Ontstellend DAGORDER VAN DJAKARTA: S< •haarbewegmg" rondom Boekittingi Vooroverleg in Moskou Grote zege voor Strijdom Voor één raket 800 miljoen Gezamenlijke produktie van nieuwste Vijftig honden dakloos Lager disconto in Ver. Staten F ranse mi j irwerker sstaki n« door erisis afgelast EXPO: 150.000 bezoekers op eerste clag Zachter weer l r Midden-Celebes ook voor ..centralen AX eer functie voor Hatta? Nieuwe opstelling NAVO-troepen? Voor zo 11 da2* seen (informateur V oorstel in zake vrijhandelszone Nieuwe actie tegen Molotow cs Geen tekort aan hotels te A'tlam Hazemever ontslaat ^Hcn -was het hotci weer vo11^* ruim 100 man Duitse thee voor Britse betogers H' I VRIJDAG 13 APRIL 1353 ZESTIENDE JAARGANG No. 3970 Laatste stadium Geen verbazing Verkiezingen Zuid-Afrika Overbrenging Willem V via Delden en Maarn WESTEUROPESE UNIE BESLUIT: t Motorrijder verongelukt Kind kreeg pan kokmd water over zich li «-en Wijkavond in Faas kerk Kind onder vradilanto Ned. Kamerorkest naar Parijs en Joegoslavië f I F I V. "S J V. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUiJMS SLOT GEBIED OM PADANG Ook daar c. C m b; L-, r« li Kett.raun: Witte d« Wimstreet 3c Xelef. 115700 (4 l.l Poetbus 1113 - Postgiro No. <34518. KIiahtendMHiat abonnementen: 18.3010.30 tror Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 'g-Grarenhage: Kuygemsptein 1 - Telef. 183407 13 lijnen) Postiruii 1001 - Postgiro No. «4867. KUohtendienet: 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Derdrreht: Scheffersplein 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4370 Kiacbtendienst na 17110 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 91 cent per week f 2.63 per maand, f 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks. (Geldig tol morgenavond) ZACHTER Zachter weer met veel bewolking en plaatselijk enige regen of motregen. Matige tot krachtige wind tussen west en zuidwest. Morgen: zon op: 5.36 Maan op: 5.33 onder: 19.43 onder: 20.18 i t DEZER dagen kwam ons een sta tistiek onder de ogen. waaruit wij leerden, dat in ons land de ver keersongevallen onder de doods-oorza- ken een belangrijke plaats innemen. Weliswaar wordt door ons allen gv- welen. dat het verkeer slachtoffers eist, maar wij realiseren ons zelden, hoe ontstellend groot het aantal onge vallen met dodelijke afloop is. Sinds 1947 is dat aantal meer dan verdub-j beid. Dat kan ons even verschrik- j ken en daarna gaan wij weer met, ons eigen leven verder. „Erg toch j dat er zovelen aan het verkeer ten j offer vallen." Nu gaf de door ons be keken statistiek een overzicht van de doods-oorzaken. De verminkingen, de geestelijke en lichamelijke stoornis-, gen, bleven buiten beschouwing. Het verschijnsel van het moorden; op de weg door middel van motoren: vertoont zich over de gehele wereld.; Dat het niettegenstaande alle maatrc-j gelen niet of nauwelijks teruggedron gen wordt, is zeker niet te wijten aan onmacht alleen. Zeker, een aantal oorzaken moet op rekening geschre ven worden van factoren buiten de mens gelegen. Maar roekeloosheid, dronkenschap en minachting voor de medemens veroorzaken ongetwijfeld het grootste deel der ongelukken. Padan na hevige evallen t-.fi. OP dezelfde dag dat wij de statis tiek inzagen, lazen wij tevens, dat een aantal kleuters was overre den. Kinderen en ouden van dagen vormen de groepen waarin de meeste slachtoffers vallen. Dat moet toch ont stellend genoemd worden. Kinderen zijn soms onvoorzichtig, zeker. Maar mag men van een jong kind al ver gers. dat het voorzichtig zal zijn? Wat ligt ons nader aan het hart: het kind of het snelverkeer? Zeg niet. dat dit een valse problematiek is: de ontmen selijking van ons denken is in ons al len ingedrongen. Wij nemen zonder :neer aan, dat het verkeer voorrang heeft. Maar waarop baseren wij dit eigenlijk? Wie erover gaat nadenken, komt in verwarring. En niet alleen op dit punt kan men denkende in verwarring komen. Het gebrek aan eerbied voor de mens is in het algemeen ontstellend. Open baar en schaamteloos lachen om iemand, die verminkt Is of anders ge kleed dan de gemiddelde mens, komt allerwegen voor. Het weigeren om eigen genieting térwille van de naaste te offeren, is een zo veel voorkomend verschijnsel, dat het ons nauwelijks meer opvalt. De moderne woning bouw houdt eenvoudig geen rekening met iets dat veel belangrijker is dan een douche-cel of functionele kleur. 1 de kleine moderne woning wordt ver- I gifiigd door geluid. En dc klager is een nurks of op zijn best ccn dwaas. Dat stiKu voor de mens noodzakelijk is, wordt slechts in psychiatrische rapporten of proefschriften naar vo ren gebracht. Naar gehandeld wordt er nauwelijks. Moderne bedrijven in de onmiddel lijke nabijheid van woonkernen laten de ganse nacht door onbeschermde sterke lampen branden. Het komt eenvoudig niet 111 ons op. ons sf te vrager., wat belangrijker ts' een hel verlicht fabrieksterrein, een felle lichtreclame, of de glorie van dc nacht voor de mens. WIJ noemden slechts enkele zaken Wij hebben er trouwens al eerder over geschreven. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat telkens en telkens weer deze dingen gezegd moeten worden. Het heeft er sofns alle schijn van. dat naarmate onze ontwikkeling voort schrijdt, onze beschaving verschrom pelt. En dat is benauwend. Vooral als wij daarbij bedenken, dat het christelijk geloof in ons land nog door zovelen beleden wordt. In hoeverre schept dit geloof nog eultuur-vormcn? Geeft men rich er wel steeds rekenschap van. dat men te allen tijde zijns broeders hoeder moet zijn? Ons vermateriali- secrd denken ruimt vrijwel geen plaats meer in voor een vraagstelling, die niet uitgaat van het vooropstellen van de voorrang der technische ontwikke ling. En daardoor zijn wij vaak on machtig, maatregelen te treffen tot hel beteugelen van de aanval op de mense lijke rechten van het individu. v. D. I:m:H AL-MA.IUOR A ASOETiON. dc chef staf tan hel Imlonc»i«clio leger, heeft in een dagorder bekendgemaakt, dat hel bolwerk der tegenregering op Midden-Sumatra. Pa is gevallen. stad werd veroverd binnen twaalf uur nadat mariniers ten noorden van Padang aan land waren gegaan. In een rapport van de j commandant van de operatie, kolonel Jani, wordt gezegd dat de stad gisteren werd veroverd tussen halfvicr 's middags, toen het Bantcng- stadion werd bezet, en zes uur 's avonds, toen de gehele stad in re- gerings handen was. Dc opstandelingen vluchtten in verwarring, met achterlating van hun uitrusting, 7.0 werd gezegd. Een zegsman van de tegenregering heeft in Singapore ontkend, dat Padang in handen van Djakarta is. Kcrerinzstrr.'fpen zijn op weg naar het 7 kihmnetci verder gelegen vliegveld Tabing, om de luchtlandingstroepen, die net vliegveld gisteren op de op standelingen veroverden, af te lossen. Votgens radio-Djakarta hebben de opstandelii.gen in Padang een korte, doch ..hevige tegenstand" geboden. Op het vliegveld maakten de luchtlan dingstroepen twintig gevangenen. De opstandelingen hebben zich te ruggetrokken in de richting van Inda- roeng. Centrale troepen zouden de versterkingen van de opstandelingen in het gebergte door kanonvuur en luchtaanvallen hebben vernietigd. Inmiddels hebben centrale troepen ook de stenen Socngei Dareh en Tand- joeng Lolo veroverd. Deze plaatsen liggen ter zuidoosten van Padang. aan de verbindingswegen tussen Zuid- en Midden-Sumatra. Stafchef N'asoetion zei tijdens een vlaggecer» tnonie op het hoofdkwartier van het leger: „Dit is een belangrijk moment. Wij hebben het laatste sta riium ingezet van onze aanval ter ver nietiging van de hoofdmacht der op standelingen in West-Sumatra. Wij zijn bezig aan te vallen vanuit het zuiden, noorden, oosten en westen." De val van Padang betekent, dat thans alleei nog Boekittingi. 60 km ten noorden van Padang. In handen van de tegenregering is. In Djakarta wordt echter verwacht, dat ook deze stad spoedig zal vallen. De bezetting van strategisch belang rijke plaatsen ais Tandjoeng Lolt» en Soensvl Dareh vormt een aanwijzing, dat vanuit het oosten een schaarbewe ging om Boekittingi wordt uitgevoerd. Zoals hek end, resideert de regering- Sjafroeddin in de omgeving van deze stad. Radio- Djakarta heeft bekendge maakt. dot alle vliegtuigen, die in cie actie bij Padang betrokken zijn geweest, veilig op hun basissen zijn teruggekeerd. Hieraan werd toege voegd, dal bij dc marine-invasie tien tallen schepen en duizenden militai ren betrokken waren, en dat het de grootste landing was geweest, die de marine ooit had verricht. Dc Britse en Franse ambassadeurs to Mwkou zijn vandaag ontboden op Russische ministerie van Buiten landse Zaken ter bespreking van de Voorbereidingen voor een eventuele topconferentie. De Franse ambassadeur werd ver zocht een uur later op het ministerie to men dan zijn Britse ambtgenoot. Gisteravond heeft de Amerikaanse ur een bespreking met mi nister Gromiko gehad, nadat hij, even ts zijn Franse en Britse collega, dc hole dag op een bericht van de Russen had zitten wachten. In sommige kringen vreest men, dat oo Russen besprekingen met de Franse, Britse en Amerikaanse ambassadeurs «tonderiyk willen voeren. De wesle- 'we ambassadeurs zouden zich hier in verzetten. l!rt tegerhoofdkwartier in Djakar ta heeft verklaard, dat „een special* striiömacht" Midden Celebes hee't heroverd. Midden-Celebes behoorde bii Noord- Celehes. dat zich achter dc opstandig' beweging in Midden-Sumatra had ge- schaard. De verovering van Padang heeft in dc Amerikaanse hoofdstad geen vcv- bazing gewekt. Reeds enige \vekcr« acht men in Washington de kansen op succes va! de opstandelingen uiten-! klein. De Amerikaanse deskundigen voor het Verre Oosten weigeren voor he: ogenblik voorspellingen over de mo gelijke \c-rdere ontwikkeling in In donesië, na beëindiging der vijande üjkheden. te doen. De Indonesische minister van Bui tcnlandse Zaken. Soebandrio. heef! verklaard, dat de vroegere vice-presi dent van de republiek, dr. Hatta. mo gelijk binnen een week weer een of ficiële functie zal aanvaarden. Deze mededeling is in Washingto 1 met grote belangstelling ontvangen. Men vraag» zich echter af of de com munisten zich bii een terugkeer van Hatta in het politieke leven zullen neerleggen. De Nationale Partij van premier fHrüdom heeft bij de parlementsver kiezingen in Zuid-Afrika 103 van de 156 zetels veroverd. I)p Verenigde Partij onder leiding van Sir d» VlUiers Graaft kreeg de overige 53 zetels, maar is aanzienlijk achterop geraakt bij de regeringspartij, die, zoals bekend, de „apartheid" voorstaat. In de oude Volksraad had de Nationale Partij slechts 36 zetels meer dan de oppo sitionele Verenigde Partij. De kleine partijen zijn bij deze verkiezingen vol komen weggevaagd. Dc Verenigde Partij handhaafde zich in Natal, maar de Nationale Partij kreeg de meerderheid in Transvaal en de Kaapprovincie. In de Oranje Vrij staat verkreeg laatstgenoemde alle veertien zeteis. Sir de Villierc G-naff verklaarde donderdagavond, da' dc Verenigde Partij zich niet door cie nederlaag mag laten ontmoedigen. „Wat recht is. za! ten slotte overwinnen en mogelijk sneller dan de nationalisten denken", meende hij. Premier Strijdom heeft in een com mentaar op de uitslag van de verkie zingen gezegd, dat de rassenpolitiek van de regering vastberaden zal wor den voortgezet. rlNTOC «OTA PAJAKOtM •OCH Bo«kWt Tinag TIKO llMAU TlKOf Kit tot M LOttOEK frOCNGJJ- 0 At AS s«4Mtiv*ccr 'MA LAK KA INDISCHE Het is duidelijk geworden, dat het vervaardigen van geleide projectielen zo ingewikkeld, kostbaar cn omvang rijk is. dat liet alleen in samenwerking tussen de Navo-landen kan worden uitgevoerd. Dit heeft dc Nederlandse minister van Oorlog cn Marine, ir. C. Staf, gisteren na afloop van dc Navo- bijeenkomst in Parijs meegedeeld. Gebleken is. dat bijvoorbeeld voc het ontwikkelen van een bepaalde ra ket niet minder dan 800 miljoen gul den moest worden uitgegeven en dat daarbij 565 academici en duizend tech nici waren betrokken. Men mag vertrouwen, dat de Navo eind volgend jaar zal beschikken over 25 van de 23 tot 32 divisies, die gene raal Norstad nodig acht voor een af doend Navo-schild, zei dc minister. Cj C- De overbrenging van dc stoffelijke resten van wijlen prins Willem V van Oranje van Brunswijk naar Delft, op 23 en 2.9 april, zal op Nederlands grondgebied tweemaal worden onder broken. Op 28 april zal worden ge reden van Brunswijk naar de gemeen te Ambt-Delden en op 29 april vandaar naar Delft. Op deze laatste rit wordt een korte onderbreking gehouden te Maarn in het hotel „Stameren". De stoet (lijkauto met drie volgauto's) arriveert aldaar omstreeks halft'.vaalf uit de richting Doorn om na de onder breking te vertrekken naar Delft, waar in de namiddag de bijzetting in de koninklijke grafkelder plaatsheeft. De ministers van Defensie van dc zeven landen der Westeuropcse Dnïe hebben gisteren in Parijs hun voorlo pige goedkeuring gegeven aan een Brits plan om gezamenlijk de nieuw ste wapens in produktie te nemen. De Britse minister legde een lijst voor waarop negentien soorten wapens voorkomen die kunnen worden ver vaardigd. Onder deze wapens vallen waarschijnlijk ook raketten. De zeven landen van de W.E.U. zijn Engeland, Frankrijk, Italië, VAest- Duitsland en de Beneluxlanden. De ministers van Defensie van de Noordatlantische Verdragsorganisatie hebben na afloop van hun driedaagse vergadering in Parijs meegedeeld, dat het verdedigingsbeleid van de NAVO gebaseerd blijft op dc gedachte van een sterk afschrikmiddel tegen eventuele aanvallers. Daaronder wordt begrepen het defensieve „schild" van conventioneel en met kernwapens uit geruste strijdkrachten alsmede een met kernwapens uitgeruste vergel dingsmacht. Men is tot overeenstemming geko men over maatregelen voor nauwere samenwerking tussen de leden-landen op het gebied van defensieonderzoek, -ontwikkeling en -produktie en de or ganisatie van de strijdkrachten. De militaire commissie van dc NAVO heeft, naar in goedingelichte Franse kringen verluidt, de vijftien NAVO- landcn gewezen op de noodzaak om de opstelling van de NAVO-troepen, vooral in Europa, aanzienlijk te wij zigen. Hierbij zou rekening moeten •worden gehouden met de nieuwe mo gelijkheden die de kernwapens bicden. Het NAVO-hoofdkwartier heeft te gengesproken, dat er overeenstemming is bereikt over de aanleg van raket bases in Frankrijk. Een woordvoerder van de NAVO deelde mee, dat onder handelingen nog gaande zijn. (Van onze correspondent) Gistermiddag verloor de 62-jan ge uitvoerder J. B. uit Voor-schoten op dc nog niet geheel voltooide Westelijke Randweg in Haarlem in een hoopje grint de macht over het stuur van zijn motor. Hij kreeg een scltedelbasis- fiactuur, anmorgen vroeg is hij in het ziekenhuis overleden. Vijftic honden uit het Ambonezen kamp Schattenberg bij Westerbork heobcn onmiddellijk onderdak no dig daar ze anders zullen worden neergeschoten. Hun Amboncsc eige naars weigeren namelijk de f 10 per hond te betalen, die "door het ge meentebestuur van Westerbork voor een verplichte penning wordt ge vraagd. Kolonel P. G. C. A. van der Speek Obreen. die dicht bij het kamp woont, heeft zich voorlopig over het merendeel der dieren ontfermd en ze ondergebracht in een aantal hok ken bij zijn woning, terwijl ook het asiel in Leeuwarden enkele honden heeft opgenomen. De Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren heeft alle dierenliefheb bers opgeroepen zich met kolonel Van der Speek Obreen in verbin ding te stellen (tel. 05939286) om een hond ter verzorging over te ne men Op 75-jarige leeftijd is in Den Haag overleden de heer Th. Sanders, oud voorzitter van de Algemene Reken kamer. De bc-grafenis heeft ir» stilte te Hilversum plaatsgehad. De Amerikaanse Federal Reserve Board heeft twee maatregelen .tegen de teruggang in het economisch leven af gekondigd. In de eerste plaats ging hij akkoord met een discontoverlaging bij vijf van de grote banken (reserve banks) Bo vendien verlaagde hij de reserves die sommige banken (system banks) moe ten handhaven als depositodekking. De Reserve Board ging akkoord met de voorgenomen verlaging van het disconto door vijf banken van 2'j tot l3'i procent. Deze maatregel wordt vrijdag van Kracht. Dit is dc laagste rentevoet se dert augustus 1955. Gisteren landde op Schiphol de eer ste nieuwe Super-Constellation soor de Kt.M, de „Desiderius Erasmus". Dit jaar zullen In totaal drie van deze nleutvc typen In gebruik worden ge nomen. De nieuwe machines zijn, naar behoefte, als passagiers- of als vracht vliegtuig te gebruiken. Het staat vrij wel vast dat deze toestellen ingezet /uilen svorden in de zg. „economie riass" op de Noordatlantische route. De politieke commissie van de raad gevende vergadering van de Raad van Europa heeft in een ontwerp-aanbeve- ling aan het comité van ministers be pleit, da,t alles in het werk zal worden gesteld om vóór het einde van dit jaar een „raamverdrag" gereed te hebben voor een Europese vrijhandelszone. Die vrijhandelszone moet volgens de aanbeveling de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap op multilaterale basis verbinden met alle andere landen van dc UEES. Hel raamverdrag moet regels geven die conventies inzake een vrijhandelsge- bied zullen beheersen, aldus de reso lutie, die op de voorjaarszitting van de raadgevende vergadering, eind van deze maand, in Straatsburg zal worden besproken. V001 de tweede opeenvolgende dag heeft het orgaan van de communisti sche partij, Prawda, vandaag een scherpe aanval gedaan op Molotow, Malenkow, Kaganowilsj en Sjepilow, de vier mannen die in juli van het vorige jaar uit de Russische commu nistische partij werden verwijderd. De reden voor de hervatting van de aanval op de vier „weggezuiverde" communisten is niet bekend. Volgens het door radio-Moskou ge citeerde artikel uit dc Prawda hadden zij het vorige jaar getracht de reorga nisatie van de leiding van industrie, bouwnijverheid en landbouw tegen te werken. De directie van het Parkhotel en -Restaurant te Amsterdam is het er niei helemaal mee eens. dat er in Amsterdam een schrijnend tekort aan hotels zou bestaan. Zij geeft inderdaad toe. dat gedurende bepaalde perioden van het hoogseizoen niet aan alle aan vragen kan worden voldaan. Voor de rest van het jaar is de accommodatie TT .1 voldoc-nde. Tijdens de afgelopen Paas- DE leiders der Franse mijnwerkers hebben de staking ter ondersteu ning van looneisen, die maandag zou beginnen, afgelast, omdat een staking als gevolg van de regeringscrisis ma gelijk „nutteloos" verlengd 7011 wor den. De mijnwerkers zullen maandag echter wel een langzaam-aan-actic beginnen. Intussen heelt president '?o.y don derdag zijn overleg met politieke fi guren voortgezet. Het is vrijwel zekei dat geen formateur of informateur zal worden aangewezen voor begin vol gende week. als de kantonale verkie zingen die zondag gehouden woiden. achter de rug zijn. Intussen menen waarnemers, «lat naar een „klassieke"' oplossing van de regeringscrisis wordt gezocht De pre sident zou overwegen een politicus vn«j het centrum, een radicaal of een radi- eaalgezinde aan te zoeken als forma teur. In dit verband werden donderdag de namen van Andre Marie en Francois Mitterrand genoemd. Als financiële en economische kwesties echter zwaarder '.ouden gaan wegen dan de kwoMie van de „goede diensten" in het Frans. T!'Ilesische geschil, zouden ook dc on- afhankelijke Pinay of de hiiiriise» mi nister van Financiën, de christen democraat Pflimlin, een kans maken. (Van onze correspondent) Het veertien maanden oude zoontje van de lamilie Mulder te Heiloo is 111 het St. Elisnbethziekcnhuis te Alk maar overleden aan de gevolgen van een ongeluk. Het kind had een pan met kokend water van de kachel ge trokken. ZAANDAM. De eerste Wijkavond in de Paaskerk is vastgesteld op woensdag 23 april. Medewerking ver leent het Zaans Vocaal Quintet onder leiding van mevr. De MieTerwei. De heer De Mie zal als tubafonist optre den. Vorder is er een voordracht door de heren Bosboom Sr. en Jr. De directie van de N.V. Fabriek voor elektrische apparaten Ha/emeyer te Hengelo (O.) heeft zich genoodzaakt gezien wegens verminderde werkzaam heden in het bedrijf aan ruim honderd werknemers ontslag aan te zeggen. Als gevolg van de reeds in 1957 vermin derde hoeveelheid werk werden af vloeiende arbeidskrachten al niet meer vervangen en moesten vele interne overplaatsingen tot stand gebracht wórden. Tenslotte bleek ontslag toch niet te vermijden omdat de vermindering van werk zich in 1958 in sterke mate voort zette. De maatregel betreft 80 werk nemers in het bedrijf te Hengelo en 25 a 30 personen in de fabriek te Breu- kelen. (Van onze correspondent) Het driejarig jongetje K. van S. uit Nieuwar# bij Gameren is gistermiddag op de Waaldijk in zijn woonplaats door een vrachtwagen overreden en gedood. Hij stond in de berm van de Waaldijk, toen de vrachtwagen langs hem rood. Hij heeft het voertuig niet opgemerkt, kwam de berm uit en liep onder de wagen. bezet. Aldus werd meegedeeld in de algemene vergadering. Het aantal gasten beweegt zich op het niveau van voorgaande jaren. De directie acht oen grotere toeloop moge- Hik als gevolg van de Wereldtentoon stelling in Brussel. Bij andere hotels is echter reeds een achteruitgang in het aantal Amerikaanse gasten merkbaar. Een en ar.der zal misschien resulteren in een verschuiving naar een groter aantal Europese gasten. Het toevoegen van twee in 19.57 aan gekochte panden aan de bestaande hotelaccommodatie wordt door de directie nog niet overwogen. De ligging van de panden is gunstig en cie huur inkomsten zijn goed. (Van een onzer verslaggevers) De Expo komt al honderdduizend be zoekers te kortGisteren, de eer ste dag, werden namelijk 150.000 toe gangskaartjes verkocht, maar gere kend is op een gemiddelde van een kwart miljoen bezoekers per dag. De Wereldtentoonstelling is echter nog 186 dagen geopend. Er is dus nog een kans, dat het tekort wordt ingelopen. Dc openingsdag van de Expo eindigde gisteren met een enorm lawaai: jn het tegen het tentoonstellingsterrein aanliggende Heyselstaöion werd toen het donker was geworden het groot ste vuurwerk ontstoken, dat België en vermoedelijk dus de wereld, want de Belgen zijn uitzonderlijk do-1 op vuurwerk ooit heeft aan schouwd. De meeste belangstelling ging gisteren uit naar drie gebouwen: de paleizen van Rusland en Amerika en het Aio- mium, dat grote rijen mensen voor de liftingang had staan. In het Grote Paleis verdrongen zich bezoekers om speciale Expo-postzegels te kopen In het paviljoen van Frankrijk werd nog hard gewerkt, evenals in een aantal andere gebouwen die nog niet geheel zijn voltooid. Daaronder be vindt zich het Philips-paviljoen van Le Corbusier. Het exterieur is af. maar het „Poème Electronique" staat alleen nog maar op papier en kan nog niet worden voorgedragen. Dit duurt nog wel een maandje, zei men ons. Tien demonstranten zijn gisteren voor de Duitse ambassade in Londen een wake van 24 uur begonnen tut pro test tegen uitrusting van de West- duitse strijdkrachten met atoom wapens. Toen bondskanselier Adenauer, die op het ogenblik in Engeland verblijft, 's middags de demonstranten met cie leuzen „Geen kernwapen voor Eisen hower. Chroestsjew, Macmiilan, Adenauer" verkleumd in de regen zag staan, zei hij tegen de ambas sadeur, dr. Ritter: „Vraag die men sen op de thee", hetgeen de ambas sadeur prompt deed. Slechts vier van de tien betogers na men dc uitnodiging aan. Toen zü het gebouw binnengingen kwamen zij de bondskanselier tegen die net vertrok voor een conferentie met premier Macmiilan. Hij gaf het ver baasde viertal een hand en zei: „Ik ben het volkomen met u eens." Dinsdag 29 april zal het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Szv- mon Goldberg een concert geven in de „Salie Gaveau" te Parijs. Op 17 mei vertrekt het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Szy- mon Goldberg naar Joegoslavië voor een aantal concerten in Ljubljana, Zagreb en Belgrado. Deze concerten worden georganiseerd door „Jugokon- rert Beograd" in samenwerking met het Nederlands instituut voor interna tionale culturele betrekkingen. Q Een verzamelaar, die voorlopig onbekend wenst te blijven, heeft alle veertig etsen gekocht, die onlangs de expositie in het Amsterdams Stedelijk Museum vormden, gewijd aan de gra ficus Anton Heyboer. Bovendien heeft hij de ca. 50 nog in het bezi' van deze jonge graficus zijnde werken gekocht en diens produktie tot het volgend voorjaar voor zich doen reserveren. De koper meent stellig te weten dat binnenkort een commissie van O.. K. en W. het oeuvre van Heyboer op nieuw zou toetsen op de mogelijkheid diens werk in aanmerking te doen ko men voor aankoop door overheidsor ganen. Van de zijde van O., K. en W. jwerd dit dubbelzinnig bevestigd. KT front van een depressie bij IJsland lag vanmorgen voor onze kint. Het frontaal regengebied verplaatst /ich lang zaan» in oostelijke richting. Achter liet front stroomt geleidelijk zachtere oceaan- lucht het ia-nri hinnen, In verband waarmee de temperaturen zowel in de naclil als overdag weer iets hoger zullen worden, 11e aangesoerde lucht Is vrij vochtig en mede door nieuwe storingen, die van de oceaan vla de Britse eilanden In oostelijke richfing trekken, zal er ook morgen enige regen of motregen vallen. Het hogedrukgebied op dc Oceaan ver plaatste zich langzaam naar het zuidoosten en neemt in betekenis af. Zowel hoven Scandinavië als boven .Uidden-Kurnna stijgt de luchtdruk nog geleidelijk, t-rwijl de barometer heven het zeegebied rond IJs land en ten nesten van de Brits- eilanden verder daalt. In verband da-c'nede rai aanvoer van zarht-re ec-s- 1 l»t „let ce® s'rtj krachtige wind gepaard gaan. U' v x~> K' h h,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1