I a Overdreven Stralend défilé langs zonnig paleis Soest dijk Schepen in haven van Amhon gebombardeerd Feestelijke drukte Nieuwe AMERIKAANSE LIJN op AMSTERDAM op zomerse 30ste april Aantal Neder met 95 pet. omlaag Ton verduisterd door geknoei met obligaties i D m Nieuwe oproep van D tegenregering 84-jarige kreeg een stoel van de Koningin DOKTER SCHREEF IIANNEKE VLIEGTOCHT VOOR voor 1200 Slechts broodwinning Weinig verandering m MOBILOFOON VOOR O.'FLEVOLAND IN BEDRIJVEN INDONESIË: 53 iHtiVDEKDAC 1 ME3 195 8 ZESTIEJV9E JAARGANG No. 398® Geen paspoort meer nodig voor Scandinavië Elke 17 dagen 600 passagiers Een stoel Parmantig Soerabaja: J50 Procuratiehouder bekent: ét u w. H. e:s. A >e ■o. Direcieur: li. iM-; IU'KJ C~ "A A_ _y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BH UI NS SLUT op E tegenregering van premier Siafroeddin. Celebes heeft die zich gevestigd. thans ont- V' VS plooit in militair en politiek op zicht nu in Oost-Inclonesië her- nkïuwde ^actijateit^.Jiet hoofd kwartier der tegêfiregering,' ge vestigd in Menaclo (Noord-Cele- bes), heeft een beroep gedaan op de strijdkrachten van de centrale regering, gestationeerd op Cele bes, zich aan te sluiten bij de tegen Soekarno gerichte regering. (Van een onzer verslaggevers) DE lente had een verrukkelijke glimlach bewaard voor de ver jaardag van koningin Juliana. Uitbundig zonlicht verhoogde de feestvreugde in stad en land op deze zomerse Koninginnedag, waarbü zomerkleding, voorjaarsbloemen cn veel vrolijkheid over heersten. Na een versluierde hemel in de vroege morgenuren praalde de zon bijna onafgebroken aan een licht-blauwe hemel, waardoor mede een grote uittocht uit de steden werd gestimuleerd. Was het konink lijk paleis te Soestdijk wederom een groot magnetisch veld van warme vreugde, Veluwe, Bollenstreek en kuststrook kregen volop hun deel. Bij een veelheid van zwak wapperende vlaggen en het glanzend oranje heeft Nederland gisteren een in alle opzichten luisterrijke Koninginnedag beleefd. Zie verder pag. 3, 7e kol.) LECHTS ruim twaalfhonderc 1 van de duizenden Nederlan ders die in Indonesië hun brood winning hadden, zullen na 1 juli a.s. nog in Indonesië verblijven. Terwijl de Nederlandse gemeen schap als geheel is teruggevallen tot een vijfde deel van het ge schatte aantal, dat in november in Indonesië was, zal de „verdie nende" groep op 1 juli tot een twintigste zijn teruggelopen. ;IS -RK »e?., ma. K. Di;Jï '1 to J no. 3yk G ten: jnj.-i :mn. Hid- '■«o i- Sn!l N i to 1 to icr. - te Kutleruam. ivitiu at 1.1 itn&tii.üi ju laii-i 115/ou 14 11 P:.n:ou; ll;2 - Fustgno 42431a. K;;.cnn-na,etisl auuarii liienluii. Id 301M2JU uut Z,;«ic roads' 17 ia uur. Tultaoon 115700 •«-«ravi-nhas. tm> .««nspjtnn 1 Telei. ÏBIHUT a iilnen) Pfslhti? !0»: Postgiro So 424HC7 18 30Iü.a» u. relet. 302000. imrdri'i'lil. r-i tiT-pmm - Postyiro Nu 42421)11 few!nor> 4370 K neliteiiflti'iiM na 17.HO our 73;4 sehlt'dam; I., y<» rwD-iwranl 24 n Teirloon 07BH2. Atwnnr.nenApru* fi; crm of»r work i J.n.'j per naanc. t 7.U0 per nummers 15 cent Verschim» rtaceliiks «wart .ml. re nd* an te Hij ios- d Vn cn of. oi ls iet >o- )r- ,'a- ka W. jit el. 6>; >n- 75 •n- .lfi 00 Bt; de 49 5i: llr im W. e- rd •k. n- in In 12 r- ts tit sc 30 rd, ic at te (Geldig tot vrijdagavond) OVERWEGEND ZONNIG Overwegend zonnig, maar in dc nacht en ochtend plaat selijk mist. Vrij warm vooral in het binnenland. Over wegend zwakke wind. Morgen: Zon op. 5.10 Maan op: 19.00 onder: 20.05 onder: 4.33 E heer Rom me heeft op de vcr- jga tiering van de Partijraad der K.V.P. gezegd dat hij onze kritiek op hei beleid van het Kabinet inzake het gebruik van het woord ..onaanvaard baar" schromelijk overdreven acht te. Er was op dit gebied wei eens een paar keet* iets gebeurd dat bepaald mi» was, maar urn te beweren, zoals wij gedaan hebben, dut het hanteren van dit wapen door het Kabinet de politiek dood maakt, achtte de heer lïumme met juist. Het is natuurlijk een verschil in ap preciatie van wat politiek leven is. Ook de heer Romme was overigens van mening dat er wel eens wat te veel or.der de noemer van „de grote lijn werd gebracht. Wij hebben deze zaak bovendien gezien in het licht van dat andere verschijnsel dat hiermee nauw veiband houdt, nl. dat de politieke strijd bij deze Kabinetten van brede samenstelling binnen het Kabinet plaatsvindt en dus in het verborgene De politieke strijd in de Kamer is al leen maar een beetje nakaarten, om dat het compromis al vaststaat als gevolg van het overleg in het Kabinet. De nadelen van dit verschijnsel wor den nu nog versterkt door het hante ren van het wapen der onaanvaard baarverklaring. De twee verschijnse len te zamen maken er het parlemen taire leven beslist niet levendcr op. Wij zijn het dus in dezen niet met de heer Romme eens. DUIZENDEN HULDIGDEN JARIGE KONINGIN E rede die de heer Burger maan dag in Amsterdam gehouden heeft, komt ens in onze overtuiging versterken. Want wat zei dc heer Burger. „Men beklaagt zich van die zijde dat deze regering regeert door middel van de onaanvaardbaarverklaring, van het dreigement om af te treden. Ja, zo is het. De ten dele socialistische re gering kan slechts regeren door het parlement telkens de keus te geven om de socialistische ministers naar huis te sturen." Kabinetten van brede samenstelling komen moeizaam tot bepaalde com promissen. Er is dan verder geen be wegingsvrijheid, want zodra er iets van het compromis afgebrokkeld zou worden is het mis met het kabinet. Het hele compromis op het moment dat het in de openbaarheid treedt, blijft uitsluitend bestaan vanwege de druk van het onaanvaardbaar dat als het niet uitgesproken wordt, in de lucht zit. En dat maakt de politiek dood. Nauwelijks ccn week vcrloett het echtpaar Slnot vergrijsde repatrianten In Ne derland. Namens de Jongste Bevolking van het doorgangskamp Budel besteeg de oude mevrouw Slnot het bordes. Haar geschenk was eert met oranjestrlkkéh getooid boeket orchideeën. In Oostelijk Flevoland zal men voort-aan kunnen telefoneren per mor bilofoon. Vandaag zal in Lelystad liet mobilofoonnet voor de nieuwe polder in gebruik worden gesteld. Vandaag zal men ook bomen plan ten in de omgeving van dc Roggcbot- sluis. De te planten bomen zijn aange boden door Canadese kwekers. Een eindeloze rU bromfietsen, moto ren, auto's en bussen trok op Koninginnedag door de bollenstreek, waar ntcn alles in het werk had gesteld om de bezoekers gastvrij en feestelijk te ontvangen. De kraamp jes, waaraan slingers verkocht wer den en de bloemcnstallctjes waren ter gelegenheid van de feestdag rijk versierd met vlaggen. Keukenhof trok meer dan 33.000 bezoekers, cn dc verkeersstroom, die op deze door-de-wecksc vrije dag langs dc bollenvelden trok, was zeker zo groot als tijdens een voor- jaarsweckelnde. Toch was er eén verschil: dc verkcersdeskundigen constateerden, dat zeventig procent van dc voertuigen uit Nederland kwam. Vandaag op 1 mei zal dat on getwijfeld anders zijn. Terwijl men in Nederland weer aan het werk gaat, hebben de Duitsers. Hclgrn en Transen een vrije dag. Men verwacht, dat velen van hen naar Nederland zullen komen. Vandaag is Scandinavië het groot ste paspoort-vrije gebied van Europa geworden, daar nu ook nïet-Seandina- vische toeristen zonder vertoon van dit reispapier de grenzen van Dene marken, Noorwegen, Zweden en Fin land kunnen passeren. In 1952 werd het paspoort voor be woners der genoemde landen voor in- ter-Scandinavisch verkeer afgeschaft, thans is dit ook het geval voor reizi £zrs uit andere landen. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen, hebben de American Banner Lines op Amster dam en Zeebrugge een scheepvaartlijn voor toeristen geopend. Op 31 mei voor bet eerst zal een groot passagiersschip dc Amsterdamse haven binnenlopen om cr ongeveer 600 toeristen te bren gen. Nog dezelfde dag vertrekt dit schip, de „Atlantic", met Europese toeristen naar New York. Elke zeven tien dagen zal bet schip passagiers brengen cn halen. Dit is het begin van een geheel nieu we passagiers- en vrachtdienst tussen de havens New York, Amsterdam en Zeebrugge. Het iigt in* de bedoeling deze zomerdiensten elk jaar uit te breiden. In 1962 moet het een week- dienst zijn. die door drie grote oceaan stomers wordt onderhouden. Vinke Co. te Amsterdam treedt op als hoofd- passage-agent voor Nederland en als hoofdvraeht-agent voor Nederland en heel Duitsland. Men verwacht ook veel passagiers uit het achterland. De „Atlantic" komt reeds op haar eers: .1 reis volgeboekt naar West-Euro pa. Zij hoeft 860 passagiers in de toe ristenklasse en 40 reizigers in de eerste klasse aan boord. Men verwacht, dat van de 900 passagiers steeds tweederde naar Amsterdam zal komen. De „Atlantic" komt op 31 mei om 7 uur des morgens binnen en meert aan de Sumatrakade af. Om halfnegen begint de debarkatie. Om 15 uur ko men de passagiers voor Amerika aan boord, waarna het schip nog dezelfde, avond zal vertrekken. Vliegtuigen van de tegenregering hebben de Aauila, een Libértyschip, buiten de haven van Ambon tot zin ken gebracht. Van de 33 opvarenden zijn er 21 aan boord van een Grieks schip genomen en zijn de overigen in Ambon aan wal gegaan. Ook een Griekse vrachtboot, de Amoni3, is be schoten. Een derde schip, de Britse tanker San Flaviano, is maandag bij een luchtaanval op Balikpapan (Borneo) eveneens onder vuur genomen. Deze en andere beschietingen van schepen van andere mogendheden wij zen erop. hoe verward ook de scheeo- vaartsituatie in Indonesië is. Volgens uit Singapore en Hongkong ontvangen berichten zijn bij een aanval op het onder Panamese vlag varende schip „Flying Lark" in de hacen van Ambon door onbekende vliegtuigen, veel slachtoffers gevallen onder de beman ning. Nadere bijzonderheden over deze aanval ontbreken nog. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken. Soebandrio. heeft woensdagmiddag de Amerikaanse am bassadeur in Djakarta, Howard Jones, bij zich ontvangen. Volgens het Indo nesische persagentschap Antara heeft minister Soebandrio na de ontmoet- ting verklaard, dat hij met de Ameri kaanse ambassadeur onder meer de verklaring van premier Djoeanda heeft besproken. In deze verklaring be schuldigt de premier er de Verenigde Staten en nationalistisch China van wapens te hebben geleverd aan de In donesische opstandelingen en de vlieg tuigen van de opstandelingen te heb ben bemand. Volgens Soebandrio zal de Indone sische regeringsleider spoedig een nieuwe verklaring uitgeven „over bui tenlandse inmenging in Indonesië". Hetzelfde persbureau meldde ver der. dat de opperbevelhebber van de Indonesische vloot de premier heeft geadviseerd „zo spoedig mogelijk di plomatieke stappen te ondernemen" in verband met de luchtaanval op Rritse tankers. Soebrandio weigerde bijzon derheden te geven over de beschieting van Britse tankers in de haven van Balikpapan. Duizenden jongeren en ouderen be gaven zich tussen halfelf en twaalf uur naar hel bordes voor het witte Paleis te Soestdijk, waar de koninklij ke familie met uitzondering van prin ses Irene, die was teruggereisd naar Lausanne, de spontane hulde van groepen en enkelingen In ontvangst heeft genomen. Velen boden de jarige vorstin, die gekleed in een lindegroene deux-pièce en met een stralende glimlach kennelijk genoot vaD de zod cn de hartelijkheid, geschenken aan. Daar was de 84-jarige, keurig in het zwart geklede Juliana Jansen uit Nieuw Loosdrecht, die vorig.jaar door de drukte te laat'was gekomen en een gesloten paleishek vond. Nu schui felde ze mee te midden van de turn- meisjes, de drummers en de hockey ers van Baarn cn Soest. Een bescheiden figuurtje te midden van veel jeugd. Ze trad bulten de rij, drentelde rrog eens langs het bor des, haar blik onafgebroken op de vorstelijke jarige gericht. De Koningin merkte haar op, be greep dat zij niet het bordes kon be stijgen. Vlug liep de Landsvrouwe op haar naamgenote toe, sprak met haar, terwijl zij order gaf een stoel te bren gen. Terzijde van het bordes, dat zich allengs vulde met het goudgeel der jonge narcissen, heeft Juliana Jansen haar gulden uur beleefd. Tranen lie pen haar over de wangen, terwijl ze daar stil en intens tevreden zat. En teikens waren er weer andere kleine ontroerende momenten. De Prins, gekleed in een grijs kostuum, lachte breed toen de 4-jarige Mary Weismuiler, feestelijk jurkje en pa pieren hoedje met linten op, haar grootmoeder in de steek liet en par mantig naar boven klauterde. Vol be langstelling r.am ze de koninklijke fa milie op. Prinses Beatrix schaterde het uit. De Koningin gaf haar een handje een mannenarm tilde de peuter op en bracht haar bij grootmoeder terug. Dan was er weer een andere kleu ter in een wit jurkje met oranje De zestienjarige Hanneke Tjebbes uit Amsterdam heeft een ttur lang op drieduizend meter boven Nederland gevlogen op advies ran de dokter. Hanneke heeft de laatste weken veel last gehad van liïnkhaestaanvallen. Omdat de luchtlagen op 3000 meier hoogte nog wel eens helpen tegen deze aanvallen, mocht Hanneke mee met de heer Jan Block, chef-vlieger van het Nederlandse Luchtreclamebedrijf, dat onlangs een concessie kreeg voor hel houden van rondvluchten. Hanneke voelde zich in de lucht voortreffelijk. Ook na het vliegrcisje heeft zij geen last meer gehad van de hinderlijke aanvallen. Pas later zal de dokter kunnen constaterenoj het meisje helemaal genezen is. Parmantig cn ongedwongen was het bezoek, dat de allerminst verlegen vierjarige Mar.v H'rismullcr aan dc jarige vorstin bracht. ..Ik mag 'och ook naar de Koningin toe?", had ze aan haar grootmoeder gevraagd, die haar in de rij vergezelde. Die had niet ver wacht. dat Mary plotseling bet bordes zou opklauteren Daar bleef ze vrijmoedig voor dc koninklijke familie staan, alsof ze zeggen wilde; Daar ben ik nou In deze cijfers komt de geweldige vermindering tot uiting, die de Neder lands'' belangen in Indonesië te zien hebben gegeven sedert in december 1957 een begin is gemaakt met de anti-Nederlandse campagne. Zij wijzen uit. dat 95 pet. van de Nederlandse „verdienende groep" op 1 juli Indo nesië zal hebben verlaten. Deze groep telde, toen de campagne tegen de Nederlanders begon, met in- bcgriD van de gezinsleden, ongeveer 25.000 personen. De gezinsleden zijn eveneens inbegrepen in het hiervoor genoemde cijfer van 1200. Het gaat hier om Nederlanders, in dienst van Nederlandse of buitenlandse onderne mingen op het gebied van industrie, handel landbouw en het bankwezen. De Nederlanders, die in dienst zijn van de drie internationale oliemaatschap pijen in Indonesië, zijn niet in het ge noemde totaal beareDen. Hun aantal wordt geschat op 3500. inclusief ge zinsleden. In Diakarta zijn nog maar nauwe lijks duizend Nederlanders, die daar hun broodwinning vinden, over. Hun aantal zai binnen twee maanden tot de helft zijn ingekrompen, In deze groep zullen op 1 juli in Soerabaja, dat eens het centrum van het Nederlandse zakenleven was, nog slecht? 150 Nederlanders, en in Ban doeng dat vroeger de „Nederlandse stad in de tropen" werd genoemd, nog slechts 100 Nederlanders overblijven. Bij het begin van het tweede, half jaar wordt de totale Nederlandse ge meenschap in de Indonesische archipel' geraamd op 10.000 personen. Tot hen behoren 3500 werknemers van de olie-- bedrijven van Shell, Standard Vacuum en de Caltex, 1600 arbeiders bij de rooms-katholieke missie en protes tantse zending, 1500 kleine midden standers tussen de 2000 en 3000 ver- armdt Indo-Europese Nederlanders, die reeds financieel worden gesteund door de Nederlandse regering, de staf van de diplomatieke vertegenwoordi ging en een te verwaarlozen aantal deskundigen in dienst van de Indone sische regering. Het weer in Europa, met uitzondering van Scandinavië, wordt thans bepaald, door een omvangrijk hogedrukgebied, waarvan het centrum in onze omgeving is gelegen. Dc lucht In het hogedrukgebied is tamelijk vochtig, waardoor er in de nacht plaatselijk mist ontstaat. Overdag is het weer overwegend zonnig, waarhij gisteren maximum-temperaturen werden bereikt van 25 graden in j Zuid- Frankrijk. 23 graden in Zuid-Engtland en IC tot 20 graden in Duitsland cn onze streken, in de kustgebieden zijn de tem peraturen hij zeewind overdag wat lager. liet weer in Scandinavië staat onder in vloed van een depressie voor dc kust van Noorwegen. Om deze depressie stroomt koudere polaire lucht naar Zweden en Fin land. Lagedrukgebieden worden verder aan getroffen ten zuiden van IJsland en hij dc i\zoren. Geen van deze systemen vertoont op het ogenblik grote activiteit. In verband daarmee komen in een uitgestrekt gebied maar geringe Juchtdrukveranderingcn voor. Het weer in ons land zal ook morgen over wegend zonnig en ia het binnenland vrll warm zijn. vjö 351*1 De 50-jarige procuratiehouder van liet Rooscndaalse filiaal van de Rolter- damsche Bank. H. H.. heeft zich gister middag op het plaatselijke hoofdbureau van politie gemeld en daar bekend in de afgelopen derflen Jaren honderd duizend gulden verduisterd te hebben ten nadele van de bank. Hit deed aan gifte. nadat een controleur van het hoofdkantoor van de bank in Rotter dam dc fraude had ontdekt. Om zijn oorlogsschade te boven te komen, was hij in 1945 begonnen niet het verkopen van obligaties van cliën ten. Door speculaties trachtte de pro curatiehouder zijn schuld af te lossen, maar veelal waren zijn speculaties ongelukkig, waardoor zijn schuld tn dertien jaar opliep tot een ton. Hij wist steeds de rente aan obligatiehou ders uit te betalen, maar kwam een cliënt om zün obligatie, dan kocht riè procuratiehouder een nieuwe, vaak met koersverlies. By de controle bleken de nummers van de obligaties niet te kloppen, waardoor H. door de mand viel. Nadat hij zichzelf had aangegeven, werd bü in hechtenis genomen. Van het geld is niets meer over. Een stralend vijftal vormde dc koninklijke familie tijdens het geestdriftige défilé, dat wederom het hoogtepunt vormde van Ko ninginnedag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1