Een vlugschrift Regering kiest m Washington geen partij Staking in Roergebied op' nippertje afgewend Stichting Bezitsspreiding opgericht Eindelijk schot in van het eigen woningbezit ILP.M. ZOEKT EMPLOOI VOOR HAAR SCHEPEN NOG KOUD1 Saoedi-Ambië zegt steun aan Jordanië op Broodbezorger overvallen in Haags park MINISTER DULLES GEEFT TE KENNEN: Nieuwe jager voor Kon. Marine Radiomateriaal als diplomatieke post naar Algerije Spoed gevraagd mét spoorwegionen Chroestsjew: opstaud wordt neerjeslawen Zwaar getroffen Nieuic winstpunt voor Nasser r ZATERDAG EINDE SPOETNIK II 1 VRIJSPRAAK VOOR EX-AMBTENAAR WOENSDAG 9 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3962 iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiiiimiiiiniiniHiiiiiiiinniiiiui Onpartijdig Bouw met hypotheek van 90 procent Veel lielangblelling; O it Protest ""N Directeur: II. Did RUIG Dulles leveitle tijdens zijn persconferentie scherpe kritiek op de landen van het Sowjetblok, omdat deze voorbereidingen zouden treffen naar Indonesiü wapens te zenden. Dit stemt met overeen met de goede internationale zeden, zei Dulles, De Ver. Staten zenden geen wapens naar een land waar een bur geroorlog woedt. De minister herinnerde eraan dat Amerika op het ogenb'ik aan Cuba geen wapens levert. - r.jt?p-- 'fiS" rif. Hoofd redacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT* o c uur. KuUefdüii ui* j» iliiUisUiié Jo leid liniuo (4 u Punluw U12 Puslgiiü i\o 4245!9 is^-t.rr letnl co*' wrooanemenlen 18 24)i»ju -1 -18 ju- l'eletoon U5700. •«-O-rairniMSf r. jsi.»plein 1 l'etei 183467 3 lijnen) t-wtuui- 1)9 Postgiro No 424397 (Cjtcöier.oien*; 18JöJ9 3U u felei JtszbbV ürtrrtrrfhs -t nener-pitm 3 Postgiro S„ 424208 1'etefeon 4ÖTB fOtohtendirnol n» 17.30 uut 7314 stdica-iii. Ljnjr Kerkstrual 24 b Telefoon 67832 AbonnemcBtsorii* 9. r»nf D»r wsrtc f 2.95 per maand t 7,»U per Kwart**! Lo*«e nummer» 15 cent vwwitfli <iareli)k» (Geldie tot moreenavond) NOG KOUD 'laatselük enkele buien, maar ook opklaringen, voor namelijk in de nacht en ochtend. Matige, aan de kust tijdelijk krachtige wind tussen noord en west. Weinig verandering in temperatuur Morgen: zon op: 5.36 Maan op: 01.45 onder: 19.28 onder: 10.45 DE Prot. Chr. Werkgemeenschap in de P.v.d.A. heeft ter gelegenheid van de jongste verkiezingen een vlug- jchriftje uitgegeven, geschreven door Wim van Beveren. Het draagt tot 'ti tel: De les der historieEen woord van een Gereformeerde tot Gerefor meerden. Het geschrift schijnt op grote schaal verspreid te zijn onder predikanten en andere kerkelijke ambtsdragers. Wij" kregen het pas na de verkiezingen on der ogen. Maar het is goed er alsnog aandacht aan te schenken. V DE strekking van het betoog is on geveer als volgt: Ook ui de politiek gaat het er om Christus te dienen. Wij moeten ons af vragen wat Gods Woord ons hier te zeggen heeft. Vroeger was voor velen neutraliteit de hoogste politieke wijs heid. Daardoor was men genoodzaakt confessionele partijen te stichten. Er moest een emancipatie bewerkt wor den van het orthodox-protestantse volksdeel en de strijd voor de vrije christelijke school accentueerde die noodzaak. De tijden veranderden echter. De emancipatie kwam tot stand en de ge lijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs werd verkregen. Daarnaast bleek door de economische crisis van 1929 dat er groot verschil van inzicht bestond in de christelijke partijen over de economische vraagstukken Ook in. de niet-confessionele groe pen voltrokken zich wijzigingen. In het socialisme kwam de. marxistische leer steeds ipeer op de. achtergrond en er kwam in de S.D.A.P. versterkte be zinning op geestelijke en religieuze waarden. Dit proces werd tijdens de oorlog verdiept en als gevolg, daarvan ont stond na de oorlog de P.v.d.A., die pro beert vorm te geven aan „het verlan gen van miljoenen naar een. orde^van sociale gerechtigheid, bestaanszeker heid en volkswelvaart, geestelijke vrijheid en wereldvrede." Door hun isolement hadden de leden "der chris lelijke partijen voor deze ontwikkeling geen oog. q CHRIJVER bespreekt dan de kri- v* tiek.op de P.v.d-A. vanuit de chris felijke partijen. "i Allereerst zou die kritiek hierin be staan dat christenen zich moeten iso leren. Zij moeten zich samen organi seren om zo te kunnen inwerken op dit leven. Neen zegt de schrijver. Christus zegt dat 'wij het zout der aarde zijn Wij moeten solidair zijn met heel de wereld. Het samenwerken met an dersdenkenden verdiept eigen innerlij ke overtuiging Vervólgens1 komt de kritiek vanuit de gedachte der' antithese aan de or de. De schrijver bestrijdt dat men. op dat onderscheid een organisatie kan bouwen. De antithese loopt dwars door elke menselijke organisatie heen Dan bestrijdt de spreker het argu ment dat 5n de P.v.d.A. de christelijke beginselen niet tot gelding komen. De spreker weerlegt het argument niet, maar zegt dat er zo met christe lijke beginselen gesold .wordt.. - - Wat zijn .er in' de ,Uóöp der jaren standpunten - uitgekreten" voor onver anderlijke beginselen, -> die daarna weer op rij gezét zijn.-. Als- voorbeeld noemt de schrijver^ dat Colijn in, een deputaténrede in 1925 f ,',cie'gedachte der medezeggenschap,een', aantasting van het'door God gewilde gezag" noemde. Mr. De Wilde sprak: „Nimmer mag de'overheid ingrijpen jij de bezitsver houdingen,van de particulieren onder ling". Een groot deel 'an de a.r. par tij", aldus schrijver, verwerpt thans de ze uitspraken „principieel." Schrijver meent bovendien dat de ris van „Gemeenschappelijke begin selen" vaak aUeeu gesteld wordt als het gaat over samenwerking in een socialistische organisatie, niet als het gaat over samenwerking met libera len, (b.v. in Burgerrecht) Een vierde punt van kritiek nl. dat de P.v.d.A. tegen de christelijke schooi zou zijn, bestrijdt de schrijver door °P te merken dat in het program van de P.v.d^A. de gelijkstelling is aan vaard. Men brengt de P.v.d.A. in discrediet docr het uitlokken van beslissingen, waarbij de schijn wordt gewekt dal deze haar beginsel in dezen niet na leeft. Blijkbaar doelt de schrijver hier op de tegenstand die van de zijde van de P-v.d.A. vaak wordt geboden tegen het christelijk -nijverheids- en technisch onderwijs. De schrijver stelt daartegenover dat niémand minder dan dr. A. Kuyper zich ook tegen christelijke ambachts industrie- en technische scholen heeft verklaard, «t *T EN slotte bestrijdt de schrijver de kritiek, die zegt dat de P.v.d.A ongewild moet afglijden naar het «taatsabsolutisme als gevolg van het voorstaan van de overheidsinmenging ln h®t sociaal en economisch leven. De schrijver vindt dat de christelij ke partijen daar maar net over moe ten spreken Want ook christelijke stromingen hebben :n verleden en he- er' de vrijheid bedreigd. <.De waarborg tegen absolutisme Bgl in het staatkundig leven der vol- Yer. Staten weigeren Indonesië wapens jPlE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren te kennen gegeven dat zijn regering het nieuwe verzoek van Indonesië om Amerikaanse wapens, zei afwe zen. De Indonesische regering heeft de Ver. Staten verzocht om le veranties van kleine wapens, vliegtuigen en oorlogsschepen ter waarde van 120 miljoen dollar. Minister Dulles'zei, dat de Indonesi sche regering vorig, Jaar juli Ameri kaanse wapens toL'èen bedrag van 600 a 700 miljoen dollar heeft gevraagd. Dit verzoek werd volgem Dulles niet goedgekeurd, omdat Amerika vreesde, dat deze enorme hoeveelheid wapens door de Indonesiërs gebruikt zou wor den om de Nederlanders met geweld van Nieuw-Guinea le verjagen, nadat de Indonesische aanspraak op dit ei land in de Ver. Naties was afgewezen. Dulles zei niet letterlijk dat Amerika het nieuwste verzoek van Indonesië om wapens zal verwerpen. Maar in ant woord op vragen zei hij, dat wapens alleen in overeenstemming met goed omschreven beginselen moeten worden verschaft. Een van die beginsélen is de noodzaak van een land zich te ver dedigen tegen-mogelijke agressie van buiten. Het andere is de noodzaak van het bezit van kleine wapens voor een normale politiemacht, teneinde de bin,.: nenlandse rust tegen ondermijnende actie te bandhaven. Tot op heden heeft de opstandige be weging de Ver. Staten niet om wapens verzocht, verklaarde minister Dulles uitdrukkelijk. Dulles ontkende dat de Ver. Staten partij kiezen in het Indonesische eon- >*rfp§i J* iTH» t N 4 ?VJi - (ij V v a y flict. De Amerikaanse regering be schouwt de strijd als een binnenlandse aangelegenheid, die (door de Indone siërs zelf zonder buitenlandse inmen ging moet worden opgelost. In antwoord op «'ragen zei de mi nister van oordeel te zijn dat de ver klaring die de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bu.ten- landse Zaken maandag aflegde, niet strijdig was met het Amerikaanse standpunt „een volkomen correcte houding te handhaven". Zoals bekend is, zei de woordvoerder het te betreuren, dat de regering t» Djakarta zich tot~het communistische blok heelt gewend om wapens te ko pen „ten einde deze mogelijk te ge bruiken om Indonesiërs te doden, die zich openlijk verzetten tegen de groeiende invloed van het communis me in Indonesië". Het stoffelijk overschot van het negenjarig zoontje van de familie Borgsteyn aan de Leidseweg te Utrecht, dat sedert 10 maart werd vermist, is door de politie gevonden m een riool- put. Frankrijk heeft dinsdag krachtig bij Tunesië geprotesteerd naar aanleiding, van de inbeslagneming van elf kisten met materiaal voor radiozenders en •ontvangers, die als Tunesische diplo matieke post werden verstuurd maai; bestemd zouden ziin voor de Algerijn - se opstandelingen. Volgens de Franse verklaring waren de kisten maandagavond op het vlieg veld van Nice in beslag genomen, toen 2jj verzonden door de Tuoesisché ambassade in Marokko gereed stonden met een vliegtuig naar het Tiinislerie van Buitenlandse Zaken te Tunis te worden verzonden. Aan de binnenkant van de kisten stond dat de zending bestemd was voor het Alge rijnse „nationale bevrijdingsleger." *- De Tunesische regering heeft ver klaard. dat het „pure fantasie" is, dat het radio-materiaal voor de Algerijnse opstandelingen bestemd was. a .j'ÖRGEN, wordt in Luxemburg IV1- het huwelijk voltrokken tussen prinses Marie Adelaide van Luxem burg en graaf Charles Joseph Henckel von Donnersmarck, De prinses is de dochter van de Luxem burgse groothertogin Charlotte. (Van onze correspondent) Het personeel der Ned. Spoorwegen in Naarden-Bussum heeft in een tele gram aan de ministers Algera en Suur_ hoff een dringend beroep op de rege ring gedaan om uiterlijk 12 april een beslissing te nemen over de herziening van het reglement dienstvoorwaarden op basis van wat tussen directie en personeelsraad reeds is overeengeko men. Dit houdt in invoering van het herziene R.V.D. met terugwerkende kracht tot 1 november '57. Het perso neel behoudt zich het recht voor bij een negatief resultaat „aam haar eisen kracht bü te zetten". Te elfder ure is de dreigende sta- beveling van de looncommissie om het king van 180.600 metaalarbeiders in het Roergebied afgewend. Na koorts achtig overleg werd in de vroege och tenduren door .vertegenwoordigers van de,, metaalarbridejs vakbond., een com promisvoorstel' aanvaard om« de werk week van 45 op 44 uur te brengen. De nieuwe werkweek zal op 1 ja nuari 1959 ingaan. De werkgevers wil den hun aanbod tot een loonsverho ging lussen 4,3 en 5,3 procent echter niet tot de gevraagde tien procent ver hogen. De staking is voorlopig opge schort totdat de-uitslag van een vrij dag te houden stemming over de aan- aanbod van de werkgevers te aanvaar den bekend is. Indien dan meer dan een kwart van de stemmen voor aanvaarding van het voor§tel is,_kan de staking geen door gang "vinden. Het compromis werd zo laat bereikt, dat het met mogelijk was de arbeiders ervan in kennis te stellen voor het tijd stip, waarop de staking moest begin nen, te weten vanochtend om 06.00 uur bij het begin van de dagdiensten. De arbeiders, die dientengevolge niet op het appel zijn verschenen, zullen volgens de vakbondsleiding schadeloos gesteld worden voor het verzuim. Morsen.,-yiordtr op de werf van de Ned. Bole en Schéepyaart-Mlj. te Amsterdam de onderzeeboetjager"Amsterdam" in dienst cesteld^Mlnister-Stat zal.het schip van de bouwersiovernemenr De .Amsterdam" is de laatste van een serie van acht* onderzee- hootjarerj in de .«."f/ B-klaise. Be Jaren in deze "klasse, behoren tot de snelste schepen yan.de Koa. Maria*. is N* Premie^ gisteren gewaarschuwd aal 'Irann, een commu nistisch land een „tegen-revolutie uitbreekt de Smvjet-Unle hulp zat bie den bij het neerslaan ervan. In een toespraak in de Hongaars» stad Tatabanya zei Cbroestsjew. „Wes terse journalisten hebben mij zaterdag laten zeggen, dat de Sowjet-Unie niei meer zou in grijpen, wanneer er m Hongarije een rueuwe tegen-revolutie zou plaats hebben. Ik verzeker hierbij dat de Russische strudkrachten. in ge val van een herhaling van de gebeur tenissen, die zich In oktober 1956 ïr Hongarije hebben voorgedaan, opnieuw ter beschikking zullen staan van alle l landen uit het socialistische kamp" De tweede Russische .kunstmaan zal zaterdag neerstorten, zo heelt het Smithsonisch' Astrofysisch Observa torium in Cambridge (Ver. Staten) berekend. Spoetnik II werd op 3 no- vembèr van h'et'vóRgé .jaar met de honcLitaikarr aari'H' boord gelanceerd; - Öe eersteRussischekunstmaan, die in oktoben .1957- gelanceerd! wérd,- is reeds verdwenen. \\i zaterdag zullen dus de drie dit jaar gelanceerde Amerikaanse kunst manen „het r|jk alleen hebben''..* (Van een onzer verslaggevers) In Utrecht Is opgericht de Stichting (Van een onzer verslaggevers) De directie van de Kon. Faketvaart Maatschappij zoekt voor de uit de In donesische archipel verdreven vloot emplooi o.a. in de combinatie, waarin KPM- en KJCPL-schepen ojt. tussen Japan en Afrika varen. Dit deelde jhr. S, G. van Weede, een van de directeu ren van de KPM, "mede na de indienst- 'stelling van een nieuwe KPM'er, hei motorvrachtschip „Van Meemskerck", dat gebouwd werd door de scheeps werf „De Merwede" te Hardinxveïd- Giessendam. De heer Van Weede zei, dat de KPM „ondoorzichtige dagen" beleeft, maar dat de directie de toekomst vol ver trouwen tegemoet ziet. Reeds vaart 30 pet. van de KPM-vloot in de com binatie yan scheepvaartlijnen, die deze rederij met de Kon. Java-China-Japan Lijn vormt, en waarin ook de nieuwe aanwinst emplooi zal vinden. „Dit geeft een antwoord op de vraag: „Wat gaat de KPM thans doen?" Als al dertig percent van onze schepen op deze wijze geëxploiteerd wordt, ligt de gedachte, dat wij daarmee door zul len gaan, voor de hand. Het zal geld en tijd kosten om de thans in Singa pore liggende vloot weer geheel in exploitatie te brengen. De KPM zal in deze periode de tering naar de nering moeten zetten Maar wij verwachten over dit dode punt heen te komen", aldus de heer Van Weede. Behalve de nieuwe „Van Heems- kerek". die dus tussen Japan en Afrika gaat varen, werden en worden nog drie zusterschepen voor de KPM gebouwd. Het eerste schip van deze serie, de „Van Linschoten", is al op weg naar Afrika. keren vooral in de werkelijk democra tische gezindheid der mensen." En juist de P.v.d-A. „een werkelijk geestelijke federatieve partij," „heeft oog voor geestelijke vrijheid." Het program van de P.v.d.A.. het plan „de weg naar vrijheid" bewijst het. In de naam „democratische socialisten" staat het woord democratie voorop. DE bezwaren van de schrijver te gen de partijvorming op confes sionele basis kunnen als volgt worden samengevat: Allereerst dat mensen die zich één in geloof weten in de praktijk van het staatkundig leven tegengestelde standpunten kunnen innemen, b.v. op sociaal-economisch gebied. Vervolgens is confessionele partij vorming een gevaar voor de kerk om dat de aanhangers van zulk een partij dikwijls die partij vereenzelvigen met de kerk. Ten slotte meent de schrijver dat de basis waarop het grootste dee! van de Gereformeerden politiek georiën teerd is niet juist is voor het beant woorden van de vragen die thans aan de orde zijn Daardoor worden die Gereformeerden tot onvruchtbaarheid gedoemd. En daarom wijst de schrij ver op de P.v.d.A., die als haar ecn- trale begrnselen voor ons volk en de wereld stelt: „Samenwerking, van pro testanten, katholieken en humanisten aan de verwezenlijking van het socia listisch ideaal van gerechtigheid, vrede en vrijheid." Tot zover dan deze zo objectief mo gelijke weergave van de inhoud van dit vlugschrift Morgen hopen wij ons antwoord daarop te geven. „Bezitsspreiding", welke ten doel heeft het eigen woningbezit te bevorderen. Het atlchtingskapitaal ad 100.000,— is bijeengebracht door de in het Con vent der Christelijk Sociale Organisa ties samenwerkende werknemers- en werkgeversverbonden, de Katholieke Arbeidersbeweging, het Veruond van Protestants-Christelijke Woningbouw verenigingen, de Raad van Bestuur Bouwbedrijf en enkele tientallen assu rantie- en levensverzekeringsmaat schappijen. Het bureau van de Stichting zal te Utrecht "worden gevestigd. De directie zal worden gevoerd door de secretaris van het Verbond van Protestants- Christelijke Woningbouwverenigingen, de heer J. Vlsscher. In verschillende plaatsen in Neder land bestaat voor de Stichting grot* belangstelling. Tal van woningbouw verenigingen hadden toezeggingen ont vangen voor de bouw van woningwet woningen, maar mede als gevolg van de bestedingsbeperking konden deze plannen niet op korte termijn worden gerealiseerd. In landelijk verband zag men ech ter r«_eds geruime tijd uit naar nieu we mogelijkheden. Toen het besluit Bevordering Eigen Woningbezit door de regering kracht van wet was verleend, besloot men van de zijde van de samenwerkende organisaties te komen tot de oprichting van bo vengenoemde stichting, welke als be middelend orgaan bij de oveiheids- ïnstanties zou kunen optreden. Wanneer de stichting door de mi nister zal zijn toegelaten, zal het mo gelijk zijn het besluit Bevordering Eigen Woningbezit te realiseren, het geen wil zeggen, dat er premiewonin gen kunnen worden gebouwd met een hypotheek van 90 procent. De regeling zai zodanig zijn. dat een huis via de stichting gebouwd m dertig jaar het eigendom zal zijn van de betrokkene. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om wanneer met de stich tingswerkzaamheden wordt gestat t. het werk zo doeltreffend en snel mo- gelbk te doen verlopen. De belangstel ling is uiteraard groot. Men deeld* ons echter mede. dat de technische staf van de stichting bouw plannen en bouwkosten zal beoorde len, Ook de iinanciele draagkracht van de betrokkenen zal bij het bemid delen nauwkeurig worden bestudeerd. De stichting zal niet eerder om toe lating bij de minister verzoeken, al vorens de technische staf van het bu reau compleet is. Juist bij dit soort werkzaamheden, /o deelde men ons mede, is het van groot belang, dat geen vertragingen ontstaan in de af werking van de correspondentie en de beoordeling van ingediende plan nen. (Van een onzer verslaggevers) De driejarige Wim Brouwer is zon dag in de vijver van het Hofpark in Nijmegen verdronken. Hy was daar met enkele vriendjes aan het spelen. Ook al staat daar maar een halve meter water, toch kwam hulp te laat. De moeder van het verdronken jon getje is wel zwaar getroffen. Haar man is kort vo.or zondag overleden en gis teren begraven In Calcutta heerst een cholera-epide- mie Reeds zijn 280 gevallen gemeld, waarvan 90 met dodelijke afloop. De Utrechtse rechtbank heeft *le ge wezen rijksambtenaar J. J. v. d. L ui! Den Dolder, die heeft terechtgestaan wegens het aannemen van giften van leveranciers, vrijgesproken. Na de watersnoodramp had ver dachte als bureelchef op het departe ment van Verkeer en Waterstaat van zakenleveranciers giften aangenomen, hem geschonken als blyk van erxen- telijkheid voor de moeite, die h:j zich had getroost om betaling v„n hun rekeningen te verkrijgen. NADAT gisteren een uit het noorden komende storing met enkele buien ons land gepasseerd was, volgden in de afgelopen nacht opklaringen tijdens welke" de temperatuur in het binnen land tot enkele graden beneden het vriespunt daalde. Op het vliegveld Deelen werd zelfs een temperatuur van 4 graden onder nul gemeten. Over Scandinavië bewoog zich intussen een volgende storing naar het zuiden. Het erbij behorende front naderde vanmor gen vergezeld van enkele buien ons land. Achter dit front stroomt een nieuwe hoeveelheid koude lucht naar het zuiden, In de komende nacht kan daarom tijdens opklaringen in het bin nenland opnieuw lichte vorst voorko men. Intussen is de luchtdruk in de omgeving van IJsland flink gaan da len, waardoor de barrière van hoge druk die zich daar in de afgelopen dagen had gevormd weer wordt afge broken. Er ontstaat daar een depressie die in oostelijke richting zal bewegen. Morgen zal deze depressie de koude lucht echter nog niet uit ons land ver drijven. Kroonprins Feisal. de halfbroer van koning Saoed, die nu in Saoedi-Arabië (Van onze correspondent) 1 S de onmiddellijke omgeving van *iin woning in het park Vreugd en I Rust te Voorburg is gisteren de 56-jarige C. A. Mackay. broodbezorger van beroep, het slachtoffer geworden van een overval. De man kreeg een slag op het hoofd en werd in bewusteloze toestand opgenomen in het zieken huis. Vanmorgen was zijn tocskind nog zodanig, dat hij niet verhoord kan worden. Broodbezorger Mackay verliet o:n- stieeks halfvïjf 's morgens zijn wo ning aan het Oosteindc. om naar de bakkerij van zyn werkgever te gaan. Omstreeks kwart voor zeven hooide ziin echtgenote, die nog te bed lag, gestommel in de woning. Omdat Ty onraad vermoedde, rieo ?'C ,jt haar slaapkamerraam de parkwach ter. die in het park Vieugd en itusi werkzaam is. Deze wachter trof. bij de geopende deur vari de woning, Mackay m bewusteloze toestand aan Onmiddellijk werden politie en ge neeskundige dienst gewaarschuwd. Het slachtoffer werd naar St. An- toniushove vervoerd, waar een barst m de schedel geconstateerd werd Omdat de broodbezorger nog niet verhoord kon worden, is het de4 poli tie niet duidelijk, wat precies is ge beurd. Op het pad van zyn woning naar de Kozenboomlaan werd enig klein geld aangetroffen, dat mogelijk af komstig is uit de geldtas, die het slachtoffer bij zich moet hebben ge dragen. In deze tas bevond zich onge veer tweehonderd gulden. praktisch de machtigste man is. heeft de Jordaanse regering meegedeeld dat zijn land het subsidie van >5,5 miljoen pond Sterling per jaar aan Jordanië niet kan voortzetten. Deze subsidie werd door Saoedi- Arabië verleend sinds voorjaar 1956 toen Engeland zijn steun aan Jordanië had opgezegd. Egypte en Syrië beloofden destijds Jordanië zeven miljoen pond Sterling steun te geven. Tot betaling kwam het nimmer aangezien koning Hoessein wei gerde het „positieve neutralisme" vol gens de Egyptische richtlijnen in zyn buitenlandse politiek toe te passen. Behalve het intrekken van deze sub sidie zal Saoedi-Arabië waarschijnlijk ook zijn 5000 tot 7000 man troepen uit Jordanië terugtrekken. Waarnemers menen dat deze stap pen in hef Midden-Oosten moeten worden gezien als een r.ieuwe over winning van de Verenigde Arabische Republiek (Egypte en Syrië), die po gingen dcet Jordanië dichter tot zich te brengen. Een woordvoerder van het Jordaan se koninklijke paleis heeft president Nasser van Egypte ervan beschuldigd in Jordanië, Irak, de Libanon en Saoedi-Arabië Egyptische agenten ie gebruiken voor „terroristische en sa- boiage -doel einden". De woordvoerder verklaarde dat, Nhsser zich van deze methoden be dient om de ,-,Arabische regeringen en, volken le dwingen hem te volgen op- de weg, die leidt naar de duisternis- van hetinternationale communisme". 4 -- tfOr v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1