Schild en zwaard Nieuwe opperbevelhebber boekt successen Balikpapan weer onder vuur René Pleven waagt het N DE KONINGIN VERJAART Prins Willem V thans op vaderlandse bodem BPM-beclrijf in Balikpapan gesloten Binnenkort 50 miljoen voor veehouders In deze editie: Liniiesreüen Nasser in Moskou aangekomen I ERRASSENDE WEN DISC iADOSESIË i Défilé van Baarn en Soest te Soestclijk Sobere plechtigheid in Delden Uitbetaling van de £eblokkecrde gelden vervroegd Stad in feesttooi niuiir Veel belangstelling oor schatkistpapier Morgen geen krant I r b' s jtflVSDAG 29 APRIL 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3979 V_ J Duecteu 1-lootdiedacteur: L)r J A. Li. J S BKUINS SLOT EEN woordoerder van de Indonesische tegenregering heelt van daag in Singapore meegedeeld, dat eenheden van de opstande lingen geland zijn op Morotai, in de Halinaheira-archipel. ueti'iigen van dc opstandelingen waieu voor de landing twee uur a'tioi gev.cc-t Twee uur na het begin van de landing was het wrej'.t r, van Muiotat dooi de opstandelingen bezet l>e aw t-ic voimdc liet -duiNtuk van een uc'ie die eed*, enkc'e U'ktn veleden begon. .Mototul. daiiolo en enkt c eilanden weiden in die ti)d gebombaideerd. Ook Balikpa .('er vuur ginoiiien en de aanval waarbij een Engels ter. 'kT werd, was ondetdeel van dit optreden, aldus de woo au Een iccente loto van llM. jj koningin .Juliana, die mm- 4 en haai tetiaaidag MCii Waarschuwing Gevallen •j O C Vlagden Hulde Leuzen KLEYN's AUTOBEDRIJF N.V. Begroeting Betei e kas i>us it ie vville ae Wiuutrad Ju iele! llj<UU (4 1.) Postbus i; 12 - Postgno .No 42J.)tO MactUcnillcns! abonnementen 18 iuit) „0 uur Zulvrdatio 1718 uur Icteioon HjTOO 's-Gra^enhasL ll.iv^uisplcin 1 - tUcl 18JJ67 U ujncni Povtaus 1 uyL Pustmro No 424867 <C«.Lh'cnoiLrt4t IrfJU—l')J0 u 1-ici UbUuO'j "iliellt t \p nn Po-nKtto Na 12t2U., Tt eloon >70 K .iC,blenUien*( na 1, Ju uuj 71 4 Hn.'f t\i rn.it>an 24 h - Itleloon öioi.2 puis fi tint ner urrh 12 b, per maant) t 7 JD per leaver nummers 15 een* V rrvi mint (1 irclnkv gotteraam pordrecht. sihicdam. vljonnci en arte a 1 (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Vannacht cn morgenochtend op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. Morgen overdag zonnige perio den. Zwakke wind. Iets hogere middagtcmpcraturcr. Zon op: 5.14 Maan op: 16.16 onder: 20.01 onder: 3.3-1 I li Uh lilULr (Van n/c milit.mc mcdcvveikci) p, E mjcI van mii'istcia wn Deie.i- U sic van de NAVO is tc l'jnis bij eengeweest om tic mthtdne aspecten van dc vetciiagsuiganisdtie te bespre ken. Veel is ei met ovei bekend ge worden, doelt genet aal Not stad! heelt reeds maandenlang, zoals men weet op de bres gestaan voo: een sleiktc ,an het Middeneut opese schild van 30 paiate of snel mobilisabele divi des Hu vei zette zich steik tegen de lermindcung van het Bntse aandeel saann, alscok tegen een \ci minde ring van hct afgespioken Wesiduitsc aandeel Bi dc oplichting \an dc Wcstruiu- pese Unie is gedacht aan een sterkte ran het schild van 41 divisies Gene raal Norstadt doet feitelijk niet an ders dan trachten de in gebieke ge bleven mogendheden tot een inspan ning te brengen die beneden het ni veau ligt dat zit oorsptonkciijk op rich hebben genomen Hierbij moet we) van dc nood een deugd worden gemaakt aangezien de betrokken landen met politieke en economische mueilnkhcdcn kampen welke hen. mede onder druk van dc publieke opinie, 'topen het Nuvo-nan- deel tc reduceren. De generaal zou echter een slecht ;tra' zijn indien hu zich met be wust was dat daardoor de vehghcids- margc van dc Eutopese verdediging belangrijk wordt verlaagd. e MEN ziet kennelijk de dubbele taak van het schild over het hoofd. Enerzijds heeft cht ten doel bij een algemene agressie West-Europa zo mogelijk van een bezetting tc vrijwa ren. Onder de invloed van het zwaard (de strategische luchtmacht met straks de ballistische raketten in com binatie met H-bommeei zou dan de tegenpartij het hoofd moeten buigen. Anderzijds moet aan lokale geschil len het hoofd kunnen worden geboden tonder dat dit zwaard er aan te pas behoeft te komen (dat z.ou ook met gerechtvaardigd zijn omdat dit totale middel niet eveniedig zou zijn met het beperkte doelt. Bij dc eerste taak doet het er niet zo veel toe hoe sterk het schild is. bij dc tweede taak echter wel, om dat het zwaard hier slechts op de ach tergrond blijft om ervoor te waken dat het strovuur met uitslaat tot een grote brand. Bit de tweede taak ligt het accent dus overwegend op de sterkte van het schild aan conventionele middelen. Hoe steikei dit schild hoe kleiner kans dat men tci beslechting van ge schillen naar atoomwapens zal moe ten giijpen Conventionele middelen zijn echter duur. Het westen moet dus kiezen tus sen grotere financiële offers met meer veiligheid cn minder gevaren voor atonusehe verschrikking enerzijds en meer materiele welvaart doch tege lijk meer risico cu giotere afhanke lijkheid van het atoomwapen voor het behoud van dc vrijheid (en dus fei telijke onmogelijkheid om dat vva- pen af te schaifcn) anaeizijcL MEER en meer komt het westen dus in een meikvvaardig dilemma te verkeren Ann de ene kant wil de publieke opinie meer welvaart en la gere dcfensielasten, hetgeen mogelijk is door inkrimping der conventionele middelen cn uitbreiding van atonu sehe Deze laatste vvaoens worden daardoor hel plechtanker der vvestei- se veiligheid Aan de andere kant wenst echtci diezelfde publieke opinie haar eigen plechtanker tc kappen en zich daar mee met huid en haar aan Moskou over tc geven, dwz politieke zelf moord te plegen. De vrije weield zal moeten besef fen dat afsehaffmng van het z\-vvapen slechts mogelijk is bij gelijktijdige versterking dei conventionele midde len. Dit betekent weliswaar opoffering van welvaart, doch het is denkbaar dat dan Rusland, indien het ziet dat het door de atschaffing van het A-vva- pen toch niet het beoogde militaire overwicht kan verkrijgen (in de con ventionele seetoi clan), eieren vooi zijn geld gaal kiezen Wellicht zou het dan bereid zijn tot beperking der be wapening, zo atomiscbe als conven tionele, tc gei aken Doch dan zal ce.i andere wind moe ten gaan waaien dan die welke tot dusvei m de NAVO-raad woei c'i waat bij het atoomwapen nog steeds - en in feite nog meer - de tocvcilaot van het Westen is Morotai veroverd door tegenregerin. Foto W C VK-vbooii De woordvoerder verklaarde voorts dal bil de bombardementen van de opstandelingen, Ambon en Ceram ook onder vuur genomen zijn. Verscheidene vrachtschepen en ten minste ren ka nonneerboot van de centrale regering zouden tot zinkers zijn gebracht Het doel van de bombardementen DE "7-jarige René Pleven, die behoort tot de radicaalgezin- de centrumpartij UDSR, heeft de formatieopdracht van president Coty aanvaard oin te trachteii Frankrijk aan zijn 25ste naoorlog se kabinet le helpen- Pleven, die tweemaal premier cn RENt, PLEVEN vele malen minister is geweest, zei dal hij zijn besluit had genomen, nadet hij met dc politieke leiders vrijwel alge mene oveieenstcmnuiig'' had bereikt over zijn Algerijnse program. Overigens worden de kansen van Pleven niet zo hoog aangeslagen. De leider van de ïechtse onafhankeluken, Pinay, he-eft Pleven's plan „een kopie slappe theegenoemd. was mogelijke steunpunten van de een. trale regering onbruikbaar te maken. De luchtoperaties werden uitgevoerd onder eommodoie Moeharto, voormalig luchtvaartattache van de Indonesische ambassade te Manilla. Op Ambon zouden ook een ladiosta- tion en drie olietanks door de lucht aanvallen der opstandelingen bulten werking zijn gesteld. Balikpapan zou vandaag opnieuw door dc rebellen zijn gebombardeerd De verrassende landing betekent een groot surces voor dc nieuwe opperbe velhebber van dc troepen van de te genregering, kolonel Kavvilaranjr. De scheepvaart werd vandaag ge waarschuwd uit de buurt te blijven van Baiikpapan, na de luchtaanval van gisteren. Na de bomaanval op de Britse tan kers San Flaviano" en „Daronia" werden ongeveer vijftig Engelse opva renden gered. Hun schip, de San Fla viano" brandde uit, cn zij werden aan boord genomen van de „Daronia". Vol gens een woordvoerder van de Shell in Singapore wordt de „Daronia" za terdag in Singapoic verwacht met twintig leden van de bemanning van de „San Flaviano". Aangenomen wordt, dat de overige bemanningsleden -zich in Balikpapan bevinden. (Van een onzer verslaggevers) Woensdagmorgen tegen halfelf zal dc koninklijke familie het bordes van het Paleis Soestdijk betreden om het traditionele défilé gade te slaan, dat geleid wordt door de voorzitter van de Raarnse Oranjevereniging, jhr, T, Hooft Graafland. Om vijf minuten voor haifeif zal de laatste cstafelteloper van het Leids Studenten Corps, vergezeld van het Collegium van het Corps ten Paleize arriveren Om ptecics halfelf vliegt een formatie vliegtuigen van de Konink lijke Luchtmacht 96 in totaal over het paleis. Aan het eerste gedeel te van het bloemendefile nemen dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar toen alle Nederlandse gemeenten een deputatie hadden afgevaardigd, alleen de gemeenten Baarn en Soest deel Ruim 1400 Baarnse longeren zullen defileren, daarna zal dc Soester Sport Federatie voorbijtrekken. Op een scheepswerf in Makkum is de 23-jarige R. van Kouperus onder een aantal stalen scheepsplaten te rechtgekomen. Hij is ter plaatse over leden. MORGEN hoopt koningin Juliana haar 49ste verjaardag te vieren. Heel ons volk hoopt dan in dankbare vreugde te gedenkei, dat onze Vorstin weer een jaar werd gespaard, niet al leen voor haar gezin, voor de Prins en de Prinsessen, maar ook voor ons volk als geheel cn voor het hoge ambt, dat zij in ons staatsbestel bekleedt. Wij bieden de jarige Vorstin onze hartelijke gelukwensen aan. Het zal in september a s tien jaar geleden zijn dat de Koningin ds rege ring aanvaardde. Veel zorgen en ook leed zijn over ons volk heen gegaan. Maar ander zijds mag in dankbaarheid op de afge legde weg worden teruggezien. Gaarne spreken we de wens uit, dat het komende jaar voor onze Vorstin een gelukkige periode mag zijn, niet alleen voor haar persoonlijk, maar ook voor haar gezin en voor ons volk als geheel. God zegene onze geliefde Vorstin. Het legerhoofdkwartier in Djakarta heeft dinsdag bekendgemaakt, dat Sawahloonlo, ten oosten van Padang, door dc troepen van de centrale rege ring is bezet. Thans zijn alleen nog de twee grotere steden Padang Pandjang en Boekittinggi in handen der opstan delingen De raffinaderij van dc Bataafsche Petroleum Maatschappij in Balikpapan is tijdelijk gesloten, na de luchtaanval welke maandagmorgen op deze olie- haven werd uitgevoerd. Een woord voerder der BPM heeft meegedeeld, dat ook de operatics tc velde voor lopig zijl* gestaakt. De raffinaderij bevindt zich in Ba likpapan; de ohcterreinen liggen in de omgeving van de stad De Nederland se, Engelse en andere buitenlandse staf bestaat, met inbegrip van de ge zinsleden, uit ongeveer 500 personen. Evenals andere jaren heeft II.M. de Koningin aan de voor avond van haar verjaardag weet een groot aantal Nederlanders on derscheidingen toegekend. Elder*, in dit nummer publiceren u ij de partementsgewijze de volledige lijst, zoals deze in een heden ver schenen buitengewone Staatscou rant is bekendgemaakt. v. Ruim vijftig miljoen gulden zal bin nenkort uit 's Rijks kas aan de melk veehouders worden uitgekeerd. De regering heeft daartoe besloten als ge volg van dc «hechte prijsontwikkeling bij de afzet van zuivclprodukten die tot een belangrijk gedaalde opbrengst van de melk liceft geleid. Dc zuivelfa brieken zuilen daardoor een lagere uriis aan dc melkveehouders moeten betalen, wat grote moeilijkheden schept m de financiering van liet land bouwbedrijf en met name dc geldelijke positie van de veehouder afbreuk doet Dit heeft het ministerie van Land bouw. Visserij cn Voedselvoorziening meegedeeld. Dc legering /ou haai imnuegel kun non beschouwen als de uitkot tng van no* schot 0*2" de na aflooo van het Ion") dc melkprijsjaar 1937lü.ïfi tc bc- pVen nabetaling van de garantieprijs voor de melkveehouder, maar zij geeft PRESIDENT Nasser van de Ver enigde Arabische Republiek Is vandaag voor ecu bezoek van acht tien dagen in Moskou aangekomen. Het Russische Tocpolevv-vliegtuig, waarin hü reisde, werd gecscorteerd door een aantal Mig-straaljagers. Op het vliegveld werd Nasser onder meer verwelkomd door premier Chroestsjew cn president Worosjilovv. Verder waren er enige honderden fabrieksarbeiders uit Moskou om hem toe te juichen. Langs de weg naar dc stad stonden tienduizenden mensen. Op het vlieg veld inspecteerde Nasser een erewacht van het Moskouse garnizoen, terwijl een muziekkorps de volksliederen van beide landen speelde. Nasser zal te zamen met dc leiders van het Kremlin de 1 mei demonstra tie bijwonen en een reis door de Sow- jet-Ume van 8000 kilometer maken cn bezoeken brengen aan een tiental grote steden. Tussen zijn i eizen m zal Nasser be sprekingen houden met de topmannen van het Kremlin Naar verwacht wordt zal hij voor zijn tciugkeer naar Cairo een ge/amenltjk communique onderte kenen ovc' de be'rekkirgen tussen de beide huiden. Moskou heeft alles gedaan om Kas sei gunstig te stemmen. De stad is overdekt met vlaggen, de Piavvda, de Isvvestia en andere voor aanstaande bladen brengen zijn foto. geven aitikelen en biografieën waarin Nasser en de Sovvjet-Arabische be- tiekkmgen geprezen worden Tijdens de ontvangst op het vlieg veld stelde de Russische president Wo- rosjilow het kolonialisme en het im perialisme" aan de kaak en bracht hij hulde aan de bevriende, vrijheidslie vende" volken van de Verenigde Ara bische Republiek. Hij zei, dat Nasser en zijn volk .een enorme kracht in de zaak voor de vrede zijn" en beloofde, dat de Sovv- jet-regering alles zal doen om het be zoek van Nasser „aangenaam, belang wekkend en lonend te doen zijn Vanochtend had het vliegtuig waar mee Nasser reisde, een tussenlanding van anderhalf uur in Boedapest ge maakt. De Hongaarse premier Muen- nich, de minister van Buitenlandse Zaken Sik, zjjn collega van Defensie Revesz en andere hoogwaardigheids bekleders heetten Nasser welkom op Hongaarse bodem. Het vliegveld van Boedapest was ter ere van Nasser met vlaggen en bloe men versiero, en de gebruikelijke leu zen („Het Hongaarse volk verwelkomt de president van de vriendschappelijke Arabische republiek") ontbraken evenmin. Nasser inspecteeide een ere wacht. (ADVERTENTIE) met KONINGINNEDAG geopend. Keuze Uit 200 occasions ASPF-RRN ROTTERD \M ibij Lcerdami Nwe Birnertucg 26 Tel K 3431—2 >41 Tel K 180054444 (Van een onzer verslaggevers) Belangrijk later dan verwacht werd, is de stoet met het stoffelijk overschot van de laatste erfstadbonder Prins Willem V op vaderlandse bodem aan gekomen. Eerst om kwart voor negen gisteravond zwenkte de stoet de voor hoeve van het hotel Carelshaven te Delden op, waar de felle lichten van het gemotoriseerde escorte een spook achtig licht tussen de hoge eiken van Twente verspreidden. De stoet had van Brunswijk een tempo van 45 kilometer gereden, het geen de oorzaak was van een ver traging van twee uur. De ouderwet se lantarens van Carelshaven ver spreidden een zacht licht in het duis ter van de avond, toen de kleine stoet arriveerde. De kist was be dekt met de Nederlandse vlag en in de lijkauto bevonden zich bloem stukken van de prins van Hannover. Generaal Roell, voorzitter van het ontvangstcomité, inspecteerde de ere wacht van de marechaussee (onder commando van wachtmeester U. Wij- benga). Een kleine schare belangstel lenden, die m het kille avonduur twee uur hadden gewacht, zagen toe hoe do militaire eerbewijzen werden gebracht. Langzaam werd de lijkwagen het lin ker gedeelte van de terzijde van Ca relshaven liggende garage binnenge reden. „Escorte rust", klonk een comman dostem door de stilte van avond, na dat een ogenblik stilte in acht was genomen. De achterruit van de garage was met een zwarte doek afgeschermd. Het ge- ru's van voorbijsnellende auto's op de verkeersweg HengeloDelden, was het enige geluid dat zich vermengde met de commando's van de wacht meester. Langzaam werden de deuren van de garage gesloten. Dc wind speelde door de nog kale takken van de hoge eikebomen. In de speciaal geresei veerde zaai van Caielshaven begroette de burge meester van Delden, jhr. mr. L. O. M Terwijl een erewacht van de Duitse grenspolitie stram in de houding stond, werd gisteren in Brunswijk dc kist met het stoffelijk overschot van prins Wil lem V in de auto gedragen voor de tocht naar Delft, waar het vanmiddag in de Nieuwe Kerk zal worden bijgezet. Dc foto is genomen voor de Domkerk van Brunswijk, waar een plechtige her denkingsdienst werd gehouden. ei dc voorkcui aan vooi de vijftig mil joen gulden een cent per kilogram geblokkeerde gelden van de melk- pujsgaiantïe 19561957 te gebruik"» Volgens het mimsteiie lag het sedcit december 1937 sn de bedoeling dc ge blokkeerde gelden van de dooi beiekc- ntng dei verhoogde eigenaarslasten in de garantieprijs voor de melk in het begin van 1959 uit te betalen De nieu we situatie, die tot daling van de op brengst van de melk leidt noopt ener zijds tot bespoediging van de uitkeiing der gelden aan dc rechthebbenden, tci- vvijl verbetering van de kaspositte van het rijk andoi.jjds thans ae mogelijk- heid heeft geschapen tot uitbetaling] van het geblokkeerde aandeel in de I melkpnjsgarantie 19561957 Daarnaast zal mmis'm* Vondeling nv eieerkomstig de overlegging die hij m antwoord op vragen van het Tweede Namet lid ir Vredeling heeft gedaan nacaan of in de loop van het melk- nrnsjaar november 19.57 novembei 1958 een gedeeltehike nabetaling van de geld°n der melkprn=gniantic vooi dit mar kan worden gedaan. tncTlen de stand van 's Rijks financien dat dan toelaat. ^■1! Leden van de Duitse grenspoïitie- macht droegen gisteren de kist met het stoffelijk overschot van prins Willem V van Oranje uit de Domkerk te Bruns wijk naar de lijkauto. van Nispen tot Zevcnaar, autoriteiten en leden van het comité die de stoet naar Delft vergezelden. De ontvangst te Delden droeg zeer bewust een bij zonder sober karakter, dat geaccentu eerd werd door de rust van het Twent se land. Terstond betrok een dubbelpost van de Koninklijke Marechaussee van het district Enschede de wacht voor de garageruimte. Het begeleidende gezel schap trok zich terug op Carelshaven, de voormalige oude herberg en station van postkoetsen, dat in heden en ver leden enkele malen bezoek van per sonen van koninklijken bloede heeft gehad. Het archief van Carelshaven ver meldt dat Koning Willem II in 1842 m gezelschap van zijn echtgenote Anna Palovvna in de herberg heeft over nacht. Prins Bernhard heeft meerma len Carelshaven bezocht, dat zijn naam dankt aan Care] George van Wassenaar, die de nu verdwenen Twikkelei vaait heeU laten graven. Na 1842 werd de herberg gemoderni seerd en als hotei ingericht, waarbij het geslacht Kluvets van vader op zoon de icputatie van Carelshaven als ge liefde pfeisterpiaats tot op heden heeft gev estigd. Vanmorgen cm negen uur is dc rouwstoet naar Delft vei Hokken, waar m ae namiddag de plechtige bijzetting van deze Oianjelelg geschiedde. B'j de toewijzing op schatkistpro messen werd voor i 51,1 miljoen toe gewezen aan zes maanden-promessen tegen 3'» pet, t 32,1 miljoen voor ne gen maanden a 3Ns pet en 227,2 mil joen voor twaalf maanden a 3"s pet. Wij delen onze abonnees mede, dat ons dagblad morgen Ko ninginnedag niet zal verschij nen. DE DIRECTIE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1