>t vervoer volledig stil Bestuurs wisseling! Verbetering van watersmaak? Weerzien na drie KRELIS' (150 kilo)H aan de geusstok Dertéeöböiiderd man gered van brandend schip hep aan de K.P.M. Beslissing vlak voor vertrek Koudste maart in 40 jaar Edelstenen lagen voor het grijpen in (Amsterdamse) Spaarpotsteeg Vannacht lichte vorst ERNSTIGSTE ONRUST SEDERT 1953 II Zelfs de fiscus op non- Vader steekt zoon Inbreker verloor op de vlucht deel van zijn buit Miclden-Sumatra wil mr. Assaat als president Koninklijke familie naai- Sankt Anton r Voorjaarszon! PINSDAG 1 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 8957 r IjlMHÊWSlI NOOR „SKAUBRYN" GEGAAN o geen tremen en vliegtuigen naar is vertrokken Tien jaar voor poging tot moorcl ETALAGERUIT GING RINKELEND AAN SCHERVEN 1958 n rest in »ijr die- Op aten, ~n Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT id. ie* ||||||[|||IPl|m,u,m""mi,,l!llllll!J!|||J Goedé zaken 250 miljard Chloordioxyde toegevoegd Telegrambesteller tegen auto gebotst Sbüm TTET bijna 10.000 ton metende -M- Noorse passagiersschip „Skaubryn" is door een brand in de Indische Oceaan verloren ge gaan. Bij de brand op het schip, dat met 1100 passagiers en 200 bemanningsleden' op weg was van Bremen naar Australië is één per soon om het leven gekomen. ïiÊÈmtïi: Zak puilde uil ïERr .V i'Aerk. Henge- side t« W. de Open in een 10,000 uitge. kerk d zjjn, !D dit n lat iij ónder lieu* ihoud rokea itant- pulafr erlijk an op iciaal r het van. lertl, [•land con- Peet, i it- Ml Hide) IdeJd i, Ml toofr i Up- i Tot amp. ipde mam in d: uit- Kutteroaxn iVitle «e Witnsiraai du lelei 115700 (4 I.) Postbus 1115! Postgiro No 424519. Kluchtendlensl abonnementen IÖUO--1U4JO uut Zaterdags 1718 our Teleloon U570Q. s-üravennase tiuyeeiispleln 1 relet 183467 2 ilmen). Postbus 1091 Postgiro No 424867 KlacbtencU«nst 18.3019.31) u Telei 362569. Oordreehc Scheffersplein 3 Postgiro No 4242M Mefoon 4576 SCsBcbtendlenst no 1736 uur 7314 Schiedam, Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882. Abonnementsprijs 01 cent Der week 2.85 per maand. 17,90 pet kwartaal. Losse nummers 13 cent Versorrftnt daveliilci LICHTE NACHTVORST. Heldere nacht met op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen meer bewolking vooral in het noordoosten van het iand Op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind tussen noord en noordoost Ongeveer de zelfde middagtemperaturen. Morgen: zon op: 6.15 onder: 19.14 Maan op: 17.22 onder: 5.08 verlamt isna] Get* laatt- duo, kan- Mi]- r. p Nederlands Nieuw-Guinea II een bestuurswisseling deur. De huidige gouverneur dr. J. van IBaal is aan het einde van zijn ambts periode en zal dus binnenkort naar ons land terugkeren. Dr. Van Baal heeft harde jaren ach ter de rug. Hij heeft veel werk verzet. iVeel dat waardering verdient Maar hij heeft ook bemerkt iets wat hij (trouwens van te voren wel wist dat het op Nieuw-Guinea en zeker in deze leigenüjk nog primitieve opbouwperio- ^de van Nieuw-Guinea, niet meegeval len is. Het werk is harder geweest, de moeilijkheden groter, de stugheid van g-,- de materie erger dan een mens met JTEN f'semene staking heeft vandaag m Frankryk de genatio- ^idealen voor land en volk van Nieuw- naliseerde industrieën tot stilstand gebracht en de ernstigste ar Guinea en zo'n mens is Van Baal beidsonrust veroorzaakt sedert augustus 1953. eigenlijk ondanks alle wetenschap De „waarschuwïngs-staking" van 24 uur, legde vanmorgen om daarvan, wel gehoopt, had. U viur eerst de spoorwegen lam. Op dat tijdstip stopten alle treinen Van Baal is, om het zo eens te zeg bij het eerstvolgende station, waardoor het staatsspoorwegbedrjjf gen, bij het organiseren van de orga- met zijn 360.000 man sftl kwam te liggen. Inisatie, bij het voorbereiden en begin- De ijzeren toegangshekken van de métro in Parijs bleven op het DatVakone moenJkrUC andersMaTr gebruikelijke openingsuur, 4.20 uur, dicht en geen enkele van de (daarom kon hij nog niet toekomen, al- groeï1"vvltltl sjadsautobussen verliet de garages. Grote legerauto's (thans niet voldoende toekomen aar, bussen en de metro zoveel mogelijk (datgene waarnaar zijn hart toch eigen- ilijk uitging, de zorg voor de mens opj (Nieuw-Guinea. Die mens op Nieuw-Guinea, Vanj (Baal heeft er een belangrijk boek over (geschreven, kende hij als weinigen. ^Maar de omstandigheden hebben mee-| gebracht dat hij zich in zijn bestuurs- |arbeid daar niet in die mate mee (heeft kunnen bemoeien als hij wel zou [hebben gewild. Zijn werk is vóórarbeid geweest. (Ongetwijfeld een belangrijke en nood zakelijke vóórarbeid. Een ander zal óp voort moeten bouwen en zo de igen ook op het werk van Van Baal Zichtbaar moeten maken. (ADVERTENTIE) - agd ich- ïot- ter- ior- Bir- cht Pis- he lm- 'ar- S. tót de Mt- ir): mt Ie. iro- C. I». Die ander, dat is dr. P. J. Platteel Een benoeming die ons welkom is en ie wij van de regering en in het bij ponder van de minister voor Zaken ppverzeei de heer Helders, die haar sjeeft voorbereid, zeer waarderen, Dr. Platteel zal rnet vele moeilijkhe en te kampen krijgen, waar ook dr. an Baal mee te strijden had. Nieuw-Guinea Is een moeilijk land. (et is éen probleem in menig opzicht, (et is voor alles een taak voor Neder-1aandee!- (and. Dr. Platteel is de man, die thans lie taak voor Nederland voor een poot deel op zijn schouders móet ne- nen. Wij wensen hem daarvoor sterkte, ijsheid en idealisme toe. Wij hopen at hij in zijn arbeid, het medeleven ?an het Nederlandse volk en boven al- es Gods onmisbare bijstand zal ont- Mnge.i. Moge dr. Platteel voor het volk van Nieuw-Guinea tot een zegen worden jesteld. BiNNENVERINGBED hef beste bed oost gemaaid Zevenbergen Hazet-rabrteUen SCHUIMRU.BBERBËD mof extra versterkte middensector Cities Service Netto-winst 1937 50.170.336 (62.151385) 'of S 5.83.(0:Q8>p«v aand. Tennessee Corp. - Netto-winst 1937 S 7.092.380 (9.005.319), of, 4.10 - (5.1=2» pet( De druk van het gas begon maan dagavond al minder te worden. Ver wacht wordt, dat het uitvallen van de gastoevoer en van het elektrisch licht bjj Hid en wille niet alleen de zes miljoen inwoners van de stad groot- Parijs zal treffen, maar eveneens die van de grote provincie-steden. De politie hield overal een oogje in hef zeil, maar op het hoofdbureau van politie op het „He de la Cité" hebben de burger-emï>loyés zich. bjj de stakers geyoegd, omdat het over heidspersoneel ook aan de staking deelneemt. Dat de belasting-ambtenaren oqk voor een dag staken, daar. treurt geen Fransman om. Veel .vervelen der voor. de( bevolking isf dat ook hét bedienend i p.erspneel. in een aantal grote restaurants niét" aanr •we2igi».' (De 10.000. taxi-chauffeurs - van de hoofdstad '.doen goede zaken. Om het de Parüzenaars gemakkelijker te ma ken, .hebben, de verzekeringsmaat schappijen de eigenaren van particu liere wagens met een speciale polis toestemming gegeven, voetgangers een „lift" te geven, wanneer zij er maar geen geld voor aannemen. De vakbonden vragen om een loons. verhoging van 20 pet. in verband met de gestegen kosten van het levens, onderhoud, die sedert begin 1957 voortdurend omhoog zijn gelopen en ook om gelijke tred te houden met de Ionen in de particuliere in dustrieën. De minister van Financiën Pierre Pflimlin hèeft uitgerekend, dat als aan die eis zou worden voldaan, de schat kist ongeveer 250 miljoen frank ex tra zou moeten uitgeven. In het afgelopen jaar is de biefstuk in Frankrfjk 20 pet. duurder gewor den, het kalfsvlees 36 pet., de aard appelen en de wijn 100 pet., de eieren 35 pet., suiker 9 pet. én de peren en appelen meer dan 100 pet. Do bonden stellen dg oorlog in Al gerije. die nu al 3% jaar duurt voor dit alles grotendeels aansprakelijk, hij kost Frankrijk één miljard Krank per dag. Door de stakingen loopt de frank ook wederom gevaar. De jongste cijfers tonen-aan, dat het tekort op de be talingsbalans de laatste maand op. nieuw het peil heeft bereikt, waarop het zich bevond, toen Gaillard be sloot om de frank met 20 net: te de valueren. Dat was augustus van het vorig jaar. Het tekort van de buitenlandse handel bedraagt 50 miljoen dollar. Sommige deskundigen vrezen, dat een nieuwe devaluatie nodig zou kun nen zTjn, als de neergatfhde tendens blijft doorgaan. (Van onze correspondent) Volgens het lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de heer A. B. J. Prakken, is op het pompstation van het Provinciaal Waterleidingbe drijf te Castricum voor het eerst'ver betering in de smaak van het drink water geconstateerd. Dit was nadat men voorzichtig een begin had ge maakt met een nieuwe manier van waterzuivering. Men is begonnen chloordioxyde aan het water toe te voegen. Deze chloordioxyde breekt als sterk oxydatiemiddel de smaakstof af. Men moet nu eerst afwachten hoe de re acties op deze methode zijn van het leidingnet. De ervaring heeft geleerd, dat door de toevoeging van nieuwe stoffen troebel water of een nieuw smaakbezwaar kunnen ontstaan. Deze reacties zijn volgens de heer Prak ken van tijdelijke aard. Thans wordt de dosis chloordioxyde geleidelijk vergroot. De eerste berich ten maakten melding van verbetering van de smaak. Maar de conclusie, dat de smaak steeds .beter wordt naarma te de doseren groter wordt, wees het lid van G.S. als voorbarig van de hand. Het chloordioxyde kan de vieze smaak,zelfs niet geheel wegnemen. Als na de aanvankelijke verbete ring de smaak nog hinderlijk is zul len nog andere middelen gekozen moe ten worden om het kwaad te bezwe ren. Dit zal veel tijd vergen. De chloordïoxyde-béhandeling is zeer kostbaar. De stof zou volgens de heer Prakken schadeloos zijn op het moment, dat het water de consument bereikt. (Van onze correspondent) De achttienjarige telegrambesteller L. Th( Uppelschoten uit Hooglander veen is maandagmiddag omstreeks, vijf uur op de kruising DollardstraatIs- veltseveld te Amersfoort bij een botsing om het leven gekomen. De jongeman vloog met zijn motor onder de laadbak van een vrachtauto. 1 f t Door de 24 uurs-staking van de j Cranse spoorwegen reden de dagtreinenj aar en van Parys vandaag niet. j' De nachttreinen worden gehandhaafd, ijdus delen de Ned. Spoorwegen mee. bestaat evenwel onzekerheid of de achttrein die hedenavond uit Parijs vertrekt, morgen in Nederland zali ankomea. Ook zijn vandaag geen KLM-toe- 'tellen van Schiphol naar Le Bourgeti 'O.-trokken, Het toestel, dat gister avond om 22.15 uur van Schiphol zou vertrekken, was reeds geannuleerd. Hfct toestel, dat vanavond om 22.25 uur pér Parys zal vliegen, zal waarschijn lijk een uur 1: vertrekken. v: Het Britse schip„City of Sidney" en hei Italiaanse schip „Roma" heb ben de opvarenden van de „Skaubryn" overgenomen. Het Noorse sehip, dat -zich 300 mil), ten zuidoosten van het eiland Sokotra bevindt, is volkomen uitgebrand, maar niet gezonken. De passagiers, merendeels Duitsers en Skandinaviërs, waren byna allen emigranten. De brand op de „Skaubryn" begon in de machinekamer. Het zeven jaar oude schip was van de modernste brandbestrijdingsmiddélert voorzien, doch toen het vuur oversloeg naar de oliebunkers, moest de kapitein, bevel geven het schip te verlaten. - De rederij Skaugcn te Oslo is de eigenares van het schip. De redery ontving het eerste nieuws over moeilijkheden op de „Skaubryn"' via haar vertegenwoordiger in Rotter dam van de Nederlandse zeesleepmaat schappij Wijsmuller. De Skaubryn was oorspronkelijk 'n vrachtschip. In 1951 werd het schip, na In Bremen te zijn verbouwd, op nieuw in de vaart gebracht, als emi grantenschip. De accomodate was hierop ingericht. llMliïsl FREGAT „Johan Maürïts van Nassau" Is giste ren uit Nieuw-Guinea in de haven van Den Helder aangekomen met een totempaal van 159 kg. als schegbeeld, bevestigd aan de geusstok (foto be neden). Het is een geschenk van Pa poea's, aan wie het fregat medische hulp heeft verleend en het kreeg van de Jantjes prompt de bijnaam Krells, De „Johan Maurits van Nassau", 'die ruim drie jaarmis weggeweest, hééft geen bijzondere avonturen beleefd. Infiltraties hoefden niet te worden bestreden. Wel; werden veel kam-; pongs bezócht'voor hulpvérlening, aan Papoea's. Het schip .heeft met een be-; manning, van i41 officieren en' man-: schappen 100.009 mijl afgelegd.- De bevelhebber van de zeestrijdkrach- ten, vice-admlraal H. H. L. Pröpper," maakte het laatste deel van de;reis •mee en was daartoe,op,de rede' van IJmuiden aan boord gegaan. Het schip werd In Den Heider door een: groot aantal belangstellenden"' ver- r. welkomd. Terwijl de matrozen nog •vA;' ■•-••druk doende waren met bet afmeren; vond1 aan boor'd reeds, de éérste har; tèl jjke .begroeüng-pteatsrtffote bóven) Wegens poging tol moorcl op zijn 24-jarige stiefdochter heeft de recht bank te Amsterdam de 53-jarige 'los- werkman A. F. F. V. uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar .met aftrek van voor arrest. Dé officier van Justitie had twaalf jaar geëist. DE Indonesische bemanningen van tien schepen van de K.P.M.. die in de haven van Soerabaja Jagen, hebben verklaard, dat zij „en bloc" zuilen Wiven werken voor de K.P.M. De betrokken schepen zijn gisteren uit Soera- «ia naar Singapore vertrokken. De Indonesische zeelieden deden deze opzienbarende stap enkele uren voor vastgestelde tijd van vertrek der schepen. De K.PJM.-schepen, die gisteren uit Tandjong Priok vertrokken, had- len kleine bemanningen, uitsluitend bestaande uit Nederlanders. De beslissing werd door honderden Monesische zeelieden te Soerabaja op te op het laatste moment gehouden passavergadering eenstemmig geno- fen- De tien K.P.M.-schepen zouden naven van Soerabaja gisteravond tel verlaten, "met geheel uit Nederlan- p* bestaande bemanningen, onder "Sttneen bevel van de gezagvoerder J® het motorschip Barentsz, de heer - Leclerc. (Van onze correspondent) Een vechtpartij in Assen tussen W. R. en diens 22-jarige zoon draaide er op uit, dat de vader een mes greep en de zoon een steek in de nek en in de buik toebracht. De vader was bezig met het snyden van een stuk vloerzeil en kreeg liier- bver onenigheid met zyn vrouw. De zoon wilde tussenbeide komen en in casseerde toen de messteken. Zijn toe stand is redelijk wel. De vader ia door de politie opgesloten. Tijdens zijn- verblijf in Turkije legde Z.K.H. prins Bernhard een krans bij ■het mausoleum van Kemal Atdt\irk, de vader van het moderne Turkije", De stoel op weg naar het mausoleum. (Van onze medewerker) Maart 1958 met zijn gemiddel de temperatuur van slechts 2,3 graden zal terecht in onze her innering voortleven als een bij zonder koude maart. SSlj bleef 2,6 graden beneden normaal en maart 1958 kan daarmee eigen lijk worden gekwalificeerd als de koudste lentemaand van de laatste 40 jaar. Maart -1917 had een gemiddelde temperatuur van 1,9 graden. Ook in voorgaan de jaren zijn herhaaldelijk koude lentemaanden voorgekomen. De inzet van april is wat de temperatuur betreft eveneens te leurstellend.. Gedurende hel weekeinde is de koude lucht die zich vrijdagmiddag al in Gronin gen bevond, over gebëel Neder land uitgestroomd. (Van een onzer verslaggevers) De Amsterdamse Spaarpotsteeg deed gisteravond zijn naam eer aan*, het asfalt lag bezaaid met kostbare siera den een ring van vijfduizend gul den, een diio van drie mille, wat edel stenen Niemand echter die eraan kwam, want de heer A. van Ommen hield de wacht. Hij had de kostbaar heden uit de colbertzak van een vluch tende jongeman zién vallen en boven dien enige seconden daarvoor een klap en glasgerinkel gehoord. HU wist dus wel hoe laat het was. Het was, zo concludeerde hü, een inbraak in een juwelicrszaak. En het was een paar minuten over elf, een tijdstip, waarop nog wel eens men sen de Kalverstraat passeren. Van daar dat de heer Van Ommen op de hoek van de Spaarpotsteeg en de Kalverstraat (want .ook in die straat lagen nog enige sieraden) de wacht betrok en er niet aan dacht eerst eens op nader 'onderzoek uil te gaan of de politie te waarschu wen. Over deze gedwongen verzuimen hoefde hij overigens niet in te zitten, Want ten eerste bleek zijn standplaats uitzicht te bieden op de etalage waarin glasscherven, sieraden en een in doek gewikkelde steen broederlijk bij elkaar lagen, en ten tweede had ook mevrouw Schippers, echtgenote van de bestolen juwelier, de klap en het rinkelend uit- ei'kaar-vallen van de etalageruit ge hoord. Zy lag net in bed toen zy deze ge luiden, gecompleteerd door het gerin kel van de alarmscbel, opving. En nam dus stormenderhand de trap. Maar zag in plaats var.- de dief een eindweegs jde Kalverstraat in de heer Van Ommen staan, die haar toeriep, dat hij de wacht hield én dat zij de politie mooi even jkon waarschuwen. Enige ogenblikken later kwam de heer Schipper thuis. De heer Van Om men lichtte hem uitvoerig in. „Ik hoorde de klap en zag een jongeman klein var; stuk. donkerblond, grijs kostuum de Kalverstraat over ren nen, een meter of vijftien van me af. Hy hield zijn hand op een zak van zyn colbertje. Die puilde uit. Maar hy verloor toch nog een paar stenen. Hij schoot gindse steeg in, en hoewel ik het nog even op een lopen zette, ver loor ik hem uit het oog." Het eerste wat de heer Schipper deed, was de door de vluchteling ver loren kostbaarheden oprapen. Dat was al een aardige oogst. Maar hy mist nog een aanzienlijk aantal sieraden. Hoe veel precies en voor welke waarde, dat weet hij nog niet. Hy zal eerst-de inventaris moeten opmaken. In Djakarta wordt verwacht, dat.de tegenregering in Mldden-Sumatra mr. Assaat, de voormalige waarnemende president van de Indonesische repu bliek, tot president zullen uitroepen. Assaat is tién dagen geleden uit Djakarta naar Padang vertrokken. ;Hy is een Sumatraan en was minister vaa Binnenlandse Zaken in 1950 tijdens-het kabinet-Natsir. V .-INWACHT kwam bijna overal lichte vorst voor. De laagste temperatuur waarden varieerden tussen mli» één én min vier graden. Verder bleef er e*n krach tige oostelijke wind staan, waardoor bet weer een schraal karakter kreeg. De be grenzing van de koude lucht verplaatste zich verder naar het zuiden en strekte zich dinsdagochtend uit van de Alpen over Noord-Frankrijk naar midden-Sngeland. Een oceaanstoring, die, gisteren ,op de oceaan ten noordwesten van Spanjé(tot ontwikkeling kwam, verplaatste zich saat Zuid-Frankrijk. Een belangrijke depressie, die maandag in Libië een zware zandstorm veroorzaakte bij temperaturen van 40.. gra den Celclus, koerste in diepte., toenemend naar de Balkan, £!{j wordt verder noordelijk by Polen voorafgegaan door een kleine, naar het westen bewegende storing, die (ten: sneeuwval,vergezeld gaat. De wind heeft in ons land de neiging'in kracht, af'te nemen en naar richtingen tussen noord en noord oost te draaien, waarbij de komende nacht door de krachtige uitstraling op-vele plaat sen weer overwegend lichte vorst «al voor komen. Morgen overdag zullen de tempe raturen over het algemeen niet veel met die van vandaag verschillen. (ADVERTENTIE) Blijf felle zomerhitte vóór en koop reeds nu uw Mt goedkoopste goede zongordijn met de sleufjes H.M. de Koningin en de prinsessen Beatrix én Irene zyn varamorgen 'in Sankt Anton aangekomen voor een vakantie van twaalf dagen. Prins Bernhard zal zich 5 april daar bij hw voegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1