Niet over rozen! Stakingsmoeheid op Schiphol De Laat zou bereid zijn woorden te herroepen STEEKSPEL AMSTERDAM-ROTTERDAM J£ahijmr Maasstaiï Breischor huldigde opa Kip op zijn 107de verjaardag MiiidM op bezoek De KLM. Toch een hogere rage noodzakelijk? ;s Pakaiibaroe Atjehers zouden bij Medan vechten P.v.cLA,,-SENATOR DE LOÜ VRAAGT „VERGIFFENIS VAN DE INDONESIËRS" r METZ SPREEKT VAN MOGELIJK MISVERSTAND Vakcentrales: beide partijen maakten fouten De Laat voorlopig ontheven van bestuursfunctie D Aanhoudend koud VERWARDE BERICHTEN „Zwarte bladzijden in önse historie" WOENSDAG 19 MAART 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3946 v Kamerlid stelt vragen over raketproef Petten Chr.-democratische fractie in Europese assemblee ,- Misverstand? Kantonrechter NIEUWE WEG SAMENWERKING „Bekentenis" V J Directeur: H. DB RUIG r (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND KOUD WEER N: Plaatselijk enkele sneeuwbuien, maar .ook enkeies op- klaringen. Aanhoudend koud met in de hacktover.-, wegend lichte vorst. Aanvankelijk zwakke tot matiger later in het noorden van het land krachtige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: Zon op: 6.45 Maan op: 6.29 onder: 18,52 onder: 19.17 J-V; Hooldredacteur: l't J A H. J S. 'HKUINS SLt H SINDS vele maanden is het georga niseerde bouwbedrijf bezig voor deze bedrijfstak een collectieve ar beidsovereenkomst tot stand te bren gen. Tegelijk met de invoering van dit contract zou dan een ernstige po ging worden ondernomen om een loonsanering in de bouw tot stand te brengen. Het was te voorzien, dat deze weg niet over rozen zou gaan. Meer dani vijftien maanden geleden hebben wij het de heer J. van Eibergen, voor zitter van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnij verheid, tijdens een verbondsraad van deze organisate te Harderwijk, al horen zeggen, dat er enorme moei lijkheden te overwinnen zouden zijn om tot hét gestelde doel te gera ken, doch dat daarvoor juist als chr organisatie niet uit de weg mocht wor den gegaan. Welnu, die.moeilijkheden zijn geko men eh men zit er nog volop in, zij het dat het thans alle schijn heeft, dat men in de slotfase is aangeland. De Stichting van de Arbeid heeft zich uit gesproken, het College van Rijksbe middelaars staat voor de beslissing. Niet onmogelijk is, dat er nog In het Kabinet over gesproken moet worden. HET heeft weinig zin alle moei lijkheden, die zich rondom de Bouw-CAO het laatste jaar hebben afgespeeld, nog eens weer te releveren Reeds een jaar geleden was menzo ongeveer in de periode van afwach ten aangeland. Bedrljfsgenoten waren het tijdens de onderhandelingen eens geworden. De ontwerp-CAO werd ter goedkeuring aan de bevoegde instan ties voorgelegd, maar maandenlang bleef een beslissing uit. Ondanks felle aandrang op een spoedige goedkeuring, geuit op jaarlijkse algemene vergade ringen bleef de zaak slepen. In september eindelijk kwam er een voor de samenwerkende bedrljfsge noten teleurstellende nota van minis ter Suurhoff, waarin veie bezwaren te gen de concept-CAO werden geuit en de suggestie werd gedaan een aanvang te maken met de bestudering van een werkclaasificaüe. Aan dat verlangen is voldaan, doch het gaf vanzelfsprekend andermaal op onthoud, H'"""'iff'"heeft" er' alle" «jtijn vin alsof het geduld van dcbouwnijverheld opnieuw op een zware proef zal wor den gesteld. De tweed* concept-CAO ligt bij het College van XUjksbemiddelaars dat zich over aangelegenheden als deze laat voorlichten door de Stichting van de Arbeid. Helaas is d* Stichting niet tot een eensluidend advies kunnen komen. Hebben wij de berichten goed toegre pen dan is-er geen meningsverschil over de invoering van een prestatie beloning (tarifiëring), wel lopen de meningen uiteen over de nieuwe loon schalen. Dè vertegenwoordigers van de werknemersvakcentralen in de Stich ting zijn wat de loonschalen betreft wel tot-ongeveer dezelfde conclusies gekomen als het georganiseerde bouwbedrijf, dat uurlonen'hééft voor gesteld van 1 1,20 tot 1,63. (verdeeld over 5' groepen in plaats van 3 zoals tot dusver, zulks' om tot een meer ge differentieerde loonopbouw te komen); j Daarentegen hebben de vertegen woordigers van de werkgevers iri de Stichting zover niet willen gaan. Zij hebben basisuurlonen voorgesteld va riërend, van 1,19 tot- 1,55. Werkgevers en werknemers in het bouwbedrijf staan op het -standpunt, dat zij hun loonvoorslellen zeker niet hebben overtrokken, gezien-wat elders iri het bedrijfsleven wordt verdiend: Bovendien hebben hun loonvoorstellen steun gevonden in het werkclassifica- ile-rappórt, dat onlangs is uitgebracht. •ijET zou zeer te betreuren zijn, I J wanneer thans nieuwe vertraging zou optreden bij het nemen van een be slissing. De werkgevers en werknemers in hét bouwbedrijf hebben getoond een serieuze poging te willen ondernemen om aan de loohchaos in deze bedrijfs tak een eind te maken. In deze periode van het jaar zijn de omstandigheden voor de invoering van .de CAO het gunstigst. Verder uit stel zou weer tot nieuwe moeilijkhe den-aanleiding kunnen geven. Waar de bedrijfsgerioten in de bouw- wëréld werkgever? en werknemers in volle" harmonie mét elkaar tot overeenstemming zijn gekomen en de meningsverschillen in de Stichting van de Arbeid toch wel van beperkte aard blijken ie zijn, lijkt bet ons alleszins aan te- bevelen dat de beslissing spoe dig valt en het bouwbedrijf de arm slag wordt gegeven, die het kennelijk nodig heeft. Het bouwbedrijf heeft er het groot ste belang bij dat het thans eindelijk weet waar het aan .toe is, opdat het nog-voor het gunstige seizoen aan breekt ook de gelegenheid hebbe de voorbereidingen te treffen welke er toe kunnen leiden dat de invoering van de nieuwe CAO op de kortst moge lijke termijn ook het grootst moge lijke nuttig effect heeft,, zodat aan de gewetensnood van velen in .'de bouw eeri;,einde kan komen. (Van onze speciale verslaggever) DE ontslagen KLM-gezagvoerder J. F. de Laat zou zich bereid hebben verklaard om enige mededelingen, die hij donderdag nacht aan de pers heeft verstrekt, in te trekken. Hy zou deze uit latingen gedaan hebben onder zekere emotionele druk. De tweede ontslagen gezagvoerder, L. Metz, heeft echter geweigerd dit te doen. De oud-voorzitter van de Vereniging van KLM-vliegers, gezag voerder Peetoom, heeft namens acht vooraanstaande KLM-gezag- voerders met beide ontslagen piloten gesproken. Hun ontslag is de directe aanleiding tot de staking, die de vliegers nu duidelijk moe beginnen te worden. Het is ons bekend dat wanneer de heren De Laat en Metz bereid zouden zijn in het openbaar toe te geven dat het onjuist was die bewuste verklaring aan de pers te verstrekken, hun ontslag door de directie van de KLM ingetrokken zou worden. Een commissie uit de raad van commissarissen van de KLM acht de grond vopr dit ontslag dan geheel vervallen. De christen-democraten, socialisten en liberalen in de nieuwe Europese assemblee hebben hun fracties ge vormd. De christen-democratische fractie, die 65 leden telt, heeft de Belg Pierre Wigny tot voorzitter gekozen. Wigny is voorzitter van de christen-democra tische fractie in de oude gemeenschap pelijke vergadering der EGKS ge weest. De bewuste verklaring, waarop president-directeur I. A. Aler zo scherp heeft gereageerd, wordt ook in kringen der commissarissen van de KLM als „infaam en leugenachtig" beschouwd. Het bestuur van de Vereniging van Vliegers heeft laten -weten, dat men bemiddeling van derden noodzake lijk acht om uit het conflict te ge raken. Dit was de eerste mededeling. van de kant van de stakende piloten, die op een meer toegevende, een meer soepele houding begint le wUzerii- -J- Tijdens een speciaal onderhoud, dat wij vannacht met de Engelse gezag voerder Lionel Metz hadden, zei hij: „Het is mogeliik, dat over mijn ver klaring in de nacht van donderdag enig misverstand is ontstaan. Ik heb die mededelingen in het Engels aan de pers verstrekt en :in. de dagbladen werden zij in het Nederlands weer gegeven. In hoeverre Inderdaad sprake Is van een misverstand, zal een even tuele bemiddelaar dienen uit te zoe ken. WU menen, dat de enige oplos sing van het conflict gelegen is in een bemiddelingsaanbod, dat accep tabel is". „Persoonlijk heb ik geen contact ge had met de heer Peetoom en ik be twijfel of gezagvoerder De Laat met hem gesproken heeft. Maar laat ik u dit zeggen: alles is mogelijk", aldus de heer Metz, Hü behoort tot een van de b'este vliegers van de KLM en is duidelijk een flegmatieke leider van de,stakende, vliegers. De heer De Laat hébben we de laatste dagen niet meer op Schiphol gezien. „Hij is erg ver moeid en slaapt uit," zo werd ons tel kens gezegd. Gezien deze mededelin gen, moet de heer De Laat nu dan al drie dagen in bed liggen. In kringen van de samenwerkende vakcCntralen acht men het ontslag van de twee woordvoerders van de Ver eniging van KLM-vliegers Metz en De Laat tamelijk ontactisch. Men keurt weliswaar de staking niet goed, maar het optreden van de KLM-directie wordt weinig gelukkig gevonden. De wijze waarop de heer Aler de .beide vliegers heeft ontslagen, acht men in die kringen „als uit de tijd". Een in deze kringen ingewijde maakte de op merking: „Dit kan vandaag de dag niet meer zo. Dat bad men moeten begrij pen", Er werden evenwel ook aanmer kingen gemaakt op, de .uitlatingen van beide vliegers. De juridische adviseurs van de gezagvoerders De Laat en Metz heb- Zie verder pag. 3, le kol.) (Van onze speciale verslaggever) In kringen van de samenwerkende vakceritralen acht men liet ontslag van de twee woordvoerders van de Vereni ging van KLM-vliegers, de heren J. F. de Laat en L. Metz ontactisch. Men keurt weliswaar de staking niet- goed, maar het optreden van de KLM-direc tie wordt weinig gelukkig gevonden; De wijze waarop de heer Aler beide vliegers heeft ontslagen beschouwt men als „uit dé t«d". Dit kan zo niet meer, aldus deelde een in deze krin gen. Ingewijden ons mee. Men maakte echter eveneens aanmerking op de uit latingen van de woordvoerders van de vliegersverenigingen. Uit alles blijkt, dat de weg van overleg, die bü de KLM wordt bewandeld, niet de juiste is. (Van een onzer verslaggevers) De heer J. F. de Laat heeft vanmor gen aan de pers op Schiphol laten we ten, naar aanleiding van het bericht in onze krant; dat hij bereid zou zijn en kele mededelingen, die hij aan de pers had gedaan en die aanleiding waren tot zijn ontslag, te herroepen: „Ik weet niet, wat voor druk er iutgeoefend wordt op mij. Maar dit is een politiek spelletje", HQ ontkende niet, dat hb jnet de ge^gyoerdfir^eeU, '6m had gesprokén. -Het bestuur*-vam de Verenigingvan' KLM-vliegers, waar ons bericht groot opzien heeft gebaard, heeft de heer "De Laat voorlopig ontheven van zijn be stuursfunctie. Dit zou gedaan zijn, óm dat de heer De Laat zeer vermoeid is. Wij menen te mogen beweren, dat de heer De Laat wel toezeggingen heeft gedaan tegen gezagvoerder Peetom. Ons bericht komt uit onverdachte bron. Het is de leiders van de staking er ech ter alles aan gelegen om momenteel dit bericht zo veel mogelijk tegen te spreken. In viiegerskringen op Schiphol ver zwijgt men overigens niet, dat De Laat een grillige man is, die soms van de ene dag op de andere omzwenkt. (Van een onzer' verslaggevers) E verhouding Amsterdam/Rotter dam beziet burgemeester- mr. G. van Hall in het sportieve vlak; „Als Ajax tegen Feyenoórd speelt hoop ik vurig dat Ajax 'wint, Speelt Feye- noord tegen een- buitenlandse dub dan spreekt het vanzelf dat'ik alle hoop vestig op het winnen van de Rotterdamse club", aldus mr; Van Hai'. toen hij gistèravond op invita tie van de burgemeester van Rotter dam ten stadhuize in de Maasstad vertoefde. (Van onze correspondent) „U bent de oudste man van Neder land en u gaat behoren tot de oudste mensen van de wereld". Dit zei de burgemeester van Zierikzee tot „Opa Kip", die in gezelschap van racer dan honderd bejaarden dinsdagmiddag in het dorpshuis van Dreischor hartelijk is gehuldigd en gefeliciteerd met zün 107de verjaardag. Met zijn familie had opa Kip plaats genomen op het toneel en daar heeft hij, stilletjes, maar scherp luisterend naar alles wat werd gezegd, de huldi ging over zich heen laten gaan. Hij is nog gezond, ook geestelijk. Alleen zijn gezichtsvermogen heeft hij vrijwel ver loren, waarmee samenhangt dat ook het lopen hem moeilijk valt. Zijn belang stelling voor de gebeurtenissen in het dorp, het land en zelfs de wereld is echter nog onverflauwd. Burgemeester Vermeulen hoopte, dat het opa Kip gegeven zal mogen zijn in een overeenkomstige feestelijke sfeer tfe zijner tijd zijn 110de verjaardag te vieren. Hij bood de jarige een elek trische stoof aan. De Oranjevereniging bleef ook niet achier en schonk opa Kip een heerlijk warm wollen vest. Opa Kip had inmiddels een sigaartje opgestoken en rustig rokend nam hü de geschenken, die nog werden gevolgd door talrijke andere, in ontvangst. Up verzoek van de hervormde predikant ds. G. H. Duyvondak werd opa Kip's lievelingslied gezongen. ..Uren. dagen, maanden, jaren Na de bijeenkomst in het dorpshuls brachten de leerlingen van de lagere school de hoogbejaarde een 'vocale serenade, terwijl de harmonie hem enkele marsen toeblles. De eerste burger van de hoofdstad had frote bewondering voor de bruisen- e activiteit in Rotterdam. Amster- - dam en Rotterdam hebbén een bij zonder grote; betekenis voor de eco nomische welvaart van ons land. Het is jammer dat van tijd tot tijd ge tracht wordt de twee steden tegen elkander op te stoken.' De samenwer king van de gemeentebesturen on- derJing is uitstekend. Een eclukkige omstandigheid noemde de Amsterdamse burgemeester het doortastend besluit van Rükswater- staat inzake de aanleg van een rijks weg Rotterdam/Amsterdam. We kun nen'elkander nu bereiken zonder over Den Haag te gaan, zo merkte mr.Van. Hall' laconiek op. De heer en mevrouw Van Hall werden op deze avond in. de gelegenheid ge stel.'. officiéél-kennis te maken met de Rotterdamse autoriteiten. Het traditionele bezoek aan de Rotter damse haven was op deze ontvangst dag van hét programma geschrapt. De heer Van Hall kent immers Rot terdam op zün duimpje.Tijdens de ontvangst in de Burgerzaal was het hem opgevallen, dat. zoveel Amster dammers, die in Rotterdam emplooi heb: en gevonden, acte de précence -. gaven, In de korte toespraken, die beide bur gen-oesters hielden, werd zo nu en .'.dan de bal.gekaatst.,De slagvaardig heid van beide heren kwam daarbg dikwijls op komische wijze tot uit drukking. Zo zette burgemeester Van Walsüm uiteen, dat het een hele idd nad moeten duren voordat deze bijeenkomst kon worden belegd. Een van de oorzaken was geweest de be handeling van de begroting in de Amsterdamse gemeenteraad. De de- bat.'en daar duren langer dan in Rot terdam. aldus burgemeester Van Wahum. Amsterdams burgemeester repiireerde. dat zulks begrijpelijk was omdat Amsterdam nu eenmaal grolt r 'is dan- Rotterdam. ergernis over het opstoken van Amsterdam tegen Rotterdam moest de heer Van Hall maar niet au sérieux nemen, vond mr. Van Walsum. in zakelijk opzicht werken de ge meenten intensief samen en mr Van Walsum sprak ten slotte de wens uit dat de heer Van Hall. in zijn ambts- oeriode veel tot stand zal kunnen brengen dat tot meerdere glorie van de hoofdstad zal strekken. DE staking bij de KX.M, is cc blamage voor ons Tand en doe >ns grote schade. .-■/l.'-.z,; Het is zaak om het conflict zo spóc. iig mogelijk de wereld uit te helpt;; en m verband daarmee is het vei. standi" om over de gesehilpunte maar zu weinig mogelijk in het open baar te spreken. Partijen moeten immers tot elkaa- komen én zullen dat zelf ook wel vpe len. Wel moet het de. vliegers duidelijk zijn dat een staking bij een vervoèrs organisatie van zo vitaal natioriatf belang als de K.L.M. bepaald iigeéi? aanvaardbaar middel is om- aan-'grie ven van welke aard ook krach bij te zetten. °"Y.~ Evenmin als bij de Spoorwegen,- denk aan 1903^an bijde-. K.LJM een staking worden geaccepteerd.. Ook als de nieuwe 'omroëpwëfT de regeling zou worden getroffen- 'daL de kosten van de Wereldomroep ui 1 de schatkist zullen worden ¥geflriandg cierd, is het waarschijnlijk.;-' dafsSdéii Wereldomroep nog enfge jaren uitVde?, opbrengst van de lulitert»Udh&èhr^M moeten worden betaald. - Dlt stelt-ml-;.^: nister Cals vast in zijn Memorie-Lvap?:ï Antwoord aan de Eerste Kamér; tovèrff de begroting van O., K. en.'WAInhëf-V voorlopig verslag wasdè'vraag f gegL stold. of het nog wel. ;'zin'-;:-heeftïlE«fcÉ wetsontwerp tot. verhoging vanAddeir luisterbijdrage verder te oehandélé?.i nu vevwaeht kan worden, dat er;5t>ln^ nenkort een nieuwe omroepwet] kotnt5S waarbij de Wereldomroep voor; reke.-j ning van. de staatskas zal komenSljé;® regering is echter van-oordeel; défcori?«C der de huidige financieel-economisch'':.] omstandigheden een verhogirigJAver^ haar budget met de kosten van de JWèSlS reldomroep niet mogelijk Js.;De'i vèrï|;$ iere behandeling van? dlt -^vetsontwer:;^ is dus inderdaad gewenst, zo zegt^dp> minister.. De officier van *JuisUÜe;tlj]d.krecfÊ®'s .bank 28-jarige Beek (L.) zes jaar gev x istraf mede-;-ter beschik ig regering - geëist wegéns 'poglhg 'tptS „Uitspraak 1 april, p m RADIO-PADANG heeft gister avond omgeroepen dat de Su matraanse stad Pakanbaroe, waar de Amerikaanse oliemaatschappij Caltex is gevestigd, door de strijd krachten van de tegenregering is heroverd. Het legerhoofdkwartier in Dja karta heeft vandaag geen com muniqué verstrekt over de ope raties op Sumatra, doch een mili taire woordvoerder verklaarde, dat de situatie in Medan on het oliecentrum Pakanbaroe kalm is. Volgens een ander onbevestigd bericht zijn in de buitenwijkêfrir van de stad Medan gevèchtehhitM gebroken tussen 'JayaanserArbév] pen die aan de centrale regering;1: trouw zijn éii een wooniitgescho- ven afdeling, van/eenv Atjdis^|e^f; ger dat uit dè provincieAtjeh naar het Luiden zbii öptrëkkeh;^; De tegenregerinr houdt volrens ra^-? dio-Padang vol, dat Medan nog in'haar. handen is. Het radiostation dat beriéli-]!] ten uitzendt als „radlo-Medan" |s yol-]|5 gens radio- Padang een zender. dle ;dé:d! verslagen troepen dér centrale irégér ring ergens bultén.Médari hébbétf;.oii'^ gesteld. Radio-Medan heeft geméld datgene-:.', raal-majoor Abdoel 'Haris Naspetïonü;] de Indonesische stafchef; gistermorgen een kort bezoek aan Medari heeft; ge- v:'. Zie verder.pag. 3, 7e kol.) De conservatieve rroep In dè Frans;- Nationale Vergadering heeft gedreigd haar drie ministers en vier staats-':]-; secretarissen uit de regering te riemen;:'] als er naar haar mening bultensporlgé;]; concessies aan Tunesië worden gedaanrlf De burgemeester van Delft en lid van de Eerste Kamer (PvdA), D, de Loor, heeft dinsdag op een zitting van de „Assemblee van de morele herbe wapening van Aziatische landen", zich tegenover de Indonesische gedelegeer de verontschuldigd voor „de verant woordelijkheid van Nederland voor de huidige Indonesische crisis". Aldus meldt U.P, uit Baquio (Philippljnen). „Nederland heeft vele bladzijden geschiedenis in Azië geschreven", al dus de Nederlandse senator, „maar veel hiervan zijn zwarte bladzijden. In mijn stad Delft kan men vele gro te gebouwen zien, die monumenten zün van al de materiële rijkdom, die wü uit Indonesië hebbën gehaald. Ik vraag, uw vergiffenis voor hetgeen wü in het verleden hebben gedaan". De heer De Loor zei verder; dat „wü ons superioriteitsgevoel en onze trots kunnen laten varen] hu Oosten West in de Assemblee van de morele herbewapening van Aziatische landen samenwerken". HU beloofde bü'zün ter rugkeer in Nederland de regering ,vari; deze nieuwe benadering in kennis te stellen". - De Indonesische'-, gedelegeerde, Soè- marsono, directeur van „publieké ën menselUke' betrekkingen?' van deTndo- nesische' nationale poliüé, bekendë :dai VJ hü „de Nederlanders veraatwoordéiül^ placht te stellen-voor al hétgeenv^érT^*"' Indonesië 'verkeerd' is." Op zün beurt, bood hü de UederlancS?! se senator, zyri:„verontschtHdigïngéïllS aan met de woorden: ;;,ïfeFisTiiétègo|^iï altyd anderen de .schuld: te-gévërij!\t*ilï- hebben uw hulp nodig. De opioss. voor'de'prób>elxnen''iri;ons 'gézlnsleiff en in ons haüona!e,lêveri"^i?Iv|iiS|ez#ii bUeenkomst;:lh :Bagsrip;;kpmén^5i^g^^ Ifi our. jtetwrcUA* Witt» WlUi*tr»*t 30 TeUef. 119700 (4 u. Powtom iU3 Portflro Ho. 424619. Kleebtwdlemt abonnementen: 18.3010 J0 Zaterdag* 17—18 nuf, Telefoon 115700. '«-Orarenbace: Huygemplela 1 Teiei. JS34B7 «3 lilnen). Portbua 1091 - Pfwtflro No. «24867. Ktaehtendierat: 18301930 o. Telel. 362569. Sebeffenpléla 3 Poetgiro No 424206. Telefoon «570 Kiaehtendienrt na 1730 nar 73S4, Lange Keriurtraat 34 b Telefoon 87883. Abonnementaprlja 61 oent per week f 2.95 per maand, f7.90 per kwartaal. Lom» nummer* IS cent. VandMtat dareHtka. Dordraebti Schiedam: f VLIEGERS TOT TOEGEVEN Het Tweede-Kamerlid de heer Visch (KVP) heeft aan de minister van Oor log schriftelijk gevraagd of het juist is, dat op 12 maart met toestemming van de regering aan het Noordzee strand nabij Petten door een particu lier een raketproef is genomen, waarbij een 15-jarige jongen werd gewond. De heer Visch vraagt of de bewinds man niet van oordeel is, dat op zeer onverantwoordelijke wijze is gespeeld met het leven der omstanders, door een particulier toestemming te verle nen de ontsteking der explosieve stof fen te verrichten. Gisteren is Nederlands oudste inwoner, dc heer Kin te Dreischor op Schouwen- Duivcland 107 jaar geworden. Prak tisch alle Inwoners van Dreischor ho ven de 65 jaar kwamen Opa Kip ge lukwensen en rij hadden voor deze gelegenheid hun mooiste kostuums aan getrokken. LANGS de zuidkant van een hoge-druk- gcbled boven Noord-Europa stroomt voortdurend koude lucht uit Scandinavië en Rusland naar West-Europa. In de koude luchtstromingen komen onregelmatigheden voor, samenhangende met storingen in de hogerp luchtlagen. De storingen veroorzaken plaatselijk bewolking en hier en daar ook sneeuwbuien. In de gebieden met bewol king vroor het vannacht slechts enkele graden. In Noordoost-Nederland, Noord- Frankrijk, Zuid-Duitsland en Midden-Enge- land, waar flinke opklaringen voorkwamen, daalde de temperatuur van 4 tot 8 graden onder nul. De luchtdfnkverdellng boven Europa verandert la grote lijnen nog maar weinig, zodat 'het koude weer voortduurt Gisteren heeft burgemeester Van Hall van Amsterdam' met'- zijn- echtgènote een bezoek gebracht: aan Rotterdam.. In het Rutterdamsestadhuts Tverdcn zij door burgemeester en, mcvTÓuw Van - Walsumontvangen.- ii-A';"-iT .;1';n Si

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1