A.R. raadsleden spraken over Schiedams gemeentebeleid TftOPMM veel gerookt? Geïnspireerde jeugd bouwt K.L.M. - piloot werd generaal Alfred Kalberer terug om over straalvliegtuigen te praten In juli demonstraties van de Chr. Sportfederatie KERK EN jS CH OOI Voor Kiesvereniging in Schiedam F eestavond personeelsvereniging Dienst Maatschappelijke zorg Vertegenwoordiger manipuleerde mei leningen Eisenhower: geen Pruisische staf Ministers Vondeling en AJgera naar Friesland SCHIEDAM Toneelavond herv. Wijk v Deze en volgende week in Schiedam VLAARDINGEN Jaarfeest Chr. Vrouwenbond Schiedam-Nieuwland Vouwblad voor trekkers door de Benelux Vlaggetjesdag MAASSLUIS Restauratie Delflandshuis Nationaal hengelconeours in Vlaardingen Burgerlijke stand van Rotterdam Maasland Noor president van Int. Gerechtshof Gouden ambtsjubileum ds. A. Verhagen Uit bus stappende jongen door auto overreden Zeepost Oosl en West JUBILARISSEN Bij EM. HERTZBERGER Vissers „Haarlem" eisen nu volle loon van rederij TROUW Vrijdag 18 april 1^58 Advertentie Stoplicht Diefstallen Aanrijding Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Nieuwe woningen Veel belangstelling in Kolpabad Feestavond voor bejaarden Sprankelend goudgeel yr/ttt/ciJ (fan audetp Gouden bruiloft MIDDELLANDSE ZEE STRAALVLIEGTUIGEN Generaal-majoor Kalberer heeft ln zijn huidige functie veel te maken met rtfMlvliagtuigwL Hij staat o.a. aan hei hoofd van de school voor zware straal- bommen werpers. Ieder nieuw type vliegt hij eerst zalf, vertelde hij „Ik wil weten waar ik de jongens inzet". Subsidie V.V.V. Hoek van Holland verkeer te Hoek van Holland. Drukbezochte receptie en samenkomst tt' Gouda Visserij berichten SCHIEDAM. De vier leden van de a.r.-raadsfraetie, nl. de heren A. Hoek, Ir. K. J. Dominicus, P. Mak en W. v. Schooneveld waren gisteravond naar het Gereformeerde jeugdhuis gekomen om vragen te beantwoorden, die de leden van de anti-revolutionaire kiesvereni ging .Nederland en Oranje" hen stel den over het gemeentebeleid in het af gelopen jaar. De avond stond onder leiding van de voorzitter, de heer J. Wagenaar, die in zijn openingswoord de vergadering op wekte bij de komende gemeenteraads verkiezingen geen enkele stem verloren SCHIfcuAni, at, verheugend te kunnen opmerken, uai uc belangstelling voor ome wijKavondcn weer groter wordt. Nog met zo tang geleden werden wij genoopt twee uitvoeringen te geven om at onze leden de mogelijkheid te bie den een avond og te wonen. Daarna zak te de belangstelling aanmerkelijk en was het zelfs zo, dat wij bij het geven van een voorstelling de zaai bij lange na niet vol konden krijgen. Nu is evenwel de zaal weer tot de laatste piaats bezet en dat is een zeer verheugend verschijn sel, aldus ds. J. G, Jansen, Ds. J. G. Jansen sprak op de wijka- vond van wijk 5 der Ned. hervormde ge meente. die donderdagavond in geoouw Irene werd gehouden. De. Jansen wees voorts op het feit, dat er binnenkort besprekingen zullen wor den gevoerd met diverse instanties wat betreft de bouw van het Nieuw Kerke lijk Centrum. Ook vestigde spr. de aandacht op de Kerkedag voor Schiedam, die tweede pinksterdag in dc veilinghallen en het ..Trefpunt" in Maasland zal worden ge houden. De wijkavond werd verzorgd door de toneelvereniging Ons Doel Ge trouw, dat het bekende spel van Maar ten van Vught „De Zon tegemoet" voor het voetlicht bracht. O.D.G. speelde dit tragische spel, dat handelt over een in de oorlog blind geworden vliegenier, op bijzonder goede wijze. De regie was in handen van Dick Moeder. te laten gaan. De eerste serie vragen werd beantwoord door de heer Hoek die eerst door de voorzitter werd gelukge wenst met het feit. dat hij in de Pro vinciale Staten was gekozen. Waaraan moet worden voldaan, zo luidde de eerste vraag, om een school te vestigen. Dit naar aanleiding van de afgewezen aanvraag voor het stichten van een Geref. school (onder. art. 31). Er moet. zo zei de heer Hoek. een ze- ten er 80 leerlingen van de lijst worden aangewezen. Deze leerlingen mogen geen soortgelijke school lm dit geval een lagere) bezoeken binnen 'n straal van 4 km. In het onderhavige geval moes ten er 80 leerlingn van de lijst worden geschrapt. Sprekende over de autono mie der gemeenten, zei de heer Hoek, dat een zelfstandigheid als voor de oor log niet meer terugkomt. Vooral finan cieel is de gemeente grotendeels afhan kelijk van het rijk. Toch voelen wij veel voor autonome gemeenten, anders gaat de belangstelling van de burgerij tanen en de afstand tussen raad en bur gerij zal steeds groter worden, aldus spreker. Een der aanwezigen vestigde de aan dacht op bepaalde toestanden in het Zui delijk stadsdeel. Sommige pleinen, zoals het Wilhelminaplein, verkeren in have loze toestand. De heer Dominicus deed een beroep op de ouders. Het is de jeugd zelf die de speelplaatsen hier helpt ver nielen. Helaas kan er niet overal toe zicht van de politie zijn; daarom moe ten de ouders meer toezicht houden op wat hun kinderen doen. 21 april: Irene 20.00 u. CJ.M.V. Jongens- club: Feestavond. 22 april: Musis Sacrum 20 00 u. Ned. Bond v. Oud-Strijders en Dragers v. h. Mobilisa tie Kruis: Hef Schied. Tonrel brengt ,.Het hoedje van Marius". 23 april: Irene 14.00 u. N.C.G.O.V.: Film voor (ie jeugd. Irene 16.00 u. N.C.G.O.V.: Film voor de jeugd. Irene 20 00 u. X.C.GO.V.: Film. Musis Sacrum 20 00 \j. Wilton-Fijcn- oord O. en A.: „Caprice". Wijkcentrum 20.15 u. Alg. Fotokring Schiedam: Dia-avond. Arende 20.00 u. O.D.O Uitvoering. 24 aprlJ: Passage Theater 20 OO u. Toon kunst; Concert. Soliste: Anmc d'Arco. piano. Musis Sacrum 20 00 u. Geref, Amateur to neel gezeigroep „Geron**: ..De dienstknecht in het huis" door Ch. R. Kennedy. Irene 20.Go u. Ver. tfot behartigmc der belangen van T.B.C.-patiëntenPropagnnda-nvond. 25 april: Musis Sacrum 20 00 u. Geref. Amateur toneelgroep ..Geron": „De dienst knecht in het huis" door Ch. K. Kennedy. Irene 20.00 u. Ver. Het Singelkvartier: Kon- taktavond. 26 april: Musis Sacrum 20.00 u De Dilet tant: Toneel. Arcacfe 2000 u .E.H.B.O.: Feest avond. Irene 20.00 u. Chr. Toneelgroep Het Zuiden: Toneel. SCHIEDAM Dc afdeling Nleuwland van de Ned. Christen Vrouwenbond heeft donderdagavond in een goed ge vulde zaal van het Wijkcentrum haar eerste jaarfeest gevierd. Voor deze ge legenheid was een gezellig programma samengesteld dat zeer In de smaak viel. In haar openingswoord kon de presi dente gewagen van een gezonde groei van de afdeling, die nu ongeveer 80 le den telt. Zij kon o.m. afgevaardigden welkom heten van de afdelingen Centrum en Oud-Mathenesse. De jaarverslagen gaven een gunstig beeld van het bondsleven. Ook de finan ciën zijn gezond. Het programma werd gevuld met zang, toneel en declamatie. Eigen-Jeden hadden een zangkoortje samengesteld dat enkele liederen ten gehore bracht terwijl andere leden schetsjes brachten als ,.De Hollandse Maagd" en een tableau met vlaggen. Mevrouw Nijenhuis declameerde proza en poëzie. Bij de ernst vergat zij ook de luim niet. De avond werd gesloten door me vrouw Witkamp. SCHIEDAM. In een garage aan de Graaf Florisstraat te Schiedam is ten nadele van de eigenaar J. S. L, uit een niet afgesloten kistje op het kantoor een bedrag ontvreemd van 312. Op het in aanbouw zijnde viaduct rijksweg 20 in de 's-Gravenpolder zijn twintig triplexplaten ter waarde van 380 gestolen van het aannemersbedrijf Krikke uit Zeist. SCHIEDAM. Het Schiedamse jon getje Dickie van H. werd gistermorgen in de Talmalaan aangereden door een bestelauto, toen hij plotseling de rij baan overstak. Met een hersenschudding en een verwonding aan de kin moest hij worden overgebracht naar de Dr. Noletstichting. Over het stoplicht op de Burgemees ter Knappertlaan is al veel te doen ge weest. Ondanks afwijzend advies van alle instanties zijn deze stoplichten toch aangebracht. Het is echter nu bewezen, dat zij geen nut hebben, doch eerder ge vaarlijk zijn voor het verkeer, daarom zijn ze nu uitgeschakeld, zo merkte de heer Mak op. De heer W. v. Schooneveid was ver heugd, dat in het afgelopen jaar een aantal van 959 woningen in Schiedam was gebouwd. Hieronder zijn 813 woning wetwoningen en 146, die m de particu liere sector vielen. Weliswaar was de heer v. Schooneveld niet erg .optimis tisch over de toekomst, niaar er wordt doorgebouwd. Uiteraard kwam ook de bestedingsbeperking ter sprake. De heer Mak gaf een lijst door met objecten, die eigenlijk moesten worden uitgevoerd maar door de bestedingsbeperking he laas moeten blijven rusten, o.a. de be strating in de Lange Nieuwstraat en de verbetering van de Vlaardingerdijk bij Wilton. Wat betreft de nieuwe brug aan de Vijfsluizen deelde ir. Dominicus me de dat men van hogerhand dit besluit heeft tegengehouden. De rijkswaterstaat heeft een plan in studie om een tun nel te bouwen onder de rivier. Ook de Spoorwegen hebben plannen voor een tunnel. Wellicht kan er een oplossing worden gevonden door een tijdelijke brug te bouwen. Talrijke zaken die de gemeente Schie dam aangaan, kwamen nog oP tafel, zo als de telefooncel in de Lekstraat, de kermis in de vakantieweek aan het Broersvest en de stand van het grond waterpeil bij de Groen van Prinsterer- school. SCHIEDAM. Bij V.V.V. Schiedam, Plantage, is verkrijgbaar een aantrek kelijk en practisch Benciux-vouwblad voor trekkers. De vreemdeiingenver- keersinstellingcn van de drie ianden hebben in dit vouwblad in een notedop willen aangeven, waar ge op trektocht door het Benelux-gebicd veilig en goed koop kunt overnachten, Is er eigenlijk iets plezierigers denk baar dan een trektocht, en dan door de Benelux-landen, die ons toch het meest na staan? Het prettige van zwerven is. het gevoel je eigen baas te zijn. zo vrij te zijn als een vogel in de lucht, en op die manier ook nog wat kennis en erva ring op te doe-n. want het valt niet te ontkennen, dat ge op trektocht ..en passant" veel op steekt van de wijze, waarop onze zui derburen denken, leven, werken en wo nen. En mocht uw reis in 1953 het jaar van de wereldtentoonstelling door Ne derland. België en Luxemburg voeren, vaar dan onbekommerd en met een ge rust hart op het kompas van dit Bene- lux-vouwblad. dat zich richt op een zor geloze en prettige vakantie. VLAARDINGEN. Hel programma, dat Me leden van de personeelsvereni ging van de Dienst Maatschapp'VIJke Zorg in gebouw Muzanda werd aange boden, bestond uit verschillende delen. Was aan de ene kant voor het instructie ve gedeelte van deze avond flinke ruim te gelaten, aan dc andere zijde ontbrak ook het ontspanningselcment nfet. MAASSLUIS. Met de werkzaamhe den tot restauratie van het Delflands huis aan de Hoogstraat is een aanvang gemaakt. Dit werk zal verschillende maanden in beslag nemen. Een werk. dat vermoedelijk meer dan een jaar zal duren, is de res tauratie van het fraaie orgel in de grote Kerk. Dit monumentale instrument zal in zijn oorspronkelijke staat van circa driehonderd'jaar geleden worden terugge bracht. Deze werkzaamheden, die eveneens gestart zijn, maken het nood zakelijk. dat het orgel binnenkort buiten gebruik zal geraken en de zang tijdens de godsdienstoefeningen met een nood- orgel begeleid zal worden. MAASSLUIS. Na enige maanden van onderbreking zijn er in deze ge meente wederom nieuwe woningen be schikbaar gekomen. Het betreft de éta- gebouw aan het Fenacoliusplein. omvat tende een biok van 6 maal vier woon lagen. De eerste acht huurders ont vingen deze week de sleutel van deze ruim en geriefelijke woningen. RAADSVERGADERING MAASSLUIS, De gemeenteraad van deze gemeente is tegen vrijdag, 25 april a.s. in openbare vergadering bijeen ge roepen. CD VLAARDINGEN. Nu het besluit is gevallen, dat het eerste gedeelte van de vissersvloot op zaterdag 17 mei ter haringvangst zal uitvaren, heeft het Co mité Vlaggetjesdag aan de reders ver zocht de vloot op woensdag 14 en don derdag 15 mei (Hemelvaartsdag) in de Koningin Willielminahaven bijeen te brengen en zoals tclkenjarc op Vlagge tjesdag rijk te pavoiseren. Beide avonden zullen dan de schepen door schijnwerpers worden beschenen cn zal er in de avonduren via luidsprekers passende grammofoonmuziek ten gehore worden gebracht. Zaterdag 17 mei zullen dan 's mid dags om 2 uur de schepen uitvaren. Om hall twee echter reeds zal het motor- Inggerschip VL 153 „Liesje en Rutger". schipper A. Rog. van dc N.V. G. Kor- naat's Handel Maatschappij N.V. de trossen losgooien en met een aantal ge nodigden aan boord naar Hoek van Hol land stomen. Dit is immers het schip, dat vorig jaar de bedrijfschapswimpel heeft gewonnen voor de best verzorgde haring. Welnu deze wimpel zal in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Hoek van Holland door burgemeester, mr. J. Heusdcns, worden gehesen. Het Comité Vlaggetjesdag zal vervol gens vanaf dit punt de schippers en hun bemanningen een goede reis en een rijke vangst toewensen. Wanneer deze wensen mochlcn wor den vervuld zal men met dc Pinkster dagen door het gehele land volop van de Hollandse Nieuwe kunnen smullen. VLAARDINGEN Onder auspiciën van dc afdeling Vlaardingen van de Ne derlandse Hcngeinarsbond. zal op 26 ju li in de Manslandse Vlieten een natio naal hengelaarsconcours worden gehou den. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat aan dit concours ook buitenlandse hengelaars lo.a. uit België) zuilen deel nemen. Een bijzondere attractie hier bij zal zijn een demonstratie met de werphengel door de beste werpers van de Nederlandse Castingclub. Wat deze werpers met de hengel presteren is niet gering; hun trefzekerheid grenst aan het ongelofelijke, terwijl afstanden wor den bereikt van boven de honderd me ter. VLAARDINGEN. De Vlaardingse schooljeugd heeft tijdens de afgelopen Paasvakantie weer kunnen profiteren van een speciaal tarief, dat in het Kol- pabad gold 's morgens tussen 9 en 11 uur. Hiervan is door 3153 jongelui gebruik gemaakt; ruim 25 pet. van het totale aantal bezoekers en daaruit blijkt dus hoe deze maatregel op prijs wordt ge steld. De heer C. Arcnds. technisch hoofd ambtenaar van de arbeidsinspectie te Rotterdam, heeft een interessante lezing gehouden, waarin hij onder de titel, ..Bedrijfsveiligheid" de aanwezigen ver-! scheidenc manieren voorhield om de veiligheid in deze mechanische tijd te handhaven Spreker vertelde, dat erj jaarlijks nog vierhonderd ongelukken in de industriesector gebeuren met dodeüj-i ke afloop. Twintig procent van de ongc-i vallen die op het werk plaats hebben, is het risico van dc arbeid, maar tachtig procent van de ongelukken had voorko-j men kunnen worden, wanneer men; maai «at beter op had gepast en voor-: zichüger werkte. Niet alleen werkte spreker met verba-, zmgwekkend hoge cijfers, wat de onge- lukken op de fabrieken betreft, ook in, zijn praatje ovoi de ongelukken die zich j m de huishouding voor doen. bv. wasma-j ehmes. liet spreker zich mei onbezorgd uit. Hier bedraagt het aantal veertien honderd dodelijke ongelukken. Dit 's nog niets bij het vei keer vergeleken, dat maar liefs; zestienhonderd slachtoffers per jaar eist. De heer Arends wekte de aanwezigen op toch vooral aan dc veiligheid mede te werken en er goede propagandisten voor te zijn. Dr. Storm heeft hierna verscheidene gevaarlijke ketens onder dc aandacht ge bracht Onder deze titel ..Gevaarlijke ketens" liet spreker op een flanellen bord vijanden poseien. dte ons kunnen ketenen. Als staatsvijand no. 1. is daar de woningnood. Een andere vijand is I de ziekte of het ongedierte. Tegenover; deze vijandelijke ketens staan ook die: van de vrienden. De nieuwe huizen, diei gebouwd worden, de verpleegsters. die| de ziekte helpen bestrijden en de nieu-, we reinigmgsmaterialen, die het onge-j dierte helpen bestrijden. Heel overzich-' tehjk plaatste dr. Storm deze tegenstel lingen naast elkaar. Hierbij merkte spreker op, dat de visuele voordracht' de mensen beter pakt. het wordt ais het' ware visueel ingeprent. Ook zagen we, nog dc ketens van de infectie. Spreker lichtte het een en ander met dia's toe.! Voor de humoristische noot zorgde deze avond de bekende schrijver Willem van lependaal, die met zijn volksverhaaltjes de aanwezigen kostelijk heeft geamu seerd. Mevrouw C. Brouwer-van Eencnnaam had de planken van dc Plesmanschool- zaal verwisseld voor Muzanda. waar ze enkele soionummers zong. D;ck Borst, piano. Leen van Dijk. accordeon, en G. van Oudheusden, clarinet, zorgden deze avond voor de muzikale afwisseling, zo dat alles gemoedelijk en genoegehjk ver liep. De heer P. van Woense! had de leiding. VLAARDINGEN. Het bestuur van de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg zal voor zijn clubhuisleden een Oranje avond organiseren, die gegeven wordt op vrijdag 25 april, 's avonds 8 uur in de zaal Muzar.da. Probeer dan eens een (lesje RIVELLA. Verbazend zoals U dééf van opkikkert! RIVELLA is verfrissend, speciaal na bet gebruik van koffie, alcohol en nicotine Bevordert de spijsvertering. RIVELLA is een natuur product uit melk. uim Verkrijgbaar bij Uw wijnhandelaar en de horecabedrijven. VLAARDINGEN. Woensdag 29 april hopen de heer en mevrouw D. Waar denburg. Van Riebeeckstraai 31. d« vijf tigste verjaardag van hun huwelijk te vieren. Er is daarom die dag van zes uur tot half acht 's avonds receptie in zaal Amacitia aan de Markgraaflaan. Gehuwd: A M A Stegmann 23 jr en J A Kramer 22 jr; JSC Remmerswaa! 25 jr «n W F L Wicchert 20 jr; J A Roodcnrijs SS jr en A c Remaert 22 jr; J M van der Letje 23 jr en G Weij 21 jr: J J M Prem 25 jr en M M L Martens 28 jr: D van Gulik 30 jr en C Engel 30 jr; C J Groot 51 jr en J M Kuurstra 51 jr: A G de Vette 2(7 jr en G M van der Drift 24 jr: J Loendersloot 25 jr en G van den Berg 22 Jr; A Kalk- hoven 26 jr en M M Greten 24 jr: J H Ligtenbcrg 2? jr en M L Penning 24 Jr. Ondertrouwd: G J van den Bogcrd 21 jr en M J H Krcueer 20 jr: J Donkers 26 jr er. J Andeweg 21 jr: J Kalkman 29 jr en F Huizer 23 jr: P A Kaper 27 jr cn C A van Diest 28 jr: H van Loon 34 jr en P A van der Lee 23 jr: J van Osnabrugge 26jr en M C van Putten 26 jr: L J van Potten 22 Jr en J H Kassei 23 jr; J P de Ruiter 22 jr en W H Rolaf 22 jr: F J van der Spoel 33 jr en J H van Uperen 18 Jr; .1 Tettelaar 25 jr en M J van Vliet 27 Jr; R. H M van Zwieten 29 jr en A L Janse 30 jr. Geboren: Jan C. zn van J C de Zwart en N a Sannankowa; Johannes L B. zn van L B Koevermans en H Korendijk: Jaap. et, van B de Jong en A Schöttelndreier. Overleden: G Staal. 63 jaar. Overleden: J Cnvê, man geh gew met G Laps. 75 J Goedraad, man geh gew met T Vermaal. 95 j: FM Grootenboer. vr geh gew met H N Gerritsen, 84 j: H P van Ant werpen, vr geh gew met W Stuij van den Herik. 83 j: N Been, vr geh gew mei G A N de Jong, 89 j; P van Eersel. man van P Meuzelaar. 76 j: A M G Bek. vr geh gew met A van Eijck. 77 j: C Vermeer, man van J P H Spruit, 79 jN Vlaming, vr geh gew met A ven der Valk, 75 j; J Sjouken. man geh gew met A J Weesing, 75 j: W C Mol. vr van P Aarnoudse, 73 j; J van der Marei, man van E Buit, 56 J: M H van" Schaijk, man van G Timmers. 41 j: M P Schuurman, vr van H M Zonneveld, 49 j; M Gerritsen, ongeh vrouw, 4 maanden. Bevallen: A j Sehaerlaeckens-Gabriëls. d; J Linders-van Kints. d; F van Look-Scheidt. d; J H Goossens-Verdoes, z: J M Jacobs- Poot, d; M Schouten-van Leeuwen, d; J G F van Lint-van Lucnen. d; J J van der Hoek-de Bruijn, d; L Jcmgepier-Krijgsman. d; T Donkervoort-Apon. ri; F T dc Looze- van IJperen, d; ALM Bongers-Aida. d; E H Groenewoud-Verschuur d; W M Zwaai- van Noord z; B ,B HermusKneepkens d: A Schot-Klaaijsen. d: M J van Noort- Kriek, d: G C van der -Wielen-van Essen, z: L I van der Averl-Hoendervangers, z; F Radder-de Kreek, z: F P van Laar-Mana. d; C B M van der Zanden-Timmers. z; M Korevaar-vim den Brink, z; M Wander- Trompetter, d: M T Hempenius-Hol, dr. P A J Koiff-van Kuik. z: W J Zijlmans-Loeke- meijer. d; J M L Brantenaar-van Breen. z; P van Kralingen-Dijkema, z; H C van der H ark-van 't Hooft. d. (Van oen onzer ver ilagge vers) H44 C1E maakt u het?", zei genera*! Alfred Kalberer. Hij zei het met een echte plattelands-aa, en veel meer wist hij zich van de Nederlandse taal niet meer te herinneren. Met een paar in onze vliegerij gebruikelijke sterke termen hield het op; wat het sterkst is, is nu eenmaal het duurzaamst. Het was ook al zeventien jaar gele den dat de Amerikaanse generaaP als KLM-piloot nogal eens probeerde Ne derlands te spreken en daarbij komt dat de generaal niet zo heel lang bij de KLM is geweest. Dat hij zich van de Amerikaanse taal bediende was dan ook vergefelijk. Bovendien: bU de KLM kan men met die taal voldoende overweg, zodat de vier oude KLM- vrienden van de generaal er best in slaagden hem behoorlijk te verwelko men. U wist natuurlijk niet dat de KLM een rol heeft gespeeld bij de neder lagen die de geallieerden de aa-mo- gendheden hebben toegebracht rond om de Middellandse Zee? Wij zijn dat gistermorgen aan de weet gekomen bij onze ontmoeting met gene raal Kalberer. Deze generaal hij is deputy commander van de vijftiende Amerikaanse Air Force heeft een grote rol gespeeld bij de aanvallen op de Italiaanse vlootbases aan de Mid dellandse Zee en de Duitse troepen in Noord-Afrika. En die belangrijke rol kón hij spelen dank zij zijn vroegere baan bij de KLM. Generaal Kalberer zei zelf niet veel over deze historie, de mensen van de KLM lichtten ons daarover trots en uitvoerig in. Wat de KLM dan met die bombar dementen in het Mediterraneegebied te maken had? Dat zat zo. Alfred Kal berer was in 1838 bij de KLM gekomen en werd daar gezagvoerder met drie banden op de Indiëlijn, Toen in sep tember 1939 de wereldoorlog uitbrak moeit de KLM deze lijn inkorten tot Napels. Daardoor raakte de heer Kal berer zo goed thuis in de Middellandse- Zeestreek, dat hij prompt, toen hij van de in 1941 lamgelegde KLM naar de U.S. Air Force switchte, comman dant werd van het First Liberation Squadron. Vandaar dat de KLM zo trots is op haar oud-gediende, die zij thans naar Nederland heeft gehaald. Het doel van zijn bezoek aan Neder land is: een serie causerieën voor K.L.M.-piloten en andere KLM-ers over de straalvliegtuigen. Hij heeft interessante gegevens en interes sante .films meegebracht, o.a. over de nieuwste straalbommenwerpers van het type B 58, die tot de Mach 2 klasse behoren en een formidabele snelheid ontwikkelen. De generaal heeft aan dit bezoek- op-uitnodiging meteen maar een stuk vakantie aangeknoopt. Want hij wil nog flink wat van Nederland zien. „Ik houd veel van uw land van de speculaasplanken tot aan de tulpen, en van het Fries Museum tot aan de mos selen van Zeeland. Bovendien wil hij de Expo in Brussel wel eens zien, wil zijn vrouw, die voor het eerst in Eu ropa is, graag eens naar Parijs en heeft hij nog zaken te doen in Enge land en Spanje, terwijl hij ook nog graag even langs het Duitse deel van de Rijn wil gaan. De generaal maakte de reis na.ar Schiphol met de eerste van een reeks ivan drie nieuwe machines, die gisfce- Jren werd afgeleverd: de Supercon- stellation Desiderius Erasmus. De drie nieuwe machines behoren tot de zoge naamde 3049 H serie een serie, die in een oogwenk kan worden omge bouwd tot een gecombineerd vracht en economy-class-toestel. KOSTELOZE INENTING MAASLAND. Op woensdag 14 mei 1958 zal des namiddags om half twee in het wijkgebuuw van het Groene Kruis de gelegenheid zijn opengesteld tot kos teloze inenting of herinentmg tegen diph- terie. kinkhoest, tetanus (voor kinderen t.m, 12 jaari. Ook bestaat de gelegenheid tot koste loze in- of heirinenting tgen diphterie In Den Haag is deze week aangehou den de 32-jarige vertegenwoordiger H. J. van B. Hy wordt ervan verdacht in de afgelopen jaren verschillende lenin gen gesloten te hebben, tot een totaal van enkele tienduizenden guldens. De ene lening moest dienen om de andere terug te betalen. Het meeste geld werd even wel besteed voor het eigen plezier van de vertegenwoordiger. Het lenen begon in het jaar 1953. De vertegenwoordiger was toen werkzaam bij een rederij. Nadat ontdekt was, dat hij ƒ8.000 verduisterd had. werd hij ont slagen. Van het verduisteren werd geen aangifte bij de politie gedaan, maar Van B. nam op zich het geld terug te betalen. Daarna is hij met het sluiten van lenin gen begonnen. Daar hij veel geld ten eigen bate aanwendde moest hij, om tc kunnen terugbetalen, nieuwe leningen sluiten. Het vermoeden bestaat, dat het hier gaal om tienduizenden guldens. De po litie kwam de vertegenwoordiger op het spoor, nadat aangifte gedaan was door iemand, die zich bedrogen achtte. Van B. liet ook auto's die niet van hem waren, op zijn naam financieren. VLAARDINGEN, Dc bouw activiteit in de Vlaardinger Westwijk heeft inspirerend ge werkt op de jeugd. Aan de rand van de stad waar de nieuwe flats uit de grond op schieten en straks aan veten on derdak zullen geven zijn ook de jongeren door bouwwoede aan gegrepen. De Paasvakantie was een ide ale gelegenheid voor de jongens zich uit te leven in het bouwen van tenten. Maar ook nu nog, zo dra de scholen uit zijn trekken de jongeren naar dc oppervlak ten aan dc rand van Vlaardingen waar zij tegen de achtergrond van nieuwe fiats „hun" huizen bouwen. Op het nog open terrein aan de Floresstraat zag onze foto graaf de Vlaardingse „Noma den" aan het werk. Hp maakte een gezellig plaatje dat eigenlijk voor zichzelf spreekt. President Eisenhower heeft gisteren een warm pleidooi voor zijn plan tot re organisatie van de Amerikaanse strijd krachten gehouden-Hij noemde de ver wijten dat dc legerleiding een „Pruisi sche instelling" zal worden, onzin. Eisenhower sprak voor het Internatio nale Persinstituut en de Amerikaanse vereniging van hoofdredacteuren van dagbladen. Zijn rede werd door radio en teicvine uitgezonden. „Ik herhaal", aldus Eisenhower. ..dat er niet cén chef staf za! zijn; géén Prui- s:sche staf; geen ..tsaar"; geen blanco cheque voor 40 miljard dollar; geen op slokken van de traditionele diensten; geen ondermijning van de grondwette lijke bevoegdheden van het Congres". Eisenhower besloot met te zeggen, dat voorkoming van oorlog of in het tra gische „eval van oorlog, deze te winnen (hoofdzakelijk voor die kinderen, die 1 het doel is van Amerika's enorme de fensie-inspanning. ..Het slagen ervan ver eist een enkel fundamenteel schema, on der een enkele leiding", aldus de pre sident. ..Dat schema is ons strategische plan." reeds kinkhoest hebben doorgemaakt of voor oudere personen). Zij die van deze gelegenheid gebruik 'villen maken moe ten zich uiterlijk op woensdag 7 mei 1958 des vm, ter gemeente-secretarie aan melden. De 2e en 3e injectie zullen wor den gegeven op resp. woensdag 11 juni en 9 juli a.s. des vm. half twee in het wijkgebouw van het Groene Kruis. Voor de beschikbaarstelling van uni forme vuilnisvaten aan de burgerij wordt thans 0,90 per jaai gevraagd. B. en W. van Rotterdam stellen de raad voor dit bedrag tot 1,te verhogen. stellen en W. van Rotterdam voor een bedrag van B. raad vorm aan de monstraties te zien zijn van alle takken oefend kunnen worden, van sport die in verenigingsverband be- Op deze wijze zal men de voornaam ste doelstelling van de federatie net verwezenlijken der chnsteliike sport- idee in het centrum der belangstelling plaatsen. Bij de federatie zijn op het ogen blik elf verenigingen aangesloten. De Noor Hclge Klaested is voor een tegenwoordigd door de heer C. de Grccf. periode van drie jaar tot president van In de school voor Chrlsteiyk Volkson derwijs Vreewijk aan de Groene Sei',» is gisteravond de jaarvergadering van de Rotterdamse Christelijke Sportfederatie gehouden. Uit hetgeen deze avond ge sproken werd, kregen wü een duidelijk beeld van wat de federatie als ovci- koepeling orgaan voor de christelijke sportverenigingen In onzë stad verricht. Bjj slechts weinig gelegenheid treedt de federatie naar buiten op, maar des ?e belangrijker is het contact dat zü na mens de christelijke sportorganisaties onderhoudt met dc officiële instanties en andere gerichte organisaties. In de raad voor lichamelijke opvoeding is 7-U ver aangesloten verenigingen bijzonder veel Van deze vertegenwoordiging hebben de profijt, zoals lagere zaal- cn veldenhunr en goedkope medische sportkeuring. De samenwerkin in de raad is voor treffelijk vertelde de heer De Greef en er is geen stad, waar men eikaars prin cipes meer weet tc aarbiedigen op dit gebied dan Rotterdam. Een grote handi cap voor dc verschillende verenigingen is het ontstellend gebrek aan zalen en sportvelden. Op de Linker Maasoever zal binnenkort een zestal zalen gereed komen, maar dit betekent slechts een geringe verlichting, want deze zalen zijn al weer meer dan bezet. Hoewel de fe deratie begrip op kan brengen voor het feit. dat er belangrijker zaken voorrang hebben, vreest zij toch wel. dat ver geten wordt dat voor een werkende stad als Rotterdam gezonde ontspanning door middel van sport een levensbehoefte is. Bij acclamatie werd deze avond de heer C. de Greef herkozen als voorzitter van de federatie. De heer De Greef, die reeds 26 jaar de voorzittersfunctie uit oefent, aanvaardde zijn benoeming en van twee jaar is waarin hij in hel be deelde mede, dat dit de laatste termijn stuur zitting neemt. Met algemene s:em- sportmemfestatie te organiseren, zoals men besloot men dit jaar een grote dit enkele jaren geleden gebruikelijk was. Wanneer alle plannen naar wens ver lopen en op voldoende medewerking van de aangesloten verenigingen gerekend j NEDERLANDS! UEKVOHMUE KERk 1 Beroepen: tc Vm -eholnr: vik jj. Jorntsma te Nieuw e»,hagen GKliKFL U.MEI.KDE KI KKEN Beroepen tc Schatten hand A Bolwijn te Amsterdam, Examens. Dc cI.'i.sm., 11.1,11 kin heeft piaep ,;rv\.,m1net 1. b> r 1, pnaar ver klaard de heer II. Peper, kaari. te Haar lem. die 1 me: bcroe'pban: is De e-lassis Amersfoort heef' pump grfx;im,;ir>er| |,- bei "opbaar r 1 ki;u il ih' heet G vatj Ziel, kand te S'icst. die c.-n ovemucrl hemen terstond 111 overweging .'ai ne-men Het adios van de he'ei Van Ziel is Socster- bCi'ira'iT.i.-,tv.Ti; 11. sPioel GEREF. KERKEN OM). ART. 31 Examens. -- Aan rl« Thiol Hogeschool te Kampen is crs!.,,.H<l voor liet kand. examen dc heei H. <l"n Br."ft. kand te Groningen DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP Beroepen te Haai Ivntmenitieer-Aals meer: mej. M Ktys-vi. piep. te Texel, die dit beroep ook aannam. 111 Gouda bestond ei-te:en ere over»el- dmende bclancs'cüing vmn du letcptie en de hrrrirnk!!is>sam*'iixomr!, welke gehouden wei cl ter itelecunbrid \,in het gouden ambtsjubileum van ds. A Vcihn- geiuj, piedikaut van de Gen-formeerde Gemeente aldaar. Afgevaaidigricn van alle gemeenten, welke ds Verhagen ge diend heeft. West/aan. Leiden, Middel- butg. Lissc. Kampen, al-mede bijna alle predikanten van de Gei efui inee.de Ge meenten in Nederland, de student» n van de Thcologpcho Schoei te Rotterdam, vertegenwoordigers van de Chr. Kweek school „De Due-tai" te Gouda cn van fje landelijke velbanden van jctigciveit ingin gen in de Geref. Gemeenten, waren aan wezig. De jubtleirnde predikant het in nende in zijn gedachtenisrede „;tn ,-:jn moeilijke jeugd en ging voider na. hor hij reeds op jeugdige leeftijd tot het predikambt geroepen werd Een la nee rij van sprekers voerde daarna het Wneid en ten slotte zongen de aanwezigen d* Verhagen Psalm "1 12 en 13 toe. THEOLOGISCHE HOGESCHOOL KAMPEN Aan dr Theologische Hor<*. school (Broericrwcc) te Kampen stangde voor het kandidaatsexamen de heer II den Boe!* te Groningen. (Van onze correspondent) Op een nader vast te stellen datum in mei zullen de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera. en de minister van Landbouw, Visserij on Voedselvoorziening, dr. lr. A, Vonde ling ln Leeuwarden een bespreking hebben met het provinciaal bestuur van Friesland over de Friese zeewe ring en het twede gemaal. 's Middags zullen zij tc Bectsierzwaag confereren met de commissie uit de drie samenwerkende provinciale be sturen van Friesland. Groningen en Drente. Daarbij zal o.m. het probleem van de ontvolking van het platteland t«r sprake komen. De laatste tijd heb ben dergelijke besprekingen ook reeds plaat* gehad met de ministers van Sociale Zaken, Economische Zaken »n Bouwnijverheid en Volkshuisvesting. (Van onze correspondent) Op de Provmcialeweg naby Scha- gen is woensdagmiddag de achtjarige P. Kater uit Moerbeek fgemeente Nieu we Niedorp) door een personenauto aangereden en gedood. De jongen was uit de bus gestapt en stak zonder uit te kijken de weg over. toen de auto naderde uit de richting Wormerveer. M»t d* volgende «chepen kan zeepeit worden verzonden (de dnta, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan schtef de nanm van bel schip vermeld): Argentinië: m.s „Water land" 21 opr Australië: m s ..Essen" 21 apr: s.s. „strathnamer" 24 apr.: Brazilië: m.s. „Watertand" 21 apr.: sa. Athena" 22 «pr.; Canada: s. ..Groote Beer" 21 apr.; m s. „Westerdam" 24 apr.: Chill: vla New York 24 apr.: Indonenc: m s. „Oranje" 23 apr.; Ned. Antillen: m s. „Heenba" 22 apr.; Ned. Nw.-Guinen: m r. .Sumatra" 21 opr.; Nleuw-Zeeland: vla Engeland 19 apr.. Suri name: m .Willemstad" 23 apr.: Unie van Z.-Afrika en Z W,-Afrikam s. „Capetown Castle" 26 npr.: Brlts-Oost-Afrlka: s.s. „Europa" 24 apr. Inlichtingen betrefiende de verzendingsdata van postpakketten geven de postkantoren. 6000 in de van een subsidie toe te kennenkan worden, zullen op~5 juli as. op de Vereniging voor_ ^Vreemdelingen- j gemeentelijke sportterreinen aan het Lange Pad of eventueel Varkenoord de- het Internationale Gerechtshof te Den Haag gekozen. Voor dezelfde periode were! tot vice-president gekozen Sir Mo hammed Zafroella Khan (Pakistani. Onder grote belangstelling is donder dag bij dc N.V. Confectiefabriek Em. Hertzberger het jubileum gevierd van de heren W. de Vendt cn G. Rovers, die beiden veertig jaar aan genoemd bedrijf verbonden waren. De heer De Vendt. dte een leiding gevende functie op de afdeling Perserij bekleedt en de heer Rovers, die zich ook als een zeer bekwaam vakman op dezelfde afdeling heeft onderscheiden, werden door een lange reeks van staf functionarissen toegesproken. De directeur, dc heer E. Hertzberger, kon de jubilarissen tot zijn vreugde me dedelen. dat het H.M. de Koningin be haagd heeft, hen te begiftigen met de bronzen medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Deze onder scheiding wordt hen op 30 april op het stadhuis uitgereikt. Onder dc belangstel lenden bevond zich ook de heer Gras- hoff van het C.N.V. Van directiewcge werden geschenken onder couvert aangeboden, terwijl ook chefs en collega's woorden van hulde spraken en cadeaus overhandigden. De huldiging, die in de kantine van het bedrijf plaatsvond, werd besloten met een genoeglijk samenzijn der ge nodigden. Opnieuw heeft mr. J. H. van Wijk. rie raadsman van dertien opvarenden van de JJmuider trawler „Haarlem" tdezc opvarenden weigerden op 5 februari uit te varen daai' de weersomstandigheden toen slecht waren» een proces aanhan gig gemaakt tegen de directeur van de VEM. die dc Haarlem iri eigendom heeft. De opvarenden, dte direct nn de wei gering werden ontslagen verloren reeds eerder, enkele maanden geleden, eer. rechtsgeding tegen dc VEM over deze kwestie. 7,:j eisen thans het volle loon sedert 5 februari en hun aandeel in dc besomming, nietigverklaring van het ontslag, directe indienstneming en een dwangsom van f 5f> voc- elke dag dat de VEM in gebreke blijft. *®-GRAVENItAGE. 18 april, Bpsomminz logger Sch "2 met 5600, aangevoerd door de vleetloggcr Sch 2 475 kantjes gezouten haring. Notering: sicui'huring tja—tip ao per kantie: voorts waren a..n de markt 1" kust vissers niet in totaal i 29.235 aan verse vis. note ring per kg: grote tr.ug 2.90 —3.20. groot midrieUnng 3 10—3.19. klem middeltong 3.t>9 3.69, tong 1 3.49 —3 09. idem 2 3.30—3.4(1, tarbot 1 3.894,79, Idem 2 33.20. Idem 3 2.10—2.35. idem 4 1.10—l.fio, griet 1 1.70—2, idem 2 1.501 70; notering por 40 kg groot middelscho! 20—26.50, zetschol 30—43. mid delschol 20 50—36.29. kleine schol 15,80- 18.20. schar 19—21: Holering per 100 'kg.: grnte kabeljauw 77—82 Verwachte aanvoer voor zaterdagmorgen van de kust de logger Sch 236 en plm. 10 kustvissers. FAlLUfeSEMENTEN Uitgesproken is heg faillissement van M. Frog er. rijksambtenaar. Van Boetzelaer- laan 98 te Sctieveningen Geëindigd is het failissemcnt van E.E. Demuger, Van Kins- bergenstraat 113 te Den Haag. door het ver- bindend worden der enige uitdellngslijst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 2