Bepaald niet fraai Dr. Vondeling met moties bekogeld Aangehouden KPM-schepen hadden negentig Nederlanders aan boord OOK OVERLEG GEVRAAGD MET LANDBOUWSCHAP Oostelijke wind m Predikant maakt vliegtocht met 82 stuks vee VLIEGERS FEL GEBETEN OP K.L.M.-DIRECTIE Kerkelijke straffen voor verkeersovertredingen Kreeg Padang wapens uit Australië? Neergelaten uit vliegtuig Nederlanders terug uit Midden-Sumatra r Kapiteins vroegen Tegenover zwaar geschut geen onaanvaardbaar om bescherming Nog week afwachten - dan uitbarsting? R.K, KERK OVERWEEGT: Man haalt gewonde met brancard van fabrieksschoorsteen Prinsje inRfonaetrl „Meer anti-Djakarta dan anti-Nederland" DE M A NA 'AVONTUURLIJKEREIS: VRIJDAG 14 ÜIAART 1958 ZESTIENDE lAARCANC No. 3942 Geen moeilijkheden Nieuwe commissie voor beteer van K.P.M. „Overbodig" Tegenspraak: Linnaeushof 2 april open K J Directeur: II. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) ZONNIG WEER - - Droog weer met weinig bewolking. Vannacht lichte tot matige vorst, morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige tvind uit oostelijke rich tingen. Morgen: zon op: 6.56 Maan op: 4.25 Onder: 18.43 Onder: 13.57 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT t N ons nummer van 7 maart kriti- l seerden wij onder het opschrift Fraai" een uitlating die volgens hei „Veluws Nieuwsblad" de heer mr. S. Willingc Gratama op een forumavond van de V.V.D. te Wapenveld zou heb ben gedaan. Enkele kamerleden der A.R.P. en C.H.U. zouden bij de behandeling van verschillende wetsontwerpen wel een heel grote mond opzetten, maar zodra liet op stemmen aankomt de koffieka mer opzoeken. Wij vroegen de heer Willinge Grata ma mannen en paarden te noemen of anders het verslag in genoemd Nieuwsblad te desavoueren. Naar aanleiding daarvan schrijft ons de heer Willinge Gratama het vol gende: „Ik heb de houding van de C.H.U. bij de behandeling van de voorstellen lot belastingverhoging in de Eerste Kamer op 4 en 5 februari gelaakt door te zeggen dat deze partij zich ook wel aan de verantwoordelijkheid pleegt te onttrekken door als het op stemmen aankomt afwezig te zijn. Ik noemde toen de heer Pollema, die, na bet hou den van zijn rede aangaande bedoelde voorstellen tot belastingverhoging, zei, dat hij het niet betreurde dat hij waar- ichijnlijk bij de stemming niet aanwe- ag kon zijn. Ik ben van mening dat een dergelijke uitlating bepaald on juist moet worden geacht. Voorts was het mij opgevallen dat op 6 februari 1958 van de 8 leden tellende fractie der CJH.U. in de Eerste Kamer 7 le den de presentielijst hebben getekend (alleen de heer Vixseboxse niet), doch dat aan de stemming op die dag over het ontwerp „Tijdelijke verlenging van de schorsing van de investeringsaftrek en tijdelijke verlenging van de ver vroegde afschrijving" door slechts twee leden van de Eerste-Karaerfrac- tie der GH.U. werd deelgenomen, te weten de heren Retjers (tegen) en Kolff (voor). „Wellicht waren enkele andere leden van de C.H.U. in de kof fiekamer", héb ik toen gezegd, want bij de terstond volgende stemming over dé,'tijdelijke verboging van de 'de Ucht<miRierr:mee ^gen.n.ik meen ten slotte te mogen aannemen dat de frac tievoorzitter van de C.H.U,'in de Eer ste Kamer mét voornoemde gang van laken op de hoogte is. Over de AJt. is in bovengenoemd .verband door mij niet gesproken". (Advertentie) Macaronische fel «net biikgroenftm sperzieboontjes, doperwtjes, worteltjes, blokjes woest, tafelzuur en ketchup Neem BLIKGROENTEN heer Willinge Gratama des avoueert derhalve het verslag in het „Veluws Nieuwsblad" voor wat de Ail. betreft. Wij twijfelen er niet aan M hij zal zorgdragen dat de ernstige beschuldiging, die het blad hem ten on rechte ten aanzien van de A.R. in de jnond legt, ook in dat blad weerspro ken wordt. Dat is zowel voor de heer Willinge Gratama als voor de AJt„- Partij belangrijk. AAR over wat de heer Willinge Gratama aan het adres der 'CBLU. in de Eerste Kamer zegt, valt ook zo het een en ander op te merken. Allereerst moet opgemerkt worden dat de heer Gratama de C.H.U. be schuldigt dat zij zich pleegt te onttrek ken aan verantwoordelijkheid, als het op stemmen aankomt. „Plegen" wijst op meer dan één ge val, En de heer Gratama komt maar met één geval aandragen, nl. de be- lastlngontwerpen van 4 en 5 februari. jEn dat voorbeeld houdt geen steek. De heer Pollema had nl. aan het einde van zijn rede van 4 februari pre cies gezegd, hoe hij tegenover de ont werpen stond. Hij zei: Ik ben tegen de verhoging jiier vermogensbelasting. En het is i Diet nodig daarvan een afzonderlijke Verklaring in de „Handelingen" op te tiemen. want dit is duidelijk genoeg. Met de voorgestelde verhoging van de omzetbelasting o- televisietoe steilen en sigaretten' kon hij ak koord gaan. Maar die verhoging is ge koppeld aan de verhoging van het ta rief voor auto's, motoren en banden. Dat maakt het voor ons wel hé- Waarlijk, maar ik- heb tegen mijn fractiegenoten gezégd dat er toch wel jets voor is te zeggen om in dezen de minister te steunen. Het is dus moge lijk dat, wanneer ik nog ter vergade ring ben, ik hier vóór zal stemmen." Wij merken op, dat als de heer Gra tama schrijft dat de heer Pollema Wei, dat hij het niet betreurde dat hij waarschijnlijk bij de stemming niet aanwezig kon zijn" dit een duidelijke verdraaiing van diens woorden is, Waardoor een tegenovergestelde in druk wordt gewekt als die de spreker ripelde.x Dat vinden wii nu „be- onjujst." slotte zei de heer Pollema, dat dié"2ien van de tijdelijke verlen- defan de investeringsaftrek en de jj 'ke verlenging van de vervroeg- ^.hrljving een aantal christelijk- i jhe leden welbewust hun stem ../den uitbrengen omdat deze d'jrlengingen gekoppeld waren. ;r \ze leden tegen de eerste vere De pi voor de laatste waren. (Van onze parlementaire redacteur) DE minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, ir. Von deling, werd gistermiddag in de Tweede Kamer bekogeld met moties, waaruit bleek, dat de jongste beslissingen op bet gebied van het melkprijs- en zuivelbeleid grote weerstanden hebben opgeroepen. Ondanks een uitvoerige en heldere verdediging van zijn beleid kon hij niet voorkomen, dat de meerderheid van de Kamer vier mo ties aanvaardde, waarvan de belangrijkste de motie-Van Koeverden (KVP) is. Daarin werd van de minister geëist, dat hij zijn nieuwe garantieprijs voor de melkveehouders van f 28.85 per 100 liter mee 20 cent zou verhogen en zou afzien van de niet-volledige doorbere kening van de verhoging van de eigenaarslasten in de garantieprijs. Deze motie was ondertekend door de KVP (inclusief de fractieleider prof. Romme), de VVD, de AR en de CH. T~\E drie schepen van de K.P.M., D die door de Koninklijke Ma rine zijn aangehouden in de In donesische. ywaferen, - zyn de Swartenhondt, Banjoewangi en Kalabahi.De aanboding ge schiedde woensdag om negen uur in de ochtend door Hr. Ms. Evert- sen, ruim 21 mijl (40 km) uit de kust, in de buurt van Menado. Dc Marlnevoorlichtingsdienat deelt mede dat de drie schepen negentig Nederlanders uit de Minahassa aan boord hadden. De Nederlandse gezagvoerders deelden mee Menado (Noord-Cele- bes) te hebben verlaten omdat zl het wenselijk achtten veilige havens op te zoeken. De gezagvoerders verzochten assis tentie en bescherming der Koninklijke Marine. De schepen zijn onder escorte van Hr, Ms. Evertsea en Hr. Ms, Drenthe naar Nederlands Nieuw-GuI- nea gedirigeerd. Hoewel van officiële zijde in Den Haag daarover geen mededelingen worden gedaan wordt aangenomen, dat de drie schepen bij het vertrek uit Menado geen moeilijkheden in de weg (Advertentie) zijn gelegd. De aanwezigheid van de negenUg Nederlandse evacués aan boord wordt in verband gebracht met de beschietingen van Menado door de Indonesische marine van tien dagen geleden. In Den Haag kon geen bevestiging worden verkregen van de veronder stelling dat de schepen naar Manokwa- rl zullen worden gebracht Een tweede mogelijkheid is Sorong. Wel wees men er op, dat het verlenen van assistentie door de Koninklijke Marine aan deze drie scbepen van de KPM een geheel ander geval is dan het opbrengen van de „Kasimbar", Er is geen sprake ge weest van dwang of beschieting. Premier Djoeanda van Indonesië heeft zeven leden aangewezen voor een nieuwe commissie- van toezicht voor de KPM. In het decreet werd gezegd, dat de KPM „tijdelijk nog onder regerings- toezieht staat". De commissie van toezicht, die bij de „overneming" werd ingesteld, is opgeheven. zakdoeken Om nooit tc vergeten fintitimmtirn nuu r" V> Minister Vondeling begreep dat hij tegenover dit zware geschat geen on aanvaardbaar kou laten horen en be perkte zich tot een „ten zeerste ont raden" ervan. Wel deelde hö mede dat bij bet onjuist zon vinden zijn beleid te herzien. Afgewacht moet dus nog worden, of hij deze motie zal ultvoe ren. Alleen de socialisten'ifemden te gen deze motie, die bij zitten en op staan werd aangenomen. Twee moties waren van de hand van de AR-landbouwdes- kundige,, mr. Biesheuyel. ln.zUn .eer-. ste motie wordt vandé minister-vei> langd, dat hti bij de vaststelling van de nieuwe pachtnormen blijvend zal uitgaan van kostprijsberekeningen, die gebaseerd zijn op eigenaar spe el rij ven en niet op pachtbedrijven. Daarmee wilde de heer Biesheuvel voorkomen, dat pachters een hogere pachtprijs moeten betalen dan als vergoeding voor grond en bedrijfs gebouwen in de kostprijsberekenin gen van het Landbouw Economische Instituut is verdisconteerd. Minister Vondeling vond deze motie overbodig. Het feit, dat in bepaalde Zie verder pag, 3, 6e kol.) m DéDC-4 „Edam" van de KLM kwam donderdagavond met een zonderlinge lading op Schiphol aan: 20 kalveren, 57 schapen en vijf varkens. Gedurende de vlucht van New York "naar Amster dam heeft dominee Gerald R. Cobb van de evangellsch-hervormde gemeente van Ben Arnold in Texas als herder over deze kudde, van 82 stuks vee ge waakt, v •HU gaf de kudde op gezette tijden water, hielp de „dierensteward" btf het voeren envoelde-, zich. verderprins heerlijk in 'de ihachine, waarvoor hem als enige passagier een stoel en zelfs een bed was gereserveerd. De veestapel is een geschenk van samenwerkende godsdienstige ge meenschappen uit Amerika aan de bevolking van Nepal, waarheen de „Edam" vandaag koers zet Na een landing in Damascus is New Delhi het volgende doel. De religieuze gemeen schappen werken samen in het z.g. Heifertproject, een instelling, die on derontwikkelde landen van vee voor ziet.: Ds. Cobb is als begeleider meege gaan omdat zijn gemeente, die uit slechts 300 leden bestaat, het meeste geld voor Nepal bijeen heeft gebracht Vol trots zei hij dat het vee het beste is, wat Amerika kan leveren. „Ik ben (Van een onzer verslaggevers) „De verhouding tussen de directie van de KLM en de vliegers ls de af gelopen maanden in hoge mate ver slechterd. Nog een week zal men wachten op het advies van minister Suurhoff. De mogelijkheid ls niet uit gesloten. dat na deze termijn de vul kaan tot uitbarsting komt." Deze bittere opmerkingen wer den vannacht gemaakt door het be stuur van de Vereniging van KLM- vliegers (waarin 448 Nederlandse vliegers zijn georganiseerd) en waar bij de KLM International Pilots As sociation met 148 buitenlandse leden In een te Deventer voor de R.K. Volksuniversiteit aldaar gehouden zg. twee-preekstoelensermoen, hebben de paters Krouwels en Renerie O.F.M. onder meer gezegd dat in de kx-ingen van de katholieke kerkelijke overheid overwogen wordt kerkelijke straffen in te stellen voor ernstige verkeersover tredingen. De talrijke doden, die aan hét ver- ling niet in staat hun stem in vrijheid uit te brengen en onttrokken zich der halve aan de stemming. En dat ver klaart tevens, waarom de heer Lich- tenauei bij een stemming over de verhoging van dc vermogensbelasting wel weer meestemde. Het komt ons voor, dat zowel het verslag.als de brief van de heer Wil linge Gratama aan hei gedrag der elden zich door de koppe- christelijk-hlstorischen geen recht heeft doen wedervaren en hun bepaal delijk onrecht doet. L met al heeft de voorzitter van de V.V.D.-fractie in de Provincia le Staten van Gelderland de heer Wil linge Gratama. een vrij akelig soort van verkiezingspropaganda te Wapen veld ten beste gegeven. En het leek ons goed dat nu maar eens uitvoerig uit de doekjes te doen. keer ten offer vallen dwingen tot ern stige bezinning. In hun gesprek kwa men de paters tot de conclusie, dat het een taak der kerk is de christenen be wust te maken van de grote verant woordelijkheid. die elke deelnemer aan het verkeer heeft. Men is zich deze verantwoordelijk heid niet of nauwelijks bewust. Veelal ziet men het overlieden van verkeers- voorschrifteix als een soort sport, waar in men het van de politie winnen wil. Maar nien stelt eigen leven en dat van anderen onnodig in eevaar en over treed daarmede het 'vijfde gebod en het voornaamste gebod van Christus omtrent de naastenliefde. Hc is de eerste taak van de kerk deze liefde te prediken. Deze liefde komt bij het deelnemen aan het ver keer. veelal zonder dat nien zich daar van bewust is, heel vaak in het ge drang en daarom moet, volgens de beide sprekers, de kerk het als haar taak zien de mensen dit bewustzijn bij tc brengen. zich heeft aangesloten. Het bestuur verstrekte na een langdurige ver gadering hedennacht een scherp ge stelde verklaring. Drie vliegers zijn de afgelopen week voor ontslag by het Gewestelijk Ar beidsbureau voorgedragen. De vlie gers, zo werd in de verklaring mee gedeeld, zijn bang dat de KLM-di- rectie twee wapens in de stryd zal brengen. In de eerste plaats vreest men voor discriminatie van vliegers door de KLM-ditectie. Minder goede aanteke ningen uit de conduitestaat van een vlieger zouden gebruikt kunnen wor den om hem uit het pilotenkorps te verwijderen. Verder vreest men voor een onjuist hanteren van de rappor ten, die door de medische afdeling van de KLM zijn samengesteld. Deze rap porten hebben niet alleen betrekking op de fysieke toestand van de vlie gers, maar houden tevens een beoor deling in van hun mentale kwalitei ten. Het bc-stuur van de vliegerorganisa tie, zo staat in de verklaring te lezen, is bevreesd dat deze rapporten niet onbevooroordeeld worden samenge steld en men heeft geen vertrouwen in deze gang van zaken. Men voelt meer voor een onafhankelijke medi sche afdeling. Het bestuur kritiseert verder de bezuinigingsmaatregelen, die door de KLM-direetie in overweging zijn ge nomen, om de daggelden van de vlie-. gers te verlagen en om de gebruike lijke warme lunch voor het begin van een intercontinentale vlucht te ver vangen door een broodmaaltijd. Men wees er met nadruk op dat het ver slechteren van de toestand beslist niet alleen te wijten is aan het nog steeds niet opgeloste probleem van de sala rissen. In de oorlog soldaat in India geweest maar deze missie bevalt me toch beter" vertelde de predikant. Gistermiddag hebben ongevallen dienst en brandweei van de IJmuidensé Hoogovens onder moeilijke, omstan digheden een gewonde schoor steen houwer, de 40-jarige H. Willemse, uit een benarde positie gered. De man was met enkele collega's bezig een bouwschacht in een nieuwe» schoorsteen voor de Breedband- plaatwellerij af te breken, waarbij een steunbadding bezweek. Hierdoor brak W. een been. Een zijner mede arbeiders sloeg alarm en de-brand weer .bracht een verbandmeester naar boven, die binnen in de schoor steen hel been van de getroffene onder moeilijke omstandigheden wist te spalken. Er werd een brancard achter hem aan- gehesen, waar de gewonde werd óp-., gelegd. Zo heeft men met touwen de man buiten de schoorsteen om naar. beneden weten te krijgen. Daar ston den artsen en verbandmeesters klaar om de gewonde verder: te verzorgen. Hij is naar het Rodekrtdsziekèhhxxis in Beverwijk gebracht. Prinses Graoia van Monaco heeft vanmorgen het leven geschonken: aait een zoon. De jongen kreeg de namen Albert Alexandre Lonis* Pierre. - ï- f Het kind fis automatisch dé f troon-; opvolger in het Monegaskische f vor-f stenhuis Grbnaldi. Direct na het hekend-wórden;; van het door de Monegasken zo lang/vér-f: belde heuglijke feit'werden overal Ih het vorstendom de rood-witte vlaggen uitgestoken. Grote aantallen bloem stukkenstroomden op het paleis bin nen. 7, HET linkse Indonesische dag blad Bintang Timoer meldde vandaag dat een viermotorige bommenwerper met de kenteke nen RAAP (Koninklijke Austra lische Luchtmacht) donderdag bij Pakanbaroe op Midden-Sumatra wapens en munitie voor de tegen regering heeft afgeworpen. Een legerwoordvoerder in Djakarta heeft verklaard, dat de regeringstroe pen een grote hoeveelheid wapens en munitie in beslag hadden genomen, die door een „buitenlands vliegtuig" wa ren afgeworpen. De Bintang Timoer beweerde, dat zich onder de wapens nieuwe bazooka's en machinegeweren bevonden. De Indonesische premier Djoeanda heeft geen commentaar op de berich ten willen geven. De secretaris-gene raal van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Koesoemo- wddagdo, verklaarde daarentegen, dat de regering op de hoogte is van het type en het land van herkomst der voor de contra-regering afgeworpen wapens. Op een vraag over de houding der regering terzake, antwoordde hij: „wacht maar af". De Australische ambassadeur in Djakarta. Mclntyre, heeft de berichten „volkomen onwaar" genoemd. De wapens die te Pakanboeroe wer den gedropt waren van Amerikaanse makely. Dit heeft het Indonesische Persbureau Antara, blijkens een nieuwsuitzending voor overzee, verno men van zijn „oorlogscorrespondent" op Midden-Sumatra. Volgens deze correspondent, .werd.. Pakanbaroe in acht uur tyds door twee. bataljons parachutisten yeróverd,ï„De.. landing der parachutisten kwam zo onverwacht",aldus Antara, „dat da opstandelingen geen tijd hadden om de vuurwapenen en ammunitie, 'die slechts enkele uren tevoren waren gedropt: tè verzamelen". De „Singapore Standard" heeft ge meld, dat troepen van de Indonesische buitengewesten een Inval in Java zon den'voorbereiden, Het blad schreef dit te hebben vernomen van een „zéér hoge militaire koerier der opstandelin gen", die van Celebes óp weg was naar, het legerhoofdkwartier der, opstande lingen op Midden-Sumatra. In tegenstelling, tot eerdere berich ten blijkt, dat de regeringstroepen niet de plaats Doemai hebben bezet, doch Roembai, het basiskamp van de Caltex op haar olieterreinen bij Pakanbaroe, Gisteravond meldde radio-Paö&ng, dat Soengei Siak en Soengei Pakning aan de Oostkust van Midden-Sumatra, zich nog steeds in banden van de op- standteüngen bevinden. De centrale- regering had beweerd, dat deze plaat sen door haar troepen waren bezet. Radlo-Padang begon de gesproken uitzending donderdagavond op tijd, maar het sendvermogen schijnt te zijn afgenomen. Na twee our was het ge sproken woord te zwak om boven de zoemtoon van de zender te kunnen worden gehoord. In een verklaring van het Indone sische ministerie van Voorlichting wordt gezegd dat de tegenregering ih Midden-Sumatra en Noord-Celebes veteranen van het KNIL bewapent. De gezinnen van deze oud-militairen werden gewaarschuwd dat voor hen, veel leed kan ontstaan wanneer de oud-militairen de zijde van de rebel len kiezen. (Van onze correspondent) Op woensdag 2 april, 's middags om halfdrie, zal dr. Georg Afhus, de Oos tenrijkse ambassadeur, de Linnaeushof te Bcnnebroek openen. De KLM zal de op 19 februari op het vliegveld van Caïro tydens de lan ding beschadigde DC-6 B, de PH-DFK „Jan Huyghen van Linschoten" ter/in Boekittinggi verbleven, plaatse laten repareren. j Met een bus werd de reis naar „Ja, nu lachen wij er een beetje om, maar onze twee jongens waren ver schrikkelijk bang, toen drie Mustangs 'en een bommenwerper boven Boekit tinggi vlogen en de radiozender tot zwijgen brachten". Dit vertelde de heer Th. M. Weiter, agent van de ANJ.EM. in Midden-Sumatra. toen hij met echt genote en kinderen uit de K.L.M.- ma chine stapte, die bet gezin van Sin gapore naar Nederland had gebracht. De familie Weiter en de heer J. van Leeningen, machinist van de Elektri sche Centrale te Bukittinggi waren samen met de monteur Torop 14 dagen geleden uit hun standplaats vertrok ken, de laatste Nederlanders, die nog Medan ondernomen, een tocht, die 18 uur duurde. Hier moest de heer Torop achterblijven, omdat hij geen -uitreis-: visum in zyn paspoort -had staan. De familie Weiter en de heer Van Leenin gen slaagde er na veel moeite in pas sage te krijgen op een boot van de Java-China-Japanlyn, die hen- naar Singapore bracht. De reis heeft zo doende 14 dagen geduurd. _,Het bombardement vond overdag om 11 uur plaats", vertelde de heer Van Leeningen. „Ik was juist in mijn auto op weg naar de Centrale, dié acht kilometerr buiten Boekittinggi ligt. .Wy zouden de Centrale juist aan dè mili-; taire supervisor overdragen. Voordat wy aan schuiten dachten wairen de. Mustangs reeds overgevlogen. Vari anti-Nederlandse acties viel in het gebied, waan d,é Van Leenin gen de laatste tijd geweest is, weinig te bespeuren. ,,Dë;L;stemming wa» meer anti-Djakartadan anti-Nedcr» .lands", vertelde hfl. tculteruvui <wue tViUutratfl Jelti lli'ftMJ (4 u, Po*llïxu 1112 Potlgiru No. 42431;). Klaclilendiensl abonnementen. 18201B2Ü uur Zaterdags 171B trur. Telefoon 115700. •t-Gravenhatse HuygenspJeio 1 Telei 183467 '3 litnec). Postbus 1091 Postgiro No 424667 Klachiencüenst. 18201920 u. Telel 382369. Oordrsrlit Scbeflersplein 3 Poetgiro No 424206 Telefoon 4370 Klachten dienst nu 1720 uttr 7314 Sclncdiun. bange Kerkstraat 24 b Telefoon 07862 Abonnemenisprils ai cent per week 1 2.83 per maand, f 720 per Vwartnsl Losse nummers 13 cent Versenltnt daaelilks ere Kamer eist melkgarantieprij s in 2 minuten Maa'f. op tafel,! EKN depressie, die gisteren In omvang afnemend over ons land trok, heeft zich ln de richt Ine van Zuidoost-Europa verwijderd. De zachtere lucht, die ln de zuidelijke provincies doordrong:, moest dM.r- bU weer terrein prijsgeven en plaats ma gen voor koude continentale lacht die met noordoostelijke wind uit Scandinavië .wordt aangevoerd. Vannacht kwant in een groot deel van ons land lichte vorst voor. De neerslagzone die gisteren sneeuwval en enige regen veroor zaakte, verliet in zuidelijke richting ons land waarna een gebied met opklaringen zich over onze omgeving uitbreidde. Ten westen van Ierland koerst een diepe depressie naar het noordoosten. Aan de zuidflank hiervan voeren zuidwestelijke winden zeer zachte lucht in de richting van liet Kanaal. De voorste begrenzing van deze lucht, die zich over Midden-Frankrijk en Het Kanaal uitstrekt, zal daarblt slechts langzaam ln onze richting opdringen. De komende nacht zal op vele plaatsen weer lichte tot matige vorst voorkomen, morgen neemt de bewolking in de hogere niveaus Iets toe, maar de neerslagkanscn blijven gering. Gisteravond arriveerde op Schiphol 'ds. Gerald R. Cobb uit Ben Arnold (Texas). Dominee Cobb is met een aantal 'koelen en schapen op doorreis naar Nepal. Vol trots liet hij zijn mooie kudde zien, Voor de gelegenheid had bij zich ln cowboy- pak gestoken...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1