Augiasstal uehten met H-bommen zullen doorgaan v TON SCHADE BIJ HOTELBRAND v ationale raac wordt senaat VERWOEDE VELDSLAG IN WOONWAGENKAMP Tito: Kritiek van Moskon tactloos tegenregering verliest steeds meer terrein DAMKAMPIOENEN BIJEEN SOBOLEW MOEST KLACHT INTREKKEN Kortere werktijden in Sowjet-Unie ..Kolibrie wordt in Duitsland verkocht Geen uitstel van spoedzitting 1| VeeMeéS Schraal weer met koudere nachten Zes mensen naar het ziekenhuis Sjafroeddin vraagt V.N.-onderzoek Landbouwer kriigt tien maanden even maanden voor schaking van minderjarig meisje r BOEK1TTINGI VRIJWEL INGESLOTEN GOMOELK4 IN MEI NAAR HONGARIJE? r tjlMMlwffl jfltfSöAG 22 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3973 A Directeur: H. DE RUIG V, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BOVEN FLEVOLAND „Onwaar" „Spoed" DUITSE AMBASSADEUR NAM AFSCHEID „Tcleurge&lelcT* INDONESISCH PLAN: Geen sinecure Onderzoek Fiscus en familieleden benadeeld Werkloosheid neemt toe in Joego-Slavië «otterdam. witte a<; wurmrnai jy - ïciot 1157UU (4 l» Postbus 1112 - Postgiro No, 424313. Klachtendicnï! abonnementen ia 3010.30 uur Zaterdags 1718 uur. Teletoon 115700. «j-örsvenhage- Hu\gensplein 1 - Telel 183487 '3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. iMB'jJ. Klactilcndioiut: 18.301930 u. Telel. 302309. Dordrecht: ScbeflerspJein 3 Postgiro No 424203. felefoon 4370 fOichtendlenst na 17.30 uur 7314. Schledsm; Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per week i 2.65 per maand, 17,90 per kwartaal. Losse nummer* 15 cent Verschijnt dagelijks (Geldis tot morgenavond) OVERWEGEND DROOG Overwegend droog weer met nu en dan opklaringen, matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen noord en noordoost. Vannacht iets kouder, morgen overdag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: zon op: 5.28 Maan op: 8.07 onder: 19.50 onder: IN vele militaire boekjes staat te lezen dat een leger zonder goed moreel in feite waardeloos is. In tijd van oorlos is de vnand er dan ook op siie mogelijke manieren op uit om dat moreel te ondergraven. De zg. psy chologische oorlogvoering is daar voor iet belangrijkste deel op gericht. Wij hebben ln Nederland een leger, fja| voor een groot deel paraat Is. En aat paraat zijn wil zeggen dat. Indien de nood aan de man is, ons leger on middellijk gevechtsklaar staat. Het is dus alleen al hierom een eerste vereis te dat het moreel van onze soldaten 100 procent is. We mogen hopen dat dit ook werke lijk zo is. Maar helaas zijn er vele re denen om dit te betwijfelen. In de kranten lezen de soldaten over hel men, die afgeleverd zijn zonder te vol doen aan de gestelde minimum-eisen en over 400.000 gasmaskers, waarvan de gelaatsstukkcn ondeugdelijke ven tielcn blijken te bezitten. Daarbij ko men de klachten, die men in bijna el ke legerplaats kan horen, over auto's, die „organiek" wel moeten rijden, maar defect zijn en met gerepareerd worden, of niet meer hersteld kunnen worden. Troepen, die moeten uitruk ken, hebben soms te kampen met gro te materiële moeilijkheden. Dat hier over laatdunkend gesproken wordt, is volkomen te begrijpen. heidsraad bezorgt Russen koude douche ERLEDEN week stond majoor K. in beroep terecht voor het Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag. Tij dens de behandeling van deze zaak zijn toestanden aan het licht gekomen, die ontstellend zijn en die iedere Ne derlander ten zeerste moeten veront rusten. Toestanden, die nu openbaar zijn geworden en die het moreel van onze soldaten wel eens een knauw zou den kunnen geven. Wij zullen er enkele noemen: Overste L. C. Onderstal vertelt dat hij enige tijd bij het Directoraat Ma terieel Landmacht leiding moest ge- van aan de sectie aankopen buiten land. Hij geeft echter toe dat hij de ervaring en voorbereiding voor deze taak niet bezat. Volgens de kranten verslagen zei deze hoofdofficier: „Ik heb bezwaar gemaakt tegen mijn be noeming bij het DML, omdat mijn ta lenkennis niet voldoende is om com mercieel-technische gesprekken te voeren met de leveranciers. Dc presi dent van het Hoog Militair Gerechts hof merkte toen op: „U was dus aan gewezen om leiding te geven, maar de inkopers van het DML gaven u lei ding, omdat u er niet toe in staat wn.". En - iI?a>-op knikte de overste. Hel hoofd van de afdeling Commer ciële Zaken van het DML, overste T^kE Sowjet-Unie heeft gisteravond in dc Veiligheidsraad haar pro- test tegen de Amerikaanse vluchten met kernhommen inge trokken, nadat b na alle leden van dc raad zich tegen het indienen van dc klacht hadden verzet. De Russische afgevaardigde Sobolew trok na twee redevoeringen, waarin h(j dc vluchten een gevaar voor de vrede noemde, de reso lutie in als protest tegen het optreden van de voorzitter van de raad, de Amerikaan Cabot Lodge. Deze had tweemaal een verzoek van Sobolew om het debat dinsdag voort te zetten, afgewezen. Nadat Sobolew de resolutie had ingetrokken, werd de bijeenkomst verdaagd. De Sowjet-Unie wilde, dat de Ver. Naties Amerika zonden verzoeken niet meer met kernwapens in de richting van de grenzen van andere landen te vliegen. In de voornaamste takken van de zware industrie in de Sowjet-Unie wordt de duur van de werkdag terug gebracht tot zeven uur en in de mij nen tot zes uur, meldt het Russische persbureau Tass. Do maatregel wordt dit jaar reeds van kracht. De betaling zal gelijk blij ven. In 1958 en 1959 zal de arbeidsdag in de gehele zware industrie en andere takken van de economie tot zeven uur worden teruggebracht. Westerse waarnemers veronderstel len dat de aankondiging thans gedaan is ter versterking van de populari teit van Chroestsjew bij het thuis front. (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse Helicopter Industrie N.V. te Rotterdam heeft een overeen komst gesloten met de Dormer Werke GMBH te Friedrichshafen, waardoor Dornier over de alleen-verkooprech ten beschikt van de Kolibrie-stuw- straal-helikopter der NHI. Dornier zal in West-Duistland als agent en als servicebedrijf voor de Kolibrie fun geren. In samenwerking met Dormer zal dc NHI haar Kolibrie-helikopter bin nenkort exposeren op de op 26 april te openen Hannover Messe. Kort daar na zal zij de Kolibrie bovendien te Bonn voor Duitse civiele en militaire autoriteiten demonstreren. Sinds eind'maart opereert de direc tie Wieringermeer met een door haar aangekochte Kolibrie stuwstraal-heli- kopter der NHI boven de nieuwe pol der Oostelijk Flevoland. Behalve voor het zaaien van riet wordt de Kolibrie daar gebruikt voor het bestrijden van onkruid, voornamelijk klein hoefblad, voor het rietzaaïen wordt de Knardijk tussen Harderwijk en Lelystad als basis gebruikt. De Veiligheidsraad is meer dan zes on: onafgebroken bijeen geweest om de Russische klacht te behandelen. Sobolew zei dat hij de klacht Introk, omdat Lodge de Veiligheidsraad tot een stemming had bewogen. Lodge antwoordde echter, dat het eenvoudig zo gelegen was, dat de Russen niet genoeg stemmen hadden om de reso lutie erdoor te krijgen. Sobolew zei in zun rede tot de raad dat de Westcuropese landen met grote bezorgdheid van de vluchten van Ame rikaanse bommenwerpers met kern wapens hebben vernomen en ze als „uitingen van waanzin" hebben ver oordeeld. De Amerikaanse gedelegeerde, Cabot Lodge, die tevens deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad is, noemde de Russische beschuldiging on waar: „Wij hebben niets gedaan, dat In enig opzicht gevaar voor dc vrede oplevert. Niets, behalve wat voor onze zelfverdediging vereist was." De Ver. Staten voelen zich gedwongen om maatregelen voor zelfverdediging ie treffen totdat alle vrees voor verras singsaanvallen weggenomen zal zijn. Lodge noemde de uiting van dc Rus stip, nu men tracht tot een topconfe rentie te komen, „m hoge mate ont stellend". Lodge zei: ..Wat w(j doen weet de hele wereld, maar wat de Russen doen Is In een waas van geheimzinnigheid gehuld. Onze woorden en daden spre ken voor zichzelf." Nadat ook de afgevaardigden van de andere landen het woord hadden ge voerd, kwam Sobolew weer aan het woord. Hij vroeg uitstel van de zitting. De voorzitter van de Veiligheidsraad weigerde dit echter, omdat de Sowjet- Unie om een spoedvergadering had verzocht en hij gaf het woord aan de volgende spreker, Sobolew protesteerde'. De voorzitter stelde daarop voor dat de gehele zaak maandag zou worden afgehandeld. Daarna werd gestemd. Het Russische voorstel werd met vier tegen twee (Advertentie) M. C. Plaatsman die de chef waS'Sische beschuldiging juist op dU tljd- \an overste Onderstal bevestigde dat overste Onderstal bij zijn benoe ming in Londen op het kompas van anderen moest varen. „Er waren geen speciale instructies", zei hij. De luitenaut-generaal buiten dienst 3. H. L. Bos, destijds directeur Direc toraat Materieel Landmacht, vond het Sïit vreemd dat een op 52.000 gulden geschatte aankoop van Pïat-onderdelen maar eventjes 350.000 (bijna zeven maal zo veel) vergde. „In het 'alge meen was een schatting dusdanig, dat wc daar bij de inkoop geen rekening mee hielden. Ze waren zo vaak mis. Deze getuige in het proces gaf toe dat majoor K. in Londen met de za kenman C, van Bentherfi moest samen werken. De advocaat-fiscaal, mr. D. J. van Gilse, merkte m zijn requisitoir over deze zakenman en over de zakenman J. H. Davids op: „Deze heren hebben op rmj geen betrouwbare indruk ge maakt"." De advocaat-fiscaal heeft dit in een kort tijdsbestek vast moeten stellen. Men vraagt zich af hoe het dan mo gelijk geweest is dat deze Van Ben- them in Londen optrad als vertegen woordiger van het ministerie van Oor log Ook Davids deed zaken met het DML. ET is duidelijk dat de nu aan het H licht getreden zaken voor de ver antwoordelijke bewindslieden aan het departement van Oorlog uitermate pijnlijk zijn. De organisatie van en de contro2e op ons omvangrijk defensieapparaat blijken op zeer vitale punten geheel te falen. Dat brengt het vertrouwen van ons volk op zijn defensie aan het wankelen Dat moet demoraliserend werken op de soldaten. Bovendien blijkt hier dat er op schandelijke wijze met geld wordt gesmeten. Men heeft het gevoel dat er hier een soort Augiasstal te reinigen valt. Maar waar is de Hercules dje dit zaakje op zal knappen? De ambassadeur der Duitse bondsre publiek, dr. Hans Muehlenfeld, en zün echtgenote hebben maandagavond af scheid genomen van vele der vrienden, lie zij in de vijf jaren van hun verbllif in Den Haag hebben gemaakt. Veie honderden gasten waren naar het woonhuis van dr. Muehlenfeld, die naar Canberra vertrekt, gekomen. B1NNENVERINGBEÖ het beste bed 'b, ooit gemaakt Hazel-Fabrieken Zevenbergen SCKUiMkUBBERBED met extra versterkte middensector ÏN de afgelopen 24 «ar Is de luchtdruk boven Scandinavië belangrijk geste gen. Hierdoor kwam een verbinding tot stand tussen een hogedrukgebied boven de Britse eilanden en een maximum boven Noord-ltusland. Een kleine depressie, die zien voor de westkust van Noorwegen be vond trok naar Denemarken. De fronten er van bereikten vanmorgen het noorden van ons land. Ze veroorzaakten veel be wolking en plaatselijk lichte regen. Na het passeren van de storing komt het weer onder Invloed van het Scandinavische hoge drukgebied, De wind draalt naar het Noord oosten en er zullen opklaringen voorkomen, aangezien de aangevoerde lucht zeer droog lx zat het weer een schraal karakter krij gen. De nachten worden kouder. Naar schatting voor ongeseer een ton schade werd gistermiddag aangericht bij een brand in hotel „De Goolse Boer" aan de rijksweg AmersfoortAmsterdam te Bussum. De brand ontstond ln de boven- serdieplng, doch ook beneden Is zware schade aangericht. Aangenomen wordt dat het hotel in de zomermaanden niet meer te gebruiken zal zijn. stemmen, by vijf onthoudingen, ver worpen. Slechts Zweden en de Sowjet-Unte stemden voor. Groot-Brittanme en Canada onthielden zich van stemming. Het tweede voorstel van de Russen om de zitting te verdagen werd even eens verworpen. De Sowjet-Unie en Zweden stemden weer voor, Japan, Chin en Irak onthielden zich. terwijl de andere leden tegen stemden. Voorzitter Lodge zei na afloop van de bijeenkomst aan verslaggevers: „Het was een volledige nederlaag voor de Sowjet-Unie. Bij een stemming zou zij een overweldigende nederlaag heb ben geleden." Sobolew zei teleurgesteld te zijn vanwege de procedure die door Lodge werd gevolgd „om een volledig debat te ontgaan" en vanwege het m gebreke blijven van de raad „by deze oorlogs dreiging", die om actie vraagt. Hij zei niet te weten welke volgende stap de Sowjet-Unie zal doen. Dat zal door Moskou worden besloten, aldus Sobo lew. De omvorming van de omstreden na tionale raad van president Soekarno tot een voorlopige senaat, een ingrij pende reorganisatie van het kabinet- Djocanda en versnelling van het ver lenen van autonomie aan de buiten gewesten, zullen deel uitmaken van dc agenda voor een overleg, dat kort na de uiteindelijke militaire overwinning op de rebellen op Sumatra zal worden gehouden. Dit heeft een gezaghebben de bron In Djakarta meegedeeld. (Van onze correspondent) In het woonwagenkamp te Hengelo (O) heeft zondagavond een warn veldslag gewoed met als gevolg dat met minder dan 7 personen naar een ziekenhuis moesten worden ge bracht. Twee van hen waren zeer emstig gewond. De aanleiding was een oude vete lus sen de familie Van uit het kamo te Borne en de kampcommandant E. R. van Hengelo. Zondagavond verscheen de familie Van E in het Hengelose kamp, gewapend met kle wangs, broodmessen, drietanden en een knipschaar. De Hengelose commandant was niet aanwezig, doch dit bleek geen be zwaar te zijn om een grootscheepse aanval te doen op de familie R., die zich hevig verweerde Toen de poli tie arriveerde bleken er vele gewon den te zijn, van wie zeven naar een ziekenhuis moesten worden ge bracht. Vijf familieleden van Van E. zijn ge vlucht. 'Waarheen is niet bekend, eveymin of zij verwondingen heb ben opgelopen. Op het slagveld had het Rode Knus druk werk. Twee aanvallers, de 70- jartge J. W. van E, en de eveneens bejaarde A. van E. waren ernstig gewond, de laatste zelfs levensge vaarlijk. Hij had ernstige hoofdwon den. Zijn metgezel had een gebro ken arm, een hoofdwonde en snij- wonden in de handen. Enkele aan gevallenen liepen steekwonden in de rug. borst of zij op. De vrouw J. R. uit het kamp te Hen gelo verloor het terste lid van haar duim, J. H. R. raakte het grcr.tste deel van een vinger kwijt De politie heelt een dubbele wacht bij het kamp geplaatst. De "achtergrond van de vete is het feit, dat de familie Van E. het gezag van het kamphoofd te Hengelo niet wilde erkennen en daarom onlangs naar Borne werd verbannen. Vandaag is in de Joegoslavische stad Ljubljana het zevende congres van de Joegoslavische communistische partü begonnen en president Tito veroordeel de in zijn openingstoespraak al direct de Russische kritiek op het streven naa»* zelfstandigheid van ziin land. De ze kritiek noemde hij „kortzichtig en tactloos" en „moeilijk te begrijpen". Rad:o Moskou en de zenders in de satelbetlanden hebben gisteren als commentaar op het congres de sugge- tie geopperd, dat „Joegoslavië her opgevoed, en weer binnengeleid moet worden in het socialistische kamp" „Dit is niet de aangewezen manier (Advertentie) Maar fris en koel en vol comfort hebt u het thuis met net goedkoopste goede zongordijn met de sloutjes om vertrouwen te wekken en goede betrekkingen te scheppen tussen de socinli-tische landen", was Tito's ant woord vandaag. „Het zou nuttig zijn wanneer deze kameraden hun absurde inspanningen opgaven. Ze zijn slechts schadelijk voor de ontwikkeling van de wederzijdse betrekkingen". TH ROEPEN van de centrale Indone sische regering hebben het stadje Indaroeng, 14 kilometer ten oosten van Padang, aan de weg naar Boe- kittinggl veroverd. De voornaamste doelen van de „centralen" zijn thans Solok, op 25 kilometer van Indaroeng, en Batoe Sangkar. In Batoe Sangkar, in het bergachtige teirein ten zuiden van Boekittinggi, zou thans de tegenregering zetelen. In Solok bevindt zich het militaire hoofd kwartier van de opstandelingen. Overste Pirngadie, de officiële woordvoerder van het legerhoofdkwar tier van Djakarta, heeft verklaard dat Boekittinggi nog slechts „een politiek doel" is voor de centralen. Deze stad is thans vrijwel geheel door troepen van de centrale regering ingesloten. Niettemin is wel duidelijk geworden, dat de opmars van de regeringstroepen naar Boekittinggi op Zware tegenstand stuit en dat ook de zuivering van Pa dang en omgeving geen sinecure is ge weest. Hoewel de regeringstroepen vier maal zoveel soldaten tellen als de strijdkrachten der tegenregering, wordt toch verwacht, dat zy op nog grotere tegenstand zullen stuiten, wanneer zij verder in het gebergte oprukken. De Indonesische tegenregering op Sumatra heeft geëist, dat de Ver. Na ties een onderzoek instellen naar de ral die Russen hebben gespeeld ln de Indonesische burgeroorlog. Aan de In vasie bij Padang zouden Russische schepen hebben deelgenomen. De premier van de tegenregering, Sjafroeddin, heeft gisteravond voor de radio verklaard: „Onder de vaartuigen die by Padang voor anker gingen, be vonden zich schepen die uitgerust wa ren met lange-afstandsgeschut. Deze schepen had de regering in Djakarta van Rusland gekregen." Sjafroeddin zei verder, dat de piloten die Midden- Sumatra aanvielen, geen Indonesiërs waren. De afgevaardigde van de tegen regering in Europa, Soetan Moham med Rasjid, heeft opdracht ontvangen bij de Verenigde Naties tegen „het gebruik van Russische oorlogs schepen en andere militaire hulp door Djakarta" te protesteren en een onder zoek te vragen. In kringen van de Ver. Naties wees men er gisteravond met nadruk op dat de Ver. Naties slechts één Indonesische regering die in Djakarta erken nen. De tegenregering, zo verklaarde men. kan een brief met klachten aan de Ver. Naties zenden, maar z(j be schikt met over de middelen om ee» formeel protest by de wereldorgani satie in te dienen. De Rotterdamse rechtbank heeft de 55-jarige landbouwer/veehandelaar ML G. M. uit Bergambacht veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek en een geldboete van i 2000 of 200- dagen. x Geëist was acht maanden met aftrek en een boete van 25.000 of acht maanden. M. zou onjuiste opgaven over zyn inkomen van de jaren 1954 en 1955 en zyn vermogen over de jaren 1935 en 1956 hebben verstrekt aan 's rijks belastingen. In tegenstel ling tot zjjn verklaring zou op vier spaarbankboekjes resp. ƒ20.000 en 50.000 hebben gestaan. Bij het over lijden van zyn moeder zou hij verder bij de scheiding en deling van de na latenschap een viertal hypothecaire vorderingen tot een totaal van circa 56.000 niet aan dc notaris hebben op gegeven, waardoor familieleden bena deeld zouden zijn. De rechtbank achtte de feiten be wezen, maar noemde de knoeierij by de scheiding en deling een belangrijk ernstiger feit dan de belastingfraude. De Amsterdamse rechtbank heeft de gedetineerde 31-jarige tabakshande laar j, H. A. B. uit Huizen veroor deeld tot zeven maanden gevangenis straf met aftrek met de bepaling dat drie maanden voorwaardelijk zullen zyn met een proeftijd van drie jaar en onder toezicht stelling van de „Dr. Meyers Vereniging". De man had zich schuldig gemaakt aan schaking van een minderjarig meisje. Hij was op nieuwjaarsdag met een 17-jarige mannequin, dochter van een hotelhouder uit Naarden, naar Schot land gevlogen om met haar ln het huwelijk te treden. De vader reisde het tweetal na en slaagde erin ben tot terugkeer naar Nederland te overre den, nog voor het huwelyk gesloten was. Op Schiphol is de tabakshande laar toen gearresteerd, aangezien hy het meisje tegen de wil van haar ouders had meegenomen. Geëist was twaalf maanden met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Gisteravond is te Rotterdam het kan- partij tegen Koeperman, Verpoest en didatenloernooi voor het wereldkam pioenschap dammen begonnen. Vlak voor de partij tussen de Russische kampioen Koeperman (links zittend) en de Nederlander Roozenburg (rechts zittend) Degon. kwamen de Franse kampioen llisard (links staande) en dc Belgische kampioen Verpoest (rechts staande) even een kijkje nemen. De winnaar van deze vier heren zal de Canadese wereldkampioen Marcel Deslauriers mogen uitdagen. Rqozenburg verloor gisteravond zijn Hmard speelden remise. Zie verder pag. 4. 2e kol.) De werkloosheid in Joego-Slavië be weegt zich sinds 1954 in stijgende lijn zo heeft president Tito aan het Parle ment medegedeeld. Terwijl hef. totaal- 22 „te tijdelijk werklozen in 1954 76.2o5 beliep, was dit aantal in 195"? al gegroeid tot 115.940 De werkende bevolking van Joego-Slavie omvat ca. 8 miljoen personen Volgens berichten uit Boedapest zal de leider van de Poolse communistische party, Gomoelka, op 19 mei voor een driedaags bezoek in de Hongaarse hoofdstad aankomen. Manchester United heeft een ver- mek van het organisatie comité var. het toernooi om de Europese voetbal beker om de eerste wedstrijd voor do halve finales tegen F.C Milan donder dag 8 mei te Manchester te spelen, in- gcwiBigd, vooropgesteld tenminste' dat de beslissing in de competitie om de Engelse beker valt op zaterdag 3 nel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1