Gevierde teugels Grote mannen waren klein DRIETAL PLAATSEN BEZET Landingen slechts als intimidatie bedoeld? „Rotterdam" in wording Kanonschoten in de lucht Caltex sluit op M.-Sumatra AANDEELHOUDERS EISEN DE WAARHEID VAN GOUDZOEKER VISSER Franse troepen in Tunesië naar basis Bizerta? \Joh aM&s wal Een Vergelijking België vraagt Bonn 15 miljoen Echtscheiding Sjah ftrf: menu Geheime documenten op tafel" Bemiddelaars zijn optimistisch „Super Sabres" voor NAVO-landen? Minister Rapacki ernstig 'dr Eerste steen voor gebouw Unilever Matige tot strenge nachtvorst 1 'i DINSDAG 11 MAART ï'^8 ZESTIENDE JAARGANG No. 3$S9 Drie kinderen verongelukt Averechts Prins Bernliard terug uit Tangganyika Eskader Desertie Eerste stap Ongerust Tegenactie -T r J Directeur: H. DE RUIG f (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND KOUD Plaatselijk enkele sneeuwbuien en hier en daar mist, maar ook opklaringen. Matige tot zwakke wind uit uit eenlopende richtingen. Vannacht overwegend matige vorst, morgenmiddag temperaturen over het algemeen iets boven het vriespunt. Morgen: Zon op: 7.03 Maan op: 2.11 onder: 10.57 onder: 18.38 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLUT f. NU de laatste maanden de werking van de concurrentie zich krachti gcr doet gevoelen, is minister Zijlstra in de gelegenheid de teugels van zijn prijsstabillsatiebeleid wat te vieren De kruideniers gaan daarvan profi teren. Indien de grondstoffen in prijs omhoog gaan, mag dat in de prys van de kruideniersartikelen worden door berekend, zonder voorafgaand overleg met het departement mits prijsverla gingen van grondstoffen ook direct in de prü* van het eindprodukt tot uiting komen. Verder mogen de kruideniers, als zij dat om commerciële redenen noodza kelijk achten, de prijs van een be paald artikel verhogen, nuts daar ge lijktijdig een gelijkwaardige prijsver laging van een of meer andere artlke len tegenover staat. De kruideniers krijgen dus meer arm slag. Geruime tijd hadden zij daar al op aangedrongen. Niet ten onrechte. Met cijfert konden zij aantonen, hoe zeer zij het prUsstabllisatiebeieid van de bewindsman hadden gesteund. wy hebben die cyfcrs in het najaar van 1957 te dezer plaatse reeds gere leveerd. Het kwam er op neer, dat in een periode waarin het algemeen prijs indexcijfer met 6 punten steeg, de In dex voor kruidenierswaren daalde met 3 punten. Sindsdien heeft die tendens zich gehandhaafd. Op grond van deze ontwikkeling heb ben de kruideniers-organisaties er al meer dan eens op aangedrongen dat voor hun bedrijfstak het prUsstabüi- satiebeleid zou worden opgeheven. Zo ver heeft men op het departement blijkbaar nog niet willen gaan. Men neemt eerst een proef van 3 maanden. Gaat dat goed, dan wordt de nieuwe regeling definitief. Wij zyn dus nog niet zover, zoals tsommlge geruchten willen doen gelo ven, dat de controle op het globale prijsbewakingsbeleid van minister Ziji- itra voor de kruideniers geheel wordt afgeschaft. Wel worden de vcrant- woordeiykheden verschoven, waarbij tegeiykertyd in de herinnering moet blijven, dat de bewindsman het nooit tot een volledige prljsbcheerslng heeft Jaten komen, zoals indertijd van socia listische zijde meer dan eens is ge vraagd. I N middimstandskringefThóort men nogal eens kritiek uitoefenen op het middenstandsbelcid in -ons land. Het is misschien wel goed ook eens op de keerzüde te letten. Wij moesten daaraan denken, toen wy dezer dagen in het te Brussel verschyncnde blad „De Nieuwe Gids" een ontboezeming lazen van een functionaris van het Nationaal Chr. Middenslandsverbond in België, waaraan wy het volgende ontlenen: „Wat evenwel in België werd ge- eist, werd in Nederland verwezenlijkt. In 1930 werd er een economisch insti tuut voor de middenstand opgericht (dat in België eerst in 1948 tot stand zou komen). In 1930 ook kwam de Nederlandse Winkelsluitingswet tot stand (waar wy nu nog over discus siëren). In 1936 kreeg Nederland een weloP de verkoop op afbetalingen (die we vorig jaar hebben zien verschijnen). In 1937 verscheen de Nederlandse ves tigingswet kleinbedryf (die zich in ons land nog steeds in het ontwerpstadium bevindt). Dank zU deze wet werden er sinds 1938 in Nederland ruim 400.000 middenstandsdiploma's voor handels kennis en 225.000 voor vakbekwaam heid uitgereikt (terwyi wy op stuk van beroepsopleiding ter plaatse bleven trappelen)." Be vergelijking spreekt voor zich zelf. Er is inderdaad de laatste 20 jaar veel bereikt op het gebied van de ver heffing van de middenstand, zodanig zelfs dat wij bU onze zuiderburen ten voorbeeld worden gesteld. Waaruit maar weer biykt, dat de kritiek, mits goed gefundeerd en op de juiste wijze gehanteerd, een nuttige functie kan hebben. Zij bewaart voor verslapping en bevordert de vooruitgang. Be meeste genieën die de wereld heeft gekend, waren nog geen 1.60 meter lang. Bijna allen waren alcoholis ten, of verslaafd aan narcotische middelen, of tuberculeus of geeste lijk onevenwichtig. Het seksuele speelde een geringe rol in hun le ven. Vrouwelijke genieën zün er niet geweest. Dit zijn enkele conclusies van een stu die die de voormalige voorzitter van het Engelse medische genootschap, dr. V. B. Green-Armytage, een spe cialist op het gebied van gynaeco logie en verloskunde, gedurende vier jaar gewijd heeft aan mensen met geniale aanleg. Br. Green legt verder verband tus sen afwijkingen bij de ouders en het ontstaan van geniale aanleg. De 'kinderen erfden maar zelden de .aanleg van hun vader. Bord Nelson, Shakespeare, Picasso en Einstein zijn voorbeelden van klei ne grote mannen en Voltaire, Cho pin, Molière, Euclides, Raphael, Schiller en Shelley van tuberculeu ze genieën. (Van onze correspondent) Op een onbewaakte overweg te Her- veld is de ruim 2-jarige Nellie van Summeren door de trein die om 8 minuten over 6 uit Nijmegen was ver trokken in de richting Geldermalsen gegrepen en gedood. Het kind woon de met de ouders aan de wachtpost aan de Spoorlijn. De acht-jarige D. A. Heil uit de Van Noord wijkstraat te Rotterdam is gis termiddag in de Delfshavense Schie gevallen en verdronken De vijf-jarige Lenie Peters uit de Brigantijnstraat te Rotterdam viel uit een raam van de derde etage. Het meisje was op slag dood. Sumotr TITET Indonesische legerhoofdkwarticr in Djakarta heeft vandaag bekendgemaaktdat drie gebieden aan de oostkust van Midden- Sumatra van „rebellentroepen zgn gezuiverd". Volgens het com muniqué hebben troepen van de centrale regering Soengei Pakning .op het vasteland van Sumatra) en Bengkalis en Selat Pandjang (voor de kust van Sumatra, aan de mond van de Siak-rivier> bezet. In het legercommuniqué werd voorts meegedeeld dat de officiële nstanties „trouw zijn gebleven aan de centrale regering en dat de beloften van trouw nog steeds binnenstromen". Volgens een woordvoerder van het Indonesische leger, kolonel Plrngadf, hebben de operaties „een soepel ver loop". Vrijdag zonden de eerste troe pen reeds aan land zijn gezet. Er zon niet z{jn gevochten. Een woordvoerder van de contra- regering op Midden-Sumatra heeft meegedeeld dat de landingen slechts symbolische operaties zyn en dat troe pen van de tegenregering de kust scherp in het oog houden in afwachting van grotere aanvallen. Aan de westkust van Midden-Su matra, by Padang, voeren gisteren 2 korvetten van de centrale regering tot op een myi afstand van de haven en vuurden twee schoten in de lucht af. Daarop gingen ril voor anker en bewaakten de haven. De torpedojager Gadja Mada (de vroegere Tjerk.Hlddes) -is, ^naaq, ver. luidt, ter hoogte van "Pariaman (ten noordwesten van Padang) waargeno men. Het schip zou in Djakarta' troe pen aan boord hebben genomen. Men vraagt zich in Midden-Sumatra af of de invasie is bedoeld als eerste stap naar een burgeroorlog, of dat men slechts beoogt de gewesten, die aarzelen bij het bepalen van hun po sitie centrale of contra regering schrik aan te jagen. De tegenregering meent dat Djakar- ta de opstand met geweld wil onder drukken, doch anderen zien in de lan ding een poging van de centrale rege ring, zich van formele hulp van Atkh Tapanoeli en Zuid-Sumatra te verze keren. Zoals bekend is heeft de regering te Padang een beroep op de bestuurders van deze gebieden gedaan, zich aan de züde van de tegenregering te scharen. In ruil daarvoor zou hun meer regio nale zelfstandigheid worden verleend en zouden zU een groter aandeel van .dat deel van het nationale inkomen dat zy zelf produceren, ontvangen. In bepaalde kringen van de tegen regering gelooft men echter dat het machtsvertoon van Djakarta een voor de centrale regering averechts gevolg zal hebben, namelijk dat de thans twij felende gebieden zich bij de opstand zullen aansluiten. De Caltex oliemaatschappij heeft gisteren meegedeeld, dat zU met onmiddeUijke ingang de olleproduktle op haar velden op Mfdden-Snmatra beeft stopgezet. Behalve de oliewinning zUn ook de erdcre werkzaamheden stopgezet. Een woordvoerder' van de Caltex :el» dat vijftig gezinnen op verzoek van de Indonesische regering worden geëvacueerd en dat 24 personen reeds in Singapore zijn aangekomen. De mannelyke employés van de maatschappij zouden op het terrein in Pakanbaroe blijven, maar hun intrek nemen m het boofdbaslskamp in Roembai. Er bevinden zich 600 Ame rikaanse gezinnen op het terrein. Wij hopen, dat de militaire actie onze werkzaamheden niet lang zal on derbreken," aldus de Caltex woord voerder. Het op 125 miljoen dollar geschatte bedryf van de Caltex ligt in het nie mandsland tussen beide partyen. pe Caltex ls vastbesloten een volledig neutrale houding aan te nemen. LEGERINGSKOSTEN België wenst dat de Wesidulise re gering vijftien miljoen mark (ruim der tien miljoen gulden) bijdraagt In de iegeringskosten van de Belgische troe pen op Duits gebied gedurende het be lastingjaar 1953'59. De bondsregering heeft het Belgi sche verzoek In studie, heeft een rege ringswoordvoerder in Bonn verklaard In het belastingjaar dat op 31 maart a.s. eindigt, heeft West-Duitsland onge veer 50 miljoen gulden voor de lege ring van Belgische troepen betaald. West-Duitsland heeft geweigerd 500 miljoen gulden bij te dragen in de Iegeringskosten van de Britse troepen Frankrijk eist 200 miljoen gulden. Een hooggeplaatste functionaris In Teheran heeft verklaard, dat men bin nen een week het officiële hofbericht mag verwachten, dat de Sjah van Perzië en koningin Soraya uiteengaan. Een definitieve officiële echtscheiding zal in een zeer nabije toekomst plaats hebben. Gisteren is prins Bernhard, in gezel schap van prof. dr. J. F. Nuboer en zyn adjudant It.-kol. C. C. Geertsema, te ruggekeerd van zyn verblijf In Tan ganyika, waar hy sedert 'het einde van zijn officiële bezoek aan Liberia ver toefd heeft. Een eskader van Amerikaanse oor logsbodems heeft zich by Singapore verzameld, gereed om, zo nodig, de Amerikaanse burgers in het bedreigde gebied van Sumatra te beschermen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse consulaat in Singapore zei, dat de oorlogsschepen die bestaan uit de kruiser „Bremerton" en de torpe- dobootjagers „Vversole" en Shelton" spoedig op manoeuvre zullen gaan. De woordvoerder kon niet zeggen waar deze oefeningen zullen worden gehou den. Het blad Haloean, dat in Midden- Sumatra verschijnt, meldt, dat de aan val uit drie richtingen op Midden- Sumatra, die de centrale regering aan het begin van deze maand had willen beginnen, enige moeilijkheden onder vindt doordat enkele militairen van een gevechtseenheid met hun wapens naar het oerwoud zün gevlucht liever dan te vechten tegen de volkeren van Midden-Sumatra en Celebes. Volgens dit blad hebben negentig Surnairaanse militairen van het gar nizoen in Djakarta zich by de deser teurs aangesloten. Oe eerste evacués van de olieterrei-" nen van de Caltex by Pakanbaroe zyn per boot in Singapore aangekomen. Het waren vijf Amerikaanse vrouwen en twee meisjes de gehele vrouwe lijke bevolking van het oliestadje Doemai. Een woordvoerder van de Standard Vacuüm Oliemaatschappy in Singapo re heeft medegedeeld, dat de Stanvac niet van plan is zich van haar olieter reinen in Zuid-Sunaatra terug te trek ken. Veertienhonderd passagiers en 750 bemanningsleden zullen later op dit schip een plaats kunnen vinden. Het is de .Rotterdam", die voor de Holland Amerika Lijn in aanbouw is bij de Rotterdamse Drobgdok Maatschappij. Het schip meet 37000 brt en is 230 me ter lang. In de nazomer zal bet te water worden gelaten. (Advertentie) NEEM BLIKGROENTEN (Van een onzer verslaggevers) S*, OUDZOEKER Piet Visser zal op Vj 18 maart in Utrecht al zün zoge naamde „geheime" documenten over de lading van de „Renate Leonhardt" op tafel moeten leggen. Een belangryk deel van de 3300 leden-aandeelhouders weigert langer te geloven in de mys tificaties rondom het Benate-goud. dat volgens de amateur-berger uit Wyde Worzner moet zitten in het wtik van een Duitse kolenboot, die ter hoogte van Den Helder door Engelse torpedo- boten in de eerste wereldoorlog in de grond werd geschoten. ZU hebben een „tegenregering" gevormd in de Coöpe ratieve Bergingsvereniging „Renate Leonhardt" U.A. en zullen Visser ter verantwoording roepen. „WU willen een eind maken aan de geheimzinnigheden, waarmee Piet Visser altyd schermt als wij vragen naar de waarheid omtrent het goud of naar de wijze waarop hy in zyn eentje jarenlang de onderneming heeft gefinancierd. Wij willen thans, na vier jaar, de bewijzen dat Visser geen oplichter is. Wij willen de „ge heime" documenten zien, waarop Visser de hele onderneming heeft opgebouwd. Die mysterieuze stukken heeft nog nooit iemand gezien, Wy willen nog niet twijfelen aan de aanwezigheid er van. Maar Visser zal deze stukken op 18 maart moeten tonen. Dgaruit zal dan blijken of de affaire „Renate Leon hardt" terecht bestaat of dat het geld aan een droom is vermorst en of Visser inderdaad de grote goudzoeker is of doodgewoon een fantast en bedrie ger.zeggen de organisatoren van de „tegenregering" in Visser's Coöpe ratie. In twee uitvoerige verklaringen, één handelend over de geschiedenis van de goudberging en een andere over de huidige situatie in de Coö peratie, worden al deze zaken zonder aarzeling zo gezegd. De leider van de oppositie, de heer J. Kuyl jr. uit Gorinchem, heeft ons deze verklaringen voorgelezen-en wal daarin staat liegt er niet om., Er biykt duidelijk - nitj- dat de"opposant'en~ zlcb tot tolk maken van de ongerust-ge worden leden-aandeelhouders en dat zij niet dan na uitvoerig en nuchter onderzoek tot het besluit zyn' gekomen, dat er aan de door Visser gehanteerde geheimzinnigheden een eind dient te DE Franse premier Féllx Gaillard heeft gisteravond besprekingen gevoerd met de Amerikaan Murphy en de Brit Beeley, die namens hun regeringen goede diensten aanbieden om een oplossing van de Frans-Tu- neslsehe kwestie te vinden. Een functionaris zei na het onder houd dat de besprekingen buitenge woon nuttig waren geweest. „Het is van veel betekenis, dat er geheim houding over het besprokene In acht wordt genomen", aldus de functio naris. Murphy en Beeley zyn vandaag doorgereisd naar Tunis. Zy verklaar den optimistisch te zyn wat betreft hun kansen op succes. Volgens niet-officiele kringen In Verlopen bankbiljet Een man en een vrouw uit Gronin gen zetten de bloemetjes buiten in een café in Leer (Duitsland). Alle gasten in het café werden royaal door het tweetal getracteerd en toen het op betalen aankwam, trok de man met een breed gebaar zyn" portefeuille te voorschijn en haalde er een biljet van duizend gulden uit. De caféhouder betaalde Duits wisselgeld en ging de volgei de dag met het biljet naar de bank. Daar hoorde hy, dat het biljet twintig jaar geleden reeds was in getrokken. Woedend stapte de café houder in de trein naar Groningen om de oneerlijke klant op te sporen. Hy had geluk. Op straat zag hij de vrouw die de man vergezelde bij het bezoek aan zyn café. Hij hield haar aan en wenkte onmiddellijk een politieagent. De man kon toen ook spoedig ingerekend worden. Schaapherder overleden Thomas Tobias Janssen, waarschijn lijk de laatste schaapherder van Zuid- Limburg, is overleden. Elke dag ging hy met zyn kudde naar het vliegveld Zuid-Limburg bij Beek, tot voor drie weker, toen zyn werkgever, de heer Hennekens van de hoeve „Geulder- toren" te Geulle hem thuis hield om dat de herder zich niet goed voelde. Tobias Janssen trok reeds van zijn veertiende jaar af met schapen op. Schroot en vervalsing Het Duitse schrooünkoopconcem Hansa heeft een. garantiesom van f 175.000 aangeboden by de Rotterdam sche Bank nadat de ex-vertegenwoor diger van de Hansa m Nederland, L. Worms, beslag had laten leggen op de tegoeden van het concern in ons land. Het gemeenschappelijk bureau van de landen der Kolen en Staal Gemeen schap heeft de Hansa aangesproken voor een schade van ruim twee mil joen gulden wegens te hoge uitbeta lingen op grond van vervalste verkla ringen. De Hansa wijst deze aanspra ken van de hand en betoogt dat zy niet wist dat vervalsingen gepleegd wer den. Onenigheid in Venlo Venlo zal binnenkort niet meer de grootste groenteveiling van Neder land hebben. De eerste plaats zal In de toekomst worden ingenomen door Rotterdam. De oorzaak is, dat onge veer 650 leden van de Coöperatieve Venlose Groenteveiling een afzonder- lyke veiling hebben opgericht, die in 1959 zal functioneren. Voor de nieuwe veiling is een investering van 1.600.000 nodig. De bezwaren van de afgescheidenen tegen de Venlose veiling betroffen vooral de overwe gende invloed van de tuindersbonden Parijs zou Frankrijk het volgend? willen voorstellen voor een regeling van het geschil: 1. Alle Franse troepen in Tunesië zul len worden samengetrokken in de lucht- en vlootbasis Bizerta, 2. Een gedeelte van deze troepen zal naar Frankrijk worden overge bracht. Hét is ook mogelijk, dat deze overbrenging symbolisch zal geschieden. 3. De Tunesische vliegvelden zullen na het terugtrekken der Franse troepen onder neutraal toezicht komen te staan, Zulks om te voor komen dat zy door Algerynse re bellen worden gebruikt voor aan vallen op het Franse leger in Algerije, 4. Eventueel toezicht door eenheden van neutrale landen in het grens gebied tussen Tunesië en Algerije. 5. Opheffing van de discriminerende maatregelen, die de Tunesische re gering jegens in Tunesië wonende Franse burgers heeft genomen. Premier Gaillard heeft gisteravond de volledige steun van zyn kabinet gekregen voor zyn voorstellen in zake een defensieve en economische Mid dellandse Zeegemeenschap. Een woordvoerder van de Franse regering heeft meegedeeld dat aan Murphy en Beeley niet gevraagd is de plannen van Gaillard in zske het Middellandse Zeepact by de Tunesi sche president Bourguiba aan te be velen. Van welingelichte zijde te Wash- ingto 1 is vernomen, dat de Verenig de Staten Frankrijk en andere NAVO- landen hebben aangeboden straalja gers «ran het type F-100 „Super Sabre" te leveren. Tussen de Verenigde Staten en de belanghebbende landen wordt hierover onderhandeld. De Super Sabre" heeft een maxi mumsnelheid van ruim 1300 kilome ter per uur. komen om wille van de waarheid en de eerlijkheid. Vooral om dat laatste. „U moet be denken. dat Visser alleenbeheerder was van het kapitaal der Coöperatie en dat 500.000 gulden z(ja verdwenen omdat hy met het geld van anderen omsprong alsof het van hemzelf was...." aldus dé heer Kuyl. Overi gens is het geen kwestie van „Bar bertje moet hangen Onder anderen, de heer Kuyl heeft zo lang mogeiyk met de heer Visser medegewerkt en dat deden ook dé andere heren van de „tegenregering". Zy brachten grote offers om het werkplan, aan het eind waarvan de berging van het goud zou moeten volgen, te realiseren. Maar omdat hun wantrouwen tegenover de heer Visser ten slotte groter werd dan hun vertrouwen in zijn fantasieën heb ben zy de fruitteler van wyde Wor- mer voorgesteld éérst eens met alle stukken op tafel te komen. Visser heeft dit altijd geweigerd. Niemand heeft ooit de „geheime" documen ten, waaruit volgens Visser blükt, dat de aanwezigheid,van goud in het wrak van de „Renate Leonhardt" zeker is, mogen zien. Maar iedereen heeft zijn verhalen en de twijfel achtige „verklaringen" van derden geloofd,... „Wij zullen op 18 maart Visser's ver antwoording horen. Dan zal moeten biyken of verder gaan verantwoord is. Misschien zullen we dan de grote stap moeten doen en achter deze hele affaire een punt moeten zetten." aldus de. heer F. v. d. Siide uit Den Haag. lid van ae oppositiegroep. Het staat vast, dat honderden lerten- aandeeihouders naar Utrecht zullen Komen. Eveneens staat het vast, "dat Visser (voor het eerst Onherroepelijk in het nauw gedreven) zal pogen aan het ropr van „zijn" Coöperatie" te,blij ven. Maar de opposanten hebben*de statuten achter zich: Visser is rechtens geen voorzitter meer. Hij probeert wel aaags voor de uitgeschreven bijzondere.' aandeelhoudersvergadering óók ëen vergadering te beleggen.maar* zün .f| aanhang is te gering om hem in het zadel terug .te brengen,. v-..s V3 ij* 7•*- uit de Noord]Limburgse dorpen op de gang van zaken by de veiling. Personeel teruggeroepen De Verenigde Dell maatschappyen en de Cultuurmaatschappij „De Oost kust" hebben hun uit Europa uitge zonden personeel teruggeroepen. Dit in verband met het feit dat het be heer en het beschikkingsrecht over de ondernemingen en .verdere bezit tingen in Indonesië hun tegen hun wil zyn ontnomen. Rapaoki is sinds, geruime tijd niet in het openbaar, verschenen en gedu rende het debat over de- buitenlandse politiek In het parlement werd het re geringsstandpunt door zijn plaatsver vanger, Marian Naszkowski verdedigd. Men verwacht dat Rapacki vier tot vijf weken in het ziekenhuis zal blijven. Rapacki Is de initiatiefnemer van 't plan voor een atoom vrije zone in Cen- traal-Europa. -Mej. Eveline H. M. Jurgens, doch-j ter van de heer R. G. Jurgens, heeft maandag dé officiële steenlegging ver richt voor het nieuwe kantoorgebouw van "Unilever N.V., dat achter het hui dige hoofdkantoor te Rotterdam- al grotendeels verrezen is. Vele autori teiten waren daarbij aanwezig- De vice-voorzi(ter van de raad van bestuur van Unilever N.V., de heer Sidney J. van den Bergh, hield een toesptaak, waarin hy o^a. zei er trots op te zijn, dat dit nieuwe hoge gebouw van 12 bouwlagen aan de nieuwfe' „Sky Line" van Rotterdam medewerkt. Verwacht wordt t dat het nieuwe ge bouw, in december zal kunnen worden opgeleverd. Het is 60 m lang, 50 m hoog en 15 m diep en krijgt een bruto vloeroppervlakte van 10.00Q m2. Te-*5 zanten met het bestaande gebouw zal er plaats moeten zijn voor 1700 per sonen. f t tl 4 In een buitenwijk van Buenos Aires is een straaljager van de Argen"- tijnse luchtmacht neergestort 'in een straat met spelende kinderen, Tien personen, onder wie viif kin-- deren, werden gedood. Elf kinderen liepen zware brandwonden op. - dpi uur. Botteroami Witt. Wsttuvaai 30 leier. 1157110 <4 Li Poctbua 1112 - Poetgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen. 16-Ki1ÖJ30 Zete17—18 uur. Telefoon JJS70Ö, '*43r*T*nlM«e.- Huygeneplein 1 Telef. 183467 <3 lijnen) Poetbu 1001 - Foetgtro No. 424867. Klachtendiemrt: 18.3 0—18.30 u. Telel. 362369. Dordrecht! Schelf erspleln 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kjaohtendlenst na 17 JO uur 7314. Schiedam! Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week t 2.85 per mscnd. 17,90 per kwartaal. Loase nummers 15 cent Verachltnt dagelilfcs. Aarzelende actie tegen Padang VMJM OfSCHE1 i i jtf©_ria£L PastsUdiotei j. van bhkgroenlen (sperziebontn, doperwtjes, S» worteltjes uit blik) en stukjes vlees, overgoten met ponnekoekbeslag (in de oven) r in 4 minuten klaar op tafei •>s«t De Poolse minister van Buitenlandse - Zaken, Adam Rapacki, is met, een ern stige liartaandoening in een ziekenhuis opgenomen, aldus Isvan /diplomatieke züde In Warschau meegedeeld,- t r re* a Het nawlnterwecr in Europa hield ook de afgelopen 24 uur onverminderd aan. Op tal van plaatsen In Midden- en West-Europa daalde de temperatuur vannacht 10 tot 15 eraden onder het vriespunt. In ons land vroor het op de meeste plaatsen lussen 5 en 10 traden. Het vliegveld Rot terdam meldde de laagste minimumtempe ratuur met 13 eraden onder nuL Evenals de voorgaande nacht gtug de afkoeling plaat selijk gepaard met mist cn rljpvormins. Door de seer lage temperaturen In -da bovenlucht biyrt de lucht onstabiel, waar door boven zee en overdag ooit boven land. gemakkelijk sneeuwbalen kunne ontstaan. Vanmorgen werd plaatselijk in de kuststre ken flinke sneeuwval gemeld. In onze omgeving komt nog steeds vtl. me veranderin* tn de iuchtdrukverdeMng. Het weer blijft rustig met plaatselijk sneeuwbuien maar ook opklaringen, waar-' door 'n de komende nacht opnieuw op veie plaatsen matige en hier en daar strenge vorst zal voorkomen. .ufc %d I'S A Jj *T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1