Kleurig bezoek van twee Koninginnen aan Aalsmeer Prinsen bezochten de Utrechtse I aarbeurs E Draaiorgel voor prins Philip S Schitterend galaconcert in Concertgebouw Volksliederen weerklonken Enthousiast welkom in j Den Haag IVie er waren Koningin Juliana ridder in orde van fiouseband 1 I Koningin droeg Cullinan-stenen r RIJK: MET. BLOEMEN VERSIERD, WOENSDAG 26 MAART 1958 zestiende: jaargang No. 3952 V_ KLEUREN l&röi f (Geldie tot moreenavond) ENIGE REGEN. Over het aleemeen veel bewolking met tijdelijk enige regen. Zwakke tot matige, later matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuidwest. Welnie verandering in temperatunr. Morgen: Zon op: 6.28 Maan op: 10.10 Onder: 19.04 Onder: 01.21 I Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze verslaggevers) EN grauwe hemel overkoepelde de randstad Holland op de tweede dag van het Britse staatsbezoek. Omstreeks halfel£ verlieten de Britse vorsten het Paleis op de Dam. Het bezoek aan de hoofdstad, tijdens hetwelk de charmante koningin Elizabeth en haar rijzige gemaal, prins Philip, duizenden harten gestolen hebben door hun hartelijk en vriendelijk optreden, was geëindigd. Koningin Elizabeth en koningin Juliana begaven zich vanmrrgen naar het bloemendorp Aalsmeer. De hertog van Edinburgh en prins Bernhard reden naar de Utrechtse Jaarbeurs, waar zij een onge dwongen bezoek brachten aan de Britse stand in de Julianahai, de inzending van bouwmaterialen in de Margriethal en de elektroni sche industrie in de Bernhardhal bezichtigden.- dig en charmant zün erkentelijkheid tot uitdrukking te brengen. De prinsen waren bij hun aankomst op de Jaarbeurs o.a. .begroet door de commissaris der Koningin in Utrecht, mr. C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg, burgemeester De Ranitz Ranltz. en vele Jaarbeursautoriteiten. Voor het gezelschap de Bernhardhal bezocht, het laatste gedeelte van de rondgang, bezichtigde prins Philip met zijn gevolg de nieuwe Nederlandse stuwstraalhelikopter Kolibri, die on langs het brevet voor luchtwaardig heid ontving. De Nederlandse hellkop- terindustrie had op het concours-hip- piqueterrein een demonstratie georga niseerd. Deze demonstratie werd ook bijge woond door een aantal lichamelijk ge brekkige kinderen van de Mytylschool te Utrecht. De N.S. had een' extra treintje voor hen in elkaar gezet: een loc en een rijtuig. -- Daarmede werden de kindéren vah het Centraal Station naar het Croese-- laanterrein gereden tot vlak bij de plaats waar de Kolibri aan de hoge gasten werd getoond. De twee reusachtige orchideeën daar onder de grote veilingklok waren volkomen gelijksoortig en gelijkwaar dig. Driehonderd gulden marktwaarde leder, klaar koningin Juliana mijnde de eerste bloem af op 85 gulden en ko ningin Elisabeth drukte, toen de tweede in veiling werd gebracht, het knopje In toen de naald 476 gulden aan wees.... De twee vorstinnen bleken dos over geliike orchideeën verschil lende ideeën te hebben. Dit humoristische incident deed zich voor tijdens het bezoek van de i twee landsvrouwen aan Aalsmeer, dat hoe kan het anders het bloemcneentrum gold, zoals zich dat openbaart in de Centrale Aalsmeerse veiUng. Koe somber de lucht ook was: het was &1 kleur, daar in Aalsmeer. De kleur der kledij van de twee vorstin nen en ér, leden van heur hofhouding. De kleuren der uniformen van haar adjudanten. De kleuren van de bloe men van Aalsmeer. De kleuren van de vlaggen van Aalssneer. Van de bord papieren mutsen met linten die de ere hagen van schoolkinderen droegen. En van de ruikers, die Harmeke Buisma (10) en Margret Driessen (9) in de rang van kabouter aan de beide lands vrouwen mochten offreren. In de hallen van het veilinggebouw stonden dc karren netjes in het gelid, afgedekt met schatten aan bloemen. Daar lagen anjers, rozen en seringen en nog veel meer te pronken en te geuren. Koningin Elizabeth, na haar aankomst om vijf voor halfelf rondge leid door de to eer W. Maarse, voorzit ter-directeur van de veiling, snoof die geuren met welgevallen op. De Britse vorstin droeg een eenvou dige zjjden japon van marine-blauw met witte figuurtjes en een grote vier kante kraag, die over haar donker blauwe mantel viel. De Nederlandse landsvrouwe was gekleed in een cl- trusgroen mantelkostuum, waarboven zij een hoedje droeg van zijden bloe men. Na de rondgang door de hallen na men de twee vorstinnen plaats op de voorste bank van een der veiiingloka- len. De algemeen leider vreemdelin- genbezoek, de heer A. van Es, legde uit hoe het systeem van veilen in el kaar zit, en daarna konden de lands vrouwen het afmijnen eens proberen. Natuurlijk was dat met die orchideeen filechts een demonstratie, maar even sater kreeg de veiling toch een echter karakter. De prijzen die ruikers van twintig anjers elk opbrachten varieer den van 43 tot 52 cent. Koningin Eliza- oeth was dus weer niet aan de lage kant: bij 51 cent mijnde zij af. Tijdens het bezoek, dat dc twee Prinsen (beiden gekieed in het ser vice-uniform van de Luchtmacht) van morgen aan de Utrechtse Jaarbeurs brachten, bood de voorzitter van de Raad van Beheer van de Jaarbeurs, dr. G. van der Wal, aan prins Philip een miniatuur-draaiorgeltje aan, bedoeld als geschenk voor de kinderen van de prins: prinses Anne en prins Charles. Toen dr. Van der Wal prins Philip verzocht aan het zwcngeltje te draaien, dat het compleet-toegeruste instrument rijk is. bracht het fraai met gebeeldhouwde figuren, de naam van Utrecht er. het Jaarbeurs-embleem (U met Mercuriushoed) gesierde orgel donker-tomg en zuiver de melodieën van „Land of Hope and Glory" en van de British Grenadiers-mars ten ge hore. Direct nam het buiten opgestelde Utrechtse stadsorgel, de Lange Ga- violi, de melodie over en deed deze, met zyn zoveel krachtiger geluid, tot ver over (het grote en. roerige Jaarbeursterrein klinken. De niet alleen voor Britse oren ver trouwde wijs toverde op alle gezichten een door geen protocol voorgeschre ven milde glimlach. Prins Philip, die gedurende deze gehele vrij vermoei de tocht zijn faam van kam inn el ijk en belangstellend luisteraar hoog hield, wist ook voor deze prettige onderbre king van een officieel bezoek slagvaar- JOG nimmer was het Amsterdamse Concertgebouw zo rijk met bloemen en planten versierd als gisteravond voor het 'gala concert ter gelegenheid van het bezoek van het Engelse konings paar.. Niet alleen de grote zaal bood een extra-feestelijke aanblik door de kleurige decoratie met bourgainvillea's, cyclamen en azalea mollis, ook de wandelgangen en foyers waren door - bijzonder smaakvolle bloemschikMngen opgefleurd. Tijdens de pauze van. het concert, waarvan de tweede helft door de aanwezigheid van het koninklijk gezelschap zou worden op geluisterd, heerste er. een merkbare spanning onder het publiek, waarvan de elegante avondtoiletten en de uniformen en de rok- kostuums de feestelijkheid van het geheel nog extra accentueerden. Het Concertgebouworkest had on der leiding van Eduard van. Beinum om ongeveer half negen de'avond ge opend met een eclatante uitvoering van de ouverture „Le Carnaval Ro- main" van Hector Berlioz, een stuk dat met zijn rijke instrumentatie en zijn levendige karakter wel zeer goed in het kader van dit gala-concert pas te. De waardige vertolking van het Vierde Pianoconcert van Beethoven door de nestor onzer pianisten, Wil lem Andriessen, -loot daar voortref felijk bij aan. Omstreeks tien uur had het publiek zijn plaatsen weer ingenomen in de zaal waarvan het frontbalcon en de daarachter gelegen zogenaamde Blauwe Zaal voor de ontvangst der hoge gasten in gereedheid was ge bracht. Eduard van Beinum zat onopval lend tussen zijn musici, gereed om op een eerste teken het Engelse volks lied te doen inzetten. De gesprekken verstomden, en tijdens de laatste ogenblikken voor" dé aankomst van het koninklijk gezelschap hing de spanning als tastbaar in de zaal. Een vaag-gerucht, dat van buiten doordrong duidde erop dat het gezel schap bij de ingang van het Concert gebouw was aangekomen, waar het Zie verder pag. 3, le kol.) (Van een onzer verslaggevers) Het is een waarlijk feestend Den Haag geweest dat vandaag de vorstelijke personen ontvangen, en begroet heeft. Vanaf het mid daguur vertoeven het Britse ko ninklijk paar^ het Nederlandse koninklijk paar, en de beide oud ste prinsessen reeds in de stad en zij zullen, na de nacht op het pa leis Huis ten Bosch te hebben doorgebracht, eerst morgen, in de loop van de ochtend, vertrekken. Den Haag voelt zich vandaag residentie, in de ware zin des woords, niet alleen door het ko ninklijk bezoek, maar ook doordat hier, in de historische grafelijke zalen aan het Binnenhof, de rege ring een diner en een ontvangst aanbiedt. Feestelijk heeft'Den HaaZ zich van daag getoond aan de koninklijke be zoekers. Overal langs de verschillende, vaak lange routes dwars door de stad. wapperden van vlaggemasten Britse en Nederlandse vlaggen. De beide koninginnen arriveerden, na haar bezoek aan Aalsmeer en aa een tocht door het stille duinengebied, bij de met vlaggen versierde water toren. even na twaalf, uur. Hier. nam de Haagse verkeerspolitie de beee-" leiding over van de riiksoolitie. De stoet reed via het centrum van ïpf de badplaats Scheveninfien naar de s boulevard om zo hét centrum van';de vissersplaats Schevenin&en te'bereiken: - het binnenhavencomplex. Was het langs het eerste deel reeds druk langs de route, bij de havens .was„j het een massale menigte, die stond te wachtern De sëftoèlkinderenpadden" een uur vroeger dananders de'Iessen beëindigd om de intocht te Scheve- -.v< ningen gade te slaan. - Tegen halfeen arriveerde de stoet, op het voorplein van het Hun ten'Bosch',J Even later kwamen hier ook prins Philip en prins Bernhard aan, die de Jaarbeurs te Utrecht bezocht hadden.- Voor het Huis ten Bosch stonden óp- gesteld een ere-squadron van de Ko ninklijke Luchtmacht onder commando van kapitein W. L, Mallinckrodt en de luehtmachtkapel onder leiding van kapitein H. F. W. van Diepenbeek. De beide prinsen inspecteerden de. stram in de houding staande, militairen. Aan 1 het noenmaal, dat hierna in huiselijke sfeer op het Huls ten Bosch werd ge bruikt, zaten behalve de beide vór stinnen en. de prinsen ook de prinses sen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke, alsmede prinses Wilhelmina aan. Na de lunch vertrokken de konink lijke gasten naar het gemeentemuseum waar zij rondgeleid werden op de ten toonstelling „Toen Elizabeth regeerde'*. Daarna hegaf het gezelschap zich naar de massareceptie in de Dieren tuin (2000 personen), georganiseerd door de ambassadeurs van de landen van het Gemenebest. iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Koningin Elizabeth heeft koningin Juliana onderscheiden met de „Order of the Garter" (orde van de Kouse band). Tydens een korte plechtigheid in het paleis op de Dam werd voorts prins Bernhard benoemd tot ridder grootkruis in de „Order of the Bath" enwerd prinses Beatrix onderscheiden met het grootkruis van de Royal Vic torian Order". Koningin Juliana heeft het groot kruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw toegekend aan prins Philip. Aan koningin Elizabeth werd dit in 1950 reeds toegekend. Onder het publiek dat gister avond het gala-concert in het Amsterdamse Concertgebouw bü- tooonde merkten wij o a. op: de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en enkele leden van de Eerste Kamerhet voltal lige kabinet, de ministers van Staat onder wie prof. mr. P. S. Gerbrandy en jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. de leden van de Raad van State, mr. V. U. Stik ker, Ned. ambassadeur te Lon den, militaire autoriteiten onder wie de luitenant-generaals G. J. le Fèvre de Montigny en H. Scha per en vice-admiraal H. H. L. Pröpper, de president van de Hoge Raad mr. dr. J. Donner, de commissaris der Koningin dr. M. Prinsen, diverse ambassadeurs en gezanten, commandanten van de Engelse en Nederlandse marine- escorteschepen en vooraanstaan de functionarissen uit het open bare leven. i nut. gotterduuni Witto Co Withstraat so Tel el. X15700 (4 L) Postbus 1112 - Postgiro No. 424513. Klacbtendieast abonnementen, 18.30issö Zaterdags 1718 uur. Telefoon U5700. •a-Gravenhage: Uuygenspleln 1 TeleL 183467 13 lilnen). Postbus 1031 - Postgiro No. 424867 Klacfetendienst. 1830—1930 u. Telet. 362569. Dordrecht: Schefferspletn 3 Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kiachtcodienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Uxmne znentspriis ox cent per week f 2,65 per maand, f 730 per kwartaal. Losse nummers 15 oent Verschijnt daeelilte». BRITSE GASTEN HARTVEROVEREND V «et vorstejyki' geXhisckap In de konink lijke loge ttlaens l»et galacojicert in Ket Concertgebouw te Amsterdam. V.Ln.r.; prinses Beatrix, prins Philip, koningin Elizabeth, koningin Juliana en prinses Irene. (Van een onzer verslaggevers) Koningin Elizabeth heeft dinsdagmid dag by .haar bezoek aan de N.V. As- scher's DiamantmaatschappIJ de beide directeuren, de heren J. en L. Asscher, een charmante verrassing bereid. Toen zR in dc ontvangstzaal aangekomen was, waar glazen Imitaties van de uit de Cullinan-diamant gekloorde Engelse kroonjuwelen op tafel lagen, maakte z(J tot verbazing van de heren Asscher van de revers van haar lila mantelpakje twee broches los, die zR hun overreikte. De vorstin vertelde, dat zy wist dat z(j in Amsterdam de slijperij zou bezoeken, waar indertijd de gebroeders Asscher de CulUnan gekloofd hebben. Daarom had zR twee van de vier grootste stenen van de Cullinan In de ene broche zat de steen van 90 karaat, in de andere die van 45 meegenomen om ze eens te laten zien. Nadat ook de bejaarde heer Louis Asscher zich nog over de broches gebogen had, speldde de koningin ze weer op baar revers. Er zijn twee nóg grotere stenen uit de Cullinan gekloofd: de Cullinan I, die In de scepter van het Britse koningshuis is geplaatst, en de Cullinan H, die midden in dc Tand van de Britse kroon prijkt. Ook de ove rige briljanten, welke de CulUnan op leverde, behoren tot de kroonjuwelen van het Engelse vorstenhuis. De foto toont vj.n.r. koningin Julia na, koningin Elizabeth, prinses Irene (staande) en prinses Beatrix, vol be wondering voor het wapen van de Brit se vorstin in diamanten, vervaardigd door diamantzetter E. Kats. StudebakerPackard Netto-verlies '57 S 11.135 108 (43318257). United Aircraft Products Netto-winst 12 maanden per 30 nov. '57 5 512.206 (347.980) of 0 80 (0.55) per aand. Chicago Great Westen» Bwy. Netto winst 2 maanden per 28 febr. jL 460297 (488 655). Prinses Beatrix en prins Philip verlaten het palels op de Dam, waar zojuist het ga la-diner beëindigd Is, om zich naar het Concertgebouw te beget en. ttaar een gala- concert werd gegeten onder leiding van dr. Eduard van Beinum. É3S+: .1 ""-j» «PA-"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1