Het engeltje VERZOENINGSPOGING UTRECHT Beide partijen bewaren grootste stilzwijgen Moeilijke dag voor Franse premier Ge'Fard „groot nieuws" Naar Londen ten zuiden van Medan Koninklijk gezin met vakantie Morgen vergadering j Metz verwacht van vliegers Kwestie-Tïinesië knelpunt Paniek bij brand in New York: 24 doden „Op Sumatra vloeit geen bloed" Weinig verandering Jongetje verdronken r KABINETSCRISIS OP KOMST? CENTRALE REGERING MELDT: CEEN VRIJHANDELS ZONE? DONDERDAG 20 MAART 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 39^7 Vergadering i Brief Waarnemers van VJS.: 400 BUITENLANDERS MET DE ..ORANJE" UIT MEDAN Atjeh CPN-aanval op EVCf|g grafische bond Actie voor door brajiïp gedupeerde Ambonezen V__y Directeur: H. DE HUIG HonhlietlanLeur: Ui J A H J riHUlNS 61XJÏ I M iddellandse-Zeepact 14 dagen gratis •-* uur Oocsoraai&i witte <t> wittustraat au relet. iis7oo 14 11 Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. JQachtendtenst abonnementen. 182019.30 Zaterdags 17- m uur. Telefoon 115700 •*-6r*Tenha*e: Huygensplein 1 Telei 183467 .3 lijnen 1 Postbus 1091 - Pcuiigiro No. 424867 iOacbtendienst. 1820—1920 u. Telei. 362569. Scfeefferspleil) 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Ktecbtendienst na 17.30 uur 7314 --Kerkstrani 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2,65 per maand, t 720 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Versehitnt dareUtks Dordrecht: Schiedam: /- (Geldig: tot morgenavond) WEINIG VERANDERING. Opklaringen, maar ook enkele verspreid voorkomende v, sneeuwbuien. Aanhoudend koud met in «Ie nacht lichte vorst. Overwegend matige noordoostelijke wind. Morgen: Zon op: 6.42 Maan op: 6.50 onder: 13.54 onder: 20.20 f DE P.v.dA. heeft een paar weken geleden in Assen een congres gehouden over de werkloosheidspro blemattek in de noordelijke provinciën en de achtergronden daarvan. „Het Vrije Volk" heeft daarvan een verslag gebracht onder de kop _P.Y.d_A. wijst noorden de weg uit het slop." Wij willen helemaal niet uit het oog verliezen dat er op dat congres in Assen een aantal goede en verstandi ge dingen is gezegd. Maar om daar van nu te zeggen dat de P.v.d.A. daar om nu het noorden de weg uit het siop wijst, komt ons toch wel als een aan demagogie grenzende bewustzijnsvel- •nging voor. Die grens wordt overschreden door een aantal opmerkingen die door en kele sprekers, volgens het verslag, zijn gedaan. Zo heeft de heer Lageveen, secre taris van het N.V.V. o.m. het volgen de gezegd: „Er is een zeer snelle aan pak nodig. Hoewel de P.v.d.A. tairij ke malen getracht heeft de werkgele gcnhcid te verruimen, heeft zij altijd moeten kampen met een meerderheid in de regering, die het noorden ken nelijk niet zo belangrijk acht." En de heer Burger, die het congres «loot (het Is in „Het Vrije Volk" vet gedrukt) „maakte daarbij duidelijk dat de P.v,d.A. de laatste jaren her haalde malen is gestruikeld over een onwillige conservatieve meerderheid in de Kamer." De P.v.d-A. wilde wel anders, maar de meerderheid in het Kabinet en de meerderheid in de Tweede Kamer waren onwillig en daarom zit het noor den in het moeras, dat is de slotsom die men ten congresse heeft willen suggereren. «i DIT Is echter eer> slotsom die in strijd is met de feiten. Bij de behandeling van de begroting van So ciale Zaken in november van het vo rige jaar beklaagde de heer Blewen- ga er zich over dat in de Memorie van Antwoord van de minister slechts een paar algemene zinnen aan de werkloosheidsbestrijding in het noor den waren gewijd. Hij vroeg de mi nister die algemene mededelingen te concretiseren. Maar in zijn antwoord deed minister Suurhoff dat niet. Hij bleef in het algemene hangen. „De< heer Biewenga had bij die gele genheid het pleit gevoerd voor struc- tuurverbeterende werken. Hij had ook bezwaren aangevoerd tegen de, de migratie uit het noorden bevorderen de, politiek van de minister. Maar minister Suurhoff wees de bezwaren van de hand. Het is duidelijk dat minister Suur hoff in november 1957 meer de zon zijde van de arbeidsmarktontspanning zag den dat hij zo bijzonder oog had voor de schaduwzijden die die ar beidsmarktontspanning voor de toch ai bestaande structurele werkloosheid in het noorden had. Spoedig ontknoping K.L.M.-conf liet Het ligt in de bedoeling van H.M. de Koningin, op 31 maa.l met de prin sessen Beatrix en Irene voor een va kantie van ongeveer twaalf dagen naar Sankt Anton om Arlberg in Oostenrijk ie vertrekken. Z.K.H. prins Bernhard zal enkele dagen later eveneens naar Sankt Anton vertrekken om zich bij H.M. de Koningin en de Prinsessen te voegen. :ÏS£ f/ (Van onze speciale verslaggever) T_TET conflict tussen de directie van de K.L.M. en de gezagvoerders XX £>e Laai Cll Metz. dat een staking van de piloten van de na tionale luchtvaartmaatschappij ten gevolge had, schijnt in een nieuw stadium te zijn gekomen. Door'een vooraanstaande figuur in Utrecht worden pogingen in het werk gesteld de standpunten tot elkaar te irengen. Van directe bemiddeling is nog geen sprake. Tot op heden zyn slechts informele besprekingen gevoerd. Doch men verwacht, dat vanmiddag deze besprekingen zover gevorderd zouden zyn, dat van een beslissende ontwikkeling zou kunnen worden gesproken. Van de zijde der directie van de K.L.M. en van die van de vliegers bewaart men thans het grootste stilzwijgen. Het bestuur van de Ver eniging van K.L.M.-vliegers deelde gisteravond mede, dat men in 's lands belang bereid blijft elke bemiddelingspoging, die een spoe dig einde aan het conflict kan maken, te aanvaarden. Omstreeks middernacht hadden wij op Schiphol een kort gesprek met d» heer Metz. De Engelsman, die nu al bijna een week dag en nacht in touw is, maakte een frisse indruk. Hij toonde zich optimistisch over het ver loop van het conflict en legde er de nadruk op, dat aan een oplossing wordt gewerkt. De heren Metz en De Laat zijn gisteren bij de kantonrechter in Den Haag geweest om het door hen aan hangig gemsakte civiele rechtsge ding tegen de KLM-directie toe te lichten. ?ij waren .vergezeld, van hun raadsman, rar. W. baron van Haer- solte. De KLM werd vertegenwoor digd door de directeur, mr. J. van der Wiel, mr. W. A. Steenstra Toussaint, hoofd van de juridische dienst, en mr. W. L. Haardt. Er werden geen mededelingen ver strekt, maar aangenomen wordt, dat de kantonrechter, mr. G. Haselager, in eerste instantie de partijen heeft aangeraden toenadering te zoeken. Wanneer dit verzoek xeen resultaat zal hebben, zal morgen in Den Haag de zaak voorkomen. (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van de Vereniging van KLM-vliegers heeft voor morgen ochtend 10 uur een algemene leden vergadering belegd in hotel Kras- napclsky in Amsterdam. De heer L. Metz deelde ons mee, dat de vliegers daar zuilen worden ingelicht over de stand van zaken, „Maar", zo voegde hij eraan toe, „misschien is deze vergadering wel niet meer no dig. Want er. kan vandaag nog zeer veel gebeuren. Ik verwacht groot .nieuws".; -A-* De heer Metz vertelde 'ons vannacht, dat de heer J. F. de Laat nu volko men is uitgerust en met ingang van vandaag weer aan alle werkzaamhe den van het bestuur van de vereni ging van KLM-vliegers zal deelne men Hy kon niet zeggen of de heer De Laat vandaag op Schiphol zou verschijnen. Gisteravond is er een langdurige bestuursvergadering ge weest, waar de heer De Laat nog niet bij aanwezig was. „Maar De Laar is nu weer in prima cond-itie", aldus de heer Metz ALS premier Félix Gaillard van daag geen kans ziet de Franse conservatieven ervan te overtuigen dat de concessies die hU aan Tunesïe wenst te doen, niet te ver gaan, is de kans op een kabinetscrisis groot. In geval de conservatieve onafhan- kelüken van premier Gaillard geen bevredigend antwoord krijgen op hun vragen, zullen zij waarschijnlijk be sluiten uit de regeringscoalitie te tre den. Dit zal dan leiden tot de val van de regering-Gaillard, want de premier heeft verklaard, dat hij zonder steun van de conservatieven niet verder zal reeeren. De beslissing van de conservatieven zal waarschijnlijk in de loop van van daag vallen, op een bijeenkomst,' van d» conservatieve raad die beslist over dé politieke liin welke de afgevaardig den zullen volgen. De conservatieve politici zyn vooral gekant tegen een ontruiming van de Tunesische vliegvelden. Zonder Fran sen. zullen deze vliegvelden worden gebruikt om de Algerijnse opstande lingen te steunen, zo menen zjj. De conservatieve afgevaardigde Pierre André heeft op een bijeenkomst verklaard, dat Franse radar op Tune sische vliegvelden 18 onbekende vlieg tuigen had waargenomen die over Tu nesië vlogen. De staatssecretaris voor de Luchtmacht, Chrlstiaens, heeft dit bevestigd. De conservatieven worden gesteund door de rechtse radicalen ende Gaul Sisten, De conservatieven hebben ook bezwaren tegen het plan van Gaillard vcor een pact voor het westelijk deel der Middellandse Zee, omdat dit vol gens ben de deur opent voor interna- tionai'satie van de Algerijnse kwestie Een delegatie van Franse oudstrij ders heeft Gaillard woensdagavond ge waarschuwd, dat de „onsamenhangend, held en zwakheid" van de regering en het parlement grote Franse belangen in het gevaar brengen. IN een redevoering, die de heer Smallenbroek in november 1957 in de Tweede Kamer heeft gehouden bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken heeft hij het pleit gevoerd voor „de zo noodzakelij ke industriële ontwikkeling van noord- Nederland." Hij vond daarbij anders dan de heer Biewenga minister Suurhoff minister Zijlstra niet tegenover zich, maar aan zijn zijde. „De minister van Economische Zaken" zo zei de spre ker", is hy heeft het vele malen la ten blijken; het blijkt nu ook weer uit de Memorie van Antwoord deze mening toegedaan. In zijn beleid heeft de minister geregeld getoond, bijzon dere belangstelling te hebben voor de vraagstukken, die in Noord-Neder land om oplossing vragen." De heer Smallenbroek heeft vervol gens in zijn rede* juist het structurele karakter van de moeilijkheden in het noorden beiieht. Wanneer wij dit zo zien dan moet toch wel gevraagd worden waar die „meerderheid in de regering, die het noorden niet zo belangrijk acht," waar de heer Lageveen het in Assen over had, toch wel in het verleden geze ten heeft. Die meerderheid is er blijkbaar nu niet meer. Dat blijkt nl. uit het resul taat van de interpellatie-Biewen- ga, die voor minister Suurhoff la ten we bescheidenlij k zeggen: mede de inspiratie heeft gevormd voor het aankondigen van hel miljoenen- plan voor het noorden. HET gaat hier trouwens niet om een hobby van een paar antire volutionaire kamerleden .uit het noor den. "Ook de heer Van Eibergen heeft bij de behandeling van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid gepleit voor meerdere woningbouw in het noorden met het oog op de structuurverbete ring. Dat was in december 1957. De wens is nu enigermate in vervuiling ïegaan ais resultaat van de interpel- iatie-Biewenga. Bij de Algemene Beschouwingen in oktober van het vorige jaar was trou wens de problematiek van het noor den namens de gehele a.-r. fractie in den brede aan de orde gesteld. Dit alles lijkt ons voldoende om de „onwillige meerderheid' waarover de P.v.d.A. struikelde. -iaai het rijk der labelen te verwijzen Dat daarmee de gaat is even juist. O c Welingelichte kringen achten het echter niet onmogelijk, dat er voor die tüd een oplossing zal worden be reikt. De Vereniging van KLM-vlie gers heeft tegen morgenochtend tien uur haar leden in Krasnapolsky bij eengeroepen. Daar zal opening van zajken worden gegeven. Over het al gemeen krijgt men de indruk op Schiphol, dat èn de vliegers èn de KLM alles nalaten om het conflict op de spits te drijven. De vliegers waren gisteren zeer sober in hun mededelingen aan de pers. Er werd slechts een eenvoudig communiqué verstrekt, waarin ver- stig heetten te zyn van de vliegers, werden gedesavoueerd. Men meent zeker te weten, dat een groep senior-captains achter de scher men hard werkt om de partijen tot elkaar te brengen. Werd aanvankelijk de naam van de heer Peetoom als be middelaar genoemd, thans hoort men ook de namen Krouwel, Houba, Dik, Nydam en mr. J. Bosch. Deze laatste zou dinsdagmiddag prins Bernhard van de gang van zaken op de hoogte hebben gesteld. Dit houdt echter niet in, dat de Prins bemiddeling in het conflict heeft aangeboden. Gezagvoerder Peetoom is gisteravond vergezeld van Otto Koch als co-pilot scheidene persberichten, welke afkom-jmet de Zwarte Zee naar New york vertrokken. Gistermiddag was ook was reeds een toestel vertrokken onder commando van gezagvoerder Van Ulsen. 's Morgens was een toestel voor Tel Aviv gestart. Vast- besloten niet te berusten in hun ontslag begaven de KLM-vliegers I„ Metz (rechts)- en J. L. de Laat (links) rich gistermiddag naar het Haagse kan tongerecht, waar zij als eisende partij In hun ontslagkwestle gehoord werden door de kantonrechter, mr.. G, Hisei*- ger^tjok.hoort^. d tsj^tonrc^t»* jitn delegatie van de KLM-dlrectté. Gepoogd werd de beide partijen tot elkaar te brengen. Om de onderhandelingen niet te doorkruisen werden geen nadere me dedelingen gedaan omtrent het ter zit ting besprokene. ontvangen, antwoordde de flegma tieke .Engelsman: „Ik ben niet meer in dienst van de KLM." te;- Gisteren heeft in een handelsgebouw te New York een ernstige brand ge-; woed die aan 24 personen het leven heeft gekost. De brand ontstond tengevolge, van een ontploffing op de derde .verdieping van. het gebouw, waar een tëxtielbfe- drijf is gevestigd. Verscheidene mensën sprongen in paniek uit de ramen, 'k Twee personen hebben de brand'op' miraculeuze wijze overleefd. Zij zocji- ten dekking in metalen voori'asdkas- ten, welke koel werden gehouden door de waterstralen van dé brandweer..Hét was de grootste brand in New York sinds 12 jaar. Tenminste 15 personen werden ge wond. Hiervan liepen zes ernstige- verwondingen op omdat zij ih hup op winding naast de valzeilen van. de brandweer sprongen. 'V Volgens rapporten van -Amerikaanse diplomatieke waarnemers zou bij de burgeroorlog op Sumatra nog geen bloed hebben gevloeid. Volgens de rapporten die door Ame rikaanse diplomatieke vertegen woordigers naar het State Depart ment gezonden zijn wordt weliswaar militaire activiteit waargenomen en nu en dan geweerschoten gehoord, maar gewonden werden tot nu toe nog niet door de Amerikaanse waar nemers gezien. Amerikaanse functionarissen hebben verklaard dat beide partijen te veel verliezen hebben opgegeven. \40P' Een van du drie KLM-toestellen» du- jus teren van Schiphol vertrokken. >vas de Convair „Jacob Maris" naar Londen. De gezagvoerder, de heer T. van Ulsen, en de tweede piloot, de heer J. C. P. Stuy, gaan aan boord van het toestel. Er gingen zeven passagiers mee. „de tveg uit het slop wijzende P.v.d.A." als een blinkend engeltje voor" het noorden, naar dat rijk mee- De president-directeur van de KLM, de heer 1. A. Aler, heeft alle vliegers in een persoonlijk schrijven verzocht zich te bezinnen. „Bezin u en hervat het werk," aldus de heer Aler. „Het is de enige weg, die een man kan gaan, wanneer hij verder denkt dan vandaag." In de brief van de KLM-directie aan de vliegers wot den nog eens de re denen uiteengezet, waarom de gezag voerders De Laat en Metz werden ont slagen. „Zij hebben in het openbaar mededelingen gedaan die voor het be drijf schadelijk en belédigend waren" Zij deden dit als vertegenwoordigers van de Vereniging van KLM-vliegers en zij hadden in deze functie aldus betoogt de heer Aler natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Deze vrij heid gaat echter noch voor personeels leden, noch voor anderen zo ver, dat hun uitlatingen een voor de maat schappij schadelijk of beledigend ka rakter mogen dragen. „Is het juist, dat u zich solidair toont met medewerkers van de KLM. die in het openbaar de KLM schade toebren gen en beledigen? Is het juist, dat u dit doende zelf schade toebrengt aan het bedryf in hetvvelks dienst u bent? Bent u in dienst van een bedrijf om het schade toe te brengen of om zijn belangen zo goed mogelijk te behar tigen? Is het in overeenstemming met de positie van KLM-vliegers om het bedryf en de reputatie van de KLM te ondermijnen? Indien u naast het uiten van solidari teit met collega's streeft naar hogere salariëring, denkt u dan uw doel te bereiken door mede te werken aan maatregelen, die de draagkracht van het bedrijf verzwakken? Is het verstan dig te zagen aan de tak, .waarop u zit?, aldus de brief. Op een vraag aan de heer Metz, of Meer dan 400 buitenlanders uit Me- dan zijn vandaag met de „Oranje" uit Indonesië naar Singapore vertrokken. De evacués waren Nederlan :ers, Amerikanen en Engelsen. Het cni.iar- kement verliep zonder incidenten. De buitenlandse gemeenschap in t. rondom Medan wordt geschat op 13üu zielen. De planters en hun gezinnen, die buiten de stad wonen, zouden ech ter niet op tyd de haven van Belawan hebben bereikt. De ..Oranje" zou nog voor het middaguur de reis naar Sin gapore voortzetten. Men verwacht dat nog een schip de komende dagen de haven zal aandoen om de overige passagiers, die naar Sin gapore wensen te vertrekken, aan boord te nemen. Radio-Medan heeft gisteravond be kendgemaakt, dat bil Pematang Siantar, ten zuiden van Medan, een gevecht is gelevérd, waarbU vijftig militairen van de tegenregering zouden zijn ge dood en 32 gevangengenomen. Aan re geringszijde zou slechte één militair zijn gedood. Een aantal wapens, voldoende om een gehele compagnie uit te rusten, werd buitgemaakt. Onder de opstande lingen bevonden zich vele studenten, aldus radio-Medan. De opstandelingen stonden onder commando van de inmiddels ontslagen kapitein Sitapohan, die zondag een aanval op Medan deed met troepen uit Tapanoeli. dat grenst aan Midden- Sumatra." Pematang Siantar is de tweede at ad van Noord-Sumatra. Het ligt ruim 150 km ten zuiden van Medan. Voorts is melding gemaakt van een gevecht nabij Seriboedolak, ongeveer 110 km ten zuiden van Medan nabij het Tobameer. Kier ging de strijd tussen regeringstroepen en strydkrach ten van de ontslagen majoor Nainggolan, die de acties van de opstandige troepen in Medan heeft geleid. Volgens het een trale leger hebben bij dit gevecht vele manschappen van Nainggolan zich overgegeven. Volgens berichten uit Singaporeis Lan-gkat bezet door twee bataljons At- jehers. Overste Sjamaan Gaharoe, de mili taire commandant van Atjeh, dié vol gens de tegenregering door zijn offl- üit regeringskringen te Londen wordt vernomen dat de vasthoudende Franse oppositie tegen de voorgestel de vrijhandelszone wellicht zal leidc.i tot algehele afgelasting van de Engelse plannen in deze richting. De vrees dat het verwerkelijken van een Europees vryhandelsgebied onmogelijk zal ivor den gemaakt is versterkt tüdens de recente FransEngelse besprekingen over het plan, zo wordt vernomen. L-e rapporten van Reginald Maudling, dr Engelse delegatieleider, worden in re geringskrhigen te Londen „zeer ont hij ook een brief van de heer Aler had moedigend" genoemd. - r.i: fvLc-, (Van een onzerverslaggevers) Een aantal leden van de bij de E.V".C. aangesloten grafische bedryfsbond, .dé Coöp, Vereniging Bedrijfsbönd wérk-, nemers in de grafische- en papiervëréS werkende bedrijven TJA., heeft i èéhv brief géschreven aan het hoofdbe stuurslid J. Grootenboers, waarin hij ervan wordt beschuldigd zich via eên,: publikatie in het bondsblad tegen i doelstellingen van de organisatie; ite:? hebben gekeerd. Hiermee is dus ook; in deze vereniging de aanval op ;de functionarissen, die zich niet naarSde C.PN.-supervisie willen schikken; hei' gonnen. De leden, die de brief hebben onder-;, tekend, hebben de leden van de.;graf-, fisché bond Vaii de V E1V.C. gevraag^ een door de leden voor vanavond be^ït legde vergadering, bij tel woneni Zijl verlsuigen opheldering over de publiLj kgtiè van de heer Grootènboers.' M ;V De stichting „Door de eeuwen trouw" is een hulpactie begonnen voor de door de brand in het woonoord „De Schattenberg" gedupeerde Ambone^ zen. Giften kunnen worden gezonden aan het hoofdkantoor der stichting'-të\ Eindhoven, Nieuwstraat 7a, gironuht-?3 mer 426. eieren zou zijn afgezet, heeft woensdags avond vla radio-Atjeh een... dagorder. uitgegeven, waarin hjj zjjn goede dien-; sten aanbiedt om de „Medan-affaire?;' byteleggen.. Gaharoe ontkende, dat hij door ma joor Kengkoe Manjak is afgezet, Hjj. verklaarde, dat het commando in Atjëh nog steeds in zjjn handen is. Er. is. geëü wijziging gekomen in de leiding, werst hieraan toegevoegd. VoLgens een mededeling van de Ga~ roeda Indonesian Airways,', is het vliegveld van Medan weer voor het burgerluchtvaartverkeer gesloten. Na gevechten op zondag en maan dag tussen regeringstroepen en opstan delingen werd het vliegveld voor bur gerluchtvaart opengesteld. De Garoé- da vertrekte geen mededelingen "over de aanleiding tot de nieuwe maatregel. Berichten uit Singapore melden, datV buitenlandse zakenlieden in Medan- vrezen dat deze stad spoedig opnieuw; •en strijdtoneel zal worden. BOVEN N'oard-liiiropa handhaaft zich cfeii lioge-drukgebled, waaruit nop voort-" naar onze streken durend koude stroomt. In ons land vroor het de afeelopen nacht; 1 tot 5 graden. Onder invloed van een storing in de bovenlucht viel er In Duits-; land op vele plaatsen wat sneeuw. Ook fn Nederland kwamen enkele sneeuwbuien, voor. Boven de Oceaan is de depressie-activiteit Iets toegenomen, maar de' depressies blfjvël op te grote afstand om dtrect Invloed op het weer In Europa uit te oefenen, zodat ïni de huidige weerstoestand nog maar weinig- verandering komt. Dr. SJAFROEDDIN, de premier van de Indonesische tegenre gering op Midden-Sumatra, gefo tografeerd met zijn vrouw en een van zijn twee zoontjes ergens in ie binnenlanden van Sumatra. Sedert de tegenacties van Dja karta hebben de leden van de tegenregering zich in het berg- ichtige gebied rondom Boekit- tinggi teruggetrokken. Woensdagmiddag waren enkele kin deren aan het spelen rondom een bouwput aan de Bilderdijkstraat te 's-Hertogenbosch. Het 9-jarige jon getje J. Baks begaf zich, een houten balk als vlot gebruikend, op het water van de put en viel in het water. Voor het kind op het droge gebracht kon worden, waren de levensgeesten reeds verd~»enen. Naam. Straat:- Woonplaats. Wenst zich ingaande heden te abonneren op bet dagblad 1 rouw en ontvangt gedurende 14 jagen de krant gratis Betaling ml geschieden per week (61 cenl)/per kwartaal (f 7.90) Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt rei zurin deze hun toe te zenden aan Witte de Withstraat 30, Rotterdam. Administratie „Trouw":

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1