1 m m Wel maar onjuist voor 1 EO In deluclit het al lekkerder dan het andere Troepen van raaan aan het muitërïB rta zwijgt Burgemeester tussen kampeerders iT-sm w* i J lf alarm auto te Verdwenen inzittendèix waren daders van roofoverval weer aangenamer ingna water Hatta in arrest? Franse imjnën Straks bétere kop koffie in Horeca-bedrijveii? Schrijf in voor T routJO-mars mm VOORSTEL VAN SOW JET-UNIE: Topconferentie niet eens onderwerp van gesprek Drie kinderen door auto's ovërredeü ;:S HIRTS 1 TéxeJ krijgt een nieuwe haven POLARISRAKET GEREED V( m m M Voorlichting van kenners S.E.R. stelt nieuwe commissies in mmm j> IS H N MËÊÊÊM wwm R' ZATERDAG 12 APRIL 1958 ■■wm i? *N ZESTIENHK JAARGANG No. 3985, r V 1 L-^— fill 5351 lil Man in bed verbrand Bonen: f 4.80 per kilo K E»' -w Bmm&i MÊ mm Bèiangrijk. m SER sr lr stans bcT* ke: «no ist >yes ad» zid irte >b« to m wet ou. (ran sat, Directeur: H. DE RUIG (Geldie tot morgenavond) ..V minder wind - f Droog weer met zonnigeperioden. Zwakke tót matige.! wind uit noordelijke richtingen. Koude nacht. Morgen' overdag iete hogere temperaturen. Morgen: zon op: 5.5Ó Maan op: 3.S onder: 19.33 onder: 13.58 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S- BHU IMS SHOT. mm Ml mm wsËÈ ifl? OEDEMAKER heeft eens in „Eene belijdenis" het was in 1887, toen hij met Lohman in een polemiek gewikkeld was met profetische blik de woorden gesproken: ..Niet wi misschien, maai- de vertegenwoordi gers van de beginselen die gij en ik -belijden, spreken elkander hierover nader, als wij ter ruste zijn, over 20. 50, 100 jaar, indieD het strijden nog zo lang moet duren." Zijn voorspelling is maar al te zeer in vervulling gegaan. Nog steeds duurt de discussie over. de beginselen van Lohman, Hoedemaker en niet te ver geten Groen van Prinsterer onder hun respectieve aanhangers voort. Veer uitzicht op eeD definitieve af sluiting van dit gesprek schijnt voorshands niet te zijn. En .zeker niet wanneer men erop let, dat wij er tot op vandaag nog niet geheel in geslaagd zijn de menin gen van bovengenoemden juist en ob jectief weer te geven. Daarop lettcad zou'men zelfs de stelling kunnen ver dedigen, dat de eigenlijke discussie nog moet aanvangen er BOE moeilijk net schijnt om b.v van'Lohman <r.i Groen een juist historisch beeld te schetsen leren ons m.i. twee recente publikaties. Enerzijds bedoelen we het betoog over Lohman, zoals dat gegeven wordt in de onlangs verschenen ch.u.-bru chure: „Een getuigenis waarom wij c.-h. zijn en blijven" anderzijds hebben we bet oog op bet u'rlikei .J>< sociale kracht van het calvinisme verschenen in het „libei amicorum' dat aan Banning op zijn zeyenng- Verjaardag werd aangeboden, oudé de titel ,De maatschappij van ru .«n morgen". Ten aanzien van Lohman wordt om in de c-h.u.-brochure blijkbaar denkend van uit een bepaalde 'rnf-u wé theologie gesuggereerd, dat hei Lohrpan sjécbts ging om één u.tjs'st éenjroudig, beginsel.* nl. „om eeaè ->e- lijdenis yaci onzè 'Heer ooit "opl ooi J tick to> gebied". Kuyper zou dan beginselen (meérvoud! gehad hebben, lipfst eeuwige", die hij uit bet Woord zó 'maar rechtlijnig afleidde. Lohman ip'u 'zich aan eén. zodanige lijnentrék 7',irïft4";^j5w»n»r' ''hebbéh-'schuldig ^'gé- si- [e- 21 if- r- j^j 'nimmer smaakt dit' is wel .een duidelijk his- orisch; beeld.'maar- 'Romein Heuiin- zijn„Het onvpïtoóidverle den ons-algeleefd; dat één] duidelijk historisch,: beeld - meestalonjuist is en dól. èen juist historisch beeld meestal onduidelijk is! -- <i>. 1 - Hét 'eerste .deel van .- deze stelling gaat' hier? stellig op. - Hét is eenvoudig in hét licht der historie 'niet 'te Hand- haveh.' dat Lohman' al tastend, van moment tot mo/nent,,} aarzelend weg zou zijn gegaan', zónder n*arbij duidelijke richtlijnen vóór zich te zien en-zónder daarbij vad beginselen gé- concretiseerd en weL te ziin n-tae- gaan - In zijn beschouwing van christe- hjke! staat b^v. is Lohman bijna altijd geheel met Kuyper meegegaan en zijn beginsel van .scheiding tussen kerk en 7,'te vfrder pag. 3- 5e kol.) In de westelijke r.ota van 31 maart werd een ambassadeursbfjeenkornst in de twe-de helft van april in Moskou vóorgesleh- met alf- onderwérp „te beslissen, of ee.-, topconferentie een nuttig doel zou'dienen* He; Kremlin .iter,, nu volgens he Witte'Huis -.voorgesteld- dat het vóór bereidende diplomatieke werk in dier i Advertentie i nE Sowjet-Unie heeft de drie Westelijke grote mogendheden gis- teren voorgesteld a.mbassaÜêurs van de betrokken landen op 17 april in Moskou te doen beginnen met besprekingen ter voorberei ding'van een ministersconferentie.; Het voorstel werd door( de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromyko, aan de ambassadeurs van de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk overhan digd. - In Washington wordt dit voorstel, zowel door president Eisen- ïower als door minister Dulles gèzièn als het niet aanvaardén van de Westerse voorstellen. Het voorstel der Russèn.is in Amerika dan ook zeer koel ontvangen. geheel geen betrekking zal hebben op een topconferentie, maar beperkt zal blijven tot kwesties als wanneer en vvaar een bijeenkomst van 'ministers van Buitenlandse Zaken gehouden zaJ worden, en wie. eraab moeten deel nemen' De consequenties van de nota- zul len natuurlijk zorgvuldig bestudeerd worden, aldus de verklaring van he Witte Huis. De verklaring is door Eisenhower eri zijr. minister van Bui tenlanase Zaken. Dulles,, opgesteld. 1 vlak voo' het vertrek van dc presi dêrit naai Augusta, waar Eisenhowc enige ds^'pn vakantie zal némen li» de Russische nota vyortjt gezegd, „dal. ten einde, een snelle voltooiing van hei voorbereidende, werk te be werkstelligen, de Sowjetregéring het van essentieel belang acht. in' de eer ste plaats overeenstemming te bérei- kep over de ^kwestie van het houden van één conferentie van' ministers van Buitenlandse. Zaken niet later. dan..het einde van april tot half.mei Van dit jaar", (Van odze-Qorrespoddentehj De Russen verklaren, dat de kwestie m van het. bijeenroepen van.een.topcon- De.vrerjange J. B. A. T. is gister- (érentie'-„niet'gekoppeld moet,'worden middag tjjdens het spelen met zijn drie- «ar-do résulfatgn van een *confér«i- wieiertje ^ks^n'-ministers.vanRuibenlaindse hing in dë Golepsostraat óp de'hoek Zaken.' van de ,Scbepenstraatf té Haarlem door een vrachtautovande véinlgingsdiën3t overreden ;.èn gedood 1 Op dé Bosstraat te 'Bergen op ?oom isvrijdagmiddag-het •■driejarig zóbntj.e; van dé familie Verduit ovérrédcn door een vrachtauto :èn genood-ïbyi'/ïU Het - ventje,,stond "voor het; rechter wiel toen de chauffeur de wageii start- te.Van de 'tegenovergestelde - zijde 'n.a derde' een kolonné militairen: en èen der militairen 'zag daf het 'kind voor dé auto stond toen déze ging' rijdén Hij bedutaae de chauffeur nóg dat'-diij moest stoppen doch toen was het; op geiuk reeds gebeurd v Het zesjarig dochtertje van de familie Greeve uit Berkei én Roden rijs is gisteren op slag gedood, :toen het vanachter een stilstaande wagen plotseling de weg overstak.-Een na- derendé pesrsonenauto kon het meisje niet meer ontwijken. Het was op slag dood. Toon Rammelt. programmachef var. de K.R.O. en reporter Leo Pagano hebben donderdag de nieuw-benoein- de gouverneur, van Nieuw-Guinea, dr P. J. Platieel, drie grote klankbeelden en een snrie van vier sohoolradio- uitzendinger. over Nieuw-Guinea. aan geboden. (Van een onzer verslaggevers» In de burgerluchtvaart is een heftige discussie begonnen over wat nu eigen lijk een sandwich is. Passagiers, diè in de économische klasse naar de Ver enigde. Staten en Canada vliegen, krij gen, geen warme maaitijd. Men mag hen alleen sandwiches dus sneetjes brood- met wat er tussen serveren. De luchtvaartmaatschappijen hebben dat gezamenlijk afgesproken pp een langdurige! conferentievan 'de IATA, de- internationale associatie van luclit- vaa-tmaatschappuen. Nu is een sandwich met maar eer. standaardprodukt. Elke maatschap- pij heeft geprobeerd er net zijne var- te maken. En nu is de Pan American World Airways gebelgd over de '.sandwiches van de KLM. SAS, Swiss 'Air en Air France. Deze 'Ameri- 'kaanse maatschappij beschuldigt hen •van „oneerlijke concurrentie", en volgens haar maken de Scandina- viërs hetwel helemaal bont „De SAS. vermomt onder de naam smörrebrod complete maaltijden als sandwiches". Laconiek 'seinde de SAS uit Stock holm: „Smdrrebrod wordt door de lATA-afspraak toegestaan en smörre brod is smörrebrod. dat wil zeggen een sneetje brood met wat <jror>"'. Dat „wat e.rrm" j<i natuurlijkheel lekker, want ooV h;i ii"-Htpassagiers gaat de liefde via de maag. Eén maatschappij zal wei geen ruzie krijgen met de PAN over het bégrip sandwich Dat is de Britse BOAC. Op de vraag, ival zij tussen de sandwichés doet, antwoordde men in Londen: „O, jam en zo'" (Van onze correspondenti Texel krijgt een niéuwe veerhaven, tn de Mokbaai, even ten. westen van t Horntje. Nr, jarenlang onderhande len tussen de gemeente Texel, de TESO en rijkswaterstaat, heeft men thans volledig overeensfemmins be-- reikt Als 'gevolg van dit besluit, moet de TESO, die de bootdienst van Den Helder op Texel onderhoudt, een nieuw vlaggeschip laten houwen, dat voorzien is van een koplading. Het aan boord gaan en van boord komen- ge schiedt dan niét meer aan' de zijkant van het schip, maar bij de boeg. zoals dat bij landingsschepen gebeurt De huidigfe'verbinding blijft t- 'Ik geval nog drie jaar «ehandhsafr1 :m- dat, voor de havnasojeg eer?' -van rijkswege geld bescijikbaar moet komen. Vannacht om ongeveer halfvier is dë heer M. C. Wiliemse, kostganger bij.de familie Valk aan de. Engweg te Leersum, in zijp bed op de bovenver dieping der woning verbrand. De be woners- hebben de man om ongeveer halftwee horen thuiskomen. Men ver moedt dat hij tijdens het roken van een sigaret in slaap is gevallen. De bovenverdieping der woning is voor de' hélft uitgebrand. De Amerikaanse marine heeft de moeilijkheden, verbonden aan het lan ceren van een Polaris-projcctlel van af een atoomonderzeeër diep ouder de zeespiegel, opgelost. Het hoofd van het Polarlsprogr&m, schout bij nacht W; F. Raburn, heeft dit meegedeeld op een studiebijeenkomst van de ma rine in Washington. Een lanceerinrichting op.de onder zeeër brengt het projectiel naar de waterspiegel en daar nemen raketmo toren het voortstuwingswerk óver. De Polaris kan uitgerust worden met een waterstofbom en heeft' een reikwijdte van 2.400 kilometer. .De .eerste dubbele bonen zijn door de heer B. Vermeer uit De Lier, aan de veiling „Westerlèe" aldaar aange voerd. Zij brachten f 4.80 pér kilo op. 'fé. OLGENS het Indonesische persbureau Antara zijn twee bataljons van de troepen van ko lonel Hoessein, de militaire be velhebber van de tegenregering te Padangpandjang ten zuiden van Boekittingi in opstand geko men. -v.' Antara zou het bericht van deze op stand telegrafisch ontvangen hebben van een correspondent, die juist uit dit gebied in Middën-Sumatra was ont komen. In Padangpandjang heeft Hoessein ai .v,■- i -I-i-v^fsV:ïvry> -v - - V -• (Vin een onzer' verslaggevers)? De auto van de, landbouwer A. Staal In Leegkerk (Groningen), op wie vrij dagmorgen een roofoverval werd ge- pleegd, is gevonden. De- wagen lag- in het AmsterdamRijnkanaal ter hoog- ie van het Niéuwe Diep, een meertje even ten zuidoosten van Amsterdam. De, auto werd- gevonden dank' zij het alarm, van de kraandrijver A. H. Neef uit Dlemen, die gisteravond tegen elf uur overde Zeebnrgerdijk van Die- men naar zijn werk fietste. Deze map zag toen hij nog anderhal ve kilometer van de Zeeburgersluizen was verwijderd een'stukje kap van een auto. boven het water van het kanaal uitsteken.. Vlug fietste hü naar het sluiswachtershuisje. Daar waarschuw de hij de politie. „Auto..te water. Ménsen? Née, niemand, gezien". Politie," brandweer en geneeskun dige dienst- rukten meteen, uit. Mei groot materieel vijf wagens van de radio-autodienst, een kraanwagen en nog een andere wagen van de brand weer, en twèe ziekenauto's want er konden nog"mensen in de auto zitten Dft wwd al gauw voor zekér aan genomen, omdat nergens een spoor van ontsnapte inzittenden viel te beken nen. - •- „Aiiio' ie water ér'zitten' nog rhen sen in", 'midde dan pok het alarm. Naenig zoeken t vergemakkelijki door wielsporen in de bermvan dc dijk vond men de plaats waar de wagen-moest Hggen. Het duurde geruime, tijd voor men er, in het licht van schijnwerpers, n. slaagde de wagen in de stroppen te krijgen. Men vreesde voor-hei lot der inzittenden. Langzaam, uiterst langzaam* Kwam de wagen uit het wild-golvende water te voorschijn. Eerst- hel achterstuk Daarin 'zag men nóg niemand zitten. Ten slotte het voor-gedeelte. Ook geen mens te zien.- mén kón natuurlijk nog niet .vermoe den. jdat dit gedaan; kon. zijn om de 'wa gen' sneller te dóen'zinken. V' Op-, een gegeven moment Kreeg een der politïemannen een.Videe „Zóu dit- niét een gestolen wageii kunnen zijn?" V. 'Mobilofoon Via .de "mobilofoon Wérd contact op genomen met het hoofdbureau. Her nummer van de auto werd opgegeven- „Dat is dé. wagen van die boer uit Groningen" luidde prompt het ant woord.:,.' Het was nu duidelijk: men hoefde niet ianger naar inzittenden te zoe ken Die inzittenden waren natuurljjl' de roofovervallers igeweest, die zich hier van de wagen die hen kon ver raden' hadden ontdaan ;,Een goeie plaats darvoor", was he' commentaar van een der politieman nén. Het water is hier behoorlijk diep". Toen men de wagen ten slotte op d« Inzittenden Niemand dacht echter nog aan een Humoristische ontknoping. Waar waren de inzittenden? Als ze vor de wagen zonk hadden weten te ontsnappen, zou den ze zich stellig ergens in de om geving, hebben gemeld en, nat of droog, alarm hebben, geslagen, Maar dat was niet gebeurd.- Waren ze verdronken bij een poging om de zinkende wagen te verlaten? Er atond inderdaad een rampje open, en «er karakter krijgt. wal had- staar.- bleken de papieren ei nog in- te liggen. Die; stonden ••inderl daad ten name" van de heer A". Staal 'n Leegkerk. -Men kijkt nu tóch nog uit naar dó inzitténdén. Want daar wil de poJitié 'graag ééns mee praten?. Burgemeestermr.' Kolfschoten *yah DftjoHaagheeft gisteren tussendëKam. pëérders^pbhtsKenjm^v.e'n.'zich.'ièéns h«arjR|t»* allés;óyëi:rhéi karnpéren. latén -uiHcggehi-plt gébéuirae op-deHehUi.'an.- sielling „Goéd Kami»" in de Houtriist-. ballen;: te ipèri Haag, nadat .mr.;', Kolf schoten déexpositleiwaarover, u3 el ders in .dit bladm.eer hilzonderbeden leest .had'geopend. "VUViSVi Volgens-het Franse persbureau AFF heeft de tegenregeringopMidden Sumaira vrijdag te; Boekittingi pun flétten doen verspreidén, .waarin wordt medegedeeld dat de regering-Djóèahda Mohammed Hattai, voormalig vice-pre sident der Indonesische republiek, heeft doen 'arresteren. sasfai ï-s&Wt 'K-S# bijna een maand géleden zijn-jhoofd^:-. kwartier gevestigd, nadat Padangr^bp.v: 'schoten en gebombardeerd; was.v% Hét zou hier .hét 141ste én hét'd42stéÓ:! bataljon betreffen. Een woordvoerder; van het centrale Ihdonesisclïé,*|légtói|!;s kolonel Pirngadie, heeft ;irirlDjakai'ta verklaard, dat" hij het "bericht-Joyér; de;":! opstand nog niet kon'; bëvéstigen.vJ,VXfi\ Dé opmars, die de regeringsfroèpen gisteren in Tapanoeli zijn - begohnénï;; heeft teii doel „het gezag van deycen- r trale regering in 'dat gebied th hérstel-. j ieri" 'en zou hét begin van'de- vorimng van eèn derde front kunnen betékénen. Er loopt-'een stTategisch .hélahgrjjke;; weg van Noord-Sumatra'; riaar ,Padang en Boekittingi via de bergen .'ettSwou^J. den, van' Tapanoeli;! yv De invaT in Tapanoeli nat aan hef- TpbaniëéÉ^;datf.3^Q?ffcUo^JJ§^ meter" ten c noordwesteni-yahiitBoélrit-^^iim tingl ligt. De regeringstroepen rukken 7 '4 voorts :ó'p/:vah; hét "bosten;;,idt!'(i^?!biÈ|SS^a vindenv- zich.: 'daar! ,!ohgeyeer.;:-'105;|ldIb^il0SiM uiefet' va'ótr.Böeklttin0|?ëa^Vaö^Sltét^^^ zuiden uit (zij ;^ijh daar! ongeveer" 120 Kilometer van' in Tapanoelibevinden .zich; éën!'dül--:SgJ£p zendtal militairea 'ider .'tégèuregérln^^^ onder bevel van ."majoor. Naiinggblahiili^^a (die'de aanval op Medah leidde);*^^^-^ •Veldge8chut?';f|J '.Volgens berichten.uitVudsüue'V^e~:ik^^m schikt de tegenregerihg thans veldgeschut. In Djakarta heeftpremierl^éanda.;; besprekingen gevoerd met dë^iidnisti^jljilpf0 van Buitenlandse ;Zakeh. Söëbandriö^2p^ endeminister' van Defensie.-^Hidayat.:;M^g| Naar gemeld is, hebben zü -gesprokén over de aankoop vanoorlogsschep^- ':>- in hét buitenland om de jïndonèsiscbaji marine .tetversterkéhv^&i-è'SflfiMi^p^^a Premier Sjafroéddin; vaéide^legeri^fi^ regering heeft in Boëk'lttihgi; 'eenjvje^M^Ê 'klaring .".voor i ;de :',büitënlan'ds4SöÓxTés'~!;Vji& pondenten ^tgégëv«i,:'waa)^i^?2^6^^ dat indien :!v,de regéring-B'öëkahnallÉ^ft^® van ,communistischë iahdeh ';7|Krgg^fSr hptgeen. thans kennelijk: be^gèval^j^lll de tegenregering gedwongen' ï-zél-fzön'!!?® buitenlandse ^mü,iteirë^ëngecononnéöï^S hidp;tè;Kan vaarden,. :-IndièhSdézé:?wca?dt:«^^ aangeboden, mmss yOhgeveer 306.000' Franse*:mi|nVf«-^^4-^ it4Ór- -• *tsMtx£igWB£-(j*£z£. <K»r*s5S!Si&&ISw kers:-zUh.v;^fimorêM''^:é'éhi-?i2li%oraÊÖS ,.waarschutvingsstakinï"r».;b"égórinênJ!!:,Hi«Tj waardoor het kablnet^GaUlardSTé^#®! daag: .zijn. zoveelsteA „moeiiljkè' doormaakt. Destalcmg vair vandaa&iyorHt^^ steund door de vier.grotë-FransetvaKlM-^ bonda». staking yan onbeperkte düur^S^^Öïè^J^^S den afgekondigd, salSvpp;V21^'apiÜ^'ëf eisenvan de (stakers. '<högèrèVlonéii#|f ■niet'zijn!'ingewilligd.' - .De staking:.;yan';-vahdéag!.zaiA!Fran^S^^ 'rijkkoinen 'staan van 1,6 miljard francs'acüivgédéafdë W' produktie. 7. i.v - VIER Koffiekeurders van de voor naamste branderijen zijn, na proefnem.ngen «in 52 restaurar.-ts en lunchrooms in het westen van ons land, tot de slotsom gekomen, dat het kopje koffie bepaald niet overal ideaal ge schonken wordt.. Vele lardgenoter.- en vreemdelingen hebben hierover trouwens ai lang ge klaagd. Dë gemiddelde kwaliteit van de kof fie is zeker niet slecht, vonden de keurders, maar onachtzaamheid en het te lang laten;staan van het zetsel leid-, den. tot bittere ervaringen- De directies van koffiebranderijen en de Horeca-vakpers gaan hier nu iets aan doen. Tijdens ^en vryjdag ge houden „koffieyarlement" besloot men de afnemers vau koffie voortaan in tensief voor te lichten, zowel schrif telijk als mondeling. Op dezewijze denki met. de „Kofiiehuishouders" te inspireren tot betere, prestaties. De kenners menen, dal 5 tot ti grain koüfc nódig is voor een lekker kopje, en dat tiet smaakbedervende prutte len en koken vermeden moei wórden Behalve een herhaling van dc kof fietest o .'erweegt men het organiseren van koi'fie-zet-wedslrijden (in navol ging yan dergelijke evenementen op theegebiedj. Gebruikten de Nederlanders voor de oorlog nog 3,6 kg koffie per hoofd, na de oorlog is dat teruggelopen tot het huidige gebruik van 2,9 kg. Tegenover De arbeiders in de User- en staat - industrie in het Roergebied hebbe zich uitgesproken over het comprom waardoor begin deze wéék te elf<» ure. een staking werd voorkomen. de Amerikanen, die jaarlijks gemid deld 8. kg koffie wegdrinken, komen we er dan maar schraal af. De Sociaal Economische Raad heeft drie nieuwe commissies -ingesteld. Een vaste commissie zal tot taak krijgen een pré-advies over de economische toestand des lands aan de. Raad uit te brengen. Een tweede commissie zal in breed verband bestuderen of de- procedure, zoals deze gewoonlijk wordt gevoigd bijhet opstellen van collectieve ar beidsovereenkomsten, ook moet wor den doorgetrokken bij hel opstellen van sociale verordeningen door pu bliekrechtelijke bedrijfslichamen. Déze studie wordt gemaakt op verzoek van de Stichting van de Arbeid naar aan leiding' van de „verordening arbe."as- en rusttijden-in de landbouw" van het Landbouwschap. Deze commissie be staat uit drie kroonleden. drie ver tegenwoordigers van werknemers en drie vertegenwoordigers van werkge vers. Voorzitter is prof. mr. W. F. de Gaay Fortman. Voorts is een commissie benoemd om in het algemeen de verhoudingen van de Kamers van Koophandel en de P.R.O. te bestuderen. Deraad besloot prof.F, de Vries voor de nieuwe zittingsperiode van "ie jaar. opnieuw tot voorzitter aan Kroon voor te dragen; Tot- plaats- vangend voorzitters zijn dé heren ijnatra en Van Wingerden „herbe- •oémd. Advertentie V 7 OWEL voor de .Trouw-wan- deltocht op 31 mei in Atn- sterdam als voor die op 14 juni in Den Haag kunt D ;bü ondér-A staande adressen inschrijven: Dagblad Trouw. N.Z. Voor-" burgwal 225. Amsterdam: Witte de Withstraat 30, Rotterdam'.,; Huygensplein 1, 's-Gravehhagc: A Ganzenmarkt; 16. Utrecht; Ged. Oude Gracht 84, Haarlem; Schefiersplein 3, Dordrecht-! Hoofdstraat 102.' Apeldoorn: -j Melkmarkt34,Zwolle: Westér- singel 25. Groningen; dhr. E. v 'd, Stal, Hoofdstraat 416-1 A'dam- W.; dhr. K. Pieters, Albr, Ro-vj denhachhof 3. A'dam-W. (Slo- terméer); dhr. Chr. de Haan:,lrt- sulindeweg 43-IL A'dam-O.: dhr. J. G. van As. Hyaeïntweg I6,V; 's-Gravenhage; 3. de Boer. Jur- riaan Kokstraat 66. Schevenln-! gen. Ook kan worden ingeschre- ven door het inschrijfgeld over. te ;maken aan „Dagblad Trouw - Amsterdam" per postwissel of, per giro op postgiro no. 412739! of op gemeentegiro A'dam X 500. Op de postwissel of.de giro-.": strook s.v.D. vermelden a- Inschrijfgeld Trouwmars* Amsterdam (of Den Haag): b. aantal km (12. 15. 20 of 30 km): c. voor de hoeveelste maal aan de Trouwmars wordt deélgeno men..' Hét inschrijfgeld bedraagt: Voor deelnemers tot eb met 14 jaar f 0.50. yoor deelnemers, van 15 •aar en ouder f t—;'voor dpi •nilitairen beneden de rang,van •vachtmeester/sergeant !.f0.75. Startbureao Amsterdam:; Cbr H .B.S. A, Adama. vanSchettema! nlein 1, Amsterdam-Zuid. S SKartburean" Den Haag:Joban de Witt-H.B.S..!,Nieuwe. .!Duin weg<614;Schev.eningen.'...iv...;; wmM s SriR Wei !K| i di BOA MMnu». witte Wittutnutt au met. u»?uo (4 u Posttoo» 1112 - Poet giro No. 42451$, sOaehtendienüt abonnementen. laiiv—iorju uur Zaterdag* 1718 uur. Telefoon 115700. ■i-Gravenhase: öuygensplein 1 Telet 183407 '3 iiteenl Poetbus L0Ö1 - Postgiro No 424867 Klachtendieiwt: 18.3019.30 a. Telet 362569. Scbeffersplein 3 Postgiro Nu 424208 Telefoon 4o7o fCuaehtendienst na 1720 uur 731* Uuitfe Kerkstraat 34 b Telefoon 67662. Awnnementeprils 61 cent per week f 2.85 per. maand. f7,90 pet kwartaal. Loase nummer* 15 eeat VsraoMtni daeeUika üordreebt: Scbledam; Ot BI 11 lit, sr. ii a, lit Kt li ft UT iffi te 1' !0 B- f- ove Canadian OiJ Netto-winrt 1957 S 1.75 1.801 per gewoon aandeel. Canadian Breweries -l—Netto-winst 3 maanden per! 31' jan. jt. SJV91.478 II 886 3471; of S 0.60 (0 571 per aand. S. m yv; LV. I'd#* a-svWf&ffir Ti - - 4 4 --1 *-»'*'* y -'t'"' ■*7. 1 -r'T.VI*.a céV - vorst ON'D een Krachtig nozedrukscbicu, dat zich boven dc Britse eilanden en de Noordzee bevindt, voeren noordoos telijke vrinden droge en koode continen tale lucht uit Scandinavië aan. pc gemid- deüedagtemperaturen zijn hierin vijf a zes graden beneden normaal. Dc koude incht Is tot ver in Zuid-Europa uitge stroomd, waardoor 's nachts zelfs aan de ictviéra en in Noord-Itallë Meute voorkomt. Het nogedrukgebied boven de Britse eilanden neemt langzaam in omvang ar en verplaatst zien, mede onder Invloed van drukdaiingen in Xoord-Scandinavië. naar het zuidwesten. Een iront, dal de voorste begrenzing vormt van vochtige en zachtere oceaan- mcht. strekt zich uit van Schotland over net noordelijk deel van de Noordzee naar deNoorse kust. Het front vertoont de neiging zich naar net zuiden te verplaatsen, maar het ziel er daar uit. dat deze ons land niet morgenavond bereikt. Gedurende het.weekeinde neemt d.£ wind af en blijft het weer overwegend zpnmg. met iets hogere middagtemperatu- ren, waardoor hetweer een iets aaogena, k v t*■>-"' vV* v.c;.ij- voor -V. 4; y~st

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1