nverstandig en niet in s lands belang" Prinses Margaret in de ei Romme: AR-kritiek op kabinet overdreven „SIBALAK" BRACHT ACHT VERSTEKELINGEN MEE Pool en Ts echoslowaak bij het vooroverleg iiegeringsbeslissing spooriveglonen GROTE ONTSTEMMING BIJ DIRECTIE EN PERSONEEL Betogers drongen gebouw van synode binnen Autobotsing;: 4 doden en gewonden bij de N.S. D1 Niet gerust over bezitsvorming Kolonel Loebis saf bevel voor aanslag op Soekarno Aantal neemt hand over hand toe esten wellicht niet afwijzend Vrijdag congres van de bonden De nieuwe lonen Sjafroeddin met watervliegtuig naar N.-Celebes 'wee inbrekers in arrest gesteld MAANDAG 28 APRIL 1958 V Minder forensentreinen op Koninginnedag TEGENVOORSTEL VAN MOSKOE: RODE ACTIE IN BERLIJN PROTEST TEGEN KERNWAPENS Directeur: H. DE RUIG Zie verder pag. 3, 5e kol.) BEKLAAGDE ZEGT: Ondeskundig Zie verder pag. 3, le kol.) Kottcnuum Witte em Wiumraat jt> - relet. 115700 (4 tl. Postbus 1113 Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen; lts 301930 uur Zaterdags 1716 uur. Telefoon 115700. «frOraTenlMse: Htiygcnspielr. 1 - Teiel. 1B34G7 <3 TJnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867, Klachtendtenst: 1830—1930 u. Telef. 362369. Dordreebt! Schcflersplein 3 - Postgiro No 424208. Telefoon 4570 Kiachte iienrt na 1730 uur 7314 Schiedam: Landje Kerkstraat 24 b - Telefoon 67882. Abonnementsprijs 61 cent per weck 1 2,65 per maand, f7.90 per kwartaal. Lbsse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks. De regeringsbeslissing tot wij ziging van het Regiement Dienst- voorwaarden van de Ned. Spoor wegen houdt in. dat voor het personeel van de laagste twee klassen (lagere-scliool- en am- bachtsschooioplelding) voor* 98 procent gehonoreerd is, wajl in het advies van de looncommissic van de Stichting van de Arbeid over de werkclassiïlcatie werd aanbevolen. Voor de hogere klassen (ulo-, middelbare en middeibaartechnische opleiding) mag slechts een loonsverhoging van drie procent worden toege kend. Boven deze verhoging mag nog een toeslag van anderhalf procent worden verleend, doch daarover moet eerst nog overleg worden gevoerd. Voorts mag een overbruggingstoeslag van twee procent over het jaarsalaris wor den uitbetaald, ter compensatie van de loonderving, die het per soneel van de N.S. heeft geleden, omdat de beslissing over de wij zigingen in het R.v.D. een half jaar werd vertraagd. De wijzi gingen worden 1 juli a.s. van kracht. KVP stuurt niet aan op regering zonder PvdA worden vermeden. In dit verband sprak prof. Romme over de klacht, die ook in KVP-kringen wordt gehoord, nl, dat de regering vaak haar onaanvaard baar in de Kamer laat horen, waardoor de ir.druk van kabinetsdictatuur wordt gevestigd. Dat wekt wrevel en verzet. (Van onze parlementaire redacteur) |E leider van de Tweedc-Kamerfrnctic van de Katholieke Volks Partij, prof. Romme, heeft zaterdagmiddag te Utrecht voor de partyrand van de KVP verklaard dat hij de mening van de voor zitter van de A.-R. Partij, dr. Berghuis en van de hoofdredacteur van Trouw, dr. Bruins Slot, als zou het kabinet door het beruchte „onaanvaardbaar" de politiek in Nederland doodmaken, feitelijk on gegrond en overdreven acht. Viermaal heeft de regering naar het oordeel van prof. Romme ten onrechte aan haar onaanvaardbaar een regeringscrisis verbonden. Ook de KVP-lcider vond dit een ernstige zaak, maar zjj behoort in de politiek volgens hem „niet per se met de doodstraf te worden getroffen". Prof. Romme distantieerde zich eveneens uitdrukkelijk van het standpunt van dr. Berghuis, dat ge leidelijk aan dient te worden aangestuurd <*p een liquidatie van de socialistische medeverantwoordelijkheid voor de regering. Het af gaan op zo'n situatie achtte de heer Romme onverstandig cn niet in 's lands belang. De KVP-fractieleider besprak aller eerst de uitslag van de jongsle staten verkiezingen, die vooral de socialisten en liberalen een schok zal hebben ge geven. De 26ste maart werd een onbarm hartige tentoonstelling van de door braak in haar hemd, vervolgde de KVP-fractieleider. Verrassend is dat de socialisten het schamele geval po gen te verhullen door er een nieuw hemd overheen te werpen en de VVD eveneens tot doorbraakpartij te ver klaren. Een groot aantal mensen liep immers over van de PvdA naar de VVD. Dit verhullen van de mislukking van dc doorbraak noemde de heer Romme begrijpelijk, maar een tikje roekeloos. Waarom verklaarden de socialisten, dat uj deze weglopers wensen terug te winnen, wanneer dezen zich als door braakmensen toch gerust kunnen we ten in de VVD? Zou het niet verstandi ger zijn voor de socialisten om erop te wijzen dat de VVD de doorbraak vol komen afwjjst en geen aparte werkge meenschappen accepteert en dat de VVD uitsluitend de liberale vrijheids- gedachte als beginsel aanvaardt? Wie zich bekent voor de VVD moet de open bare school bewieroken. Ook zou het verstandiger zijn te wijzen op de libe rale praktijk. Wie VVD-er wil zijn moet yrjjyjpnig zijn Daarin komt do VVD in alle duidelijkheid uit. De heer Romme herinnerde er aan hoe prof. Oud verklaarde dat de ka tholieken al maar voor de socialisten door de knieën gaan. De voorzitter van de PvdA, de heer Vermeer, zei daaren tegen aan de vooravond van de staten verkiezingen, dat de Partij van de Ar beid in de regering tot de grens van haar mogelijkheden is geraakt, Beide opvattingen 7.ijn echter onverenigbaar. Misschien leidt dat hier cn daar tot enige bezinning, aldus vervolgde prof. Romme. In ieder geval hebben de heren Oud en Vermeer een waanvoorstelling ge geven. De KVP heeft in de Kamer tal loze malen met de PvdA gebotst. Daar tegenover staat dat wij elkaar ook nog al eens hebben gevonden. Een botsing met het kabinet-Drces kon echter In een Amsterdams veilinggebouw zullen de bezittingen worden verkocht van „het goede heertje", de admini strateur van een Amsterdamse han delsonderneming, die ervan verdacht wordt bifna 2 miljoen te hebben verduisterd. Zaterdag was het kijkdag. Er was veel belangstelling. illllllMllllllllllililSlllimillllllllililllliilllllilllllllllilllllllIllill Tasrif Bin Hoessein (24), een jong) mohammedaans lid van de "anti-com munistische beweging in Indonesië, heeft vandaag verklaard, dat hij ver leden jaar november een handgranaat naar president Soekarno heeft gewor pen op instructie van de voormalige vice-chef-staf, kolonel Zoelkifli Loebis. Hoessein is een van de vier mannen, die ervan beschuldigd worden getracht te hebben op 30 november president Soekarno te vermoorden. Hij ver klaarde, dat hij de bevelen van Loebis kreeg in een voorstad van Djakarta, twee dagen voor de mislukte aanslag, ten gevolge waarvan elf mensen ge dood werden. Van Loebis is openlijk gezegd, dat hij bij de moordaanslag betrokken was. Hij is de geheimzinnige figuur van wie men op het ogenblik niet weet waar hij zich bevindt. Loebis brak in 1955 met Soekarno naar aanleiding van de benoeming van een nieuwe staf-chef. Het proces tegen de vier beklaagden is vandaag voor een propvol militair hof in Djakarta begonnen. <<r* (Van een onzer verslaggevers) IIet aantal verstekelingen op pas sagiersschepen, dat met Indische Ne derlanders naar Nederland komt, neemt hand over hand toe. Aan boord van de Sibajak, die zondagnacht aan dc kade van dc Kon. Rott. Lloyd meer de, bevonden zich niet minder dan acht „blinde" passagiers. Het record staat tot nu toe op naam van dc „Zuider kruis", die vorige week met veertien verstekelingen in Rotterdam arri veerde. Vannacht om vier uur is het achttal door de rivierpolitie van boord ge haald. V:a dc vreemdelingendienst gaan zü naar het rijksopvoedingsge sticht De Kruisberg in Doetinchem, waarhee reeds eerder „collega's" wer den getransporteerd. Voor de eerste maal heeft nu ook een meisje langs deze weg de vrijheid gekozen. Het is een negentienjarige leerlinge van de hogere kweekschool, die in Soerabaja ongemerkt te midden van de overige passagiers aan boorj Is gegaan. Een andere populaire methode is het omkopen van kadepersoneel. Tegen vergoeding van meer of minder roe- piahs krijgt de otekomstige versteke ling dan de beschikking over een uniform, waarmee hij zonder moeilijk heden aan boord komt. Binnen één week hadden alle „blinde" passagiers zich gemeld. Ka pitein J. C. Flach heeft hen voor het overige van de reis als passagiers be handeld. Er waren ditmaal 45 patiënten aan boord, die in het extra-hospitaal wa ren ondergebracht. In Nieuw-Zeeland en Australië hadden zich 372 passa giers ingescheept en In Indonesië nog eens 429. Als boordgeestelijke trad ds. IL Brinkman op, geref. predikant te Rjjssen. V 2. J L a Prinses Margaret van Enge land bezoekt Brits West-Indië. Gekleed in een schitterende japon kwam de prinses op een kunstfestival te Port of Spain op het eiland Trinidad aan. In haar gezelschap bevond zich de gouverneur-generaal, Lord Hailes. een vriendschappeiyke sieer verliep, maar dat geen van beiden zyn stand punjt ten aanzien van de belangrijke problemen heeft gewijzigd. Tevoren had Mikojan gesproken met Woensdag a.s. (Koninginnedag) zal een aantal forensentreinen niet rijden op de baanvakken Amsterdam—Zaan dam, AmsterdamHaarlemUitgeest. AmsterdamRotterdam, Maassluis «otterdam, Den HaagRotterdam Hofplein, Amsterdam—Bussum, Eind hovenDen Bosch, Eindhoven—Venlo. Maastricht-Heerlen, UtrechtBiltho- ven, Nijmegen—Arnhem, Almelo—En schede en HengeloOldenzaal. Rusland wil met de ambassadeurs van de Westelijke Grote Drie slechts gezamenlijk over het voorbereiden van een topconferentie spreken, indien ook de ambassadeurs van Polen en Tsjecho- slowakije aanwezig kannen zijn. Dit blijkt uit de nota die de Russische Met ingang van morgen zal de ex port van Nederlandse sla naar Belgie cn Luxemburg worden stopgezet. Dc laatste dag van inklaring is vandaag. De aanvoeren van sla op de Nederland se groentenveilingen zijn op het ogen blik vrij groot. (Van ern onzer verslaggevers) De directie van de Nederlandse Spoorwegen is ernstig ontstemd over de in de nacht van vrijdag op zater dag genomen beslissing van de rege ring tot wijziging van het Reglement van Dierstvoorwaarden. Deze rege- ringsbeslissing is heel anders uitge vallen dan algemeen werd verwacht. Niet alleen wijkt ze aanmerkelijk af van hetgeen tussen dc directie van de N.S. en de personeelsraad was over eengekomen. Ze is ook niet in over eenstemming met het unanieme ad vies van de looncommissic van de Stichting van de Arbeid, welk advies door het College van Rijksbemidde laars was overgenomen. De ontstemming bij de directie van de Nederlandse Spoorwegen en bij het personeel is dan ook groot In de vergadering, welke de be drijfsleiding met de personeelsraad heeft gehad zijn zaterdagmorgen harde woorden gevallen. De directie heeft toegezegd bij de minister van Verkeer en Waterst. stappen te zul len ondernemen, omdat de nieuwe lonen niet in overeenstemming zyn met de gezagsverhoudingen, zoals die in het spoorwegbedrijf zijn ge groeid. De drie vervoersbonden zullen vrij dag a.s. in gebouw „Amicitia" in Den Haag een gezamenlijk congres hou den, Waarin aan de verontwaardiging over de genomen beslissing uiting zal worden gegeven. Dit is zaterdagmiddag besloten in een gecombineerde vergadering van de drie hoofdbesturen, die onmiddel lijk na de vergadering van de direc tie met de personeelsraad werd ge houden. De toepassing van de beslis sing zou, aldus de drie vervoersbon den in een gezamenlijk communiqué tot „onaanvaardbare consequenties" in het spoorwegbedrijf leiden. Men is verbijsterd over het feit, dat uit de beslissing niet blijkt, dat met de bij zondere verhoudingen in het spoor wegbedrijf ook maar enigszins reke ning is gehouden. Mr. T. J. den Hartog, voorzitter van de Ned. Chr. Bond van Vervoerper soneel, liet zich als volgt tegenover ons bracht, omdat de ambtenaren bij honorering van de voorstellen van de Spoorwegen z.i. onbillijk zouden worden behandeld. De ambtenaren hebben nl. enige weken geleden hun wensen niet ingewilligd kunneen krij gen, omdat de schatkist dat niet toeliet. Men wees ons er echter op, dat de ver houdingen in he spoorwegbedrijf niet kunnen worden vergeleken met die op welk departement ook. 2. De genomen beslissing wijkt ge heel af van het advies, dat door de „looninstanties" (dus ook door het College van Rijksbemiddelaars) werd uitgebracht. minister van Buitenlandse Zaken, Gro myko, zaterdag In Moskou aan de ambassadeurs van Amerika, Engeland en Frankrük heeft overhandigd De Sowjet-Unie verklaart dat zij af zonderlijke besprekingen tussen Gro myko en elk van de drie Westelijke ambassadeurs het nuttigst vindt. Ge zamenlyk overleg, zoals het Westen wenst, zou neerkomen op een vier- mogendhedenconfarentle, waar drie Navomogendheden en één lid van het Verdrag van Warschau vertegenwoor digd zijn. Volgens de Russen kan dit de onderhandelingen alleen maar inge wikkelder maken. Om op voet van gelijkheid te komen, zouden ook de ambassadeurs van Polen en Tsjechc slowakye aan het vooroverleg moeten deelnemen, indien het Westen aan ge zamenlijke besprekingen wil vast houden. In officiële kringen in Londen wt' men de mogelijkheid, dat het Westen aan dit verzoek zal voldoen, niet uit sluiten. Te meer niet omdat Moskou blijkens zijn jongste nota misschien be reid is het Westen op een ander punt enigszins tegemoet te komen. De drie Westelijke mogendheden verlangen dat de ambassadeurs in Mos kou zich niet uitsluitend met vaststel ling van tijd, plaats en samenstelling van een conferentie van ministers var Buitenlandse Zaken bezighouden. De Russische nota zegt nu: „Het is niet uitgesloten dat tijdens de besprekin gen der ambassadeurs en op de bijeen komst van ministers van Buitenlandse Zaken met gemeenschappelijke instem ming zal worden gesproken over be paalde vraagstukken, die de betrok ken mogendheden op een bijeenkomst van de regeringsleiders besproken zouden willen zien. Dit zou verhelde rend kunnen werken en de mogelijk heid bestaat, dat dergelijke beraadsla gingen tot wederzijds aanvaardbare beslissingen over deze problemen zou den leiden." uit: „Natuurlijk, in elke beslissing zit iets goeds, dus ook in deze. Er is in ieder geval een beslissing genomen. Maar deze beiissing is wel een „typisch voorbeeld van een ondeskundige be oordeling ener moeilijke materie". Be staande verhoudingen zullen worden scheefgetrokken. De „knecht" zal meer gaan verdienen dan de „baas", „De rangorde der lonen, welke voortvloeit uit de mate van verantwoordelijkheid welke elk personeelslid draagt, \vordf omvergeworpen". Naar wij verder vernemen zijn de bezwaren tegen de beslissing van de regering als volgt weer te geven: 1. Wanneer men deze loonpolitiek voortzet, zal de „wangunst" in Neder land bij ieder loonbesluit een woordje gaan meespreken. De beslissing was nl. zo goed als bekrachtigd, toen van de zijde van de minister van Binnen landse Zaken bezwaren werden inge Ongeveer 120 communistische beto gers zün zaterdag in Oost-Berlijn het gebouw binnengedrongen waar de vijfdaagse zitting van de synode der Duitse Evangelische Kerk werd ge opend. „Als jullie niet tegen atoomwapens protesteren vermoorden wy julli," schreeuwden de opgewonden jonge lieden in de vestibule van het gebouw. Zy scholden dr. Otto Dibelius voor atoombisschop" uit. De synode is voor het begin van haar bijeenkomst van Oostduitse zijde onder zware druk gezet. Waarschijn lijk was de betoging daar een uit vloeisel van. De communisten eisten dat de sy node een motie tegen het uitrusten van het Westduitse ieger met kern wapens zou aanvaarden. Ook verlang den zy dat de Evangelische Kerk geen veldpredikers voor het Westduitse leger beschikbaar zou stellen. Met 116 tegen 4 stemmen besloot de synode echter niet van de agenda af te wij ken, waardoor de communistische eisen onoehandeld bleven. De Evangelische Kerk erkent voor Oost- en West-Duitsland dezelfde sy node Met behulp van hun eisen had den de communisten verdeeldheid wil len zaaien. Dr. Dibelius opende de bijeenkomst der synode met de behandeling van een rapport over onderwijsvraagstuk ken. Hij zei onder meer: „De socialistische manier, om het volk op te voeden, heeft ten doel het geheel van God af te trekken. Het is wel duizendmaal door vertegenwoordigers van beide kampen gezegd: er bestaat geen com promis tussen de godsdienst en het communisme." Verder zei Dibelius dat er geen sprake kan zijn van een scheuring in de kerk over de atoomkwestie. Hij verklaarde dat een verdeelde kerk zich niet zou kunnen kwijten van haar verantwoordelijkheden jegens de lid maten in Oost-Duitslcnd, dr. Eugen Gerstenmaicr, voorzitter van de Bondsdag, en prof. Ludwtg Erhard, minister van Economische Zaken. Een delegatie van de Bondsdag zal waarschijnlijk in de tweede heltt van september naar Moskou gaan. heett de fractievoorzitter van de Vrije Dcmo- cratiche Partij, dr. Erich Mende, meegedeeld. Dr. Gerstenmaier zou dit Mikojan hebben toegezegd. Het Oostduitse persagentschapA.D N. heeft bekendgemaakt dat Mikojan. na het bezoek aan West-Duitsland een be zoek van één dag aan Oost-Duitsland zal brengen. Bij het uUgaan van de gerefor meerde kerk te Nteuw-Buinen om streeks vier nur gistermiddag stak het 14-jarige meisje Margien Bakker per fiets plotseling de weg over met het gevolg, dat zij werd gegrepen door een auto met vijf inzittenden, leden van een tennisclub, die in Stadskanaal een wedstrijd hadden gespeeld. Het meisje werd door de auto geschept en kwam om het leven. De auto is daarna tegen een boom gevlogen en totaal vernield. Van de vijf inzittenden werden een jongen en een meisje op slag gedood. De drie andere inzittenden zün zwaar gewond naar het Academisch Zie kenhuis in Groningen vervoerd. Een van de gewonden, een meisje, is in het ziekenhuis overleden. De vyf inzittenden, drie jongens en twee meisjes, waren allen hbs-ers uit Meppel. Van hen zijn om het leven gekomen: de 16-jarige F. Beutman en mej. Jeanne van der Wal, 17 jaar. Zeer ernstig gewond werden de bestuurder T. Idema, 20 jaar en de 18-jarige R. Deutman, een broer van de om het leven gekomen F. Deutman. Idema heeft een schedeibasisfraetuur en een kniebreuk; Deutman heeft een zware hersenschudding. Volgens een bericht in de Straits Times in Singapore, zou de premier van de Indonesische tegenregering, Sjafroeddin Prawiranegara, in een watervliegtuig van Singapore naar Noord-Celcbes zyn vertrokken. De premier zou vergezeld zijn door zijn minister van Economische Zaken, dr. Soemitro, de minister van Defensie Boernahoeddin Harahap, en de minis ter van Voorlichting, overste Djam- bek. De Indonesische legerleiding heeft bekendgemaakt, dat majoor Nawawi, plaatsvervanger van It.koïonel Bar- liars, legercommandant in het neutrale Zuid-Sumatra, tijdelijk geschorst is, .hangende een onderzoek." Volgens onbevestigde berichten zou Nawawi hebben getracht officieren te winnen voor de ::aak van de opstandelingen. Radio-Medan meldt dat regerings troepen de rebellen hebben verdreven uit Taroetoeng, ten zuiden van het Tobameer. Thans zyn alle belangrijke steden van Tapanoeli in handen van de regeringstroepen. In samenwerking met de Amster damse recherche heeft de rijkspolitie uit het district Alkmaar twee Amster dammers gearresteerd, de 60-jarige a de V. en de 20-jarige G. R., die zicti aan verschillende inbraken hebben schuldig gemaakt. Uit een aaniai scholen te Ursem na men zy een radiotoestel en ca. f 40 aan spaargeld van de jeugd mee. In de ulo school te Zaandam, waar rij een breeK- yzer hanteerden en grote vernielingen aanrachtten, maakten zij £750 buit. Zü bekenden ook inbraken gepleegd te hebben in scholen te Ermelo Scher- penzeel en Voorthuizen. D: Luxemburger Michael Rasquin. 'n lid van de Europese commissie van de E.E.G., is vannacht plotseling overleden. Rasquin was 58 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1