TUNESIË HET STRUIKELBLOK Anti - Amerikaan se taal in Kamer Waarschuwing van Gaillard MORGEN OPENT EXPO f 5 oorlogsbodems bij Padang verdwenen Britse belastingen gaan enigszins omlaag Amerika rekent op Nasoetion Beklaagde: ervolging was vergissing Controle gewenst DE Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond het ka* binet-Gaiüard ten val gebracht wegens zijn Tunesische Begroting van Bonn is sluitend Caïto roept Irak op tot revolutie Amerika bezorgd over Fransè situatie „Aanval mislukt'' Tegenregering: Weer luchtaanvallen op ..centra]en" Duidelijker TV in Den Helder via vuurtoren? Kinderen omgekomen Rampenmagazijn in Fridor-fabriek REGERING HANDHAAFT LOONSTOP OPTIMISME OVER ECONOMIE r Tl WOENSDAG 16 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3968 Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT politiek. De uitslag was 321 tegen 255 stemmen. Gaillard, die met zijn 38 jaar de jongste premier van Frankrijk in de laatste eeuw was. is iets meer dan vijf maanden aan het be wind geweest. Zijn kabinet was het 24ste van na de oorlog. De val van het kabinet betekent tevens het einde -van de Brits-Ame rikaanse bemiddeling in het Frans-Tunesische geschiL Een belangrijke rol speelde in het debat het verzet van uiterst links en rechts tegen de Amerikaanse druk op Frankrijk om tegen over Tunesië een soepeler houding aan te nemen. De kwestie waardoor Gaillard ten val kwam, was van proceduiele aard. Zij betrof zijn voorstel, vijf moties van afkeuring van zowel uiterst links als rechts voorlopig aan te houden. Navo Te verhit Ernstigste O o Algerijnse gevangenen in opstand AMATEURS IS'AMEN PROEF Russische duikbootvloot zeker 7GÖ schepen DRUK OP DJAKARTA BRABANTSE DAG OP DE KEUKENHOF Regering in Marokko Anonieme brief Dertien maal afgetreden MOOI SCHOONMAAKWEER AANHOUDEND KOUD „otterdam: Witte dc Wltnstraat 30 - Telef 115700 (4 L). Postöus 1112 - Postgiro No 424539 K.ncntcndienst abonnementen: 18 30ie.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. '«•Gratenhage Huygemplein 1 - Telet. 183467 >3 lijnen). Postbus 3091 - Postgiro No. 424867. K.aelucr.dieiut: 18 3019.30 u. Telef. 362569. Dordrecht: £eheflersplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4370 Kachtcndienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week 1 2.85 per maand, f7.90 per kwartaal. Losse nummer» 25 cent Verschijnt dagelUks. (Geldig lot morgenavond}. VANNACHT OM HET VRIESPUNT. Aanvankelijk plaatselijk enkele buien, snaar ook op klaringen. Later weer toenemende bewolking met enige regen of mofregen. Vannacht In het binnenland tempe raturen om het vriespunt, morgenmiddag ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. Overwegend matige wind tussen noord en west. Morgen: zon op: 5.41 Maan op: 4.50 onder: 19.40 onder: 18.12 HET gebeurde in een bejaardente hul» te Haarlem heeft opnieuw de vraag actueel gemaakt of het niet hoog tijd wordt spoedig tot een wette lijk geregeld toezicht van overheids wege op de bejaardentehuizen te ko men. Een kamerlid heeft daarover vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken. Minister mcj. dr. Klompé heeft al eerder doen weten, dat cr op het departement voor maatschappelijk werk aan een wettelijke controlerege ling wordt gewerkt. Men gaat zich echter afvragen of die voorbereidingen niet wat erg ang duren. In de jaren na de tweede wereldoor log is er een enorme belangstelling ge groeid voor het vraagstuk van de be jaardenzorg. Vóór 1940 was die ontwikkeling trou wens al aan de gang als gevolg van de veroudering van de bevolking en dc snelle toeneming van het aantal be jaarden. Wijlen J. Everts memoreert in het eerste deel van dc Gids voor Maat schappelijk Werk. hoe reeds lang voor 1940 de kerken tot een initiatief kw? men met betrekking tot de huisvesting van bejaarden. Men bouwde een aan tal moderne inrichtingen, waarin aan verschillende categorieën van bejaar den hulsvesting werd geboden op een wijze die zich zoveel mogelijk aanpas te aan hun individuele behoeften. Pas na de bezettingsjaren is echter een meer algemene en veelzijdige be langstelling ontwaakt voor dc bejaar denzorg. Een stroom lectuur kwam los, studierapporten werden opgesteld en diverse verenigingen opgericht die zich met het probleem in zijn breed ste omvang gingen bezighouden. Een respectabele reeks moderne bejaar dentehuizen, waarin de nieuwste op vattingen werden verwerkt, kwamen tot stand. Hetgeen het particulier ini tiatief hier tot stand bracht is waar lijk niet gering. AL deze verheugende activiteit in de geest van dienende liefde nam intussen niet weg, dat cr ook voor de bejaarden een enorme huisvestings nood bleef bestaan en dat als gevolg daarvan ook inrichtingen worden ge ëxploiteerd, welke in een niet al te beste reuk staan. Een paar jaar .geleden heelt ons dagblad in een serie uitgebreide re portages reeds bepaalde wantoestan den gesignaleerd, die op dit gebied bestaan. En af en toe wordt dc open bare mening opnieuw verontrust door wat zich op dit gebied kan afspeien. De combinatie van de begrippen „oud" en „arm" zoals dat vroeger veelal het geval was, moge dan tut bet verleden behoren dank zij de na oorlogse sociale voorzieningen, de be grippen „oud" en „eenzaam" gaaa nog maar al te veel samen. Zij kun nen soms zulk een onzegbaar en schrijnend leed verborgen houden, wanneer een liefdevolle verzorging ontbreekt 0 De kwestie van'een goede controle blijft daarom actueel. Hier en daar gebeurt trouwens al het een en ander. Er zijn provincies die een regeling maakten, zoals b.v. Gelderland waar een commissie van toezicht is inge steld. Er zijn ook plaatselijk regelin gen getroffen. Dank zij zo'n plaalso- lijke verordening op rust- en verp'eeg- huizen waarbij de mogelijkheid van rusthuisexploitatie aan het verkrijgen van een vergunning wordt gebonden heeft ook Haarlem kunnen ingrij pen. De ervaring leert echter dal dit al les nog niet voldoende is en dat een landelijke regeling niet kan uitblijven. Wij beseffen dat het niet zo gemakke lijk is de criteria voor zulk een rege ling, welke een zeer gevarieerd ge bied van mogelijkheden moet omvat ten, op te stellen. Goed samenspel tus sen de departementen van maatschap pelijk werk en sociale zaken (waaron der volksgezondheid ressorteert) is hierbij eveneens onontbeerlijk. Wij vernemen dat de stichting Nederland se Federatie voor Bejaardenzorg binnenkort ook nader gaat beraden. Wellicht komt er een goed advies voci de beide ministers. Het is van beiarg dat het beraad weer op gang komt. De bejaarden hebben daar recht op, 2;j mogen niet verkommeren ln sommige gevallen, waar helaas particulier winstbejag het dienen van de naaste geheel of nagenoeg volledig heeft ver drongen. Frans kabinet ten val gebracht De Wcstduilse minister van Finan ciën, Etzel, heeft het parlement een sluitende begroting voorgelegd, waar. in geen rekening is gehouden met het betalen van onderhoudskosten voor gpallieerde troepen in Wcst-Duitsland. Hij verklaarde, dat de nieuwe be groting 39.200.000 000 mark groot K dat is 1.800.000.000 hoger dan de be groting tan vorig jaar. Etzel \erklaarde, dat dc begroting sluitend kon worden gemaakt door een bezuiniging van ongeveer drie miljard dollar op de defensiebegroting van vorig jaar. Hij voegde hier echter aan toe. dat dit in de toekomst niet mogelijk zou zijn. aangezien de de- fensiekosten voortdurend stijgen. Radio-Caïro heeft het Iraakse volk opgeroepen op te staan tegen „de Hasjemitische heersers, ten einde een nieuwe imperialistische samenzwering tegen de Verenigde Arabische Bepu- bllek te verhinderen." De oproep werd uitgezonden namens Irakezen, die in Syrië wonen. De Egyptische radio beschuldigde premier Noeri es Said ervan, dat hu de '„bevrijding van Irak en Jordanië van vreemde overheersing' belemmert. Voorts uitte radio-Cairo de beschul' diging,' dat Israel troepen samentrekt aan de Syrische grens en dat ook Iraakse troepen aan de Syrische grens worden geconcentreerd „om een ver radèrlfjke Israëlische aanval" te steu nen. Enkele minuten voordat de stem ming begon gaf Gaillard zijn neder laag reeds toe. ik heb gehoord dat de meerderheid van u tegen mij gaai stemmen. Het feit van mijn nederlaag is onbelang rijk, maar nog ben lk premier en rust op mij de plicht u te waarschuwen. Welke meerderheid gaat de regering op zich nemen? Wat zal haar politiek zijn en hoe zal de wereld reageren? Zelf heb ik geen belangstelling voor macht, maar, nog Frans premier zijnde, moet ik deze anti-Amerikaanse hetze veroordelen, die de eer van Frankrijk dreigt te besmeuren. Zy die mij van avond wegstemmen zullen een uitzon derlijk zware verantwoordelijkheid op zich nemen. Ik vrees dat op dit ernstig ogenblik de eer van dit land ln ernstig gevaar is". In eerste Instantie fead de premier verklaard dat Frankrijk de Noord- atlantische Verdragsorganisatie zal verzoeken de Franse politiek in Alge- rlë volledig te steunen. Als de Navo dit verzoek afwijst, „zulen wü een in ternationale crisis van ongekende ernst doormaken", zei Gaillard. Berichten als zou Frankrijk onder Amerikaanse druk tot een vreedzame regeling met Tunesië hebben besloten, noemde Gaillard „ongerijmd", Eisen hower heeft mij (Gaillard) en presi dent Bourguiba verzocht de geschillen rechtstreeks tc regelen, aldus de F ran se premier. De vroegere premier René Plêven had nog gevraagd bij handopsteken te stemmen over een dag uitstel voor de beslissing, maar de gemoederen waren te verhit. Vrij spoedig na het begin van net debat vertolkte de vroegere gouver neur-generaal van Algerije, aousteue, de anti-Amerikaanse stemming met de verklaring, dat het „State Depart ment" bereid was zelfs de nauwste Amerikaanse bondgenoten op te offe ren om de Arabieren te lymen. Gail lard sprong overeind om de beschut tingen, dat hij zich door Ameri kaanse druk liet dwingen, van de hand te wyzen. De ernstigste beschuldigingen tegen de Ver. Staten werden geuit door de poujadist le Pen, Hij zag Frankryk aan de leiband van Engeland en Ame rika lopen, en beschuldigde Gaillard ervan dat hij de bevelen van Washing ton gehoorzaamde. De nieuwe crisis wordt als de ern stigste beschouwd na de tweede we reldoorlog. Na afloop van de regenngsvergade- ring begaf Gaillard zich onmiddellyk naar het paleis van president Coty. waar hU zonder hoed of jas binnen rende. Gaillard werd daar reeds opge wacht door de 76-jarige president. In tegenstelling met de verwachtm gen trachtte Coty Gaillard er niet toe te bewegen aan te blijven. Hij verzoekt Gaillard echter wel de lopende zaken te behartigen, totdat een nieuwe rege ring kon worden gevormd. In Amerikaanse regeringskringen beeft men met grote bezorgdheid ken nis genomen van de val van het ka- binet-Galllard. daar men vreest dat dit ernstige problemen voor de Ver enigde Naties en Noord-Afrlka zal op. leveren. Men had gehoopt dat de matigende invloed van president René Coty en de ernstige pogingen van Gaillard om een meerderheid in de Assemblee te verkrijgen, de val van het kabinet zou den verhinderen. Men verwacht thans dat de Tunesi sche regering geen tijd zal verliezen met aan - "de - Veiligheidsraad te vragen de Franse actie in Tunesië te veroordelen. Het zou zeer moeilijk voer de Verenigde Staten en de NAVO- landen, die in de Veiligheidsraad zijn veriegenwoordigd, zijn om Frankryk te steunen. - De vijf Indonesische oorlogsschepen die twee dagen geleden voor Padang verschenen, zün verdwenen. Radio-Padang concludeert hieruit, dat „de aanval die dinsdag zou worden ondernomen, is mislukt". In Djakarta gelooft men dat de aanval donderdag zal worden ingezet. Vliegtuigen der opstandelingen heb ben dc basissen van de Indonesische luchtmacht in Tandjong Pinang in de Riouw-archipel en Bandoeng in West- Java gebombardeerd. Er werd echter niet bij gezegd, wanneer deze aanval len zouden hebben plaatsgehad. Tandjong Pinang ligt ruim honderd kilometer zuidelijk van Singapore en is de hoofdstad van de Riouw-archipel en een belangrijke Indonesische ma rinebasis, vanwaar de regeringstroe pen hun aanval op de rebellen in Midden-Sumatra begonnen. Radio- Boekittinggi meldde voorts, dat er ook een luchtaanval op het vliegveld van Anjoer was gedaan, zonder er evenwel Het Engelse Lagerhuis heeft giste ren de begrotingsvoorstellen aange hoord, die minister Heathcoat Amory heeft opgesteld. De belastingverlagin gen zijn minder omvangrijk gebleken dan de Engelsen verwachtten cn van een vermindering der krredietbeper- king of van een loslaten van de loon stop was geen sprake. „Ons eerste doel moet blijven de slag tegen de inflatie te winnen", verklaar de Heathcoat Amory. De recessie ln de Amerikaanse eco nomie baart de zakenwereld m alle landen zorgen en moet by het opstel len van een staatsfinancierïng ernstig in overweging worden genomen," zei de bewindsman verder. De belastingverlagingen die de mi nister voorstelde, betreffen: de her ringen voor oudere mensen, de omzet belasting op vele goederen, waaronder wollen stoffen en huishoudelijke appa raten, de vermakelijkheidsbelasting op bioscopen cn de accijns op sterke drank. Wat de economische ontwikkelingen in Engeland betreft, was de minister gematigd optimistisch. „Ik geloof niet dat wij in dit land in de komende maanden een plotselinge diepe recessie hoeven te verwachten", aldus Heath coat Amory. „Maar het hangt ervan af hoe de situatie in andere delen van de wereld zich ontwikkelt". Het bouwsel, dat op dc Expo ln Brussel het meest de aandacht zal trekken: liet Atomium. (Voor verslag zie men pagina 3) Ongeveer honderd personen liepen gisteravond verwondingen op bij een opstand in de gevangenis te Lyon. Iri de St. Paul-gevangenis sloeg een zeshonderdtal Algerijnse gevangenen aan het muiten. De politie moest handgranaten en automatische pistolen gebruiken om de orde te herstellen. Van vijftien gevangenen is de toestand ernstig. De Algerijnen kwamen tegen etens tijd. toer; zij in de eetzaal waren ver zameld. in opstand. Zij overmeesterden de gevangenbewaarders en verspreid den zich over de gehele gevangenis, waar zij alles kort en klein sloegen. DEN HELDER. Drie Helderse televisie-amateurs hebben gisteravond voor de tweede maal en nu met succes op de vuurtoren te Huisdui nen een proefneming met televisie ontvangst op grote hoogte gedaan, om dat deze in Den Helder tot dusver bij zonder slecht is geweest. Dit drieman schap, onder leiding van de heer G. Lamens, wilde r~oberen of de ont vangst beter zou zijn met een antenne op grote hoogte. Zij plaatsten een ont vanger in de motorkamer van dc Hel derse vuurtoren en bevestigden een antenne aan de omloop. Maandagavond -boekten zij geen bijzondere resultaten Gisteravond heeft men op diverse punten fn Den Helder vóór de tweede proefneming de ontvangst op de be gane grond getest. Deze bleek slecht te zijn. Toen men nadien evenwel de ontvanger op de vuurtoren Inscha kelde, kreeg men een glashelder beeld. De drie mannen willen nu contact met Philips opnemen om gedaan te krijgen, dat de apparatuur, die te $ind hoven voor de ingebruikneming van de steunzender te Mierlo werd ge bruikt, bij wijze van noodmaatregel op de centraal gelegen Helderse water toren wordt geplaatst Het gemeente bestuur heeft reeds alle medewerking toegezegd. De Noordatlantische Verdragsorga- nisatie heeft dinsdag cijfers gepubli ceerd over de omvang van de Rus sische duikbootvloot, die gebaseerd zijn op schattingen. Deze vloot zou nu 700 schepen tellen, 200 meer dan het aan tal dat in november van het vorige jaar werd opgegeven. aan toe te voegen waar dit gelegen is. Een grote landingsmanoeuvre van de regeringstroepen zou met deze lucht aanvallen zijn verijdeld. Radio-Djakarta meldt dat de troe pen, die onder commando staan van luitenant-kolonel Djamin Gintings, de militaire commandant van Noord-Su matra, thans het gehele gebied van de oostkust van Sumatra in handen neb ben, evenals het gebied van Tapanoe.s. Goed ingelichte zegslieden te Wash» ington zijn van mening, flat de Ameri kaanse regering er op rekent, dat de opperbevelhebber van het Indon. lege?, geïieraal-majoor Nasoetion, president Soekarno zal dwingen zijn regering te wijzigen wanneer dc opstand op Su~ matra is onderdrukt. De minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, en andere regerings functionarissen zijn ervan overtuigd, dat Nasoetion, die Soekarno trouw is gebleven, de enige is die in een po sitie verkeert om de Indonesische president ertoe te brengen wijzigingen in de regering aan te brengen. Nasoetion, die als anti-communis tisch oekend staat, heeft er reeds lang op aangedrongen dat aan de buiten gewesten meer hulp wordt verleend en dat de regering ,ziel? onafhankelijk maakt van communistische steun. Dit zijn dezelfde eisen als die welke de Sumatraanse opstandelingen heb ben gesteld, Nasoetion sloot zich ech ter niet bij hen aan vanwege zijn trouw i de republiek, aldus de zegsliedeit, In Amerikaanse regeringskringen is men van mening, dat Soekarno ten minste enkele eisen van Nasoetion zal moeten inwilligen. Officiële kringen verklaarden, dat karno's „geleide democratic" om zo doende druk op Djakarta te oefenen en Nasoetion te steurien. Op donderdag 24 april zal een Bra bantse dag gehouden worden in de „Keukenhof". In de rij na Zeeland, Friesland, Limburg en Groningen is dit de vijfde provincie-dag. Deze dag zal verzorgd worden door het gilde St. Martinus uit Tongeren (Eindhoven) met vendelzwaaien en demonstraties van gildegebruiken, door de dansgroep van de jonge boerenstand uit Woensei en Tongeren (Eindhoven) met volksdansen en door het muziek korps van de Voltfabrieken te Tilburg. Ook zal een aantal Brabantse autori teiten, onder wie een vertegenwoordi ging van het provinciaal bestuur, de Brabantse dag bezoeken. Op dc weg tussen Almelo en Tub- bergen is de driejarige Johanna Bor- gerink uit Harbrinkshoek. gemeente Tubbergen, door een auto gegrepen en gedood. Het meisje stak de weg over. Dinsdagmiddag is in de Abel Tas manstraat te Zwolle een tweejarig jongetje uit het gezin Ruitenberg on der een vrachtauto geraakt, die achter uit de werf van een bouwmaterialen- handel afreed. Het kind was op slag dood. De driejarige P. J. N. Captein te Zoeterwoude by Lelden is dinsdagmid dag in de Weipoortsevliet gevallen en verdronken. J_ (Van een onzer verslaggevers) Het Nederlandsche Roode Kruis is gistermiddag eigenaar geworden van het complex van de voormalige Fridor- fabrieken aan het Leeghwaterpiein en df> Cruquiusstraat te Den Haag In het complex zal het centraal rampen magazijn worden gevestigd. Het com plex werd gekocht voor f 510.000. Het Rode Kruis heeft het complex reeds eerder in gebruik gehad, name lijk in de eerste jaren na de oorlog, toen daar de intendance vele honder den tonnen hulpgoederen uit het bui tenland over de zwaarst getroffen ge bieden in Nederland moest distribu eren. Het waren in hoofdzaak finan ciële redenen, die het Rode Kruis noodzaakten zijn dienst te verplaatsen naar een gebouw aan de Fluwelen Burgwal te Den Haag. In het voormalige Fridor-complex zal sen verantwoorde opslag van goederen, benodigd by hulpverlening, gewaarborgd zijn. Na de watersnood van 195S gaf het Nationaal Rampen fond-, aan het Rode Kruis een gilt om deze verantwoorde opslag mogelijk te maken Vanuit het nieuwe centraal rampen- magazijn zal op ruime schaal bij grote rampen snelle hulp verleend kunnen worden. Bovendien zal alle arbeid, die met hulpverlening door het Rode Kruis te maken heeft, van daaruit tfflciënter kunnen geschieden. Majoor K. voor het Hoog Mi itair Gerechtshof (Van een onzer verslaggevers). De 45-jarige majoor H. E. I. II. K. staat vandaag in beroep terecht voor het Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag. Er zijn vijf getuigen a charge cn tien getuigen a décharge opgeroepen. Bü het begin van de zitting bleek dat drie getuigen niet waren verschenen. Majoor K. wordt bijgestaan door de Amsterdamse advocaten mr. Th. Mul ler Massis en mr. Joh. K. Mathuisen, die beide een goede reputatie als straf pleiter bezitten. Er bestaat veel belangstelling voor deze zaak. Majoor K., onder welke benaming deze militair bekend ge worden is, werd op 9 oktober van het vorig jaar door de Krijgsraad te Velde West veroordeeld tot een gevangenis straf van een jaar en drie maanden, met. aftrek van voorarrest en met ont slag uit de militaire dienst. Hij werd niet ontzet uit de bevoegdheid om by de militaire macht te dienen. De krijgsraad achtte bewezen dat majoor K. „een gift in geld had aan genomen". Hij zou als hoofd van de sectie buitenlandse aankopen van het Directoraat Materieel Landmacht 15.000 gulden aan steekpenningen heb ben aangenomen van de zakenman H. J. Davids en 7500 gulden van de zaken man C. van Benthem. De zaak Majoor K. begon, toen op het ministerie van Oorlog een ano nieme brfcr uit Engeland werd ont vangen. Deze brief, die afkomstig zou zijn van een employé van dc „East Sussex Engineering Co", was geda teerd 20 september 1950. Daarin stond ondermeer tc lezen da.t de heer Davids by de directeur van East Sussex com missies bedong „om majoor K. om tc kopen". De Kon. Marechaussee kreeg het onderzoek in handen Een maand later werd majoor K gearresteerd Het Hoog Militair Gerechtshof, dat deze zaak behandelt in het gebouw van de Hoge Raad, is als volgt sa mengesteld: president is mr. J. W. U. Doornbos. Leden zijn vice-admiraal C, H. Brouwer, luitenant-generaal M F. van der Kroon, luitenant-gene raal mr, J. P, Schepers, generaal- majoor-vlieger-waarnemer G. L. Zeegers en mr. J. E. van der Meulen. raadsheer in de Hoge Raad der Ne derlanden. De advocaat-fiscaal is mr D. J. van Gilse, Toen de president beklaagde K. dc vraag stelde of hij persisteerde bij zijn verklaringen, afgelegd voor de officier-commissaris, antwoordde majoor K.: „Neen, er zyn mi) gege vens onthouden. Daarom kom ik te rug op mijn verklaring en wil deze aanvullen". President: „Zou u niet liever wach ten tot u in deze zaak het laatste woord krijgt?" Majoor K.: „Neen, liever niet". Hierna kreeg majoor "K. gelegen heid zijn eerder afgelegde verklaring aan te vullen. Hij zei dat het vonnis, door de krijgsraad geveld, onjuist is. „Er zijn vele punten waarvan de in structie nagelaten heeft akte te ne men". Majoor K. beweerde dertienmaal mis leid te zijn door de zakenman C. van Benthem. agent van de minister van Oorlog in Engeland. In zijn ambassa- dotijd zou Van B. al voorbereidingen hebben getroffen voor aankopen voor het „Directoraat Materieel Landmacht" (D.M.L.). „Vele kleine dingen die do buitenstaander onbelangrijk voorko men, waren in D.M.L.-verband van de grootste betekenis. De heer Van B. heeft het DJM.L. en dus ook my ge raffineerd bedrogen," aldus be klaagde. Uitvoerig ging majoor K. nog ln op Zie verder pag. 3S 6e kol.) De Marokkaanse regering, onder premier Si Bekk"&i,-is afgetreden. Dit geschiedde nadat negen ministers, leden van de nationalistische Istiqlal- party, hun ontslag hadden ingediend. Novum. De 24-jarige Brit Rex Evans kan het recht voor zich op eisen de best'gekléde man te.zijn ge weest die ooit de' gevangenisdeuren achter zich hoorde dichtslaan. Eva-as die veroordeeld werd wegens verzet tegen de politie was door de officier van Justitie als „nozem" betiteld. Hij liet dit niet op zich zitten en op de dag dat arrest zou worden gewezen ver scheen hij in gekleed kostuum, com pleet met hoge hoed. (Advertentie) 't Is voorjaar en de zon komt door.. Wees wijs, koop nu al het goedkoopste goede zongordijn met de sleufjes Om een depressie voor de kust van Noorwegen is een nieuwe hoeveel heid koude lucht van polaire oorsprong naar West-Europa gestroomd. Het front, dat deze lucht begrenst, pas seerde de afgelopen nacht met enige regen ons land. Na de frontpassage kwamen van morgen weer opklaringen voor, maar er vielen ook enkele buien, als gevolg van de onstabiele opbouw van de aan gevoerde lucht. Ho' lagedrukgebied boven de Mid dellandse Zee verplaatste zich lang zaam naar het oosten Bij IJsland is een nieuwe depressie tot ontwikkeling gekqmen, die morgen ook het weer in onze omgeving zal gaan beïnvloeden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1