Dr. W, P. Berghuis (lol A.R.P.-Convent): Opklaring in partij-politieke situatie is noodzakeli jk Val van Boeki nu onvermi EINDELIJK LENTE Temperaturen Kolonel Loebis in contact met Daroel Islam? Model-actie bij de Ned. Spoorwegen? EO flink om li oog Bollenvelden ontluiken Gloednieuwe fabriek wordt vrijwel stilgelegd Volg hun >oede voorbeeld Investering van 22,5 miljoen Zending en Wereld geschiedenis Twee eredoctoraten voor de Prins D' Ontstemming over uitblijven van ivi pi ging cl ienstvoor waarden 1 SHIRTS ONTSLAG VOOR 70 MENSEN AANGEVRAAGD één week na de opening Regerinastreiler Auto te en boom, bestuurder gedood naar Griekenland r ontspanning D' 2ATERDAG 19 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3971 r D Geef NEUROTONIC A.R. en C.H. m c Praag wljsL diplomaat van V.S. uit Directiewisseling bij Nederlandse Ford GEEN SUBSIDIE IN HAARLEM VOOR KERKBOUW V. Directeur: HL DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÜ'I i Van een onzei prslaggeveT.M K laal.sle Slmem erklezingen hebben doen blijken wat iL doorbraak naar «Ie Partij van de Arbeid waard is. Piet was n'.. niet een zaak van innerlijke verande ring in het geestelijk-politieke volksleven, maar voor velen een kwestie van opportunistisch»- keuze. üvet het tei utfdringen m dt 'doorbraak in R.K. kring Kunne» wij ons als A.R. verheugen, tana, dit kunnen wij, geestelijk-politiek gesproken, moeilijk zeggen van de verschuiving van P.v.d.A naai V V.i> Wel is waar is ei een ti •ugihingen van sarrdtsii-eh n. i loetl. maar een leken - -i 'umkevent m tie politiek i- he'aas niet Deze woorden «piak dr W P Berghuis, voor van de Anti-Revolutionaire Partij, ter gelegenheid \an het *- indaag te l'trecht gehouden Part i\~('(in vent, waarbij hij uitvoerig sprak over de politieke situatie en de poisitie van de partii na de laatste verkiezingsuitslag De teruggang van a.-r. stemmen mo ge ongeveer tot stilstand zijn gekomen Geef Uw zenuwen ze Niet verdoyend maar genezend Ik* Au', hv'. liee- illt'i na de klap van 1956 het verlies is'ook nu nog geldei. immers slechts 0.1 pet. of een keer-' punt ten goede !s ingetreden valt thans volgens dr. Berghuis nog met te zeggen. Misschien laten de gemeente- t Advertentie pédaa? doel geieid. Buiten dit Zie verder I^S- 3. 5e kol.) HALFWEG TEL- K 2907-341 DK troepen \un de Indone sische centrale regering zijn thans op weg naar Boekittinggi. dat bijna 1ÜU kilometer can Pa hang ligt. ..Het zal alles spoedig voorhij zijn", aldus verklaarde een mili taire zegsman. Meer dan GÜÜO man zijn gisteren kort na zonsop gang aan land gegaan om elf uur later de door de helft van haar in woners leriatei stad Parlang in bezit te nemen. Jn Boekittinggi heeft een mili taire zegsman van de tegentege- ring de van Pahang (Van een onzer verslaggevers) Het is niet uitgesloten, dat het personeel van dc Nederlandse Spoorwegen volgende week zal overgaan tot een model-actie. Van middag komen in Utrecht de hoofdbesturen van de drie grote bon den van vervoerspersoneel in een gecombineerde vergadering bijeen om zich te beraden over verdergaande stappen, nu een beslissing van de regering over wijziging van het Reglement van Dienstvoorvvaar- den bü dc Nederlandse Spoorwegen steeds maar wordt uitgesteld. aan de centrale regering hekend gemaakt, en daaraan toegevoegd, dat de val van Boekittinggi on vermijdelijk is. Zie verder pag. 7. 6e kol.) V. Te Huis ter Heide (Fr.) is vrijdag middag m een schei pe bocht van de weg een personenauto, bestuurd door de heer J. van 't Sant. vertegenwoor diger te Groningen, tegen een boom gebotst en totaal vernield. De bestuur der werd op siag gedood. De heer Van 't Sant was die dag juist 50 jaar ge worden De Tsjechoslowaakse regering heeft gisteren de uitwijzing bevolen van Jo seph Jacyno, tweede secretaris van de Amerikaanse ambassade in Praag, on der beschuldiging van spionage-acti- viteit. Het Amerikaan-se ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington heeft de beschuldiging verworpen. "N O LI ET nieuwe bedrijf te Oosterhout van de Metaalbuizenfabriek Mij. 5 1 Excelsior, dat vorige week officieel in gebruik gesteld is dooi de commissaris der Koningin in Noord-Brabant, zal vrijwel worden stilgelegd. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Breda is een ontslagvergun ning aangevraagd voor 70 man van het personeel, in hoofdzaak fa- briekspersoneel. Daarmee zal de produktie van gelaste buizen die tevoren toch reeds met kinderziekten te kampen had gehad, zo goed als gestaakt worden. 1® Zie order pag. 7. 3e kol.) Koiterdam. witte öe w austraal au - relet 115700 (4 i.» Postbus 1112 - Postgiro No, 424510 Klnchtendiervst abonnementen: 18 30192JO uur Zaterdags 1<18 uur. Teletoon 113700 i-Gruventaage: Huj genspletn 1 Tel tl. 13346? djnenj Postbus 1001 - Postgiro No. 424867. Klachtendicnat: 18 3019.30 u. Te let .562569 Scbelfersplcin 3 - Postgiro No 424203 Telefoon 4370 Ktacbtendienst na 17.80 uur 7314. Lange- Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs SI cent oer week f 2.65 per maand, f 7,90 per kwartaal. Losse nummers 15 eént Vcr-chnm dagelitks Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot morgenavond) ZACHT LENTEWEER Zacht en droog weer mei zonnige perioden. Over wegend mattge wind tussen west en 7Uid. Morgen: zon op: 5.34 maan op: G.10 onder: 19.45 onder: 21.10 UITGAANDE van de gedachte, dat „het 1000-jarig rijk" waarover het laatste bijbelboek spreekt, de aan duiding i< van een periode van diep gaande christelijke invloed op de we reldgeschiedenis, een portode die dan zou zijn begonnen met Constantijn de Grote, en zoekend naar het eindpunt van die periode, heeft iemand eens beweerd, dat dit eindpunt dan wei moest liggen in 1789, in het jaar van de Franse Revolutie. Toen waren, om In de taal van de visioenen te spre ken. de duizend laren voleindigd en werd de satan uit zijn gevangenis los gemaakt. De opmerking is toen gemaakt maar deze man vergeet dat in die tijd en kort daarna het ontstaan valt van de meeste grote zendingsgenoot schappen en dat in de 19c en 20e eeuw de christelijke levensorde zich dooi- zette op de zendingsvelden in een bit na adembenemend tempo. Aan deze opmerking moest ik den ken bij het lezen van het boek van dr. H. Berkhof. Christus. De Zin der Geschiedenis"). Vooral bij het lezen van het vijfde hoofdstuk van dit boek. dat tot titel heeft- De /.ending ais ge- jchicdenisvormetide macht, HF.T bock van Berkhot ts pas verschenen en nog maar er zal nog veci over gesproken en geschreven worden. Er staan in dn boek gedeel ten. waar velen van onze lezers vreemd tegen aan zullen kijken B.v. wanneer de schrijver zijn hoop uit spreekt op ontdemonisering van liet communisme: ontdemonisering. lat wil dus zeggen, het verliezen v.m /tn> demonische aard En al fjülvn waaiM-hnhlitk de/elt'i. lezers de schnjvei toestemmen dat de wereldgeschiedenis geen wit en zwart 'ts, ze zullen dat vooral doen omdat hij zegt. dat ze ook geen egaal grijs is. „Het geloofsoog ondci scheidt donkergrijs en lichtgrijs' Hij voegt daar trouwens aaD toe dat de mens voortdurend partij moet Kiezen „vóór het lichtgrijs cn tegen het donkergrijs en ook tegen het grijs in het licht grijs." Persoonlijk zou ik het beroep op een persoonlijke, dikwijl» snelle, overrompelende, niet vrijblijvende en gelukkig ook vaak bevrijdende keus scherper geaccentueerd willen heb ben. Het is ook niet om «iets. dat dit niet gebeurt. En toch staan in dit boek passa ges, die een hoofdartikel rechtvaar digen En dat met om ei kritiek op te octenen, maar om te zeggen *vic mogelijk vermoeid als hij i> dooi -vel gehanevvar over de betekent- van de bijbel vooi de wereld van vandaag ook voor de wereld wraanc de ge schiedenis van vandaag gemaakt wordt, nu eens een boek wil lezen dat op een moderne mamei boeiend schrijft over de betekenis van Chris tus en van het Evangelie van Zijn Kruis en Opstanding voui de wereld, diè moet dit boek ter hand nemen Last der verdeeldheid drukt politieke werfkracht Prins Bernhard zai tijdens het be zoek, dat hij begin mei aan Canada hoopt te brengen, twee eredoctoraten in ontvangst nemen, nl- van de uni versiteit van Brits Columbia in Van couver en van de Universiteit van Montreal. De Prins hoopt op 8 mei in Vancouver aan te komen. AAR81J wijs ik dau speciaal ip het reeds genoemde hoofdstuk, waarin men kan lezen: Sinds de ver- j hoging van Christus is de wereld an ders geworden. Zij wordt betrokken in het rijk, m de geschiedenis. Voor dien ontbrak het begrip geschiedenis Maar als de God van de bijbel aan de horizon verschijnt, wordt het men senleven radicaal aan de natuur -uit heven, op een weg gezet en naar een 'oelcn n«.yi h"m mg tl (Advertentie) H*t w«t»niehapp«IIJk varanfwoord preparaat voor de ze ti|d VINOBASIS N.V. AMSTERDAM. Berghuis raadsverkiezingen er iels van zien. maar dc combi.tering van lijsten zal het straks veel moeilijker make.i dc uitslag goed te analyseren Overigens geeft ook stilstand geen enkele reden tot tevredenheid, inte gendeel. dc verzwakte positie van de georganiseerde prut. chr. politiek geeft onverminderd reden tot onge rustheid en bezorgdheid, want de „ontgeestelijking" in de politiek en de organisatorische gebrokenheid vanhet reformatorische volksdeel, laten zjcb VöJ-ds: gebeuren om De leiders der tcgenreging gaven uiting aan hun verbijstering, dat de verdedigers van de stad ntet groter tegenstand hebben geboden. Men verklaarde verder, dat de vol- j geilde stap voor het wankele. de revolutionaire regime een guerrilla zal zijn. die in de oerwouden van het heu vellandschap zal worden gevoerd. Zoals bekend hebben tal van afde lingen van dc bonden bij de hoofdbe sturen een model-actie bepleit, wan neer de regeringsbeslissing opnieuw zou worden uitgesteld. Het spoorwegpersoneel is met ge rechtigd het stakingswapen te hante ren. maar een model-actie zou voor de dienstregeling van de N.S. chaotische gevolgen hebben. De bonden zijn zeer ontstemd over het uitblijven van een beslissing. De directie van de Ned. Spoorwegen en de bonden hadden overeenstemming bere'kt over cn tussentijdse wijziging van het R.v.D. De ministerraad wenste eerst advies van de Stichting van de Arbeid. De Stichting heeft inmiddels na een aantal hearings" dat advies uitgebracht, zodat niet seen beslissing meer in de weg stond. Nu schiint inen in het kabinet weer niet tot overeenstemming te kunnen komen over de te voiecn procedure. Een deel der ministers zon menen, dat Ad rcrlenlie 1 r wmd ':d (Van onze mede werker) JACHTERE oceaan lucht dringt "'hans geleidelijk West-Europa binnen. In verband daarmee zullen de temperaturen vandaag cu ook morgen belangrijk hoger zijn dan de lamste tqd het geval is geweest Deze verandering in hei weer hangt samen met wijzigingen in de luehtdrukverdeling over een groot gebied. De depressie boven Scan dinavië, waar omheen voortdurend koude polaire lucht via de Noord zee naar ons land stroomde is ver dwenen, evenals hel lage-drukgr— bied boven Zuid-Duilsiand Daaren tegen daalde de luchtdruk in de om geving van IJsland cn boren -te Britse eilanden. Als gevolg van deze veranderin gen ontstond een westelijke lucht stroming waarmee thans zachtere ocaaanlucht naar onze omgeving wordt geroerd. In Zuid-Engelanti werden gister middag temperaturen van om streeks 13 grnden gemaakt. Derge lijke temperaturen worden het weekeinde ook in ons land ver wacht. De westelijke luchtstroming Is echter tamelijk vochtig, zodat af i'ii toe wolkenvelden zullen urei- j) ijvcn, waaruit hiei rn daar wat n-gen o 1 motregen kan vallen Oe tand draait echter later meer naar utdwest waarbij de kans op op klaringen groter wordt OOR hel zachtere weer komt er meer ..vaart" in de ontwikkc- ling van de gewassen in dc bollen streek'. Vooral is dit het geval met de narcissen, de botanische tulpen en de kleinere bolbloemen Hoewel op de velden met vroege tulpen nog niet veel te zien zal zijn. rekent riten toch met de moqelijkheid dat het iijdens liet weekeind in de bollen streek druk zal worden. Nu liet weer beier wordt zullen ook de hyacinten waarschijnlijk spoedig tol ontwikkeling komen Out te voorkomen dat op de dag van hei bloemencorso f10 mei) de hyacinten, die voor het corso het belangrijkst ziin. reeds verdwenen zouden Z'ju. zijn er reeds maatrege len genomen om voldoende hyacin ten in koelcellen op te slaan om meer dan dertig wagens tc kunnen versieren Velen zien helaas seen duidelijk reformatorisch politiek adres. De drukkende last der verdeeldheid maakt dat er te weinig werfkracht is. In het zoeken van nauwere samenbin- dinir ligt menselijkerwijs gesproken het enig mogelijke perspectief. Onder de hoofdlijnen van a.-r. beleid voor de toekomst behoort, aldus dr. Berghuis, ook gesteld een zo nauw mo gelijke samenwerking tussen de chr. politieke partijen met als uiteindelij ke toeMelling: cén Prot. Chr. Volks partij. In dit verband ging de partijvoorzit ter uitvoerig in op de verhouding AR - CH. In c.-h.-kring reageert men op sa menwerking veel terughoudender dan in rip ar. gelederen In rie hogere c.h.- regioncn vindt men slechts weinige positieve reacties, een grotere groep uit aarzelende, min of meer platoni sche instemming, een aantal oiet on belangrijke figuren (de brochure „Een getuigenis") houdt de boot op zakelij ke en principiële gronden af. Dr. Berghuis meende dal voorzich tigheid geboden is voor een a.r. bij het trede.i in deze discussie Met ge heel zwijgen zouden we echter bene den de maat blijven. Genoemde bro chure bewijst dat er zo het een en an der ligt tussen AR en CH. Men heeft op ons tegen: overspanning van prin cipes en organisatie, eigengereidheid, het doortrekken van de antithese van het beginsel naar dc mensen enz. La ten wij luisteren naar deze klachten aldus spt\, maar aan de anaere kant mogen we toch wel stellen dat ook de A.R. een en ander op de CH tegen heeft, b.v. een zekere tweeslachtig heid. een zekere aarzeling m het zijn van chr. politieke orga visatie. Hier is. aldus dr. Berghuis, duidelijkheid no dig, want ais men b.v. prof. Van Nif- trik leest kan men zich veelal met aan de indruk onttrekken dat deze bezig is van binne-t uit dc mensen njp te maken voor de doorbraak Een ander punt is het spelen ais met-kerkelijke politieke partij op bet hervormd kerkelijk sentiment. Dit j® Zie VCflIt'l 3. 2e kol.) 77 t_* ««te. «8 deze zaak niet in het kabinet moet wor den besproken. Zij komt voor de ver antwoordelükheid van de minister van* •Sociale Zaken en Volksgezondheid, die direct aansprakelijk is voor de beslis singen van het College van Riiksbe- middelaars. Minister Suurhoff zou echter op het standpunt staan, dat deze zaak we] de gelijk door het gehele kabinet dient te worden besproken. In ieder geval is de verwachte kabi netsbeslissing gisteren niet genomen. Vandaar dat de hoofdbesturen van de bonden vanmiddag bijeen zullen ko men om zich te beraden op verdere slappen. Of reeds onmiddellijk tot een modet-aet:e zal worden besloten, valt nog te bezien. Vermoedelijk zal men de regering nog een laatste kans willen geven om snel met een beslissing te ko men. al zal veel afhangen van de wij ze. waarop het spoorwegpersoneel op het nieuwe uitstel reageert. Tot opvolger van de heer C. G. F Stenger, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie neerlegt, is per 1 mei a.s. tot directeur van de Nederlandse Ford fabriek benoemd de heer D. M. Fifer, thans onder-directeur. Met ingang van dezelfde datum is voorts tot onder-directeur benoemd de heer B. H. C. Hunteiaar, die reeds meer dan 34 jaar een administratieve en financiële functie bij Ford Neder land bekleedt. Ket regeringsemigrantenschip „Zui derkruis', onder commando van kapi tein J. H, Schutting, wordt maandag in de Amsterdamse haven verwacht. De ontscheping van de ongeveer 800 passagiers zal na 8.30 uur des mor gens beginnen. De indertijd uit hel faillissement van j de rederij N.V. van Toor'? stoomvisse- j rij maatschappij overgebleven en door de staat oorspronkelijk aangekochte Vlaarciingse stoomtrciler Vlaardingen 77 (Abraham), vertrek begin volgen de week naar Griekenland. De staat heeft nl. het schip weei doorverkocht aan een Griekse reder. De reis onder commando van een Griekse kapitein, gaat voorlopig naar Savona in Italic Do bemanning be staat uit acht IJmuidenaren. Het ligt in de bedoeling het schip in Italië van een motor te voorzien en uit te rusten met een koelruim, waarna men de vis serij bij Noord-AfritvU, de Canarische eilanden en New Foundiand wil uit oefenen. (Van een onzer verslaggevers) Het spreekt vanzelf, dat een en an der in dc gemeente Oosterhout, waar men erg ingenomen was met deze wel kome uitbreiding van de werkgelegen heid. diepe indruk heeft gemaakt. Tal van inwoners van Oosterhout toch hadden een werkkring gevonden in dit nieuwe bedrijf, waarin door de moe dermaatschappij te Schiedam een be drag van nie.t minder dan f 22.5 mil joen was geïnvesteerd. De afzet van buizen werd blijk baar zo gunstig beoordeeld, dat men een dergeluke investering van 22.5 miljoen voor een nieuwe fabriek al leszins verantwoord acutte. Inmid dels blijkt nu. dat het aanta. op drachten, dat voor de nieuwe fabriek kan worden verkregen, sterk tegen- rail. In het nieuwe fabriekscomplex te Oosterhout. dat ongeveer ceti vijlde deel van een te'rein van 60 ha m be slag neemt, zouden volgens een ge heel nieuwe tabneagemethocie elek trisch gelaste stalen buizen worden vervaardigd. Voor de hiervoor aange schafte Mannesmann-Meer-instaüatle was in het Schiedamse bedrijf echter geen plaats meer en derhalve moest naar een andere vestigingsplaats wor den omgezien. Uit de 15 di.ei'se plaatsen in ons land kwam Ooste.houl uitemcehjk uit de bus. Dit, gezien o.a het gunstige arbeidsreservoir. dat hier voorhanden was cn g-.zien het voordeei van goed kope grond. Al de gunstige voorwaar den ln Oosterhout blijken evenwel Ken liielu foto ran hel nieuwe fabrlekv complcv tan de N.V. Metaalbulzcnlahriek Mij. „Excelsior" ie Oosterhout. met bij machte te zijn geweest dc h. dc ongunstige zin werkende ex- terne Lictoren tegen te houden Tot deze tnindet gunstige iac.uicn (Van onze correspondent) ln aanmerking nemend de huidige financiële omstandigheden van de ge meente achten B. en W. van Haarlem het noodzakelijk afwijzend te beschik ken op de verzoekschriften van de Geref. Kerk te Haarlem-Noord, het r.-k. kerkbestuur van de parochie van de H.H. Pertus en Paulus en van de Evang.-Lutherse Gemeente om finan ciële medewerking te verlenen voor kerkbouw Als de financiën het toelieten zou den B. en W. een subsidie willen be pleiten van 20 r'r in de kosten met een maximum van f75.000.In principe is het college van oordeel dat een sub sidie moet worden verleend. V Amsterdam heeft zich als eerste groep op de 13 k-r onder leiding ran de 13-jarige Edo Koeken, die zei] al voor dc zevende keer aan de Trouwmars deelneemt. laten inschrijven ae -De Buutergrocp'oen u-akker groepje van jongens en meis/es tussen de 9 rn 13 jaar. Vorig jaar heeft De Rui/terg roe p da •laam is gekoteu omdnt de leden bijna allen op c/p Admiraal de Rujjteriveg wonen voor Cc- eerste keer aan de Trouwniars deelgenomen, waar zii ni het om; vielen door de leuke Tromv- mutsjes die de jeugdige deelne mers zelf hadden gemaakt. Direct na ontvangst van de older ,Met Trouw op Mars" heeft Edo. bijgestaan door z>j,i elfjarig zusje Winnie als zijn se cretaresse. alle leden van de groep aangeschreven met het verzoek zich maandagmiddag l f april om 3 uur tc zijnen huize op te geven als deelnemer aan dc achtste Trouwniars en het ni- schrij}geld ad SO cent mee te brengen Prompt kwamen de le den zich op het aangekondigdt uur melden en kon Edo reeds d> volgende dag zijn qroep uolled-u luten inschrijven op het kantoni van Trouw Hulde voor deze m~ ganisaioi m dc dop.' De trui- ningsmiddagen en de zanqrepe tities want onderweg moe' rr Hink gezongen worden zijn reeds uitgestippeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1