Melkprijsdebat Vliegers.' Liever ander werk dan toegeven Aler sprak met twee ministers T weede kunstmaan van Ver. Staten cirkelt om Vëefcieés Minstens 5 jaar in baan? Verwarde situatie in Medan ging toch de lucht in? Het blijft koud „ZAKENMAN" LIET SCHULD VAN 3.J4 TON ACHTER GISTEREN 2 VLIEGTUIGEN VERTROKKEN MET VANGUARD OMHOOG ORANJE HAALT NEDERLANDERS UIT MEDAN 5000ste schip in Nieuwe Waterweg (fmotfwm STAD IN HANDEN VAN CENTRALEN Bemiddeling van Dcinnen op Schiphol Australië? IJscoventer ging in cle meubelbranche 1 1 DINSDAG 18 MAART 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3945 Spoedig grotere Ni Neutraal Goede diensten mm i J Directeur: H. DE RU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT (Van onze speciale verslaggever) DE directie van de K.L.M. heeft voor vandaag, de tweede dag van de vliegersstaking, 22 Europese vluchten en 8 intercontinentale vluchten af moeten gelasten. Men spreekt in dit stadium nog steeds liever van „officieel uitstellen". Het stakingsconflict neemt met het uur scherpere vormen aan. De vliegers stelden het vanmorgen zeer duidelijk: „Generaal Aler moet het onrechtvaardige ontslag van onze twee woordvoerders Metz en De Laat direct ongedaan maken. Anders vliegen wij niet voor de K.L.M. Wij gaan nog liever op een andere manier ons brood verdienen". De mogelijkheden om nog tot een compromis te komen lijkën dan ook verder verwijderd dah ooit. PRESIDENT EISENHOWER heeft gistermiddag bekendgemaakt dat de tweede Amerikaanse kunstmaan om de aarde cirkelt De kunstmaan, die te Cape Canaveral in Florida door de Amerikaan se marine werd afgeschoten, weegt nog geen anderhalve kilogram om precies te zjjn; 1460 gram tegen de eerste Amerikaanse aardsatelliet 13,8 kg, de eerste Russische Spoetnik &%4 kg en de tweede Spoetnik 507,5 kg. President Eisenhower noemde het nieuwe kunstmaantje „een klein proefapparaat". De lancering vormt een onderdeel van een reeks proeven ter voorbereiding van het afschieten van Vanguard- satellieten. Dit laatste behoort tot de Amerikaanse bijdrage aan het internationale geofysische jaar. Zie verder pag. 3, 5ë kol.) Lange lijst Valse telegrammen mm -"«S ;?S# QUI. Boturdum Witt# WltfcttTMt 30 t*i«. 113700 (4 u. Poêt&tur 1112 Poatjpro No. 424919. Klttchtendienst aboantmentetu 181501890 Zaterdag* 17—IB our. Telefoon 115700. 'i-Gr*vcnfcjt*e: Huygeiwpletn 1 Teiei. 183467 >3 Utnen), Pottbu* 1091 Poetglrt) No. 424867. Klachtendienatt 18.30—19.30 a. Tel el. 362369. Dordrecht: Scheffereplein S - Port*lro Ho 434208. Telefoon 4570 Kieebiendienet or 1730 uur 7314. Schiedam: Un«i- Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 oent per week f 2,6® per maand, f7.90 per kwartaal. Lou* nummert 18 oent VaraehOnt daaeHlka (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND KOUD Enkele verspreid voorkomende sneeuwbuien, maar ook opklaringen. Zwakke tot matige wind; in hoofdzaak tus sen noord en oost. Aanhoudend koud weer met in de nacht lichte vorst. EVIorgen, zon op: 6.47 maan op: 6.08 onder: 18.50 onder: 18.13 HET melkprijsdcbat dat verlede week in de Tweede Kamer ge houden is naar aanleiding van.de des betreffende nota van minister Vonde ling heeft duidelijk gemaakt dat er - een vrij diepgaand verschil is tussen de minister en de meerderheid van de Tweede Kamer. In dat debat heeft zowel de minister ais de meerderheid van de kamer, ieder zijn eigen standpunt hardnekkig verdedigd. Maar de kamer is ertoe overgegaan het standpunt van de meerderheid in een aantal moties te formuleren, die werden aangenomen. Dat was niet prettig voor de minis ter. Hij liet zich dan ook niet,erg wel willend over de moties uit. Maar hij beeft het niet op een botsing met de kamer aan laten komen, door een motie onaanvaardbaar te verklaren De minister „ontried" een motie, was het met een andere motie „niet eens", vond een derde motie „overbo dig" enz. De kamer echter is haar eigen gang gegaan en heeft de in het land wijd en zijd verbreide kritiek zeer duidelijk geformuleerd en zo gesteld tegenover de politiek van de minister. Dat het niet tot een conflict gekomen is, ligt niet aan de zoetsappigheid van de kamer, ligt niet aan een „door de knieën gaan" van de kamer want dat Is niet geschied maar dat ligt aan bet feit dat de minister op dit ogenblik de botsing, niet aandurfde. De minister heeft het over zijn kant laten gaan dat de kamei tegenover zijn politiek een anders gericht beleid stelde. Minister Vondeling heeft de slag niet gewonnen en hij zag kenne lijk geen kans om de kamer naar zijn hand te zetten. Had hij dat gepro beerd dan was het tot een zeer ernstig conflict gekomen. HET melkprijsdebat had vele aspecten. Wij zullen ze hier niet alle bespreken. Een van de bezwaren was dit, dat de minister Incidenteel in verband met de melkprijs een wijziging brengt in de structuur van het land bouwbeleid. Terecht heeft de kamer, door bét aanvaarden van de motie-Van der Weyden gezegd- dat zij daarvan niet gediend is en dat voor een, zoda nige wijziging nodigis een nota van de minister die het vraagstuk in zijn volle omvang behandelt én een dis cussie daarover in de kamer, waarbij regering en kamer tot overeenstem ming komen. --ERVOLGENS heeft de kamer, V door de motie-Van Koeverden uit gesproken dat zij het onaanvaardbaar acht dat de minister de melkprijsga rantie verlaagt met 0,2 cent per kg. Bij de bestedingsbeperkingsnota was voor de verbetering van de beloning van grond en bedrijfsgebouwen in de landbouw 50 miljoen uitgetrokken. De regering trekt daar nu, met die kor ting van 0,2 cent, ongeveer 22% mil joen af.!' Dat is een onaanvaardbare korting op het inkomen der veehou ders én het is bovendien een verbre ken van het bij de bestedingsbeper king gegeven woord, waarbij de volle 50 miljoen was toegezegd. De kamer heeft door het aanvaarden van de motie-Van Koeverden ver klaard dat zij dat niet neemt. De mi nister heeft op die uitspraak gezwe gen. Hij heeft niet gezegd dat hij de motie" niet zal 'uitvoeren. Hij is niet afgetreden. Er is geen- kabinetscrisis op gevolgd. De regering moet het nu maar weten. Zij weet het blijkbaar nog niet, evenmin als de heer Roe mers kort geleden niet wist. of er al dan niet belastingverhoging moest ko men. t N de derde plaats stippen wij aan i een motie van de heer Biesheuvel die er toe strekt de regering te bewe gen met het Landbouwschap overleg te plegen over de uitgangspunten van de kostprijsberekeningen. De melkprijsriota heeft de strek king om het inkomensbeleid van de ministtr los te maken van de kost prijsberekeningen. Hieromtrent zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen minister en georganiseerde iandbouw, die zijn neergelegd in een publikatie van het Landbouw Economisch. Insti tuut van 1953. De minister mag daar in niet eenzijdig wijzigingen brengen ten nadele van de Landbouw. Hij dient voor wijziging overleg te plegen mei het Landbouwschap. Ook deze motie is aangènomcn. GELIJK gezegd is de minister te genover de kamer nogal voor zichtig geweest. Terwijl de kamer het op sommige punten, zoals uit het voor gaande blijkt, op haren en snaren heeft gezet, deed de minister dat niet. Ten slotte was er de motie-Den Har- tog. Daarin waren nog een tweetal punten van belang die in andere mo ties niet waren genoemd, nL de verla ging van de rente voor het omlopend kapitaal en de relatie tussen melk- en rundvleesprijzen. Over het laatste punt gaf de minis ter bevredigende verklaringen, terwijl het belangrijke punt van dé eigénaars- jasten reeds, gedekt.was door .de mor tie-Van Koeveröen en volgens Aaotte.-Van dér Weyden de -zaaknog Kans op verzoening bij K.L.M. uiterst Gisteren zijn slechts twee toesteilen van de KLM vertrokken. Dit ging niet zonder vele moeilijkheden gepaard. De KLM-Superconsiellation „Isotoop" ver liet gistermiddag om vüf nnr de Am sterdamse luchthaven voor een char tervlucht haar Belroeth. De vliegers werden door een lijfwacht van twee man aan boord gebracht, ook al whs dit volstrekt niet nodig. Het toestel werd door meer dan twintig politie-' mannen bewaakt. Gisteravond om elf uur startte de DC-7C „Rode Zee", met 36 passariers en tweeëneenhalve ton la ding aan boord, voor een vlucht naar New York. Getracht wordt vanavond eveneens een toestel\naajr,Nèw York te; laten vertrëkkéri;1 Gezagvoerder;^Péëtpöm heeft ziéh voorlopig bereld-vei^aitifl. deze machine te vliegen: Déf heer Peetoom. >trad indertijd af als voor zitter van de Vereniging van KLM- vilegers, toen de "vliegers besloten over te gaan tot 'módel-viiegeru De beer Peetoom is geen lid meer van de vere niging, die de staking heeft geprocla meerd.. De directie van de KLM'heeft in een brief aan haar vliegers meegedeeld dat allen, dié aan dé staking deel nemen. geen salaris meer zullen ont vangen' en dat de KLM. zich het recht zestig KLM-toestellen stonden er wer- voorbeboudt hen te ontslaan, llet^be- keIoos aan de cr0nd ten gevolge van stnur van de vereniging van KLM- De centrale regering te Djakarta heeft vandaar gelast, dat de 825 Ne derlanders en de 250 Amerikanen, die in Medan wonen, uit deze stad zullen moeten evacueren. Het Amerikaanse consulaat in Djakarta heeft bevestigd, dat Medan door troepen van de cen trale regering is heroverd cn dat de 1075 buitenlanders mannen, vron- wen en kinderen donderdag met de „Oranje" naar Singapore zuilen vertrekken. Artnertentte BINNENVER1NGBED hel Leste bed wel vijf tot tien jaar om de aarde blijven cirkelen. De omlooptijd Is aan zienlijk langer dan die van de twee Russische spoetniks en die van de eerste Amerikaanse „Verkenner". De baan van de nieuwe satelliet maakt met de evenaar een hoek van ongeveer 33 graden. Dé kunstmaan zal maar over enkele Europese landen vliegen. Misschien zal zU, t volgens dr Hagen ,de zuidelijkste punt van Rus land passeren. De „Vanguard 1" is. bolvormig. De uitgebrande, derde trap van de Van- guardraket is één meter twintig lang en heeft een doorsnede van 45 tot 50 cm. Dit stuk'zal van de aarde te zien zijn. Dr. Hagen deelde voorts mee, dat „zeer spoedig" een poging, zal worden gedaan om de volledige van Instru menten voorziene V'anguardsateiliei H a iet-Fab rieken SCHUIMRUBBERBEO met extra versterkte middensector Dr. Joftn P. Hagen, het hoofd van het Vanguardprogram, heeft meege deeld, dat de baan van de kunstmaan minimaal 650 km en maximaal 4.000 'm van het aardoppervlak Is verwij derd. De omlooptijd Is twee uur en vijftien minuten: De snelheid bedraagt 29.000 tot 30.500 km per uur. De kunstmaan wordt in haar baan ge volgd door de laatste trap van de drietrapsraket. Samen hebben zij een gewicht \an meer dan 22,5 kilogram. Verscheidene luisterposten hebben al krachtige signalen van de twee zen ders van de nieuwe satelliet opgevan gen. Volgens dr. Hagen "kan de satelliet met een totaal gewicht van ongeveer 9,7 kg te lanceren. Hagen zei, dat volgens de bestaande plannen de Ver. Staten zullen pro beren nog zeven satellieten in "een baan te brengen. Voor de volgende lance ring is reeds een datum bepaald, maar Hagen was niet gemachtigd die datum te onthullen. Hagen zei, dat de Vanguard-raket een satelliet in een baan kan brengen met een gewicht van ruim 70 pond, maar dit jaar zal geen proef met dat maxi mumgewicht gedaan worden. (ADVERTENTIE) Het. vandaag binnengekomen m.s Alfred is het 5000ste schip, dat in 1958 in de Nieuwe Waterweg is binnenge komen. Het schip kwam van Hamburg, geladen met olie, en heeft ligplaats ge nomen bjj Pernis. In 1957 kwam het vijfduizendste schip binnen op 14 maart. Dat was het m.s. Ceylon van Calcutta. vtfomfnenlekfcorn rookworst rtXgf Het was gisteren wonderlijk stil op de Amsterdamse luchthaven. Eenen vliegers beeft echter verklaard dat de leden van-de vereniging dit risico zul len aanvaarden. Ook enige vooraan staande KLM-gezagvoerders, die geen ltd van de vereniging zün, zullen aan de-staking blijven deelnemen. De staking van de vliegers, die. zich ïeer rustig gedragen, is vrijwel alge meen. De directie van de KLM beschouwt - de staking als onrechtmatig. De sta kende vliegers dragen gaen van allen meer het uniform; van de maatschappij. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de KLM het voornemen-heeft op hèt ontslag van de twee woordvoerders van'de verenigde KLM-vliegers terug te komen, ook al zijn er. nog steeds maar een paar piloten tot vliegen be reid. Op Schiphol, waar nog steeds een sfeer van nervositeit én gespannen afwachten hangt, werden gisteren in De super-constellation „Isotoop" was het enige KLM-toestel dat gis teren van Schiphol vertrok. Vóór het vertrék werd het toestel zwaar bewaakt door politiemannen. Toen ge zagvoerder Deknatel en tweede piloot Houba (rechts) aan boord gingen, werden *U begeleid door een recher cheur. de staking der piloten. (Van onze speciale verslaggever) In kringen van de stakende vliegers op Schiphol vreest men dat de diréetie van-de KLM zware pressie heeft' uit geoefend op de piloot D. J, Warnink om toch te gaan vliegen. „Wii weten nog niet precies, wat er gebeurd Is, maar wij hebben aanwijzingen dat hier niet meer correct is gehandeld", ver telden vliegers ons. Gezagvoerder Warnink is gisteravond, samen met gezagvoerder G, J. Schip pers, met de DC-7C „Rode Zee" naar weer in haar volle omvang aan de orde zou komen. Onder die omstandigheden had de motie-Dén Hartog haar zin verlo ren en daarom stemden K.V.P. en AJt. daar tegen. Deze-beslissing is niet genomen, on der enigerlei druk. Zij vloeide uit de gang van zaken voort. De minister had trouwens de motie-Dén Hartog niet eens onaanvaardbaar verklaard. Dat het jonge kamerlid, de heer Vredeling, in dit verband op eigen hout je met een crisis ging dreigen deed alleen maar komisd aan. Verdere invloed had het niét. "Wij zijn van menir dat het verloop der debatten voor minister Vondeling ruime stof tot overdenking geeft De kamer is namelijk zeer duidelijk ge wéést en heeft hem tot betering van zijn politieke leven gemaand. New York vertrokken. Dé heer "War nink heeft zeer lang geaarzeld of hij het wel zou doen. Tot kort voor het vertrek van het toestel, ,dat bewaakt werd door politiemannen, weigerde hij. Gezagvoerder Warnink telefoneerde met de Vereniging van KLM-vliegers en deelde mee: „Ik zal toch niet vlie gen. Ik weet dat jullie mij zullen steu nen". Maar de directie van de KLM heeft hem toch weten over te halen. Op welke wijze? „Men kan bepaalde mensen zwaar onder druk zetten. En als je dan een paar kinderen hebt en eenmaal begint te twüefeien, dan ga je ten slitte door de knieën. Warnink had natuurlijk helemaal niet bang be hoeven te worden, maar als de KLM directie het zo heeft gedaan als wij nu vermoeden, dan kunnen wij zijn daad wel begrijpen" vertelde een bestuurs- lid van de Vereniging van KLM-vlie gers ons. Uiteraard zal men de zaak zo spoedig mogelijk onderzoeken. Het bestuur wijst er verder op dat het laten vliegen van twee toestellen voor de stakers weinig uitmaakt. „Er is geen kwestie van dat dé staking gebro ken zou zijn. We rekenen er op dat de dreigbrieven van de directie weinig of niets zullen uitwerken. Willen ze ons ontslaan, dan moeten ze dat maar-doen Er is geld aanwezig om hen, die dit nodig mochten hebben, financieel te steunen. Er zijn mogelijkheden om dit ondersteuningsfonds aanzienlijk te ver groten. Het is bovendien een goed teken dat enige vooraanstaande gezagvoer ders van de KLM, die geen lid zijn van onze vereniging, zich bij de staking hebben aangesloten. Hun besluit staat vast, vooral na het ontvangen van die bewuste, bepaald niet tactische brief". Op Schiphol krijgt men soms de in druk, dat een primitieve staat van beleg is afgekondigd. De KLM-politie weer* iedere buitenstaander uit de gebouwen van de KLM. Vroeger waren wij daar van harte welkom. Recher cheurs van de rijkspolitie zijn dag en nacht op de luchthaven aanwezig. De politie van de luchthaven Schip hol patrouilleert voortdurend rond de wachtende vliegmachines. De em ployés van de KLM kregen vanmor gen een bedrukt papiertje in handen geduwd, waarop stond: „Gevaarlijke toestand? Went u dan tot: 1. Uw chef, 2. De veiligheidscommissie, 3, De af deling arbeidsveiligheid." DE situatie in de Noordsumatraanse stad Medan, dié zondag was bezet door troepen van de tegenregering, is zeer onduidelijk. Uit kringen van de centrale regering is meegedeeld, dat troepen van Djakarta Medan, evenals het vliegveld Polonia en de haven Be- lawan hebben heroverd, maar radio- Padang heeft deze berichten tegenge sproken. Een woordvoerder van het centrale Indonesische legerverklaarde geen recent» berichten te hebben ont vangen en niets te kunnen meedelen. Volgens berichten uit Singapore heeft majoor Naingolan, de naar de tegenre gering overgelopen bataljonscomman dant, die zondag de leiding had bij de actie "tegen de troepen van de centrale regering, zich teruggetrokken uit Me dan. Hij zou zijn troepen slechts één bataljon niet voldoende geacht heb ben om het héle gebied onder controle te houden. Naingolan zou naar de provincie Ta- panoeli, die zich vorige week aan de zijde van Padang heeft geschaard, zijn uitgeweken. Kolonel Gintings, de oude Djakarta- getrouwe commandant van het garni zoen van Medan, zou na het vertrek van Naingolan naar deze stad zijn te ruggekeerd. Kadio-Medan heeft gemeld, dat het militaire commando van Noord-Suma tra aan majoor Naingolan en zijn man scnappen vierentwintig uur de tyd heeft gegeven om naar Medan terug te keren en hnn gedrag uit te leggen. Zij, die aan deze order geen gevolg geven, zullen als deserteurs worden beschouwd. Het commando gelastte de troepen in Moord-Sumatra eeen orders van Nain goian en zijn officieren op te volgen. In een dinsdagmorgen voor radio- Palembang afgelegde verklaring heeft kolonel Barlian, de militaire comman dant van Zuid-Sumatra, zijn neutrali teit in het conflict tussen de opstandige beweging van Midden-Sumatra en de centrale regering nog eons opnieuw be vestigd. Volgens radio-Padang zou behalve Tapanoeli nu ook Atjeh officieel aan de kant van Padang staan. Atjehse troepen zouden in gevecht zün met centrale regeringstroepen. De Australischs premier Robert Men- zies heeft in het parlement' verklaard, dat zün regering er, „afkerig"' van is zich in de Indonesische geschillen te mengen. Zij beschouwt dezeals van binnenlandse aard. De premier stemde er echter in toe een suggestie van de oppositieleider, Herbert Evatt, dat Australië zal over wegen te interveniëren door aanbieding van zün' goede diensten als bemidde laar, aan de regering voor te leggen. Dr. Evatt had betoogd, dat het dui delijk is, dat, als de gevechten in Indo- IN'de luchtdrukvérdeUng W. rn Karoi "''^eï^dfcVlng'gekotnènr-Uet óp hèt oostelijk;: deel-vande-Ueeaan-eel^tiwdepressterebled liiunechter sterk*Ih betekenis af,* waardoor ae wind in' onze omgeving zwakker- wérd. De 'aanvoer van koude lucht blijft 'echter;; doorgaan, zódat .het ongewoon kóüde weer, aanhoudt. In. Zuld-Dultsland vroor-het} de afgelopen nacht op vele plaatsen weer' 10 tot ,12 graden. Ten zuiden van de Mala ligt nog óveral sneeuw. V vJ&ïgi In Zuld-Frankrljk, waar een kleine sto ring passeerde, is de laatste - 24' unr vrfj veel regéD gevallen. De temperatuur loopt: daar nu des middags tot tussen IS en: IS graden op.' ',^'7.^ nesië voortduren, hetgevaar bestaat voor grote verliezen aan mensenlevens, Als een nabuurland dient de regering van het Gemenebest te pogen dit; te voorkomen, door al het mogelijke té doen om een staking van de gevechten1: te bereiken. De Australische minister van Lucht vaart, Osborne, heeft op vragen in het parlement verklaard, dat de Australi- :X sche luchtmacht in geen enkele'vorm hulp door de lucht verleent aan de te genregering in Indonesië. (Van onze correspondent) Sinds zaterdag ts spoorloos ver dwenen de 29-jarige Zwündrechtse meubelbandelaar J. B. K. Deze man, die zich enkele maanden geleden in een geheel gemoderniseerde meubel zaak aan de Burgemeester De Bruine laan vestigde, heeft een schuld achter gelaten van f 362.000. Kort na zijn verdwijning werd de Zwündrechtse politie overstroomd met melding van adressen van zakenlieden en instel- Iingen. die aan K. grote bedragen hadden geleend of nog niet betaalde goederen hadden geleverd. De verdwenen zakenman beaon in zün geboortestad Dordrecht zün loop baan als üscoventer, Korte tijd later legde hü zich toe op de handel ir» kleine meubelen, o.a. toilettafels, by- zettafels e.d. De zaken bleken goed te gaan. want eind vorig jaar betrok K. enkele panden in Zwyndrecht. die hü tevoren geheel had laten verbou wen Een uitgebreide sortering meube len werd in de nieuwe zaak onder gebracht De man had een staf van personeei in dienst-'genomen, nam twee bestelauto's'Mn gebruik en reed zelf in een glanzende Ameri kaanse wagen. Bljjkbaar steeg hem het succes van zün zaak naar het hoofd, want hü ging tot zeer drieste financiële transacties over. Tot nu toe is de üverig speurende Zwündrechtse politie gekomen aan een schuldenbedrag van :rond f 362 000 Een bank in Dordrecht hééft f 27.600 van K. te goed,- een Rotter damse firma voor-., woninginrichting liefst f 160.000. In Barendrecht wist K. drie kooplieden over te halen hem bedragen af te staan van i 97.000, f 8000, f 5000 en nog eens f 3000. Han delaren in Dordrecht hebben van, de voortvluchtige nog f 18.000, f 20.000 en" f 6000 te vorderen. Ten slotte maakt een Rotterdammer de schuldenlüst van K. voorlopig compleet met een vor dering van f 17.ÜUU. Toen de zakenman zaterdag ver dween, had hü f 27.540 en nog een bedrag van f 20.500 op zak, afkomstig; van een firma in Rotterdam en een bank in Dordrecht. Ook bleek hiy/op die dag zün nog niet betaalde auto van de hand te hebben gedaan. In het: pand bevindt zich nog een meubel-} voorraad van naar raming f 70.000 tot f 80 000- Het personeel is volgens'de politie geheel te goeder trouw. Ook de boekhouding bleek perfect in -orde. Bü het onderzoek kwam aan het lteht, dat K. zeer geraffineerd te werk is gegaan om aan geld te komen. Hü liet facturen drukken van een zaken relatie in IJsseistcün en vulde déze zelf in. Met deze papieren-en met ge fingeerde telegrammen van een groot warenhuis in Rotterdam, wist hü za kenlieden te bewegen geld af te staan. Om elke schün van wantrouwen wég te nemen, betaalde hü af en toe met het geld van de ene lening weer de andere af. T 1 Vorige week hield dat terugbetalen plotseling op en zün relaties kregen argwaan. K. moet daarna geen raad meer hebben geweten. HÜ~verkocht" zijn dure auto, liét zün vrouw én twéé kinderen in dé steek en verdwëem Als gevolg van de aïgemene "be-|, zulnlgingsmaatregelen van dè 'Trrjépjg vv ontslag 1 - *«5, 'At i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1