Duizenden juichten Britse gasten toe Deltaplan bezichtigd vanaf zwevendplatform Vorstinnen in flatwoning Groot offensief tegen Padang ingezet Russische raket op aarde terug Ontslag Boelganin aanstaande? Heel Nederland AALSMEER TOONDE BLOEMENPRACHT Waarschijnlijk kort leven Receptie voor 2000 Britten wachtte op Apeldoorn M Centralen99 op 100 hn van stad? na recordhoogte Koningin Elizabeth stuurt telegram OPPERSTE SOW JET BIJEEN Chroestsjew's macht groeiende Autoritje huiten protocol om IETS ZWAARDER DAN EXPLORER I Radio-Padang niet in de lucht D KPM-schepen morgen uit bidon, wateren Aanhoudend zachts SPOORWEGSTAKING, IN JAPAN DONDERDAG 27 MAART 1958 ZESTÏE1VDE JAARGANG No. 3953 r In Delft Bloemen Dichte menigLe Bloemenpracht Op balkon Overleden tijdens het stemmen tellen „Wij hebben ons verkeken Te verticaal Repatriërenden in Napels V Directeur: H. DID RUIG V. HoofrirerJacieur: Ut J A H IS HHUlNS SU»T EEN massale ovatie is vanmiddag aan koningin Elizabeth en prins Philip ten deel gevallen toen zij aan de Coolsingel in Rotterdam arriveerden. Vele duizenden toeschouwers had den langs de route plaatsgenomen en juichten de vorstelijke bezoe kers enthousiast toe. Toen de Britse gasten in gezelschap van ko ningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene op het balkon van het raadhuis verschenen, wuifden zij minuten lang naar de juichende mensenmassa op de Coolsingel. Het vorstelijk gezelschap had eerder in de morgen een bezoek ge bracht aan Delft, waar zq in het Waterloopkundig Laboratorium voorgelicht werden over Nederlands waterstaatkundige problemen. Tqdens een rondrit door het karakteristieke stadje staken ook de Delftenaren hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. RADÏO-MEDAN heeft bekend gemaakt, dat een algemene aanval van landstrijdkrachten, marine en luchtmacht van de cen trale regering tegen de opstande lingen in Noord- en Midden-Su- matra is ingezet. De landstrijdkrachten hebben reeds een plaats bereikt die he melsbreed 100 km van Padang ligt. De Opperste Sovjet, het „parlement" van de Sovjet-Unie, heeft vandaag aangedrongen op het kiezen van een nieuwe nationale rege ring ter vervanging van de huidige die onder leiding staat van pre mier Boelganin. Volgens Ass. Press werd de oproep gedaan door goedkeuring van een uit zes punten bestaande agenda. Een van de punten was de verkiezing van een nieuwe regering door de 1387 leden van de ge zamenlijke zitting van de Opperste Sovjet. Deskundigen zeggen, dat dit betekent de verkiezing van een nieuwe premier. Zij wezen er echter op, dat de Opperste Sowjet, indien zij zulks wenst, premier, Boelganin kan herkiezen, benevens alle leden van zijn huidige rege ring. Dit wordt echter onwaarschijnlijk geacht gezien de volledige verdwijning van Boelganin uit recente sowjetpublikaties. De nieuwe kunstmaan wordt Explorer (Verkenner) 3 ge noemd. Zij weegt ongeveer vee: - tien kilogram, iets meer dan de eerste Verkenner en veel meer dan de tweede Rusland heeft nog maai 1 wee kunstmanen met succes afge vuurd setmaanu «rneda Withztraat «u teiex usvtm li Poatbm 1112 - Pajtpiro No 424516 jOachtendaënz: abonnementen 18-11»19 jo aux Zaterdags 17—18 «ur Telefoon UêïOO. '»-GTiTenb»£« Huygenapleia i XeleJ 183467 3 litnen) Poetbui 109 J - Poetgto» No 424867 - Klachtendienet 18.30~18.S0 u Teiel 3625M». Dordrecht Scheiiereplera 3 Poetgiro No 424208 rvietoon 4570 (Lachteedienet na 1730 uur 7314 Schiedam. lAag» Kerkstraat 24 b Teieëoon 67882. AJsonnementspriJ* «i oent par week f 2.63 per «jaand, f 7,96 pet kwartaal. Loese nummers 15 eest Voreontat dareHü» -\ (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND ZACHT. Aanvankelijk plaatselijk enige regen, morgen overdag enkele opklaringen. Matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Aanhoudend zacht weer. Morgen: ton op: 6.26 maan op: 11,0? onder: 19.05 onder: 2.11 GROOTSE ONTVANGST IN ROTTERDAM In Eotterdam-Overschic heeft ko ningin Elisabeth vanmorgen geruime t|jd doorgebracht in een nieuwe flat woning. Met koningin Juliana bezocht zij, buiten het protocol om, de woning van de heer L. J. Dodemont, ambtenaar bij de BJB„ die In de hoge flat „Staat en Lande" aan de Bltivenburgerstraat woont. Koningin Elizabeth onderhield zich geruime tijd met de heer Dodemont en diens vrouw. Zij was vooral belangstel lend naar de Inrichting van de door snee-Nederlandse woning en, zoals alle vrouwen zouden doen, vertoefde de vorstin geruime tijd in de geriefe lijke keuken van de flat. Bij het waterloopkundig laborato rium in Delft kwamen koningin Eliza beth, prins Philip, koningin Juliana en de prinsessen Beatrix en Irene van morgen tegen elf uur aan. Toegejuicht door duizenden belangstellenden, be trad het gezelschap het laboratorium, waar de burgemeester van Delft, de heer D. de Loor,* en de vice-voorzitter van de stichting Waterloopkundig La boratorium, mr. J. F, R. van de Wall Jr., ter begroeting aanwezig waren. De directeur van het laboratorium, prof. Ir. J. Th. Thijsse, gaf, nadat ver scheidene autoriteiten waren voor gesteld, een korte uiteenzetting van het doel en de werkwijze van het la boratorium. Vanaf twee zwevende platforms, die aan een kraan waren opgehangen, be ziebtigde het koninklijk gezelschap vervolgens het laboratorium, waar men inzonderheid kennis nam van het plan Europoort, het Delta-plan en van de Rijn-kanalisatie. Een nur lang hebben de hoge gasten zich over deze gewel dige plannen laten voorlichten. Voor haar vertrek naar Overschie In gezelschap van koningin Juliana en de twee Prinsessen kreeg de Engelse vorstin bloemen aangeboden van de tienjarige Loesje de Bruin. Gerard van der Helm (8) en Corrie Zomervrucht (7) waren uitverkoren om koningin Juliana en de prinsessen Beatrix en Irene een bloemenhulde te brengen. Prins Philip en prins Bernhard ble ven nog drie kwartier in Delft, om een bezoek te brengen aan het gebouw voor werktuig- en scheepsbouwkunös aan de Prof. Mekelweg. In de verga derzaal van het gebouw bood de pre sident-curator van de technische hogeschool, dr. C. H. van der Leeuw, prins Philip het gedenkboek van de technische hogeschool aan. De belangstelling van prins Philip voor technische aangelegenheden bleek tifdens de uiteenzetting, die prof. n*. H E. Jaeger gaf over het beproeven van onderdelen van scheepsconstrue- ties Langs de modelmakerij begaven prins Philip en prins Bernhard zich naar de sleeptank, die daarop in be drijf werd gesteld.' Zij namen plaats op de brug van de tank en maakten zo :en rit langs de aanwezige scheeps modellen. kondom het Rouci uainse raadhuis s"> i ecu dicht samengepakte menig te. toen het vormelijk gezelschap, dat in Uvetscltie begrjet was door de bur- I"- .iccsier van Rotterdam, ».'.r G. E. va* Vt'ulsum, daar arriveerde. Engelse ~c.cn, die In gereserveerde vakken 8t - -.en opgesteld, juichten hun Ko ningin luid in haar eigen taal toe. Cp het bordes van het raadhuis over- nos.aigden vier ki.ideien, de 12-jarige «djegonda Dutilh. de 12-jarige Geer trui van Traa, de S-jarige .Anton aciireuders en de 9-jarige Frank van i? ëerg> bloemen aan koningin Eli- j-ateth koningin Juliana en de prinses- wr Beatrix en Irene In de benedenhal van het raadhuis werden de wethouders, mej. mr. J, «mienberg en de heren H. E. var, den «ruik, A, Hogeweg en J. U.' Schilthuis voorgesteld. Grote bewondering had- koninr' voor het bronzen borstbeel van Chur chill, dat in de benedenhal is opge steld, Langs de bloemenpracht, die in het stadhuis op alle gangen en zalen was te bewonderen, begaven de hoge gas ten trich naar de burgemeesterskamer. In grote schalen en vazen, prod.ukten var de Nederlandse keramiek geurden de gele azalea's en witte kersebloesem. Rond het beeld in het midden van de benedenhal, waren acht bootvormige geglazuurde schalen opgesteld met rode azalea's. Koningin Elizabeth had warme be langstelling voor deze fleurige en kleurige representatie. Toen zij de burgemeesterskamers na derde viel haar oog op de daar ge plaatste zeldzaam schone blauwe hya cinten en oranje en diepblauwe stre- litzia's. Ook in de burgemeesterskamer warén bloemen en planten geplaatst. Daar werd mevrouw J. M. van Wal- sum-Quispe], echtgenote van de bur gemeester van Rotterdam en mevrouw L. H. A. Klaasesz-de Bruyne, echtge note van de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, aan ko ningin Elizabeth voorgesteld. In de raadzaal waren vele ambassa deurs aanwezig. Intussen riep het wachtende publiek op de Coolsingel m k-,or om de ver schijning van de hoge gasten. Om half- twee verscheen koningin Elizabeth als eerste op hel balkon, gevolgd door haar gemaal, koningin Juliana, prms Bernhard en de beide prinsessen. Na het noenmaal bood burgemeester Van Walsum koningin Elizabeth een aantal geschenken aan voor prins Charles en prinses Anne. Ten slotte zetten koningin Elizabeth en prins Philip handtekeningen in het „Gouden Boek". Tegen drie uur vertrok de stoet naar het bouwcentrum. Op weg daarheen namen de koninklijk* bezoekers bij de Schotse kerk de hulde m ontvangst van vele landgenoten. ïoningin Elizabeth en prins Philip Een woordvoerder van de tegenrege ring heeft in Boekittinggl bekendge maakt dat op Midden-Sumatra „zware gevechten" gaande zijn. Deze gevech ten vormen waarsohiinlijk de beslis sende slag In de burgeroorlog, waarin Indonesië gewikkeld is. Volgens berichten, die te Singapore uit Paiembang zijn ontvangen, zouden troepen van de tegenregering de In donesische regeringstroepen echter ten westen van ïaloek in het oostelijke deel van Midren-Sumatra hebben te ruggedreven. Gezegd werd, dat Indo nesische cger.-.trijdkrachten poogden via Taloek op te rukken naar Padang. Volgens de berichten waren patrouil les van de centrale regering reeds op de weg die Paiembang met Padang verbindt. Een colonne van de centrale re gering is uit het onlangs verover de Rengat, een oliecentrum van de Standard Vacuum, vertrokken, een an dere uit Pakanbaroe. waar de Caitex werkzaam is. De tweede aanvalseenheid bereikte Bangkinang, ongeveer 38 km ten wes ten van Pakanbaroe en hemelsbreed ruim 140 km van Padang. De weg van Bangkinang naar Padang is bijzonder moeilijk begaanbaar. Regeringsgezinde dagbladen in Dja karta hebben Mohammed Natsir, de voorzitter van de Islamitische en anti communistische partij Masjoemi, be schuldigd opdracht te hebben president Soekamo tydens diens jongste bezoek aan Karachi te vermoorden. Dit is de eerste campagne op grote schaal tegen Natsir na diens vertrek, zes weken geleden, naar Midden- Sumatra. Deze foto werd genomen aan de uitgang van de Engelse kerk in Den Haag, waar een Nederlands meisje koningin Elizabeth en een Engels meisje koningin Juliana bloemen aanboden. Volgens een bekendmaking van het Russische comité voor het geofysische jaar, dal door hel Russische pers bureau Tass is aangehaald, is op 21 fe bruari in de Sowjet-Unic ccn enkel voudige raket afgeschoten, die een recordhoogte van 473 kilometer heeft bereikt. De raket met bijbehorende in strumenten woog 1.520 kilogram. Zij keerde naar de aarde terug op een te voren in gereedheid gebrachte plaats, aldus Tass. De raket was voorzien van speciale stabilisatoren, waardoor zij niet om haar eigen as kon draaien. Door het lanceren van de raket zijn de eerste gegevens verkregen over de verdeling van de vrije elektronen in de ionosfeer tot een hoogte van 473 kilometer en gegevens over de atmosfe rische druk tot een hoogte van 260 kilometer. Amerikaanse geleerden zijn erin ge slaagd een aantal onbeschadigde neus- kappen van tot grote hoogte gelan ceerde raketten op de aarde terug te brengen. H.M. koningin Elizabeth II heeft de chef van de Nederlandse luchtmacht verzocht namens haar een telegram van deelneming te willen zenden aan de nabestaanden van luitenant-vlie ger Van Agtmaal, die dinsdag, toen hij zou deelnemen aan het défilé van de Nederlandse luchtstrijdkrachten ter gelegenheid van de aankomst van het Britse koningspaar, verongelukte. De telling van de stemmen in het stadhuis te Delft, waar de resultaten van de 47 stemlokalen binnenkwamen, werd te omstreeks kwart over negen onderbroken door een tragisch gebeu ren op de afdeling registratuur, waar de hoofdcommies, de 56-jarige heer J. A. Kip tijdens de werkzaamheden, ver moedelijk door een hartverlamming getroffen, plotseling overleed. Als Boelganin heengaat zou dit be tekenen, dat Cchroestsjew een machts positie krijgt, die vergeleken -,n wor den met die van Stalin. In gezagheb bende kringen acht men het zelfs mo gelijk, dat Chroestsjew zelf naast zijn functie als secretaris van de commu nistische partij bet premierschap gaat waarnemen, zoals Stalin deed in 1941. Voor Boelganin acht men een „be vordering" tot president van de Sow- jet-Unie, een ere-ambt, dat nu wordt waargenomen door de „vader van het rode leger", maarschalk Worosjilow, niet onmogelijk. Van de tien man die na de aood van Stalin het partijpresidium vorm den, zijn nu alleen Chroestsjew, Boel ganin, Worosjilow en Mikojan over als presidiumleden. t Als kandidaten voor bevorderingen worden in de uit Moskou afkomstige berichten genoemd twee secretarissen van het centrale comité van de partij: F. R. Kozlow, oudpremier van de Rus sische federale Sowjet-republiek, en A. Kirltsjenko, voormalig hoofd van de partij in de Oekraïne. Hun oenoe- ming in het partijsecretariaat bete kende vorig jaar een versteviging van de macht van Chroestsjew. Chroestsjew werd in de Opperste Sowjet mer luid applaus ontvangen. Boelganin verscheen niet ln de ochtendzitting. Hij is lid van de raad van nationaliteiten die vanmiddag zou bijeenkomen. Daarna volgt een bij eenkomst van belde huizen gezamen lijk. De raad van de nationaliteiten en de raad van de unie vormen samen de twee huizen van het Russische parlement. Toen prins Bernhard en prins Philip zich gistermorgen, na hun bozoek aan de jaarbeurs te Utrecht naar Den Haag be- gaven om daar aan te zitten aan het noenmaal In het „Huis ten Bosch", ver lieten zij even buiten Utrecht 6e bege leidende auto's en het escorte. Hier had prins Bernhard namelijk zijn nieuwe Fer rari laten opstellen om deze wagen prins Philip te tonen. Belde prinsen stapten.in en reden, om hearten de Italiaanse wa-S gen besturend, tot de grens van de ge- meenle ten Hang. Hle: liet prins Bern hard zijn nieuws sportauto achter en voegde zich weer b(J de andere auto's en bet escorte. W 5 Derde kunstmaan V.S Temidden van tal van geruchten over een op handen zijnde aanval van uit zee en over land op Padang. kwamen radio-Padang en radio-Boekittinggi woensdagavond niet op de normale Uid met hun programma in de lucht. Luisteraars verklaarden echter, dat dit wel meer is rebeurd. cirkelt om aarde Het is bekend, dat het Engelse vorsten huis veel liefde voor bloemen en planten heeft. Konirgin Elizabeth genoot dan ook van het bezoek aan de Aalsmeerse bloe menveiling, waar zU een oprechte belang stelling aa,n de dag legde voor de veie bloemen. E derde Amerikaanse kunst maan cirkelt om de aarde. De satelliet werd gisteren door het leger met behulp van een Ju piter-C raket gelanceerd, maar is niet in de tevoren berekende baan gekomen. Daardoor z?I de nieuw ste Amerikaanse kunstmaan een korter leven beschoren zijn dan haar voorgangers. De Verkenner 3 is tc Cape Canave ral in de Amerikaanse staat Florida afgeschoten. Het was de derde lance ring van een draagraket van het type Jupiter C binnen twee maanden De vorige had plaats op 31 januari jl. Deze proef mislukte als gevolg van een con structiefout in het ontstekingsmecha nisme van de raket. Gisteren werd de iuim 20 meter hoge Jupiterraket om 18.38 Ned tijd het luchtruim ingeschoten Het pro jectiel ging m een strakke baan met grote snelheid omhoog Het bleef gedurende een minuut zichtbaar, maar het geraas van de krachtige eerste motor kon nog een minuut daarna worden gehoord, ter wij] het gevaarte verdween in een dichte wolkenlaag op ongeveer 3 kilo meter boven de laneeerinrichhng Het vuurspoor van de rakei bleei in de wolken nog slechts even zicht- baer. De radio Corporation of America heeft gisteren bekendgemaakt dat de signalen van Explorer Hl reeds zijn opgevangen. Het zijn dezelfde signalen als die van de eerste Amerikaanse kunstmaan. Zü worden uitgezonden op een golflengte van 108 megacycles. Volgens Amerikaanse geieeiden loopt de baan van de derde verkenner blijbaar te veel verticaal tn plaats van horizontaal, waardoor het misschien slechts een kwestie van dagen zal zijn voordat de kunstmaan m de dichtere luchtlagen van de dampkring komt en verbrandt Naar schatting bedraagt de verste afstand van de kunstmaan tot de aarde 3200 kilometer Het technologisch instituut tan Califorme heeft meegedeeld, dal de nieuwe satelliet is uitgerust mei een bandopname-appaiaat ter grootte van een sigarettendoosje, waardoor de derde verkenner vijfmaal zoveel ge gevens over kosmische straling kan doorgeven als de eerste verkenner. (Van onze Haagse redacteur) De massale receptie, door de Britse ambassadeur georganiseerd in de zalen van de Haagse Dierentuin ter gelegenheid van het bezoek van koningin Elizabeth II en haar gemaal prins Philip, is een typisch „Engels familiefeest" geworden. Er waren ruim tweeduizend gasten. Op het ver sierde podium concerteerde de artil ierieband uit Portsmouth. Toen het vorstenpaar arriveerde, speelde de Princess Patricia Canadian Light Infantry Band (waarin ook Neder landers debuteren) het „God save the Queen" Koningin Elizabeth en prins Philip hadden voor ieder een vriendelijk woord ei werd geen haast gemaakt en allengs groeide een sfeer weike opmerkelyk „onder ons" was. ''•^nduizonden stuks serviesgoed en bestek stonden gereed om de hon derdveertig man personeel gelegen heid te geven de tweeduizend gasten >.a afloop van het officiële gedeelte te laven en te spyzigen, Ei waren o.m. gebakjes, versierd met het op schrift „EU R" m marsepein. Ho) -O* (Van een onzer verslaggevers) HEEL Nederland heeft gisteren en ook de afgelopen nacht vergeefs gewacht op de definitieve nitslar van de stembusstrijd In Apeldoorn! Naar de heer H. Groenenberg, chef, van de afdeling bevolking, ons mee deelde, is dit te wijten aan het in voeren van een nieuw telsysteem, dat overigens elders met succes is toegepast. „Wij hebben ons verkeken," bekende de heer Groenenberg, „Er is onvol-, doende personeel ingezet." Aanvankelijk was er een groot stem men verschil. Ten slotte heeft men. dit tot 16 weten terug te brengen. Vanmorgen om 10 uur was het ver schil nog niet geheel weggewerkt. Daar Apeldoorn de uitgestrekste ge meente van ons land is, vormde het binnenkrijgen van de uitslagen der, onderscheidene stembureaus - er zjjn er 66 ook een groot probleem.' Pas kwart over elf kwamen de tel lingen van de laatste twee stem bureaus op het gemeentehuls binnen. Ook dit werkte vertragend. Radio Djakarta heeft gemeld, dat het ministerie van Scheepvaart heeft bekendgemaakt, dat alle K.P.M.- schepen, die door de Indonesische re gering werden vastgehouden, vrijdag' uit de Indonesische wateren zullen) vertrekken. 1 Meer dan 100.000 Japanse spoorweg arbeiders zijn vandaag de grootste* staking na de oorlog begonnen, nadat onderhandelingen tussen vakbonds- en werkgeversvertegenwoordigers over loonsverhogingen waren afgebroken. De stakers zijn employés van 92 particuliere spoorweg- en autobus maatschappijen. 1 Woensdag zijn aan boord van de 1 Australa" 100 Nederlandse evacués in) Napels aangekomen. i ae algemene weersituatie Is sinds gisteren niet veel verandering geko men. Boven Scandinavië nam de lucht- druk niet verder af. zodat de vorst zich j kon handhaven, evenals daar nog steeds in Oost-Europa. Het weer ln West-Europa bleef onder 1 oceanische Invloed. De depressie, die gis- teren langs de Azoren trok. lag vanmor gen ten westen van de Golf van Biscaye.' Het bijbehorend Irontensv-steem trok - vla Spanje naar Zuld-Frankrfjk, vergezeld van een regenzone. Deze kan vanavond ons' tand bereikt hebben. Na de passage ervan morgen weer enkele opklaringen mo-t' gelijk. De aanvoer van zachte lucht door t zuidelijke windes aai aanhouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1