1 er' discussie Canadees bos in Nederlandse polder Stroom over van toer Nederland Djakarta bezorgd over lucht-guerrüla Ned. soldaat salueert nu vaker dan Dronk emansrit: zeven s>ewonclen N erkeer in Limburg in de knoop Prins Bmiliard <{aal naar Canada GOEDKOPE BOT Kit TREKPLEISTER schepen getroffen Wie Irij clster gedood Groet plicht uitgebreider dun elders Koeperman winnaar in IJmuiden Amsterdam tijdelijk onbereikbaar voor grote schepen Bollenvelden in volle plorie Koudere lucht in aantocht VRIJDAG 2 MEI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3981 REEDS Tli:\r.iLLE.\ DODES Ikirlian nam jrTuoii irorpeiL luie MacmiUaii uij^L verzoi van gelccr'u at ]Sooi>e j)oliÜeu> Forp on erlnlcn "N -\ Directeur: H„ DE RUIG ilootdredacteur: Dr. J. A. B. J S. BRUINS SLC r»v i t a N vNn. Prof. Mekkes' (Jok Ilicl OliesiSCll e ncT'palcisV Onder vuur M _y - Om nooit tc vcractcn VAST N.ZONNIG WEER en tal van jaren door hebt u plezier van jroKerdaflt: IVltte d# Witnjtraar au leiet iivuin n Poctbuo 1112 - Pottgno So 434$li. KJachtendiermt abonnementen. is jij19,30 uur Zoterdaxa li18 uur Teletöon 11370U. •i4nrMiki|(: Huygennplein 1 - Teiel. >8346/ 3 Innen). Poetbucs lOflj - Postgiro So ig-1867 u. Kl«DhtendJ*n«l: 18 30—19.30 u. Telrl 302509 8erar«cnt. Scheffersplein 3 - Postgiro No VZ-tüOfl feiefoon 4570 h.i«ehtendfen«t na 17,30 uur 73H Srtüctda»; Lano* Kerkstraat 24 h - Telefoon 67882 AW»«minWpr(i« III cent per week- f 3.85 per maand 7.90 per fcwtrt*M. nirnimeri 15 ent Ver»c+i!int dagtHiks (Geldig tot zaterdagavond) MEER BEWOLKING. Meer bewolking met hier en daar enige regen of mui- regen en lagere middagtempcraturen. Zwakke tot matige wind overwegend tuisen west en noord. Morgen: Zon op: 5.08 .Maan op: 10.20 onder: 20.06 onder: 3.07 AAR aanleiding van de verschij ning van de brochurp ..Een ge tuigenis. Waarom wij CH zijn en blijven", heeft een aantal a -r. man nen een brochure uitgegeven en ter discussie gesteld, getiteld „Om een Evangelische politiek" "j De brochu re bevat, naar het woord „ten gelei de" terecht opmerkt, geen recht itreeks antwoord op die brochure. Het is bedoeld als een bijdrage om de vraag te beantwoorden: Wat is anti-revolutionair, wat is evangelische j politiek? In het kader van die beantwoording bespreekt prof. Mekkes de antithese, j c,v»r»r.*<V» de heer G. Puchinger in een artikel .Rondom Lohman" „het recht vani oppositie binnen" en „desnoods" bui len de partij. Mr. C. J. Verplanke schreef een stuk waarin hij naar voren brengt dat; de persoonlijke godsvrucht een essen tieel element is voor een waarlijk evangelische politiek. Prof. Zuidema geeft /.ijn viste op een evangelische sociale politiek en ,\ir. W. Aantjes ten slotte geeft ons i een betoog dat het in de politiek om1 de dienst van Christus gaat. «Y/U willen graag beginnen met te W zeggen dat in de gehele brochure ons toespreekt een evangelische bena dering van de politiek. Het is echter een diseussie-objeet, i Zo is het op de titelpagina aangekon digd. Het gaat er dus niet zozeer om te vertellen dat wij de brochure mooi vinden, dat wij het goede dat wij er :n zien aanprijzen en datgene waar mee wij het oneens zijn verzwijgen. De schnjvets zijn bovendien men iën die in de a.-r. partij reder op hun bepaalde wijze gesitueerd zijn Wc we ten van verscheidene hunner heel wat meer over hun denkbeelden dan in dit kort geschrift van 38 pagina's is gezegd. En dan zullen wij maar met prol.. {ADVERTENTIE t Antilope Snede Dames- i en Heren jasjes f 1 19.501 Falcon Tweed- en pnpclin regenkleding! Sturka Jacks-Shorts en i-pantalons, i Tweka Strand- en Badkleding Fcrd. Bolstr. 18. A dam. Tel. 717161. Barteljorisstr. '19. Haarlem. Tel. 13159 i Vanavond laat zal Z.K II. prins Bcrn-1 hard per KLM-vliegtuig van Schiphol 1 naar Canada vertrekken. Hij zal wor den vergezeld door de ambassadeur! i van Canada te "s-Gravenli.ige. de heer' Thomas A. Stone. Voorts zullen zijn I particulier secretaris, dr. F. A. de Graafl. en hoofdcommissaris C. Sc" sink de re is meemaken. De prins zal negen dagen m Canada bin verf Nederland heeft gisteren, op de le mei. een ware invasie beleefd van j Belgen en Duitsers. Werd het reed® i verwacht dal vele Belgen op hun i nationale vrije dag naar ons land zouden trekken, zij zijn toch nog „verslagen" door dc Duitsers, die massaal kwamen opzetten. Limburg ontving gisteren zoveel Duitse ..dagjesmensen" dat het verkeer er in verschillende plaatsen geheet door ontwricht werd en speciale maatregelen genomen moesten wor den. Wellicht zijn dc Duitsers aangelokt door de nu goedkoper geworden Xcdeilnndsc boter, want deze werd meent dat er m de a.-r. partij mensen zijn, die op sommige ogenblikken het oeleid van de partij beslissend heb- uen beïnvloed, die de eisen die de antithese stelt igr de praktijk onjuist nebben beantwoord. ...Moeten wij het goddelijk instituut van de staat overeenkomstig de wil van God bouwen tegenover de destruc tieve krachten der eeuw'.'", zo vraagt mj. En de bevestiging daarvan is hc landpunt van prof. Mekkes. „Of moeten wij", zo gaat hu door, „onze verworven organisatorische po sitie handhaven en ter wille daarvan zien mee te komen in de wedloop om het gebruik van het apparaat da; met de naam „staat" wordt aangeduid? In welk laatste geval reeds die naam irriteert. Ofschoon niet ongevvaarschuwd, werd veelszins gekozen voor het laat- ste". Hel is duidelijk dat in die laatste zin een oordcel wordt uitgespiOK.cn over het beleid zoals het is gcvoeid. E „lucht-guerrilla", die thans door de tegenregering in Oost-Indone- sife is ontketend, wekt ernstige bezorgd heid onder de Indonesische leiders in Djakarta. De bombardementen hebben reeds voor miljoenen schade aangericht en tientallen doden geëist. Gisteren is opnieuw een schip gc- oombardeerd door „onbekende" vlieg tuigen. In Djakarta is men er echter zeker van dat het vliegtuigen van dc opstandelingen uit Noord-Celebes zijn geweest, die de aanval uitvoei-dcn. Dit maal was het een Indonesisch schip dat werd getroffen, namelijk de koop vaarder „Intata", die in de haven van Kendari (Z.O.-Celebes) lag. Bij deze aanval kwamen vijf mensen om het leven en vielen drieëntwintig gewon den, aldus het Indonesische persbureau Antara. In Djakarta is voorts bekendgemaakt dal een onbekend vliegtuig de haven van Ternate onder vuur heeft geno- lAtlvt' tpniic) burgers werden gewond en an dc suitan werd bcseha digd. Dc luchtaanvallen door de opstan delingen gaan gepaard met een ver hoogde activiteit van dc Daroel Islam in West-Java. Bij een aanval op Djong- gol, in het district Bogor, zeventig ki lometer ten zuiden van Djakarta, zijn zeven leden van dc mobiele brigade uit Djakarta gedood, en zeven ernstig gewond. Twintig overlevenden van het door bommen tot zinken gebrachte Britse tankschip „San Flaviano" zijn met de Britse tanker „Daronia" in Singapore aangekomen. De „San Flaviano" werd de vorige week door een nict-geidentificeerd vliegtuig in de haven van Balikpapan (Borneo) gebombardeerd. Volgens dc overlevenden had het zelfde toestel een Indonesisch korvet gebombardeerd. Van de honderd be manningsleden zouden er slechts twin tig zijn gered. Artillerie van de troepen van Dja karta heeft gisteren Boekittingi in Mfd- den-Sumatra beschoten. De regerings troepen rukken in het westelijk deel van Midden-Sumatra nog steeds ver der op. Troepen van de tegenregering voeren een guerrilla-oorlog tegen de aanvallers. De plaatsvervangend premier van de Indonesische tegenregering, kolonel Warome, heeft via radio-Menado ver klaard. dat de vliegtuigen van de tegenregering met docr Amerikaanse of andere piloten worden bestuurd. Hij noemde de namen van een aantal Indo nesische piloten, die deze vliegtuigen besturen. De vliegtuigen stijgen voorts op van twee basissen in Noord-Celebes en niet van buitenlandse vliegvelden, aldus Wnrouw. ..OntariM-hos". Dat /al dr naam /ij» Aan ren hos m de nieuw e l.J*»clmerr- polder Oostelijk Flr\ oSantl, naars wor Ki>trren dc eerste jonRe boompje* geplant /tjn l)e boompjes, die ern com IifMk /ij» an het treniecnt'*- he-ttnir van Ontario in Canada, /ijn per xliCRtiiic naar ons land ver\oerd. Dr Nederlandse en f anadesr wasem naaiden of» de plek naai d#* boompjes hun definities e plaats kreten. Dr ftilo Loont, hoe de heer Herbert S. Ransom, leider wn hel bij dc pjrrhtiffbeid aamve/iRf Canadese jje- /elschap. het toekomstige hos zijn naambord caf. Bii gevechten, die uitbraken toen politic trachtte ruzieende communis tische en riiot-communistische arbei ders uit elkaar tc jagen, werden in Nazareth (Israël) minstens 80 personen gewond, onder wie bijna dertig po liticagenten. \Y7 moeten legen dit alternatief W bezwaar maken. Met een bevestigend antwoord op de eerste vraag zijn wij het eens. Maar dc alternatieve vraag als karak terisering van het gevoerde beleid komt ons voor onjuist te zijn. Het is niet zo dat men het naar de wil van God bouwen aan de staat te- jenover de destructieve krachten der eeuw heelt nagelaten ter wille van het handhaven van een verworven orga nisatorische positie en een ter wille daarvan zien mee te komen in de wed loop om het „gebruik" van de staat. Juist wanneer men op het stand punt staat dat het er om gaat de staat in christelijke zin te bouwen tegen over de geest des tijds, komt de vraag naar voren hoe inen dat in de praktijk van de politiek het beste doet. Het gaal niet om het „gebruik voor zich van de staat, maar om de beïnvloeding van de staat, het trach- len om de staat goed tc bouwen en in de goede richting le sturen. Wij vinden dat prof. Mekkes de wij ze waarop de a.-r. partij dat gedaan heeft, miskent als hij zegt dat het daarbij ging om een verworven orga nisatorische positie te handhaven en om ook zijn voordeel van het gebruik van de staat te plukken. De vraag of men parlementair in ds oppositie moet zijn of niet, is niet beslissend. Beslissend is de vraag of men, in de oppositie of niet, wezenlijk wil; gevallen zijn en doet aan hen die er principiële tegenstellingen meebouwen op de wijze als in prof. veraiii:tvooidc 1 ijkheid voor dragen j Tegenstellingen, die m do geen recht. Er zou no (Van onze correspondent) De 57-jarige mevr. S. van Tolde Groot reed gistermorgen met haar fiets te Katwijk a. d. Rijn op de hoek van dc Molcntuniwe^ en de Valkenburgse- weg tegen een aanhangwagen van een vrachtauto. Naar het zich aanvankelijk liet aanzien liep zij slechts .lichte ver wondingen op. Gistermiddag is zij echter aan de gevolgen overleden. (Van een onzer verslaggevers) Dc Nederlandss# soldaat moet vakci j groeten. Hij is nu verplicht ook aauj iedere sergeant dc militaire groet i tc brengen Gisteren is de uilbrei"! ding van dc srjetplicht van kracht geworden. Daarmee is het groeten bi.! de Nederlandse krijgsmacht weer vrijwel net zo geregeld als voor de oorlog. Dc Nederlandse sol daat moet hierdoor veel vaker groe ten dan de Amerikaanse. Engelse en Duitse soldaat. Kort na dc oorlog behoefden onze sol daten alleen maar te groeten voor officieren. Een regeling, die over genomen werd van het Amerikaan se en Engelse leger. Geleidelijk aan heeft men de groetpiieht in ons land weer uitgebreid. In 1951 moest de adjudant-onderoflicier weer gegroet worden en alle onderofficieren van hel eigen onderdeel. In 1952 breid de men de groetpiieht uit tot en met sergeant le klasse En met ingang van 1 mei moeten dan ook dc ser geanten gegroet worden. Bovendien moeten de schildwachten (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse jiolitic heeft gister avond dc 44-jarige J. J. de Z. uit Mid- dclharnis aangehouden. De man had in zwaar beschonken toestand een auto bestuurd en hiermee enkele botsingen t croorzaakt. Bij een bots.nu ter hoogte van dc Dorpsweg liepen vijf personen ver wondingen op. Dc Z iceci met grote snelheid verder in dc richting van Ooslvoorne. Op de provinciale weg ter hoogte van Spijkenisse botste zijn wa gen tegen een stilstaande vrachtauto. Bij deze aanrijding werd een voorbi.i- Mekkes' eerste vraag bedoeld Het staat voor ons vast dat het be leid van de a.r. eerst in dc oppositie en later niet in de oppositie, beheerst is door het positieve antwoord op de eerste vraag. EEN heel andere vraag is of het altijd gelukt is en of er geen fouten zijn gemaakt. Maar als men meent dat het met gelukt is ets als men vindt dat er fou ten gemaakt zijn dan mag men dat met gaan duiden als de verkeerde in tentie zoals die in de tweede vraag geweest m do brochure ,Ons getuigenis" ook m bet licht ge- wel veel meer over dezejstekl De h0°' t'uchmgei zal ze brochure zijn te zeggen. Zo vindenn'et ontkennen. Maai daatmee kingt wij b.v. de bijdrage van de heer Puchinger wel belangwekkend. Wij bestrijden ook de juistheid van wat hij over Lohman en Kuyper schreef niet. Maar hij beschreef ten slotte maar een fi-actie van het probleem en van het conflict. Hij spitst het toe op Lohmans behoefte om oppositie 'e kunnen voeren tegen Ku> pei Maar we mogen toch zekei zeggen dat er ach ter het conflict andere en meer be slissende dingen hebben gelegen dan de tegenstelling lussen de eisen der or- wordt gesteld. Want die intentie was ganisatie en het recht op individuele nooit aanwezig bij de beslissingen die zelfstandigheid. .aar zijn dost>jds zijn bijdrage een zekere eenzijdigheid die wel dienstbaar is aan zijn visie heden ten dage over oppositie m een partij, maar met veel bijdraagt tot het doorschouwen van de problematiek der politiek zelf, die ons tn deze tijd moet bezighouden. Dit alles "loet niet at aan onze waardering voor dc toon. de stijl, ie ernst en de waarde der in deze brochu re vervatte poging in het algemeen. Wij schreven slechts een bijdrage tot de gevraagde discussie. ganger gewond en vloog de auto van De Z. in brand Zelf liep hij ook ver wondingen op. De Rotterdamse politie, die hem reeds op ct< hie'>>1 t 1 hem in Spijkenisse Evenals d" andere gewonden is Dc Z. naar hc; Zuidcr- ziekenhuis in Rotterdam o\ cruepraeht PreMtfi'nt Nassrr van do Vcrcnmdt* Ara bische Republiek brengt een be/oek aan dc So w.jel-L* nie. President Worosjilou. Nasser en premier Chroestsjen tijdens een uulorit door dc strau 11 van M«»>kou, de militaire groet brengen aan vrou welijke officieren. Soldaten behoe ven echter vrouwelijke officieren an ders nooit te groeten Daarentegen groeten mannelijke en vrouwelijke oftiei'oren elkaar wel. Zo salueert een maimeliike luitenant het eerst voor een vrouwelijke kapitein en zij -U'oet weer het eerst een mannelijke maioor. Het Nederlandse leger behoort tot de NAVO-ledcn met de uitgebreidste groetpiieht Zelfs de Duitsers heb ben de groetpiieht voor hun nieuwe strijdmacht tot een minimum be perkt. Een Duitse soldaat behoeft een vreemde officier zelfs niet te groeten. Men heeft m Nederland er lang over nagedacht voor men overging tot uitbreiding van de groetpiieht. De dcletisiecommissie uit clc Tweede Kamer was er «-en voorstander van, evenals de beroeps- onderofficieren. De groetpiieht is gebaseerd oo 't re glement van de krijgstucht, die voor alles van de soldaat gehoorzaamheid vraagt. „Maar", zo zei ons gene- raal-majoor mr. W J. van Dijk, chel van cle gezamenlijke staf van de verenigde chefs van staven, „hel groeten is ook een teken van saam horigheid. Als wit in uniform op straat lopen, dan vormen wij samen één geheel. Wij staan samen voor een taak." (Van een onzer verslaggevers) Ten gevolge van reparaties aan de Noortlersluis te IJmuiden zal de Am sterdamse haven vermoedelijk gedu rende ruim een week in september voor schepen groter dan 25.000 ton on bereikbaar zijn. Do N'oordersluis moet geheel buiten bedrijf worden gesteld om de vernieu wing mogelijk te maken van de rails, waarop do zware sluisdeuren rijden. Dei' vernieuwing moet plaatshebben man de deur aan do landzijde. Daar ihier geen dubbele deuren zijn (zoals laan do zeezijde van de sluis) dient dc sluis even geheel gesloten te worden. 1 De gehele scheepvaart zal gedu rende dc werkzaamheden via de Mid- densluis naar zee en naar Amsterdam moeten. Het tijdstip van de stremming voor de grootste schepen zal lang tevoren worden bekendgemaakt. zodat dc scheepvaart er zoveel mogelijk reke ning mee kan houden. door de Limburgse winkeliers gis teren vlot verkocht Ook in de bollcnstieek hceisle gis termiddag een enorme drukte, 's Middags was het verkeet gedwon gen stapvoets te rijden. „Keuken- hot" ontving voor het cersLm haar geschiedenis op een gewone door- de-weekse-dag 30 000 bezoekers Veertig procent daarvan was Duits, 35 procent Nederlands en 25 pro cent Belgisch en Frans. Op het par keerterrein stonden ongeveer 250 ouit'mljndse automobielen. lil Lintburg begon m de vroege mor gen reeds de grote toeloop met een onafzienbare rij auto's, motoren, bromfietsen en fietsen. Aan dc grensovergangen Elmpt en Rothen- bach werden 's morgens vroeg reeds 10.000 voetuigen gere gistreerd. De douanebeambten had den van dc marechaussee verster king gevraagd, om de stroom in goe de banen te leiden. In plaatsen als Roermond, Venlo en Maastricht waren de parkeerplaat sen spoedig geheel bezet. Op de in valswegen kon het verkeer slechts stapvoets vooruitkomen. In Maas tricht, waar dc nauwe stralen en de Maasbruggen dc drukte niet ver werken konden, waien er gister middag opstoppingen van wel een kilometer lang. De kopers hadden het vooral begrepen op de goedkope koelhuisboler, die spoedig uitverkoent was. Maar ook de natuurboter ging vlot van de hand, evenals sigaren, sigaretten, chocolade, lederwaren cu andere artikelen, vooral levensmiddelen. In Venlo was de drukte zo groot, da! de druKste winkelstraten voor alle gemotoriseerd vei v oei moesten wor den afgesloten. Tot in vele zijstra ten stonden dubbele rijen auto's ge parkeerd. Daarnaast waren nog zeer velen op scooters, bromfietsen, fiet sen en met autobussen gekomen, niet alleen uit Rijnland maai zcifs uit Heme uit Westfalen. Tussen al deze vreemdelingen geraakten dt inwoners van Venio zelf bijna in dt verdrukking. De levensmiddelen/aken werden be legerd door een scnaie klanten, van wie er „I en toe een groep naai bin nen gelaten werd, waarna men ck deuren sloot om eerst deze bezoe kers te helpen, alvorens een nieuwe groep klanten binnengelaten werd Pas tegen zes uur kon dc binnen stad weer vrijgegeven worden vooi het normale verkcei. Dc Rus Koeperman heelt m do laat stc ronde van hot internationale damtoernooi te IJmuiden toeeti onze landskampioen ii'. Van Dijk re mise gemeeld! De Nederlander Duke' won verrassend ven de Hi sard er. baros (Ncc! speelde togen de Belg Verpoost remise. Uit handen van do voorzitter van dc Nederlandse Dambnnd. de heer A C. Busch ont ving Koeperman een beker. De einduitslag luidt 1. Koeperman 7 punten; 2. t m 5. Van Dijk. Verpoost. Laros en Dukel, ieder 5 punten: 6 Hisard. 3 punten. Het mooie wcei van de afgelopen da- gtm heeft dc bloei van de gewassen op dc bollenvelden snel dm-n ontwikkelen Narcesen. hyacinten er. alle vroege tul pen uxlt men in vul'c bloei aan Voor <ie cv sic nelft van de/e ma.uin staa' cic vo.ginuc c\ cm. r.'.nien op net pi ngrnmw; mei" mo/aiokweö.»t'"i, en sr. de ge- Fransman I hólt bollenstreek R) mei blncnriKoi- so 9 mei: o xpusihc van pi aal wagen; m het H.B.G.-gebouw te Lissc van 13 24 uur. In het Academisch ziekenhuis te Groningen is ook de 21-jarige Ttnkl-^ tdema uit Mcppel overleden aan dc verwondingen, die hij zondag te Nieuw-Buinen opliep, toen de door hem bestuurde auto na een aanrijding met een wielryrister tegen een boom - Uitgave: J. 8. van den Brink en Co., reed. Het aantal slachtoffers van het uitgevers. Zutfen. ongeval is daardoor tot vijf gestegen. Dc militaire woordvoerder van het district Zuid-Sumatra liecft mede gedeeld. dat luitenant-kolonel Bariian. die door Djakarta „met verlof" is ge zonden. uit I'alenibang; per trein naar het plaatsje Lahat. onjevecr 130 kilo meter ten zuidwesten van Palcmbangr. is vertrokken, vergezeld door een peloton militairen. Dc nieuwe waarnemend militan convnynoan; van Zuid-Sumaira. luite- mmi-kolonel SohiU". heeft de troepen in zitn. gebied „die hun post hadden verlaten, gelast binnen 48 uur terug te keren". Dit was de eerste aandui ding. dat eenheden hun posten in Zuid- Sumatra hadden verlaten. Kolonel Soetowo. de plaatsvervan ger van chcf-staf Nasoetion, die door dc/o is belast met het ïegelen van dc „Zuid-Suinatra-affatrc'l heeft mede gedeeld. dat een ..speciale commissie nn onderzoek naar buitenlandse sub- i)4-jange leeftijd aan dc gevolgen van j vciisieve -etiviteit in Zuid-Sumatra" is een Hersenbloeding overleden. j ngesfeid. Toip is van 1951 tot 1955 pionier De iiii.se premier ,uae..i.i.an het/. c/geieiut geantwoord op ue oproe,. van 618 Druse geleerden om de prue»- nemingen met kernwapens" te beeincu- geiu In een brief aan de leider van de actie, de tilosool Bertrand Russen, schrijft Macnnllan, dat een dergelijke stap de kans op een derde wereld oorlog zou doen toenemen. Macmillan zei verder, dat hij en het Engels"e volk de bezorgdheid van de geleerden ten aanzien van het wel zijn van de mensheid "deelden, maar dat hij niet kon geloven, dat 't de wens van een gro'e meerderheid an het Eritse voik zou zijn, dat de kernprize- ven onder de huidige omstandigheden gestaakt zouden worden. Hij voegde eraan toe. dat het enige antwoord op het vraagstuk van de ont wapening was een overeenkomst om de produktie van splijtbaar materiaal te staken en daarop internationaal loc. zicht uit (e oefenen. (ADVERTENT IE) het goedkoopste goede zongordijn met dc sleufjes De voorzitter van het Noorse pnrl® ment de socialist Osc.u Torp, is op van Noorwegen geweest In 19.il volg de hij zijn partiieenuoi Gcrhardsen op, die toen oorzittcr van het parlement Trnehanf trailer passeert het dividend lil september U werd een stockdividend i - tan r; uitgekeerd en voordien kwartaal». r W/ssClden zij 10 i (ii\ Kienden van S 0.33 Op dc -1 pref functie. Lorp weid paiIeuiculsNoorzit- «landolcu unrcit een regelm. kwart, div ter, Gerhardsei. premier. 1 van i,uo gedeclareerd Ten grtolgej san het ritvigc en (Herwegen zonnige weer zijn de temperuuren m t,uge land, bun-land rli irraitkrnk rerun geste gen. Aan cle zuidkust Van l.ngclaml wer den gisteren temperaturen .an II, graden bereik!. In ztnnl-I rankiijk slees het kwik plaatselijk lot IS graden. Door de sterke verwarming begon eeliter clc luchtdruk bo- %en het vasteland en ook boe en (ingeland langzaam le dalen. Daarentegen werd de lucht boten het noorcUwcstciukc deel van de Atlantische Oceaan hoger Deze ontwikkelingen tn de luchtdruk- verdeling hadden lol gc\olg, dat koudere polaire lucht \an tiet zeegebied tussen Groenland en Noorwegen zirli in beweging zette- naar het zuiden. De koudere lucht activeerde bovendien een kleine depressie, die \.m de omgeving can f Id-utn naar /.ucd-Noiirwrgen is getrokken. De polaire luchtstroming is daardoor in kracht toe genomen. Verwacht wordt dat de koudere lucht morgen ook in ons land za! beginnen binnen te stromen. Het front dat de polaire tucht begrenst, zal van het noorden uit de bewolking doen toenemen met later plaatselijk enige regen of motregen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1