Pi Ijsbaan Soenda is te klein ontplooiing ijssport Ir. Staf en generaal Schaper in de „Kolibrie" voor KERK FN SCHOOI Dordtse componist K. Monster boekte belangrijk succes 7 Ontploffing in houten keet M W - - mW1 Noodkreet van Vlaardingse IJsclub Directeur G.G.D. met pensioen Man vermist te Bergen op Zoom Verduistering en oplichting II Zijn oeuvre If k SCHIEDAM Jeugd gemeenteraad vanavond bijeen Hoek van Holland N.P.B. heeft weer eigen predikant t V Waterleidingbuis ■L barstte Vakantieschool 1958 Burgerlijke stand van Rotterdam VLAARDINGEN OP LUCHTHAVEN ROTTERDAM: .,v-vrJ8r. Brommer teger auto Stormschade Zeebad bedroeg 23.700 Meisje van twaalf deed recherchewerk Opening expositie „Haagse Jongeren Schooldag Theologische Hogeschool Kampen Classis Delft voor de vrouw in het ambt TROUW Maandag 10 maart 1938 \f\ Is.. ll^ If IP Filmavond Herv. Wijk 2 Pogingj auto te stelen P Sf Granaat gevonden - Slachtoffers van de gladheid .;p,; Burgerlijke stand van Schiedam Vacature raadsheer Haags gerechtshof De minister van defensie, ir. C Staf, en de chef van de Generalè Staf, luitenant-generaal-vlieger- waamemer H. Schaper, hebben vanochtend op de Luchthaven Rotterdam kennis genomen van de vliegeigenschappen van de dooi - - Trainingscentrum IJsdansen Dr. Tesch op voordracht de Nederlandse Helikopter In dustrie N.V. gebouwde „Kolibri* helikopter. Zowel minister Staf als generaal Schaper hebben ge ruime tijd met het toestel gevlo gen. F isserijberichten JAA R VERG A DF,T? ÏNC EN CONGRES V.G.LO. f". |&r I?i- J 1 w |f\* 11 SCHIEDAM. In de benedenzaal van de Opstandingskerk in het Schiedamse Nieuwland werd door de C.J.V.F. afd. „Martha" en de C.J.M.V. aid. Wester- Icwsrtier zaterdag een oud-ledenavond georganiseerd. Deze avond die bijzonder bedoeld was voor oud-leden en bestuurders van beide afdelingen van voor 1940 en nu werd, een dringend appel. Niettemin droeg zij een gezellig karakter. Na de opening door de Presidente van „Marttoa" trad de C.J.M.V. Mondaecor- d eon vereniging „Bravo" o.Lv. haar di rigent J. J. Krommenhoek op met het „Largo" van Handel en een intermezzo uit „Cavalleria Rusticana" van P. Mas- cagni. Ir. B. Wilton sprak over het belang Van het jeugdwerk in het maatschappe lijke leyen. In de jaren 1853 en 1854 was het niet gemakkelijk om een be staan op te bouwen, aldus spreker. De vragen op maatschappelijk terrein ble ven bestaan. De moderne jeugd is wei- .nig met de maatschappelijke behoefte bekend, hetgeen is toe te schrijven aan de schuld van de wereld. Jeugdvereni gingen zijn organisaties geworden. De - passieve vrijetijdsbesteding speelt een - grote rol. De voortschrijding der tech niek is mooi zolang deze gebruikt wordt waarvoor ze bedoeld is. Zelf beleeft de jeugd niets meer. Het handhaven van tradities geeft een bestaansmogelijkheid. De jeugd wil een „leefkerk" en geen i „preekkerk". De beide jeugdverenigin gen hebben het voorrecht om in de voor tuin »van de* Kerk te werkenDe gees telijke waarde wordt op de achtergrond gedrongen door de maaschappelijke voortgang, aldus ir. Wilton. Na de pau ze trad .„Bravo" voor de tweede maal op. Hierna sprak de heer E. J, M. Fa- ber, secretaris van het Landelijk C.J. M.V. met bijzondere opdracht over, „Het belang van het jeugdwerk in het geestelijk leven". De mens is niet ge schapen als een eenzame figuur. De maatschappelijke en geestige draad lo pen door elkaar. De gemeenschapszin wordt gevormd door elke jeugdorgani- -satie. Het belang van het C.J.M.V. en C.J.V.F. werk is nog steeds dat zij an deren in'aanraking mogen brengen met jde blijde boodschap van de Heer en het Evangelie. Het gaat om de geestelijke belangen. Van uit ons geloof zullen we. de jongeren moeten benaderen. Het Woord van God heeft zijn eigen kracht De beide jeugdorganisaties hebben slechts één oorkonde: De Bijbel. Het gaat in de C.J.M.V. nog steeds om de behartiging van de hoogste belangen van de jongeren. Wanneer dit wordt ver geten streeft men haar doel voorbij Aan een inmiddels samengesteld fo rum. waarin zitting hadden de heer Eigenhuizen, Personeelschef bij „Wil- ton-Fijenoord", de heer E. J. M. Fa- ber, mej. G. Mak en de heer W. F. de Wolff, werden verschillende vragen ge steld die op een interessante wiize wer den beantwoord. MOBILISATIE Tot sot hield de voorzitter van de Prov. Comm. i.h. C.J.M.V. voor Zuid Holland, de heer H. Meijers, een mo- bilisaie-oproep. Het is wel duidelijk geworden dat het jeugdwerk een belangrijke zaak is, al dus spreker. Het jeugdwerk is geen per s-oonlijke keflhabberi). De tijd en de fi nanciële offers, die hieraan worden ge geven zijn verantwoord. De ouderen wer den opgeroepen om belangstelling te blijven tonen voor dit jeugdwerk. We mogen weten dat we niet alleen staan Op de jongeren deed de heer Meijer een beroep om op directe wijze het jeugdwerk te gaan dienen. Het is moei lijk werk. Maar het stemt ons tot dank baarheid en blijheid om de jongeren te mogen begeleiden op de weg naar de rijpheid. De jeugd van nu bouwt aan de wereld van morgen. Het gaat om de hoogste geestelijke belangen van de jongeren van ons volk. SCHIEDAM De vereniging tot be heer van eigendommen van Wijkge- meente 2 organiseert vanavond om 8 uur een filmvoorstelling waar vertoond zal worden „Het grote geheim". De bij eenkomst vindt plaats in het gebouw Irene, SCHIEDAM Onder leiding van de heer H. W. Metaal (J.O.K.V.P.) zal vanavond de Schiedamse Jeugdgemeente- raad in de Raadzaal van het stadhuis bij eenkomen. Aan de orde zullen o.m. komen een voorstel inzake eer belasting op het hou den van katten er een voorstel tot het uitvaardigen van ten gemeentelijke ver ordening welke ht.' plaatsen van T.V. antennes zal beperken. Voorts komt een voorstel ter tafel tot het instellen van een klachten- en ad viescommissie, teneinde op deze wijze tegemoet te kunnen komen aan wensen der Schiedamse bevolking welke gere geld naar voren gebracht worden. Bij -*• ingekomen stukken liggen o.a. enkele vragen van de heer A. Sunder- man (J.O.V.D.) over de politieverorde ning welke verbiedt de aanwezigheid van meisjes beneden 18 jaar in inrich tingen van eet- en drinkwaren na 6 uur s middags. HOEK VAN HOLLAND Zondag avond heeft de Vrijzinnig Hervormde af deling te Hoek van Holland weer een eigen predikant mogen ontvangen. Tij dens de bijzondere kerkdienst gehouden in de van Rijckevorselschool heeft ds. Scheper van Naaldwijk de nieuwe pre diker, kandidaat G. J. Gram uit Hon- selersdljk, in zijn ambt bevestigd, waar na ds. Gram zijn intrede deed met de prediking over Handelingen 2 vers 44. Van velerlei zijden, uit Hoek van Hol land en omliggende plaatsen, is de nieuwe predikant die tevens de Her vormde Protestantse Bond te Maassluis tot herder en leraar zal gaan dienen toegesproken en hartelijk in de Hoek welkom geheten. In een houten keet, staande op een open terrein aan de Jacob Catsstraat en de Kemperstraat ln Den Haag heeft zich zaterdagmiddag omstreeks kwart voor vijf een ontploffing voorgedaan, waar door de I9-jarige loodgieter W. B. ver wondingen opliep. Een veertigtal ruiten in de omgeving sneuvelden. B. was in de keet bezig met het repa reren van bromfietsen. Daarbij maakte hij gebruik van een brander met pro- paangas. Blijkbaar heeft zich dit gas ver mengd met de benzinedampen, waardoor de ontploffing volgde. De keet werd ge heel vernield en B. liep lichte brand wonden op aan gelaat en handen. De politie vervoerde hem per jeep naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. De uitgerukte brandweer behoefde* geen dienst te doen. In de nacht van zaterdag op zondag troffen surveillerende agenten van politie aan de Moerweg te Den Haag een gepar keerde personenauto aan, waarin een man zat, terwijl twee mannen wegliepen. De man in de wagen hield zich van de domme. Hij werd meegenomen naar het politiebureau en daar viel hij bewuste loos. De dokter van de G.G.D. bemerkte, dat de man, de 20-jarige A. A. K., simu leerde. Zondag zijn aangehouden de 22-jarige timmerman P. D. K. en de 18-jange bij rijder J. J B. Het bleek, dat het de be doeling was geweest de auto te stelen. i ft Atff. i'f-if t f 1.1f /e/ a.ti, fM t*.t> -. i /i rrtfJ-i-ft*f'ff.' /ftffif.ttSiitMf.. f, (fit i mtifi.-X 'HX t. t ili f if IU iti~-, j 'fttJ'ft! tttfit; SCHIEDAM. In zijn woning aan de Marconistraat- was de heer H, V. bezig een toog in zijn kamer te metselen. Bij het afbreken van een gedeelte van de t oude muur vond hij een onontplofte granaat. Netjes verpakt heeft de heer V. het gevaarlijke apparaat naar de po- ï'litiepost gebracht, waar een goede ver zorging werd verzekerd. -v SCHIEDAM. De gladheid veroor- zaakte in Schiedam twee ongelukken. .^Zaterdag gleed de 11-jarige E. R., we nnende Parallelweg uit op een stoepje aan de Singel. Zijn'linker arm raakte uit de kom. ■v Het slachtoffer 'werd door de G.G.D. - naar de Dr. Nolet Stichting overgebracht en vandaar naar zijn woning. Zondagmorgen gleed mevrouw A. M. C. H., wonende P. Potterstraat uit in ••/.■de Aleidastraat. Zij kreeg een lichte hersenschudding en werd door de G. G. >15., via de Dr. Noletstichting naar baar - woning vervoerd. SCHIEDAM. In de nacht van za- terdag op zondag barstte een waterlei dingbuis in de woning Prof. K. O. laan 165a. Het water stroomde naar de la ger gelegen verdieping en richtte daar grote scnade aan aan de vloerbedek- king De G. T. B. draaide de hoofdkraan ^diebt" terwijl de brandweer de kelder "van de woning leegzoog. f SCHIEDAM. De Schiedamse vakantie- school zal dit jaar niet alleen bestaan uit z.g. dagkampen, maar er zullen ook drie weekkampen komen. Voor deze weekkampen zal gebruik gemaakt „worden van Schiedams School- buitenhuis in Oosterhout. De volgende indeling is gemaakt: Van I® juli tm. 26 juli: de Prot. Chr. Scholen en enkele Openbare Scholen. Hoofdleider is de heer F. J. Klapwijk. Van 26 juli Lm. 2 aug.: De R. Katho lieke Scholen. Hoofdleider is de heer E, J. Steens. Van 2 aug. tm. 9 aug.: De Openbare Scholen. Hoofdleider is de heer D. Ok- k<Deze weekkampen zijn alleen bestemd voor leerlingen- van de 4e klassen Lo. - Via de scholen is gelegenheid gege ven hiervoor in te schrijven en de deel name is zo groot, dat loting heeft moe ten beslissen, welke kinderen zullen meegaan. Inschrijving voor de dagkampen, wel ke gehouden zullen worden in „De Wa rande" te Oosterhout in dezelfde weken als bovengenoemd (duur voor ieder kamp 5 dagen) zal later via de scholen ge schieden. Dit worden echter gemengde "groepen onder gemengde leiding. Opgave van leiders en leidsters voor .beide kampen kan geschieden bij: V.V.V. Bureau, Plantage. y'*\i I Geboren: Leopold J A, z v P S v Kem pen C M h Hengst. O velleden: J van Wijnen, 09 Jr. echtg v A ICousemaker. 4 Aangiften geboorten 8 maant: P M Huls- 'man-Verbeij z: A P E Verhoeven-van Soest - z; 3 Hoekstra-Hiemstra d: A C van Rossen- Hokke z: M E van Eijmeren-MuUens z; K Hoekstra-Hoomstra z: w M Hagenaar-Dlolls- sen d: LM Tode-van Ammerzoden d; J Roe- t doe-Wertc. d; B Jocker-van der Plas d; C J Ros-de Kluiver z; D ten Hoeve-Kooistra z; A J van den Berg-Bellekom z; E T J This- sen-Curfs d;,L van der Wel-Prenk d; G F Muller-Beek z; H E L Willems-Verhoeven d: A'-de Jong-de Jonge z: C-W. de Bruljn-Ver- - ïdlck d- A J van MooR-Behrens d; E Bauer- ,-PlcUel d; A H Sohrelj-Jong d; «J H Pomp- -Bcuzenberg d; C A A .van den Berg z; L A Bouwman-Nleuwenhuized: >A-J Pavlas- van -.Westen d; S E J ZÜUg-Nuijs z: E E Een aardig moment van de Troute-revue 1958. Deze revue wordt donderdag 13 maart 't avonds om half acht, door de personeelsvereniging van Trouw gebracht in de Groote Schouwburg, Zuidplein 60,'Rotterdam-Zuid. Kaarten voor deze gezellige avond syn a 1.75 verkrijgbaar aan de volgende adressenDagblad Trouw, IFitte de With* straat 30, Rotterdam-C.; Boekhandel Masijk, Vierambachtsstraat 9, Rotterdam-W.; Boekhandel G. D. Schoenmakers, Lange Hilletceg 86, Rotterdam-Z.; Boekhandel H. W. Blok, Boergoensestraat 116—118. Rotterdam-Charlois; Boekhandel J. Hejjink, Bergse Dorpsstraat 55, Rotterdam-Hillegersberg; Boekhandel J. Diek, Kleiweg 110, RotterdamSchiebroek, Ter voorziening in een vacature van raads heer (ln de belastingkamer) van het ge rechtshof te "s-Gravenhage, is door voor meld college een lijst van aanbeveling sa mengesteld, waarop in alfabethische volg orde zbn geplaatst: mr. H. de Bie, advocaat en procureur te Rotterdam, tevens raads heer-plaatsvervanger in het gerechtshof te 's-Gravenhage, mr. W. B. Plantcnga. raads heer in het gerechtshof te Amsterdam, mr. A. Slotemaker, rechter in de arrondisse mentsrechtbank te 's-Gravenhage. In Hardenberg Is een plastic-buis vss zeventig meter lengte gefabriceerd, bestemd voor het gemeentelijk gasbedrijf te Ensche de. Om deze bnis te vervoeren moest deze door vijftien man worden gedragen over een traject van ongeveer drie kilometer naar het Overijssels Kanaal. Daar lag een sleepboot gereed om de buis van ongewone afmeting naar Enschede te vervoeren. Dit plastic zlnkstuk zal ln het Twentbe- Rijnkanaal worden gelegd voor de aanslui ting van gasleidingen aan belde oevers. Het gewicht van de bnis bedraagt ongeveer hon derd kilo. Ze heeft een diameter van 10T millimeter. Dopper-van* der'ReUnstz; .wenberg M J Zwaan-Kou- d; H m"den Haan-Beenhakker z. Aangiften overlijden, r8 maart: P C Ver- mam v S Kruithof 71 J; D C Meul- ■vrgth gew m C Krijger J; C van man v 1* van der Maas 85 j, M Meer- s-t&v van Ve«n~52 j; N Veenstra, vrvH 69 i; - J J van der Sluis, man geh t^gewxm A Schoonakker 63 j. ^Eêkl man v I* van der Maas bö y, m mcer- wtens, vr v:P van der Wolf 55 J; G EUeswJJk. S&',ïiJQgtL. ^,g.Sew.vin_ VLAARDINGEN. Het was 24 fe bruari 1956 dat burgemeester mr. J. Heusdens het startschot Toste voor wed strijden in het hardrijden op de schaats Georganiseerd om meer belangstelling en aandacht te trekken In Vlaardlngen en randgemeenten voor de schaatssport. Z{jn de initiatiefnemers daarin geslaagd? Ja en Neen! De uitbreidingsplannen nog niet, maar de techniek is al verrassend snel vooruitgegaan. Hoewel de kwaliteit van het ijs met temperaturen ver onder nul die gedenk waardige 24e februari van meer dan uit stekende kwaliteit was, was het toch wel duidelijk dat deze enkele sproei-ijsbaan slechts door een kleinere categorie ge bruikt zou worden. De ijs-oppervlakte is eenvoudig weg veel te klein waarop dan nog hardrijders, kunstrijders, ijsdansers en zij die op de Friese schaatsen hun rondjes willen rijden zich als een wir war door elkaar moeten bewegen. Dit brengt met zich mede dat de een voor de ander niet naar behoren durft en kan rijden om ongelukken te voorkomen. Dit had tot gevolg dat de ijsbaan overwe gend door de jongere generatie op kunstschaatsen werd bevolkt en de oude ren maar hebben afgewacht of mis schien de Vaart zou dichtvriezen om de Ijzers daar te kunnen onderbinden. Dit is nu juist niet het doel der Vlaard, IJs club. Zij willen de schaatssport bevor deren en mogelijk maken voor alle ca tegorieën, jong zowel als oud. Daarom is uitbreiding nodig en hoopt het bestuur dat toch de plannen tot aanlegging van een landijsbaan, welke binnen en buiten de gemeente bewondering afdwingt, zullen kunnen worden uitgevoerd. Het grote succes van die eerste schaatswedstrijd op „Soenda" was niet de uitslag, want de prijzen gingen voor namelijk naar niet-Vlaardingers. Houder van de VELO wisselbeker is nog steeds A. v. Aalst uit Maasland. Maar door de ze wedstrijden werden jonge deelnemers zo enthousiast dat zij zomer en winter hun training wilden richten naar de schaatsrijsport. Bij de afd. Rotterdam van de NVBHS werd door enkele stad genoten het droogrljden beoefend en werd hen de schaatstechniek verder bg- gebraebt door de bekende cracks, de he ren P. Zwanenburg en J. v. Herpen. Ook op de HOKY waar hardrijders uit alle delen van Nederland regelmatig bij el kaar kwamen om te trainen, troffen we voor het eerst enkele Vlaardingers aan en de resultaten van deze training had den zich zeer zeker gedemonstreerd in dien er op buitenijs wedstrijden georga niseerd hadden kunnen worden. Deson danks boekten Rudie Liebrecbts en Arie Brouwer reeds aardige successen bij de junioren en ongetwijfeld houden beiden, indien zij hun goedgeriehte training kun nen voortzetten, beloften in voor de toe komst. Ook Ben van Heusden maakte rich zeer verdienstelijk. De zelf-discipli- ne, spaarzin en het enthouaisme van de ze jeugd is eea voorbeeld voor allen. Het is een prettig geluid te horen dat de rij ders zelf spraren om een maand naar Noorwegen te kunnen gaan volgend sei zoen. Ook zonder de landijsbaan willen de hardrijders reeds mei droogtrainen be ginnen in eigen stad. Indien hiervoor ln Vlaardlngen en omgeving voldoende be langstelling bestaat overweegt het be stuur hier een trainings-centrum te stichten voor hardrijders, waar erkende oefenxneesters van de KNSB de tech niek van het schaatsen zuilen gaan bij brengen. Jongelui van 14 jaar en ouderen die doorzettingsvermogen en wilskracht bezitten, zowel mannelijke als vrouwe lijke deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de heer M. v. t Wondt, Wllhelminastr. 41 te Vlaardlngen, waar ook verdere inlichtingen worden ver strekt. Reeds meerdere malen hebben wij melding gemaald van het ijsdansen door leden van de Vlaardingsche IJsclub op de HOKY te 's-Gravenhage, waarbij de naam Cees Stolze steeds met ere ge noemd werd. Cees Stolze met zijn neef Max Stolze beiden uit de Lier waren in februari '56 bij de eersten die zich als lid van de Vlaardingse IJsclub hadden gemeld om de goede kwaliteit van het ijs op „Soenda" en de gezellige sfeer die er heerste. In november '56 intro duceerde Cees Stolze op een schaats- avond met succes het ijsdansen. Hij no digde enkele bestuursleden uit een kijk je te komen nemen bij het ijsdansen op de HOKY door de Nedferlandse IJsdan- club, hetgeen graag werd aanvaard, en er toe heeft geleid dat Vlaardingen ook al om zijn belangstelling voor het ijs dansen een zekere vermaardheid heeft gekregen. Immers het grootste contin gent deelnemers (sters) wordt geleverd door leden van de Vlaardingsche IJs club. Voor het eerst in de geschiedenis zul len dan ook eind maart leden van de Vlaardingsche IJsclub deelnemen aan de nationale wedstrijden op de HOKY ln ijsdansen, vereenvoudigde klasse. Op 24febr. van dit jaar behaalden mevr. v. Duyne-Brouwer, Agaath Ruigrok en Cees .Stolze het certificaat voor ijsdan sen dat benodigd is om de test voor bronzen medaille te mogen rijden. Zij die dit jaar nog niet maar wel volgend jaar wjllen gaan deelnemen aan het ijsdan sen kunnen zich voor inlichtingen wen den tot de heer A. Maat, Schiedamseweg 188, Vlaardingen. Op de Hogenbanweg bij de Engelse straat te Rotterdam is zaterdagmiddag de 45-jarige behanger J. B. Perhoeven uit de Zwaanshals met zijn bromfiets in aanrijding gekomen met een perso nenauto. Met een gebroken rechtersleu- telbeen werd hij naar het Bergwegrie- kenhuis vervoerd. Tijdens de zware Noordwesterstorm en het springgetij in de nacht van 25 op 26 augustus 1957 werd aan het ge meentelijk zeebad te Scheveningen een schade van 23.700 aaangericht. B. en W. verzoeken de gemeenteraad een ge lijk bedrag te voteren voor de douches, de cabines, het controlejiokje, de toilet ten, de toegangstrappen, schotten en vlonders, de gegalvaniseerde platen en de wagens en boot. Zaterdagavond liep de 37-jarige kellner P. C. B. over de waldeck Fyrmontkade te Den Haag, enigszins onder invloed van drank. Hij zag tegen een gevel een brom fiets staan, pakte deze op en wierp de brommer in het water. Dit werd gegrien door een meisje, de 12-jarige Sonja K- Zij waarschuwde de politie en volgde de man. Zij zs& dat hij een woning aan de Waldeck Pyrmont- kade betrad. Hier kon de politie de man aanhouden. Tegen hem is proces-verbaal wegens vernieling opgemaakt. Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd stellen B. en W. van Rotterdam voor met ingang van 1 okto ber 1958 eervol ontslag te verlenen aan de heer S. Spijer, directeur van de ge meentelijke Geneeskundige- en Gezond heidsdienst. B. en W. hebben de raad een aanbe veling doen toekomen voor de benoe ming van een nieuwe directeur. Aanbe volen wordt dr. J. W. Tesch, thans ad- (junct-di'recteur bij deze dienst. De commissaris van politie te Ber gen op Zoom verzoekt namens de echt genote te worden bekendgemaakt met de verblijfplaats van D. J. Mentzy ge boren te Bergen op Zoom 17 juli 1924 wonende te Bergen op Zoom. Mentzy verliet op 25 februari jl. de echtelijke woning om werk te gaan zoe ken in de omgeving van 's-Hertogen- bosch. Tot heden is niets meer van hem vernomen. Een ongeluk wordt gevreesd. Signalement lang 1.70 meter, krullend, achterover gekamd haar, blauwe ogen, de pupil in het linkeroog is opvallend groter dan in het rechter oog, hij heeft een litteken aan de linkerpols. Hij was gekleed in een bruin kostuum, lichtgroen overhemd, droeg een alpino pet en bruine solexlaarzen. Hij heeft een lichtgroene rugzak bij zich. Een ieder die inlichtingen kan ver schaffen, wordt verzocht 2ich in verbin ding te «tellen met de politie in zijn of haar woon- of verblijfplaats of met de commissaris van politie te Bergen op Zoom, telefoon 016404444, De minister en de chef van de lucht machtstaf werden op het vliegveld be groet door prof. dr. ir. H. J, van der Maas. commissaris van de N.H.I., ir. G. F. Verhage, directeur en Ir. J. Meijer Drees, onder-directeur en hoofd constructeur. Nadat ir. Verhage een uiteenzetting had gegeven van deze eerste Nederlandse stuwstraalhelikopter en de leveringsvoorwaarden had ge noemd, hebben minister Staf en gene raal Schaper het toestel bezichtigd. De heer Van der Harten heeft daarna een uitgebreide demonstratie met het toestel gegeven. Minister Staf sprak daarna de wens uit een vlucht mee te maken en even later ging invlieger René van der Harten met de minister de lucht in. Generaal Schaper was die volgende passagier. De heer Van der Harten startte de „Kolibrie" en in de lucht nam generaal Schaper de besturing over. HÜ vloog het toestel geruime tyd, landde er enige keren mee op de speciaal daar voor geconstrueerde wagen (de „Helicar" waarmede de helikopter ook over de weg kan worden vervoerd), en zette bet vliegtuig ton slotte op de kleine lan dingsplaats neer. De generaal verklaarde dat de „Koli brie" veel gemakkelijker 'te vliegen Is dan elke andere helikopter die hij heeft bestuurd. Het toestel ls stabieler en ge makkelijker te beheersen* zei hij o.m. Verdacht van verduistering, het plegen van oplichting en het doen van valse aan gifte is in Den Haag aangehouden de 27- jarige loswerkman W. H. S. Hij huurde onlangs btf verschillende handelaren twee bakfietsen, maar deze verkocht hij. Daar hij aan één der handelaren zijn fiets in onderpand had gegeven, verzon hU een middel om deze fiets terug te krijgen. HU deed bij de politie aangifte van de ver missing van deze fiets. De politie kwam er achter, dat S. deze fiets in onderpand had gegeven. S. werd nader aan de tand gevoeld. Hij bekende de verduistering en de valse aangifte. Tevens bleek, dat hij oplichting pleegde. Hij kwam in het bezit van postwissels, met de W.W.- uitkeringen voor zijn broer. Deze wissels, tot een bedrag van 135, inde hy. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te Hoogeveen (toez.): C. P. j Lam te Poortvliet Beroepen te Voorburg (vak. dr P A Elderenbosch) A. Th. Rothfusz te Ren- kum. Bedankt voor Markclo (toez.) C. P van Andel te Schamegoutum. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Helpman (Gr.): W. M. de Bakker te Maasdijk. Aangenomen naar Goes- E. Janser te Aduard. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Waardenburg: W. Hage tc Nunspeet, uit een tweetal met J Mole naar te Leiden. REMONSTR. BROEDERSCHAP Aangenomen naar Bussum: P. Pols te Hengelo (Ov.). De schooldag van de Theologische Hogeschool (Oudestraat) te Kampen zal dit jaar op donderdag 22 mei worden gehouden in de Burgwalkerk te Kampen. De leiding zal berusten bij prof, dr. J, L. Koole, rector der Theo!. Hogeschool, die een en ander over de lotgevallen van de school in het afgelopen jaar zal mede delen. Het morgen referaat zal worden gehouden door prof. dr. S. U, Zuidema over „De kerk ln onze tijd en onze tijd cn de kerk". In de middagvergadering zal gesproken worden door ds. K. S. G. Ztjlstra, koop- vaardijpredikant te Rotterdam over het onderwerp „Het evangelie en de zeeman". Ds. A. S. Timmer van Rotterdam zal het slotwoord spreken. De bijeenkomst begint 's morgens 10 uur. 11 Ingeleid door de voorzitter'van Plctu- ra, mr. H. v. Zeggelen, opende Aart Verhoeven de tentoonstelling van Haag se Jongeren in dc zalen van Pictura tc Dordrecht Deelnemers aan deze expo sltie zijn: an Snoeck cn Aart v. d. IJssel met beeldhouwwerk, Dtck Loef met ceramiek. Nora v. d. Flier, Ruth Salinger, Piet Nicuwcnhuizcn, Willy Ric- ser, Max Velthutjs en Aart Verhoeven met tekenwerk, aquarellen en schilderij en. Aart Verhoeven vertelde dat op Haagse scholen les wordt gegeven in beeldende kunst doch dat leerlingen en onderwijzers soms nog vreemd staan tegenover moderne kunstuiting. Deze wordt zowel uit onkunde als gefundeerd geoordeeld. Sommigen zoals de criticus J. M. Prange gaan met het kapmes door de jungle der moderne kunst. De spanning tussen pro- cn contra-abstract neemt toe. Wal zal er uit deze verhou dingen groeien? Er zijn in dit opricht vele vragen te stellen, die nog geen ant woord hebben. De samenstelling van deze tentoonstel ling, aldus Aart Verhoeven, leverde geen grote moeilijkheden op, daar er aan dc deelname geen stijl of richtingbepalende eisen zijn gesteld. Het .verrassingsele ment is dus aanwezig door .verschillen de stijlen in verschillende uitvoerings vormen. De expositie geeft dus een ze kere doorsnee te rien zonder de preten tie* dat dit werk alle Haagse jongeren vertegenwoordigt Met de wens dat niet alle werken de terugreis naar Den Haag zouden ma ken, verklaarde Aart Verhoeven de ten toonstelling voer geopend. We komen nader op het geëxposeerde werk terug. '»-GRAVENHAGE. io maart. Besom mingen loggers verse vis: SCH 225 met 14.310 236 met 10,220, 121 met 10.830, 180 met 8.800, 314 met 5.970. Notering verse vis per kilo: grote tong 3.173.20, groot middeltong 3.16—3.32 klein middeltong 3.25—3.40, tong l 3.25—3.32, tong 2 3.10—3,23, tarbot 1 3.10—3.17, tarbot 2 1.70—2, tarbot 3 0.95—1.10, tarbot 4 0.60—0.75, griet 1 0.95—1, griet 2 0.700.85, heilbot 2.00—2.56. Notering per 40 kilo: grote schol 16.80—18.40, groot middelschol 21.60—26, zeischoi 33—38, middelschol 26.40—32, kleine schol 19—24, grote schelvis 30—33.40, middeischelvls 25.80 —29, schelvis 1 23—24.80. schelvis 2 16.80—22, wijting (gestript) 20.80—23, wijting (dicht) 10—19, zwarte poon 14.80—15, schar 18.40—24, bot 0.40—8.50, rog 12—15, middelkabeljauw 26.50—38, kabeljauw 1 19—28, kabeljauw 2 16.80—17.60, kabeljauw 3 1480—15, mlddelkool- vls 13—23; koolvis 1 13.60—18.80, koolvis 2 12.40—15.80. Stijve 'kabeljauw per vijf stulcs: 30-43, Notering per -100 kilogram: Rskabeljauw 71—85, grote koolvis 48.5047. Notering per 50 kilo: verse haring 13.20— 16 80, makreel 1917. Verwachte aanvoer voor dinsdagmorgen I uit de Noord de treilers SCH 101 en SCH 203. Goedgemutst instal leert minister Staf zich in de Kolibrie, waarmee hij vanmor gen een rondvlucht boven Rotterdam heeft gemaakt. De classis Delft, der Ned. Herv. Kerk, die indertijd teecn het synodale voorstel met betrekking tot het toelaten van de vrouw tot de kerkelijke ambten was, heeft zijn standpunt aanmerkelijk gewijzigd. Dc vergadering van de classis verklaarde zich nu akkoord met het toelaten van dc vrouw als ouderling en diaken, als mede tot hét ambt van predikant voor bepaalde werkzaamheden in bepaalde gevallen, te beoordelen door het brecd- modcramcn der Generale Synode. In grote meerderheid wilde de vergadering dit beperken tot de ongehuwde vrouw. Slechts enkelen wüden hier een dispen satie mogelijk maken, zodat in sommige gevallen ook de huwende predikante haar ambt kan blijven vervullen. Ook gevoelden slechts weinigen voor het ver lenen van bevoegdheden aan de cmerita- predikante: zelfs niet wanneer zij niet wegens huwelijk, doch wegens het be reiken van de leeftijdsgrens emeritaat verkreeg. De V.G.L.O.-groen van de P C O V. zal 1* maart in „Woudschoten" haar jaarvergadering houden, gevolgd door een „nazorg"-conferentie, georganiseerd door het C.P.S. Op deze conferentie zal dr. M W van de Werk, kinderrechter en voor zitter van de stichting Hoenderlo spre ken over „V.G.L.O. en kinderbescher ming", de heer S. Klein over: „Hospl- teren in de V.G.L.O.-school" en prof dr. E. L. Smellk over: „Wisseling der 7eneratles". STICHTING KLINISCH HOGER ONDER- WIJS ROTTERDAM. Geslaagd voor het scml- artsexamen mej. j T H Wamellnk, Harden berg en de heren C W van Wijngaarden. Den Haag: 3 A Vogelaar, Steenbergen cn M ZJedses des Flantes, Heerlen. Ceslsagd voor het artsexamen mej C J Lorch, Den Haag en de heren W Holtrop. Ermelo; HAM Hoevenaar*, Gilzen; D J Dronken, Middelburg; H Hylkema. Hllte- gom en H G M van der Velden, Hees. De Dordtse componist Kors Mon ster heeft, door in de competitiewed< strijd uitgeschreven door de uitge vers Strengholt-Basart, te Amster dam, in samenwerking met Tierolff, te Roosendaal, de eerste prijs, ter waarde van duizend gulden, te win nen, een succes van nationale beteke nis behaald. Het bekroonde werk van Kors Mon ster is een suite voor blaasinstrumen ten, contrabassen en slagwerk, genaamd .Bevrijding". Met algemene stemmen achtte de jury, bestaande uit mr. Guil- iaume Landré, bekend componist en voorzitter van de sectie Holland van de Vereniging voor hedendaagse muziek, Jurriaan Andriessen, Gijsbert Nieuw- land, Jos Moerenhout, de bekende Belgische componist-dirigent, en de kerkmusicus Hans Scheifes, „Bevrij ding" in zijn totaliteit van opbouw, ex pressie. instrumentatie en speelbaar heid het gaafste werk. Belangrijk was deze eompositiewed- strijd in hoge mate, omdat hij aanbe veling en stimulans van het Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschap pen genoot. Het succes van Kors Mon ster wint nog ?terk aan waarde door het feit, dat een groot aantal componis ten in totaal 75 deelnam, onder wie verschillende eerste-rangs figuren. De tweede prijs verwierf de vooraan staande componist Oscar van Hemel, wiens werken door alle grote orkesten worden gespeeld (onder meer sympho- nieën en concerten) en de derde prijs behaalde de Rotterdammer Frits Scho- rer. Nog enkele componisten kregen een eervolle vermelding en wel de organist Adr. Kousemaker en de dirigenten La- ro en Stemroth. Een eerste belangrijke erkenning als componist kreeg Kors Monster met een opdracht van het mi nisterie van O.. K. en W„ waaruit twee werken voor gemengd koor voortkwa men, die werden goedgekeurd door de Rijkscommissie voor compositie-op drachten en spoedig daarop aangekocht door de Nederlandse Radio Unie. Het radio-kamerkoor gaf er een prachtige uitvoering van, onder leiding van de uitzonderlijk begaafde dirigent Carel Lflout Een uitstekende pers verkreeg het werk „Les Meules", op tekst van Verhaeren voor mannenkoor, twee pia no's en slagwerk, bij het eeuwfeest van het Nederlands zangersverbond. Het werk werd verrassend authentiek en krachtig genoemd. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Aan de rijksuniversiteit t« Lelden is geslaagd door .het doet ex gen 3 mej H M Bakker te Nuencn. mej M M van Harmeien* te Den Haag en de heren P van Genderen Stort te Den Haag, H Ponssen te Den Haag, L F J M TheunU- sen te Grevenbicht en R T R Wentges te Rotterdam. Geslaagd voor het semi-artstx mej T Bakhoven te Rotterdam cn de heer A A Wehrmann te Katwijk a Zee. Geslaagd voor het artsex de heren R DUkstra te Den Haag, H M Greebe te Oen Haag. K Porthctno ta OogstgecsL R F Itoodcnimrg te Wassenaar en W 3 J M Vacssen te Heerlen. Geslaagd voor het cand ex klas sieke taal- en letterkunde de heer S B C Huygens te Den Haag. GBM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het kandi daatsexamen Frans: mej. A de Roos (Am sterdam) voor het doctoraalexamen Frans de heer W van Eedcn (Amsterdam): voor het doctoraalexamen economie de heer LIm Eng Sek (Amsterdam) en voor het baccaiaureaatsexamen economie de heer J ten Broeke (Delft). RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT UTRECHT Geslaagd voor het. kandi daatsexamen rechtsgeleerdheid: G. van Hat- tem te Doornspijk en Jh/. D. J. de Geer te Jutphaas. Doctoraal examen rechtsgeleerd heid: mej. W. B. Th. Broekhijse te Utrecht en A. A. Jongerlus te Soesterberg. Kandidaats examen sociologie: Jkvr. C, J. Schuurbccquc Boeye le Den Haag en mej. A. J. v. d.Lindcn te Utrecht. Doctoraal examen geneeskunde, mej. A. van Dijk te Hilversum. R. Kuppcr man te Naarden, mej. M. H. Meijer te Roo sendaal en P. L. A. M. Muskens tc Moerges tel. GEMEENTE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. De heer W. van Ecden uit Amsterdam is voor het doctoraal exa men Frans geslaagd met lof. TILBURG. Aan de katholieke economi sche hogeschool te Tilburg ls geslaagd voor het kandidaatsexamen sociale wetenschap pen: 3. Segcrs (Herten), M. Raaymakers (Uerop). Voor het kandidaatsexamen eco nomische wetenschappen: P. Olieslagers (Maastricht). Th. Letschert (Velsen). Een succes van betekenis op het ge bied van harmonie- en fanfaremuziek is de verplichtsteliing van „Drie dan sen" in de ere-afdeling harmonie van de R.V. federatie van diocesane muziek- bonden. Het oeuvre van Monster om vat verder: Ballet fantasque voor twee piano's, Scherzo Voor twee piano's, sa- tyren voor sopraan en piano en_ Irorue voor mannenkoor a capella (tekst L. Buddingh') Sinds september componeer de Monster voorts nog: Venedig (tek?* Nietzsche) en Madchenmelanchoite (tekst Rilke) voor vrouwenkoor, tw*e fluiten en piano; Les soldats de Fran ce voor mannenkoor met orkest en in strumenteerde hij Hymne aan de zee voor harmonie-orkest. Deze compositie verschijnt binnenkort in druk. Een meu- we bewerking van het ballet Unlver» fluvial is tot nu toe het laatste werk- Monster vormt op het ogenblik nrat a« Amsterdamse concertpianiste Eania Chapiro een piano-duo voor moderne muziek. Het repertoire omvat voorlopig- Concerto van Strawinsky, Sonate van Willem Pijper en Scherzo Monster. van Kors 14

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2