V.S. wilden troepen naar Sumatra zenden om Caltex te beschermen Parachutisten afgewezen Bombardement op Bandoeng? Churchill moest weer bed houden SALARIS K.LM.-VLIEGERS HOOGSTENS 5% ACHTER BIJ W.-EUROPEES PEIL Griekse matrozen kregen al maanden geen gage BRAND VERWOEST R.K. KERK IN DEN HAAG PHILIPS boekt hogere winst maai* handhaaft dividend Tegen de lamp gelopen bij 32ste inbraak Kol. Kawilarang overgelopen? m m OLDENBARNEVELT MET 1300 REPATRIËRENDEN INI AANGEKOMEN' TIEN SCHEPEN OVERGEDRAGEN Ontslagen in de metaalindustrie Hammarskjoeld in Moskou Prins Bernhard niet bij alle onderdelen van staatsiebezoek? Jonge Fransen ter dood veroordeeld Uitspraak minister Suurhoff: Aantal vlieguren bij KLM het laagst Burgemeester aan groot gevaar ontsnapt Indonpers tegen teruggeven van KPM-schepen Schraal weer met vrij veel wind MAA5DAG 24 MAART 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 395$ r r K Vloot gereed Geen voedsel en «reen drinkwater mm SCHILDER SLECHT S/lSSÉif J (Geldig tot morgenavond) 4/4--? MINDER KOUD. Aanvankelijk nog weinig, later van het zuiden uit toe- nemende bewolking maar op de meeste plaatsen -droog weer. Krachtige tot matige zuidoostelijke wind. Van nacht minder vorst. Morgen overdag iets hogere tempe raturen dan vandaag. Morgen: zon op: 6.33 maan op: 8.42 onder: 19.0U onder; 0.00 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. KKU1NS SLU1' Russische zeelieden zullen de helpende hand bieden by het-navi geren en het onderhoud van de tien schepen die Indonesië in Rusland heeft aangekocht. Dit heeft de Russische ambassadeur in Djakarta, D. Zjoekow, zaterdag tijdens de off icicle overdracht in Tandjong Priok meegedeeld. De socialistische Pcdoman, het grootste dagblad van Indonesië, heeft in een hoofdartikel betwijfeld of de Russische schepen wel zo iceg in Indonesië zijn aangekomen als beweerd is. Het blad zinspeelde kennelijk op wapenleveranties. Op last van de militaire gezaghebber van Djakarta is aan de Pedoman prompt een verschijningsverbod opgelegd. In Padang houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de tegen regering zich thans gedwongen zal zien de anti-communistische mo gendheden om wapens te vragen. De overdracht van de tien Russische schepen (in totaal 23.000 ton dood gewicht) was de eerste stap naar verwezenlijking van de econo mische en technische samenwerking tussen Rusland en Indonesië. De plechtigheid werd door de Indonesische ministers van Scheep vaart en Buitenlandse Zaken, Nazir en Soebandrio, bijgewoond. De Indonesische regering, beeft een Amerikaans verzoek om Amerikaanse parachutisten en marinevaartuigen de olie-installaties van dc Caltex in Pa- kanbaroe te laten beschermen, van de hand gewezen. Dit heeft het blad van de Indonesische nationalistische partij, Soeloeh Indonesia» zaterdag meege deeld. Het bericht is door de Ameri kaanse ambassade te Djakarta In grote lijnen bevestigd, r „Het verzoekword .gedaan jóordat *do Troepen van 13e centrale regering, de olievelden bjj Pakanbaroe hadden heroverd op de troepen van de ter genregering. Het voorstel werd door de Amerikaanse zaakgelastigde, de heer Cottreil, in Djakarta ingediend. De Indonesische regering beeft dit verzoek ten stelligste van de hand ge wezen, omdat het zou worden be schouwd als een openlijke inmenging in binnenlandse Indonesische aangele genheden, waaruit gevaarlijke gevol gen zouden kunnen voortvloeien^ voor de orde en rust in Zuidoost-Azië, al dus Socloch Indonesia. Een woordvoerder van de Arherl kaanse Ambassade in Djakarta heeft in verband met dit bericht verklaard, dat de ambassadeur der Verenigde Staten te Djakarta begin maart aan de Indonesische regering had meegedeeld, dat Amerikaanse bijstand ter beschik king van de Indonesische regering stond, indien zij daarvan gebruik wenste te maken. Zoals dë Amerikaanse ambassadeur enige tijd geleden zei, heeft de Indo nesische regering de stellige verzeke ring gegeven, dat het leven en de eigendommen van Amerikanen zouden worden beschermd. Het doet ons ge noegen te kunnen verklaren, dat de Indonesische regering in de streek van Radio-Padang heeft zaterdag bericht dat twee vliegtuigen van de lucht macht der opstandelingen een bomaan val hebben uitgevoerd op het vlieg veld van Bandoeng in West-Java. Dc centrale regering heeft het bericht tegengesproken. Het was de eerste keer dat de tegenregering gewag maakte van het bezit van vliegtuigen. Eerder was al verklaard dat een ma- was gevormd. Het vliegveld van Bandoeng werd volgens radio-Padang door bommen beschadigd. Dc toestellen zouden zijn opgestegen van een vliegveld bij Menado in Noord-Celebes. De centrale regering heeft zondag avond meegedeeld, dat commando's het belangrijke olieveldengebied van Rengat-Lirik op 160 km ten zuidoos ten van Pakanbaroe hebben bezet. In dit gebied werkt de Stanvac. De herovering van Rengat Link, waar 600 mensen wonen en belang rijke olie-installaties staan, werd door de officiële woordvoeder een even be langrijke onderneming genoemd als de actie tegen Pakanbaroe. Volgens radio-Medan hebben de troepen van de centrale regering Prapat, aan het Tobameer, bezet. Voorts zou de commandant van Atjeh, luitenant-kolonel Gaharoe, de centrale regering de verzekering heb ben gegeven dat hij de rebellen niet zal toestaan basissen op zijn gebied in te richten. Volgens een bericht van radio- Padang is een korvet van de centrale regering in de Indische Oceaan gezon ken ten gevolge van beschadigingen, veroorzaakt door een beschieting door kustbatterijen van de tegenregering. Pakanbaroe afdoende maatregelen heeft getroffen voor deze bescherming, zei de Amerikaanse woordvoerder. In Singapore Is vernomen dat een heden van de Amerikaanse zevende vloot op het ogenblik samengetrokken worden voor de kust van Sumatra. De schepen zullen gebruikt worden, om zonodig Amerikaanse staatsburgers in veiligheid te brengen. Het linkse Indonesische blad „Bin- tang-Ttmoer" deelde zaterdag mee, dat de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles, eh de rebellenleider op Noord-Celebes, ltkqL„.Ventjë/Soemoeal, kortgeleden hT'TaipeP'op ;Formosa. één onderhoud hebben gehad; over methoden en mid delen om hulp te verlenen aan de op stand in Indonesië, Dit bericht is in Washington tegengesproken. In Djakarta heeft de Indonesisch» minister van Buitenlandse Zaken, Soe bahdrio, verklaard bij verscheidene buurlanden stappen te hebben gedaan om verkoop van wapens san de op standelingen te voorkomen. Een woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken van na tionalistisch China heeft ontkend, dat zijn land wapenen zou hebben geleverd aan de tegenregering op Sumatra. Het Australische blad „Sydney Truth" schrijft in een hoofdartikel, In verband met verkorte levertijden door het teruglopen van de orderpor tefeuille heeft de directie van dc me taalindustrie G. Dikkers en Co te Hen gelo bekendgemaakt, dat aan vijftig personeelsleden ontslag is aangezegd. Tevens heeft men voor circa dertig an deren werktijdverkorting aangevraagd. De N.V. Carosseriefabriek Verheul te Apeldoorn heeft goedkeuring aan gevraagd bü het Gewestelijk Arbeids bureau voor het ontslag van 30 arbei ders. Dit ontslag is noodzakelijk door het uitblijven van orders. Inverband met het uitblijven van de nodige orders heeft de directie van de N.V. Carrosseriefabriek Verheul te Waddinxveen zich genoodzaakt gezien ontslag aan te vragen voor een hon derdtal werknemers. De secretaris-generaal van de. Vere nigde Naties, Dag Hammarskjoeld, is zondagavond in Moskou aangekomen Hij 2al o.m. besprekingen voeren over ontwapeningsproMemen. getiteld „Een bedreiging voor onze vrede'', dat de huidige anarchie in In donesië de grootste daadwerkelijke bedreiging vormt voor Australië in zijn geschiedenis. Het blad valt de leiders van dc re gering, premier Robert Menzies en de minister van Buitenlandse Zaken, Richard Casey, aan voor hun opvat ting, dat dc Indonesische crisis uitslui tend een binnenlandse aangelegenheid is. En ook de leiders van de oppositie hebben hun hoofden in het zand ver borgen, voegt de „Truth" daaraan toe. Herstellende van griep De griep van Z.K.H. prins Bernhard heeft langer geduurd, dan aanvanke lijk werd vermoed. De ziekte is thans in zover overwonnen, dat de behan delende geneesheren de Prins hebben toegestaan vandaag deel te nemen aan de lunch ten paleize ter gelegenheid van het afscheid van de Italiaanse ambassadeur. In de loop van vandaag zullen de behandelende geneesheren nader bepalen, aan welke gedeelten van het programma voor het staatsiebe zoek van H.M koningin Elizabeth en Z.K.H. prins Philip door prins Bern hard zal kunnen worden deelgenomen. Sir Winston Churchill, die in Roquc- brune aan de Franse zuidkust verblijft, is zaterdag weer dc hele dag in bed gebleven. Hij heeft driemaal bezoek gehad van zijn aris, dr. David Roberts. Sir Winston schijnt vermoeid en wal verzwakt te zijn ten gevolge van een bezoek, dat hij ruim een week ge leden heeft gebracht aan een in de nabijheid gelegen restaurant. Hij is de gevolgen van zijn ziekte nog niet vol ledig te boven. Zondag verklaarde Churchill's se cretaris: „De gezondheidstoestand van Sir Winston is reeds veel beter. H|j heeft een lange rust nodig." Twee Franse jongemannen van twin tig jaar zyn zaterdag door een recht bank te Versailles ter dood veroordeeld omdat zij op een winteravond in 1956 een jong paartje in 't parx Saint Cloud hebben doodgeschoten om zich meester te kunnen maken van de auto. (Van een onzer verslaggevers). Minister J. G. Suurhoff is tot de conclusie gekomen dat het reële inkomenspeil van de KLM-vliegers in 1956, rekening houdende met de salarisverhou ding per 1 april van dat jaar, hoogstens 5 procent bij het West- europese peil ten achter bleef. De minister acht persoonlijk een andere, uit het beschikbare mate riaal te trekken conclusie van meer belang, nl. dat 1915 vliegers bij vier De Griekse bemanning van het stoomschip Panar Mürls, dat In de ha- i fes». U* (Van een onzer verslaggevers) .Zwarte rookwolken over de stad en de loeiende sirenes van tientallen brandweerwagens cn politieauto's heb ben zaterdagmiddag duizenden Hage naars de weg gewezen naar de felste Commissarissen en raad van bestuut van de Philips' gloeilampenfabrieken delen mede, dat over het boekjaar 1957 de omzet van de vennootschap en de trust f 3.177 miljoen, vorig Jaar f2.686 miljoen, bedraagt en dat de winst voor aftrek van belasting is f 394 miljoen, vorig jaar f 313 miljoen, en na aftrek van belasting f187 miljoen, vorig jaar f 185 miljoen. Van deze winst wordt f92 mil joen, vorig jaar f64 miljoen, in het bedrijf gehouden, terwijl aan de al gemene vergadering van aandeel houders te houden op 17 apfcil, zal worden voorgesteld een onveran derd dividend uit te keren van 14 pCt. op de gewone aandelen én 7..6 pCt. delen. op de preferente aan- Daar er 8 januari 1958 reeds een Inte rim dividend van 6 pCt. op de gewone en preferente aandelen betaalbaar werd gesteld, bedraagt het slotdividend 8 pCt. op de gewone en 1.6 pCt. op de preferente aandelen. In aansluiting op voorgaande mede deling deelt de raad van beheer van Gemeenschappelijk bezit van aandelen Philips' gloeilampen fabrieken mede, dat zal worden voorgesteld over het boekjaar 1957 een onveranderd divi dend uit te keren van 14 pCt. op de gewone aandelen en 7.6 pCt. op de pre ferente aandelen. brand sinds jaren in Den Haag. Ver moedelijk door kortsluiting was bet dak van de rooms-katholieke kerk aan de Sportiaan in vlam geraakt en nog voordat de eerste waterslang was uitgelegd, sloegen metershoge vlam men en dichte rookwolken omhoog. De loeiende vuurzee verwoestte in een uur tijds het dak van het mid denschip van het kerkgebouw. Met donderend geraas stortte het over blijfsel van het leien dak "in, juist voor de voeten van de burgemeester van Den Haag, mr. H. A. M. T. Kolf schoten, die juist op tijd was wegge trokken achter de pilaar van een gaanderij door ondercommandant J. van Houten van de Haagse brand weer. De brandweer, die tientallen slan gen had uitgelegd, wist het vernieti gende werk van de vlammen te be oerken tot het dak. De toren en de muren bleven overeind staan, de ban ken. het orgel, het enkele maanden Dude altaar en alle kostbare voorwer pen liepen geringe schade op. Tonnen, schade De schade wordt geraamd op enke le honderdduizenden guldens. Verwacht wordt, dat het herstel meer, dan een half jaar zal duren. Gisteren reeds is een actie-comité opgericht en vele gif ten, ter financiering van de restauratie en ter vergoeding van de inkomsten welke gederfd zullen worden, kwa men reeds binnen. De brand werd ontdekt door enkele kinderen, die rook uit het dak zagen komen. Zij belden aan bij de naast gelegen pastorie, waar onmiddellijk de brandweer gewaarschuwd werd. ven van Rotterdam aan de ketting is gelegd, heeft al sedert enigemaanden gaan gage ontvangen. Enige dagen-lang Is er reeds geen verwarming, geen drinkwater en zelfs geen etèn aan boord. De stuurman heeft, om aan geld voor eten voor de gehele bemanning te komen, de demagnetlserlngskabel van het schip aan een opkoper ver kocht, maar de schuldeisers hebben ook het geld, dat hiervoor ontvangen werd, in beslag genomen. Het schip behoort toe. aan de te Lon den wonende Griekse reder Marinos Prangos, die enige dagen geleden fail liet zou z|jn verklaard. Het schip vaart onder Engelse vlag. De marconist is de enige, die niet de Griekse nationaliteit heeft: hij is Engelsman.. Volgens de gezagvoerder, kapitein Constantine Codylis/héeft de. Griekse consul te Rotterdamgeweigerd iets voor de bemanning te doen, vermoede lijk, omdat .het .schip onder Engelse vlag vaart. Mén zou ziéh nu tot de Griekse ambasMdëdix 'Pen Haag wen.-. den^md£t~de.nood^oog'gestegen'is. Het beslnit van de Indonesische rege ring tot het ternggeven van de K.P.M.- schepen aan de maatschappij is in dc Indonesische pers sterk afgekeurd De socialistische „Pedoman" brengt in herinnering dat enige tijd geleden een ieder, die kritiek oefende op het overnemen van de K.PJM.-schepe» door dé regering, geredelijk werd ge brandmerkt als een „verrader en hand langer van de Nederlandse imperia listen." De onafhankelijke „Merdeka" noemt het besluit „impopulair". Onder de be volking, aldus het blad, had de mening postgevat, dat het vrijlaten der scheper, zou geschieden tegen overgave var Ned.-Nieuw-Guinea aan Indonesië. r,„Bërita Indonesia"zegt, dat het in .beslag nemen van de Nederlandse eigendommen in Indonesië, waaronder die der K.P.M., voor de Indonesische regering en het volk een morele over winning en een vergroot prestige heeft betekend. Het teruggeven van deze schepen aan hun eigenaars wordt thans aangevoeld als een morele neder laag. Het blad „Republic" meent, dat het teruggeven der schepen een enigszins vreemde indruk maakt, „nadat pre mier Djoeanda enige lijd geleden de beschuldiging van dr. Moh. Hatta, dat de regering zonder een vastgesteld plan te werk gaat. van de hand had gewezen." maatschappijen een lager en 654 vliegers bij twee maatschappijen een hoger reëel inkomen genoten dan de vliegers van de KLM. De minis ter acht deze conclusie juist van meer belang, omdat het werken met een gemiddeld Europees salarispeil, gezien de zeer grote verschillen, maar weinig zegt. Dit deelt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mee in een brief aan de Vereniging van KLM- vliegers, waarin de KLM International Pilots Association (de vereniging van buitenlandse vliegers bij de KLM) thans is opgenomen. De vliegers had den dc minister om z|jn oordeel ge vraagd over de kwestie of de reële salarissen der KLM-piloten een ach terstand vertonen ten opzichte van die bij de andere Europese luchtvaart maatschappijen. De heer Suurhoff is tot zijn oordeel gekomen na bestudering van de rap porten van. het Nederlands Econo misch Instituut (de rapporten van prof. Tinbergen), een nota van prof. Haccou en drs. Coppes, die op 17 fe bruari werd ontvangen en het daarop door prof. Tinbergen geleverde com mentaar, dat op 24 februari werd ont vangen. Bindend Het oordeel van de minister is door de Vereniging van KLM-vliegers (waarbij ongeveer 600 van de 640 pi loten zijn aangesloten) en door de directie van de KLM bij voorbaat ais een eindoordeel aanvaard. Beide par tijen hebben zich verplicht de bespre kingen over de salarissen en de ver dere arbeidsvoorwaarden van de vlie gers op grondslag van 'dit ministe rieel oordeel voort te zetten. Zijn oordeel heeft de minister ver gezeld doen gaan van een uitvoerige argumentatie, waarin bok de. kritiek van prof. Haccou en drs. Coppes wordt besproken. De minister komt tot de conclusie dat voorzover deze kritiek geheel often dele juist is, zij slechts zeer geringe wijziging in de door het Nederlands Economische In stituut gemaakte berekeningen nood zakelijk maakt. In zijn algemene opmerkingen wijst de minister= erop dat het; Nederlands Eëonomjtch^ïlüstituut bewust geen. re kening: hééft gehouden mét" .'de vér- schillen. An aantallen vlieguren. Het trekt niettemin dé aandacht dat het aantal vlieguren bij. de KLM het laagst ligt en dat de hoge inkomens bij Air France mede hierin hun ver klaring vinden- De KLM-vliegers. hebben het vorige jaar aan de dfeectie .van de KLM de eis gesteld een salarisverhoging te ont vangen van 50 van het netto-salaris, hetgeen neer zou komen op een verho ging van 85 van het bruto-saJaris, aldus deelt het ANP mee. (Van onze correspondent) •- Met de arrestatie van de 18-Jarire G. J. E. en de 23-Jartee G.J. C. Is een einde gekomen aan een reek» dief- stallen, die overwegend ln Amstelland zijn gepleegd. Beide 1 jongelieden -r-r'':** Amstelveners hebben ruim .Eertlg inbraken gepleegd. De 32stè inbraak maakte een eindeaan hun duistere praktijken. i '-T y; 'C- Een rechercheur in Amstelveen vatte verdenking op tegen dé metaalbewéi- ker C. in verband met diéns hoge uit- y';| gaven. Men besloot de jongeman te schaduwen. Toen deze zaterdag op eco motor met een duorijder zUri wonijtgJAI verliet, werd hij gevolgd. Het tweetal kon op heterdaad worden betrapt bij een poging een brandkast in een y.ej- j genfabriek te Mijdreehtte forcerënV Twee wachtmeesters van de rykspóliüe .4 die met wapens in de hand binnén^' drongen, hadden geen moeite hëtSver;-'|S raste tweetal te overmeesteren/ De dieven hebben békend v)ijWen':i§i; inbraken in Nieuwer Amstel, 7 in Am sterdam. twee In Diemen, twee fn - Ouderkerk, vier in Uithoorn en een-ïh||| Aalsmeer te hebben» gepleegd. Eén .deelv-:(.; van de buit geld en goederenjS^sï^ teruggevonden. Het poliÜeondéxzóekïM duurt nog.voort, 4? Kolonel Alex- Kawilarang. militair attaché can "de Inaohesiscbe ambas- ts sade inWashington, is .oneervol ont^ slagen smdat h|j zijn post beeft. vér-^i laten en naar de tegenregering is over- gelopen, heeft bet linkse Indonesische zondagsblad Bintang Mingoe gemëldSf De Inlichtingendienst van hei leger heeft het. bericht tegengèsproken én meegedeeld dat dé verschijning van het blad is verboden. De Indonesische ambassade 'in Washington hééft*. klaard datKawilarang. inet; verlof; is;ig. Volgens het genoemde bléd''zot&&e?|S attaché zich in Singapore bevinden en-1 !f gereedstaan-, een 'actievé^rol te'spelé'n/lf^l in' de opstand,' die ;i5>;fébruari":'door; zijn oude vriend, Hoessein,' is begonnen. Hongaarse yerstetéliiigeM^llg -• in .Rotterdanl Met het Duitse .'stoomschip'«GÓrona^iwP zijn .in Rotterdam tweé;V:iü£gëwèkéht#S Hongaren als. verstekeLng gearriveerd/v'0-1® n.I. dë: 24-jarlge P. Si.en.de even oudé; Janos Z. Zij waren op21 februari .tèt Buenos Aires aan; boord geslopen "en;; zijn te Rotterdam overgegeven'aan; dë^ vreemdelingendienst. 'In normale - om--:; standïghedeh zdudèn zij bij vértrélc vang het schip weer aan .boord daarvah;zyh;;|; gebracht. Maar daar dé' beriemroing.S van de Corona nu communistisch??! China is, zal nog nader over hétilot"^ van de verstekelingen worden beslist/i JitS §f§ 4 'Sm fm, nsê Said is gevlogen,'een tbc-proef óp. de kinderen genomen. iCw.C. Daarbij kon;worden vastgesteld, dat by kinderen beneden' de 5 jaar nog geen 3 procent t.b.c. ónder leden heeft/ - een gezien- de omstandigheden/'— vrij gunstig- percentage. k Voedingsstoornissen ,bU. kleuter» vergden bijzondere zorg van de me dische- staf. Tijdens dé reis zyn per opvarenden overleden/drié bejaarden en een zuigeling.'. - Onder de passagiers bevond zich: de 62-jarige Nederlandse schilder, de. heer R. Bonnet, die byna dertig jaar op Bali heeft gewerkt en daar op ver-; zoek van de Indonesische regering en met o.m. steun van de Sticusa een museum voor moderne Balische kunst heeft ingericht. „Ik bén uitgewezen, was ik dat 'niét, dan zou ik toch. zyn weggegaan. -Er (Van een onzer verslaggevers) NDER de 43 psychisch- gestoorden bevinden zich de ergst denkbare gevallen. De medische slaf ln het re- gerlngshospitaal heeft bewonderens waardig werk verricht. De indruk be staat, dat dit transport met geestelijk- gestoorden het ernstigste is, dat tot op heden in Nederland is aangekomen. Er wachten nog vele Nederlanders in Indonesische gestichten op transport naar ons land". Dit verklaarde ons vanmorgen aan boord van de Johan van Oldenbarne- velt, die met 1300 repatrianten in Am sterdam is aangekomen, dr. C. van Goor, verbonden aan het Provinciaal Hospitaal te Santpoort, die de medi sche leiding heeft gehad van het trans port der geestelijk gestoorden, die in de loop van de dag naar verscheidene psychiatrische inrichtingen zijn over gebracht. Dr. Van Gcor is met een staf van tien verpleegsters naar Sydney ver trokken en vandaar met de „Johan" naar Priok. vertrokken, waar zicb de Nederlandse vrouwelijke arts, dr. M. van OortLou by de staf voegde. Ge zien het feit, dat sommige patiënten <n bovenbedden moesten worden ver pleegd, is het duidelijk dat men de grootste krachtsinspanning van het verplegend personeel moest eisen. Het Indonesische Rode Kruis heeft het transport van de zieken tot aan boord vande Johan op bijzonder lof waardige wijze verzorgd. In het cen trum Ubu bevinden zich nog ver scheidene Nederlandse natiënten, die on transport wachten. Dr. W. Nieveen, de eerste scheeps arts van de „Johan", vertelde, dat hij zestig patiënten per dag op zën spreek uur heeft gehad. Het bleek, dat een groot deel van de ruim 300 kinderen beneden de 15 jaar in slechte lichame lijke toestand verkeerden ten gevolge van de minder gunstige hygiënische toestanden in Indonesië. „Per saldo is daar slechts één arts op 100.000 inwores," aldus de scheeps arts, die de toestand van de volwas senen over. hét. algemeen goed i noem de. Tijdens, de réis heeft een verpleeg/ ster, zuster Van der Lee,'die naar Port heerst een militaire dictatuur, op hét eiland. De Javanen zijn er heer en meester. Ik heb twintig doeken kun nen meenemen en een aantal Balischq kunstvoorwerpen, aldus deze kunste naar, die het plan heeft in Nederland te eraan exposeren en zich,, later Italië te 0vestigen. „Het eigen volkskarakter van Bali zaat verloren. Bali-souvenirs overstro men de markt. Het toerisme heeft ook hier ziin werk gedaan" aldus deze'" Tri.ize kunstenaar, die de voedselpositie ->D het sponste eiland van de Archi- - «-«"'etiik eoed noemde. Vandaag worden m»t het Nederland se onssagiersschio ..Zuiderkruis", flat" zaterdag uit Soerabaia vertrok. 750 Ne derlandse evacués uit Indonesië in Sin. gapore verwacht. Te voren waren reeds: in Djakarta enkele evacués aan boord gegaan Verwacht wordt, dat de „Zui derkruis" de volgende week naar Dja karta zal terugkeren, oni nóg meer Te- - oatriërende Nederlanders af te halen.' Van de evacués, die vrijdag met .de .Oranje" van Noord-Sumatra arriveër-: den, zijn de meesten in het kamD.-bij Changi ondergebracht/ in afwachting van. de doorreis naar Nederland/Dé Ne-4 derlandse regering heeft >yf viieg-S tuigen gehuurd vóór. "de doorreis naaT Nederland..- z OUT. Buucroum Witte Ce Wiumraat 30 relet. 1X3700 (4 U. Po.Sim» 1112 - Poetgtro No. 424519. Klachtendlenst abonnementen. 18.3019.30 Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. •s-GriTenhage: «uygenspleln 1 Telet 183467 -3 lltnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachtendlenst; 183010.30 u. Telel. 362509. Dordreebtt Seheffersplein 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4370 Klachtendlenst na 1730 uw 7314. Schiedam: lange Kerkstraat 24 b Telefoon «7882. Abonnementsprijs 61 cent per week f 2.83 per maand, f 7.90 per kwartaal. Loue nummert 15 cent Veraehllnt daeelhka Moskou helpt Indonesië aan zeelieden O GEDCRFNDE het weekeinde bleef de aanvoer van koude en zeer drose con tinentale lutht tiaar on* ttuid aanhouden In de nacht van zaterdag op zondag was e.> daarbij maar weinig wind. De tempera tuur daalde toen od vele plaatsen tot zeer lage waarden. In Wltteveen werd een tem peratuur gemeten van min 9. In de loo;> van zondag begon een depresslegebled bo ven de Golf van Biscaye zich over West- Europa uit te breiden, hetgeen tot gevolg had dat de oostelijke winden In kracht en de temperaturen ln de nacht van zondag op maandag niet meer zo laag waren. De mees te plaatsen meldden 3 tot 4 graden vorst in De Bilt beeft het nn ai IS dagen achter een gevroren, waaTblj de gemiddelde tenv peratuur in die periode ongeveer 5 graden onder normaal was. De luchtdrukverdeling ondergaat na.heel langzaam enkele veranderingen. Bet hogc- drukgeblcd boven Scandinavië neemt steeds verder In betekenis af en trekt langzaam naar het oorten, terwijl oeeaandepressies zich geleidelijk verder ln de richting van Frankrijk en Engeland uitbreiden. Hoewel de winden in onze omgeving nog tussen oost en zuidoost blijven ch de aanvoer van continentals lacht voortduurt, wórdt de koude luchtlaag toch langzaam aan minder dik, waardoor de zon de temperatuur fbdere dag tot iets hogere waarden kan doen op lopen. De windkrachten blijven daarbij de komende paar dagen echter tamelijk groot •Ss. S-M jjm. in

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1