Woningbouw Hoogste Sowjetbezoek sinds de oorlog Nieuwe voorstellen voor Duitse hereniging? So lok door Djakarta gemakkelijk veroverd Op Koninginnedag parade van 96 straal agers Trots op .zijn' 100.000ste Emigranten charterden vliegtuig om Nederland terug te zien NS-LOONOVERLEG IN IMPASSE GERAAKT Enk D' Russische reus. Duitse clwerg RTS S H VERDUBBELING VAN HANDEL Tjechische pi1- den in Djakarta? Dode en 2 gewonden Sjafroeddin vlucht naar het noorden ejuich en gesnik op Schiphol Geen volksstemming over kernwapens in West-Duitsland Regeringsvoorstellen „onaanvaardbaar" Kamerlid bepleit een onderzoek Wisselvallig weer GAUW VOLGEBOEKT j=AM- UNLu PENSIOENRAAD IAÏERDAG 26 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3977 Zie vertier pag. 3, 5e kul.) |E Russische eerste vice-premier Mikojan heeft gisteren in Bonn het eerste Russisch-Westduitse handelsverdrag ondertekend. Mikojan is de hoogste Russische autoriteit die West-Duitsland heeft bezocht sedert na de tweede wereldoorlog de diplomatieke betrek kingen werden hersteld. Om hem te beschermen, zjjn de strengste veiligheidsmaatregelen genomen die men in Bonn ooit heeft gezien. Men veronderstelt dat Mikojan een verrassing in petto heeft. Hef is niet uitgesloten, dat hij vandaag tijdens een ontmoeting met Adenauer een nieuw plan voor de Duitse hereniging zal ontvouwen. Een van de voorwaarden zou zijn, dat West-Duitsland van atoom wapens afziet. Mikojan blijft in het land tot maandagavond. Zie verder pag. 3, 6e kol.) Een begrip voor progressieve damesschoenen groningen dèalerslijst op aanvraag Zie verder pag. 3, 4e kol.) Directeur: H. OE RUIG Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een bijzondere medewerker) nEZER dagen verscheen van de \j heer A.P. Korthals Altes, burge meester van Zeist, een brochure over jje ivoningbouwpolitiek met als titel ^Woningen.nodig als brood!" De schrijver constateert dat de tot dusverre gevoerde politiek onjuist is geweest. Er is te weinig gebouwd ten opzichte van de vraag naar goede {a goedkope woningen. Volgens gegevens van de Zieken fondsraad heeft ea. 80 pet. van de bevolking een inkomen beneden 1 6900 per jaar. Zeker 80 90 pet. van (ie woningzoekenden kan niet meer buur dan f 10 f 18 per week beta len. Is het overheidsbeleid daarop af gestemd? Zeker niet, zegt de schrij ver. Immers in een tijd van brood- rantsoenering zal niemand eraan denken de helft ervan te distribueren en de andere helft aan de meest bie dende te verkopen. Toch volgt men deze weg, want in 1958 wil men slechts 40.000 woning wetwoningen bouwen en 40.000 In de particuliere sector, een verhouding dus van 50 50, terwijl deze feite- lijk 90 10 zou moeten zijn. De schrij- rer wil dan ook komen tot de bouw van minstens 70.000 woningwetwonin gen per jaar en van 10.000 in de particuliere sector met de verplich ting dat deze laatste woningen als huurwoningen moeten dienen voor de i.g. middengroepen. Wat de financiering betreft, meent de schrijver dat de minister van Fi nanciën zo nodig de benodigde midde len kan putten „uit het bedrag dat wordt overgehouden van de belas tingheffing en dat als reserve is be doeld". Mikojan ondertekent in Bonn handelsakkoord ANASTAS MIKOJAN verrassing? IJ deze brochure van slechts 12 pagina's plaatsen we gaarne en- kale kanttekeningen. Diverse zaken lijn ni. gesteid zonder voldoende be wijs. Do eerste vraag is. of het juist is uit te gaan van het aantal inge schreven woningzoekenden. Zullen dit alleen serieuze gegadigden zijn? Is het verder wel juist ervan uil e gaan dat een bepaalde woning •slechts behoort te worden toegewezen ;an een gezin met een bepaald inko- c.en? Is het niet veeleer zo, dat er den zijn die gaarne een wat betere voaing hebben tegenover vete ande ren, die liever wat soberder wonen en hun uitgaven meer op andere nut- ze zaken richten (b.v. kleding etc.)? Met de schrijver zijn we van oor deel dat ons volk allereerst geïnteres seerd is in de vraag of er voor allen olcioende goede huurwoningen ter be- chikking zijn tegen redelijke huren. We zijn dan ook warme voorstanders tan woningwetbouw, wanneer blijkt dat het particuliere initiatief in dezen te kort schiet. De schrijver komt echter niet toe san de vraag of de situatie niet zo- ianig is, dat de particuliere bouwer wel te kort moet schieten. We zeggen ir. dc wetenschap, dat de particu liere bouwers hun activiteit bij voor- •eur niet richten op deze z.g. goedko- uere bouw. Enige mogelijkheid dit wei 'e doen hebben zij echter, mede als ïovolg van het beleid der landelijke d plaatselijke overheid (denk o.a. aan de grondpolitiek!) na 1945 nauwelijks gekregen. Er zal toch op zijn minst sprake mueten zijn van gelijke kansen, eer men verwijten mag uiten, en men zal r.a dienen te gaan of er ook redenen zijn waarom die vrije markt te kort j schiet. r> Eb ET op de praktijk willen we L* twee dingen constateren: a. het produkt von de vrije markt vond tot voor kort nog gretige afzet. Momen tcel is er op enkele plaatsen enige ruimte, hetgeen overigens de prijszet ting alleen maar ten goede komt. Deze af/et is toch kennelijk veel groter dan de door schrijver genoemde 10 pet. ol lu.fluo woningen per jaar b. In veel z.g. woningwetwoningen vindt men bewoners die een hogere huur wel kunnen opbrengen dan wel zich een eigen woning kunnen aan schaffen. Zolang dit verschijnsel zich voordoet is er aanleiding bij dc nieuw bouw niet uitsluitend te letten op de inkomensverdeling der woningzoeken den. Er is veeleer aanleiding om op 'ie gezinnen uit de middengroepen, die thans nog een woningwetwoning be wonen, een zekere mate van drang uit 'e oefenen om deze te verlaten en zich een andere, duurdere woning aan te schaften. De woningwet is er immers niet met het oog op deze gezinnen. Het is zo, dat nieuw le vormen ïeziimen niet alleen maar aangewe zen behoren te zijn op nieuw te bou wen woningen. Woningen hebben een langere levensduur dan gezinnen en daarom is de woningmarkt wat an ders dan de markt voor brood. Nieuw 'c vormen gezinnen kunnen of in een °ude woning komen (bv. bij emigra tie of overlijden), uf in een nieuwe. Gegeven deze situatie gaat het oiot aan om de nieuw te bouwen wo ningen uitsluitend te stellen tegenover het bestand woningzoekenden en niet twens te letten op de vrijkomende t.uude" woningen en op de gezinnen Tijdens de grote receptie in Bonn iiep de Westduitse minister van De fensie, Strauss, gisteravond op Mikojan toe en zei: „Wij bouwen ons leger niet op voor agressieve doeleinden. Wij doen het alleen omdat wij bang voor u zijn." Mikojan lachte breeduit: „Bang voor ons? Onze doeleinden zijn zuiver vre delievend". „Ah," zei Strauss, „maar wij zijn een Pygmee. En Pygmeeën zijn bang voor reuzen". Mikojan antwoordde: „Maar deze reus wil niemand kwaad doen". De minister van Financiën, dr. Etzel. zei glimlachend: „Ik zal Strauss geen geld meer geven, en dan gaat u naar huis". (Waarschijnlijk sloeg dit op de m Oost-Duitsland gelegerde Sowj»t- troepen). (ADVERTENTIE) Behalve een handelsakkoord werd gisteren ook een consulaire overeen komst ondertekend. De verdragen re- gelen de uitwisseling van goederen ge durende drie jaar en de vestiging van consulaire vertegenwoordigers. Het handelsakkoord voorziet in leveran ties tot een bedrag van ongeveer drie miljard gulden. Het zal de handel tus sen de twee landen biina verdubbelen. De verdragen zijn indertijd in Mos kou door Lahr voorbereid. Voor West- Duitsland tekende gisteren de minister van Buitenlandse Zaken, Von Bren- tano. De staatslieden plaatsten elk achtmaal hui handtekening. Mikojan was des morgens met een Russisch straalvliegtuig in Frankfort aangekomen en reisde per trein naai Bonn door. Belangstellenden mochten het vliegtuig bezichtigen. Er werd zelfs wodka gesehonken. Mikojan was in een joviale stem ming, toen hU de verdragen onderte kende. Hij lachte en maakte grappen met Von Brentano die naast hem zat. Von Brentano Is de eerste Duitse minister van Buitenlandse Zaken die een verdrag met de Russen onderte kende sedert Von Ribbentrop In augus tus 1939 het niet-aanvalsverdrag van Hitler en Stalin ondertekend heeft. (ADVERTENTIE) De radio van de Indonesische tegen regering heeft gisteren gemeld dat Tsjechische piloten en legerofficieren de aanval uit zee op IVest-Sumatra hebben geleid. Zeven van hen zouden thans in Djakarta zün. De radio noem de vier namen. Op de Veidenseweg te Venlo is gis termiddag bij een botsing tussen twep anto's de 36-jarige vertegenwoordi ger M. Veenhof uit Deventer om het leven gekomen en werden twee an deren levensgevaarlijk gewond. VOLGENS een bekendmaking van het opperbevel hebben troepen van de regering te Djakarta vandaag Solok, een voornaam bolwerk van de rebellen, genomen. Een woordvoerder van het leger zei dat er slechts wei nig tegenstand is geboden. De stad werd verdedigd door 800 man onder bevel van rebellenleider kol. Achmed Hoessein. De zegevierende troepen van de re gering te Djakarta rukken nu op naar Batoesangkar, het laatste bolwerk van de rebellen In de 40 km verder ge legen bergen. Volgens een mededeling van de Indo nesische regering is premier, Sjafroed din, bij de inneming van Solok ter nauwernood aan gevangenneming ont komen. Blijkens een rapport van het leger bevonden Sjafroeddin en zijn regering Ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. de Koningin op 30 april zal de Koninklijke Luchtmacht twee lucht- parades boven Nederland houden. Eén formatie vliegtuigen zal bestaan uit 48 F 84 f Thunderstreaks, 24 Haw- Vol trots toont hier de burge meester van Hilversum, de heer J. J. G. Boot. de honderddui zendste inwoner van zijn ge meente, die gisteren bij de Bur ls geriijke Stand werd aangegeven Het is Johannes Harmanus Geers. zoon van een lasser, die tien Jaar in Hilversum woont. Met de bur gemeester kwamen diens vrouw en de wethouders op kraambe- zoek, waarna de heer Boot in de etalage van 'n textielzaak een 1 ooievaar, speciaal voor deze ge- 2 legenlieid uit dc Amsterdamse dierentuin Artis overgekomen plechtig ging bedanken. ker Hunters, 12 F 86 k Sabres en 12 F 100 e Super Sabres van het in Ne derland gestationeerde 32e squadron van de Amerikaanse luchtmacht. Deze 96 vliegtuigen, die onder be vel staan van luitenant-kolonel C. A. M. Poubir-n, zullen zich formeren op verschillende plaatsen van de te vol gen route, die voert over Eindhoven, Voikel, Vianen, Kager Plassen, Hille- gom, Haarlem, Castricum, Alkmaar, Edam, Baarn, Ede, Ruurlo, Groenlo, Aalten, Nijmegen, 's-Hertogenboseh, Tilburg, Breda, Gorinchem, Leerdam Zaltbomir.el, Voikel, Eindhoven, Gezamenlijk in zuidelijke richting vliegend zullen de vliegtuigen boven het paleis Soestdijk omstreeks 10.30 uur defileren. Daarna defileert de for matie te plusminus 10.45 uur nog bo ven Nijmegen. De Super Sabres van de Amerikaanse luchtmacht zuilen later, na zich uit de formatie te hebben los gemaakt, nog boven de grote Scns- fc eek weide te Arnhem paraderen. De aniere formatie vliegtuigen, be staande uit 12 Hawker Hunters, zal van en naar Leeuwarden vliegen via Assen, Winschoten, Emden, Delfzijl, Appingedam, Groningen, Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Bolsward, Hee renveen, Drachten en Appingedam. Groningen en Leeuwarden zijn de defileerplaatsen van deze groep vlieg tuigen. Commandant van de formatie Is majoor F. G. B. Droste. De Westduitse Bondsdag heeft een socialistische motie, waarin voorge steld. een volksstemming te houden ove de vraag of de „Bundeswehr" al dan niet met atoomwapens moet wor den uitgerust, van de hand gewezen. In tegenstelling tot veler verwach ting drongen de socialisten niet aan op behandeling van de motie in de commissie voor juridische zaken van de Bondsdag. Zoals bekend zijn de christen-demo craten, die in de Bondsdag een meer derheid hebben, tegen het houden van een volksstemming gekant. De leider van de Westduitse socialisten, Erieh Ollenhauer, waarschuwde, dat zjjn partij de campagne tegen het uitrus ten van de strijdkrachten met kern wapens zal voortzetten. (Van een onzer verslaggevers) ER werd gelachen en gezwaaid. Er werd gejuicht en gesnikt. Zo was het vrijdagmiddag op Schiphol. Uit een toestel van de Canadian Pacific Airlines stapten 65 bijzonder vrolij ke mensen. Nederlanders, die jaren geleden naar Canada zijn geëmi greerd en nu met vakantie naar hun geboorteland komen. Zij hadden negen baby's bij zich, allen in Cana da geboren, en elf iets grotere kin deren. Die werden even later bedol ven onder de zoenen van liefhebban- de tantes en oma's. Op het dakterras van de Amsterdam se luchthaven begon een kleine me nigte plotseling te hollen en te roe pen, toen de brullende machine speciaal voor deze tocht gechar terd het betonnen platform op kwam zetten. Sommige vrouwen bleven in de deur van het vliegtuig staan. Ze wuifden nerveus naar al die bekende en onbekende mensen daar en begonnen toen zachtjes te huilen. „Ik weet gewoon niet hoe ik me moet voelen", zei een jongeman ons. „Ik kom er eerlijk vooruit: dit doet me heei wat. Wat heb ik hier vroeger vaak naar verlangd, om weer even terug te zijn". Al deze Canadese Nederlanders ko men uit de stad Edmonton en uit andere delen van de provincie Al- oerta. Het plan voor deze vakantie reis per vliegmachine kwam op in het hoofd van de heer H. van Veld huizen, die in Edmonton woont. Sa men met een vertegenwoordiger van de Canadese luchtvaartmaatschappij zocht hij liefhebbers voor deze trip. En al gauw was de machine volge boekt. Gisteren heeft de burgemeester van Edmonton die opgeruimde, maar toch wel zenuwachtige groep men sen persoonlijk uitgewuifd. Zij blij ven tot 8 juni in ons land. Er werd in de aankomsthal van Schiphol door deze ex-Nederlanders soms een vreemd taaltje gesproken- 98 procent Canadees-Engels en daar tussendoor wat Nederlandse woorden, met duidelijk accent uitgesproken. En een paar zeiden: „We don't speak Dutch". We spreken geen Neder lands. „Hoe komt dit nu?", vroegen we de 49-jarige heer Van Veldhuizen. Hij lachte en gaf een prima Nederlands antwoord. „Meneer", zei hij, „dit is aanstellerij met hoofdletters. Na zich te Solok toen de regeringstroepen deze stad naderden. Bij de nadering van de troepen namen zij de vlucht. De val van Batoesangkar zou volgens het legerrapport op handen zijn. Premier Djoeanda heeft meegedeeld dat regeringstroepen zich op slechts ruim 19 km afstand van Boekittinggi bevinden. In het rapport van het leger werd nog meegedeeld dat Sjafroeddin en zijn ge zelschap naar het noorden zijn ontsnapt, doch dat drie personen uit zijn omge ving, onder wie een kapitein, zijn gedood. Regeringstroepen vervolgen de vluchtelingen. De Indonesische regering heeft me degedeeld dat uit op gevangenen ge vonden documenten bleek dat dinsdag te Sawhlunt, enkele kilometers ten noordoosten van Solok, dinsdag een tegenrevolutie tegen de rebellen is uitgebroken. Een sterk regeringsoffensief is inge zet tegen Boekittinggi. Naar verluidt worden Boekittinggi en Batoesangkar verdedigd door 10.000 rebellen. De vo rige week hebben de rebellen hun hoofdkwartier van Boekittinggi naar Batoesangkar verplaatst. De Straits Times had gisteren reeds in Singapore gemeld, dat de premier van de Indonesische tegenregering, Sja froeddin Prawiranegara, en zes andere leiders der opstandelingen, in Singa pore zijn aangekomen op weg naar Menado in het eveneens opstandige Noord-Celebes. Het bericht is van de zijde der opstandelingen tegengespro ken. Het hoofd van de immigratiedienst in Singapore zei niets over de aan komst van de rebellenleiders in Sin gapore te hebben vernomen. „Ik zou er zeker van hebben gehoord, als zU via de gebruikelijke weg waren gekomen". (Advertentie) H. VAN VELDHUIZEN wel moeilijk gehad... tuurlijk, kinderen hebben soms al gauw moeite om nog goed Neder lands te spreken, maar de rest Nee, gelooft u ze maar niet. Ze vin den het alleen maar flink. Iedereen moet horen dat ze uit Canada komen, ziet u". Deze man emigreerde zeven jaar ge leden naar Edmonton. Hij was in Nederland directeur van het Geu- Mevrouw Johanna van der Meer, ge trouwd met een Friese slager In de Canadese stad Edmonton, hield niet op met zwaaien. De 14 maanden oude Jeanette zat er op haar arm geschrok ken bU en begon maar een potje te huilen, toen haar moeder van enthou siasme begon te roepen. Of het ons goed gaat? „Nou en of" zei mevr. Van der Meer. „Mijn man verdient 285 dollar per maand en daar hebben we het goed van". En weg holde ze. Het Tweede-Kamerlid Smallenbroek (AR) heeft minister Struycken ge vraagd of hij het niet van belang acht, dat, in verband met de thans plotseling naar voren gekomen ernstige kritiek op de administratie en het beleid van de Pensioenraad en mede ter wille van de rust onder de ambtenaren en de gepensioneerden en een mogelijke rechtvaardiging van het tot dusver steeds gewaardeerde beleid van voren genoemd college, een onderzoek door een daartoe te benoemen commissie wordt ingsteld naar die administratie en dat beleid. De heer Smallenbroek vraagt of de minister dan bereid is aan de Kamer mede te delen tot welke conclusies dit onderzoek heeft geleid? (Advertentie) flee men mannen kan, bewegen hei aanrecht te doen Als het u aelfs met vrou welijke tact niet lukt hoe dan wèi Met een zonnig geie Enka-flex sponsdoek. uitnodigend op bet aanrecht. Probeer 't eerst zelf met Enka-flex de handige hygiënische sponsdoek. Groot: 45 Extra groot: 68 ct (Van een onzer verslaggevers) Het overleg over de spoorlonen is vannacht in een Impasse geraakt. Van de zijde van de regering zijn nieuwe voorstellen gedaan, maar deze werden vannacht als „onaanvaardbaar" door de vervoersbonden van de hand ge wezen. Om negen uur kwam vanmorgen in Utrecht de personeelsraad van de Ne- derse Spoorwegen bijeen om over de nieuwe situatie te worden ingelicht. Om twaalf uur hielden de drie hoofd besturen een gecombineerde vergade ring om het verdere i-éieid uit te stip pelen. Aan het overleg, dat tot diep in de. nacht duurde, werd o.a. deelgenomen i op Zoom. door de ministers Algera, Suurhoff en Struycken, het College van Rjjksbe middelaars, de Stichting van de Ar beid en de voorzitters van de drie bonden van vervoerspersoneel. Aangenomen mag worden, dat met name van de züde van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgestelde loonregelingen. Minister Struycken zou op het stand punt staan, dat men de rijksambte naren niet kan weigeren, wat men het spoorwegpersoneel geeft. Vrijdagmiddag zijn op de Bergen- opzoomse groente- en fruitveiling de eerste asperges aangevoerd, afkomstig van de teler T. Reins. De eerste asper ges zijn voor 13,85 per kg verkocht aan twee groentehandelaren in Bergen SPO» MET OP de oceaan heerst tussen het Azoren- hogedrukgebled en de I.Jslanddepressie een grote depressie-activiteit. De tweede van een serie storingen, die In ons land regen veroorzaken, bereikte In de nacht van vrijdag op zaterdag het westen van het land. De regenintensiteit van deze storing overtreft die van de voorgaande. Ten zuiden van Groenland wordt een volgende storing in de krachtige westcir culatie opgenomen, maar deze wordt nog door een rug van hogedruk voorafgegaan. Tijdens het 'weekeinde zal het weer dau ook wisselvallig blijven met vooral aan vankelijk opklaringen, maar later weer toenemende regenkansen. In het tempera- tnurverloop komt weinig verandering. Rotterdam: Witte de witnstraj» 3<j - Xeief. 115700 14 L». Postbus 1112 - Postgiro Mo. 424510. Klaehtendiensf abonnementen: 18.3018.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Tehüoon 115700 '«-Gravenhage: Huygenspletn 1 - Telex. 183467 -3 lijnen) Postbus 1091 - Postgiro No. 424867 Klaehtendierut: 18.30—18.30 u. Telel. 362569 Dordrecht: Schelfersplein 3 - Postgiro Nu 424208* Teleloon 4370 KlflChtendienm na 17.30 uur 7314 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b - Teleroon 67BS2. abonnementsprijs 61 cent per week f 2.65 per maand, t 7,80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschitnr daaeliiks (Geldig tot hedenavond) TIJDELIJK REGEN Veel bewolking: en tijdelijk regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Morgen^ zon op: 5.20 onder: 19.56 Maan op: 12.21 onder: 2.08

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1