Bedreiging Minder koud ..Verwarde zaak met vage getui en v er klaringen" Franse kritiek op S. politiek Aanval vanuit zee op PADANG D akarta boekt ook successen op Celebes Depressie van wereldomvang niet onmogelijk Terrein iverd nog gauw met duizenden bezems gekeerd Roofoverval op oude man: buit 25 gulden NA TIEN-URIGE ZITTING VAN HOOG MILITAIR HOF: V ervolging was een zegt vergissing, beklaagde Arrest in zaak-K. over een week Bollenstreek-corso op 10 mei STRIJD NU GAUW BESLIST? Niet landen s.v.p. Val van Gaillard «een rem voor topgesprek Komend weekeinde bloeiende bollen Nederland was niet het eerste klaar Soustelle formateur of Bidault N 0ONBEIIBAG 17 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. $889 r r PRESIDENT EISENHOWER Nieuwsgierig Acht'doodgravers in Italië verongelukt Minister Luns: Algerijn&e officievn gedeserteerd Sclione biggen til ligstoelen Zorgen in Parijs K. "A J V J Dnecteur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze Haagse redacteur) 0 Missers Zie verder pag. 3. 5e kol.) o Op het vierkante plein, dat tus sen de grote paleizen van de Bel gische representatieve afdeling ligt, stonden hostesses van alle deelnemende landen in hun ver schillende uniformen in carré op gesteld: zij presenteerden de vlag gen van de 43 naties die op de Expo vertegenwoordigd zijn. Kottsrdun: Witte de witöstrast 30 Teler 113700 r« Li PonbUi 1113 - Postgiro No. 424519. KLachtendienst abonnementen: 18.3019.30 uur Z* terdege 1718 uur. Telefoon 115700. i-Gr*reob*ge; Huygensplem 1 - Telef. 183467--3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klaehtendietuti18 3019 30 u. Telel. 302569 Scheffcrsplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 Kiachtendienst na 1730 uur 7814. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67862 Abonnementsprijs «1 cent per week f 2.05 per maand £7,90 per kwartaal Losse nummers 15 oenl Verschijnt dageluks. Dordrecht: (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK ENIGE REGEN. Veel bewolking met plaatselijk enige regen of mot regen. Iets minder koud, vooral in het wasten vae het land. Zwakke tot matige wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: zon op: 5.39 Maan op: 5.18 onder: 19.41 onder: 19.1S (Van ome militaire medewerker) HET begint er volgens de laatste berichten op te lijken dat Indo nesië erin geslaagd is orders .oor de leverantie van moderne vliegtuigen, jagers zowel als bommenwerpers, in het sowjet-blok te piaatsen. Foster Dulles erkende, dat Soekati-o iceds in juli 1957 probeerde Ameri kaanse wapens te kopen tot zen bc drag van 6 A 7 miljoen dollars, ter:wijl nog onlangs gepoogd werd voor UO miljoen dollar lichte wapens, vliegtui gen en oorlogsschepen aan te schaffen. Ten aanzien van de eerst* poging zei Foster Dulles dat hij ivv.ijils al gevreesd had dat de aan te kopen wa pens zouden worden gebruict om Ne- deiland met geweld uit Niemv-Guinca te drijven. Hoe men het ook bekijkt, duidelijk is dat in beide gevallen be Irygen er, soorten wapens ver uitgaan ooven de noodzaak tot handhaving van orde en rust, waarvoor men zeer wel kan vol staan met lichte wapens en verouder de typen vliegtuigen. Uit de aanschaf van een mocen/c bewapening, gepaard met uitgaven die de draagkracht voa een staat ver te boven gaan, moet men wel il» 0.0"vei biddelljke conclusie trekken dat er oorlogsgevaar dreigt, hetzij dat de be trokken staat vreest zélf 'e worden aangevallen, hetzij hij van plan is zich zelf in agressieve avonturen te sto ten. WAT het eerste betreft, geei zm-ng mens zal volhouder? dat Indone sië op enigerlei wijze van -buiten af wordt bedreigd. Blijft het alternatief, dat het zelf op avontuur is bedacht, of wat Foster Dulles openlijk1 durft noe men: Ned. Nieuw-Guinea lo.opt ge vaar in de nabije toekomst We hebben cr al meer.dar eens op gewezen dat de veiligheid van jNiëuw- Gutnea staat en valt met het lokale overwicht :n de lucht en in het voet spoor daarvan met het lokale mees terschap ter zee. Op beide terremen konden wij met onze huidige beperkte delensiemaatre- gelen voor Nw -Guinea volstaan. Intussen u maritiem reeds een ver schuiving ten ongunste opgetreden nu Indonesië moderne Italiaanse korvet ten heeft ontvangen en cr nog meer te wachten heeft. Verdere leveranties-via Oosteuropese landen zuilen onze ma ritieme positie nog meer verzwakken. Bovendien hangt deze positie pri mair af van de toestand in de lucht. Onze marineschepen zouden geen lang leven meer hebben indien re vriieiiK uit dc lucht zouden kunnen worde 1 aangevallen. Jttet dit laatste dien: in lussen in de nabije toekomst ernsti.- rekening gehouden te wordeD. Een beperkte moderne Ridonesise.te luchtmacht van b.v. 50 jagers en bom menwerpers- zou ongetwijfeld .ti staat zijn het plaatselijk luchtoverwicht rond N.-Guinea te bevechten om daarmee dc weg te banen, voor het lokale mees terschap ter zee, dat op zijn beurt' de weg opent voor landingen en infiltra ties in het binnenland. Bij de recente Indonesische wapen aankopen komt dus de reële mogelijk heid nader dat Soekarno zal pogen zich met geweld van westelijk Nieuw Guinea meester te maken i-\ iT js dus een geheel nieuwe situa- U tie sinds de soevereiniteitsover dracht. Wij bedachten immers de krijgskundig wat ongewone oplossing de verdediging van dit gebiedsdeel aan Slechts dén deel van de krijgsmacht, nl, de marine, toe te vertrouwen. In elk geval dienen we ons nu tijdig te oriënteren op een radicale heroriën tering. We konden thans wel eens dich ter staan bij het „avontuur" waarte gen de heer Vermeer zich bij de re cente Kamerdebatten over de defensie begroting verzette, nl. het zenden va: de Karei Doorman naar Nieuw-Guinea. Doch dit zou geen blijvende oplossmv zijn want deze kan slechts bestaan m een moderne Nederlandse luc Umacht tegenover een moderne Iniuo-sische luchtmacht. Naast deze militaire mai'icgeien v -sen politieke. Willen we niet in een bewapeningswedloop om Nw.-Guinea worden meegesleept, dan zullen we goed dóen onze belangen caar onder te brengen m verdragen tol weder zijdse steun, hetzij door toeaviing tot de Zoavo, hetzij indien dit mi an dere politieke redenen met gewenst is door een bilateraal ver dra 1 met Australië. Het gaat hier Immers om een le vensbelang van dat land. Een verbond daarmee heeft een krachtige preven tieve steun, zonder dat ons dit exces sieve defensieuitgaven behoeft te kos ten Door de Indonesische wipenainke pen komen de kaarten duid-hjx te lig gen. Zij vormen een ernsage waar schuwing voor onze defensieve en bui tenlandse politiek t.a.v. Nw -Guinea. Dat deze waarschuwing tijdig worde verstaan! Het beroemde Britse zevende leger tb ontbonden. De „woestynratfcen", die onder meer vochten tegen het Afrika. korps van Rommel, zijn opgegaan in de onlangs gevormde vijfde gepant serde divisie. Vrijspraak gevraa llllllllllllllllllllllllllllll IHIIilllllllllKlIIIIIIIIIIKHJIIliiiilKlliii I dr onstabirlr polair? lucht, die sk- 1 teren met noordelijke «Inden werd kaïtjcemerd, kwamen regen- en hagelbuien voor Gedurende de nacht nam in het bin nenland de bullgheld af en alt getolg van de opklaringen en de afgenomen wind daalde de temperatuur plaattelljk tot even beneden het v nevpunt. He deprestie bij IJsland neemt «eer in activiteit af. ken deel van de storing trekt via de Britse eilanden naar het zuldoovten. Jfet frontale regengebted ervan zal waar schijnlijk alleen In het westen van het land enige lichte regen of motregen veroor zaken'. Door de bewolking zullen de mini mumtemperaturen echter de komende nacht hoger zijn dan In de afgelopen nacht. Op fle oceaan halverwege Ierland en Nen-i-oundland is een nieuwe depressie tot ontwikkeling gekomen, die In dfgpte tor. nemend, snel in de richUng van Noord- Schotland trekt. Aan de zuidkant van deze depressie stroomt een hoeveelheid zachtere oceaantucht naar de Britse eilanden. Deze zachtere lucht zal waarschijnlijk morgen ook het 'nejten van Nederland binnen- drlngén. in-hek gebouw van de Hoge Raad in Den Haag behandelde het Hoog .Militair Ge rechtshof gisteren de zaak-majoor K De aankomst van majoor K. (midden) bij het gebouw van de Hoge laad met rijn advo caten mr. J. Muller Massis (links) en mr. -lob K. Mathuiven. majoor K. De advocaat-fiscaal voor de zee- en landmacht, mr. D. J. van Güse, heeft gisteravond voor het Hoog Militair Gerechtshof vrijspraak ge vraagd voor de 45-jarige majoor H. E. I. H- K.,die in oktober van het vorig jaar door de Krijgsraad te Velde-West werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden met aftrek en ontslag uit de militaire dienst zonder ontzetting uit het recht hij de gewapende macht te dienen. Mr. Van Gilse kwam tot deze conclusie nadat het Hoog Militair Gerechtshof bijna tien uur besteed had aan deze zaak. waarvoor grote belangstelling bestaat. Het was doodstil in de grote en (na zeneel uren van zitting) be nauwde zaal. toen de advocaat-fiscaal zijn conclusie uitsprak. Kort te voren tócl het hof nog enkele verklaringen van de majoor ge vraagd Deze antwoordde: ,.Ik ben nu te moe om nog veel te zeggen. „De behandeling In hoger beroep moge wat lang gevallen z(jn", aldus mr. Van Gilse, „ik geloof toch dat het goed is geweest, dat deze zaak, die eigenlijk een gewone strafzaak is, maar wat buiten zijn proporties is uitgedijd, opnieuw In ogenschouw )s genomen." ItlVr -Sr v)' s De advocaat-fiscaal bleek getroffen door het zeer verwarde beeld, dat door de behandeling van de zaak is opge roepen. Niet alle getuigen waren op de hoogte van de finesses in deze zaax en andere getuigen waren ere vaag. Blijkbaar moesten ze ook erg voorzich tig zijn met wat ze zouden zeggen. Het voor Het Hoog Militair Gerechtshof zal over acht dagen arrest wijzen in de zaak tegen majoor K. in de zittings zaal van het Hof aan de Joh. van Ol- denbarneveldlaan. was spr. verdei* opgevallen dat be klaagde, majoor K„ zeer gedocumen teerd en exact was in zijn verklarin gen, die ook een reële basis hadden. Het vonnis van de Krijgsraad (die bewezen achtte dat majoor K. als hoofd van de sectie buitenlandse aankopen van het Directoraat Ma terieel Landmacht 15.000 gulden aan steekpenningen zou hebben aangenomen van de zakenman H. J. Davids en 7300 gulden van de zakenman C. van Benthem) kan volgens de advocaat-fiscaal niet ge handhaafd worden. In de eerste plaats niet omdat met is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van art. 363 Wetboek van Strafrecht („in strijd met zijn plicht in zijne be diening iets gedaan of nagelaten) en ook niet omdat het bewijs ont breekt dat beklaagde art. 135 van het Reglement Militaire Ambtena ren der Kon. Landmacht heeft overtreden. De verklaring van beklaagde dat hü Zie verder pag. 3, le kol.) De organisatiecommissie van het jaarlijkse bloemencorso in de bollen streek heeft besloten, het corso uit te stellen van 26 april tot de 10e mei. Men heelt dit gedaan, omdat het weer zo bijzonder koud en slecht is geble ven, waardoor de bollenvelden niet tot ontwikkelihg komen. MARINIERS en parachutisten van de Indonesische centrale rege ring zyn vandaag op de Sumatraanse westkust geland -sn woordvoerder van Djakarta, wilde niet zeggen waar de landingen precies plaats vonden, maar het dagblad Sin Po wist te melden dat twee compagnieën mariniers zijn geland bij Tikoe, dat ongeveer vijftig kilometer ten noordwesten van Padang is gelegen. Volgens Djakarta verlopen de landingsoperaties „volgens plan". De centrale troepen zouden weinig tegenstand ontmoeten. Men neemt aan dat dit het beslissende offensief van de centrale regering is en dat de troepen nu zullen doorstoten naar Boekittmgi en Padang. Dit is de eerste maal sedert het af kondigen van de contra-regering op Midden-Sumatra, nu ruim twee maan. den geleden, dat troepen van president Soekarno de westkust van Sumatra vanuit zee bereiken. De troepen van Djakarta dringen nu uit vier richtin gen op en de troepen van Padang staan, door de landing uit het westen, voor een belangrijke beslissing: öf de strijd voortzetten op een smalle kuststrook, of terugtrekken naar een 3000 meter hoge bergketen. De mariniers werden aangevoerd door drie koopvaardijschepen en tal rijke kleine vrachtscheepjes. De te genregering vreest, dat aan de oostkust nieuwe troepen van Djakarta aan land zullen gaan. De landing op de kust van West- Sumatra werd gisteren voorafgegaan door een artilleriebeschieting v au Padang door een torpedojager en vier korvetten. De granaten van de schepen kwamen in de bossen rond om Padang terecht en brachten dui zenden vogels en dieren in paniek, maar daar bleef het ook bij. De kust_ batterijen van de opstandelingen TfEN MERKEND VGor de wijze waarop de Indonesische bur geroorlog wordt gevoerd, ia de rode seinvlag die van de lege controletoren op het vliegveld van Padang vrolijk in de wind wappert. De troepen van de tegenrege ring hebben geen enkele poging gedaan het vliegveld onbruik baar te maken, hoewel een lap- ding van parachutisten uit Dja karta te verwachten is. Zij vón den het voldoende de rode sein vlag te voorzien van de woorden- „niet landen'' vuurden terug, doch raakten even min iets. Ondanks de beschieting vair giste ren hebben de bewoners van het ha vengebied* van Padang zich niet ge stoord aan het b&vel van de tegenre gering om te evacueren. Zij sloegen gisteren met nieuwsgie righeid de beschieting gade zonder enige vrees te tonen. President Soekarno heeft beloofd dat zijn strijdkrachten Sumatra zondag geheel in handen zullen hebben, In een communiqué van het centrale Indonesische leger is vanmorgen voorts bekendgemaakt dat de regeringstroe pen vier steden in Noord-Celëbes heb- v**-* - - vr p t Koning Boudewijn opende Expo President Eiseuhouer heeft gisteren de scherpe kritiek die in de Franse Nationale Verga dering op de Ver. Sta ten is geleserd een Ipolitiek foefje" genoemd. De president sprak zijn ver trouwen uit, dat de val van het kabi- net-Gaillard geen invloed zal hebben op de voorbereidingen voor een top conferentie en evenmin op de confe rentie van ministers van Defensie van de NAVO-landen te Parijs. Voordat het Franse kabinet gister nacht ten val werd gebracht, had den - verscheidene parlementsleden de beschuldiging uitgesproken, dat premier Gaillard in zijn Tunesische politiek gezwicht was voor druk van Eisenhower, die een verzoenende Franse houding wenste. Eisenhower noemde deze Franse be weringen 'gisteren op zun"persconferen tie ongegrond. "De president herinnerde er aan, dal de V.S. een geliefd ooliiiek doelwit in Frankrijk zijn. Toen hij in 1928 in Frankrijk gelegerd was. werden de V.S reeds spottend „oom Shylock" genoemd Vanwege hun politiek inzake de schulden uit de eerste wereldoor log: 1 De president zei, dat de Ver. Staten hun standpunt volkomen duidclijK nadden gemaakt. Zij willen, dat de Historische Ftanae bannen met een groot deel van Noord-Afi.ka bewaard olijven. Hij hoopte, dat het mogelijk zou zijn tot betere economische en po litieke betrekkingen tu-sen Noord- Afnka en Frankrijk te komen. Eisenhower zei, dat hij du Ameri kaanse standpunt had uiteengezet tij den» bespi ekingen die hij In december te Parijs heeft gevoerd met premier Gaillard, Robert Murph> en Harold Beeley, die namens de Verenigde Staten en Engeland goede diensten verleenden in het Frans-Tunesischc geschil, heb ben aangekondigd dat hun missie tn verband met de kabinetscrisis is „ge schorst" Op de Parijse beurs znn de koersen, speciaal die van Noordafrlkaanse aan delen en van olies sterk gedaald, De koersen lan sommige Noordafrikaanse waarden daalden negen procent Fina- rep. een maatschappij die oliebronnen !n de Sahara exploiteert, liep tien pio- cenf terug. O Acht Italiaanse doodgravers zyn gis teravond bij Milaan om het leven ge komen toen de auto waarin zij zaten var; de weg afraakte en in een ka naal reed. De Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken, nu*. J. M. A. H. Luns, heeft woensdag in de bijeenkomst van de economische en sociale raad van de Verenigde Naties verklaard, dat in en kele landen de economische recessie afmetingen begint aan te nemen, die verontrusting wekt. Het gevaar, dat de recessie zich gaat ontwikkelen tot een grotere depressie van mogelijk een de gehele wereld omvattende omvang mag men niet terzijde schuiven. Wan neer met voorzichtigheid te werk ge gaan wordt, zal dit niet alleen de in ternationale economische toestand, maar ook de politieke stabiliteit in de wereld ten goede komen, aldus minis ter Luns. De directeur van het Internationale Monetaire Fonds, Per Jacobsson, ver klaarde dat er op het ogenblik weinig gevaar schijnt te bestaan dat er, zoals dit In de jaren dertig het geval was, in de Verenigde Staten een agrarische depressie zal samenvallen met een re cessie in de industrie. Over de betalingssituatie in de we reld zeide hij, dat de corrigerende maatregelen. In de verschillende lan den genomen, om de in 1955 begonnen „boom" in de wereld lie haar hoogte punt in de eerste helft van 1957 be reikte. in bedwang te houden, snel het evenwicht in de betalingspositie heb ben hersteld. (Van onze speciale verslaggever) F" ONING Boudewijn van België AV heeft vanmorgen de grootste show ?.ller tijden, de Expo 1958, geopend. De eerste tienduizenden bezoekers waren al door de negen poorten binnengelaten toen de ko ning in het centrum van de grote vyver op het Belgiëplein een vuur ontstak, dat tot het sluitingsuur (19 oktober) zal branden. Uiter aard was bü deze ceremoniële handeling sprake van afstandsbe diening want in de grote vijver staan tientallen fonteinen te spui ten en bovendien is de Expo een Hoewel de temperatuur nog steeds beneden normaal ls, zullen tijdens het komende weekeinde grote velden nar cissen en de eerste hyacinten m bloei staan, evenals hier en daar vel den tulipa's Op de Keukermof komt dagely'ks meer kleur In de grote verwarmde kas bloeit een prachtig en zeer uitge breid sortiment tulpen Tien Algerijnse officieren van het Franse leger zün uit Frankrijk gede serteerd en hebben zich aangesloten bü de opstandelingen, is woensdag in Tunis bekendgemaakt. Het zijn negen tweede-luitenants en een reserve-ka pitein. moderne tentoonstelling. Vijftig straaljagers scheerden langs het Atomium toen de koning het vuur ontstak een vliegende „B" Vijftig andere vliegtuigen strooiden twintigduizend ballonnetjes uit en duizenden vlaggen stonden strak in de wind vlaggen van 43 landen en zeven internationale or ganisaties, allemaal heel broederlijk naast elkaar. Enorme legerscharen schoonmakers zijn sinds gistermiddag in de weer ge weest om de Expo er bij de openings plechtigheid toonbaar te doen uitzien. Terwijl bulldozers nog terreinen aan het egaliseren waren en honderden vrachtwagens, veel stof verspreidend, af en aan reden om de ten toon te stellen spullen te brengen, werden de lanen van de Expo gezuiverd van het vuil, dat erop was gaan kleven, wer den de miljoenen ramen gewassen enwerd op vete plaatsen nog druk getimmerd, gebeiteld en gelast, want lang niet alles was klaar. Trouwens: op dit moment, nu de zaak geopend is, zijn nog heel wat paviljoenen en pa- wy, het vuur ontstak, al heeft het leizen niet klaar. .JVIaar dat komt nog eer, nach' hard, werken gekost, wel, zgggec de Belgen. „De tentoon- i stelling duurt nog tang genoeg".... Zie verder pag, 3, 6e kol.) EDERLAN D wordt intussen in Brussel voor het voortvarendste land aangezien. ,De 'Ollanders zijn het eerst klaar," zeiden gisteren de hostesses tegen de weinigen, die toen het expositieterrein op mochten, en ze. varder iedereen tegen iedereen. Wy waren Nederlander genoeg om ons hierover een beetje trots te voé len. Maar het was maar een klein beetje Want wij wisten: het is niet waar Goed: de twee nesten biggen baby's lagen er gisteren al schoon gewassen by. Die ene stamboekkoe. welke de treinreis naar Brussel zo slecht was bekomen, dat er een Vlaamse veearts aan te pas moest komen, stond weer keurig in het gelid in het door de neer Van der Lev en zijn vier knechten telkens verschoonde stro. Het water klotste indrukwekkend maar vergeefs tegen de nette modeldijk En de knalrode vuurtoren zou ook che avond weer zijn lichtbundel tegen de bollen van het Atomium doen kletsen Maar.binnenhuisarchitect Riet veld liep nog bedrijvig door zyn mo delfla; te dribbelen, in het souterrain liepen kunstzinnig uitziende lieden 1102 uit te zoeken wélk naamplaatje nu onder wélk beeldhouwwerk moest worden geschroefd niet omdat de namen zo op elkaar leken, en ook niet omdat de beeldhouwwerken zo op elkaar leken, maar alleen om geen fouten tc maken en elders waren onder de vloeren elektriciens nog vol op aan dc gang. E21 ondertussen zaten op het enorme terras van marmertegels (u moet, het is maar een tip, hier vooral heel voorz.chtig overheen lopen) van het paviljoen van Joegoslavië, de collega's van de heet* Rietveld, de elektriciens en de andere opbouwers in luie lig stoelen te wachten op de zon, die af en toe de sferen van het Atomium zo deer blinken, dat de helikopterpiloten er, naar een er ons vertelde, last van hadden. Het is dus met Nederland, dat in de grootste bouwwedstryd aller tijden de overwinning heeft behaald. Het vrien delijke, en bij wyze van uitzondering eens niet overdadig volgepropte pa viljoen van Joegoslavië, en zelfs het aandoenlijke Thailandse tempeltje waren eerder klaar. Troost u echter: Nederland voltooi de destijds wel als eerste zyn ruw bouw En troost u nogmaals: de Ne derlandse inzending kwam heus hele- heiemaal gereed voor koning Boude- het (Van onze correspondent) In de nacht van dinsdag op woensdag hebben twee mannen een roofoverval gepleegd op de 74-jarige heer H. Bak ker aan de Binnenhaven te Den Hel der. Toen deze 's nachts wakker werd, zag hy twee mannen in zyn slaapka mer, die fluisterend een gesprek voer den. De oude man vroeg de indringers wat zy moesten, waarop deze hem met een laken vastbonden en een hand schoen in de mond stopten. Daarna haalden zij zijn portefeuille uit zyn colbertjasje waarin een briefje van f 25,- zat. terwijl zy zich tevens van het sleuteltje van een geldkistje mees ter maakten. Door het geschreeuw van de heer Bakker werden zij echter zo nerveus, dat zij het hazenpad kozen. Na twintig minuten wist de oude man zich los te wringen. Hy liep luid schreeuwend de straat op, waar hij twee agenten van het gebeurde op de hoogte stelde. In het geldkistje, dat on gemoeid is gebleven, bevond zich' f 200 en acht gouden tientjes. De trouwring van de overleden echtgenote van de heer B. lieten de overvallers eveneens achter. Jacques J-ousteile en Georges Bidault werden gisteren, de eerste dag van de Franse kabinetscrisis, in politieke kringen te Parijs als kandidaten-for mateurs genoemd. Op een verkiezingsbijeenkomst in Lyon heeft Soustelle woensdagavond, gepleit voor een „politiek bestand" van minstens een jaar. Hij noemde gene raal De ^Gauile als de man die het best geschikt is om de huidige Franse pro blemen op te iosseh. Algemeen overheerst het oordeel, dat de moeilijkheden die met Gaillard's val begonnen, van lange duur zullen zijn. De buitenlandse reacties op de be slissing van de Assemblée zijn in Pa rijs met bezorgdheid ontvangen De vrees dat de Algerijnse kwestie thans onverbiddelijk geïnternationali seerd woidt, maakt de situatie voor vele Fransen nog moeilijker. „Waar heen wij ons keren, deze crisis heeft alleen nog meer wolken aan de hori- zon d.ien verschijnen", zo vatte Monde" het samen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1