L ik Ver. Staten verontrust over Indonesië KPM-scliepen vertrokken Dr. Platteel gouverneur Ned, Nieuw-Guinea KONINGIN JULIANA SPRAK MET WERKLOZEN Ruzie beslecht met revolver Kans op lichte vorst Man overleden na worsteling met zijn zoon EY 0-resolutie gericht tegen Paul de Groot Drie gewonden na sprong uit brandend huis VREES VOOR AANVAL VAN DJAKARTA Anti-Amerikaanse demonstraties Eerste Westduitse dienstplichtigen naar huis Lid adviescollege van A.-R. Partij Ook prinses Irene in West-Brabant (i Geeii proces tegen lm re Nagy Fondsen onbillijk voor verzekerden Assurantie wordt geweigerd Meerderheid CPN- kamerfractie tegen De Groot 4 X r G UIAAIVDAG 31 MAART 1958 BESTIERDE JAARGANG No. 3956 Spreekkoren Geen gelieim Nieuwe fronten9 erk :x Old Eem- 2eist 51) ster- m. Directeur: H. DE RUIG J O, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT DE tegenregering van dr. Sjafroeddin op Midden-Sumatra heeft de havenwijken van Padang laten ontruimen, omdat een be schieting vanuit zee en een landing van centrale regeringstroepen [wordt gevreesd. Kolonel Simbolon, minister van Buitenlandse Zaken van de contra-regering, heeft gezegd dat men niet zal aarzelen de olievelden van de Amerikaanse Caltex-oliemaatschappü op Oost- Sumatra in de lucht te laten vlie«iVolgens Simbolon zou dit ge beuren als de centrale regering «p» -oot offensief zou beginnen. De minister zei voorts dat de 1 en van de tegenregering bij een grootscheeps offensief Padang en Boekittingi zouden moeten ontruimen. Zij zouden tot een guerrilla.oorlog overgaan, omdat zij niet over de middelen beschikken om een gewone oorlog te kunnen voeren. «8 \S Tandartsen menen: Ladingen voor Sumatra AANHOUDEND KOUD IN HET NOORDEN In Nederland Zie verder pag. 4, 2e kol.) „Laffe overval De heer F. Reuter, die de leiding van deze conferentie had, memoreerde de afwezigheid van de verbondspenning- meester, de heer R. Smidt, die nog steeds in bed ligt met een hersen schudding als gevolg van een „laffe overval". m c s 302.): n de be- Oos- lman jssen kant (ar- stra- eeht. Gr.), noey :eate ii dr. lam ige- tief rsi- een, de Mr. ge iten als fft'e zijn /an ing «ft ii. up. en t< Jfd- itl- IMr tm- iKh rti. trie de bn- i te 904 lll- Tl{- te Iro- Mn Wt eur niU «n, iui- \n Bid aai i i J. slo; da, UJn 4 He;1 for. [di. im; Bd» na- tt er- r, rv. im; er» icj. T. er* tl i): Alf 3): ui #*wra«a witte wiUnstraai jo lel er H370u (4 i i Postbus 1112 Postgiro No 424S19 Klaelilendiensi abonnementen 18 Juiy.au uur Zuteraags 171B uur Telefoon 115700 •s-Gravenhage Huvgensplein 1 Telejt 183467 >3 Ulnen). Postbus 109) Postgiro No 424867 K.achlenaiunst 18.3019 30 u -Teler 3(32609. Onrdrerh. bchetleixplem J Postgiro No 424208 Telefoon 4570 K-acbtendienst na 17.30 uur 7314 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week t 2.65 per maand, f7.90 per kwartaal. Loss# nummers 15 cent. Verseltllnt daeetiiki ("Geldig tot morgenavond) SCHRAAG WEER. Droog weer met enkele wolkenvelden, maar ook op klaringen. Matige tot krachtige wind tussen oost en zuidoost. Aanhoudend koud, met vannacht voornamelijk in de noordoostelijke helft van het land plaatselijk lichte vorst. Morgen: zon op: 6.17 Maan op: 15.59 onder: 19.12 onder: 4.39 Havenwijk van Padang geheel ontruimd Noord-Sumatra. Luchtverkenmngen zouden hebben aangetoond, dat de opstandelingen bruggen vernielen. Radio-Djakarta meldde zaterdag avond dat de economische blokkade van Midden-Sumatra is opgeheven op dat „het volk niet langer zal lüden". De grootste vakbond in Indonesië, de [communistische Sobsi. heeft een be roep gedaan op de arbeiders in het ge [hele land „het gevaar van interventie ïn agressie door de Zuidoostaziatische jVerdragsorganisatie (ZOAVO) in de binnenlandse aangelegenheden van In donesië aan de kaak te stellen", f In een verklaring dringt de Sobsi bij de regering aan op een „krachtige po sitieve buitenlandse politiek" en wordt ;ezegd, dat krachtig opgetreden moet ïorden om de ondermijnende werk zaamheid Van de ZOAVO en Amerika ün samenwerking met het Kwomin- ng-regime" de kop in te drukken. De Sobsi zei niet welke acties onder- lomen moeten worden. Ongeveer 250 personen hebben voor iot Amerikaanse consulaat te Soera- aja spreekkoren aangeheven tegen de herenigde Staten en tegen het Zuid- öojfsziatiscbe verdrag. Op vele plaat sen in Soerabaja en Djakarta zün antï- SAmerikaar.se leuzen geschilderd. Ook 'nationalistisch China kreeg kritiek. Het invloedrijke Amerikaanse blad Ie New York Times meldde vandaag in een telegram uit Washington, dat de Amerikaanse autoriteiten zich bezorgd maken over het voortduren van de ijjandelUkheden in Indonesië. Het blad schreef dat zij in het bijzonder bezorgd waren over de berichten in take ernstige gevechten na de aanvan kelijke rust na de vorming van de te- zenregering op 15 februari. Volgens inlichtingen, die te Washing ton zijn verkregen, heeft Moskou aan de Indonesische regeringstroepen een groot aantai voertuigen, voornamelijk jeeps, ter beschikking gesteld. Zoals bekend zijn ook tien schepen met klei ne wapens en munitie door Moskou naar Djakarta gezonden. In kringen op de Amerikaanse mi nisteries van Defensie en Buitenlandse Zaken werd geen geheim gemaakt van haar gunstige gezindheid jegens de anti-communistische doelstellingen van de opstandelingen en,van haar wan trouwen jegens president Soekarno's contact met de communisten, aldus het blad. Men was echter algemeen van ge voelen dat er voor de opstandelingen reer weinig hoop op overwinning was, ofschoon zij misschien in staat zouden bin voor bijna onbeperkte tijd guerrillaaeties te voeren. In het telegram werd ook gezegd dat bemiddeling in het conflict door Thai land of Birma door de Amerikaanse autoriteiten met instemming zou wor den begroet. Een woordvoerder van de tegenrege ring heeft verklaard dat overwogen wordt nieuwe fronten te vormen. Ongeveer 1500 opstandelingen uit Atjeh. van wie velen lid zijn van de Oaroel Islam, zouden Medan willen aanvallen. Kolonel Ventje Soemoeal mu op Celebes een nieuw front willen onenen. Ook zou kolonel Loebis, com mandant van West-Java, op bevel van Boekkittinggi .wachten om zich tegen «•ookarno's bewind te keren. Radio-Medan heeft zondagavond meegedeeld, dat de opstandige troepen volledig op de terugtocht zijn voor de regeringstroepen, die oprukken uit Enige duizenden Westduitse militairen zijn dit weekeinde afgezwaaid na 12 maanden dienstplicht vervuld te heb ben. Ben groep van ongeveer 30 wandelde uit de kazerne naar het ihiniste- rie van Defensie in Bonn, waar zü op bier getracteerd werden door hun vroegere opperbevelhebber, de minister van Defensie, Josef Strauss. Zü droegen borden mee, waarop te le zen stond: „De ooievaar bracht ons in 1937, en Strauss (dat in het Duits „struisvogel" betekent) pikte ons in 1957 in". Zü hadden hun stalen helmen verwis seld voor strohoeden, hetgeen in Duitsland bü het afzwaaien traditie is, sinds de keizertüd. De jongelui met wie Strauss poseerde voor foto's, behoorden tot de 100.000 dienstplichtigen, die op 1 april 1957 opgeroepen werden. Gisteren ziin drie schepen van de K.P.M. uit Tandjong Priok naar Sin gapore vertrokken. Verwacht werd dat vandaag de twaalf andere KPM- scliepen, die nog in de haven van Tandjong Priok liggen, zouden volgen. Ook zouden vandaag waarschijnlük tien schepen van de K.P.M. Soerabaja verlaten. De drie schepen, die gisteren zijn vertrokken, zijn de Ophir (3000 ton), Ekoselm (565 ton) en Lariang (565 ton).> De schepen zijn leeg weggegaan. Ze waren bemand met Nederlands personeel van de K.P.M. Er waren geen Indonesiërs aan boord. Voigens de heer J. W. Brand, direc teur van de K.P.M. in Djakarta, be vinden zich nog 36 schepen van de maatschappü in de Indonesische wate ren. Twee daarvan, de Both en de Soengei Deli, zouden in door de te genregering beheerste havens liggen. De heer Brand deelde med?, dat na het vertrek van de KPM-schepen uit Indo nesië spoedig de gehele staf van de maatschappü het land zal verlaten. In Singapore is gisteren aangeko men het KPM-schip Kaloekoe met aan boord de 65 Indonesische opvarenden van de Kasimbar. die zoals bekend is door Hr.t Ms. torpedobootjager Drenthe werd aangehouden en opge bracht naar Nieuw-Guinea. Het is nog niet bekend wat er verder met de Indonesiërs zal gebeuren. Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 mei 1958 benoemd tot gouver neur van Nederlands Nieuw-Guinea dr. P. J Platteel te 's-Gravenhage. o» het ogenblik directeur van de ge- meenteliik# dienst voor sociale belan gen te 's-Gravenhage. Dr. Platteel is 46 jaar. Hij is lid van de gereformeer de kerk en lid van de Anti-Revolutio naire Party. Dr. Platteel stelt zich voor zich ge durende vier tot zes weken hier te lande te oriënteren op de hem wach tende nieuwe werkkring alvorens naar Nederlands Nieuw-Guinea te vertrekken. Dr. P. J. Platteel, die op 14 augustus 1911 is geboren, volgde aan de rüks- universiteit te Utrecht de Indologische studie en promoveerde in 1936 tot doc tor in de letteren en wüsbegeerte op een proefschrift, getiteld: ^.De grond slagen der constitutie van Neder- landseh Indië". In 1937 werd dr. Platteel uitgezonden naar Nederlandsch-Indië, waar hü als bestuursambtenaar werkzaam is ge weest op verschillende standplaatsen en in verschillende rangen, zowel op (Van onze correspondent) Een hooglopende ruzie in het woon wagenkamp te Laren (N.-H.) heeft zondagmorgen geleid tot een poging tot moord. De dader, de 31-jarige P. Bis onmiddellijk in' hechtenis gesteld. Het slachtoffer, de 26-jarlge J. M., heeft zün leven te'danken aan het feit, dat de kogel afschampte op een rib. HU kon na behandeling in het ziekenhuis naar zijn woonwagen terugkeren. De ruzie begon reeds zaterdagnacht, toen een drietal woonwagenbewoners na cafébezoek in Blaricum huiswaarts keerden. By het handgemeen over een oude vete werd nog al wat schade toegebracht aan de woonwagens. Bui ten sneuvelden en huisraad werd kort en klein geslagen. De politie slaagde er echter in de gemoederen te kal meren. Het vechtlustige trio, bestaande uit P. B. en de gebroeders M„ ging toen Volgens Reuter zal de vroegere Hon gaarse premier Imre Nagy, die aan het bewind was bij het uitbreken van de revolutie in Hongarije in 1956 en die thans in Roemenië verblijft, niet te rechtstaan. Maarschalk Tito zou deze toezegging hebben afgedwongen van de Hongaarse partijleider Janos Kadar, als voorwaar de van een goede verstandhouding tus sen Boedapest en Belgrado. Tito en Kadar hebben, zoals bekend, eind vo rige week In het geheim besprekingen gevoerd in de Joegoslavische stad Ka- rageorgievo. naar bed, maar toen P. B. zondag morgen vroeg uit zün wagen stapte en de aangerichte schade ontdekte, ont stak hij opnieuw in woede. 'Het be gon met een woordenwisseling met de inmiddels verschenen J. M„ maar al spoedig trok B. een revolver en laste een schot dat zijn tegenstander even boven de maag trof. De inmiddels gealarmeerde politie liet het slachtoffer naar het zieken huis vervoeren en bracht de dader zonder veel moeite naar de cel. De officier van Justitie te Amsterdam was zondagmiddag reeds m Laren om zich op de hoogte te stellen. De daaer is gehuwd en heeft vüf kinderen. De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde heeft taterdag na haar algemene vergade- hng in Utrecht een verklaring uitge geven, waartn ernstige teleurstelling tenbaar wordt gemaakt over de beslis. S|ng van de Ziekenfondsraad 18 stem. "len voor. 13 tegen, dus nog juist geen 'ereiste 2/3 meerderheid), waardoor tot aea toe aan de ziekenfondsen de mach- Wng werd onthouden tot terugbeta ling van de extra uitgaven, die de zie- Jöifondsverzekerden zich hebben mo«- getroosten voor het verkrijgen van tandheelkundige behandeling in de periode van het zg. tandartsenconflict. De ..verzekerden", aldus de .tandart sen, waren in deze periode dus boven dien verplicht premie te blyven beta len zonder dat de ziekenfondsen in staat waren hier de gegarandeerd» tandheelkundige behandeling tegen over te stellen Het hoofdbestuur van de Maatschap pü tot Bevordering der Tandheelkun de .Sloopt en verwacht, dat er alsnog wegen gevonden zullen kunnen wor den om aan deze onbillijkheid officieel een einde te maken". In Singapore is vernomen, dat de assuradeurs in deze stad weigeren ladingen, bestemd voor Sumatra, te verzekeren. Ladingen naar Djakarta en andere havens op Java worden in de meeste gevallen uitsluitend op oor logsrisico's, dus tegen sterk verhoogde premie, verzekerd. De reden van de weigering om ladingen voor Sumatra te verzekeren, is de bekendmaking van de centrale regering, dat een mijn versperring is gelegd voor de haven van Padang. EBUHEN'DE het weekeinde bevond ons land zich ln een overgangszone tussen zachte lucht en koude continentale lucht. Dit manifesteerde zich zondag vooral In de maximum-temperaturen. Terwijl in de noor delijke provincies maximumwaarden van 6 graden werden bereikt, steeg het kwik in het zuiden van het land hier en daar tot 18 graden. In de nacnt van zondag op maan dag won de koude lucht terrein en trad overal een aanzienlijke temperatuurdaling op. Op het vliegveld Eclde kwam zelfs twee graden vorst voor. De koude luchtstroming vindt haar oor sprong in Rusland cn wordt in stand ge- honden aan de zuidflank van een krachtig hogedrokggbied, dat zich uitstrekt van mld- den-Scandinaviü tot de zuid-Oeral. De depressie-activiteit op de Oceaan Is in de Koningin Juliana arriveerde zater dagmorgen in Etten om zich te laten voorlichten over de werkloosheid in West-Brabant. Tot verrassing van vel» Ettenaren stapte na de Koningin ook prinses Irene uit de grote zwarte wa gen. By het arbeidsbureau bood de 7-ja- rige Maria Arnouts, dochtertje van een werkloze Ettenaar, de Koningin bloemen aan, terwü'l het 6-jarig doch- tretje van burgemeester Godwaldt een ruiker aan prinses Irene aanbood. Ter begroeting waren aanwezig de Saris, -„van - .de-^-Koningln -in -Noord-Brabant, prof. dr. J'J. de Quay en burgemeester Godwaldt van EttenLeur. Voorts waren aanwezig 21 werklozen uit Etten, Hoeven en Rucphen. Ongedwongen en openhartig warende gesprekken die de Koningen voerde met telkens zeven werklozen en de burge meesters van de drie gemeenten in het rayon Etten. Ook prinses Irene sprak met de ze- H.M. de Koningin onderhoudt zich in ven werklozen. Koningin en Prinses het gewestelijk arbeidsbureau te Etten wisselden telkens van tafel, zodat zij DR. P. J. PLATTEEL Java als in de buitengewesten. By het uitbreken van de oorlog met Japan werd hü eind 1941 als reserve-officier onder de wapenen geroepen. Na de ca pitulatie, in maart 1942 bleef hy in Ja panse krygsgevangenschap tot eind 1945. Na deze gevangenschap vertoefde hij enige maanden in Australië. Van 1946 tot begin 1950 is hü weer als bestuursambtenaar in verschillende functies werkzaam geweest, onder meer als resident in Oost-Java. In 1948 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor be langrijke diensten op Oost-Java onder moeilüke en gevaarlyke omstandighe den. Na de soevereiniteitsoverdracht is dr. Platteel naar Nederland terugge keerd. Van september 1950 tot èind april 1951 is hy werkzaam geweest bij het ministerie van Binnenlandse Za ken. Vervolgens trad hij ia dienst van de gemeente Rotterdam als adjunct directeur van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken In 1954 volgde zyn benoeming in zün tegenwoordige func tie. Belangstelling op politiek gebied leidde ertoe, dat dr. Platteel werd uit genodigd als lid toe te treden tot het college van advies van de Anti-Revo lutionaire Party. Bü de Tweede-Ka merverkiezingen in 1956 was hy ge plaatst op de kandidatenlijst van deze party. q met enige werklozen. (Van onze correspondent) Op de Henegouwerweg in Waddinx- veen is zaterdagavond een familiecon flict tot een tragisch einde gekomen Tydens een worsteling met zyn 17-ja- rige zoor W. van H., is de 42-jarige Goudse heier L. S. van H. zolang aan de keel vastgehouden en zodanig aan het hoofd verwond, dat hy tydens hei vervoer naar het ziekenhuis in Gouda aan zijn verwondingen is bezweken. De zoon, die zijn zwaar beschonken vader met zijn 22-jarige vriend G. H. op een motor was achternagereden, na elders een woordenwisseling met hem te hebben gehad, wilde Van H. pro beren bezig te houden totdat de inmid dels door hem gewaarschuwde politie zou zijn gearriveerd. Reeds gedurende een maand leeft Van H. gescheiden van zyn vrouw, die met haar 17-jarige zoon in Waddinx- veen woont. De afgelopen weken had de heier herhaalde malen zün vrouw lastig gevallen. Zaterdagavond trof de zoon zyn vader onder invloed van ster ke drank aan op de Kerkweg in Wad- dinxveen. Er ontstond een woorden wisseling, waarna de vader op zijn fiets wegreed. Daar de zoon bang was dat zijn moeder weer lastig gevallen zou worden en ook vreesde dat zyn vader een ongeluk zou kr'ygen door zyn be schonken toestand, begaf hij zich met zijn vriend, de 22-jarige G. H. naar de politie. Na dit gedaan te hebben reden de beide jongens achter de vader aan, die zy op de Henegouwerweg inhaalden. De worsteling die toen ontstond, leid de tot de dood van de vader. De beide jongens zyn in verband met het onderzoek, dat geleid wordt door de officier van Justitie te Rotter dam, aangehouden. aan het eind van hun bezoek aan Et ten Ieder met driemaal zeven werklo zen en drie burgemeesters gesproken hadden. De heer Van Esch, directeur van het G.A.B., gaf de Koningin een toelich ting op de trieste cijfers, die hy haar verstrekte. In het rayon Etten zün thans 1416 werklozen, dat is 17 van de beroepsbevolking. Met dï aanbieding van een paasei voor prinses Marüke door Marüke de Jong uit Dinteloord. die precies even oud is als de jongste Prinses, kwam aan het bezoek van koningin Juliana en prinses Irene aan het door werk loosheid getroffen West-Brabant een einde. Tevoren hadden de koninklijke bezoeksters ook gesprekken gevoerd met werklozen in Bergen op Zoom. Hier gebruikten Koningin en Prinses de lunch in het stadhuis. Na afloop daarvan lichtte het lid van Gedepu teerde Staten, de heer P. Coppes, de werkloosheid in West-Brabant nader toe. In Dinteloord spraken Hare Maje steit en de Prinses ten slotte met werk lozen uit Steenbergen, Nieuw-Vosse- meer en Dinteloord. Tydens een zaterdag in Amsterdam gehouden spoedconferentie van de EVC onder leiding van de heer F. Reuter is met 6 stemmen tegen een resolutie aangenomen, nadat de heer B. Brand- sen een inleiding had gehouden ov«i het enige agendapunt: „De toestand in de EVC, ontstaan door het optreden van scheurmakers". In deze resolutie wordt gesteld dat de moeilykheden in de EVC gezocht moeten worden in het feit, „dat men tracht partypolitieke moeilykheden (in de CPN) te verleggen naar de EVC en deze daai op de ruggen van de leden der EVC te laten uitvechten". Verder wordt in de resolutie gezegd, „dat het vormen van tegenleidingen in de vorm van commissies directe scheu ringshandelingen betekenen en dat die bonden, die daaraan meedoen, zichzelf buiten de EVC hebben gesteld". De heer B. Brandsen sprak van een „mateloze ophitsing van arbeiders te gen elkaar, waarby zelfs messen zyn getrokken". Hij deed een beroep op al le communisten in de EVC de strijd te staken en de handen ineen te slaan Twintig afgevaardigden uit alle delen van het land namen deel aan de dis cussie. Velen keerden zich in felle be woordingen tegen „de methoden die worden toegepast om de EVC af te bre ken". Zo sprak de politieke secretaris van de CPN te Leerdam van „stin kende methoden en ondergronds ge wroet, dat geleid wordt door Paul de Groot". Burgemeester van Assen benoemd Tot burgemeester der gemeente As sen is met ingang van 16 april a.s. benoemd mr. P. P. Agter te Gronin gen, thans directeur van de gevange nis en het daaraan verbonden nood- asiel van ter beschikking van de rege ring gestelde personen aldaar. Hij is lid van de PvdA. nabijheid van de Westeuropese kust rveer toegenomen. Een actieve storing ten noord- nesten van Spanje beweegt zich tamelijk snel ln de richting tan de Britse eilanden. Dit heeft een vertragende nerking op het verder uitstromen van de koude lucht tot gevolg. De komende 24 uur blijven we in de koude lucht met vooral in de noord^jjke helft van het land kans op lichte vorst. De neerslagkansen zijn gering. (Van een onzer verslaggevers) De stryd tussen de leiders van de E.V.C. en Paul de Groot zal binnenkort waarschynlijk verplaatst worden naar het Tweede-Kamergebouw. Aangeno men mag nl. worden, dat de meerder heid van de communistische Tweede- Kamerfractie zich met hand en tand legen Paul de Groot zal gaan ver zetten. Momenteel bestaat de oppositie in de fractie uit de heren Wagenaar en Gort zak en mevrouw R. Lips-Odinot. Maar door het bedanken van de heer Reuter is er een vacature gekomen. Voor deze vacature komt in de eerste plaats in aanmerking de heer B. Brandsen. De heer Brandsen zal zün benoeming aan nemen, waardoor de meerderheid van de fractie dan uit oppositiemensen zal bestaan. Zaterdagmiddag is de zevenjarige Henricus van Lieshout uit Tilburg, by het oversteken van de Ringbaan- Zuid te Tilburg door een personen auto met aanhangwagen aangereden. Het iongo*je is in het ziekenhuis over leden. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdagnacht zijn een vrouw, een man en een jongetje van tien jaar bij een sprong uit een brandend huis m de oude binnenstad van Amsterdam ernstig gewond geraakt. Zij zijn ter verpleging in een ziekenhuis opgeno men. Omstreeks kwart voor twaalf ont stond brand in een pand aan de Oude Ziids Armsteeg. Een Surinamer, die gebruik maakte van een kamer van een Surinaams echtpaar, dat afwezig was, had in zyn slaap een brandende oliekachel omgegooid. De medebewo- ler, de vletterman S. T. (48), werd door zyn vrouw gealarmeerd, nadat het elektrische licht kapot was gespron gen. HU ontdekte een vuurhaard in de kamer, waar de Surinamer rustig lag ie slapen. Een poging om de vlammen met dekens te doven, mislukte. De vletterman zond zün vrouw en 4-jarig zoontje langs de trap naar "beneden. Via een platje bracht T. zich later in veiligheid. Zonder noemenswaardig letsel be- In de nacht van zaterdag op zondag uaedde ln de Oude Zijds Armsteeg in het hartje van Amsterdam een feUe brand. Drie personen moesten uit de ramen sprin gen, waarby zy ernstig werden gewond. Deze foto werd nog vóór de komst op#t de brandweer gemaakt. landde het drietal in de steeg. De SmC- namer was minder fortuinlyk. fill sprong geen uitweg ziende in pa niek uit het raam van de eerste ven- dieping en bleef met 'n ernstige hoofd wonde op straat liggen. Inmiddels was paniek ontstaan op de tweede verdie ping, waar een moeder, mevr. W. al leen thuis was met haar 10-jarig zoon tje. Ook zy sprongen uit het raam; bei den liepen verwondingen op. De brandweer was met veel mate- rieel ter plaatse; het blussingswerk' werd bemoeilykt, doordat de steeg niet gemakkelijk bereikbaar is voor groot materieel. De eerste en tweede ver- dieping brandden geheel uit. Gelijk vloers bevindt zich een feestzaaltje^ waar een gezelschap büeen was: Men heeft de zaai ordelük kunnen verlaten), V:tÏ Nf 7 J •iik rsa®»lf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1