De Stichting van de Arbeid Kamerdebat over afgekeurde helmen Hoessein bereid tot overgave? Moties vragen diep onderzoek naar aankoopbeleid Ook Kardelj bijt van zich af Kans op topgespr ek wordt klein(er) Voorloper maanraket in VS.gelanceerd Neuskegel nog niet terecht O' I 1 m I >n -I m A'DAM RUBBER BETAALT TERUG OP AANDELEN Zigeunerkonitigïn overleden Nieuwe nota van Chroestsjew aan V.S. REEDS 62.000 ALGERIJNEN GESNEUVELD Jongen (14) doodt 8-jarig meisje Succes ,toch niet volledig? I f Bi 4 m r r MEER BEWOLKING •lil )I 4 0 M pONDEItttAG 24 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3975 v. J J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Partijcongres Ljubljana EEN nieuwe nota van de Russi sche premier Chroestsjew aan president Eisenhower heeft in Washington grote twijfel doen rijzen over de vraag of Moskou thans inderdaad bereid is ora on derhandelingen met het Westen te voeren, indien dit niet gebeur', op door het Kremlin te dicteren voorwaarden. Zie verder pag. 7, le kol.) ift b llaeroerg-luncll houding tussen dc verenigde Staten Speurtocht Nog één DODENHERDENKING OP EREBEGRAAFPLAATS Zeepost voor oost en west ril w ftps nM Gis! /ff iij '3 C! i» 1J uur ^otterdam: Witt® de Witastraat JO relet. 115700 (4 1.). Postbus 1112 - Postgiro No, 424519. Klactitendlcnst abonnementen: 183019 30 Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. 's-Gravenhage: Kuygenspleln 1 Telet. 183467 >3 UJnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachiendlenat: 18301030 u. Telet. 362569. Dordrecht: Sebeffersplcm 3 - Postgiro No 424208 Telefoon 4570 K-fcChtendienst na 1730 uur 7314. Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Telefoon 67883. Abonnementsprijs 61 eent per week f 2,65 per maand, f 730 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent Verschijnt dageliiks. VBU VLEL BEWOLKING Vrij veel bewolking met plaatselijk eniEe regen. Zwakke tot matige wind tussen zuidoost cn zuidwest. Minder koude nacht, morgen overdag over liet algemeen iets lagere temperaturen dan vandaag. Morgen: zon op: 5.24 Maan op: 1U.01 onder: 19.53 onder: 00.54 D EEDS geruime tijd is intern be- J\ raad gaande over de plaats van de Stichting van de Arbeid als over legorgaan binnen het raam van ons sociaal-economisch bestel. Het is geen geheim, dat de Stich ting de laatste jaren als zodanig min der goed functioneert. Het overleg Is aan het verschralen, mede doordat de economische problematiek er niet San de orde kan komen. In het verleden heeft de Stichting uitnemend werk verricht. Zij werd in 1945 gesticht met de bedoeling te fun geren als overgangsorgaan naar dc publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie De overgangsperiode kon feitelijk als beëindigd worden beschouwd, toen na de aanvaarding van de wet op de be drijfsorganisatie de Sociaal Economi sche Raad werd ingesteld. Toch werd nog in de wet bepaald, dat de SER inzake „sociale" aangelegenheden tot een nader te bepalen tijdstip aivies dient te vragen aan de Stichting van de Arbeid. Deze regeling wordt echter niet of onvoldoende nageleefd. Daarnaast werd de ervaring op gedaan, dat werk gevers en werknemers in de Stichting het in steeds mindere mate eens kon den worden. De Stichting van dc Arbeid gaat uit van de fictie, dat er onderscheid zou bestaan tussen het sociaal en econo misch overleg. Deze twee begrippen zijn echter niet te scheiden. Op grond daarvan, gezien ook tegen de achter grond van de ontwikkeling in de na oorlogse jaren, moet men tot dc con clusis komen, dat de Stichting van de Arbeid haar langste tijd heeft gehafó DE vraag is hoe het dan verder moet. In het Buitengewoon Be sluit Arbeidsverhoudingen 1945 wordt Immers de Stichting genoemd als ad viserende instantie voor de regering en het zou van weinig elegantie getui gen tegenover de regering, wanneei haar plotseling werd medegedeeld dat de Stichting zou ophouden te func tioneren. Zolang de nieuwe loonwet er niet is op hei departement van Social Zaken wordt daaraan gewerkt tr-Vïs.1 er dus rekening mee nroeien worden gehouden dat de/Stichting nog gedu rende enige tijd zal moeten voor the staan. Dat neemt intussen met weg, dat bepaalde aangelegenheden, die de Stichting nu nog behandelt, overgehe veld zouden kunnen worden naar de Sociaal Economische Raad. De socia le kwesties zouden dan kunnen worden overgedragen aan de sociale commJ* sie van de SER, evenals sommige an dere adviserende bevoegdheden Daarnaast moet dan nog een oplos sing gevonden worden voor het eigen lijke sociaal-economisch overleg. De SER zelf is te groot van omvang om als zodanig goed te fungeren. Het meest efficiënt zou zijn hiervoor een sociaal-economische commissie in het raam van de SER in te stellen. Mis schien zou na enige uitbreiding als zo danig het dagelijks bestuur van de SER kunnen fungeren, dat dan be schouwd -kan worden als het topor gaan voor het Nederlandse bedrijfsle ven. Voorts blijft de wenselijkheid be staan een overlegorgaan voor de in dustrie te creëren. Daaraan bestaat grote behoefte, nu elders (landbouw, midden- en kleinbedrijf) de PBO vol uit is gaan functioneren. Gedacht wordt aan een overlegor gaan waarin uitsluitend beleidsfigu ren zitting hebben, m.a.w. de voorzit ters van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Van werkne merszijde is men bereid op dit punt met de werkgevers in overleg te tre den, doch onder voorwaarde, dat men van laatstgenoemde zijde bereid is in eigen kring meer dan tot dusver te streven in de richting van de totstand koming van de PBO in de diverse be drljfstakken (waar deze nu nog ont breekt) en ook bereid ls deze overleg commissie zélf zo spoedig mogelijk in PBO-sfeer onder te brengen. Het beraad over een en ander is nog gaande, doch er zit ogenschijnlijk nog weinig schot in. Het is gewenst dat hierin verande ring komt nu de Stichting van de Ar^ beid op haar retour is. Het is niet goed aan verouderde vormen van over leg vast te houden als nieuwe moge lijkheden zich presenteren, waardoor de gedachte van samenwerking en overleg beter tot haar recht kan ko men. Aan aandeelhouders van de Rubber Cultuur Maatschappij „Amsterdam" zal worden voorgesteld geen dividend over het afgelopen boekjaar uit te keren en voorts om op het geplaatste kapitaal 25 pet in contanten terug te betalen. (Vorig jaar werd 7% pet. di vidend betaald). STAF GEEFT TOE: GROVE FOUTEN Het regeringsgezinde Indonesische blad „Merdeka" heeft gemeld, dat de commandant der opstandelingen tn West-Sumatra, luitenant-kolonel Ach- mad Hoessein, pogingen zou hebben ondernomen om besprekingen te voe ren over overgave. De correspondent In West-Sumatra van het blad voegde hieraan toe. dat de chef-staf van het leger, generaal- majoor Nasoetion, zijn troepen heeft opgedragen uitsluitend een onvoor waardelijke overgave te aanvaarden. Volgens radio-Medan op Noord- Sumatra zijn de regeringstroepen doorgedrongen tot op 11 kilometer van Sibolga, de belangrijkste haven van het district Tapanoeli. Sinangsori en het vliegveld van deze plaats (op 11 kilometer van Sibolga) werden giste ren door de regeringstroepen bezet. Op 28 april zal door de krijgsraad te Djakarta een aanvang worden gemaakt met de berechting van de aanslag op president Soekarno op 30 november van het vorig jaar. HET D.M.L. Minister Staf, die gisteren zijn 53ste verjaardag vierde, luisterde gespan nen naar de interpellatie van de heer Ritmeester over de helmen- - affaire (Van onze parlementaire redacteur) E minister van Oorlog en Marine, ir. Staf, heeft gistermid dag bij de interpellatie-Ritmeester (V.V.D.) over de hel menkwestie in de Tweede Kamer ruiterlijk toegegeven, dat er hij de voorbereiding van de helmenorder en bij de controle m op de uitvoering van deze order grote fouten zijn gemaakt. Wel werd controle uitgeoefend op de Nederlandse fabriek, die deze helmen moest le\eren, niet op de keuring«instanlies van het Directoraat Materieel Landmacht, zodat ten slotte een hoogst ernstige wan- Ieverde op het KremHn, waren Vandaag prestatie werd geleverd. De minister had er begrip voor, dat in liet weer aanwezig, land ongerustheid is ontstaan over de gang van zaken bij het D.M.L. en verklaarde zich bereid de Kamer een volledig inzicht te geven. Na president Tito en vice-premier ïlankovitsj heeft vandaag vice-presi dent Edvard Kardelj van Joegoslavië de politiek van de Joegoslavische communisten verdedigd met een aan val op het Russische Interventie-stre ven. De afgevaardigden uit de satelliet- landen, die op de tweede dag van het zevende partijcongres te Ljubljana de zaal verlieten toen Bankovitsj kritiek De minister van Zaken Overzee, mr. G. Ph. Helders deed woensdagavond in het Fetfenoord-stadion In Rotter dam de aftrap bii de wedstrijd Neder landCuracao. Van links naar rechts zien we op de foto Wilkes, minister Helders, Van Wissen cn Lenstra. Zie verder pag. 3, le kol.) De nota van Chroestsjew is een ant woord op Eisenhower's brief van 8 april jongstleden, waarin deze voorstelt technische deskundigen onmiddellijk te laten beginnen met de bestudering^ van maatregelen om een ontwapening te controleren. De Russische premier wijst dit van de hand, aanvoerend dat het geen atin heeft technici te laten werken aan een probleem, waarin de regeringen het nog niet eens-zijn. Hij noemt Eisen hower's brief „negatief" en „een bittere teleurstelling". De nieuwste brief van Chroestsjew wordt in Washington gezien als de voorbereiding voor bet ongedaan ma ken van de Russische bekendmaking, dat de kernproeven zijn gestaakt. AJle schuld hiervoor zal dan op Amerika en Engeland worden geladen (Toen de Russen hun besluit bekend maakten, wisten zij, dat de Ver. Staten van plan waren een reeks proefont- ploffingen te doen in de Stille Oceaan.) Omtrent de „vluchten van Ameri kaanse bommenwerpers, die atoom- en waterstofbommen aan boord heb ben in de richting der Russische gren zen", verklaart Chroestsjew, dat de Sowjet-regering ernaar uitziet, dat de Amerikaanse regering onmiddellijk een einde zal maken aan dit gevaar lijke spelen met vuur. Een reden waarom waarnemers ook twijfelen aan de mogelijkheid van een Sinds drie jaar geleden In Algerije de opstand uitbrak, hebben 63.000 Al gerijnen het leven galaten in dj strijd tegen /ranse troepen. Dit heeft de Franse demissionaire minister van De fensie, Jacques Chabandelbas, woens dag in Algiers meegedeeld. Volgens de minister werden aan Franse zijde 6000 man gedood. Hij schatte de huidige sterkte van de op standelingen op meer dan 50.000 man schappen, onder wie 23.500 man gere gelde troepen en ongeveer 30.000 man reserves. Vorige maand zijn drieduizend rebel len gesneuveld, het hoogste aantal dat tot nu tos in een maand is bereikt. In de laatste drie maanden werden er 8000 jfedood. De minister deelde mee dat tussen de 30.000 en 35.000 manschappen, die op 1 mei uit de militaire dienst ont slagen zouden worden, in dienst zullen moeten blijven om de opstand te hel pen onderdrukken. topconferentie, is het hardnekkige vast houden van Rusland aan het afzonder lijk overleg met de drie Westelijke am bassadeurs in Moskou. Het Westen besloot onlangs jSch te verenigen met gezamenlijke" 'diploma tieke besprekingen in Moskou, om de ernst van de Russische bedoelingen te peilen. Maar de procedure die thans wordt gevolgd acht men tijdverspillend en omslachtig. Blijkbaar steekt er achter, dat de Russische regering verdeeld heid wil zaaien en de Westelijke bond genoten in verwarring brengen. Moskou zal echter met gezamenlijke besprekin gen moeten instemmen, indien het Rusland ernst is met een topconferen tie, zo wordt gezegd. Er werden een tweetal moties ingediend. Eén van de interpellant, de heer Ritmeester, waarin de minister gevraagd wordt een commis sie van onderzoek, bestaande uit gezaghebbende buitenstaanders, in te stellen en één van de heer E. Vermeer (Arb.), waarin de instelling van een speciale commissie uit de Kamer wordt voorge steld, die een onderzoek instelt naar de taak, de organisatie en de werkwijze van het Directoraat Materieel'Landmacht en de aankooporganisaties van de Kon. Luchtmacht cn de Kon. Marine. De motie-Vermeer werd ondersteund door de heren Roos jen (A.R.) en Calmcyer (C.H.). De Kamer be sloot'beide moties te behandelen na het antwoord van minister Staf op de schriftelijke vragen van de BtTvir„[,i heer Koersen-ffKrViF.) over het- beleid van het K Ti fcES JD.M.L. in het algemeen. Over het tijdstip van de behandeling van de mortJes"zal nog nader worden beslist. MEhistcr Staf verklaarde, dat hü een afzonderlijk debat met de Kamer over 't beleid van 't D.M.L. op prijs zon stel len. Eerst wilde hij gaarne de Kamer volledig inlichten over de feiten. In middels had hü reeds een particulier adviesbureau verzocht een onderzoek In te stellen naar de organisatie van het D.M.L., vooral naar de mogelijkheid van een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van de verschillende afdelingen en naar de coördinatie van het beleid. Hierover wordt ook over leg gepleegd met enkele deskundigen uit het bedrijfsleven. Tl *11 1 7 ,7 Met bet doel de goede verstand- O van Amerika en Europa te bevor- T17 t J 5? deren werd ongeveer een jaar ge- 07? *i TT OSlOl Ciam leden een maandblad in het leven 1 geroepen, dat in de Engelse cn Franse taal verschijnt en in Nederland wordt gedrukt, resp. onder de naam Western World en Occident. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van het maandblad werd gistermiddag een lunchbijeenkomst gehouden aan boord van het mt Westerdam van dc Holiand-Amcrika Lijn te Rotterdam. Tot de vele aanwezigen behoorden Z.K.H. prins Bernhard, een aantal ambassadeurs en veie personen uit het zakenleven. Voorzitter van de raad van bestuur van het maandblad is dr. P. Rijkens. Prins Bernhard wees er In een korte toespraak op, dat toen de Bilderberggroep haar werk begon, het plan naar voren kwam om een tijdschrift uit te geven. Men zei toen allerwegen: Dat lukt niet. Daarom had de Prins bewondering voor hetgeen door dr. Rijkens en zijn mede werkers werd bereikt. In Nederland is thans een stichting in het leven geroepen ter ondersteuning van de doelstellingen van het blad. Dit werk geniet de steun o.a. van mr. J. W. Beyen, ambassadeur te Parijs, de minister-president dr. W. Drees, dr. H. M. liirschfeld, minister Luns, mr. J. Meynen, H. Oosterhuis en T. J. Twijnstra. Op de foto van rechts naar links: prins Bernhard. dr. P. Rükens. dc Britse ambassadeur Sir Paul Mason cn gravin Dc Fels, vice-prcsidcnte van Occident. De rijkspolitie te Hoogwoud heeft 'n veertienjarige jongen uit Hensbroek aangehouden, die heeft bekend woens dagochtend het achtjarige meisje Truus Vries uit dit Wcstfriese dorp om het leven te hebb engebracht. Het meisje was woensdagochtend naar school gegaan in Heerhugowaard. Toen zij des middags niet thuis kwanv, werden haar ouders ongerust en is men naar haar gaan zoeken. In een gierput achter een boerderij in Heer hugowaard werd het lijkje van het kind gevonden. Aanvankelijk dacht men, dat het meisje verdronken was maar de jolitie vond aanwijzingen, die in de richting van een misdrijf wezen Het lAkje is naar ecu ziekenhui» in Alkmaar overgebracht. Zij hoorden Kardelj verklaren dat Joegoslavië zich zal blijven verzetten tegen „alle pogingen tot inmenging in zijn binnenlandse aangelegenheden en tegen het opdringen van ongewenste concepties". Mimi Tossetto, de koningin van de «gcuners, is vandaag in een oude tent, die deel uitmaakt vun een zigeuner kamp in Lcndinaria (Noordoost-Italië) iverleden. Drie dagen geleden hadden de zi geuners haar uit het plaatselijke zle- tenhuis gehaald, omdat het onder hen traditie is, dat men in de open lucht te midden van de stamleden sterft. Mimi Tossetto had sindsdien' op de grond in de tent gelegen onder een jude bontjas. (Advertentie) LOKJ MOOI P de bekende- raketbasis te Cape Canaveral in Florida is gisteravond door de Amerikaanse luchtmacht met succes een voorloper van de eerste Amerikaanse raket naar de maan gelanceerd. De raket, een combinatie van de „Thor" van de luchtmacht en de ..Van guard" van de marine, was gericht op een punt dat 9000 kilomeier v; Cape Canaveral verwijderd ligt, na melijk een gebied in de Atlantische Oceaan, op ongeveer 1500 kilometer van de Afrikaanse westkust. Het afschieten ging gepaard met een geweldig lawaai, gevolgd door een steekvlam, die duizenden mensen langs de oostkust van Florida de angst om het hart deed slaan. Officiële kringen zeiden „zeer tevre den" te zijn met het verloop van de proef, die was bedoeld om een idee te krijgen van de wijze waarop men de kop van een atoomraket heelhuids terug kan brengen op aarde na een tocht naar de ruimte buiten de damp kring. De nieuwe neusconus werd ont worpen om de kernladingen van toe komstige raketten te beschermen te gen verbranding in de atmosfeer, vóór zij hun doel bereiken. Vanmorgen zochten Amerikaanse vliegtuigen en schepen nog steeds naar de neuskegel van dc raket. De kegel moest aan een parachute neerkomen. Volgens niet-officiéle mededelingen bevinden zich in de kegel onder meer een radiozender, een kieurregister, een apparaat om de haaien op een afstand te houden, flikkerlichten en een drijf- toestel. Dit laatste toestel moet de ke gel drijvende houden totdat men hem heeft gevonden. Voor het lanceren van een raket naar de maan zal gebruik worden ge maakt van een drietraps-installatie. Bij de combinatie welke gisteren be proefd werd zal derhalve nog een trap worden gevoegd. Ook zal een „maan raket" nog voorzien worden van een elektronische stuur-installatie en an dere zeer verfijnde Instrumenten. Volgens do laatste berichten uit Cape Canaveral Vreest men, dat men er niet in zal slagen de neuskegel van de gisteravond gelanceerde Ame rikaanse raket te vinden. Waarschijn lijk heeft dc zender In de kegel niet gewerkt, waardoor men het apparaat niet heeft kunnen volgen. (Vbn een onzer verslaggevers) Op 10 mei wordt een groots opge zette herdenking der gevallenen ge houden op de Ere-begraafplaats in "de duinen nabit Bloemendaal. De plech tigheid geschiedt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging Ex-politie ke gevangenen en vangt des middags om halfvier aan. Het programma ver meldt o.m een rede van prof. dr. I. Samkalden, minister van Justitie, en declamaties van mevr. Enny Mols de Leeuwe. Medewerking verleent de Muziekkapel Haarlems Politiekorps onder leiding van dr. Walther Boer. Na afloop vindt een reünie plaats in restaurant Brinkman te Haarlem. 5Iet de volgende schepen lean zeepost worden verzonden De data. waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: s s. „Libertad" (27 aprlll- Brazilië- sjj „Ubertad" (27 april): Canada:' s s ..Maasdam" (28 april), nu. „Prins Willem van Oranje" (3 me»; Chili: 29 april via New York; Indonesië; s.s. „Drente (1 mei); Ned Antillen; m s. „Daphnis" (20 april); Nieuw-Zecland- via Engeland (26 april) via Engeland (3 mei); Suriname: m s. „Norinda" (29 april); Unie van Zuid-Afrika en Z.W. Afrika- m.s. „Jagersfontein" (29 april); Brit» Oost-Afrika ss. .Pierre Loti" (26 april). Inlichtingen betreffende de verzendings data van postpakketten geven de post kantoren. EEN rug van hoge luchtdruk, die een uitloper vormt van een krachtig hoge-drukgebied boven Noord-Rusland, passeerde in de afgelopen 24 uur ons land met weinig wind en weinig bewolking. In de nacht kwam voornamelijk in het oosten van het land vorst voor. BfJ IJsland handhaafde zich een groot lage-drukgeb'ed, dat zich nog Iets naar het oosten verplaatst. Een storing, die snel over de oceaan naar het oosten Js getrokken, was vanmorgen boven Engeland aangekomen en veroorzaakte daar regen. ZU verplaatst zich nog langzaam naar het oosten en zal de bewolking ln ons land doen toenemen, terwijl de lucht vochtiger wordt en ook de regenkansen wat groteir worden. /.•si m •i\f t 1 J t LJij uUZ 1 'p s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1